Beretning fra region Midt-Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning fra region Midt-Nord 2013-14"

Transkript

1 Beretning fra region Midt-Nord Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i det. Vi er 11 personer inklusiv Regionsformanden, som selvsagt har andre arbejdsvilkår end resten af bestyrelsen. Bestyrelsen fungerer i høj grad som støtte og sparring til regionsformanden, og som det har været det seneste år, i mindre grad i forhold til planlægning/ afholdelse af arrangementer. I perioden har vi været ramt af, at vi måtte aflyse 2 møder på grund af dårligt vejr, storm og isglat føre, så det er i blevet til 4 aftenmøder og 2 heldagsmøder. Det ene heldagsmøde, blev blandt andet brugt til forberedelse af repræsentantskabet og drøftelse af mulige tiltag i regionen. På det andet møde, handlede det fortrinsvis om den kommende generalforsamling i Bestyrelsens fokusområde Vi har gennem de seneste år forsøgt, at sætte fokus på Kræftrehabilitering. Det har vist sig at være en sværere opgave end som så. Den oprindelige plan om, at afholde en temadag, er ikke blevet til noget, dels på grund af manglende ressourcer til at få det planlagt, men også fordi vi kom i tvivl om vi har forpasset tiden. Der sker rigtig mange tiltag på området ikke mindst i kommunerne, men organiseringen er vidt forskellig. Der er oprettet et netværk via mail, og der udkommer snart en pjece om kræftområdet, udarbejdet i ETF. Anna-Marie Lausten fra region Syd og jeg har valgt at parkere tanken om en konference for en tid. Genetablering af Ergoterapiforum Nord bliver der fortsat arbejdet med, men det har endnu ikke fundet sin endelige form. Temadage I perioden har der været afholdt 3 temaeftermiddage, om hvordan man holder fast i fagligheden som myndighedsperson. Vi har lavet arrangementerne i samarbejde med Sundhedskartellet i Midt. Der var stor interesse for arrangementerne, og efterfølgende er der givet positive tilbagemeldinger på udbyttet af arrangementerne. Især blev der, lige som ved de tidligere arrangementer, peget på, at det var godt, at det var tværfagligt. Oplægsholder på temadagene var Birgitte Vølund, som også har andel i Visitatoruddannelsen i Aarhus. Det blev til gennemførelse af 2 ud af 3 planlagte fyraftensmøder med titlen Inspiration til mere faglig indflydelse arrangementerne blev lavet i samarbejde med Lederselskabet i ETF. 1

2 Der er aftalt et fyraftensmøde om efter- og videreuddannelsesmuligheder for ergoterapeuter ved Tina Birch den , sæt kryds i kalenderen. Nærmere information bliver lagt på hjemmesiden. Støtte til arrangementer Vi får nogle henvendelser fra medlemmer som ønsker økonomisk støtte til arrangementer. Ansøgningerne behandles af regionsbestyrelsen og bliver oftest imødegået. Et princip som vi går ud fra, er at støtte gives til arrangementer, der er åbne for alle medlemmer i en eller anden form. Vi har givet støtte til følgende arrangementer: børneterapeuternes åbne arrangement i Nordjylland, fælles for fys og ergo fyraftensmøde om neurorehabilitering ligeledes i Nordjylland og også i samarbejde med Danske fysioterapeuter. Støtte til studenterorganisationen FAFE til et fagligt arrangement Vi modtager gerne ansøgninger, det er dejligt når der bliver taget lokale initiativer. Repræsentantskabsmøde 2013 Vi havde et enkelt formøde forud for REP 13. Ca.20 medlemmer kom og deltog i forberedelserne og der var en god debat. På REP mødet, hvor vi har 27 pladser i Region Midt-Nord blev det, blandt mange emner, besluttet at arbejde videre med fokusområdet: Vi sætter pris på ergoterapi. Opgaven bliver herefter lokalt at få den dagsorden til at komme i spil. Samarbejde med andre organisationer En stor del af regionsformandens tid, går med samarbejde med andre organisationer, hvilket også har været tilfældet i den forgangne periode. Dels er der de formelle møder i de to lokale Sundhedskarteller (SHK), hvor vi tager fælles problematikker op og deler viden om hvad der foregår ude på arbejdspladserne. Det samme gør sig gældende i de regionale sammenslutninger: ROS (i Nord) DRO (i Midt), som har fokus på de regionale hospitaler og institutioner. I det seneste år er der blevet udarbejdet nye MED-aftaler, hvor arbejdsmiljødelen er blevet skrevet ind i aftalerne. Rigtig mange steder er der samtidig sket store strukturændringer, som organisationerne bliver inddraget i. Det er ofte de store organisationer som dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening, der sidder med i forhandlingsudvalgene, og der 2

3 er behov for et tæt samarbejde med de organisationer, der ikke sidder med ved forhandlingsbordet. Der bliver også samarbejdet om udpegninger af medlemmer til MED- systemet på de øverste niveauer, som Hoved MED og Sektor-MED, en temmelig tidskrævende arbejdsopgave. I den proces er der et samarbejde inden for FTF (vores hovedorganisation) hvor vi typisk har et antal FTF-pladser som skal fordeles i de enkelte udvalg. I det forgangne år har der været indkaldt til organisationsmøder vedr. udpegning til posterne i MED-systemet i stort set alle kommuner og i begge regioner, det er som skrevet tidligere en tidstung opgave, samtidig med, at det er en udfordring mange steder at få pladserne fordelt. Det er en svær opgave både at sikre indflydelse for de mindre faggrupper, som vi jo tilhører, og samtidig være udsat for et pres fra de store organisationer i kampen om pladserne. Vi oplever desværre, at der bliver færre pladser at fordele, hvilket i høj grad kommer til at betyde tættere samarbejde organisationerne i mellem, når vi skal repræsentere hinanden ind i MED-systemet. I Region Nordjylland evalueres der i øjeblikket på MED-strukturen som er væsentlig ændret i forbindelse med den nye ledelsesstruktur. I Region Midtjylland følger vi udviklingen i relation til decentraliseringen af terapeuterne. Men det er stadig så nyt at vi ikke kan udlede noget konkret endnu. Der arbejdes med ny stillings-og kompetencestruktur, som efterfølgende bliver koblet sammen med lønstukturen, hvilket giver anledning til mange drøftelser blandt TR og medarbejderne. Ledighed/Ledige Traineeforløb Også i 2013 har vi haft midler til at lave Trainee-forløb, men med udgangen af april 14, er det desværre slut med den mulighed. Vi kan se, at det nytter at give målrettede kurser kombineret med praksiserfaring i Virksomhedspraktik, eller job med løntilskud/ rotationsjob. På centralt niveau har vi besluttet at udarbejde materiale til jobcentre og A-kassen, med den viden vi har fået på området, således at de ledige medlemmer kan hjælpes målrettet fremad. Jobrotation Når det handler om ledige, så er det afgjort den mest attraktive måde at komme ud på særlige vilkår, da man på den måde må fungere som vikar, og får ordinær løn. Også for arbejdspladsen tæller det på plussiden. Der er indgået aftaler om jobrotation, både i 3

4 kommuner og regioner, nogle projekter omfatter en hel personalegruppe, der skal opkvalificeres, andre er i langt mindre målestok, med ganske få implicerede. Ovenstående er fortsat gældende og det er oplagt at tænke i disse baner, både for at få kompetenceudviklingen på den enkelte arbejdsplads, og for at give ledige mulighed for at få erfaring. Desværre ser vi også stramninger på dette område, det kan være sværere at få del i rotationsmidlerne, som skal søges, og kompetenceudviklingsmidlerne i regioner og kommuner synes ikke at vokse i mængde. Ændrede vilkår for SVU kan få fatal betydning for de fremadrettede muligheder for at komme på efteruddannelse. Workshop for ledige Der har i perioden været afholdt en enkelt workshop med 27 deltagere Dejligt at der er interesse for at komme til workshoppen, men selvfølgelig trist at der er brug for det. Ledigheden er for nedadgående Ledighedstal Desværre kan jeg kun se tallene fra december 2013, men udviklingen ser således ud, hvis man sammenligner: 2011: 342 ledige på landsplan 2012: 272 ledige på landsplan 2013: 252 ledige på landsplan Ledighedsprocenten ligger lige under 4% I vores region havde vi i december 2013: 91 ledige i Midt, heraf 40 i Aarhus 31 ledige i Nord, heraf 25 i Aalborg Det ser ud til at ledigheden i Nord er faldet mest, da der januar 2012 var 48 ledige Kilde DSA Der er ingen tvivl om, at vi konstant skal have fokus på ledigheden, og udnytte alle de tiltag der er mulige. Fokusområdet for hele foreningen, som i høj grad har et arbejdsmarkedsfokus, skal følges op lokalt. Her handler det om den politiske indflydelse både gennem møder med politikere og medlemmernes øje for mulige nye tiltag, med flere stillinger som resultat. 4

5 Områdemøder med TR Vi (ETF) har møder med TR to gange årligt. I Midt Nord, har vi hver gang 3 møder fordelt i hele regionen. Der er rigtig god opbakning til disse møder, som er et vigtigt redskab, ikke mindst for mig som regionsformand. Her er gode muligheder for at få et indtryk af hvad der sker på arbejdspladserne. Møderne er som regel bygget op om et tema. De seneste møder var emnerne: OK 15 TR s rolle ved nyansættelser Dialog med politikere om Det sammenhængende Sundhedsvæsen OK 15 Selv om vi kun lige har underskrevet OK 13 overenskomsten, har vi sat gang i OK 15 overvejelserne. Der var en livlig debat og et stort engagement i forbindelse med OK 13 og det vil vi gerne holde fast i, og endda gøre større. Derfor har vi allerede nu haft medlemsmøder med henblik på tidlig inddragelse af medlemmerne i forhold til strategien for de kommende forhandlinger i Vi har holdt 3 møder i vores region. Der var ikke så mange deltagere, men det blev nogle gode og konstruktive møder, hvor vi fik sat fokus på udfordringerne der ligger i pipelinen. Forhåbentlig har møderne været med til at ruste jer der deltog til diskussionerne på arbejdspladserne. Selve kravs-indsamlingen og medlemsdebatten kommer til at køre ultimo august- primo september. Og nej det blev ikke Region Midt-Nord der fik den højeste stemmeprocent, men det kan vi jo ændre på i fællesskab til næste år. Samarbejde med skolerne I vores region er der tre skoler. Jeg er med i uddannelsesudvalgene, og deltager i teoripraksismøderne. Den største opgave knytter sig til kontakten med de studerende, hvor jeg har alle hold til en introduktion til Ergoterapeutforeningen i forbindelse med studiestart og igen når de er på sidste semester. En spændende opgave og det ser fortsat ud til at vi kan fastholde en høj organisationsprocent. Jubilæumsarrangementer Vi fejrede vores 75 års jubilæum ved 3 arrangementer på henholdsvis Aalborg, Holstebro og Aarhus skolen. Det var 3 velbesøgte arrangementer, hvor I i allerhøjeste grad var med til at gøre det til nogle vellykkede aftener. 5

6 Konceptet for arrangementerne var et politisk oplæg, speed-dating, teater med fokus på ergoterapi, middag og socialt samvær, en pose blande bolsjer, med lidt for en hver smag. Der var en utrolig stor interesse for at holde oplæg på speed-datingen, og et stort engagement, herligt. Tendenser på arbejdspladserne: Desværre kan man ikke påstå at presset på de enkelte arbejdspladser er blevet mindre. Dagsordenen med mere for mindre, slår igennem rigtig mange steder. Men jeg oplever at i som terapeuter såvel ledere, menige som tillidsrepræsentanter forsøger at gå ind i opgaverne med en tilgang der vidner om at I ikke bare sætter jer i et hjørne, men kommer konstruktivt med nye måder at gøre tingene på. Jeg tænker at her kommer vores fag os til gode, vi tænker mere i muligheder end i begrænsninger. Det tror jeg er en fordel, hvis vi skal kunne holde til arbejdet fremadrettet. Ledelse og ledelsesstrukturer har stor betydning for opgaveløsningen. Har man en ledelse som viser tillid og afgive kompetence under ansvar, betyder det meget for arbejdsmiljøet. Deltagelse i konferencer og møder: ( ikke udtømmende liste, men et udpluk) Konference om Det komplekse socialområde afholdt af Region Nordjylland OK- kampagnen med løntjek på lokale arbejdspladser i samarbejde med andre FTF og LO organisationer Dialogmøde om de kommende sundhedsaftaler i Region Midt Velfærdsteknologikonference arrangeret af Herning kommune Rehabiliteringskonference ved Rehabiliteringsforum Danmark Netværksmøde for Uddannelsesudvalg i Region Nordjylland Børneterapeutmøde arrangeret af børneterapeuterne i Østjylland, både fysioterapeuter og ergoterapeuter. Dialogforummøder i kommunerne, hvor organisationerne bliver indbudt til drøftelse af aktuelle udfordringer. Nogle kommuner gør det en gang imellem, andre gør det regelmæssigt. Der er mange hjørner at tage fat på og samspillet med jer, som medlemmer, er uvurderligt i forhold til, hvordan vi kan være med til at påvirke udviklingen. På bestyrelsens vegne Regionsformand Lisbeth Krabbe Nielsen 6

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering. Marts 2014

Evaluering. Marts 2014 Marts 2014 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil...

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010 Beretning 2010 Indledning s. 2 Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Regionsbestyrelsens arbejdsgrupper s. 5 Fremtidens forening/rekruttering s.

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

formand Valg til formand

formand Valg til formand formand Valg til formand Anders Balle Født 20. april 1950 Uddannet lærer 1972 Lærer, klasselærer, skolevejleder, tillidsrep. Formand for lærerne i Ringkøbing Amt Hovedstyrelsesmedlem i DLF 1989 Skoleleder

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Regionsgeneralforsamling 2014.

Regionsgeneralforsamling 2014. Regionsgeneralforsamling 2014. Velkommen til dbio-midtjyllands beretning, der kommer rundt om emner regionsbestyrelsen har arbejdet med i 2013 og ikke mindst opgaverne i 2014 og fremad. Kom og vær med

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere