BILLEDSKOLER I DANMARK KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST. Kortlægning og spørgeskemaundersøgelse 2014 / 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILLEDSKOLER I DANMARK KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST. Kortlægning og spørgeskemaundersøgelse 2014 / 15"

Transkript

1 BILLEDSKOLER I DANMARK Kortlægning og spørgeskemaundersøgelse 2014 / 15 Kortlægningen, undersøgelse og sammenskrivning er sket i et samarbejde mellem Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder og Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst. KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

2 Fotos Liv Grud Vesbjerg, Kolding Billedskole, Julie Dufour, DAC, Lisbet Hauge, Herning Billedskole, Jannik Broz, Horsens Billedskole, Mini Blume, Lolland Billedskole og Karen Marie Demuth, KBUB (fra Favrskov Billedskolers udstilling). Layout Mie Frydensbjerg, vandand design

3 INDLEDNING Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder har med års mellemrum gennemført en billedskoleundersøgelse, der skal følge udviklingen i billedskolerne, dokumentere faktuelle forhold med hensyn til rammer og indhold, geografisk placering og hvad der ellers rører sig aktuelt i billedskolerne. Den første billedskoleundersøgelse kom i 1991 og blev fulgt op i 1997, 2002 og Tilbagemeldingerne på undersøgelserne har været positive, og vi håber, at også denne undersøgelse vil være anvendelig og være til inspiration for både nye og ældre billedskoler. Ud over undersøgelserne drøftes billedskolernes forhold løbende i nyhedsbreve og i lokale og nationale netværk samt på seminarer og konferencer. Desuden udkom der i 2011 en publikation om billedskoler Billedskoler i Danmark (genoptrykt i 2012), der blandt andet gav forskellige synsvinkler og eksempler på indhold og organiseringsformer. Der er derfor væsentlig mere viden om billedskolerne og de forandringer og initiativer, der er undervejs, end besvarelserne viser. Følgelig kan der være oplysninger, der ikke når med i denne sammenskrivning af undersøgelsen. 3

4 BILLEDSKOLEUNDERSØGELSE OG KORTLÆGNING For at fastholde sammenligningsgrundlaget lægger spørgeskemaet sig tæt op af tidligere undersøgelser, og mens vi i seneste undersøgelse havde specifikke spørgsmål med hensyn til virkninger af kommunalreformen, har vi denne gang tilføjet spørgsmål om virkninger af folkeskolereformen, og om de forandringer og nye muligheder for samarbejde, den rummer. De første spørgeskemaer blev udsendt i maj 2014 med påmindelser i oktober og december måned. Resultaterne er således baseret på oplysninger over et langt tidsrum i 2014, hvor der tilmed er sket store forandringer. Besvarelserne er generelt noget upræcise og uensartede, både i forståelsesrammen og i forhold til de meget forskellige vilkår, billedskolerne har. Derfor er der mange nuancer, der ikke kan medtages i denne sammenskrivning. I forhold til tidligere undersøgelser er der indkommet væsentlig færre besvarelser, og en del spørgsmål er ikke besvaret. Det kan måske især skyldes den store omstilling, der har været i 2014 i forhold til indfasning af folkeskolereformen, som også har påvirket billedskolerne i det daglige arbejde og såvel som i projekter ind i folkeskolen. Flere steder er der desuden nye kontaktpersoner, hvilket også kan have påvirket antallet af tilbagemeldinger. Endelig skal det nævnes, at når den procentuelle sammentælling ikke altid giver 100 %, skyldes det enten manglende besvarelser, eller der er mulighed for at give flere svar. I tidligere kortlægninger er spørgeskemaerne suppleret med interviews for at indsamle så meget materiale som muligt. Det har der denne gang ikke været ressourcer til, ligesom der ikke har været ressourcer til at søge oplysninger på de hjemmesider, som nogle billedskoler henviser til. Til gengæld er der meget af det indhentede eksisterende materiale og den eksisterende viden, der kan bygges videre på og sammenlignes med. Dette indgår enkelte steder som supplement, hvor det skønnes at give mening for et mere retvisende billede af området. I sammenskrivningen er besvarelserne forsøgt gengivet neutralt, det er således ikke en analyse af området. Oversigten over billedskoler i Danmark er justeret i maj

5 ANTAL, ORGANISERING, TILHØRSFORHOLD OG ØKONOMI ETABLERINGSÅR OG ALDER I seneste kortlægning i 2009 var der 110 billedskoler fordelt på 83 kommuner. 15 kommuner havde ingen billedskoler. I 2009 var der følgende oplysninger om etableringsår (eller genetablering og sammenlægning) I er der etableret 33 billedskoler I er der etableret 19 billedskoler I er der etableret 9 billedskoler Mange af disse billedskoler blev etableret med støtte fra en kommunal nytænkningspulje (5 % puljen) med udgangspunkt i Folkeoplysningsloven. I kortlægningen 2014 er der 98 billedskoler fordelt på 78 kommuner (nogle kommuner har flere billedskoler). 20 kommuner har ingen billedskole. Det vil sige, at siden 2009 har 5 kommuner mere har valgt at nedlægge samtlige billedskoletilbud. I alt er 14 billedskoler nedlagt eller lagt sammen med andre billedskoler (for de flestes vedkommende billedskoler i små kommuner eller private billedskoler) Fra er der etableret 4 nye billedskoler. Flere end disse kan være oprettet som lokale satellitter, (primært for de mindste pga. infrastrukturen), de kan være afdelinger af eksisterende billedskoler eller de kan være private. I 13 kommuner er der flere billedskoler. ORGANISERING 11 billedskoler er tilknyttet kunstmuseum eller kunsthal 5 billedskoler er tilknyttet oplysningsforbund 17 billedskoler er organiseret som forening med kommunalt tilskud 17 billedskoler er kommunale 5 billedskoler er private 4 billedskoler er selvejende 7 billedskoler er tilknyttet et kulturhus/børnekulturhus 35 billedskoler er tilknyttet en musikskole eller kulturskole 1 af de nyetablerede billedskoler er tilknyttet det lokale billedkunstråd For flere organiseringsformer gælder det, at det kan være en løs tilknytning, der enten handler om lokaler eller om et administrativt fællesskab. Der er desuden i tidsrummet sket flere fusioner, sammenlægninger eller genetableringer. Det kan f.eks. være sammenlægning med en kulturskole eller en forening, eller det kan i forbindelse med lederskift være genetablering af billedskolen. 5

6 ØKONOMI OG BUDGETTER Besvarelserne vedrørende budgetter er meget mangelfulde, så det er begrænset, hvad der kan udledes af tallene. Desuden nævner flere, at tallene ikke kan oplyses, da budgettet indgår i et samlet budget for enten kulturhus, kulturskole eller museum. En enkelt oplyser, at lederlønnen ligger ud over det oplyste budget. Nogle forveksler budget og tilskud og glemmer at indregne elevbetalingen i budgettet. Hvis man skal have et mere retvisende billede af budgetterne, skal disse sammenholdes med billedskolernes størrelse, antallet af undervisningslektioner og ledelse. Ligesom i seneste undersøgelse har de fleste et budget, der er mellem og kr. Gennemsnittet kan ikke umiddelbart udregnes, men det ser ud til, at flere end sidst ligger tæt på de kr. Desuden ser det ud til, at der er flere, der har fået et øget tilskud, så de ligger over de kr. Der er nu kun ganske få, der har et budget under kr. Fire billedskoler har et budget over 1 million kr. Mange oplyser, at der ud over det faste budget er bevilget midler til projekter, f.eks. via Huskunstnerordningen, andre puljemidler eller specifikt til sommerbilledskole. Flere får lejlighedsvis sponsor- eller fondsmidler til projekter og materialer. Generelt ser det ud til, at billedskolerne har fået tilført flere midler til undervisning, og at de er blevet gode til selv at supplere med projektmidler. Dog er der stadig mangel på midler til leder-, afdelingsleder- og administrationstimer, der blandt andet kunne anvendes til at øge støttemidlerne. Det påpeges af flere, at varetagelse af administrationsopgaver er den væsentligste grund til sammenlægning med andre institutioner, mens man ønsker at bibeholde den faglige ledelse i billedskolen, og at billedskolen bibeholdes som en selvstændig faglig enhed. Et par billedskoler tilkøber administration hos den lokale musikskole. 6

7 UNDERVISERNES UDDANNELSE Besvarelserne om undervisernes uddannelse repræsenterer 55 % af billedskolerne, men de skønnes at være nogenlunde repræsentative for de øvrige billedskoler. Ligesom tidligere er mange områder inden for billedkunstfaget repræsenteret: akademiuddannede kunstnere (fra Danmark eller udlandet), designere, tekstilformgivere, animatorer, grafikere, arkitekter, keramikere, fotografer, scenografer, kunsthistorikere, illustratorer, tegnere og kunstpædagoger. Et par billedskoler har kunst- eller designstuderende som undervisere. 64 % af billedskolerne har ansatte med en kunstnerisk uddannelse 48 % af billedskolerne har ansatte med en designer-, formgiver- eller grafikeruddannelse 48 % af billedskolerne har ansatte med en læreruddannelse 14 % af billedskolerne har ansatte med en kunsthistorisk uddannelse 10 % af billedskolerne har ansatte med en film- eller animationsuddannelse 8 % af billedskolerne har ansatte med en arkitektuddannelse Som det fremgår af nedenstående, er der i forhold til tidligere en større gruppe af de ansatte, der har en kunstnerisk uddannelse. Der er ligeledes en større gruppe billedskoler, der har en kombination af ansatte med en kunstnerisk uddannelse og ansatte med en læreruddannelse. Endelig er der færre, der udelukkende har ansatte med en læreruddannelse. 34 % af billedskolerne har en kombination af ansatte med kunstnerisk uddannelse og læreruddannelse 30 % af billedskolerne har udelukkende ansatte med en kunstnerisk uddannelse 20 % af billedskolerne har udelukkende ansatte med en læreruddannelse GÆSTELÆRERE I 50 % af besvarelserne anføres, at der bruges gæstelærere i undervisningen. Heraf bruger halvdelen lejlighedsvis gæstelærere f.eks. i projekter eller sommerbilledskole, den anden halvdel bruger gæstelærere kontinuerligt i undervisningen. 25 % svarer, at de ikke bruger gæstelærere. UNDERVISERNES LØN Der er ikke noget samlet overblik over undervisernes og ledernes lønniveau. Det varierer, alt efter hvilket tilhørsforhold billedskolen har, og efter hvilken aftale man kan få i stand med kommunen, museet, kulturskolen eller foreningen. Nogle billedskoler aflønner underviserne efter folkeskoleoverenskomst. I kulturskolerne anvendes ofte musikskolernes overenskomst, og andre aflønner efter aftenskole- eller ungdomsskoletakst. En del billedskoler har en særlig mødetakst eller takst til særlige opgaver, f.eks. i forbindelse med udstillinger. Samme spredning gælder ansættelse af billedskoleledere og -koordinatorer, hvor nogle ansættes efter folkeskoleoverenskomst, andre efter DM overenskomst og andre igen efter særlige aftaler. F.eks. får et par ledere et fast årligt ledelseshonorar. 7

8 LEDELSE I billedskoler, der er tilknyttet kunstmuseer, kulturhuse eller andre institutioner, indgår ledelsestimer ofte i den samlede ledelse, og det kan derfor være vanskeligt at gøre op i timer. Nogle billedskoler har fælles ledelse med den kulturskole, de er tilknyttet eller er en del af. Heraf har en lille del en faglig afdelingsleder eller koordinator for billedkunst. Timetallet er varierende. De fleste billedskoler har under 15 ledelsestimer ugentlig, 5 billedskoler har fuldtidsledere ansat. Hvor der er en billedskoleleder/koordinator ansat, kan undervisningsforpligtelse indgå i ansættelsen. Dette gælder især de mindre billedskoler. I nogle foreningsorganiserede billedskoler varetages billedskoleledelsen af billedskolens bestyrelse, dvs. at frivillige, ulønnede tager sig af ledelsesopgaverne. UNDERVISNINGEN ANTAL HOLD OG ANTAL ELEVER Tallene er udregnet ud fra besvarelserne, men skønnes dækkende for alle billedskoler. 52 % af billedskolerne har 1-5 hold 26 % af billedskolerne har 6-12 hold 14 % af billedskolerne har hold 4 billedskoler har mere end 20 hold (her giver det pga. det begrænsede antal ikke mening at udregne i %. 8 Antallet af elever på holdundervisning er ca elever, hvilket er næsten uændret i forhold til Dykker man ned i tallene for de enkelte billedskoler, kan man se, at de selvstændige billedskoler har en væsentlig forøgelse af antal elever, mens elevtallet i en del af de billedskoler, der er blevet sammenlagt med andre institutioner, er væsentlig reduceret. Der gives forskellige begrundelser for dette. For nogles vedkommende skal billedskolerne dække et større geografisk område med de samme økonomiske midler.

9 Det kan betyde, at man mister nærheden til børnenes og forældrenes hjemmemiljø. Det forsøges nogle steder afhjulpet med billedskolesatellitter og et større lokalt engagement. Andre begrunder reduktionen af antallet af elever med en mindre synlighed i en større organisation. Ser man på billedskolernes øvrige tilbud, er det stadig skoletilbud, workshops og sommerbilledskole, der tæller. Dog med et væsentligt større antal projekter end tidligere. Dertil kommer, at stadig flere billedskoler deltager i Huskunstnerordningen. Også for disse aktiviteter gælder det, at det er de selvstændige billedskoler, der for næsten alles vedkommende tilbyder projekter ud af huset. Samlet skønnes det, at i alt ca elever deltager i billedskolernes projekter ud over holdundervisning. Det vil sige at i alt børn og unge deltager i billedskoleaktiviteter. Det er en stigning på ca børn og unge i forhold til 2009-undersøgelsen. UNDERVISNINGENS TIMETAL OG SÆSONLÆNGDE Ligesom de tidligere undersøgelser viser denne, at størsteparten af billedskolerne lægger vægt på en sammenhængende, kontinuerlig og fordybende undervisning og derfor prioriterer en kortere undervisningssæson med flere undervisningslektioner frem for en lang sæson med færre undervisningslektioner pr. gang. Størsteparten af billedskolehold med elever over 10 år har 3 lektioner pr. gang. Flere billedskoler har et differentieret timetal for de yngste og ældste aldersgrupper. Sæsonlængden kan desuden påvirkes af økonomiske forhold eller i få tilfælde af en tradition for at følge folkeskolens årsplan. Flere nævner, at tre undervisningslektioner pr. gang udfordres af den nye skolereform, da skoleundervisningen kan komme til at ligge så sent på dagen, at børns og unges muligheder for del tagelse i fritidsaktiviteter er begrænsede. Dette kan pege på et behov for et tættere samarbejde med folkeskolerne. UGENTLIGE LEKTIONER PR. HOLD 52 % af billedskolerne underviser 2,5-4 lektioner pr. undervisningsgang (størsteparten har 3 lektioner) 36 % af billedskolerne underviser 2 lektioner pr. undervisningsgang Det er i nogle besvarelser ikke helt gennemskueligt, om der anvendes lektioner eller klokketimer. Hvor det har været muligt at efterprøve, er der omregnet til lektioner. SÆSONLÆNGDE 10 % af billedskolerne har en undervisningssæson på under 20 uger 76 % af billedskolerne har en sæsonlængde på uger 6 % af billedskolerne har en sæsonlængde på mere end 30 uger 9

10 ALDERSGRUPPER Der er en stor spredning i aldersgrupperne, men det er ikke i besvarelserne muligt at aflæse, hvor mange elever der er i de forskellige aldersgrupper. I nogle besvarelser er alder opgivet som år, andre anvender klassetrin. De fleste billedskoler tilbyder undervisning fra 7/8 år til 14/15 år. Det skønnes, at størsteparten af undervisningshold tilbydes til børn i alderen år. Det ser ud til, at der er en lille stigning i antallet af billedskoler, der har tilbud til førskolebørn. Der er desuden ligesom tidligere hold eller workshops for børn og forældre. Der er ligeledes en mindre stigning i antallet af billedskoler, der også tilbyder undervisning for unge år og voksne. Syv billedskoler har talentundervisning i tilknytning til billedskolen. I forbindelse med projekter er der en større spredning af aldersgrupper, så flere førskolebørn og flere unge deltager. Desuden er der flere projekter med blandede aldersgrupper. ELEVBETALING PR. HALVÅR Elevbetalingen varierer fra 390 kr. pr. halvår til 1550 kr. pr. halvår. Den store variation skyldes ikke nødvendigvis antallet af undervisningsuger eller antallet af undervisningslektioner, men refererer snarere til billedskolens økonomiske forhold og geografiske placering % af billedskolerne har elevbetaling fra kr. 24 % af billedskolerne har elevbetaling fra kr. 26 % af billedskolerne har elevbetaling fra kr. 14 % af billedskolerne har elevbetaling fra kr. 18 % af billedskolerne har elevbetaling over 1000 kr.

11 LOKALER Med udvidelse af aktiviteterne i billedskolerne er der også kommet et større behov for at have egne lokaler, hvor man kan tilbyde faciliteter, som ikke er mulige på en folkeskole, og hvor man kan skabe et billedkunstmiljø. At have egne lokaler har betydning for indholdet i undervisningen, idet det kan give mulighed for at arbejde med flere forskellige dele af billedkunstfaget. Eksempelvis er det lettere at arbejde med skulptur, installationer, animation og arkitektur, hvis man ikke skal fragte materialer og redskaber til og fra undervisningsstedet og kan lade tingene stå fra den ene undervisningsgang til den anden. En billedskole pointerer, at sceneskift er vigtigt i forhold til folkeskolens undervisning, enten det nu er til billedskolens egne lokaler, eller det er til lokaliteter i det offentlige rum 72 % af billedskolerne har egne lokaler 26 % af billedskolerne har egne lokaler + lokaler i folkeskolerne 8 % af billedskolerne anvender udelukkende folkeskolernes lokaler Da de manglende besvarelser primært er fra mindre billedskoler, er antallet af billedskoler, der udelukkende bruger folkeskolernes lokaler, formodentlig større end det her angivne. INDHOLD Ud over den kontinuerlige holdundervisning har størsteparten af billedskolerne skoleprojekter, tværfaglige projekter eller andre projekter i samarbejde med forskellige partnere og i forskellige sammenhænge. En stadig større del deltager i huskunstnerprojekter enten med egne uddannede billedkunstnere eller med billedkunstnere, der hentes udefra. 11

12 Desuden har en stor del af billedskolerne sommerbilledskole. Det generelle indtryk er, at der i forhold til tidligere, hvor nogle billedskoler primært beskæftigede sig med tegning og maleri, nu er en stadig større del, der præsenterer børn og unge for mange facetter af billedkunst (skulptur, installation, scenografi, tegneserie, film, animation, digitale billeder, foto, grafik, collage, croquis, street art, landart, graffiti, arkitektur og design). Enkelte billedskoler har hold, der specifikt arbejder med et særligt materiale eller et særligt tema (keramik, glas, bookart, medier o. lign.). Den visuelle kulturarv har også en plads i billedskolernes undervisning, både som et led i undervisningen og ved besøg på kunstmuseer, gallerier og kunstnerværksteder. Nogle efterlyser en større fokusering på formidling af samtidskunsten. Folkeskolens nye fag, håndværk og design, kan give anledning og inspiration til udvikling af flere designprojekter i billedskolerne. Tegning har mange steder en høj prioritet, og det nævnes, at det også er her, de fleste elevtilmeldinger er. En billedskole beskriver, at de især lægger vægt på at arbejde med keramik, da kun få elever i billedkunsttimerne på folkeskolerne får mulighed for at forme i ler, da det mht. planlægning, forarbejde, efterbehandling og oprydning ofte er svært at passe ind i skolens dagligdag. Kortere undervisningsforløb og workshops har for mange billedskoler en vigtig betydning for at få kontakt med de børn, der ikke kan overskue at tilmelde sig undervisning, der forløber en hel sæson. De giver desuden mulighed for at bruge kunstnere, der har kompetencer på specifikke områder, og endelig har det også en effekt med hensyn til synlighed. SYNLIGHED Som det vil fremgå af nedenstående om samarbejdspartnere, er billedskolerne meget aktive med hensyn til at finde nye samarbejdspartnere og til at deltage i mange forskellige lokale projekter, især projekter i det offentlige rum. Det kan være festivaler, kulturnatarrangementer, ferieaktiviteter, udsmykninger, landart og/eller street art, alt sammen aktiviteter, som er med til at synliggøre billedskolerne, til at skabe blikfang og til at vise billedskolernes brede tilgang til billedkunstområdet. 12

13 Derudover er der i de fleste billedskoler 1-2 årlige udstillinger af børnenes og de unges arbejde. Det kan foregå på billedskolen, eller det kan være i et offentligt rum, f.eks. på biblioteket, på rådhuset eller på banegården, hvor der er større berøringsflade med flere befolkningsgrupper. Endelig holder en del billedskoler åbent hus arrangementer eller aktivitetsdage, hvor alle kan komme, få smagsprøver på aktiviteter og få en samtale med undervisere og leder. Mange billedskoler deltager desuden i regionale og nationale arrangementer, hvor de har mulighed for at udveksle erfaringer og for at synliggøre billedskolens arbejde uden for deres eget geografiske område. I forhold til tidligere er det tydeligt, at det er blevet nemmere og billigere at lave forskellige former for PR-materiale, og de sociale medier har for alvor gjort deres indtog. De fleste billedskoler har nu egen hjemmeside, eller de er en del af en fælles hjemmeside. Desuden er mange på facebook, instagram, skolens intranet og/eller har egen blog. I en periode er det meste PR-materiale blevet udsendt elektronisk, men mange har erfaret, at der også er brug for opslag og plakater f.eks. i lokale butikker og kulturhuse, så der er noget tilbagevendende og genkendeligt i det offentlige rum. Desuden trykkes foldere og brochurer (nogle steder i fællesskab med andre), postkort og lejlighedsvis publikationer. Men den generelle stigning af informationsmængde og konkurrence med andre aktører stiller større krav til billedskolernes udadvendte kommunikation. Ligesom tidligere er der flere af de billedskoler, der er en del af en kulturskole, som ønsker mere synlighed både på de sociale medier, i PR-arbejdet i øvrigt og i det daglige arbejde. 13

14 SAMARBEJDE OG FREMTIDSPLANER SAMARBEJDE Billedskolernes samarbejdspartnere er en stor broget skare, og det ser ud til, at billedskolerne generelt er gode til at bruge de samarbejdsmuligheder med øvrige lokale aktører, der er i deres nærområder. Som primære samarbejdspartnere nævnes uddannelsesinstitutioner, folkeskole, museer og kunsthaller samt musik- og kulturskoler. Hvor billedskolen er en del af en kulturinstitution (f.eks. museum eller kulturskole), er samarbejdet ofte internt inden for institutionen. Kun få har nævnt de kommunale kultur- eller børnekulturkonsulenter som samarbejdspartnere. Færre end tidligere arbejder sammen med ungdomsskoler, mens flere arbejder sammen med dagtilbud. En del har nævnt, at de som en del af det jyske billedskoleledernetværk eller af det sjællandske billedskolenetværk omkring Billedskolernes Dag har fået en større berøringsflade og et større samarbejde med andre billedskoler. Herudover nævnes gymnasier, fagskoler, ungdomsskoler, friskoler, SFO, dagtilbud, designskole, filmskole, IT-uddannelse, animationsskole, teaterskoler, gallerier, biblioteker, kulturhuse, Kulturelt samråd, kulturkonsulenter, kirker, skoletjeneste, naturskoler, butikker og handelsstandsforeninger, Center for integration, forskere, lærerseminarier, stadsarkiv og boligforeninger. 14 Noget samarbejde er formelt og kan handle om lokaler eller administration, noget foregår lejlighedsvis som kortvarige projekter i forbindelse med udstillinger, events eller udveksling, andet foregår som et tilbagevendende kontinuerligt samarbejde, og endelig er der længere forpligtende samarbejder, hvor der er indgået partnerskabsaftaler.

15 Samarbejdet udmønter sig på mange forskellige måder. Der nævnes blandt andet deltagelse i udstillinger, udsmykninger, festivaler, værkstedsdage og konfirmandundervisning. Desuden laves der fælles kurser, workshops og introduktionsdage for lærere og pædagoger. Et par billedskoler har samarbejde med boligforeninger i socialt belastede områder. En billedskole har over en længere periode haft samarbejde med det lokale plejehjem, en anden har samarbejde med et hospital. Enkelte billedskoler deltager i nordisk, europæisk eller internationalt samarbejde. Flere nævner, at man tidligere har deltaget i nordisk og internationalt samarbejde, men at der ikke har været ressourcer til dette de seneste år. SAMARBEJDE MED FOLKESKOLER Da spørgeskemaerne blev udsendt, var man i de fleste kommuner ikke kommet ret langt med overvejelserne om udformning af et fremtidigt samarbejde, så der er kun få konkrete eksempler på samarbejdet, og en del svar lyder kortfattet er under planlægning. 15

16 Samarbejde mellem billedskoler og folkeskoler er ikke en ny foreteelse. Langt de fleste billedskoler har gennem årene haft samarbejde med folkeskolen, primært som projektforløb som billedskolen har tilbudt skolerne. Dette projektsamarbejde er øget efter etableringen af Huskunstnerordningen. Nu, hvor der er kommet særligt fokus på samarbejdet mellem folkeskole og billedskole, arbejdes der med de muligheder for at indgå i et kontinuerligt samarbejde, som skolereformen har åbnet for. Men det er gennemgående i besvarelserne, at der er en vis usikkerhed i forhold til, hvordan dette samarbejde kan komme i stand, hvis en ny logistik og økonomi skal gå op for begge parter. Hvem skal eksempelvis være initiativtager, og hvem skal fremover betale løn til de undervisere og kunstnere, der skal inddrages i samarbejdsprojekterne. Det er der mange steder ingen afklaring på. Ud over at man forsøger at fortsætte det allerede eksisterende samarbejde, er man i mange kommuner i afklaringsfasen, og nogle har udarbejdet idékataloger til samarbejde og er i gang med at afprøve forskellige muligheder. F.eks. har flere billedskoler gennemført undervisning til folkeskolens valghold i billedkunst, nogle har lavet fordybelsesdage for skoleklasser, og nogle har deltaget i trivselsprojekter og understøttende undervisning i folkeskolen. En billedskole har et formaliseret samarbejde med folkeskolen med tilbud om billedkunstprojekter til hele årgange. En billedskole ønsker at afprøve kompagnonundervisning, og en billedskole gør sig overvejelser om at lukke alle eftermiddagshold ned og udelukkende satse på tilbud på skolerne. Modsat understreger en anden billedskole, at det er vigtigt, at billedskolen fastholder og baserer sin undervisning på et frivillighedsprincip, så deltagelse er et selvvalgt ønske om at beskæftige sig med billedkunst. Det kunne være i tilbud om valgfag, eksempelvis om samtidskunst. Flere billedskoler understreger, at der skal være en gensidig forpligtelse i samarbejdet, men som en skriver: det kan være svært at tænke visionære tanker, når man ikke helt kender konteksten, rammerne samt det økonomiske grundlag. Samarbejdet skal løfte barren for begge parter og skabe et billedkunstnerisk læringsrum for eleverne, som rækker ud over hvad billed- og folkeskolen kan opnå hver for sig. Samarbejdsprojekter er ressourcekrævende, hvilket flere billedskoler pointerer. Og især mindre billedskoler har ikke den fornødne tid og økonomi til et udvidet samarbejde, med mindre der bliver tilført flere midler, og plads- og logistikproblemer bliver løst. Trods usikkerhed og praktiske udfordringer har næsten alle billedskoler positive forventninger til de nye muligheder, som man regner med vil udvides, når reformen er indfaset. Desuden udtrykkes et stort ønske om at kunne styrke og synliggøre billedkunstfaget gennem samarbejdet. FREMTIDSPLANER 16 For de fleste billedskolers vedkommende handler fremtidsplanerne om at udvikle samarbejdet med folkeskolerne og finde sig til rette med følgerne af folkeskolereformen. Dernæst ønsker flere billedskoler at lave flere udadvendte aktiviteter, f.eks. flere tilbud til familier eller integrationsprojekter. De manglende timer til ledelse, koordinering og administration står også højt på dagsordenen, og en opprioritering heraf er en forudsætning for at kunne udvide billedskolernes aktiviteter. Med de mange berøringsflader, samarbejder og kompetencer de fleste billedskoler har, og som bliver brugt i mange sammenhænge, ønsker man at blive en mere synlig medspiller både i den institution, man evt. er tilknyttet og i det offentlige kulturliv.

17 Sammenfattende kan man sige, at de fleste billedskoler de seneste fem år er blevet stabiliseret, og at de har udviklet sig indholdsmæssigt og omfangsmæssigt. For at billedskolerne skal kunne udvikle sig yderligere, mangler man nu bare den anerkendelse, der ligger i, at vilkår og rammer bliver ligestillet med andre kunstarter, således at billedskolerne får en national ordning, der også sikrer en økonomisk stabilisering og udvikling. INFO Kortlægningen, undersøgelse og sammenskrivning er sket i et samarbejde mellem landsforeningen Børn, Kunst og Billeder og Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst. Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst foretager i samarbejde med Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder i 2015 en interviewundersøgelse af billedskolernes samarbejde med folkeskolen. Materialet udkommer i efteråret Publikationen Billedskoler i Danmark kan ses på eller kan tilsendes ved henvendelse til Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C (vedlagt svarkuvert med porto - 33 kr. ). 17

18 OVERSIGT OVER Kommune Region Adresse Kontaktoplysninger Aabenraa Syddanmark Aabenraa Billedskole Kunstmuseet Brundlund Slot 6200 Aabenraa Aalborg Nordjylland Aalborg Kulturskole Nordkraft Teglgårds Plads Aalborg Aarhus Midtjylland Aarhus Billed- og Medieskole Frederiks Allè 20 A 8000 Aarhus C Albertslund Hovedstaden Albertslund Billedskole Egelundsvej Albertslund Allerød Hovedstaden Allerød Billedskole Allerød Musikskole Lyngevej Allerød Assens Syddanmark Assens Billedskole/ Verninge husflid Brunsegårdsvej Tommerup Katrine Kampe / Bente Sonne Tlf / Tove Kobberå Tlf / Hanne Algot Jeppesen Tlf Dorte Østergaard Jakobsen Tlf Iben Mathiasen Tlf Tlf Ballerup Hovedstaden Ingen billedskole Billund Syddanmark Billund Kulturskole Hans Jensensvej 6 c 7190 Billund Bornholm Hovedstaden Bornholms Musik- og Billedskole St. Torv 6 B 3700 Rønne Eva Lillegaard Hansen Tlf / Lene Degett Tlf musikogbilledskolen Brøndby Hovedstaden Ingen billedskole 18 Brønderslev Nordjylland Kulturskolen Brønderslev Kommune Torvegade Brønderslev Dragør Hovedstaden Dragør Musik- og Kulturskole Kirkevej Dragør Egedal Sjælland Egedal Musikskole Græsted gård Udlejrevej 13 B 3650 Ølstykke John Fuglsang Tlf Uffe Storm Hansen Tlf / Bjarne Kulmbak Tlf

19 Esbjerg Syddanmark Esbjerg Kulturskole Islandsgade Esbjerg Niels Peter Bruun Nielsen Tlf Faaborg-Midfyn Syddanmark Faaborg Børnebilledskole Anne Dahl Christensen Tlf Billedskolen i Fløjte Emils Hus Gråbjergvej Ryslinge Ringe Billedskole Nordagerskolen Rolighedsvej Ringe Fanø Syddanmark Fanø Billedskole Præstevænget 5, Nordby 6720 Fanø Favrskov Midtjylland Hammel Billedskole Dalvej Hammel Hinnerup Billedskole Vestervej Hinnerup Billedskolen i Ulstrup Vestergade Ulstrup Hadsten Billedskole Kløvermarksvej Hadsten Tove Rasmussen Tlf / Preben Winther Tlf Lise Mortensen Tlf Kirsten Holme Nielsen Tlf Line Frøslev Tlf Jane Susanne Andersen Tlf Peter Winding Tlf Faxe Sjælland Ingen billedskole Fredensborg Hovedstaden Louisiana Billedskole Børnehuset Louisiana Museum Gl. Strandvej Humlebæk Musikteatergruppen Ragnarock Billedskolen Gl. Strandvej 436 B 3060 Espergærde Louise Hauerberg Tlf Joachim Clausen Tlf Fredericia Syddanmark Billedskolen Arne Gaardsted Jørgensen Den Kreative Skole Fredericia Kongensgade Fredericia Tlf Pia Hessellund 19

20 Frederiksberg Hovedstaden Musikhøjskolen Smallegade Frederiksberg Signe Heinesen tlf Frederikshavn Nordjylland Ingen billedskole Frederikssund Hovedstaden Ingen billedskole Furesø Hovedstaden Farum Billedskole Kulturhuset Stavnsholtvej Farum Gentofte Hovedstaden Drama og Billedskolen i Gentofte Duntzfelts Alle Hellerup Gladsaxe Hovedstaden Gladsaxe Musik- og Billedskole Telefonvej Søborg Karen Palsgaard Tlf Anne-Grete Lænkholm Tlf Anja Reiff Tlf Glostrup Hovedstaden Ingen billedskole Greve Hovedstaden Den Musiske skole Dønnergårds Allé Greve Gribskov Hovedstaden Kulturskolen Gribskov Billedskolen Vesterbrogade Gilleleje Guldborgsund Sjælland Billedfabrikken Industrivej 10 a 4800 Nykøbing F. Haderslev Syddanmark Haderslev Kunstskole Jomfrustien Haderslev Gram Billedskole Asta Holme Duborg Følsterengen Gram Halsnæs Hovedstaden Kulturskolen i Halsnæs Syrevej Frederiksværk Hedensted Midtjylland Billedskolen i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Niels Espes Vej Hedensted Mette Fiirgaard Schneefeldt Tlf / Lajla Bertelsen Tlf Maria Borup Nielsen Tlf Lene Netterstrøm Tlf Better Lübbert Tlf Inge-Lis Gaardsted Tlf kultur-ogfritidsliv/kulturtilbud/billedskolen 20

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

TALENTUNDERVISNING I DANMARK

TALENTUNDERVISNING I DANMARK TALENTUNDERVISNING I DANMARK KORTLÆGNING OG UNDERSØGELSE AF TALENTOMRÅDET INDEN FOR BILLEDKUNST I DANMARK KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST 2015 Fotos: Billeder i kortlægningen er fra talenttræffet

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKER. Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek. Nr 4. 2014. Interview med KL-politiker Anna Mee Allerslev

DANMARKS BIBLIOTEKER. Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek. Nr 4. 2014. Interview med KL-politiker Anna Mee Allerslev Nr 4. 2014 DANMARKS BIBLIOTEKER Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek - set lidt fra oven af Anna Mee Allerslev, københavnsk borgmester og formand for KL's Børne- og Kulturudvalg Interview

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kompetenceudvikling til kontaktpersoner

Kompetenceudvikling til kontaktpersoner Kompetenceudvikling til kontaktpersoner Kortlægning af kompetenceudviklingstilbud til kontaktpersoner for borgere med døvblindhed efter servicelovens 98 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Sagsnr. 09-2439 Vores ref. MSH/CHJ/bhf Den 25. oktober 2010 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2010 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Målene for Jobpatruljen 2010... 3 1.2 Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE GØR DE KOMMUNALE BYGNINGER DÅRLIGERE OG DÅRLIGERE

MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE GØR DE KOMMUNALE BYGNINGER DÅRLIGERE OG DÅRLIGERE Analysebrev nr. 3/008 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE GØR DE KOMMUNALE BYGNINGER DÅRLIGERE OG DÅRLIGERE Det kniber stadig for kommunerne at få

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Spar mange penge på din husleje måned efter måned

Spar mange penge på din husleje måned efter måned Spar mange penge på din husleje måned efter måned I Danmark er der bestemmelser om hvor høj en husleje må være. Dette gør, at du i rigtig mange tilfælde kan få en langt lavere husleje, end den du betaler

Læs mere

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No 7-2008

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No 7-2008 Center for Child Language e-prints Working papers in LANGUAGE ACQUISITION Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No 7-2008 Karina Forrestal, Dorthe Bleses, Hans Månsson

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2011

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2011 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2011 KOMMUNEN SVARER IKKE. SIDE 6 Maria Christensen og familien har ventet mere end et år. Nu er huset sat til salg. DRONNINGEN PÅ BESØG I DRONNINGENS FERIEBY.

Læs mere

Vi gør gode medarbejdere bedre! GODE HISTORIER Gode historier om Netværkslokomotivet

Vi gør gode medarbejdere bedre! GODE HISTORIER Gode historier om Netværkslokomotivet Vi gør gode medarbejdere bedre! GODE HISTORIER Gode historier om Netværkslokomotivet 2011 2013 2 Plejehjemmet Elim Netværkslokomotivets nyhedsbrev. April 2011 Indhold Side 2-3 Livskvalitet som jeg ikke

Læs mere