BERETNING PERIODEN 15. JUNI MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15"

Transkript

1 BERETNING PERIODEN 15. JUNI MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ PILEVANGEN HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15 PENSIONISTFEST REP.MØDE STENKILDEPARKEN almen boligorganisation aarhus

2 INDHOLD BERETNING Indhold: Bestyrelsens beretning består af denne skriftlige beretning, der på repræsentantskabsmødet vil blive suppleret med en mundtlig beretning hvor de væsentligste afsnit vil blive uddybet og kommenteret, og hvor der vil blive givet en aktuel opdatering. Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer: almen boligorganisation aarhus ALBOA RELATERET: 3 Indledende bemærkninger. Administrationen, side 5-18: 7 Ledelsessekretariatet og IT-afdeling 9 Udlejningsafdelingen 11 Økonomi og husleje 13 Projektsekretariatet (nybyggeri, renovering og ombygning). 15 Drift og driftssekretariat 17 Info-afdeling Boligafdelinger, side 19-28: 21 Afdelingsmøder Budgetter 2012 / regnskaber Fraflytninger Helhedsplanen for Viby Syd 28 Den boligsociale helhedsplan i Viby Syd Boligorganisationen, side 29-32: 31 Tilskud, egen trækningsret 32 Opfølgning, skyldnere / formuepleje Udvalg under organisationsbestyrelsen, side 33-37: 34 Udvalgsmedlemmer 35 Energi- og forsyningsudvalg 36 Kursusudvalg / visitationsudvalg 37 Det boligsociale udvalg ALBOA i øvrigt, side 39-44: 41 Ejendomsskat / grundværdi 41 Pensionistfest 41 Fest for afdelingsbestyrelsesmedlemmer med ledsagere 41 Almene boligdage 42 Styringsdialog 42 Julearrangement, tidligere ansatte 43 Selskabslokalet Søndervangs Allé Knud Rasmussen - 35-års jubilæum i bestyrelsen BL-RELATERET, side 45-50: 47 BL 5. - kreds. lokalt 49 BL landsplan 51 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER OM ALBOA, side 53-65: 54 Beboerdemokratiet 55 Repræsentantskabet - afdelingsbestyrelsesmedlemmer 59 Organisationsbestyrelsen dags dato 61 Organisationsdiagram medarbejdere 63 Ejendomsfunktionærer 65 Varmemesterkontorerne Udgiver ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus Vestergårdsvej 15 Postboks 2373 // 8260 Viby j Tlf // Fax // Indhold Organisationsbestyrelsen // udvalg John Jensen, direktør Administrationen Redigering, layout & grafik ALBOA, info-afdelingen Foto Jan Grarup, BL Velfac A/S Bent Nielsen, ingeniør ILK. Beboerbladet Inside Pia V. Lindgaard - ALBOA info Jan Rasmussen - ALBOA info Tryk Uni-Tryk - Aps, Åbyhøj Oplag 600 eksemplarer Udsendelse Årsberetningen udsendes til alle afdelingsbestyrelser, organisationens medarbejdere, ALBOAs samarbejdspartnere og Aarhus kommune. 1 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Indledende bemærkninger Første repræsentantskabsmøde i ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus hvor Valg til organisationsbestyrelsen er på dagsordenen. Så er vi nået til det første repræsentantskabsmøde efter fusionen, og der skal skal vælges en ny 9-personers bestyrelse. Som bekendt har den nuværende bestyrelse besluttet, at de, som ønsker at stille op til den nye bestyrelse, får mulighed for at præsentere sig selv forud for valghandlingen. Hvis man interesserer sig for den almene boligtanke, og hvis man vil bruge fritid på frivilligt arbejde, findes der nok ikke en mere spændende og udviklende funktion end at være medlem af boligorganisationens bestyrelse. Kendetegnende for de tidligere hovedbestyrelser i de fusionerede boligorganisationer har været, at de indvalgte er uhyre stabile, og for det meste forbliver man som hovedbestyrelsesmedlem i en årrække. Dette er der dokumentation for! Det har været spændende i knap halvandet år at være medlem af ALBOA s 19 mands/kvindes store bestyrelse. Vi har i perioden haft 16 bestyrelsesmøder, som typisk har varet 2½-3 timer. Møderne er blevet afviklet på en eektiv måde og i en god atmosfære, hvor der har været plads til forskellige holdninger, og hvor der har været mange gode, saglige diskussioner forud for beslutningstagen. Forud for bestyrelsesmøderne har der været afholdt møder i formandsskabet. Møderne har typisk haft en varighed af ca. 2 timer. På møderne har formandsskabet i en række sager fremkommet med en sagsindstilling til behandling på bestyrelsesmøderne. I forbindelse med overgangen til en 9 mands/kvindes bestyrelse er det i første omgang besluttet ikke at nedsætte et forretningsudvalg. Måtte det vise sig, at der er behov for et forretningsudvalg, vil et sådant blive nedsat. Der forventes afholdt 11 årlige bestyrelsesmøder, juli måned fritaget. Det er bestyrelsens opfattelse, at ALBOA er godt på vej til at udvikle sig til en rigtig visionær boligorganisation med stort fokus på service, kvalitet og tidssvarende boliger. Fremtiden for ALBOA ser lys ud, og den nuværende bestyrelse er af den opfattelse, at fundamentet for ALBOA er i orden, når en ny bestyrelse tager over! ORGANISATIONSBESTYRELSEN ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS MAJ 2012 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 3

4 Administrationen // Vestergårdsvej 15 // 8260 Viby J

5 ADMINISTRATIONEN Administrationen Dette afsnit omhandler de forskellige afdelinger i ALBOAs administration. Ledelsessekretariatet - administration og IT Udlejningsafdelingen Økonomiafdelingen Projektsekretariatet Driftsafdelingen Info-afdelingen ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 5

6 Afd. 33 Abildgade // 8200 Aarhus N

7 ADMINISTRATIONEN Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet omfatter administrationschefen, sekretærfunktionen der servicerer afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelsen og direktøren, IT-afdelingen og den interne service, dvs. post- og budtjeneste samt rengøring. Sekretariatsopgaver Aktiviteterne i beretningsåret har i høj grad været præget af fusionen pr. 1. januar 2011, dels de aktiviteter, der direkte er relateret til fusionen:»» navneændring i tingbogen»» varemærkeregistrering af de tidligere boligorganisationers navne og logoer samt ALBOA s navn og logo»» og andet dels de aktiviteter, der i det daglige er en følge af fusionen:»» harmonisering af mødeaktiviteterne i beboerdemokratiet»» harmonisering af arbejdsgange»» harmonisering af TV-signalforsyning til afdelingerne»» udarbejdelse af generelle politikker»» udarbejdelse af personalepolitik og -håndbog»» og andet Der pågår således stadigvæk aktiviteter, der er relateret til fusionen, men vi er kommet meget langt, og processen skrider planmæssigt frem. Ledelsessekretariatet forestår proceskoordineringen godt bistået af ledergruppen. Personaleadministration Ledelsessekretariatet står desuden for personaleadministrationen, og i administrationen er der i beretningsåret sket følgende: 30. juni 2011: Torben Classen, økonomiafdelingen, fratræder. 15. august 2011: Tina F. Pedersen tiltræder den ledige stilling i økonomiafdelingen. 31. august 2011: Randa Mansour, udlejningen, fratræder et vikariat. 15. september 2011: Lan T. Le, økonomiafdelingen, går på barselsorlov. 15. september 2011: Claus Holm Nielsen tiltræder barselsvikariatet i økonomiafdelingen frem til 30. september november 2011: Rasmus Jensen, IT-afdelingen, fratræder efter virksomhedspraktik 19. december 2011: Hans Jørgen Rohde, projektsekretariatet, får forlænget sin projektansættelse frem til den 31. december januar 2012: Jakob Thuesen, projektsekretariatet, fratræder for at gå på efterløn. 29. februar 2012: Lis Langberg, økonomiafdelingen, fratræder efter godt 27 års ansættelse for at gå på pension. 1. marts 2012: Preben Holm Christensen tiltræder den ledige projektlederstilling i projektsekretariatet. 31. marts 2012: Pernille Robdrup, huslejeafdelingen, fratræder - stillingen genbesættes ikke. 1. april 2012: Tina Due Karlshøj, udlejningsafdelingen, tiltræder den ledige stilling i økonomiafdelingen. 1. april 2012: Charlotte Schacht Madsen vender tilbage til ALBOA og tiltræder den ledige stilling i udlejningsafdelingen. 1. april 2012: Anette Degn, ledelsessekretariatet, fritstilles af helbredsmæssige årsager og fratræder efter godt 38 års ansættelse den 30. september stillingen genbesættes ikke. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 7

8 ADMINISTRATIONEN BERETNING IT-afdelingen Administration, ejendomsfunktionærer, bestyrelse, hjemmearbejdspladser og i perioder revisorer giver travlhed på ALBOAs digitale motorvej - ca. 160 brugere benytter dagligt vores servere på Vestergårdsvej. IT-afdelingen har konstant fokus på at højne driftsstabiliteten og tilgængeligheden for brugerne i organisationen. Dette er blandt andet sket ved at opgradere IT-systemet til nyeste version af operativsystemer og Oice 2010, og i de første uger af 2012 gennemførte vi en mindre opgradering af IT-systemet for at være rustet til den kommende tids opgaver, og for at være på forkant med udviklingen og de stadig større krav til lagerplads og processorkraft i systemet. Supporten vs. udvikling ALBOA er en stor organisation med mange brugere, og det lægger selvsagt et vist pres på supporten. Der bliver til stadighed taget tiltag til at eektivisere og organisere for at minimere supporten og give brugerne et eektivt IT-system. Og det bliver bedre og bedre. Desværre sker dette på bekostning af udvikling og nye tiltag på IT-området, hvor flere større tiltag venter på at blive søsat. Tiltag, som forventes at kunne spare administrationen noget tid i en travl dagligdag såvel som at hjælpe med til at yde en endnu bedre beboerservice. Nye tiltag i 2012 Af tiltag, som ventes sat i gang i løbet af 2012, kan som eksempel nævnes: elektronisk syn - som vil nedbringe arbejdsbyrden med flyttesyn betragteligt samtidig med, at behandlingstiden forkortes. Intranet og elektronisk dokumenthåndtering som vil give en væsentlig større vidensdeling i AL- BOA, samtidig med at den vil spare både porto og tid i det daglige arbejde. Samtidig vil dette på sigt danne krumtappen i en løsning, der skal give beboerne mulighed for en vis grad af selvbetjening på nettet. Projektmedarbejder IT-afdelingen fik sidste forår tilgang af en ny medarbejder, Rasmus Jensen, i et projektforløb der løb til og med januar i år. Det var været en stor hjælp, og en store arbejdspukkel blev i høj grad høvlet ned, samtidig med at der også blev tid til de opgaver, som kræver mere fordybelse. Opgaver, der tidligere måtte vente. Rasmus nåede også at videreudvikle et energistyringssystem til aflæsning af energimålere og afregning af forbrug. Et system, vi forventer vil spare en del tid i fremtiden. Nyt telefonsystem De sidste måneder af 2011 gik i høj grad med projektering af et nyt, fælles telefonsystem til administrationen og alle varmemesterkontorerne, da ALBOA s hidtidige system efterhånden havde 10 år på bagen og fortjente at blive udfaset. Implementeringen er i skrivende stund i fuld gang rundt om på varmemesterkontorerne. Det nye telefonsystem giver mulighed for en væsentlig højere service overfor beboerne, samtidig med at medarbejderne får nogle værktøjer til internt brug i organisationen. I samme periode er der indgået en ny, treårig aftale med Telia om telefon- og internettrafikken i organisationen. Det har givet en betragtelig besparelse i forhold til den gamle aftale. KJELD JESPERSEN administrationschef LEDELSESSEKRETARIATET: MIKKEL DAM JUNKER IT-administrator KARIN SJØSTEDT sekretær EA DAMGAARD sekretær PER DEGN kontorbud JAKLIN JOEL ODISHO rengøringsassistent 8 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

9 ADMINISTRATIONEN Udlejningsafdelingen Gebyrbetaling, opnotering, venteliste, medlemsanciennitet og Aarhusbolig.dk er nogle af de nye begreber, der har været den store udfordring det sidste års tid. Medlemsanciennitet: Den nye lov om gebyrbetaling for at bevare sin medlemsanciennitet er stadigvæk genstand for mange diskussioner med tidligere medlemmer. Klager, modtaget gennem Beboerklagenævnet er dog stærkt faldende - måske 3-5 stk. pr. måned. Indtil videre er der kun 2 sager, som er blevet afgjort til medlemmernes fordel. Aarhusbolig: Vi har nu arbejdet med det nye udlejningssystem i 1 år og det fungerer stadig godt, MEN det har desværre den ulempe, at vi skal udsende rigtig mange tilbud, og det forsinker genudlejningen. Det har dog ikke kostet på lejetabskontoen, men der er desværre nogle fraflyttere, som kommer til at hæfte for en længere periode end først beregnet. Vi ser desværre alt for mange på ventelisten, som søger rigtig mange steder og dermed siger nej til alt uden at tage stilling til, om man stadigvæk ønsker at søge i den pågældende afdeling. Der arbejdes nu på, at man ikke kan svare på tilbud mere uden at tage stilling til ovennævnte. Det skal dog også nævnes, at vi sender ca. 90% af tilbuddene som e-tilbud. Der er også nedsat arbejdsgrupper, en kommunikationsgruppe og en udlejningsgruppe. Der afholdes 4 møder om året. Foruden disse grupper mødes udlejningsledere også 4 gange om året. Disse grupper arbejder løbende på at forbedre Aarhusbolig til gavn for vores nuværende og kommende opnoterede. Det er en balancekunst at få så mange boligorganisationers ansatte med så forskellige foreningskulturer til at lykkes med dette projekt, og når alle de små knaster er slebet væk, må man sige, at det er lykkes. Nybyggeri: Salamanderparken, afd. 80 Stavtrup: Udlejningen af 1. etape er påbegyndt, og i skrivende stund er der underskrevet 3 lejekontrakter. Det tager dog også længere tid at udleje p.g.a. udsendelse af rigtig mange tilbud. Der bliver afholdt et åbent-hus arrangement 15. april 2012, hvor interesserede kan se alle tre typer boliger. Pilevangen, afd. 79 Solbjerg: 12 stk boliger vil være færdige til udlejning pr og denne opgave er der også taget hul på. Der er desværre ikke mange forhåndsinteresserede, så dér forventer vi også at lave et åbenthus arrangement. Måske bliver det nødvendigt at annoncere i lokalområdet i Solbjerg. Udlejningsaftaler: Kjærslund og Søndervangen: Aftalerne udløber i 2014, og vi evaluerer løbende for at sikre, at de har den ønskede funktion. Det har desværre vist sig, at vi bliver nødt til at sidestille de to første kriterier, således det er ligegyldigt om man bor uden- eller indenfor Aarhus kommune. Det har vist sig, at man som næsten nyopnoteret kunne komme foran alle andre blot ved at flytte sin adresse udenfor kommunen, og det er selvfølgelig ikke hensigten. Vårkjærparken: Her udløber aftalen nu. Den blev kun givet for et år, og den skal nu evalueres og evt. genansøges. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 9

10 ADMINISTRATIONEN BERETNING Fortrinsret for børnefamilier: Med den nye bekendtgørelse om udlejning af almene boliger, 4, er alle ansøgere ligestillet til alle størrelser boliger, uanset om der er børn i familien eller ej. Det er dog muligt at søge om dispensation for dette, og det er sket i afd. 37, Vejlby Vest og afdelingerne 33 og 44 (tidl. BO&LIV). Udlejningsvanskeligheder: Vi har stadig ingen udlejningsvanskeligheder men dog en afdeling med en tynd venteliste (afd. 36, Byagerparken i Beder) og kun på 3 vær. lejligheder. Det boligsociale arbejde: Vi har fået et godt redskab i Bo- SocData, hvor vi kan trække statistikker fra. Disse kan især bruges til at analysere beboersammensætningen men indtil videre kun i specielt udvalgte afdelinger. Det er især afdelingerne i Viby Syd, Rundhøj og Vejlby Vest. Selskabslokaler og gæsteværelser: Arbejdet med et bookingsystem via hjemmesiden pågår stadig, men vi forventer, at så snart den nye hjemmeside er i luften, så vil det også være muligt at reservere lokaler den vej. Personalenyt: Tina Due Karlshøj har ønsket at arbejde med økonomi, og derfor flytter hun pr til en ledig stilling i økonomiafdelingen. I hendes sted får vi en meget kompetent medarbejder nemlig Charlotte Schacht Madsen, som har været væk fra Alboa i et år. Hun kommer tilbage til den samme plads og med næsten de samme arbejdsopgaver. UDLEJNINGSAFDELINGEN: MARIANNE K. RASMUSSEN udlejningschef LARS T. HOYGAARD udlejningsmedarbejder INGER M. CHRISTENSEN udlejningsmedarbejder HELLE LYKKEGAARD udlejningsmedarbejder METTE W. SØRENSEN udlejningsmedarbejder CHARLOTTE S. MADSEN udlejningsmedarbejder 10 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

11 ADMINISTRATIONEN Økonomi og husleje Fusionen har naturligvis også haft stor indflydelse på økonomiafdelingens arbejde. Fusionen har sat sit præg på årets gang i økonomiafdelingen.»» bogføring af ind- og udbetalinger Huslejevarsling { Forbrugsregnskaber Budget- og afdelingsmøder Forbrugsregnskaber Budgetudarbejdelse Regnskabsmøder Regnskabsudarbejdelse JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Specielt det at være én boligorganisation, hvor vi før var 3 med forskellige afslutningstidspunkter for regnskabsåret - har krævet ændrede arbejdsgange. Årets gang i økonomiafdelingen kan bedst illustreres med figuren til venstre. De daglige opgaver Herudover beskæftiger vi os dagligt med bl.a.: PETER B. HEBROE regnskabschef ØKONOMIAFDELINGEN: LAN T. LE økonomimedarbejder JEANET S. KRAFT økonomimedarbejder CINDIE B. HANSEN økonomimedarbejder TINA F. PEDERSEN økonomimedarbejder»» individuelle huslejevarslinger»» kreditorer»» løn»» huslejeopkrævninger»» boligstøtte»» lån»» afstemninger»» flytteafregninger»» debitorer Marts nogle af»øko-medarbejderne«begravet i afdelingsregnskaber... TINA D. KARLSHØJ økonomimedarbejder CLAUS H. NIELSEN økonomimedarbejder [vikar] BERIT RIIS - huslejeafd. økonomimedarbejder TINA STÜKER - huslejeafd. økonomimedarbejder ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 11

12 Afd. 26 Kjærslund // Viby J // Facaderenovering

13 ADMINISTRATIONEN Projektsekretariatet Afdelingens opgaver vedrører nybyggerier samt renoverings- og ombygningsopgaver. Nybyggerier Pilevangen i Solbjerg. Der bygges på en storparcel, som er opdelt i 3 delparceller med hver sin bygherre. Lasse Larsen Byggefirma opfører 8 stk. ejerboliger. Århus Omegn opfører 20 stk. familieboliger samt fælleshus. ALBOA opfører 12 stk. +55 boliger. ALBOA får brugsret til fælleshuset Lasse Larsen Byggefirma er hovedentreprenør på alle 40 boliger. Arbejdet blev påbegyndt i maj måned 2011, og indflytning kan ske den 1. juni Der afholdes åbent hus i løbet af forsommeren. 1. etape - i Stavtrup, Salamanderparken. Omfatter 91 stk. familieboliger og fælleshus, der opføres af Dansk Boligbyg i totalentreprise. Byggeriet er påbegyndt i februar 2011, og indflytning kan ske etapevis 1. maj 1. oktober Der afholdes åbent hus i april måned. 2. etape - i Stavtrup, Salamanderparken. Omfatter 40 stk. familieboliger og 20 stk. +55 boliger, der også opføres af Dansk Boligbyg. Arbejdet blev påbegyndt i september 2011 med etapevis indflytning i kvartal Storbylandsbyen Der har siden 1995 været arbejdet med et projekt, der omfatter 40 stk. træhuse i det nordlige Aarhus. Både ved licitation i 2005 og i september 2011 har det vist sig umuligt at overholde den økonomiske ramme, så projektet vil ikke blive realiseret. Renoverings- og ombygningssager Afdeling 1 - Grundtvigsvej: Planerne om at udføre 6 tagboliger blev sat i bero efter licitation i juli 2011, da den økonomiske ramme ikke kunne overholdes. Der skal nu udføres en byggeteknisk gennemgang af bebyggelsen med fokus på energirenovering. Afdeling 5 - Øster Allé: Der er udført tagudskiftning i perioden februar 2011 februar Afdeling 9 - Saralystparken II: Beboerne har i september 2011 godkendt et altanprojekt, som skal gennemføres i sommeren Afdeling 13 - Stenkildeparken: Renovering af badværelserne, der blev igangsat i 2010, er blevet afsluttet i december Afdeling 16 - Høvænget: Renovering af klimaskærm og fjernvarmeledninger blev udført i perioden marts - december Afdeling 20 - Elverdalsparken: Beboerne har i 2011 godkendt en kloakrenovering og en efterfølgende modernisering af haveanlægget ud mod Elverdalsvej. Arbejderne udføres i løbet af sommeren Afd Salamanderparken, Stavtrup - marts 2012 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 13

14 ADMINISTRATIONEN BERETNING Afd. 5 - Øster Allé - Tagrenovering Afdeling 24 - Søndervangen I: Renoveringsstøttesag omhandlende bl.a. klimaskærmen skal forelægges beboerne til godkendelse, og arbejdet forventes påbegyndt i Afdeling 26 - Kjærslund: Renovering af bl.a. klimaskærmen blev påbegyndt i august 2011 og forventes afsluttet i december Afdeling 39 - Hjulbjergvej: Afdelingen afventer Landsbyggefondens godkendelse af renoveringsstøttesag for klimaskærmen, så der kan igangsættes tilbudsindhentning og beboergodkendelse. Renoveringssager i afdelingerne: 18 - Ny Vestergårdspark I 19 - Ny Vestergårdspark II 27 - Ny Vestergårdspark III 33 - Abildgade 35 - Kalkærparken...søges godkendt hos Landsbyggefonden, som berettiget til renoveringsstøtte. Igangværende nybyggerier og større renoveringsarbejder fremgår af PROJEKTSEKRETARIATET: OLE BERG projektchef PREBEN H. CHRISTENSEN projektleder HANS J. ROHDE projektleder KAJ E. CLAUSEN energiansvarlig /inspektør JAKOB THUESEN projektleder fratrådt til efterløn 1. februar ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

15 ADMINISTRATIONEN Driftsafdelingen I lighed med tidligere år har der været travlhed i driftsafdelingen. Vi modtager dagligt mange henvendelser om store og små problemer i afdelingerne. Syn ved fraflytning optager mange ressourcer omkring d. 1. og d. 15. i hver måned. Når synet er afholdt, skal der indhentes tilbud, udarbejdes overslag og arbejdet skal bestilles hos håndværkerne. Et fraflytningssyn involverer både inspektør, varmemester og ikke mindst driftssekretariatet. Efter fraflytningssynet følger et indflytningssyn med den nye lejer. Dette afholdes i de fleste tilfælde af den ledende varmemester i afdelingen. Individuel modernisering af køkken og bad I mange af vores afdelinger er det muligt at få renoveret sit køkken individuelt. Mange beboere har valgt at benytte sig af denne mulighed. Flere afdelinger har endvidere valgt at udvide denne mulighed til at omfatte badeværelset. Ejendomsfunktionærer Fastansættelser/fratrædelser i afdelingerne i perioden 15/ / Ansættelser: NAVN AFDELING ANSAT DATO Torben Møller Afd. 24 og 31 - Søndervangen 18. juli 2011 Ole Glerup Afd. 47, 61 og 72 Stavtrup 1. januar 2012 Fratrædelser: NAVN AFDELING FRATRÅDT DATO Leo Severinsen Afd. 25 Rundhøj II 15. juni 2011 Hans Kurt Johansen Afløser Viby 31. oktober Bent Kofod Afd. 37 Vejlby Vest 30. juni Udover ovennævnte er der ansat flere ejendomsfunktionærer i tidsbegrænsede stillinger for afløsning i forbindelse med langtidssygemelding, efteruddannelse m.m. Herefter følger en oversigt over nogle større aktiviteter, der enten er gennemført eller er planlagt til udførelse i det kommende år. Et sådan katalog beskriver bl.a., hvilke arbejder afdelingen yder godtgørelse til i forbindelse med fraflytning. Førstehjælp og hjertestarter I marts 2012 bliver der afholdt kurser i førstehjælp i selskabslokalet på Urmagertoften. Kurset er tilbudt til alle ansatte i Alboa, og 65 har valgt at deltage. På Vestergårdsvej 15 bliver der i april 2012 monteret en hjertestarter, og ca. 20 ansatte skal uddannes til at betjene denne. Husordensreglementer I 2010 trådte ny lovgivning om almene boliger i kraft, og en af ændringerne var, at kompetencen for vedtagelse af husorden nu ligger på afdelingsmødet. I alle afdelinger i Alboa er der pr. 30. september 2011 vedtaget et husordensreglement. Reglementerne vil kunne læses og hentes på Alboa s nye hjemmeside. Råderet I forbindelse med de ordinære afdelingsmøder i 2012 opfordres afdelingerne til af få vedtaget et råderetskatalog for afdelingen. Vedligeholdelsesreglement På afdelingsmøderne i 2012 skal det nuværende vedligeholdelsesreglement jf. ny lovgivning formelt vedtages. Vedligeholdelsesreglementet fastlægger boligens tilstand ved overtagelse, vedligeholdelse i boperioden og krav til istandsættelse ved fraflytning, ligesom det angiver hvilken istandsættelsesordning, der er gældende i afdelingen. Vedligeholdelsesreglementet indeholder en oversigt over overfladebehandlingerne i boligen, og endelig er evt. særlige forhold vedr. udvendig vedligeholdelse angivet i vedligeholdelsesreglementet. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 15

16 ADMINISTRATIONEN BERETNING Lommepengeprojektet Som tidligere omtalt samarbejder vi med Aarhus kommune og boligforeningen Aarhus Omegn i Lommepengeprojektet, som primært handler om at aktivere unge i boligområderne. Projektet henvender sig til årige i Viby Syd området. De unge arbejder i afdelingen med forefaldende arbejde 4 timer om ugen, og det er vores opfattelse, at projektet er en succes både for de unge og for afdelingerne. Indtil videre har projektet myndighedernes bevilling indtil 31. december Vi har haft unge ansat i bl.a. Søndervangen, Kjærslund og Vårkjærparken. Samtidig har vi meddelt, at andre afdelinger er interesserede i at deltage i projektet. Elektroniske fraflytningssyn Der arbejdes fortsat med at finde den optimale løsning for Alboa i forbindelse med valg af udbyder af elektroniske syn. I løbet af foråret 2012 foretages endelig test af begge systemer, hvorefter udvalget vil vurdere, hvilket system der kan anbefales. Have- & markvandringer Den årlige gennemgang af afdelingerne gennemføres i de fleste afdelinger i perioden marts juli og danner bl.a. en del af grundlaget for det kommende års budget. Markvandring med afdelingsbestyrelse, inspektør og ejendomsfunktionær DRIFTSAFDELINGEN: IB B. ANDERSEN driftschef KAJ E. CLAUSEN inspektør LENE D. BJERREGAARD inspektør OLE PEDERSEN inspektør KIM B. OLSEN inspektør BIRGER V. JENSEN inspektør MICHAEL LARSEN inspektør DRIFTSSEKRETARIATET: GERT AARSLEV overassistent MARIANNE EKMANN assistent DENNIS RASMUSSEN assistent SOLVEIG KRONE forsikringsansvarlig 16 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

17 ADMINISTRATIONEN Info-afdelingen Et travlt og spændende år har præget afdelingens arbejde. Perioden har afgjort været info-afdelingens travleste periode i ALBOA tiden. Fusionen har betydet, at rigtig mange ting skulle ændres - logoer skulle skiftes, afdelingsfoldere laves om og ikke mindst konsekvensen af de ændrede afdelingsnumre har eekt langt ind i vores papirverden. Men det har også været et spændende år, fusionsprocessen i sig selv har givet mange udfordringer - og udfordringer er jo lig med et spændende job. Overordnet er der selvfølgelig nogle opgaver, som fylder mere end andre, og noget at det vi har brugt en del tid på - og som fortsat er igangværende er: Ny hjemmeside Der arbejdes med at etablere en helt ny hjemmeside til ALBOA. Der er tale om et ganske andet koncept end den nuværende side. Der bliver lagt vægt på hver enkelt afdeling i organisationen. Hver afdeling har en startside med grundlæggende data og billeder fra afdelingen. Dernæst en side med generelle oplysninger i et hurtigt overskueligt skema, en side om evt. festlokaler og gæsteværelser, en side med mulighed for at hente alle relevante informationer og foldere og endelig Afdelingens egen side, hvor den enkelte bestyrelse kan få adgang til at informere - f.eks. lægge referater o.l. Derudover har hjemmesiden selvfølgelig alle nødvendige oplysnin- ger om organisationen, bestyrelse, medarbejdere osv. Der er tale om 80 boligafdelinger, der skal bygges op fra bunden - så arbejdet er tidskrævende. Vi forventer at kunne lancere hjemmesiden i løbet af foråret. ALBOAs nye hjemmeside Plantegninger af boliger Vi er i gang med at få rentegnet lejlighedsplanerne til samtlige boliger i ALBOA. Opgaven er fordelt således, at alle fhv. HAB afdelinger rentegnes af Pia V. Lindgaard i info-afd., mens alle fhv. VA afdelinger laves externt. Efterhånden som de forskellige afdelinger er rentegnet, lægges tegningerne ud på vores nye hjemmeside, så det er muligt at se og udskrive samtlige boligtyper i hver afdeling - og det er faktisk omfattende - nogle afdelinger har ikke mindre end 48 forskellige typer. Samtidig får udlejningsafdelingen de standardlejemål, der er tilgængelige på aarhusbolig.dk. Afdelingsfoldere - nyt koncept Vi har lavet et nyt koncept til alle afdelingsfoldere dvs. velkomstfoldere, husdyrregler, haveregler, tekniske installationer, husorden m.v. Ideen er, at alle foldere har samme design, uanset hvilken afdeling de omfatter. Det giver genkendelighed - ikke mindst for dem, der flytter rundt imellem afdelingerne. Husorden er rød, husdyrregler er gul, haveregler er grøn osv. Indholdet er naturligvis tilrettet hver enkelt afdeling. Husordenen har været et særligt projekt. Rigtig mange afdelinger ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 17

18 ADMINISTRATIONEN BERETNING har vedtaget nye husordensregler inden for det sidste år, og det har da været en lidt sej proces at få igennem systemet. Både ledelsessekretariatet, driftsafdelingen og info-afdelingen har samarbejdet omkring husordenerne, og der har da været lidt - med et godt dansk ord: logistikproblemer - men vi er enige om, at alle har lært af processen og er bedre rustet næste gang. Status ved redaktionens slutning er således: Vi har modtaget: Husordener stk. Husdyrregler stk. Haveregler stk. Vi har afsluttet og udsendt: Husordener stk. Husdyrregler stk. Haveregler stk. Til korrekturlæsning ved inspektører: Husordener... 1 stk. Husdyrregler... 2 stk. Haveregler... 1 stk. Venter - ikke påbegyndt: Husordener... 3 stk. Husdyrregler... 2 stk. Haveregler... 1 stk. Under udarbejdelse: Husordener...2 stk. Husdyrregler...0 stk. Haveregler...0 stk. ALBOAs folderkoncept... De udsendte foldere svarer i øvrigt til ca printsider - så kopimaskinen har også taget sin tørn af arbejdet. Designmanual En designmanual, der har til formål at give ALBOA en klar profil i vores kommunikationsform med omverdenen, er under udarbejdelse. Der er nedsat en arbejdsgruppe med én person fra hver afdeling i administrationen - med infochefen som tovholder. Med på sidelinien har vi en designer, og det er planen, at han skal lave den endelige manual. I samme forbindelse revideres alle vore standardskrivelser og dokumenter, så der også her kommer en sproglig linie, der er genkendelig for ALBOA. Arbejdet i udvalget forventes at kunne afsluttes i efteråret. INFOAFDELINGEN: JAN RASMUSSEN infochef PIA V. LINDGAARD infomedarbejder 18 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

19 BOLIGAFDELINGER Boligafdelinger Beretningsdelen der relaterer til ALBOAs boligafdelinger Afdelingsmøder Budgetter Afdelingsregnskaber Fraflytninger Helhedsplanen for Viby Syd Den boligsociale helhedsplan i Viby Syd ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 19

20 Tårnet og søen // Håndværkerparken // Højbjerg

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år.

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. 2. årgang Nr. 6 juli 2012 inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. Side 44 Side 43 Side 23 Side 44 Kære læsere ALBOA inside var sidste gang på

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2014 - vedlagt 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2014

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Boligforeningen HVIDOVREBO Stationsparken 24, 2. th. - 2600 Glostrup - Åbningstid kl. 10-14 Tlf. 43 42 02 22 - Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk - CVRnr. 31 35 60 16 Hvidovre, den 04.01.2011 LLR/SA

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere