Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø

2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2010 s Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s Mål 1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for. s Mål 2 Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. s Mål 3 Nedbringelse af antal unge ledige dvs. u. 30 år.. s De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer på kort og lang sigt s Mål og strategi for den borgerrettede indsats... s Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats.. s LBR midler til særlige virksomhedsrettede lokale initiativer s Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen s Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. s.10 2

3 Beskæftigelsesplan Samsø 2010 Samsø Kommune har på beskæftigelsesområdet forpligtende samarbejde med Århus Kommune. Administrative områder i Beskæftigelsesplanen for Århus Kommune er derfor gældende også for indsatsen på Jobcenter Århus-Samsø. Jf. skabelon for Beskæftigelsesplan 2010 skal hver kommune i et forpligtende samarbejde beskrive det kommende års beskæftigelsesindsats for hver enkelt af de kommuner, der indgår i samarbejdet. Beskæftigelsesplanen beskriver mål og fokusområder for beskæftigelsesindsatsen samt hvilke redskaber, der kan anvendes på Jobcenter Århus-Samsø for at støtte Samsø Kommunes borgere i at få eller bevare tilknytningen på arbejdsmarkedet, samt for at sikre, at virksomhederne kan få den ønskede arbejdskraft. Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, ledige på fleksjob og i skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcenteret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv. Der er af direktionen i Samsø Kommune nedsat en arbejdsgruppe, som skal samle information til politisk drøftelse af overordnet strategi for erhvervsudvikling og beskæftigelsesindsats for de næste 10 år. Med understøtning af bl.a.analyser fra Beskæftigelsesregionen ventes det at der i løbet af bliver fastlagt en strategi, som understøtter fremtidige Beskæftigelsesplaner, der så tager karakter af handlingsplan på strategien. I jobcenteret sikres fokus på beskæftigelse ved at yde en differentieret indsats over for borgere og virksomheder: Differentieret således, at indsatsen målrettes virksomhedernes konstaterede behov og ud fra en individuel vurdering sikrer borgeren den korteste sikre vej til selvforsørgelse Vision for jobcenteret: Vejlede borgerne til korteste sikre vej til selvforsørgelse I samarbejde med virksomhederne sikre den arbejdskraft de har behov for på kort og langt sigt Medvirke til at skabe rummelighed på det lokale arbejdsmarked Strategiske mål for jobcenteret: Ved en tæt dialog med virksomhederne medvirke til at sikre balance og afhjælpe flaskehalse Sikre borgeren en tidlig tværfaglig fleksibel indsats rettet mod aktuelle og fremtidige beskæftigelsesmuligheder Visitation af alle jobcentrets jobsøgende borgere ud fra fælles vurderingskriterier, som sætter fokus på den enkeltes beskæftigelsessituation og den indsats som skal iværksættes Helhedsorienteret indsats for alle målgrupper med fokus på korteste vej til selvforsørgelse Høj grad af samarbejde med alle aktører på hele arbejdsmarkedet Nærhedsprincippet bevares 3

4 1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen Indsatsområde 1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for Mål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt Idet arbejdsmarkedet på Samsø er karakteriseret ved store sæsonudsving og deraf vekslende behov for arbejdskraft er det en af Jobcenterets største udfordringer at undgå sammenhængende perioder af ledighed i vintersæsonen i månederne fra november til marts. Da arbejdsmarkedet på Samsø har stort arbejdskraftsbehov i 7-8 mdr. forventes det, at borgere, som i øjeblikket er i arbejdskraftreserven, vil kunne opnå fuld selvforsørgelse i hele hovedsæsonen. Det er fortsat forventet at disse borgere også vil kunne være beskæftiget i en stor del af skuldersæsonen. De seneste år er sæsonen udvidet en til to måneder, hvilket betyder at ledighedsperioderne er blevet kortere. Det medfører på den positive side at arbejdskraftreserven er mindre men på den negative side ser vi en risiko for øget nedslidning, fordi der er højt tempo på arbejdspladserne i højsæson For at nedbringe antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed er der derfor tæt dialog med Jobcenterets samarbejdspartnere og internt i Jobcenteret med fælles fokus på flaskehalsområderne og på områder med helårlig beskæftigelse. Der er en øget tendens til at virksomheder og a-kasser henvender sig til Jobcenteret for forebyggende trepartssamtaler så eventuelle ledighedsperioder kan undgås og den ansatte kan få tidlig hjælp hvis nødvendigt. De centrale virkemidler til at begrænse stigningen i arbejdskraftreserven er redskaber som Jobcenter Samsø har anvendt gennem en årrække. Det er nødvendigt som borger på Samsø at være meget fleksibel i sin tilknytning til arbejdsmarkedet, man skal søge og stå til rådighed i meget bred forstand. Det betyder at der er flere borgere med overviden ift. deres aktuelle jobområde, men også at der udvises stor kreativitet i at anvende eventuel overviden på arbejdspladsen. På grund af det relativt lave antal ledige såvel forsikrede som ikke-forsikrede forventes det at kontakten i også 2010 vil være mere intensiv end minimumsrettighederne beskriver. Idet et aktiveringskrav følger med over til en ny ledighedsperiode vil der i 2010 være særlig fokus på rettidighed. Nogle personer kan være aktiveringsberettigede fra første ledighedsdag Tallene for Samsø er så små at det ikke giver mening at sætte procentsatser eller tal på, så mål 1 er for Samsø: Antallet af personer i arbejdskraftreserven holdes på niveauet fra 2008 Indsatsområde 2 Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før Det er lykkedes at nedbringe sygefraværet, så det nu er lavere end det historisk lave ledighedstal på Samsø. 4

5 Faldet i sygedagpengeforløb fra januar 2008 til januar 2009 er på 8 fuldtidspersoner svarende til 10,3 %. Fald på sager o. 26 uger i samme periode er opgjort til 16 %. 1 Det ventes at der i 2010 fortsat vil være fald i sager o. 26 uger. Det ventes at der i 2010 især bliver færre langvarige sager o. 52 uger end i 2008/2009 Der er i løbet af 2008 beskrevet en procedure for vurdering af sygedagpengesager. Ved modtagelse i Ydelsescenter foretages risikovurdering mhp. tidlig oversendelse til Jobcenter, dernæst vurderes sagen ved visitationsmøde med lægekonsulent, ved tre måneders varighed vurderes sagen ift lovgivningens krav om bredere vurdering. Endelig er det i Jobcenter Århus-Samsø aftalt med lægekonsulent at alle sager, også nye kontanthjælpssager, som nærmer sig 26 uger, tages op til fælles revurdering, for at sikre at man er på rette vej i opfølgningen. Elektronisk blankethåndtering ventes at få betydning for kortere ventetid på lægeoplysninger Det samlede antal sygedagpengesager er i foråret 2009 nede på niveau med 2005, der arbejdes nu intensivt med at afkorte varighed af sager Mål 2 er for Samsø: Sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes til 20 forløb i december 2010 Indsatsområde 3 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses-, og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses-, og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt Målgruppen på Samsø er meget lille. En enkelt person fra eller til får derfor stor indflydelse på procentsatsen. Samsø Kommune oplever i 2009 en stigning i tilflytning af unge med andre problemer end ledighed. Arbejdsmarkedet på Samsø kendetegnes ved, at jobåbningerne typisk stiller få eller ingen krav om specifikke kvalifikationer, ligesom der heller ikke er de store uddannelsesmuligheder. De unge ufaglærte på Samsø arbejder inden for landbrug, detailhandel, sociale institutioner eller hotel/restauration. Sæsonledigheden søges sædvanligvis udfyldt med kortere kurser, truckcertifikat, levnedsmiddelhygiejne, sprøjtecertificat etc. Manglende uddannelse blandt de unge øger deres risiko for fremtidig ledighed. Samtidig betyder manglende uddannelse blandt de unge, at det bliver vanskeligere at skaffe kvalificeret arbejdskraft til private og offentlige virksomheder i fremtiden. Det giver en særlig udfordring i forhold til at erstatte de mange ældre med uddannelse, som forventes at forlade arbejdsmarkedet i de kommende år. Ved ledighed er indgang til samtalen med sagsbehandler via UU-vejleder med uddannelsesplan. Der er fokus på at motivere til uddannelse og på at forebygge eventuelt frafald ift. kendte faktorer, 1 BR-Midtjylland opgørelse 5

6 som problemer med at styre privatøkonomi og problemer ift. skrevne og uskrevne arbejdslivsnormer m.v. Samsø Kommune har straksaktivering, så sideløbende med at der fastlægges uddannelsesplan er den enkelte unge i aktivering, som skal understøtte uddannelsesmål Tallene for Samsø er så små at det ikke giver mening at sætte procentsatser eller tal på, så mål 3 suppleres for Samsø med: Jobcenter Århus-Samsø fastholder indsatsen med tidlig visitation af målgruppen, straks- og vedholdende aktivering samt screening af misbrug og psykiatriske diagnoser 2) De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Lokale samt øvrige udfordringer i forhold til ministerens mål De fire væsentligste udfordringer i 2010 og de næste mange år er - hvor de to første er de væsentligste store udfordringer Mangel på arbejdskraft Stor aldersbetinget afgang Demografisk modvind Fortsat grupper med overledighed og grupper med arbejdskraftpotentiale Den vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordring for Samsø er at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i hovedsæsonen. Inden for mange mangelområder er der på både kort og lang sigt fortsat få eller ingen personer i arbejdskraftreserven og derfor er der behov for en særlig indsats for at øge arbejdsudbuddet f.eks. ved omskoling, opkvalificering, voksenerhvervsuddannelser mv., eller som det i høj grad sker på Samsø, ved at hente udenlandsk arbejdskraft. I hovedsæsonen er der en stor indvandring af arbejdskraft især fra Østeuropa, løseligt beregnet er der ca. 600 EU-borgere i perioder af op til 6 måneder. Der er fortsat en væsentlig udfordring på det samske arbejdsmarked at skabe balance mellem udbuddet af faglært, ufaglært og tillært arbejdskraft i højsæsonen, hvor der hentes udenlandsk arbejdskraft, og samtidig fastholdelse af arbejdstilknytning og udvikling af den fastboende del af arbejdsstyrken. Arbejdskraftmanglen er også udbredt for arbejdskraft, hvor der kræves et mellemhøjt eller højt kvalifikationsniveau. Kravet til arbejdsstyrkens geografiske og faglige mobilitet er stigende. Med den nye sejlplan, som træder i kraft i løbet af 2009 vil sejltiden til Hov forkortes til 50 min. og det vil øge muligheden for at pendle ud af øen. Det giver den anden vej også mulighed for indpendling af arbejdskraft og da Samsøs hovedsæson i højsommeren er lavsæson på andre geografiske områder kan man håbe på at noget arbejdskraftsbehov derved kan dækkes. Det afhænger af afgangstiderne. På Samsø følges udvikling i ledighed og i især ledighed med supplerende dagpenge nøje. Ved indsættelse af ny færge kan arbejdskraft stå til rådighed for job i Østjylland. Det kan komme til at 6

7 betyde en udvandring af specialiseret arbejdskraft med katastrofal mangel på den tillærte arbejdskraft og medfølgende produktivitetsfald i efterfølgende sæson. De to største erhverv på Samsø er landbrug og turisme, som begge i kortere eller længere perioder er ramt af sæsonafmatning. Øens fleste øvrige erhverv har afledt effekt heraf med periodevis højt og intensivt arbejdspres. I de senere år er et stigende antal traditionelle landbrug blevet lagt om til frilandsgartneri, hvilket både har skabt flere arbejdspladser samt forlænget sæsonen for beskæftigelse. Ved grøntsagsavl høstes der langt hen i efteråret, ligesom afgrøderne lagres og pakkes ad hoc vinteren igennem. De seneste år er endvidere opstået flere nye job i nicheproduktioner især forædling af lokale landbrugsprodukter En væsentlig del af de ledighedsberørte i arbejdsstyrken er således i tæt kontakt med arbejdsmarkedet, med fuldtidsbeskæftigelse om sommeren og delvis beskæftigelse om vinteren, men arbejdsstyrken er også samtidig i risiko for at blive ramt af arbejdsbetinget nedslidning. 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats Jobcentrets udfordringer for den borgerrettede indsats er overordnet set at sikre at arbejdskraftsudbuddet er så stort som muligt. Der er fokus på at arbejdsstyrken skal udvides. I første omgang gennem at fastholde de ældre ansatte på arbejdsmarkedet og samtidig sikre at der er kvalificeret arbejdskraft til at tage over. 2 Da Samsø har ganske få industriarbejdspladser er lavkonjunkturen ikke mærkbar endnu. Dog mærkes ungeledigheden også på Samsø men via en forholdsvis stor tilflytning af unge ledige uden færdiggjort uddannelse. Det giver en særlig udfordring at kvalificere denne målgruppe, da uddannelsesmulighederne på Samsø er begrænsede. Lykkes indsatsen f.eks. via særlige virksomhedsrettede forløb kan det betyde en måde at udvide arbejdsstyrken. Det er fortsat en udfordring at sikre de svageste grupper får tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen for kontanthjælpsmodtagere, som blev forstærket med Ny chance bragte nogle borgere tættere på job, skal fortsætte. Medarbejdernes indgående kendskab til målgruppen betyder at de ved hvem der har en realistisk mulighed for at anvende mere af arbejdsevnen. Indsatsen lykkes i nogen grad viser resultatsrevisionen. 3 2 Aktuelt er ca. 12 pct. af de beskæftigede borgere i Samsø Kommune over 60 år. Det svarer til over 200 personer. Med andre ord er der klare tegn på, at der på kort sigt kan kommer mange jobåbninger på det lokale og regionale arbejdsmarked. Der er endda risiko for, at mangelsituationen i den offentlige sektor skærpes yderligere i de kommende år, hvor det bliver en udfordring at erstatte de mange ældre, som vil gå på efterløn og pension. Inden for sundhedsvæsenet, undervisningsområdet og offentlig administration er pct. af de ansatte i Samsø Kommune over 55 år. Det svarer til ca. 100 personer. (BR-Midsjylland kommunebeskrivelse) 3 Der er bevægelse i målgruppen hvilket bl.a kan aflæses af varighed kontanthjælp (fra Essentia/udbetalingsstatistikken) 50 % 31 personer er under 1 år på ydelsen, 29 % 18 personer er mellem 1-2 år på ydelsen, 9,7 % 6 personer mellem 2-3 år på ydelsen og 4,8 % 3 personer 3-4 år på ydelsen. 7

8 Længerevarende ledighed og fravær fra arbejdsmarkedet pga. sygdom samt aldrig opnået arbejdsmarkedskendskab for ungegruppen betyder risiko for varig udstødning fra arbejdsmarkedet. Der er derfor fokus på sammensætning af redskaber i indsatsen for disse målgrupper Jobcenterets medarbejdere har via det tætte lokalkendskab viden om job, jobåbninger, jobmuligheder i såvel gamle som nyoprettede virksomheder. Det betyder at der i al borgerkontakt er permanent fokus på grad af tilknytning til arbejdsmarkedet. Samsø Kommune har straksaktivering så nyledige henvises til job eller aktivering efter en kort afdækkende vejledningssamtale Udover i samarbejde med alle tænkelige aktører at forsøge at tiltrække arbejdskraft har Jobcenter Århus-Samsø mulighed for at øge arbejdsstyrken ved: at bevare et godt arbejdsmarkedskendskab og synliggøre jobåbninger at støtte til at nedbringe varigheden af ledigheden, eventuelt via forlængelse af arbejdsperioder med periodevis uddannelse med refusion at have tidlig indsats og tæt opfølgning i sygedagpengeindsatsen at modvirke tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet pga. sygdom og nedslidning, ved enten tidlig forebyggende indsats, arbejdspladsindretning og/ eller eksempelvis personlig assistance at støtte ungegruppen i at udvikle solid arbejdsidentitet at arbejde målrettet med et godt match og tæt opfølgning i virksomhedspraktik for de af Jobcenterets målgrupper, som har behov for at støttes i tilknytning til en arbejdsplads at opkvalificere ledige til områder med gode arbejdsmuligheder/ helårlig beskæftigelse at søge at motivere til at ældre bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet også selv om der kun er tale om periodevis tilknytning Ved opfølgningssamtaler i Jobcenteret foretages der løbende risikovurdering i forhold til borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er altid opmærksomhed på, om den enkelte persons ledighedsperioder bliver kortere eller længere end foregående år. Bliver ledighedsperioder længere, skal der ske øget indsats, idet erfaringerne viser, at dette er en sikker indikation på mistrivsel. Der kan være tale om begyndende alvorlig nedslidning, psykiske lidelser, et øget alkoholforbrug, o.a. Et fokusområde i 2008/ er at få alle ledige fleksjobgodkendte i gang. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en særlig pulje til socialfaglig indsats for personer på ledighedsydelse. Formålet er dobbelt, at bringe al restarbejdsevne i anvendelse og modvirke udstødning fra arbejdsmarkedet. Indsatsen evalueres medio år Samsø Kommune har et af landets højeste %vise antal personer ansat i fleksjob i forhold til befolkningens størrelse. Mange er i privat ansættelse. Arbejdsmarkedet på Samsø er kendetegnet ved en forholdsvis høj grad fysisk arbejde med risiko for tidlig nedslidning, men samtidig spiller også langvarig stressoverbelastning ind med risiko for psykisk udbrændthed. At bevare arbejdsmarkedstilknytning forventes at forebygge flere førtidspensioner. Der ses allerede nu positive tendenser hvor personer på ledighedsydelse får privat ansættelse, vel at mærke personer, hvor medarbejdergruppen var i tvivl om graden af restarbejdsevne Aktiveringstilbud I 2. halvår 2009 ventes det at der på baggrund af erfaringer fra projekt Nøglen og med erfaringer fra Århus kommune samt anden aktører på området at bliver etableret aktiveringstilbud, som er målrettet de særlige behov målgruppen har på Samsø med de muligheder og begrænsninger det 8

9 giver at være en ø-kommune - med et fysisk afgrænset lokalt arbejdsmarked. Det er besluttet at der foretages en total afdækning af behov og krav hvorefter forskellige løsningsmuligheder skitseres Uddannelse Jobcenteret samarbejder med Arbejdsmarkedskontoret (AMK) om at etablere relevante korterevarende kvalificerende kurser til efteruddannelse i forhold til de behov, der er på Samsø. Ledige, som er i kontakt med Jobcenter Århus-Samsø får, hvis det overhovedet ses relevant, tilbudt ordblindetest. De nye FVU-tilbud vil forventet kunne anvendes bredt ift. Jobcenterets målgrupper Samtlige medarbejdere i Jobcenter Århus-Samsø har ift. virksomhedskontakt og individuel kontakt med borgere fokus på vejledning, voksen(erhvervs)-uddannelse og omskoling. 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Det er af stor betydning at arbejdskraftsbehov er kendt i Jobcentret, selv om Jobcentret ikke er i stand til at formidle ledig arbejdskraft. Strategien for 2008/2009 med at øge brugen af Jobnets markedsandele vil fortsætte i 2010 ligesom det tilstræbes at indhente overvågningsinformationer til virksomhedsregisteret ved alle virksomhedsbesøg. Overvågningsinformationerne er et redskab til en fælles virksomhedsstrategi og fælles indsats for alle Jobcenteret målgrupper. Således er information om mulige praktikpladser en vigtig information til indsatsen for at få sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet, ligesom viden om det hul en langvarigt sygemeldt efterlader, er vigtig information til indsatsen for at nedbringe arbejdskraftreserven Ifm. Udviklingskontorets tilflytterkampagne, som også omtalt i Beskæftigelsesplan 2009, har der været ført en ekstraordinær indsats for anvendelse af Jobnet / en synliggørelse af alle ledige stillinger på Samsø, idet det har betydning for bosætning og udvidelse af arbejdsstyrken. I forbindelse med kampagnen, hvor virksomhederne er opfordret til at benytte Jobnet i søgning efter arbejdskraft, har vist sig positiv effekt, især er tiltrukket faglært arbejdskraft (håndværkere). Et fortsat tema i den virksomhedsrettede indsats i 2010 er medinddragelse af målrettede sundhedsfremmetiltag. Via det tværfaglige samarbejde omkring projekt Nøglen er der nu langt større viden om hinandens arbejdsområder. Det drøftes i hvilket omfang man kan identificere og etablere forebyggende kurser, med fokus på at modvirke afgang fra arbejdsmarkedet pga. sygdom og nedslidning mv., som desuden kan medvirke til holde medarbejdere i løn mod refusion i ledighedsperioder. Det skal undersøges om man kan lave intern rotation. Det er fortsat en del af strategien i den virksomhedsvendte indsats at motivere arbejdsgiverne til at fastholde medarbejderne i helårs beskæftigelse og udnytte lavsæsonen til at efteruddanne medarbejderne. Det skal ikke blot være ift. teknisk-faglige kompetencer men også i forhold til sikre et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, for på den måde at imødegå arbejdsbetinget nedslidning og langvarige sygemeldinger. Det vil samtidig forebygge at arbejdsgiverne i nogen grad undgår arbejdskraftmangel på faste pladser i virksomheden i højsæsonen. 9

10 Det rummelige arbejdsmarked Samarbejdet med staten i Jobcenteret har i haft betydning for indsatsen for ledige og sygemeldte borgere, der har svært ved at finde eller fastholde job. Statens kendskab og tilgang til de lokale virksomheder har haft betydning for at skabe det rette match. Vi forventer at den fælles virksomhedsstrategi i 2010 bliver yderligere styrket og vil vise positiv effekt for det videre arbejde med at støtte de personer, som har behov. Samsø Kommune har et markant højt antal borgere ansat i fleksjob. Godt 2/3 af alle i fleksjob er ansat i private virksomheder, hvilket vidner om en stor rummelighed blandt samske arbejdsgivere. Der er fokus på at fastholde alle med arbejdsevne i job, men også på at det så vidt muligt skal ske på ordinære vilkår. I 2009 har derfor været afholdt temadag om indsatsen for særlige behov, personlig assistance m.v. For indsats for personer med eventuelle funktionsnedsættelser gælder i øvrigt strategierne for Jobcenter Århus og sager kan drøftes med eller blive sendt til medarbejdere med særlig kompetence. 4.1 LBR midler til særlige virksomhedsrettede lokale initiativer Indsatsen i forhold til virksomhederne vil blive afstemt i forhold til LBRs plan for anvendelse af midler til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer 5. Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Jobcenteret bruger den lovpligtige indsats over for borgere på ledighedsydelse, som skal have mulighed for at få tilbudt anden aktør. Udbud for Jobcenter Århus-Samsø sker i samarbejde med Jobcenter Århus. Det er aftalt at opgaven for borgere på Samsø i langt overvejende grad kan foregå på Samsø For personer på sygedagpenge vil der fortages konkret vurdering af mulighed for overdragelse til anden aktør. Indsatsen vil ske i samarbejde med Århus. Jobcenter Århus sikrer ved indgåelse af delaftaler med anden aktør, at delaftalerne også gælder jobcenter Samsø, og aktørerne forberedes på, at der eventuelt kan blive behov for en indsats på Samsø. Jobcenteret i Århus og jobcenter Samsø følger ledighedsudviklingen for ledige i de målgrupper, der er ved anden aktør, med henblik på at det løbende vurderes, om det vil være relevant at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen på Samsø. 6) Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Budgettet for 2010 er ikke udarbejdet endnu. 10

11 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen* Budget 2009 Budget 2010 (mio. kr. netto) (mio. kr. netto) Kontanthjælp (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 3,3 3,9 Antal helårspersoner Enhedspris i Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 0 0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 2,7 2,6 Antal helårspersoner Enhedspris i kr Revalidering, inkl. forrevalidering (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 5,5 4,9 Antal helårspersoner Enhedspris i kr Løntilskud m.v. til pers. I fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. Skånejob) Driftsudgifter (konto ) 9,7 10,9 Antal helårspersoner Enhedspris i 1.000kr Sygedagpenge (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 10,3 8,9 Antal helårspersoner Enhedspris i kr Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter (konto ) 0,6 0,4 Antal helårspersoner 6 4 Enhedspris i kr Flaskehalsproblemer Udgifter (konto ) Hovedkonto 6. Administration m.v. Administrationsudgifter vedr. jobcentre 2,8 2,8 Udgifter (konto ) * Opgørelsen skal omfatte dranst 1 udgifter, d.v.s. driftsudgifter og indtægter, men skal være ekskl. refusion (dranst2). 11

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere