Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø

2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2010 s Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s Mål 1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for. s Mål 2 Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. s Mål 3 Nedbringelse af antal unge ledige dvs. u. 30 år.. s De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer på kort og lang sigt s Mål og strategi for den borgerrettede indsats... s Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats.. s LBR midler til særlige virksomhedsrettede lokale initiativer s Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen s Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. s.10 2

3 Beskæftigelsesplan Samsø 2010 Samsø Kommune har på beskæftigelsesområdet forpligtende samarbejde med Århus Kommune. Administrative områder i Beskæftigelsesplanen for Århus Kommune er derfor gældende også for indsatsen på Jobcenter Århus-Samsø. Jf. skabelon for Beskæftigelsesplan 2010 skal hver kommune i et forpligtende samarbejde beskrive det kommende års beskæftigelsesindsats for hver enkelt af de kommuner, der indgår i samarbejdet. Beskæftigelsesplanen beskriver mål og fokusområder for beskæftigelsesindsatsen samt hvilke redskaber, der kan anvendes på Jobcenter Århus-Samsø for at støtte Samsø Kommunes borgere i at få eller bevare tilknytningen på arbejdsmarkedet, samt for at sikre, at virksomhederne kan få den ønskede arbejdskraft. Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, ledige på fleksjob og i skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcenteret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv. Der er af direktionen i Samsø Kommune nedsat en arbejdsgruppe, som skal samle information til politisk drøftelse af overordnet strategi for erhvervsudvikling og beskæftigelsesindsats for de næste 10 år. Med understøtning af bl.a.analyser fra Beskæftigelsesregionen ventes det at der i løbet af bliver fastlagt en strategi, som understøtter fremtidige Beskæftigelsesplaner, der så tager karakter af handlingsplan på strategien. I jobcenteret sikres fokus på beskæftigelse ved at yde en differentieret indsats over for borgere og virksomheder: Differentieret således, at indsatsen målrettes virksomhedernes konstaterede behov og ud fra en individuel vurdering sikrer borgeren den korteste sikre vej til selvforsørgelse Vision for jobcenteret: Vejlede borgerne til korteste sikre vej til selvforsørgelse I samarbejde med virksomhederne sikre den arbejdskraft de har behov for på kort og langt sigt Medvirke til at skabe rummelighed på det lokale arbejdsmarked Strategiske mål for jobcenteret: Ved en tæt dialog med virksomhederne medvirke til at sikre balance og afhjælpe flaskehalse Sikre borgeren en tidlig tværfaglig fleksibel indsats rettet mod aktuelle og fremtidige beskæftigelsesmuligheder Visitation af alle jobcentrets jobsøgende borgere ud fra fælles vurderingskriterier, som sætter fokus på den enkeltes beskæftigelsessituation og den indsats som skal iværksættes Helhedsorienteret indsats for alle målgrupper med fokus på korteste vej til selvforsørgelse Høj grad af samarbejde med alle aktører på hele arbejdsmarkedet Nærhedsprincippet bevares 3

4 1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen Indsatsområde 1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for Mål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt Idet arbejdsmarkedet på Samsø er karakteriseret ved store sæsonudsving og deraf vekslende behov for arbejdskraft er det en af Jobcenterets største udfordringer at undgå sammenhængende perioder af ledighed i vintersæsonen i månederne fra november til marts. Da arbejdsmarkedet på Samsø har stort arbejdskraftsbehov i 7-8 mdr. forventes det, at borgere, som i øjeblikket er i arbejdskraftreserven, vil kunne opnå fuld selvforsørgelse i hele hovedsæsonen. Det er fortsat forventet at disse borgere også vil kunne være beskæftiget i en stor del af skuldersæsonen. De seneste år er sæsonen udvidet en til to måneder, hvilket betyder at ledighedsperioderne er blevet kortere. Det medfører på den positive side at arbejdskraftreserven er mindre men på den negative side ser vi en risiko for øget nedslidning, fordi der er højt tempo på arbejdspladserne i højsæson For at nedbringe antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed er der derfor tæt dialog med Jobcenterets samarbejdspartnere og internt i Jobcenteret med fælles fokus på flaskehalsområderne og på områder med helårlig beskæftigelse. Der er en øget tendens til at virksomheder og a-kasser henvender sig til Jobcenteret for forebyggende trepartssamtaler så eventuelle ledighedsperioder kan undgås og den ansatte kan få tidlig hjælp hvis nødvendigt. De centrale virkemidler til at begrænse stigningen i arbejdskraftreserven er redskaber som Jobcenter Samsø har anvendt gennem en årrække. Det er nødvendigt som borger på Samsø at være meget fleksibel i sin tilknytning til arbejdsmarkedet, man skal søge og stå til rådighed i meget bred forstand. Det betyder at der er flere borgere med overviden ift. deres aktuelle jobområde, men også at der udvises stor kreativitet i at anvende eventuel overviden på arbejdspladsen. På grund af det relativt lave antal ledige såvel forsikrede som ikke-forsikrede forventes det at kontakten i også 2010 vil være mere intensiv end minimumsrettighederne beskriver. Idet et aktiveringskrav følger med over til en ny ledighedsperiode vil der i 2010 være særlig fokus på rettidighed. Nogle personer kan være aktiveringsberettigede fra første ledighedsdag Tallene for Samsø er så små at det ikke giver mening at sætte procentsatser eller tal på, så mål 1 er for Samsø: Antallet af personer i arbejdskraftreserven holdes på niveauet fra 2008 Indsatsområde 2 Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før Det er lykkedes at nedbringe sygefraværet, så det nu er lavere end det historisk lave ledighedstal på Samsø. 4

5 Faldet i sygedagpengeforløb fra januar 2008 til januar 2009 er på 8 fuldtidspersoner svarende til 10,3 %. Fald på sager o. 26 uger i samme periode er opgjort til 16 %. 1 Det ventes at der i 2010 fortsat vil være fald i sager o. 26 uger. Det ventes at der i 2010 især bliver færre langvarige sager o. 52 uger end i 2008/2009 Der er i løbet af 2008 beskrevet en procedure for vurdering af sygedagpengesager. Ved modtagelse i Ydelsescenter foretages risikovurdering mhp. tidlig oversendelse til Jobcenter, dernæst vurderes sagen ved visitationsmøde med lægekonsulent, ved tre måneders varighed vurderes sagen ift lovgivningens krav om bredere vurdering. Endelig er det i Jobcenter Århus-Samsø aftalt med lægekonsulent at alle sager, også nye kontanthjælpssager, som nærmer sig 26 uger, tages op til fælles revurdering, for at sikre at man er på rette vej i opfølgningen. Elektronisk blankethåndtering ventes at få betydning for kortere ventetid på lægeoplysninger Det samlede antal sygedagpengesager er i foråret 2009 nede på niveau med 2005, der arbejdes nu intensivt med at afkorte varighed af sager Mål 2 er for Samsø: Sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes til 20 forløb i december 2010 Indsatsområde 3 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses-, og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses-, og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt Målgruppen på Samsø er meget lille. En enkelt person fra eller til får derfor stor indflydelse på procentsatsen. Samsø Kommune oplever i 2009 en stigning i tilflytning af unge med andre problemer end ledighed. Arbejdsmarkedet på Samsø kendetegnes ved, at jobåbningerne typisk stiller få eller ingen krav om specifikke kvalifikationer, ligesom der heller ikke er de store uddannelsesmuligheder. De unge ufaglærte på Samsø arbejder inden for landbrug, detailhandel, sociale institutioner eller hotel/restauration. Sæsonledigheden søges sædvanligvis udfyldt med kortere kurser, truckcertifikat, levnedsmiddelhygiejne, sprøjtecertificat etc. Manglende uddannelse blandt de unge øger deres risiko for fremtidig ledighed. Samtidig betyder manglende uddannelse blandt de unge, at det bliver vanskeligere at skaffe kvalificeret arbejdskraft til private og offentlige virksomheder i fremtiden. Det giver en særlig udfordring i forhold til at erstatte de mange ældre med uddannelse, som forventes at forlade arbejdsmarkedet i de kommende år. Ved ledighed er indgang til samtalen med sagsbehandler via UU-vejleder med uddannelsesplan. Der er fokus på at motivere til uddannelse og på at forebygge eventuelt frafald ift. kendte faktorer, 1 BR-Midtjylland opgørelse 5

6 som problemer med at styre privatøkonomi og problemer ift. skrevne og uskrevne arbejdslivsnormer m.v. Samsø Kommune har straksaktivering, så sideløbende med at der fastlægges uddannelsesplan er den enkelte unge i aktivering, som skal understøtte uddannelsesmål Tallene for Samsø er så små at det ikke giver mening at sætte procentsatser eller tal på, så mål 3 suppleres for Samsø med: Jobcenter Århus-Samsø fastholder indsatsen med tidlig visitation af målgruppen, straks- og vedholdende aktivering samt screening af misbrug og psykiatriske diagnoser 2) De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Lokale samt øvrige udfordringer i forhold til ministerens mål De fire væsentligste udfordringer i 2010 og de næste mange år er - hvor de to første er de væsentligste store udfordringer Mangel på arbejdskraft Stor aldersbetinget afgang Demografisk modvind Fortsat grupper med overledighed og grupper med arbejdskraftpotentiale Den vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordring for Samsø er at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i hovedsæsonen. Inden for mange mangelområder er der på både kort og lang sigt fortsat få eller ingen personer i arbejdskraftreserven og derfor er der behov for en særlig indsats for at øge arbejdsudbuddet f.eks. ved omskoling, opkvalificering, voksenerhvervsuddannelser mv., eller som det i høj grad sker på Samsø, ved at hente udenlandsk arbejdskraft. I hovedsæsonen er der en stor indvandring af arbejdskraft især fra Østeuropa, løseligt beregnet er der ca. 600 EU-borgere i perioder af op til 6 måneder. Der er fortsat en væsentlig udfordring på det samske arbejdsmarked at skabe balance mellem udbuddet af faglært, ufaglært og tillært arbejdskraft i højsæsonen, hvor der hentes udenlandsk arbejdskraft, og samtidig fastholdelse af arbejdstilknytning og udvikling af den fastboende del af arbejdsstyrken. Arbejdskraftmanglen er også udbredt for arbejdskraft, hvor der kræves et mellemhøjt eller højt kvalifikationsniveau. Kravet til arbejdsstyrkens geografiske og faglige mobilitet er stigende. Med den nye sejlplan, som træder i kraft i løbet af 2009 vil sejltiden til Hov forkortes til 50 min. og det vil øge muligheden for at pendle ud af øen. Det giver den anden vej også mulighed for indpendling af arbejdskraft og da Samsøs hovedsæson i højsommeren er lavsæson på andre geografiske områder kan man håbe på at noget arbejdskraftsbehov derved kan dækkes. Det afhænger af afgangstiderne. På Samsø følges udvikling i ledighed og i især ledighed med supplerende dagpenge nøje. Ved indsættelse af ny færge kan arbejdskraft stå til rådighed for job i Østjylland. Det kan komme til at 6

7 betyde en udvandring af specialiseret arbejdskraft med katastrofal mangel på den tillærte arbejdskraft og medfølgende produktivitetsfald i efterfølgende sæson. De to største erhverv på Samsø er landbrug og turisme, som begge i kortere eller længere perioder er ramt af sæsonafmatning. Øens fleste øvrige erhverv har afledt effekt heraf med periodevis højt og intensivt arbejdspres. I de senere år er et stigende antal traditionelle landbrug blevet lagt om til frilandsgartneri, hvilket både har skabt flere arbejdspladser samt forlænget sæsonen for beskæftigelse. Ved grøntsagsavl høstes der langt hen i efteråret, ligesom afgrøderne lagres og pakkes ad hoc vinteren igennem. De seneste år er endvidere opstået flere nye job i nicheproduktioner især forædling af lokale landbrugsprodukter En væsentlig del af de ledighedsberørte i arbejdsstyrken er således i tæt kontakt med arbejdsmarkedet, med fuldtidsbeskæftigelse om sommeren og delvis beskæftigelse om vinteren, men arbejdsstyrken er også samtidig i risiko for at blive ramt af arbejdsbetinget nedslidning. 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats Jobcentrets udfordringer for den borgerrettede indsats er overordnet set at sikre at arbejdskraftsudbuddet er så stort som muligt. Der er fokus på at arbejdsstyrken skal udvides. I første omgang gennem at fastholde de ældre ansatte på arbejdsmarkedet og samtidig sikre at der er kvalificeret arbejdskraft til at tage over. 2 Da Samsø har ganske få industriarbejdspladser er lavkonjunkturen ikke mærkbar endnu. Dog mærkes ungeledigheden også på Samsø men via en forholdsvis stor tilflytning af unge ledige uden færdiggjort uddannelse. Det giver en særlig udfordring at kvalificere denne målgruppe, da uddannelsesmulighederne på Samsø er begrænsede. Lykkes indsatsen f.eks. via særlige virksomhedsrettede forløb kan det betyde en måde at udvide arbejdsstyrken. Det er fortsat en udfordring at sikre de svageste grupper får tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen for kontanthjælpsmodtagere, som blev forstærket med Ny chance bragte nogle borgere tættere på job, skal fortsætte. Medarbejdernes indgående kendskab til målgruppen betyder at de ved hvem der har en realistisk mulighed for at anvende mere af arbejdsevnen. Indsatsen lykkes i nogen grad viser resultatsrevisionen. 3 2 Aktuelt er ca. 12 pct. af de beskæftigede borgere i Samsø Kommune over 60 år. Det svarer til over 200 personer. Med andre ord er der klare tegn på, at der på kort sigt kan kommer mange jobåbninger på det lokale og regionale arbejdsmarked. Der er endda risiko for, at mangelsituationen i den offentlige sektor skærpes yderligere i de kommende år, hvor det bliver en udfordring at erstatte de mange ældre, som vil gå på efterløn og pension. Inden for sundhedsvæsenet, undervisningsområdet og offentlig administration er pct. af de ansatte i Samsø Kommune over 55 år. Det svarer til ca. 100 personer. (BR-Midsjylland kommunebeskrivelse) 3 Der er bevægelse i målgruppen hvilket bl.a kan aflæses af varighed kontanthjælp (fra Essentia/udbetalingsstatistikken) 50 % 31 personer er under 1 år på ydelsen, 29 % 18 personer er mellem 1-2 år på ydelsen, 9,7 % 6 personer mellem 2-3 år på ydelsen og 4,8 % 3 personer 3-4 år på ydelsen. 7

8 Længerevarende ledighed og fravær fra arbejdsmarkedet pga. sygdom samt aldrig opnået arbejdsmarkedskendskab for ungegruppen betyder risiko for varig udstødning fra arbejdsmarkedet. Der er derfor fokus på sammensætning af redskaber i indsatsen for disse målgrupper Jobcenterets medarbejdere har via det tætte lokalkendskab viden om job, jobåbninger, jobmuligheder i såvel gamle som nyoprettede virksomheder. Det betyder at der i al borgerkontakt er permanent fokus på grad af tilknytning til arbejdsmarkedet. Samsø Kommune har straksaktivering så nyledige henvises til job eller aktivering efter en kort afdækkende vejledningssamtale Udover i samarbejde med alle tænkelige aktører at forsøge at tiltrække arbejdskraft har Jobcenter Århus-Samsø mulighed for at øge arbejdsstyrken ved: at bevare et godt arbejdsmarkedskendskab og synliggøre jobåbninger at støtte til at nedbringe varigheden af ledigheden, eventuelt via forlængelse af arbejdsperioder med periodevis uddannelse med refusion at have tidlig indsats og tæt opfølgning i sygedagpengeindsatsen at modvirke tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet pga. sygdom og nedslidning, ved enten tidlig forebyggende indsats, arbejdspladsindretning og/ eller eksempelvis personlig assistance at støtte ungegruppen i at udvikle solid arbejdsidentitet at arbejde målrettet med et godt match og tæt opfølgning i virksomhedspraktik for de af Jobcenterets målgrupper, som har behov for at støttes i tilknytning til en arbejdsplads at opkvalificere ledige til områder med gode arbejdsmuligheder/ helårlig beskæftigelse at søge at motivere til at ældre bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet også selv om der kun er tale om periodevis tilknytning Ved opfølgningssamtaler i Jobcenteret foretages der løbende risikovurdering i forhold til borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er altid opmærksomhed på, om den enkelte persons ledighedsperioder bliver kortere eller længere end foregående år. Bliver ledighedsperioder længere, skal der ske øget indsats, idet erfaringerne viser, at dette er en sikker indikation på mistrivsel. Der kan være tale om begyndende alvorlig nedslidning, psykiske lidelser, et øget alkoholforbrug, o.a. Et fokusområde i 2008/ er at få alle ledige fleksjobgodkendte i gang. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en særlig pulje til socialfaglig indsats for personer på ledighedsydelse. Formålet er dobbelt, at bringe al restarbejdsevne i anvendelse og modvirke udstødning fra arbejdsmarkedet. Indsatsen evalueres medio år Samsø Kommune har et af landets højeste %vise antal personer ansat i fleksjob i forhold til befolkningens størrelse. Mange er i privat ansættelse. Arbejdsmarkedet på Samsø er kendetegnet ved en forholdsvis høj grad fysisk arbejde med risiko for tidlig nedslidning, men samtidig spiller også langvarig stressoverbelastning ind med risiko for psykisk udbrændthed. At bevare arbejdsmarkedstilknytning forventes at forebygge flere førtidspensioner. Der ses allerede nu positive tendenser hvor personer på ledighedsydelse får privat ansættelse, vel at mærke personer, hvor medarbejdergruppen var i tvivl om graden af restarbejdsevne Aktiveringstilbud I 2. halvår 2009 ventes det at der på baggrund af erfaringer fra projekt Nøglen og med erfaringer fra Århus kommune samt anden aktører på området at bliver etableret aktiveringstilbud, som er målrettet de særlige behov målgruppen har på Samsø med de muligheder og begrænsninger det 8

9 giver at være en ø-kommune - med et fysisk afgrænset lokalt arbejdsmarked. Det er besluttet at der foretages en total afdækning af behov og krav hvorefter forskellige løsningsmuligheder skitseres Uddannelse Jobcenteret samarbejder med Arbejdsmarkedskontoret (AMK) om at etablere relevante korterevarende kvalificerende kurser til efteruddannelse i forhold til de behov, der er på Samsø. Ledige, som er i kontakt med Jobcenter Århus-Samsø får, hvis det overhovedet ses relevant, tilbudt ordblindetest. De nye FVU-tilbud vil forventet kunne anvendes bredt ift. Jobcenterets målgrupper Samtlige medarbejdere i Jobcenter Århus-Samsø har ift. virksomhedskontakt og individuel kontakt med borgere fokus på vejledning, voksen(erhvervs)-uddannelse og omskoling. 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Det er af stor betydning at arbejdskraftsbehov er kendt i Jobcentret, selv om Jobcentret ikke er i stand til at formidle ledig arbejdskraft. Strategien for 2008/2009 med at øge brugen af Jobnets markedsandele vil fortsætte i 2010 ligesom det tilstræbes at indhente overvågningsinformationer til virksomhedsregisteret ved alle virksomhedsbesøg. Overvågningsinformationerne er et redskab til en fælles virksomhedsstrategi og fælles indsats for alle Jobcenteret målgrupper. Således er information om mulige praktikpladser en vigtig information til indsatsen for at få sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet, ligesom viden om det hul en langvarigt sygemeldt efterlader, er vigtig information til indsatsen for at nedbringe arbejdskraftreserven Ifm. Udviklingskontorets tilflytterkampagne, som også omtalt i Beskæftigelsesplan 2009, har der været ført en ekstraordinær indsats for anvendelse af Jobnet / en synliggørelse af alle ledige stillinger på Samsø, idet det har betydning for bosætning og udvidelse af arbejdsstyrken. I forbindelse med kampagnen, hvor virksomhederne er opfordret til at benytte Jobnet i søgning efter arbejdskraft, har vist sig positiv effekt, især er tiltrukket faglært arbejdskraft (håndværkere). Et fortsat tema i den virksomhedsrettede indsats i 2010 er medinddragelse af målrettede sundhedsfremmetiltag. Via det tværfaglige samarbejde omkring projekt Nøglen er der nu langt større viden om hinandens arbejdsområder. Det drøftes i hvilket omfang man kan identificere og etablere forebyggende kurser, med fokus på at modvirke afgang fra arbejdsmarkedet pga. sygdom og nedslidning mv., som desuden kan medvirke til holde medarbejdere i løn mod refusion i ledighedsperioder. Det skal undersøges om man kan lave intern rotation. Det er fortsat en del af strategien i den virksomhedsvendte indsats at motivere arbejdsgiverne til at fastholde medarbejderne i helårs beskæftigelse og udnytte lavsæsonen til at efteruddanne medarbejderne. Det skal ikke blot være ift. teknisk-faglige kompetencer men også i forhold til sikre et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, for på den måde at imødegå arbejdsbetinget nedslidning og langvarige sygemeldinger. Det vil samtidig forebygge at arbejdsgiverne i nogen grad undgår arbejdskraftmangel på faste pladser i virksomheden i højsæsonen. 9

10 Det rummelige arbejdsmarked Samarbejdet med staten i Jobcenteret har i haft betydning for indsatsen for ledige og sygemeldte borgere, der har svært ved at finde eller fastholde job. Statens kendskab og tilgang til de lokale virksomheder har haft betydning for at skabe det rette match. Vi forventer at den fælles virksomhedsstrategi i 2010 bliver yderligere styrket og vil vise positiv effekt for det videre arbejde med at støtte de personer, som har behov. Samsø Kommune har et markant højt antal borgere ansat i fleksjob. Godt 2/3 af alle i fleksjob er ansat i private virksomheder, hvilket vidner om en stor rummelighed blandt samske arbejdsgivere. Der er fokus på at fastholde alle med arbejdsevne i job, men også på at det så vidt muligt skal ske på ordinære vilkår. I 2009 har derfor været afholdt temadag om indsatsen for særlige behov, personlig assistance m.v. For indsats for personer med eventuelle funktionsnedsættelser gælder i øvrigt strategierne for Jobcenter Århus og sager kan drøftes med eller blive sendt til medarbejdere med særlig kompetence. 4.1 LBR midler til særlige virksomhedsrettede lokale initiativer Indsatsen i forhold til virksomhederne vil blive afstemt i forhold til LBRs plan for anvendelse af midler til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer 5. Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Jobcenteret bruger den lovpligtige indsats over for borgere på ledighedsydelse, som skal have mulighed for at få tilbudt anden aktør. Udbud for Jobcenter Århus-Samsø sker i samarbejde med Jobcenter Århus. Det er aftalt at opgaven for borgere på Samsø i langt overvejende grad kan foregå på Samsø For personer på sygedagpenge vil der fortages konkret vurdering af mulighed for overdragelse til anden aktør. Indsatsen vil ske i samarbejde med Århus. Jobcenter Århus sikrer ved indgåelse af delaftaler med anden aktør, at delaftalerne også gælder jobcenter Samsø, og aktørerne forberedes på, at der eventuelt kan blive behov for en indsats på Samsø. Jobcenteret i Århus og jobcenter Samsø følger ledighedsudviklingen for ledige i de målgrupper, der er ved anden aktør, med henblik på at det løbende vurderes, om det vil være relevant at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen på Samsø. 6) Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Budgettet for 2010 er ikke udarbejdet endnu. 10

11 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen* Budget 2009 Budget 2010 (mio. kr. netto) (mio. kr. netto) Kontanthjælp (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 3,3 3,9 Antal helårspersoner Enhedspris i Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 0 0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 2,7 2,6 Antal helårspersoner Enhedspris i kr Revalidering, inkl. forrevalidering (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 5,5 4,9 Antal helårspersoner Enhedspris i kr Løntilskud m.v. til pers. I fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. Skånejob) Driftsudgifter (konto ) 9,7 10,9 Antal helårspersoner Enhedspris i 1.000kr Sygedagpenge (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) 10,3 8,9 Antal helårspersoner Enhedspris i kr Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter (konto ) 0,6 0,4 Antal helårspersoner 6 4 Enhedspris i kr Flaskehalsproblemer Udgifter (konto ) Hovedkonto 6. Administration m.v. Administrationsudgifter vedr. jobcentre 2,8 2,8 Udgifter (konto ) * Opgørelsen skal omfatte dranst 1 udgifter, d.v.s. driftsudgifter og indtægter, men skal være ekskl. refusion (dranst2). 11

BILAG 4. Beskæftigelsesplan 2012 Samsø Kommune

BILAG 4. Beskæftigelsesplan 2012 Samsø Kommune BILAG 4 Beskæftigelsesplan 2012 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2012 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 4 1.1 Mål 1 Begrænse arbejdskraftreserven... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø Beskæftigelsesplan 2009 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2009.. s. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s. 4 1.1 Mål 1 Styrket

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2013 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2013.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse 4 1.2

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Beskæftigelsesplan 2008 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø Beskæftigelsesplan 2008 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2008.. s. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s. 5 1.1 Mål 1 Nedbringelse

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2014 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2014.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse 4 1.2

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011... 6

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010

Beskæftigelsesplan 2010 Beskæftigelsesplan 2010 Lemvig Kommune Beskæftigelsesplan 2010 Lemvig Kommune Side 1 af 16 1. Forord...3 2. Ministerens mål...4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Lemvig Kommune...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/22 INDLEDNING... 3 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 2 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4 3 MÅL OG STRATEGI FOR DEN BORGERRETTEDE INDSATS...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere