Ser lyst på fremtiden med WorkBase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ser lyst på fremtiden med WorkBase"

Transkript

1 VINTER/FORÅR 2010 up2date udgives af Medialogic A/S Ser lyst på fremtiden med WorkBase Næstved Kommune skrev kontrakt med Medialogic den 11. januar 2010 og forventer at tage WorkBase Jobcenter i brug omkring påske. Adm. direktør Kate Turch og Jobcenterchef Christian von Benzon Digital Forvaltning - helt enkelt Medialogic A/S Fredensgade 7 / 5800 Nyborg / /

2 Medialogic i fortsat vækst FORORD Medialogic oplever en fortsat øget vækst og Forsikrede ledige stigende efterspørgsel på vores produkter, og vi har i det hele taget meget travlt på alle fronter. Ud af Medialogics 39 kunder er 20 nu konverterede til forsikrede ledige-modulet og næste I de kommende måneder ansætter vi derfor i alt konverteringsrunde indledes i april Se status 11 nye medarbejdere, som du kan læse om under på konvertering af forsikrede ledige på side 7. personalia, og vi vil i dette nummer af Up2date gerne byde de nye medarbejdere hjertelig vel- Nye produkter kommen! Vi har travlt med flere forskellige projekter: Næstved ny kunde Vi er klar med WBA-Refusion, som anvendes til beregning af kommunernes medfinansiering Næstved Kommune skrev kontrakt med Media- af arbejdsløshedsdagpenge. Vi har allerede nu logic den 11. januar 2010, og vi byder hermed tegnet kontrakt med over 20 af vores tillids- Næstved Jobcenter velkommen som WorkBase fulde WorkBase kunder - senest med Jobcenter Jobcenter kunde. Vi ser frem til et rigtig godt Frederiksberg. samarbejde! It-koordinator Henrik Bentzen fra Næstved ser lyst på fremtiden med WorkBase I foråret 2010 samarbejder vi med Københavns Jobcenter, se side 4. Kommune om en udvidelse af AktørPortalen som WorkBase anvendes nu i 39 ud af landets 91 anvendes til systemunderstøttelse imellem jobcenter og anden aktører. jobcentre og med Næstved Jobcenter som nyt medlem i WorkBase familien, er det med til at Sammen med UVdata har Medialogic udviklet cementere Medialogics strategi om en markeds- en integration mellem WorkBase Jobcenter og andel på 50%. Ungdommens Uddannelsesvejledning for et fælles Version 5.0 og 6.0 Det nye år 2010 indledtes med en ny WorkBase Jobcenter version 5.0, som blev sat i drift hos vores kunder den 4. januar. Næste version 6.0 sættes i drift den 8. marts. Vi afholder informationsmøde om version 6.0 for superbrugere den 2. marts, hvor vi oplyser om nye funktionaliteter b.la. ny Match. Vi udsender en in- datagrundlag til varetagelse af ungeindsatsen. Endvidere er vi klar med KMD Sygedagpenge og Fraværs- og Friholdelsesmodulet. Læs om dette og meget mere... Rigtig god fornøjelse med dette nummer af Up2date! Mange hilsner fra vitation, men sæt allerede nu kryds i kalenderen! Kate Turch Kim Turch Adm. direktør Forretningsudviklingsdirektør 2

3 Indhold 4 Ser lyst på fremtiden med WorkBase Jobcenter 4 Mød os på Beskæftigelsestræf Nye versioner af WorkBase Jobcenter 6 Ét samlet system i Odense 7 Workshop og statusmøde for forsikrede ledige i Nyborg 7 Status på konvertering af Forsikrede Ledige 8 Det nye Arbejdsgangsmodul er nu en del af WorkBase Jobcenter 8 Integration mellem WorkBase Jobcenter og KMD Sygedagpenge 9 Fraværs- og Friholdelsesmodulet 9 AktørPortalen udvides 10 WBA-Refusion er i luften 11 Store fordele ved WBA-Refusion 12 Der bygges bro mellem WorkBase og UVvej 13 Jule-erfamøde i Nyborg 13 Socialchefernes Årsmøde Nye ansættelser 15 Vinter-kurser i WorkBase Jobcenter Ansvarshavende redaktør Kate Turch Redaktion Trine Noer Hansen Kathrine Forthoft Layout Lars Westermann Tryk Svendborg Tryk Udgiver Medialogic A/S Fredensgade 7, 5800 Nyborg Tlf.:

4 Fra venstre: Lars Vintersborg, Henrik Bentzen, Gert Rindom og Brian Larsen Ser lyst på fremtiden med WorkBase Af TRINE NOER HANSEN Tilbudsgivernes præsentationer var en met i takt med de lovgivningsmæssige bunden opgave således, at grund- ændringer og brugernes forventninger. Næstved Kommune skrev kontrakt med laget for sammenligningerne var ens. I tilgift får vi et system, hvor der alle- Medialogic den 11. januar 2010 og for- Brugernes konklusioner på systemernes rede er udviklet snitflader til kommu- venter at tage WorkBase Jobcenter i brug brugervenlighed og funktionalitet gav en nens ESDH-system edoc, hvilket betyder, omkring påske. Følgende er et interview bemærkelsesværdig entydig høj score til at sagsbehandlerne får et fuldt overblik med It-koordinator Henrik Bentzen. WorkBase Jobcenter. over alle sagens dokumenter direkte Henrik Bentzen fortæller, at Medialogic vandt udbuddet på alle tre parametre, Om forventningerne til WorkBase udtaler Henrik Bentzen: i WorkBase. Udover basismodulerne har Næstved Kommune foreløbigt valgt som Næstved Kommune havde besluttet Kompleksiteten i jobcentrenes op- at vægte; - nemlig pris, brugervenlighed gaver er markant, og vi stiller derfor tilkøb af modulerne Anden Aktør, Inte- og funktionalitet. Der var 22 medarbej- store krav til vores it-løsninger. Vi tror på, dere fra Næstved Kommune tilstede ved at vi har valgt det system, som bedst til- Vi tilbudsgivernes præsentationer af deres fredsstiller vores krav, og vi føler os trygge Næstved! jobcentersystemer. ved Medialogics evner til at udvikle syste- grationsydelse og ApplinX. glæder os til samarbejdet med Mød os på Beskæftigelsestræf 2010 Stenz Hansen og Henning Ziegler fra Me- Der vil være forskellige indlæg ved frem- dialogic, som vil fortælle om de nyeste trædende personer indenfor beskæfti- Medialogic har stand 1 og 2 på Beskæfti- WorkBase produkter og svare på eventu- gelsesområdet f.eks.: Beskæftigelseschef gelsestræf 2010, som afholdes den 3. feb- elle spørgsmål. Vibeke Jensen fra Århus Kommune, som ruar på Hotel Nyborg Strand. Af TRINE NOER HANSEN Beskæftigelsestræf 2010 sætter fokus i øvrigt er WorkBase Jobcenter-kunde, Vi ser frem til at få en snak med vores på, hvordan kommunerne i samarbejde vil blandt andre fortælle om Forskrifter, kunder og andre med interesse for Work- med relevante parter kan udnytte poten- forhindringer og fristelser for den lokale Base Jobcenter og WBA-Refusion. tialet i det nye beskæftigelsessystem på beskæftigelsespolitik. På vores stand kan du møde Kate Turch, Brian Larsen, Gert Rindom, Jean-Nette 4 trods af de udfordringer, som stigningen i ledigheden har ført med sig. Vi ses på Beskæftigelsestræf!

5 WorkBase Jobcenter version 5.0 og 6.0 Af KATHRINE FORTHOFT Desuden er systemet blevet tilpasset til, Med den kommer WorkBase Jobcenter at arbejdsgiveren pr. 4. januar 2010 skal version 6.0, som har release samme dag. Den 4. januar 2010 blev den længe vent- foretage en opfølgning for sygemeldte ede version af WorkBase Jobcenter lan- medarbejdere. Denne opfølgning kan WorkBase Jobcenter version 6.0. ceret til de, på det tidspunkt, 38 Work- registreres i WorkBase Jobcenter via en indeholder bl.a.: Base Jobcentre Kommuner. Version 5.0 guide. Guiden giver mulighed for at ind- Ny Match indeholder en lang række nye funktio- berette flere opfølgninger, såfremt borg- Integration til Jobnet naliteter. Desuden har der været fokus på eren er sygemeldt fra flere arbejdsgivere. Understøttelse at optimere systemet og rette en række Med version 5.0 er der endvidere kom- systemfejl, hvilket tilsammen har gjort met en ny sagstype: Sygedagpenge(light). Integration til UVvej systemet mere smidigt for den enkelte Denne sagstype bruges til at registrere Netforvaltning Sundhed sagsbehandler. opfølgninger fra arbejdsgiver, og skal kun Nye funktioner Et af de nye tiltag i version 5.0 er understøttelse af refusionsændring på sygedag- af ny databekendtgørelse bruges, såfremt man ønsker at registrere Informationsmøde om version 6.0 opfølgningen, inden der er oprettet en Den 2. marts 2010 afholder Medialogic sygedagpengesag. informationsmøde om den nye version, hvor superbrugerne kan høre nærmere pengeområdet og fleksjobområdet, hvor den WorkBase Jobcenter version 6.0 tidligere placeringsguide er blevet tilpasset Den 8. marts 2010 afløses de 5 gamle match- nærmere information om tid og sted og de refusionsmæssige krav på området. kategorier af 3 nye i den nye matchmodel. sendes direkte til superbrugerne. om de nye funktioner. Invitation med Brugerundersøgelse udsendes i marts Ultimo marts udsender vi en brugerunder- spørgsmålene, da vi gerne vil medtænke søgelse pr. mail til vores kunder i forbin- Jeres erfaringer med systemet i vores delse med den nye WorkBase Jobcenter fremtidige udvikling af WorkBase Jobcen- version 6.0. Spørgsmålene vil knytte sig ter. til funktionaliteter og brug af WorkBase Jobcenter. Vi håber selvfølgelig på, at så mange som muligt af Jer vil svare på Læs mere på 5

6 Ét samlet system i Odense Interview med Konsulent Janne Kringelum fra Odense Kommune Af TRINE NOER HANSEN Det er efterhånden et stykke tid siden, at vi brugte KMD-KOMMA og Medialogics MultiMatch. MultiMatch var et sagsbehandlersystem udviklet af Medialogic og Jobcenter Odense, som kun myndighedssagsbehandlerne anvendte. I 2008 gik vi i it-udbud med krav til et nyt fælles it-system til hele Jobcentret, f. eks. havde jobkonsulenter og andre ikke mulighed for at arbejde i MultiMatch, fortæller Janne Kringelum. MultiMatch var et sagsbehandlingssystem, som kun blev brugt af sagsbehandlerne til sagsbehandling af kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere samt til statistik- og ledelsesinformation på udvalgte områder. Jobcenter Odense brugte indtil oktober 2009 KMD, MultiMatch, Arbejdsmarkedsportalen og andre it-systemer. Medindflydelse på WorkBase I 2008 gik vi i it-udbud efter et samlet system til Jobcenter Odense med udgangspunkt i vores erfaringer og Odense Kommunes it-strategi. Vores overvejelser med hensyn til krav til it-system gik på, at det var vigtigt at få ét system, som kunne opfylde hele Jobcenter Odenses behov mht. et it-system. Jobcenter Odense var på det tidspunkt et pilotjobcenter, hvorfor systemet skulle dække både de forsikrede- og ikke forsikrede. WorkBase Jobcenter kunne opfylde flest af de krav, vi havde stillet i udbuddet, og vi kunne udover standardsystemet også få indflydelse på, hvordan selve systemet skulle se ud. Vi har med udgangspunkt i de oprindelige krav sammen med Medialogic udviklet Fraværs-, Placerings-, Arbejdsgangs- og Tilbudsmodulet. Implementeringen gik rimelig nemt, da vi fik lavet et såkaldt MIB-modul, som hentede oplysningerne fra de gamle systemer til WorkBase, således at sagerne ikke skulle overføres manuelt. Vi skulle så at sige bare trykke på en knap, kontrollere oplysningerne og så var vi i gang. Et samlet fagsystem Vi har endnu ikke taget hele WorkBase i brug i Jobcenter Odense med integration mellem standardsystemet og modulerne. Vi regner dog med, at inden- eller i forbindelse med ny match den 8. marts, så er det enstrengede WorkBase Jobcenter sat i drift. Erfaringerne med brugen af WorkBase Jobcenter har været positive: Jeg modtager en del respons fra sagsbehandlerne, og størstedelen er tilfredse med systemet. Der vil nok altid være nogle, som bedre kan lide det gamle, som man har været vant til, men det ændres forhåbentlig med de nye muligheder, som WorkBase rummer. Ledelsen udtrykker også en meget positiv stemning i forhold til Workbase Jobcenter. Overordnet set er samarbejdet med Medialogic forløbet meget fint. Der har dog været en del projektledere fra Medialogic inde over samarbejdet og måske derfor lidt uenighed om, hvad der skulle leveres. Vi har været og er glade for samarbejdet med den nye projektleder Gert Rindom. Vores fremtidige forventninger til Workbase Jobcenter i Odense er, at det bliver et samlet fagsystem til understøttelse af sagsbehandlingen i ét Jobcenter, og at vi sammen med Medialogic får koblet vores ESDH system på, som en fælles borgerjournal for alle uanset om de arbejder i WorkBase. Konverteringen til Forsikrede Ledigemodulet er faktisk også gået godt. Der har været nogle fejl, som er løst, og modulet er taget fuldt i brug, men endnu ikke integreret i det samlede WorkBase Jobcenter system i Odense. Vi ved, hvad vi gerne vil have Jeg kan tilføje, at jeg synes, at WorkBase Jobcenter er logisk bygget op ift. sagsbehandlingen af borgere i et Jobcenter. Jeg har tidligere arbejdet som sagsbehandler, mens vi havde MultiMatch, og der er ikke de store grundlæggende forskelle mellem MultiMatch og WorkBase. WorkBase Jobcenter kan dog mere. Det letter vores arbejde, at vi nu kun har ét system at arbejde i og derfor bliver fri for dobbeltregistreringer. Jeg kan også sige, at vi arbejder på at få alle vores bedste erfaringer fra Multi- Match integreret i WorkBase, og at vi samarbejder fint med Medialogic om dette, selvom vi ikke altid synes, det går hurtigt nok, når vi ved, hvad vi gerne vil have, afslutter Janne kringelum. 6

7 Det er her, vi er - hvor skal vi hen? Workshop og statusmøde for forsikrede ledige i Nyborg den 29. oktober 2009 Af KATHRINE FORTHOFT Det var ganske vist stadig før årets jule- af teamet omkring de forsikrede ledige. Nye funktioner, som integration til Job- Igennem dagen blev der gjort status på net og det nye refusionssystem WBA-Re- systemet og konverteringerne. fusion, blev også vendt og budt velkom- gaveræs satte ind, men ønsker til Work- men. Base Jobcenter for forsikrede ledige blev Alle var enige om, at det havde været en En konstruktiv og meget givende dag, alligevel livligt drøftet, da i alt 11 jobcen- hård fødsel, men også at status på syste- hvor alle fik sat ansigter på hinanden, og tre mødtes hos Medialogic i Nyborg på en met nu var ganske positiv. Nye funktioner hvor det i fællesskab blev opregnet: Det meget våd regnvejrsdag. blev gennemgået, og disse var med til at er her, vi er. Samtidig blev der skabt en Brian Bargmeyer stod for dagen, bakket løfte niveauet endnu engang. Der er dog fælles front og en forståelse af, hvor vi op af Berit Martensen, Agner Ringsborg altid plads til forbedringer, og ønsker blev skal hen nu. og Kathrine Forthoft, som alle er en del delt og noteret. Status på konvertering af forsikrede ledige efteråret 2009 rykkes på grund af fejl i opstartsdata, og Søgeprofilerne var med nye beregninger vi måtte således afvente at AMS kunne gennemgået med AMS, og selvom nogle Det var omkring den tid, hvor influenzaen garantere en succesfuld test i præproduk- borgersager stod som konverterede af hærgede Danmark, og det kunne mærkes tion. forskellige jobcentermedarbejdere, var Af KATHRINE FORTHOFT internt i Medialogic ved 2. konverter- Den 10. november fik vi grønt lys, og ingsbølge af forsikrede ledige i novem- Assens, Køge, Lemvig, Allerød og Hals- alle data, møder og jobplaner overført. ber Heldigvis var konverteringerne næs gik i luften. Den 24. og 27. novem- Alt i alt en meget vellykket og god kon- præget af langt færre fejl og også langt ber fulgte Hillerød, Nordfyn, Brønderslev, vertering, hvor vi takker vores kunder for mindre alvorlige fejl end tidligere. Frederikssund, Vejen, Syddjurs og Odense. tålmodighed, forståelse og det gode sam- Forsinkelserne var ganske vist ærgerlige, arbejde, og vi ser frem til næste runde af Konverteringerne af de 12 kommuner men dog værd at vente på, for konverter- forsikrede ledige i april forløb ganske fredelige, da de først kom ingerne forløb med succes, få småfejl og i gang. Første konvertering måtte nemlig ingen alvorlige sygdomme. 7

8 Det nye Arbejdsgangsmodul er nu en del af WorkBase Jobcenter Af SIMON RAABJERG Jobcenter Odense bliver det første jobcenter, som tager modulet i brug. Man har i I forbindelse med lanceringen af WorkBase løbet af efteråret 2009 brugt tid på at im- Jobcenter version 4.1 i efteråret 2009 er plementere WorkBase Jobcenter i hele or- Arbejdsgangsmodulet, som vi omtalte i ganisationen, og jobcentret er nu klar til at sidste nummer af Up2date, nu en del af gå i gang med at anvende Arbejdsgangs- WorkBase Jobcenter. modulet i januar Modulet er et tilkøbsmodul, og det kan med lethed slås Det er muligt via administrationsmodu- til via settings i WorkBase Jobcenter. let at designe egne arbejdsgange til brug I efteråret 2009 har Medialogic de- i Arbejdsgangsmodulet. Med Arbejds- suden haft en workshop med Social Cen- gangsmodulet får Jobcentret et frirum ter Odense med henblik på at kunne til at designe egne arbejdsgange det lave understøttelse af socialcentersager i kunne f.eks. være, at man har en mål- WorkBase. Der er pt. fremsendt et tilbud gruppe af borgere, som man vil lave en på implementering af en løsning til dette. udvidet opfølgning på i en periode. Det kan nu understøttes i WorkBase Jobcen- For mere information om Arbejdsgangs- ter og samtidig sikre en ensartet og kor- modulet kontakt Trine Noer Hansen på rekt sagsbehandling. tlf.: KMD Sygedagpenge Integration mellem WorkBase Jobcenter og KMD Sygedagpenge Af LARS ERIK JENSEN I løbet af foråret vil dette blive udbygget med en varighedsguide, som foruden at Fremtiden vil kræve, at én indberetning sikre stillingtagen til eventuel forlæn- bruges alle relevante steder - uanset gelse eller stop af sag også sikrer, at KMD system. Integrationen til KMD Sygedag- Sygedagpenge penge er et skridt på vejen i denne ret- med forlængelseskoder. automatisk opdateres ning, hvorfor vi i Medialogic er glade for nu at kunne tilbyde denne løsning til Sygedagpengeområdet har gennem læn- vores kunder. Integrationen har igennem gere tid været et fokusområde, både i flere måneder kørt i pilottest i Vejen Kom- forhold til sagsantal og lovændringer. mune, og den er nu klar til at blive imple- Derfor vurderer Medialogic, at området menteret i flere kommuner. skal sikres en så rationel arbejdsgang som Løsningen sikrer en let og overskuelig muligt. Integrationen til KMD Sygedag- oprettelsesprocedure i WorkBase Job- penge har netop fokus på dette, hvilket center og sikrer automatisk opdatering vil blive prioteret i nyudviklingsplanerne af sagsoversigten samt sikrer genbrug af af løsningen. data ved genoptagelse af sager. Via snitfladen leverer WorkBase Job- Sygedagpenge kontakt Trine Noer Han- rørende kategori, opfølgningsplan, sags- sen på tlf.: markering og anmodning om dp For yderligere information om KMD center data til KMD Sygedagpenge ved-

9 Fraværs- og Friholdelsesmodulet Medialogic er klar med et nyt modul, som skaber overblik og sammenhænge Af LARS ERIK JENSEN overblik over en borgers fremmøde i et tilbud eller få et overblik over fremmødet Når der i et sagsforløb indtræffer en hæn- på et konkret tilbud. delse, vil mange spørgsmål kunne dukke op: Hvad siger loven i forhold til denne I forbindelse med Ny match i marts 2010 hændelse? Hvad er arbejdsgangen? vil modulet sikre, at hændelser kun skal Er der andre, der har behov for at vide indberettes én gang, hvorefter de er dette? Dette er et udpluk af de spørgsmål, registreret i modulet og videresendt til der kan dukke op, når en hændelse op- AMS. Modulet kan styres centralt, de- står. centralt eller i kombination. Som udgangspunkt styres modulet af beskæfti- Medialogic er glade for nu at kunne til- gelsessagsbehandleren, men der er også byde et modul, som på en fleksibel måde mulighed for at tilknytte en ny rolle; nem- er med til at besvare disse spørgsmål. lig Fraværsadministrator, hvor man kan Understøttelsen består bl.a. af guide- vælge, at de afledte guides overgår til forløb, beskeder til Ydelsescentret og denne rolle. månedlige opgørelser. Modulet vil løbende blive opdateret, så Modulet sikrer endvidere et overblik over guider og beskeder understøtter gæl- fraværs- / fritagelseshændelser på både dende lovgivning på de enkelte sagstyper. borgerniveau og på et overordnet niveau. I løbet af året vil modulet bidrage til For yderligere information om Fraværs- fremmødeopgørelser på borger- og til- og Friholdelsesmodulet kontakt Trine budsniveau, så man hurtigt kan få et Noer Hansen på tlf.: AktørPortalen udvides Af BRIAN BARGMEYER I den kommende løsning vil der blive fokuseret på at udvide portalen med bl.a. Københavns Kommune og Medialogic arbejder i foråret 2010 på en udvidelse af de nuværende funktioner i AktørPortalen til en mere sammenhængende systemunder- følgende funktioner: Disponeringsregnskab. Statistikredskab til effektmåling af støttelse imellem jobcenter og andre ak- tilbud og borgere m.m. tører. Håndtering af bonusaftaler og fleksible Medialogic har siden 2005 haft en aktørportal hos Københavns Kommune, som afregningsaftaler imellem jobcenter og anden aktør. styrer bestilling af interne og eksterne aktiveringstilbud og fakturering heraf. I løs- Vi vil løbende orientere om projektet, og ningen er der integration til KMD Opera, spørgsmål hertil kan rettes til Medialogic. hvor en borgers placering kan overføres Om AktørPortalen Styrer bestilling af interne og eksterne aktiveringstilbud Integration til KMD Opera I brug i Københavns Kommune siden 2005 Københavns Kommune kalder AktørPortalen for deres Udbudsportal til AktørPortalen m.m. 9

10 WBA-Refusion er i luften Af MARTIN HANSEN Etablering af det enstrenget kommunale beskæftigelsessystem har medført, at kommunerne fra den 4. januar 2010 har fået en ny omfattende beregningsopgave i forbindelse med beregning af den kommunale medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge. Til dette formål har Medialogic valgt at udvikle et refusionssystem; WBA-Refusion. Kommunerne skal beregne og indberette de korrekte beløb til Indenrigs- og Socialministeriets refusionssystem hver måned. Med Medialogics nye system WBA-Refusion vil denne store opgave kunne løses på en ny og tidsbesparende måde. WBA-Refusion sørger for pålidelige beregninger og grundig dokumentation. Beregningen forudsætter både oplysninger fra jobcentret og fra a-kasserne. Da a-kasserne ikke kan levere kommunespecifikke oplysninger om kommunens forsikrede ledige, har Medialogic indarbejdet denne funktion i WBA-Refusion. Den samlede beregningsopgave sker automatisk, hvilket giver sikkerhed for, at kommunens medfinansiering af a-dagpenge beregnes korrekt. Udviklingen af WBA-Refusion Medialogic har udviklet WBA-Refusion i samarbejde med en af vores samarbejdspartnere. Projektet blev startet op i slutningen af september måned, og allerede nu kan systemet indhente data fra a-kasser samt WorkBase Jobcenter og stykke disse sammen til de relevante beregninger. Denne komprimerede udviklingsperiode har gjort forløbet meget intenst, hvor stramme deadlines og hurtige og præcise beslutninger har været nødvendige. Udviklingsforløbet har kørt rigtig godt og markedet har vist stor interesse for vores nye produkt, udtaler Adm. direktør Kate Turch. Tidsplan for WBA-Refusion 25. februar 2010: A-kasser leverer deres data for første gang 1. marts 2010: WBA-Refusion indberetter til Indenrigs- og Socialministeriets refusionssystem Kommunerne bliver informeret om beregningen. WBA-Refusion kan bestilles hos Martin Hansen på eller tlf.: Du er også velkommen til at kontakte Martin, såfremt du ønsker at aftale et møde. Med WBA-Refusion sikres det, at: der modtages og behandles oplysninger fra a-kasserne og jobcentret. der beregnes refusion til staten på baggrund af de modtagne indberetninger. beløbet indberettes til Indenrigs- og Socialministeriets refusionssystem. alle transaktioner, beregninger og indberetninger dokumentere oplysninger til senere søgning arkiveres. Modellen viser hvorfra WBA-Refusionssystemet indhenter data, selve beregningen og hvem oplysningerne videregives til. 10

11 Store fordele ved WBA-Refusion Af KIM TURCH I forbindelse med kommunens understøttelse af Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige, skal din kommune anskaffe sig en løsning hertil samt sikre sig, at kommunes arbejdsmarkedssystem WorkBase Jobcenter indberetter aktiveringsdata til denne løsning. Der er pt. to standardløsninger på markedet fra hhv. KMD og Medialogic. Selvom dataformatet er ens, og kan udveksles på tværs af systemer og leverandører, er der alligevel en række store fordele ved WBA-Refusion. Flere fordele ved WBA-Refusion WBA-Refusion er nemlig udviklet som det perfekte supplement til WorkBase Jobcenter med fokus på, at din kommune får maksimalt udnyttelse af disse to systemer tilsammen, og med WBA-Refusion og WorkBase Jobcenter får du en række fordele, der ikke er mulige ved andre systemer: Udvidet statistik om økonomiske konsekvenser ved aktivering og medfinansiering. Du får mulighed for et datavarehusudtræk fra WBA-Refusion, der indeholder en lang række værdifulde oplysninger ud over det, som bekendtgørelsen foreskriver. F.eks. får du mulighed for at trække den ansvarlige myn- dighed ud sammen med oplysninger om aktivering, timer og beløb pr. individ i den enkelte dagpengeuge. Dermed kan du vurdere, om du får det, som du betaler for, når du f.eks. lægger opfølgningen ud til anden aktør, eller hvis du vil sammenligne de enkelte afdelinger eller sagsansvarlige. WBA-log til hurtig og nem korrektion af afviste aktiveringsoplysninger. Aktiveringsoplysninger, fra WBA-Refusion, som afvises af den ene eller anden grund, vises i WBA-loggen i WorkBase Jobcenter. Her kan du se, hvilke aktiveringsoplysninger, der er afvist, og ved at klikke på linket ud for hver linje, kan du gå direkte til den pågældende aktivering og rette i denne. Derved sparer du en række manuelle arbejdsgange og sikrer dig, at aktiveringsdata kommer korrekt med over i WBA-Refusion med den næste overførsel. Din kommune skal dermed ikke medfinansiere et større beløb end nødvendigt. Opfølgning i kommunen Da der ikke er personudbetalinger forbundet med medfinansiering af a-dagpenge, er det derfor ikke et krav, at opfølgningen i kommunen sker ved personbogføring i kommunen. Opfølgning kan ske på en lang række måder herunder Excel, Access eller andre ledelsesinformationssystemer. Med WBA-Refusion får du alle de relevante oplysninger, som en låst rap- port i PDF-format, men du får også dine data i CSV-format lige til at lægge ind i dit regneark. For de, der alligevel ønsker at personbogføre den medfinansierede a-refusion, er der følgende muligheder: Der er lavet aftale med Fujitsu omkring automatisk indberetning af bogføringsoplysninger til finanskladden i Prisme, både sum total og hvis kommunen ønsker dette som personbogføring Medialogic kan levere filer i henhold til KMDs specifikation for standard snitflade. Filen lægges på en aftalt filplacering i kommunens netværk, og bogføringsoplysninger importeres automatisk ind i finanskladden til efterfølgende bogføring. Denne løsning kræver, at kommunen oplyser om filplacering samt kontonumre for posteringerne for bogføring hhv. personbogføring. Derudover er WBA-Refusion den billigste løsning på markedet i forhold til gældende listepriser. Der er ingen grund til forhastede beslutninger. Beslutningen skal blot være truffet medio februar - så du har stadig tid til at få sikkerhed for, at WBA-Refusion er den bedste løsning for dig. Du er velkommen til at komme forbi i Nyborg og få syn for sagen eller til at kontakte os for yderligere information på tlf

12 Microsoft Partner Award 2009 Medialogic blev igen i 2009 indstillet til pris- Hovedprisen som årets partner gik til kon- en Microsoft Partner Award i kategorien sulenthuset Logica, som ifølge Microsoft ISV Independent Software Vendors har udmærket sig ved at udvikle sin sam- Vinderne i de forskellige kategorier blev lede forretning og vinde nye markedsan- kåret ved Microsoft Partner event den 12. dele i en krisetid. Vinderne kan bruge titlen november på Kulturkajen Docken i Køben- Årets Microsoft Partner frem til juli havns Nordhavn. Der bygges bro mellem WorkBase og UVvej - Samarbejde mellem Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejlednings it-systemer. Af MARTIN HANSEN oplysninger på den unges UU-vejleder, uddannelsesplan og vejledningsaktiviteter Med en række nye initiativer har regerin- registreret på den unge hos UU. Som UU- gen i efteråret 2009 øget fokus på ungeind- medarbejder har man adgang til jobplaner, satsen. Samarbejdet mellem Jobcentrene sagsoplysninger samt kontaktoplysninger og Ungdommens Uddannelsesvejledning på den unges sagsbehandler i jobcentret. Fælles datagrundlag er et altafgørende Bedre kommunikation udgangspunkt for overblik og fælles fod- Integrationen sikrer en bedre og mere di- slag i ungeindsatsen. I tråd med dette tilby- rekte kommunikation mellem UU-vejleder der Medialogic i samarbejde med UVdata og sagsbehandler via Send meddelelse- A/S integration mellem WorkBase Jobcen- funktionen i hhv. WorkBase Jobcenter og ter og UVvej i Ungdommens Uddannelses- UUvej. Med automatisk advisering af enten vejledning (UU). UU eller jobcenter, undgås det at iværk- Der er allerede nu stor interesse for inte- sættes dobbelt vejledning eller kommunale grationen, som forventes at blive sat i drift foranstaltninger i en række kommuner og UU-centre i de kommende måneder. Bedre overblik og sagsbehandling Jobcenter og Ungdommens Uddannelses- Fordele på tværs vejledning får et godt overblik over den un- Integrationen mellem de to it-systemer ges forløb, hvorved der er bedre mulighed giver fordele for jobcentrene og UU-cen- for at indsætte mere målrettede og indivi- trene: Som Jobcentermedarbejder kan man blandt andet se kontakt- duelle forløb på det rette tidspunkt. Integrationen har fokus på at: Styrke ungeindsatsen i kommunen Ungdommens uddannelsesvejledning Styrke den unges individuelle sags- og vejledningsforløb i kommunen Styrke det fælles mål omkring flere unge i uddannelse og beskæftigelse spiller en helt central rolle. 12 Styrke samarbejdet mellem Jobcenter og For flere oplysninger om integrationen kontakt Medialogic på tlf.: Om UVvej Direkte kommunika- tion mellem UUvejleder og sagsbehandler. Automatisk advisering af enten UU eller jobcenter Overblik mht. uddan- nelsesplan, vejledningsaktiviteter og kontaktoplysninger

13 Socialchefernes Årsmøde 2009 Af TRINE NOER HANSEN Socialchefernes Årsmøde 2009 blev afholdt den oktober 2009 på Munkebjerg Hotel i Vejle. Medialogic havde stand nr. 4 i Skovsalen og var repræsenteret med Kate Turch og Susan Sylvest Hansen, som fik sig en snak med de besøgende, som hovedsageligt var ledere i kommunerne. Tema for årsmødet var Krise eller Krusning Kreativitet kræves. Med dette tema ville Foreningen sætte fokus på de samfundsmæssige ændringer, der opleves for tiden, og Foreningen beskæftigede sig med de nye vilkår, der efterfølgende har gjort sig gældende. På Medialogics stand kunne man, ved at svare på spørgsmål om WorkBase Job- Jule-erfamøde i Nyborg Af TRINE NOER HANSEN center, deltage i konkurrencen om vin, menusæt og andre gaver. udsigt over Nyborg Strand og Storebælt, hvorefter debatten fortsatte ude i grup- Kunder fra hele landet kom for at deltage perne. Medarbejderne fra Medialogic i Jule-erfamødet, som blev afholdt den 9. var glade for at høre kommentarerne fra december 2009 på Hotel Nyborg Strand. kunderne ris såvel som ros. I alt mødte 160 WorkBase Jobcenterbrugere op for at deltage i workshops og høre indlæggene fra Medialogic. Mødet startede med en fælles velkomst, hvor blandt andre Kim Turch fortalte om de kommende WorkBase Jobcenterversioner, og Kenneth Jørgensen kom med en status- samt julehilsner fra supporten. Efter den fælles indledning fordelte folk Kathrine Forthoft fra Medialogic sig i fire grupper, hvor Sygedagpenge- Sidst på dagen var der afrunding i pleworkshoppen var specielt populær. Man num, hvor Kate og Kim Turch takkede for kunne også høre om Forsikrede Ledige, en god dag. Brugerne ventede spændt på Kontanthjælp og om WorkBase Jobcenter Nyborg Voldspils Kor, som flot fremførte for ledere. danske og udenlandske julesange. Socialfaglig Kommunikationskonsulent Der var godt gang i debatten i de for- Kathrine Forthoft overraskede med et skellige workshops, og Medialogic op- skjult sangtalent og sang Nu tændes fordrede deltagerne til at etablere lokale tusinde julelys. erfa-grupper for at udveksle yderligere erfaringer og sparre løbende med kolle- Da julestemningen havde bredt sig blandt gaer fra andre kommuner. deltagerne, kunne de tage hjem med en Ved middagstid spiste brugerne en dej- julegave fra Medialogic. lig frokost sammen i restauranten med 13

14 Fra venstre: Klaus Frederiksen, Arne Bentsen og Kim Hermansen Sofies Hjørne Nye ansættelser Af TRINE NOER HANSEN Henrik Skjærup er ansat som Udvikler pr. 1. februar Han har en uddan- Det er med stor glæde, at vi kan byde vel- nelse som Datanom og kommer fra en kommen til følgende nye medarbejdere, stilling som Udvikler hos Focus IT. ligesom vi er rigtig glade for at kunne Henriks arbejdsopgaver hos Medialogic sige velkommen hjem til to tidligere vil primært bestå af opgaver indenfor ansatte. vores nye produkt WBA-Refusion. Krista Villadsen er pr. 19. oktober 2009 Henning Ziegler er tiltrådt som Social- ansat som Supporter. Hun har tidligere faglig Kundekonsulent pr. 1. februar været ansat som IT-supporter hos Hader Henning har primært kontakten til slev Kommune. kunderne på Fyn og i Sydjylland. Henning er uddannet Socialformidler og kommer Af TRINE NOER HANSEN Gert Rindom er den 1. november 2009 fra en stilling som visitator ved Jobcenter vendt tilbage til Medialogic efter 1 års tid Odense. Sofies hjørne er en føljeton, hvor Media- hos InCaptiva. Gert er tiltrådt stillingen logics lille maskot fortæller om sin hverdag som Salgschef og har fået det overord- Jean-Nette Stenz Hansen er vendt til- i firmaet. nede ansvar for konsulentgruppen. bage til Medialogic den 1. februar 2010 Så er jul og nytår vel overstået. Julen er Arne Bentsen er startet som Control- loitte. Jean-Nette er ansat som Socialfag- en dejlig tid, hvor der som regel falder ler mandag den 4. januar 2010, og hans lig Kundekonsulent og får ansvaret for lidt ekstra godter af til mig. Jeg skal da primære opgaver er: Opbygning af rap- kunderne i Nord- og Midtjylland. også sige tak til personalet, fordi de i år porteringsrutiner, huskede at lægge godbidder til mig i data i datawarehouse samt økonomisk Kim Hermansen er startet som Teknisk julekurven til min mor og far (Adm. direk- rapportering til direktionen og bestyr- Supporter/Udvikler den 1. januar tør og Forretningsudviklingsdirektør hhv. elsen. Arne kommer fra en lignende stil- Kim er uddannet Dataingeniør og kom- Kate og Kim Turch). ling i Metro. mer fra en stilling som Softwareudvikler efter ca. et halvt års ansættelse hos De- rådgivning omkring Selvom det er koldt i denne tid, så må hos OBH-Gruppen. jeg indrømme, at turen til arbejde er Tina Christiansen er ansat som Udvikler meget sjovere, når man kan rulle sig i og Projektlederassistent pr. 1. februar Klaus Frederiksen er startet som Ud- sneen og skøjte rundt på isen. Jeg er vikler den 1. januar meget mere motiveret for at komme ud Hun er uddannet Datamatiker og Multi- Klaus er uddannet Elektronikmekaniker og gå tur i pauserne, og hvis det er alt for mediedesigner og kommer fra en stilling og har de seneste år være tilknyttet som koldt, har jeg en jakke, som jeg får på. som Udvikler hos NextInnovation, hvor konsulent i forskellige IT-projekter senest hun har været ansat de seneste 5 år. hos Energinet.dk. hvor det sneede så meget, at kun halvdel- Kim Mogensen er startet som udvikler Birgitte Lindenborg tiltræder den 1. en af personalet nåede frem til arbejde. den 1. februar Han er uddannet marts en stilling som Sekretær/Administra- Jeg var her dog! Datamatiker og kommer fra en stilling tiv medarbejder. Birgitte kommer fra en til- som Udvikler hos Odense Stål Skibsværft. svarende stilling hos Østfyns Erhvervsråd. Men det var selvfølgelig ikke så sjovt for de ansatte med de dage i december, 14

15 Microsoft Kommuneseminar 2009 Messen blev afholdt den 22. oktober på Trinity Hotel og Conference Center i Fredericia. Kim Turch og Susan Sylvest Hansen fra Medialogic deltog med en stand, og mange kunder havde tilmeldt sig som deltagere igennem Medialogic. Det overordnede tema på messen var På vej mod e2012. Har du en plan? Senest i 2012 skal kommunikationen mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor nemlig kunne varetages digitalt, og det stiller kommunerne overfor nogle store udfordringer. Kim Turch på Microsoft seminaret Vinter-kurser i WorkBase Jobcenter Af TRINE NOER HANSEN Kurset er målrettet medarbejdere, som arbejder med de forsikrede ledige, og Vi udbyder kurser i februar og starten af marts, i vores undervisningslokale på Me- kurset finder sted fra kl til dialogics adresse, Fredensgade 7, 2. Sal, Placeringsmodulet i Nyborg. Vores Socialfaglige konsulenter Placeringsmodulet står for undervisningen. vendes til placering af borgere i tilbud iht. skal fremover an- LAB 10, 11, 12 og 13. PlaceringsmodDer vil være en bærbar pc til rådighed til ulet medfører en hurtigere og lettere hver deltager, og der er plads til max 8 metode til at placere en borger i en ak- personer på hvert hold. Vi står for forplej- tivitet, samt en garanti for, at der altid ningen i forbindelse med undervisningen. foreligger en udfyldt jobplan på den en- Forsikrede Ledige kelte borger. Målet med kurset er, at deltagerne gøres fortrolige med modulets Medialogic har gjort det muligt for med- funktioner, således at det kan anvendes arbejderne i jobcentrene at arbejde med i sagsbehandlingen. Kurset vil finde sted forsikrede ledige i WorkBase Jobcenter. fra kl til Deltagerne på kurset gennemgår alle nye Kursuskalender funktioner, og får et indgående kendskab Forsikrede Ledige til, hvorledes behandlingen af forsikrede Forsikrede Ledige ledige varetages via WorkBase Jobcenter Placeringsmodulet fremover Placeringsmodulet WORKBASE KURSER Hold løbende øje med vores kurser og tilmeld dig på: 15

16 Grib mulighederne med WorkBase Jobcenter Ligegyldig om du er medarbejder eller leder, hjælper WorkBase Jobcenter dig med at gribe. Du kan håndtere alle sagstyper samt arbejdsgange, og du behøver blot ét system. Besøg for mere information

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 up2date udgives af Medialogic A/S Digital Forvaltning - helt enkelt Medialogic A/S Bryggerivej 1 / 5800 Nyborg www.medialogic.dk / info@medialogic.dk / 63310310 Viljen til at ville

Læs mere

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 MEDIALOGIC NYHEDSMAGASIN LÆS OGSÅ OM VIRKSOMHEDSMODULET - DASHBOARD I WORKBASE JOBCENTER - OPSAMLING PÅ ERFAMØDER Digital Post Medialogic kan nu tilbyde integration til digital

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Når lovgivning går hurtigere end programmering

Når lovgivning går hurtigere end programmering EFTERÅR/VINTER 2010 Up2date udgives af Medialogic A/S medialogic NyhEdSMAgASIN 5 Nye produkter + Forsikrede Ledige i WorkBase Jobcenter / Kundearrangementer / Syltede og snittede KMD snitflader Ny organisationsstruktur

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 UVNEWS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN Der skabes nu yderligere digital kontakt mellem UU-vejlederen, de unge og UU-centrenes IT-system.

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede.

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede. REFERAT 1. TO-DO-LISTEN Markering af sag i to-do-listen, f.eks. at en linje kan markeres med en anden farve. Nogle af vores sager har høj prioritet. Derfor ønsker vi mulighed for at kunne markere en sag

Læs mere

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet KMD Aktiv 2013 Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Overordnet introduktion til KMD Aktiv kurser... 3 Målgruppe...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 539 (100%) Ledige Ikke faglærte oktober 2009 274 (50,8%) Off. fors. hele perioden 51 (9,5%) 24 (4,5%) Selvforsørget

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Uddannelse Kurser og Konsulentydelser KMD Opera Univers

Uddannelse Kurser og Konsulentydelser KMD Opera Univers Uddannelse Kurser og Konsulentydelser KMD Opera Univers . Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse, videregivelse eller mangfoldiggørelse af dette materiale eller dele

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT?

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Christian Torp Markedsdirektør dpublic Copyright 2010 Fujitsu A/S Paradigmeskiftet for standardsystemerne I går: A B C D I morgen: A B Arbejdsproces 3 Arbejdsproces

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Fremtidens mobile intranet

Fremtidens mobile intranet Fremtidens mobile intranet Cand.comm. Mads Richard Møller KL Kommunikationsdøgn 6. november 2014 Inklusive kort beskrivelse af 10 udvalgte eksempler på mobil real practice Kort om baggrund og erfaring

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Effektivisering af supportorganisationen Idealmodel og aktiviteter

Arbejdsmarkedsstyrelsen Effektivisering af supportorganisationen Idealmodel og aktiviteter S 94 - Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen Effektivisering af supportorganisationen Idealmodel og aktiviteter August 2007 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. 1. Indledning Dette notat bygger på notatet Effektivisering

Læs mere

Styr på reformerne? BDo Kommunernes revision kan hjælpe jer

Styr på reformerne? BDo Kommunernes revision kan hjælpe jer Stande 34 A KLAP & STAFF B CF SOLUTIONS 1. Workindenmark 2. EN AF OS 3. Integrationsnet 4. Borgeren ved Roret 5. DropUd 6. JOBINPLACE 7. Castberggård Job- og Udviklingscenter 8. Granhøjen 9. Netværkslokomotivet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Martin Terkelsen, Socialstyrelsen Nyborg, d. 12. november 2014 Socialstyrelsens IT-

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 992. Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede

Læs mere

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER Per Friborg Informatikchef VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 VELKOMMEN SIDE 2 Det er mig en stor glæde at kunne byde alle velkommen til det 4. vejman.dk

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere