Ser lyst på fremtiden med WorkBase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ser lyst på fremtiden med WorkBase"

Transkript

1 VINTER/FORÅR 2010 up2date udgives af Medialogic A/S Ser lyst på fremtiden med WorkBase Næstved Kommune skrev kontrakt med Medialogic den 11. januar 2010 og forventer at tage WorkBase Jobcenter i brug omkring påske. Adm. direktør Kate Turch og Jobcenterchef Christian von Benzon Digital Forvaltning - helt enkelt Medialogic A/S Fredensgade 7 / 5800 Nyborg / /

2 Medialogic i fortsat vækst FORORD Medialogic oplever en fortsat øget vækst og Forsikrede ledige stigende efterspørgsel på vores produkter, og vi har i det hele taget meget travlt på alle fronter. Ud af Medialogics 39 kunder er 20 nu konverterede til forsikrede ledige-modulet og næste I de kommende måneder ansætter vi derfor i alt konverteringsrunde indledes i april Se status 11 nye medarbejdere, som du kan læse om under på konvertering af forsikrede ledige på side 7. personalia, og vi vil i dette nummer af Up2date gerne byde de nye medarbejdere hjertelig vel- Nye produkter kommen! Vi har travlt med flere forskellige projekter: Næstved ny kunde Vi er klar med WBA-Refusion, som anvendes til beregning af kommunernes medfinansiering Næstved Kommune skrev kontrakt med Media- af arbejdsløshedsdagpenge. Vi har allerede nu logic den 11. januar 2010, og vi byder hermed tegnet kontrakt med over 20 af vores tillids- Næstved Jobcenter velkommen som WorkBase fulde WorkBase kunder - senest med Jobcenter Jobcenter kunde. Vi ser frem til et rigtig godt Frederiksberg. samarbejde! It-koordinator Henrik Bentzen fra Næstved ser lyst på fremtiden med WorkBase I foråret 2010 samarbejder vi med Københavns Jobcenter, se side 4. Kommune om en udvidelse af AktørPortalen som WorkBase anvendes nu i 39 ud af landets 91 anvendes til systemunderstøttelse imellem jobcenter og anden aktører. jobcentre og med Næstved Jobcenter som nyt medlem i WorkBase familien, er det med til at Sammen med UVdata har Medialogic udviklet cementere Medialogics strategi om en markeds- en integration mellem WorkBase Jobcenter og andel på 50%. Ungdommens Uddannelsesvejledning for et fælles Version 5.0 og 6.0 Det nye år 2010 indledtes med en ny WorkBase Jobcenter version 5.0, som blev sat i drift hos vores kunder den 4. januar. Næste version 6.0 sættes i drift den 8. marts. Vi afholder informationsmøde om version 6.0 for superbrugere den 2. marts, hvor vi oplyser om nye funktionaliteter b.la. ny Match. Vi udsender en in- datagrundlag til varetagelse af ungeindsatsen. Endvidere er vi klar med KMD Sygedagpenge og Fraværs- og Friholdelsesmodulet. Læs om dette og meget mere... Rigtig god fornøjelse med dette nummer af Up2date! Mange hilsner fra vitation, men sæt allerede nu kryds i kalenderen! Kate Turch Kim Turch Adm. direktør Forretningsudviklingsdirektør 2

3 Indhold 4 Ser lyst på fremtiden med WorkBase Jobcenter 4 Mød os på Beskæftigelsestræf Nye versioner af WorkBase Jobcenter 6 Ét samlet system i Odense 7 Workshop og statusmøde for forsikrede ledige i Nyborg 7 Status på konvertering af Forsikrede Ledige 8 Det nye Arbejdsgangsmodul er nu en del af WorkBase Jobcenter 8 Integration mellem WorkBase Jobcenter og KMD Sygedagpenge 9 Fraværs- og Friholdelsesmodulet 9 AktørPortalen udvides 10 WBA-Refusion er i luften 11 Store fordele ved WBA-Refusion 12 Der bygges bro mellem WorkBase og UVvej 13 Jule-erfamøde i Nyborg 13 Socialchefernes Årsmøde Nye ansættelser 15 Vinter-kurser i WorkBase Jobcenter Ansvarshavende redaktør Kate Turch Redaktion Trine Noer Hansen Kathrine Forthoft Layout Lars Westermann Tryk Svendborg Tryk Udgiver Medialogic A/S Fredensgade 7, 5800 Nyborg Tlf.:

4 Fra venstre: Lars Vintersborg, Henrik Bentzen, Gert Rindom og Brian Larsen Ser lyst på fremtiden med WorkBase Af TRINE NOER HANSEN Tilbudsgivernes præsentationer var en met i takt med de lovgivningsmæssige bunden opgave således, at grund- ændringer og brugernes forventninger. Næstved Kommune skrev kontrakt med laget for sammenligningerne var ens. I tilgift får vi et system, hvor der alle- Medialogic den 11. januar 2010 og for- Brugernes konklusioner på systemernes rede er udviklet snitflader til kommu- venter at tage WorkBase Jobcenter i brug brugervenlighed og funktionalitet gav en nens ESDH-system edoc, hvilket betyder, omkring påske. Følgende er et interview bemærkelsesværdig entydig høj score til at sagsbehandlerne får et fuldt overblik med It-koordinator Henrik Bentzen. WorkBase Jobcenter. over alle sagens dokumenter direkte Henrik Bentzen fortæller, at Medialogic vandt udbuddet på alle tre parametre, Om forventningerne til WorkBase udtaler Henrik Bentzen: i WorkBase. Udover basismodulerne har Næstved Kommune foreløbigt valgt som Næstved Kommune havde besluttet Kompleksiteten i jobcentrenes op- at vægte; - nemlig pris, brugervenlighed gaver er markant, og vi stiller derfor tilkøb af modulerne Anden Aktør, Inte- og funktionalitet. Der var 22 medarbej- store krav til vores it-løsninger. Vi tror på, dere fra Næstved Kommune tilstede ved at vi har valgt det system, som bedst til- Vi tilbudsgivernes præsentationer af deres fredsstiller vores krav, og vi føler os trygge Næstved! jobcentersystemer. ved Medialogics evner til at udvikle syste- grationsydelse og ApplinX. glæder os til samarbejdet med Mød os på Beskæftigelsestræf 2010 Stenz Hansen og Henning Ziegler fra Me- Der vil være forskellige indlæg ved frem- dialogic, som vil fortælle om de nyeste trædende personer indenfor beskæfti- Medialogic har stand 1 og 2 på Beskæfti- WorkBase produkter og svare på eventu- gelsesområdet f.eks.: Beskæftigelseschef gelsestræf 2010, som afholdes den 3. feb- elle spørgsmål. Vibeke Jensen fra Århus Kommune, som ruar på Hotel Nyborg Strand. Af TRINE NOER HANSEN Beskæftigelsestræf 2010 sætter fokus i øvrigt er WorkBase Jobcenter-kunde, Vi ser frem til at få en snak med vores på, hvordan kommunerne i samarbejde vil blandt andre fortælle om Forskrifter, kunder og andre med interesse for Work- med relevante parter kan udnytte poten- forhindringer og fristelser for den lokale Base Jobcenter og WBA-Refusion. tialet i det nye beskæftigelsessystem på beskæftigelsespolitik. På vores stand kan du møde Kate Turch, Brian Larsen, Gert Rindom, Jean-Nette 4 trods af de udfordringer, som stigningen i ledigheden har ført med sig. Vi ses på Beskæftigelsestræf!

5 WorkBase Jobcenter version 5.0 og 6.0 Af KATHRINE FORTHOFT Desuden er systemet blevet tilpasset til, Med den kommer WorkBase Jobcenter at arbejdsgiveren pr. 4. januar 2010 skal version 6.0, som har release samme dag. Den 4. januar 2010 blev den længe vent- foretage en opfølgning for sygemeldte ede version af WorkBase Jobcenter lan- medarbejdere. Denne opfølgning kan WorkBase Jobcenter version 6.0. ceret til de, på det tidspunkt, 38 Work- registreres i WorkBase Jobcenter via en indeholder bl.a.: Base Jobcentre Kommuner. Version 5.0 guide. Guiden giver mulighed for at ind- Ny Match indeholder en lang række nye funktio- berette flere opfølgninger, såfremt borg- Integration til Jobnet naliteter. Desuden har der været fokus på eren er sygemeldt fra flere arbejdsgivere. Understøttelse at optimere systemet og rette en række Med version 5.0 er der endvidere kom- systemfejl, hvilket tilsammen har gjort met en ny sagstype: Sygedagpenge(light). Integration til UVvej systemet mere smidigt for den enkelte Denne sagstype bruges til at registrere Netforvaltning Sundhed sagsbehandler. opfølgninger fra arbejdsgiver, og skal kun Nye funktioner Et af de nye tiltag i version 5.0 er understøttelse af refusionsændring på sygedag- af ny databekendtgørelse bruges, såfremt man ønsker at registrere Informationsmøde om version 6.0 opfølgningen, inden der er oprettet en Den 2. marts 2010 afholder Medialogic sygedagpengesag. informationsmøde om den nye version, hvor superbrugerne kan høre nærmere pengeområdet og fleksjobområdet, hvor den WorkBase Jobcenter version 6.0 tidligere placeringsguide er blevet tilpasset Den 8. marts 2010 afløses de 5 gamle match- nærmere information om tid og sted og de refusionsmæssige krav på området. kategorier af 3 nye i den nye matchmodel. sendes direkte til superbrugerne. om de nye funktioner. Invitation med Brugerundersøgelse udsendes i marts Ultimo marts udsender vi en brugerunder- spørgsmålene, da vi gerne vil medtænke søgelse pr. mail til vores kunder i forbin- Jeres erfaringer med systemet i vores delse med den nye WorkBase Jobcenter fremtidige udvikling af WorkBase Jobcen- version 6.0. Spørgsmålene vil knytte sig ter. til funktionaliteter og brug af WorkBase Jobcenter. Vi håber selvfølgelig på, at så mange som muligt af Jer vil svare på Læs mere på 5

6 Ét samlet system i Odense Interview med Konsulent Janne Kringelum fra Odense Kommune Af TRINE NOER HANSEN Det er efterhånden et stykke tid siden, at vi brugte KMD-KOMMA og Medialogics MultiMatch. MultiMatch var et sagsbehandlersystem udviklet af Medialogic og Jobcenter Odense, som kun myndighedssagsbehandlerne anvendte. I 2008 gik vi i it-udbud med krav til et nyt fælles it-system til hele Jobcentret, f. eks. havde jobkonsulenter og andre ikke mulighed for at arbejde i MultiMatch, fortæller Janne Kringelum. MultiMatch var et sagsbehandlingssystem, som kun blev brugt af sagsbehandlerne til sagsbehandling af kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere samt til statistik- og ledelsesinformation på udvalgte områder. Jobcenter Odense brugte indtil oktober 2009 KMD, MultiMatch, Arbejdsmarkedsportalen og andre it-systemer. Medindflydelse på WorkBase I 2008 gik vi i it-udbud efter et samlet system til Jobcenter Odense med udgangspunkt i vores erfaringer og Odense Kommunes it-strategi. Vores overvejelser med hensyn til krav til it-system gik på, at det var vigtigt at få ét system, som kunne opfylde hele Jobcenter Odenses behov mht. et it-system. Jobcenter Odense var på det tidspunkt et pilotjobcenter, hvorfor systemet skulle dække både de forsikrede- og ikke forsikrede. WorkBase Jobcenter kunne opfylde flest af de krav, vi havde stillet i udbuddet, og vi kunne udover standardsystemet også få indflydelse på, hvordan selve systemet skulle se ud. Vi har med udgangspunkt i de oprindelige krav sammen med Medialogic udviklet Fraværs-, Placerings-, Arbejdsgangs- og Tilbudsmodulet. Implementeringen gik rimelig nemt, da vi fik lavet et såkaldt MIB-modul, som hentede oplysningerne fra de gamle systemer til WorkBase, således at sagerne ikke skulle overføres manuelt. Vi skulle så at sige bare trykke på en knap, kontrollere oplysningerne og så var vi i gang. Et samlet fagsystem Vi har endnu ikke taget hele WorkBase i brug i Jobcenter Odense med integration mellem standardsystemet og modulerne. Vi regner dog med, at inden- eller i forbindelse med ny match den 8. marts, så er det enstrengede WorkBase Jobcenter sat i drift. Erfaringerne med brugen af WorkBase Jobcenter har været positive: Jeg modtager en del respons fra sagsbehandlerne, og størstedelen er tilfredse med systemet. Der vil nok altid være nogle, som bedre kan lide det gamle, som man har været vant til, men det ændres forhåbentlig med de nye muligheder, som WorkBase rummer. Ledelsen udtrykker også en meget positiv stemning i forhold til Workbase Jobcenter. Overordnet set er samarbejdet med Medialogic forløbet meget fint. Der har dog været en del projektledere fra Medialogic inde over samarbejdet og måske derfor lidt uenighed om, hvad der skulle leveres. Vi har været og er glade for samarbejdet med den nye projektleder Gert Rindom. Vores fremtidige forventninger til Workbase Jobcenter i Odense er, at det bliver et samlet fagsystem til understøttelse af sagsbehandlingen i ét Jobcenter, og at vi sammen med Medialogic får koblet vores ESDH system på, som en fælles borgerjournal for alle uanset om de arbejder i WorkBase. Konverteringen til Forsikrede Ledigemodulet er faktisk også gået godt. Der har været nogle fejl, som er løst, og modulet er taget fuldt i brug, men endnu ikke integreret i det samlede WorkBase Jobcenter system i Odense. Vi ved, hvad vi gerne vil have Jeg kan tilføje, at jeg synes, at WorkBase Jobcenter er logisk bygget op ift. sagsbehandlingen af borgere i et Jobcenter. Jeg har tidligere arbejdet som sagsbehandler, mens vi havde MultiMatch, og der er ikke de store grundlæggende forskelle mellem MultiMatch og WorkBase. WorkBase Jobcenter kan dog mere. Det letter vores arbejde, at vi nu kun har ét system at arbejde i og derfor bliver fri for dobbeltregistreringer. Jeg kan også sige, at vi arbejder på at få alle vores bedste erfaringer fra Multi- Match integreret i WorkBase, og at vi samarbejder fint med Medialogic om dette, selvom vi ikke altid synes, det går hurtigt nok, når vi ved, hvad vi gerne vil have, afslutter Janne kringelum. 6

7 Det er her, vi er - hvor skal vi hen? Workshop og statusmøde for forsikrede ledige i Nyborg den 29. oktober 2009 Af KATHRINE FORTHOFT Det var ganske vist stadig før årets jule- af teamet omkring de forsikrede ledige. Nye funktioner, som integration til Job- Igennem dagen blev der gjort status på net og det nye refusionssystem WBA-Re- systemet og konverteringerne. fusion, blev også vendt og budt velkom- gaveræs satte ind, men ønsker til Work- men. Base Jobcenter for forsikrede ledige blev Alle var enige om, at det havde været en En konstruktiv og meget givende dag, alligevel livligt drøftet, da i alt 11 jobcen- hård fødsel, men også at status på syste- hvor alle fik sat ansigter på hinanden, og tre mødtes hos Medialogic i Nyborg på en met nu var ganske positiv. Nye funktioner hvor det i fællesskab blev opregnet: Det meget våd regnvejrsdag. blev gennemgået, og disse var med til at er her, vi er. Samtidig blev der skabt en Brian Bargmeyer stod for dagen, bakket løfte niveauet endnu engang. Der er dog fælles front og en forståelse af, hvor vi op af Berit Martensen, Agner Ringsborg altid plads til forbedringer, og ønsker blev skal hen nu. og Kathrine Forthoft, som alle er en del delt og noteret. Status på konvertering af forsikrede ledige efteråret 2009 rykkes på grund af fejl i opstartsdata, og Søgeprofilerne var med nye beregninger vi måtte således afvente at AMS kunne gennemgået med AMS, og selvom nogle Det var omkring den tid, hvor influenzaen garantere en succesfuld test i præproduk- borgersager stod som konverterede af hærgede Danmark, og det kunne mærkes tion. forskellige jobcentermedarbejdere, var Af KATHRINE FORTHOFT internt i Medialogic ved 2. konverter- Den 10. november fik vi grønt lys, og ingsbølge af forsikrede ledige i novem- Assens, Køge, Lemvig, Allerød og Hals- alle data, møder og jobplaner overført. ber Heldigvis var konverteringerne næs gik i luften. Den 24. og 27. novem- Alt i alt en meget vellykket og god kon- præget af langt færre fejl og også langt ber fulgte Hillerød, Nordfyn, Brønderslev, vertering, hvor vi takker vores kunder for mindre alvorlige fejl end tidligere. Frederikssund, Vejen, Syddjurs og Odense. tålmodighed, forståelse og det gode sam- Forsinkelserne var ganske vist ærgerlige, arbejde, og vi ser frem til næste runde af Konverteringerne af de 12 kommuner men dog værd at vente på, for konverter- forsikrede ledige i april forløb ganske fredelige, da de først kom ingerne forløb med succes, få småfejl og i gang. Første konvertering måtte nemlig ingen alvorlige sygdomme. 7

8 Det nye Arbejdsgangsmodul er nu en del af WorkBase Jobcenter Af SIMON RAABJERG Jobcenter Odense bliver det første jobcenter, som tager modulet i brug. Man har i I forbindelse med lanceringen af WorkBase løbet af efteråret 2009 brugt tid på at im- Jobcenter version 4.1 i efteråret 2009 er plementere WorkBase Jobcenter i hele or- Arbejdsgangsmodulet, som vi omtalte i ganisationen, og jobcentret er nu klar til at sidste nummer af Up2date, nu en del af gå i gang med at anvende Arbejdsgangs- WorkBase Jobcenter. modulet i januar Modulet er et tilkøbsmodul, og det kan med lethed slås Det er muligt via administrationsmodu- til via settings i WorkBase Jobcenter. let at designe egne arbejdsgange til brug I efteråret 2009 har Medialogic de- i Arbejdsgangsmodulet. Med Arbejds- suden haft en workshop med Social Cen- gangsmodulet får Jobcentret et frirum ter Odense med henblik på at kunne til at designe egne arbejdsgange det lave understøttelse af socialcentersager i kunne f.eks. være, at man har en mål- WorkBase. Der er pt. fremsendt et tilbud gruppe af borgere, som man vil lave en på implementering af en løsning til dette. udvidet opfølgning på i en periode. Det kan nu understøttes i WorkBase Jobcen- For mere information om Arbejdsgangs- ter og samtidig sikre en ensartet og kor- modulet kontakt Trine Noer Hansen på rekt sagsbehandling. tlf.: KMD Sygedagpenge Integration mellem WorkBase Jobcenter og KMD Sygedagpenge Af LARS ERIK JENSEN I løbet af foråret vil dette blive udbygget med en varighedsguide, som foruden at Fremtiden vil kræve, at én indberetning sikre stillingtagen til eventuel forlæn- bruges alle relevante steder - uanset gelse eller stop af sag også sikrer, at KMD system. Integrationen til KMD Sygedag- Sygedagpenge penge er et skridt på vejen i denne ret- med forlængelseskoder. automatisk opdateres ning, hvorfor vi i Medialogic er glade for nu at kunne tilbyde denne løsning til Sygedagpengeområdet har gennem læn- vores kunder. Integrationen har igennem gere tid været et fokusområde, både i flere måneder kørt i pilottest i Vejen Kom- forhold til sagsantal og lovændringer. mune, og den er nu klar til at blive imple- Derfor vurderer Medialogic, at området menteret i flere kommuner. skal sikres en så rationel arbejdsgang som Løsningen sikrer en let og overskuelig muligt. Integrationen til KMD Sygedag- oprettelsesprocedure i WorkBase Job- penge har netop fokus på dette, hvilket center og sikrer automatisk opdatering vil blive prioteret i nyudviklingsplanerne af sagsoversigten samt sikrer genbrug af af løsningen. data ved genoptagelse af sager. Via snitfladen leverer WorkBase Job- Sygedagpenge kontakt Trine Noer Han- rørende kategori, opfølgningsplan, sags- sen på tlf.: markering og anmodning om dp For yderligere information om KMD center data til KMD Sygedagpenge ved-

9 Fraværs- og Friholdelsesmodulet Medialogic er klar med et nyt modul, som skaber overblik og sammenhænge Af LARS ERIK JENSEN overblik over en borgers fremmøde i et tilbud eller få et overblik over fremmødet Når der i et sagsforløb indtræffer en hæn- på et konkret tilbud. delse, vil mange spørgsmål kunne dukke op: Hvad siger loven i forhold til denne I forbindelse med Ny match i marts 2010 hændelse? Hvad er arbejdsgangen? vil modulet sikre, at hændelser kun skal Er der andre, der har behov for at vide indberettes én gang, hvorefter de er dette? Dette er et udpluk af de spørgsmål, registreret i modulet og videresendt til der kan dukke op, når en hændelse op- AMS. Modulet kan styres centralt, de- står. centralt eller i kombination. Som udgangspunkt styres modulet af beskæfti- Medialogic er glade for nu at kunne til- gelsessagsbehandleren, men der er også byde et modul, som på en fleksibel måde mulighed for at tilknytte en ny rolle; nem- er med til at besvare disse spørgsmål. lig Fraværsadministrator, hvor man kan Understøttelsen består bl.a. af guide- vælge, at de afledte guides overgår til forløb, beskeder til Ydelsescentret og denne rolle. månedlige opgørelser. Modulet vil løbende blive opdateret, så Modulet sikrer endvidere et overblik over guider og beskeder understøtter gæl- fraværs- / fritagelseshændelser på både dende lovgivning på de enkelte sagstyper. borgerniveau og på et overordnet niveau. I løbet af året vil modulet bidrage til For yderligere information om Fraværs- fremmødeopgørelser på borger- og til- og Friholdelsesmodulet kontakt Trine budsniveau, så man hurtigt kan få et Noer Hansen på tlf.: AktørPortalen udvides Af BRIAN BARGMEYER I den kommende løsning vil der blive fokuseret på at udvide portalen med bl.a. Københavns Kommune og Medialogic arbejder i foråret 2010 på en udvidelse af de nuværende funktioner i AktørPortalen til en mere sammenhængende systemunder- følgende funktioner: Disponeringsregnskab. Statistikredskab til effektmåling af støttelse imellem jobcenter og andre ak- tilbud og borgere m.m. tører. Håndtering af bonusaftaler og fleksible Medialogic har siden 2005 haft en aktørportal hos Københavns Kommune, som afregningsaftaler imellem jobcenter og anden aktør. styrer bestilling af interne og eksterne aktiveringstilbud og fakturering heraf. I løs- Vi vil løbende orientere om projektet, og ningen er der integration til KMD Opera, spørgsmål hertil kan rettes til Medialogic. hvor en borgers placering kan overføres Om AktørPortalen Styrer bestilling af interne og eksterne aktiveringstilbud Integration til KMD Opera I brug i Københavns Kommune siden 2005 Københavns Kommune kalder AktørPortalen for deres Udbudsportal til AktørPortalen m.m. 9

10 WBA-Refusion er i luften Af MARTIN HANSEN Etablering af det enstrenget kommunale beskæftigelsessystem har medført, at kommunerne fra den 4. januar 2010 har fået en ny omfattende beregningsopgave i forbindelse med beregning af den kommunale medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge. Til dette formål har Medialogic valgt at udvikle et refusionssystem; WBA-Refusion. Kommunerne skal beregne og indberette de korrekte beløb til Indenrigs- og Socialministeriets refusionssystem hver måned. Med Medialogics nye system WBA-Refusion vil denne store opgave kunne løses på en ny og tidsbesparende måde. WBA-Refusion sørger for pålidelige beregninger og grundig dokumentation. Beregningen forudsætter både oplysninger fra jobcentret og fra a-kasserne. Da a-kasserne ikke kan levere kommunespecifikke oplysninger om kommunens forsikrede ledige, har Medialogic indarbejdet denne funktion i WBA-Refusion. Den samlede beregningsopgave sker automatisk, hvilket giver sikkerhed for, at kommunens medfinansiering af a-dagpenge beregnes korrekt. Udviklingen af WBA-Refusion Medialogic har udviklet WBA-Refusion i samarbejde med en af vores samarbejdspartnere. Projektet blev startet op i slutningen af september måned, og allerede nu kan systemet indhente data fra a-kasser samt WorkBase Jobcenter og stykke disse sammen til de relevante beregninger. Denne komprimerede udviklingsperiode har gjort forløbet meget intenst, hvor stramme deadlines og hurtige og præcise beslutninger har været nødvendige. Udviklingsforløbet har kørt rigtig godt og markedet har vist stor interesse for vores nye produkt, udtaler Adm. direktør Kate Turch. Tidsplan for WBA-Refusion 25. februar 2010: A-kasser leverer deres data for første gang 1. marts 2010: WBA-Refusion indberetter til Indenrigs- og Socialministeriets refusionssystem Kommunerne bliver informeret om beregningen. WBA-Refusion kan bestilles hos Martin Hansen på eller tlf.: Du er også velkommen til at kontakte Martin, såfremt du ønsker at aftale et møde. Med WBA-Refusion sikres det, at: der modtages og behandles oplysninger fra a-kasserne og jobcentret. der beregnes refusion til staten på baggrund af de modtagne indberetninger. beløbet indberettes til Indenrigs- og Socialministeriets refusionssystem. alle transaktioner, beregninger og indberetninger dokumentere oplysninger til senere søgning arkiveres. Modellen viser hvorfra WBA-Refusionssystemet indhenter data, selve beregningen og hvem oplysningerne videregives til. 10

11 Store fordele ved WBA-Refusion Af KIM TURCH I forbindelse med kommunens understøttelse af Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige, skal din kommune anskaffe sig en løsning hertil samt sikre sig, at kommunes arbejdsmarkedssystem WorkBase Jobcenter indberetter aktiveringsdata til denne løsning. Der er pt. to standardløsninger på markedet fra hhv. KMD og Medialogic. Selvom dataformatet er ens, og kan udveksles på tværs af systemer og leverandører, er der alligevel en række store fordele ved WBA-Refusion. Flere fordele ved WBA-Refusion WBA-Refusion er nemlig udviklet som det perfekte supplement til WorkBase Jobcenter med fokus på, at din kommune får maksimalt udnyttelse af disse to systemer tilsammen, og med WBA-Refusion og WorkBase Jobcenter får du en række fordele, der ikke er mulige ved andre systemer: Udvidet statistik om økonomiske konsekvenser ved aktivering og medfinansiering. Du får mulighed for et datavarehusudtræk fra WBA-Refusion, der indeholder en lang række værdifulde oplysninger ud over det, som bekendtgørelsen foreskriver. F.eks. får du mulighed for at trække den ansvarlige myn- dighed ud sammen med oplysninger om aktivering, timer og beløb pr. individ i den enkelte dagpengeuge. Dermed kan du vurdere, om du får det, som du betaler for, når du f.eks. lægger opfølgningen ud til anden aktør, eller hvis du vil sammenligne de enkelte afdelinger eller sagsansvarlige. WBA-log til hurtig og nem korrektion af afviste aktiveringsoplysninger. Aktiveringsoplysninger, fra WBA-Refusion, som afvises af den ene eller anden grund, vises i WBA-loggen i WorkBase Jobcenter. Her kan du se, hvilke aktiveringsoplysninger, der er afvist, og ved at klikke på linket ud for hver linje, kan du gå direkte til den pågældende aktivering og rette i denne. Derved sparer du en række manuelle arbejdsgange og sikrer dig, at aktiveringsdata kommer korrekt med over i WBA-Refusion med den næste overførsel. Din kommune skal dermed ikke medfinansiere et større beløb end nødvendigt. Opfølgning i kommunen Da der ikke er personudbetalinger forbundet med medfinansiering af a-dagpenge, er det derfor ikke et krav, at opfølgningen i kommunen sker ved personbogføring i kommunen. Opfølgning kan ske på en lang række måder herunder Excel, Access eller andre ledelsesinformationssystemer. Med WBA-Refusion får du alle de relevante oplysninger, som en låst rap- port i PDF-format, men du får også dine data i CSV-format lige til at lægge ind i dit regneark. For de, der alligevel ønsker at personbogføre den medfinansierede a-refusion, er der følgende muligheder: Der er lavet aftale med Fujitsu omkring automatisk indberetning af bogføringsoplysninger til finanskladden i Prisme, både sum total og hvis kommunen ønsker dette som personbogføring Medialogic kan levere filer i henhold til KMDs specifikation for standard snitflade. Filen lægges på en aftalt filplacering i kommunens netværk, og bogføringsoplysninger importeres automatisk ind i finanskladden til efterfølgende bogføring. Denne løsning kræver, at kommunen oplyser om filplacering samt kontonumre for posteringerne for bogføring hhv. personbogføring. Derudover er WBA-Refusion den billigste løsning på markedet i forhold til gældende listepriser. Der er ingen grund til forhastede beslutninger. Beslutningen skal blot være truffet medio februar - så du har stadig tid til at få sikkerhed for, at WBA-Refusion er den bedste løsning for dig. Du er velkommen til at komme forbi i Nyborg og få syn for sagen eller til at kontakte os for yderligere information på tlf

12 Microsoft Partner Award 2009 Medialogic blev igen i 2009 indstillet til pris- Hovedprisen som årets partner gik til kon- en Microsoft Partner Award i kategorien sulenthuset Logica, som ifølge Microsoft ISV Independent Software Vendors har udmærket sig ved at udvikle sin sam- Vinderne i de forskellige kategorier blev lede forretning og vinde nye markedsan- kåret ved Microsoft Partner event den 12. dele i en krisetid. Vinderne kan bruge titlen november på Kulturkajen Docken i Køben- Årets Microsoft Partner frem til juli havns Nordhavn. Der bygges bro mellem WorkBase og UVvej - Samarbejde mellem Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejlednings it-systemer. Af MARTIN HANSEN oplysninger på den unges UU-vejleder, uddannelsesplan og vejledningsaktiviteter Med en række nye initiativer har regerin- registreret på den unge hos UU. Som UU- gen i efteråret 2009 øget fokus på ungeind- medarbejder har man adgang til jobplaner, satsen. Samarbejdet mellem Jobcentrene sagsoplysninger samt kontaktoplysninger og Ungdommens Uddannelsesvejledning på den unges sagsbehandler i jobcentret. Fælles datagrundlag er et altafgørende Bedre kommunikation udgangspunkt for overblik og fælles fod- Integrationen sikrer en bedre og mere di- slag i ungeindsatsen. I tråd med dette tilby- rekte kommunikation mellem UU-vejleder der Medialogic i samarbejde med UVdata og sagsbehandler via Send meddelelse- A/S integration mellem WorkBase Jobcen- funktionen i hhv. WorkBase Jobcenter og ter og UVvej i Ungdommens Uddannelses- UUvej. Med automatisk advisering af enten vejledning (UU). UU eller jobcenter, undgås det at iværk- Der er allerede nu stor interesse for inte- sættes dobbelt vejledning eller kommunale grationen, som forventes at blive sat i drift foranstaltninger i en række kommuner og UU-centre i de kommende måneder. Bedre overblik og sagsbehandling Jobcenter og Ungdommens Uddannelses- Fordele på tværs vejledning får et godt overblik over den un- Integrationen mellem de to it-systemer ges forløb, hvorved der er bedre mulighed giver fordele for jobcentrene og UU-cen- for at indsætte mere målrettede og indivi- trene: Som Jobcentermedarbejder kan man blandt andet se kontakt- duelle forløb på det rette tidspunkt. Integrationen har fokus på at: Styrke ungeindsatsen i kommunen Ungdommens uddannelsesvejledning Styrke den unges individuelle sags- og vejledningsforløb i kommunen Styrke det fælles mål omkring flere unge i uddannelse og beskæftigelse spiller en helt central rolle. 12 Styrke samarbejdet mellem Jobcenter og For flere oplysninger om integrationen kontakt Medialogic på tlf.: Om UVvej Direkte kommunika- tion mellem UUvejleder og sagsbehandler. Automatisk advisering af enten UU eller jobcenter Overblik mht. uddan- nelsesplan, vejledningsaktiviteter og kontaktoplysninger

13 Socialchefernes Årsmøde 2009 Af TRINE NOER HANSEN Socialchefernes Årsmøde 2009 blev afholdt den oktober 2009 på Munkebjerg Hotel i Vejle. Medialogic havde stand nr. 4 i Skovsalen og var repræsenteret med Kate Turch og Susan Sylvest Hansen, som fik sig en snak med de besøgende, som hovedsageligt var ledere i kommunerne. Tema for årsmødet var Krise eller Krusning Kreativitet kræves. Med dette tema ville Foreningen sætte fokus på de samfundsmæssige ændringer, der opleves for tiden, og Foreningen beskæftigede sig med de nye vilkår, der efterfølgende har gjort sig gældende. På Medialogics stand kunne man, ved at svare på spørgsmål om WorkBase Job- Jule-erfamøde i Nyborg Af TRINE NOER HANSEN center, deltage i konkurrencen om vin, menusæt og andre gaver. udsigt over Nyborg Strand og Storebælt, hvorefter debatten fortsatte ude i grup- Kunder fra hele landet kom for at deltage perne. Medarbejderne fra Medialogic i Jule-erfamødet, som blev afholdt den 9. var glade for at høre kommentarerne fra december 2009 på Hotel Nyborg Strand. kunderne ris såvel som ros. I alt mødte 160 WorkBase Jobcenterbrugere op for at deltage i workshops og høre indlæggene fra Medialogic. Mødet startede med en fælles velkomst, hvor blandt andre Kim Turch fortalte om de kommende WorkBase Jobcenterversioner, og Kenneth Jørgensen kom med en status- samt julehilsner fra supporten. Efter den fælles indledning fordelte folk Kathrine Forthoft fra Medialogic sig i fire grupper, hvor Sygedagpenge- Sidst på dagen var der afrunding i pleworkshoppen var specielt populær. Man num, hvor Kate og Kim Turch takkede for kunne også høre om Forsikrede Ledige, en god dag. Brugerne ventede spændt på Kontanthjælp og om WorkBase Jobcenter Nyborg Voldspils Kor, som flot fremførte for ledere. danske og udenlandske julesange. Socialfaglig Kommunikationskonsulent Der var godt gang i debatten i de for- Kathrine Forthoft overraskede med et skellige workshops, og Medialogic op- skjult sangtalent og sang Nu tændes fordrede deltagerne til at etablere lokale tusinde julelys. erfa-grupper for at udveksle yderligere erfaringer og sparre løbende med kolle- Da julestemningen havde bredt sig blandt gaer fra andre kommuner. deltagerne, kunne de tage hjem med en Ved middagstid spiste brugerne en dej- julegave fra Medialogic. lig frokost sammen i restauranten med 13

14 Fra venstre: Klaus Frederiksen, Arne Bentsen og Kim Hermansen Sofies Hjørne Nye ansættelser Af TRINE NOER HANSEN Henrik Skjærup er ansat som Udvikler pr. 1. februar Han har en uddan- Det er med stor glæde, at vi kan byde vel- nelse som Datanom og kommer fra en kommen til følgende nye medarbejdere, stilling som Udvikler hos Focus IT. ligesom vi er rigtig glade for at kunne Henriks arbejdsopgaver hos Medialogic sige velkommen hjem til to tidligere vil primært bestå af opgaver indenfor ansatte. vores nye produkt WBA-Refusion. Krista Villadsen er pr. 19. oktober 2009 Henning Ziegler er tiltrådt som Social- ansat som Supporter. Hun har tidligere faglig Kundekonsulent pr. 1. februar været ansat som IT-supporter hos Hader Henning har primært kontakten til slev Kommune. kunderne på Fyn og i Sydjylland. Henning er uddannet Socialformidler og kommer Af TRINE NOER HANSEN Gert Rindom er den 1. november 2009 fra en stilling som visitator ved Jobcenter vendt tilbage til Medialogic efter 1 års tid Odense. Sofies hjørne er en føljeton, hvor Media- hos InCaptiva. Gert er tiltrådt stillingen logics lille maskot fortæller om sin hverdag som Salgschef og har fået det overord- Jean-Nette Stenz Hansen er vendt til- i firmaet. nede ansvar for konsulentgruppen. bage til Medialogic den 1. februar 2010 Så er jul og nytår vel overstået. Julen er Arne Bentsen er startet som Control- loitte. Jean-Nette er ansat som Socialfag- en dejlig tid, hvor der som regel falder ler mandag den 4. januar 2010, og hans lig Kundekonsulent og får ansvaret for lidt ekstra godter af til mig. Jeg skal da primære opgaver er: Opbygning af rap- kunderne i Nord- og Midtjylland. også sige tak til personalet, fordi de i år porteringsrutiner, huskede at lægge godbidder til mig i data i datawarehouse samt økonomisk Kim Hermansen er startet som Teknisk julekurven til min mor og far (Adm. direk- rapportering til direktionen og bestyr- Supporter/Udvikler den 1. januar tør og Forretningsudviklingsdirektør hhv. elsen. Arne kommer fra en lignende stil- Kim er uddannet Dataingeniør og kom- Kate og Kim Turch). ling i Metro. mer fra en stilling som Softwareudvikler efter ca. et halvt års ansættelse hos De- rådgivning omkring Selvom det er koldt i denne tid, så må hos OBH-Gruppen. jeg indrømme, at turen til arbejde er Tina Christiansen er ansat som Udvikler meget sjovere, når man kan rulle sig i og Projektlederassistent pr. 1. februar Klaus Frederiksen er startet som Ud- sneen og skøjte rundt på isen. Jeg er vikler den 1. januar meget mere motiveret for at komme ud Hun er uddannet Datamatiker og Multi- Klaus er uddannet Elektronikmekaniker og gå tur i pauserne, og hvis det er alt for mediedesigner og kommer fra en stilling og har de seneste år være tilknyttet som koldt, har jeg en jakke, som jeg får på. som Udvikler hos NextInnovation, hvor konsulent i forskellige IT-projekter senest hun har været ansat de seneste 5 år. hos Energinet.dk. hvor det sneede så meget, at kun halvdel- Kim Mogensen er startet som udvikler Birgitte Lindenborg tiltræder den 1. en af personalet nåede frem til arbejde. den 1. februar Han er uddannet marts en stilling som Sekretær/Administra- Jeg var her dog! Datamatiker og kommer fra en stilling tiv medarbejder. Birgitte kommer fra en til- som Udvikler hos Odense Stål Skibsværft. svarende stilling hos Østfyns Erhvervsråd. Men det var selvfølgelig ikke så sjovt for de ansatte med de dage i december, 14

15 Microsoft Kommuneseminar 2009 Messen blev afholdt den 22. oktober på Trinity Hotel og Conference Center i Fredericia. Kim Turch og Susan Sylvest Hansen fra Medialogic deltog med en stand, og mange kunder havde tilmeldt sig som deltagere igennem Medialogic. Det overordnede tema på messen var På vej mod e2012. Har du en plan? Senest i 2012 skal kommunikationen mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor nemlig kunne varetages digitalt, og det stiller kommunerne overfor nogle store udfordringer. Kim Turch på Microsoft seminaret Vinter-kurser i WorkBase Jobcenter Af TRINE NOER HANSEN Kurset er målrettet medarbejdere, som arbejder med de forsikrede ledige, og Vi udbyder kurser i februar og starten af marts, i vores undervisningslokale på Me- kurset finder sted fra kl til dialogics adresse, Fredensgade 7, 2. Sal, Placeringsmodulet i Nyborg. Vores Socialfaglige konsulenter Placeringsmodulet står for undervisningen. vendes til placering af borgere i tilbud iht. skal fremover an- LAB 10, 11, 12 og 13. PlaceringsmodDer vil være en bærbar pc til rådighed til ulet medfører en hurtigere og lettere hver deltager, og der er plads til max 8 metode til at placere en borger i en ak- personer på hvert hold. Vi står for forplej- tivitet, samt en garanti for, at der altid ningen i forbindelse med undervisningen. foreligger en udfyldt jobplan på den en- Forsikrede Ledige kelte borger. Målet med kurset er, at deltagerne gøres fortrolige med modulets Medialogic har gjort det muligt for med- funktioner, således at det kan anvendes arbejderne i jobcentrene at arbejde med i sagsbehandlingen. Kurset vil finde sted forsikrede ledige i WorkBase Jobcenter. fra kl til Deltagerne på kurset gennemgår alle nye Kursuskalender funktioner, og får et indgående kendskab Forsikrede Ledige til, hvorledes behandlingen af forsikrede Forsikrede Ledige ledige varetages via WorkBase Jobcenter Placeringsmodulet fremover Placeringsmodulet WORKBASE KURSER Hold løbende øje med vores kurser og tilmeld dig på: 15

16 Grib mulighederne med WorkBase Jobcenter Ligegyldig om du er medarbejder eller leder, hjælper WorkBase Jobcenter dig med at gribe. Du kan håndtere alle sagstyper samt arbejdsgange, og du behøver blot ét system. Besøg for mere information

Når lovgivning går hurtigere end programmering

Når lovgivning går hurtigere end programmering EFTERÅR/VINTER 2010 Up2date udgives af Medialogic A/S medialogic NyhEdSMAgASIN 5 Nye produkter + Forsikrede Ledige i WorkBase Jobcenter / Kundearrangementer / Syltede og snittede KMD snitflader Ny organisationsstruktur

Læs mere

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 up2date udgives af Medialogic A/S Digital Forvaltning - helt enkelt Medialogic A/S Bryggerivej 1 / 5800 Nyborg www.medialogic.dk / info@medialogic.dk / 63310310 Viljen til at ville

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 MEDIALOGIC NYHEDSMAGASIN LÆS OGSÅ OM VIRKSOMHEDSMODULET - DASHBOARD I WORKBASE JOBCENTER - OPSAMLING PÅ ERFAMØDER Digital Post Medialogic kan nu tilbyde integration til digital

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider

D ANMARKS DOMSTOLE. Juni 2006. Samarbejdet skal styrkes. Domstolenes profil er uskarp. En vej til kortere sagsbehandlingstider 32 Juni 2006 Samarbejdet skal styrkes Domstolenes profil er uskarp En vej til kortere sagsbehandlingstider CivilStraffe projektet er godt igang Kommission som vejviser Nye tider nye tekster Kvalitet i

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning Delrapport i Teknologirådets projekt om Privatlivets livets fred i digital forvaltning 1 Delrapport i Teknologirådets projekt om: "Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning" projektleder: Ida

Læs mere

11/13 SOCIALRÅDGIVEREN. fart PÅ JOBCENTRENE. Bedre skolegang til anbragte unge DS bakker op om regeringens 2020-mål Mange udsatte har høj IQ

11/13 SOCIALRÅDGIVEREN. fart PÅ JOBCENTRENE. Bedre skolegang til anbragte unge DS bakker op om regeringens 2020-mål Mange udsatte har høj IQ 11/13 SOCIALRÅDGIVEREN fart PÅ JOBCENTRENE Bedre skolegang til anbragte unge DS bakker op om regeringens 2020-mål Mange udsatte har høj IQ 5HURTIGE Bedre skolegang til anbragte unge SFI har udgivet sin

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER MAGASIN OM HANDLINGSPLANER JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER SÅDAN LAVER DU EN HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLANEN I PRAKSIS FIRE KOMMUNERS ERFARINGER MATCH 4 FAST ARBEJDE EFTER ÅR PÅ KONTANTHJÆLP VELVILJE

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19 DOF NYT DOF NYT

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 UVNEWS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN Der skabes nu yderligere digital kontakt mellem UU-vejlederen, de unge og UU-centrenes IT-system.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Nye funktioner på vej til web

Nye funktioner på vej til web NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Digitale dagtilbud i Vejen Vejen har efter en EU-udbudsproces med 8 firmaer valgt at indkøbe UVdatas løsning MinInstitution til kommunikation mellem

Læs mere