HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVA LENVIKVÆRINGER EIDE."

Transkript

1 HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske, eller ingen Arvinger, da skulle de, som i Huset ere, hvor den Afdødis Gods og Midler findis, under tilbørlig Straf strax give Stædets Øvrighed, Geistlig, eller Verdslig, det tilkiende, som skulle forpligtede være strax ved deris Middel i Arvingernis og Frændernis Nærværelse som da kunde være tilstæde, at lade forsegle hvis Gods den Afdøde tilhørte, og sætte det i god Forvaring, uden hvis, som til den Afdødis Begravelse og til Husholdingen, om der holdis nogen, fornødeligen behøvis; Hvilket dog alt sammen skal registeris og vurderis, og dennem, som i Huset ere, leveris, som derfor siden skulle giøre Rede og Regnskab.» Christian den 5. Norske Lov Femte Bog 2. Cap. 1. Art. Lenvik bygdemuseum 1998.

2 Innhold: Skifte etter: år: sted: side Giertrud Olsdatter 1805 Findfiord 1 Hans Thommesen 1805 Botten 8 Signild Rasmusdatter 1805 Grønjord 12 Anders Siursen 1805 Huusa 21 Ole Nielsen 1805 Hechingen 27 Anne Holm 1805 Sultenvig 32 Aletta Christensdatter 1805 Jøvig 39 Berete Morthensdatter 1805 Lillenæs 45 Henning Pedersen 1805 Hannæs 50 Ole Bergersen 1805 Kaarvig 56 Ole Sørnsen 1805 Grundvog 60 Ole Larsen 1805 Kragehæs 77 Ane Jonsdatter 1805 Store Løchelle 83 Pernille Larsdatter 1805 Giiøen 89 Ingebrigt Larssen 1805 Sultenviig 97 Jochurn Jansen 1805 Øyfjordbotten 106 Johannes Eliassen og 1805 Strømsnes 112 Sara Johannesdatter Berit Sophia Pedersdatter 1805 Finsnes 123 Gunder Larssen 1805 Strømmen 132 Malena Olsdatter 1805 Gavel 140 Christian Wegner Berg 1805 Wang 147 Gustavus Jacobsen 1805 Øyfiord 160 Niels Olsen 1805 Gaveln 165 Biørn Erichsen Ursin 1806 Jernsledt 171 Gabriel Zachariassen 1806 Giibostad 192

3 HVA LENVIKVÆRINGER EIDE BIND. V. Skifter fra Lenvik Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. Konvertert fra WP 4.1. til Word av Asbjørn Berglund

4 -1- Skifte etter Giertrud Olsdatter, Findfiord, år Original side 489a Aar 1805 den 21de Maii, da det Almindelige Sommer Sage og Skatte Ting fremholdtes for Giisunds Tinglaug, paa Tingstædet Giebostad, blev af mig Procurator Steenstrup i Følge Amtets Constitution til at slutte de fra Hr. Sorenskriver P.H. Hammers Tiid usluttede Skifter i Senjens og Tromsøe Fogderie under Finmarkens Amt, udi Overværelse af de 2de Skifte og Vitterligheds Vidner: Christian Musæus og Lorens Schanche samt efter forudgaaende Bekiendtgiørelse af 26de Febr. forhen en Skifte Ret sadt og fremholden i Stervboet efter Jordbruger Søren Olsens ved døden afgangne Hustrue Giertrud Ols Datter, af Gaarden Findfiorden i Giisunds Tinglaug og Senjens Fogderie; Alt til Rigtighed for dette Boets Credi- og Debitorer, samt paafølgende Lovlig Skifte og Deeling imellem den afdødes igienlevende Enke Mand fornævnte Søren Olsen og Arvinger. Det om Dødsfaldet i de Tronhiemske Aviser den 1ste November 1801 udstædte Proclama, saavelsom den ene Nærværende Skiftes her i Dag bestemte foretagelse, under 26de Februari forhen udstædde Bekiendtgiørelse, blev Acten tiltagne og er saalydende: Videre blev Ad Acta tagen, een af Lensmand J.B. Friis, med 2de Mænd paa Hr. Sorenskriver Hammers Vegne og i hans Embeds lovlige Forfald den 7de Augusti 1801, heri Boet afholdet Registerings og Vurderings Forretning af saadan Indhold, nemlig: Ved Skifte Retten var Ingen Nærværende, som havde noget ved Skiftet at erindre, hvorefter blev Eragtet: Nærværende Dødsboe, i den Tilstand det nu forefindes, bliver herved optaget til Slutning og udlodning, som skal skee snarest mueligt. Saaledes denne Sinde passeret Vedgaaer Original side 489b N. Steenstrup. Tirsdagen den 26de November samme Aar, blev forestaaende Skifte atter foretaget af mig Procurator Steenstrup, paa min Boepæl Bensjorden, beliggende i Hellesøe Tinglaug, for, ved Repartitions og Udlægnings Forrettning at bringes til endelig afgiørelse og Sluttning, for enhver Vedkommendes Ret. rdl. mrk. sk. Hvorda Skifteforvalteren foretog sig at samle Boets Indtægt, som skeede ved at giennemgaae den ad acta tagne Registerings Forretning, hvoraf sees, at Boets Formue allene bestaar i dets registerede Løse Ejendeele, og at samme Lovligen ere Vurderede Boet til Indtægt for den Summa SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 1

5 -2- Derimod beløber Boets Gield, efter Anførsel ved Registerings Forretningen sig til den Summa Videre er ved Registerings Forretningen bleven fremleveret, som og endnu ved Boet forefindes, en ubekræftet Gienpart af Udlægs Forretningen for det sluttede Skifte efter den afdødes første Mand Rasmus Brems Fridrichsen, med Melding: at Simon Leth Biorelven, som incasator har imodtaget den Arv, som Sønnen Ole Ephraim der efter er tilfalden, af Beløb 92 rdl. 1 mrk. 3 sk. Om nu hermed Skulle være meent at denne Arv heri Boet fremdeles skal være indestaaende, kan ikke udfindes enten af Anmeldelsens Beskaffenhed eller Udlægs Forretningen. Det modsadte synes imidlertiid snarere at være Tilfældet, deels deraf, at Leth har incasseret Arvens Beløb, deels deraf at Morbroderen Ole Olsen Leichnæs er bleven indsadt til Formynder, til hvem Altsaa Leth formodentlig for Arvens Imodtagelse har aflagt Rigtighed. Som da saaledes ikke kan indsees i hvad hensigt Underretningen om fornævnte Skiftes Slutning er bleven fremlagt, og ingen af Boets Arvinger har Mødt ved Skiftets Examination den 21de Maii sidstleden, saa kan denne Post ikke af mangel paa vedbørlig Oplysning, tillægges nogen Betragtning ved Skiftets Slutning, hvorimod de Vedkommende maae tage Skade for Hiemgield, om de i denne Anledning noget Tab tilføres, hvilket de i saa Fald have egen Forsømmelse at tilskrive. Til Boets ved Registeringen anmeldte Gield bliver derimod at anføre de af dette Skifte Lovlig flydende Omkostninger, hvilket bestaar i følgende: 1. Stemplet Papir til Skifteactens Beskrivelse Proclamas Trykning i Aviserne med Porto Skifte Vidnerne Christian Musæus og Lorens Schanche hver 1 mrk Fogden for vurderings Mændenes Opnævnelse med forhøyelse til Justits væsenets Fond Lensmand Friis for Registerings afholdelse og Placats Forkyndelse med Skyds og Baad Vurderings Mændene Ole Jespersen og Hendrich Fridrichsen SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 2

6 -3- Trolvig for deres umage med at Vurdere Boets Ejendeele hver 2 mrk. 4 sk _ Original side 490a 7. For en ubekræftet Gienpart af Udlægs Forretningen For Skiftets Bekiendtgiørelse ved Proclama i Aviserne Bekræftningen For Placats Udstædelse For Skiftets Beskrivelse paa 10 Ark à 3 mrk. pr. ark Lat Transport deraf til Justitsfondet _ Boets heele Gield og Udgift Naar nu fra Boets foranførte Indtægt, den Summa Drages Boets Gield og Udgivt _ Bliver beholden Boe Hvoraf end videre beregnes: Skifte Sallarium til Justits Fondet deraf Revisions Contoiret Igien til Arv og Deeling Hvoraf Stervboe Enkemanden tilfalder for sit halve Boe Søn Ole Ephraim for Arv Søn Rasmus Brems ligesaa Datteren Sophia Dorthea ligesaa Hvilket saaledes ballancerer med Boets til Deeling og Arv falden SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 3

7 -4- Derefter blev forfattet saadant Udlæg, Nemlig: 1. Skifteforvalteren for Udlagt: 1 Sølv Bæger Koe kaldet Hetta Sildgarn Stræng Øxe No Bænk Som giør fuldt Udlæg Lensmand Friis Udlagt: 1 mindre halvtom Gryde V.M. Ole Jespersen og Hendrich Fridrichsen Trolvigen hver 2 mrk. 4 sk Udlagt: 1 Sau for Riiskaaler à 4 sk Giør fuldt Udlæg Kiøbmand Jørgen Grip i Bergen Udlagt: 1 Ottrings Baad med Seiel og alt Tilbehør for en Halv tønde Gryde Bielægger Ovn Torske Garn Sildegarn lin Bøyel Jern Vægt grøn Kallemanqves Kaabe med Sølv Hager Skaaren Hæst 8te aar gl og udi et Nøst ved Søen, Vurderet for 8 rdl., tager....7 Som giør fuldt Udlæg Hr. Simon Leth Udlagt: 1 Hoppe 14 Aar gl Koe kaldet Driva Ottrings Baad med Segl og Seiel, uden Videre Tilbehør nye Kahle vægt 13 mrk SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 4

8 -5-1 Sort stoffes Skiørt nyt Staebur Nok en Koe kaldet Gyldenstierne gamle Torskegarn stoer huus Naver og udi forommældte Nøst Giør fuldt Udlæg Hans Ingebrigt Oldern Udlagt: 1 Koe kaldet Guldrina Sauer à 4 sk mindre halv tønde gryde Smide Huus Skiering Kieib Naver Giør fuldt Udlæg hr. Jon Normann Udlagt: 1 Koe kaldet Soeløie Voxne Gieder à 4 mrk og udi et Nøst ved Søen, Vurderet for 8 rdl., tager Original side 490b Giør fuldt Udlæg Latr Transport Stervboe Enke Manden for sit halve Boe Udlagt: 1 Koe kaldet Graasiie? Mølle Huus med Qvernesteen og alt behør Skiaa Haand Qværn Messing Stage Kaaber The Kiedel liden Jern Gryde Brød Jern Øxe No Øxe hammer Smide hammer SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 5

9 -6-1 Sting Saug Smide Bælg Bord med Stoeler nye Dal gammel Jul Rok Trauv à 6 sk Riiskaaler à 8 sk Bunker, à 4 sk Vinkel og udi for ommeldte Nøst, tager Som giør fuldt Udlæg Sønnen Ole Ephraim Thomisen for Moder Arv, paa en Broderlod Udlagt: 1 Gield Veder rudedt Engelsk Stoffes Trøye for Halve deelen i en gl. Stue med Kiøkken Vurderet for 4 rdl., tager beskadiget Strygjern Øxe No Villings Naver gl. liin Bøyel Bolk Kahle /2 anker og udi forommeldte Nøst Som giør fuldt Udlæg Sønnen Rasmus Brems Udlagt: 1 Gield Væder halve deelen i forommeldte gamle Stue, med Kiøkken, Vurderet for 4 rdl., tager Øxe No Bolk Kahle de gamle Sildgarn Barke Kar Væv Ege anker Lang Høvel list Høvel Skiær Plov Slet Høvel Do Flæt SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 6

10 -7- og udi for bemeldte Nøst, tager med Som giør fuldt Udlæg Datteren Sophia Sørns Datter Udlagt: 1 Flanels Skiørt Sort Tamsels Forklæde randet Bomulds Skiørt og udi før ommeldte Nøst, Vurderet for 8 rdl., tager Resten med Som giør fuldt Udlæg Til Formynder for Børnene som Alle ere umyndige, anmodes herved Morbroderen Ole Olsen Leichnæs. I øvrigt ballancerer Forestaaede Udlægge med Boets Indtægt 159 rdl. 3 mrk. Saaledes er dette Skifte hermed sluttet og tilendebragt; hvis rigtige Behandling, Lodning og Deeling, tilligemed den Indførsel deraf, som her udi er skeet, bekræftes under min haand og mit hostrykte Signete. Vedgaar N. Steenstrup. SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 7

11 -8- Skifte etter Hans Thommasen, Botten, år Aar 1805 den 21de May, da det Almindelige Sommer, Sage og Skatte Ting fremholdtes for Giisunds Tinglaug paa Tingstædet Giibostad, blev af mig Procurator Steenstrup, i følge Amtets Constitution til at slutte de fra Hr. Sorenskriver P.H. Hammers Embeds Tiid usluttede Skifter i Senjens og Tromsøe Fogderie under Findmarkens Amt, Udi Overværelse af de 2de Skifte og Vitterligheds Vidner, nemlig Christian Musæus og Lorentz Schanche, samt efter Foregaaende Bekiendtgiørelse af 26. Febr. sidstleden, en Skifte Ret sadt og fremholdet i Stervboet efter afdøde Hans Thommesen af Gaarden Botten i Giisunds Tinglaug, og Senjens Fogderie, alt til Rigtighed for dette Boets Credi og Debitorer, samt paafølgende lovlig Skifting og Deeling imellem den afdødes igienlevende Enke Maren Sørs Datter og Arvinger. Det om Dødsfaldet i de Tronhiemske Aviser den 30te December 1802 udstædde Proclama, saavelsom den om Skiftets Foretagelse her i dag, under 26de Febr. forhen udstædde Bekiendtgiørelse, bleven Læst og ere, een efter anden saalydende: Videre blev ad acta tagen en af Lensmand Friis med 2de Mænd, paa Hr. Sorenskriver Hammers Vægne den 18de Juni 1802 heri Boet afholden Registerings og Vurderings Forretning saalydende: Derefter blev tilført Boets ved Registeringen og under Skiftets henstand anmeldte Gield, som bestaar i følgende Fordringer, nemlig: rdl. mrk. sk. 1. Giestgiver Gregus Joensen, Meldahl, haver tilgode efter Pandte Obligation Dateret 13de November 1800, til Skiftets Slutning er 5 Aar; i Overeenstemmelse hermed betaler Renterne 5 rdl. 5 mrk. 6 sk., hvoraf sidste Aar er prioriteret med 1 rdl. 1 mrk. 1 sk., og bliver saaledes Gregus Jonsens heele Fordring med Hovedstoeler og Rente efter for benævnte Pandte Obligation Herhos er at anmærke at ved Pante Obligationen er stiftet Partie i visse af Boets Ejendeele, hvoraf mangler 2de Kiøre, 1 Mark Qvie, 2 gieder og 10 Sauer, men da de øvrige tilstædeværende Ting, er ved Offentlig Auction bortsolgt, og bleven udbragt til mere end samme tillige med de manglende Creature ere Pandtsadte for, saa bliver og i Følge heraf Creditor at tillægge Prioritet for den fulde Hoved Kapital og sidste Aars Renter, efter den her om Lovlig Ting lyste Obligation. SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 1

12 -9- Videre skal Gregus Jonsen have aparten Fordring heri Boet efter Stervboe Enkens Anmeldelse ved Registerings Forretningen, men som Størelsen og Beskaffendheden heraf ikke siden under Skiftets henstand er bleven opgivet, saa kan denne formente Gield paa Boet, ey heller komme i Betragtning under Skiftets Behandling; hvorimod Creditor maae have egen forsømmelse at tilregne, om ham derved volder noget Tal. 2. Af for om meldte Pante Obligations Summa, 59 rdl., tilkommer Kongens Casse 1/4 procto., som af Boet bliver at tilsvare, og herved for 5 Aar føres til Udgift med For Stervboe Enkens skyldigværende til Mandens Begravelse Kiøbmanden i Bergen Georg Voss, fordrer efter Regning, Dateret 9de September 1801, for Crediterede Vahrer Kiøbmændene Giæver & Fiigenskau, efter Regning, dateret 11te December Hen..? meldes i Regningen at være Pandtsadt et Sølv-Bæger, men som der hos nu ikke er bliven anført dets Værdie, saa bliver samme siden her at føje Boet til Indtægt efter Høieste Priis efter Ana...? og Vurderingen over een af Boet reisterede Sølv skee, for 1 rdl., og...? Giæver & Figenschous Fordring for saavidt at tillæge prioritet. 6. Tronhiems Borger Joen Normann Fordrer Jørgen Hendrichsen Høeg, fordrer efter skriftlig Reg. d. 16de Juni Skipper Ole Nilsen Stadt, fordrer efter Reg. den 23de Juny s.a _ Regningerne er saalydende: Summa Gield Ved Skifte Retten var ingen nærværende, enten af Boets Arvinger eller dets Creditorer, uagtet den om Skiftets Foretagelse her i Dag, Forudgaaende Bekiendtgiørelse. Hvorefter blev Aragtet: Skiftet optages herved til Slutning og Udlodning, som skal skee snarest mueligt. Saaledes denne Sinde passeret, Vedgaaer: SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 2

13 -10- Torsdagen den 28de November, blev forestaaende Skifte atter foretaget af mig Procurator Steenstrup, paa mit Boepæl Stæd Bensjorden, beliggende i Hillesøe Tinglaug. Hvorda Skifte forvalteren foretog sig at samle Boets Indtægt, som skeede ved at giennemgaae een af Lensmand J.B. Friis med 2de Mænd paa Hr. Sorenskriver Ham- mers Vegne og i hans Embede lovlige Forfald den 7de Juli 1802, afholdne Auctions-Forretning, hvoraf sees: At Boets Registerende Ejendeele ere bortsolgte og efter fradrag af Omkostninger udbragt, som af Hr. Provst Berg som Boets Incassator tilsvares til Boets Sølv Bæger hos Giæver & Figenschau Derimod beløber Boets Gield efter Anførsel ved Skiftets Foretagelse den 21de May sidstleden, til Hvortil kommer de af dette Skifte lovlig Flydende Omkostninger, nemlig: 1. stemplet Papiir Proclamas Trykning i de Trondhiemske Aviser Skiftevidnerne For Placats udstæddelse Beskrivelsen Bekræftningen Skifte Sallarium Deraf til Justits Fonder Fogden for Vurderings mændenes Opnævnelse, med afgivter til Justits Fondet Revisions Contoiret Lensmand Friis for Registerings Afholdelse og Placats Forkyndelse, med Skyds og Baad Vurderings Mændene hver 3 mrk. 4 sk _ Boets heele Gield og Udgift Naar herimod Holdes Boets Indtægt Sees at Boet Fallerer og til Gieldens afbetaling bliver utilstrækkelig, for SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 3

14 -11- Thi bliver først altsaae efter Lovens Orden at anføre Boets prioriterede Fordringer, som ere: 1. Samtlige Skifte Omkostninger af Beløb Gregus Jonsens Fordringer efter Pante Obligation, 59 rdl., med sidste Aars Renter, 1 rdl. 1 mrk. 1 sk., i alt den Kongelige Kassa 1/4 procto. Skat Udlægger til den Dødes Begravelse Af Giæver & Figenschous Fordrende 1 rdl., for saavidt det Pandtsette Sølv Bæger er anseet at være af Værdie Summa prioriteret Gield Naar nu for Boets Indtægt drages den prioriterede Gield bliver igien til de uprioriterede Creditorers Fordringer Naar saaledes bliver at Repartere: No. Creditorernes Navne haver at fordre nyder allene 1. Gregus Jonsen for 4 Aars Renter Hr. Georg Voss i Bergen Giæver & Figenschoug Hr. Joen Normann Jørgen Hendrichsen Høeg Skipper Stadt Som saaledes ballanceres med de uprioterede Creditorers Fordringer og den derfor faldne Betaling Derefter blev til Alle og enhver dette Boets Vedkommende forfattet og givet Udlæg, saaledes som følger: 1. Skifteforvalteren Lensmand Friis V.M. Hendrich Fredrichsen og Christian Thomesen, Trolvig, hver 3 mrk. 4 sk SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 2

15 Gregus Jonsen: a. hans prioriterede Fordring med Fuldt Udlæg b. for hans øvrige Fordring, som uprioriteret, og af Beløb Giorg Voss for 57 rdl. 5 mrk. 9 sk Giæver & Figenschou: a. for deres uprioriterede Fordring 11 rdl. 5 mrk b. for deres Haand faaende Pandt, et Sølv Bæger som de haver og fremdeeles annammer hos sig selv, for 1 rdl. 7. Hr. Joen Normann for 14 rdl. 12 sk J.H. Høeg for 7 rdl. 4 mrk. 6 sk Skipper Stadt for 10 rdl. 3 mrk. 14 sk Den Kongelige Kasses 1/4 pcto. Skat Stervboe Enken sit Udlæg til hendes Mands Begravelse med For enhver af Disse Fordringer, som tilsammen Udgiør gives herved Udlæg i Boets Auctions Penge hos Hr. Provst Berg. Naar hertil lægges det Giæver & Figenschous Udlagte Sølv Bæger, for Sees at forestaaende Udlodning ballancerer med Boets Indtægt Saaledes er da dette Skifte sluttet og tilendebragt; hvis Rigtige behandling, Lodning og Deeling, tilligemed den herudi giorte Indførsel, bekræftes under min Haand og mit hos trykte Signete. N. Steenstrup SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 4

16 -13- Skifte etter Signild Rasmusdatter, Grønjord, år Original side 473b Aar 1805 den 22de May da det almindelige Sommer- Sage- og Skatteting for Giisunds Tinglaug fremholdte paa Gaarden Giebostad hos Giæstgiver Gabriel Zachariasen, blev af mig Procurator Steenstrup som af Amtet Constitueret til at slutte de fra Hr. Sorenskriver P.H. Hammers Embedstid usluttede Skifter i Senjen og Tromsøe Fogderie under Findmarkens Amt, udi Overværelse af de 2de Skifte- og Vitterligheds-Vidner, nemlig: Christian Musæus og Lorens Schanke, samt i Følge foregaaende Bekiendtgiørelse af 26de Februarii forhen, en Skifteret sad og fremholden i Stervboet efter Jordbruger Guldbrand Tarraldsens ved Døden afgangne Hustrue, Signild Rasmus Datter af Gaarden Grønjorden i Giisunds Tinglaug og Senjens Fogderie, alt til Rigtighed for dette Boets Credi- og Debitorer samt paafølgende Lovlig Skifte og Deeling imellem den afdødes igienlevende Enkemand, fornævnte Original side 474a Gulbrand Tarraldsen og Arvinger, som ere den afdødes Broder Rasmus Rasmussen Kaarvig i Giisunds Tinglaug, og sammes Søster Martha Rasmus Datter, i Egteskab med Jens Rasmussen Marskaret, boesat i Astadfiords Tinglaug. Til Hiemmel for den Competence hvormed dette Stervboe er bleven overtaget Skiftets nu værende Behandler, ansaae Skifteforvalteren det fornødent at tiltage Skifteacten en Extract af Amtets herom udfærdrigede Constitution, hvilket herhos skeed; og er saalydende: Det om Dødsfaldet i de Trondhiemske Aviser den 31de Julii 1800 udstædte Proclama, saavelsom den her i Tinglauget om nærværende Skiftes i Dag og paa dette Sted tilbestemte Foretagelse udstædde Bekiendtgiørelse, bleve Acten tiltagen og er, en efter anden saalydende: Videre blev Skifteacten tiltagen følgende Documenter, nemlig: 1. Den her i Boet over sammes Eyendeele, ved Lensmand Friis og 2de Mænd paa Hr. Sorenskriver Hammers Vegne, i hans Embeds Lovlige Forfald, under 8de May 1800 afholdte Registerings- og Vurderingsforretning, med de myndige Arvingers Reqvisition af 14de Octobr. 1799, om denne Forretnings Afholdelse. 2. En Skiftesamling som her i Boet er bleven afholdet den 5te May 1803 af Skiftets forrige Behandler, Poulus Geeluyden Møinichen, angaaende, om og hvorvidt nogle Boets Huusebygninger bør at følge Jorden, som er Trondenæs Pastorat benificeret, eller komme Boet og dets Vedkommende til Indtægt? Det herom, ved fornævnte Skiftesamling passerede er saalydende: Anno 1803 den 5te May, paa Tingstædet Giebostad ved da faldende Sommerting for Giisunds Tinglaug, blev en Skiftesamling sadt og SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 1

17 -14- fremholden efter foranbenævnte Signild Rasmus Datter, Guldbrand Tarraldsen Grønjords Kone, og samme betient af mig P.G. Møinichen, som eedtagen Fuldmægtig hos Sorenskriver P.H. Hammer, og de 2de Vitterligheds-Vidner: Andr. Tønder Kiergaard og Stephanus Olsen, Græsmyhre; anlediget af Stervboe Enkemandens Andragende til Skifteforvalteren og Amtet, alt mundtlig skeede Andragelse, betreffende de registerede og Boet tilhørende Huuse. Til Actens Indlemmelse blev fremlagt og læst den til denne Skiftesamling skeede Indkaldelse til Stervboe-Enkemanden Guldbrand Tarraldsen Grønjorden og tvende Sønner Ole og Jon Guldbrandsen, som nærværende paa Tingstædet, af Gaars Dato. Stervboe-Enkemanden Guldbrand Tarraldsen og hans 2de Sønner mødte; og paa Skifteforvalterens Tilspørgsel, anlediget af hans forhen giorte mundtlige Indberetning om de paa Gaarden værende og under Registeringsforretningen den 8de Maii 1800 anførte Huuser, afgav saadan Forklaring: Jorden eller Bruget i Gaarden Grønjorden, som han bruger af Gaarden og hvorpaa de omventilerede Huuser ere staaende, ere beneficerede Trondenes Kirke og Præst - at han for omtrent 44 Aar siden da han tiltraadte Jorden eller Gaarden, ikke modtog meere eller flere Huuser end en gammel Stuelaae af omtrent 10 Alens Længde i hver kandt, begge gamle og Brøstfældige og den sidste - som mindre, omtrent 6 Alen i hver kant - saaledes at den ikke var brugelig. En Kornlove - et Koefiøes og en smale Fiøes, en Høelade, en Siaae eller mindre Høelade - alt gammelt, brøstfældigt og til Nedfalds; tilligemed en Boe med Skodt i Enden, der ligesom det øvrige var gammelt og brøstfældigt. De registerede Huuser, nemlig: Original side 474b et Nøst med 2 Svaler, vurderet for 8 rdl., en Søebod med Skodt, for 4 mrk., en Siaae, for 2 rdl., og en Ditto for 5 mrk., en Stue med Kiøkken, for 15 rdl., et Fiøes, for 6 rdl., en Kornlade eller Love, 8 rdl., en Høelade, 4 mrk., en Ditto, tre Rigsdaler, en Bod med Skodt, 4 rdl., har han, efter sin tiltrædelse til Gaarden, selv opbygget paa egen omkostning, uden allermindste hielp, enten fra Benificiarius eller Gaardens Skov, og derfore paastod, at disse benævnte, registerede, vurderede og af ham selv paa egen Bekostning, uden som sagt allermindste Hielp, enten af Benificiarius eller af Gaardens Skov, maatte ved Skifteforvalterens Eragtning blive hans afdøde Kones Stervboe og ham tilkiendt, som deres Eyendom, uden at samme fra nu værende og tilkommende benificiarius skal kunde haves nogen Eyendoms Ret. Da de mødende intet videre havde at tilføre blev af Skifteforvalteren saaledes Besluttet: Da Beneficiarius ikke er bekiendt om det af Stervoe-Enkemanden giorte Andragende og det i Dag passerede, saa udsættes dette Skiftes Slutning til den tid, som muelig er, at underrette ham om hvad passeret er og derefter at kunne SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 2

18 -15- modtage hvad han fra sin Side kunde finde fornøden at erindre; hvorefter Skiftets Slutning fra Skifteforvalterens Side, med det meere, ikke skal mangle. Saaledes denne Sinde passeret, bevidner: Møinichen. Andreas Tønder Kiergaard. Stephanus Olsen Græsmyhr. Begge med paaholden Pen. Dernæst blev acteret og læst 2de ved Boet forefundne Regninger, nemlig: en fra Kiøbmanden i Bergen, Hr. Giert H. Meyer, dateret 9de August 1799 hvorefter fordres for crediterede Vare her i Boet 65 rdl. 3 mrk. 10 sk., som, efter Regningen, hvorimod ingen Indsigelser er giort og Fordringen desuden synes rigtig, bliver at antage Boet til Udgift; og en Regning fra Stervboe-Enkemanden, hvorefter han fordrer for Udlæg til hans afdøde Kones Begravelse, 19 rdl. 5 mrk. 6 sk. Begge disse Regninger ere, efter deres ad Acta, tagne Orden, saalydende: Men hvad nu angaaer Fordringens Beskaffenhed, efter den sidste tilførte Regning fra Stervboe-Enkemanden, da vil deraf erfares: at under Udlægget for hans Kones Begravelse er indbefattet for Gravskrift over hende 2 rdl., og for Liig-Præken 5 rdl. Naar her var behallte? Boe kunne denne Udgift, skiønt ufornøden passere, fornemmelig naar derimod ingen Indvendinger blev giort af Arvingerne; men, i nærværende Boe som siden hen skal viises at blive fallit, kan saadanne, Æres-Beviisninger over Bortdøde, ikke antages til Udgift for Boet, paa Creditorernes Bekostning, uden Creditorernes Minde og Samtykke, hvilket ikke herfore findes anskaffet. Paa Grund heraf, kan altsaa Enkemanden ikkun blive at gotgiøre hans Regning for det øvrige anskaffede til sin Kones Begravelse, med 12 rdl. 5 mrk. 6 sk. Hvad endelig angaaer Boets Huusebygninger efter Registeringsforretningens Udviis, som disputeres, hvad enten samme kan med Rette ansees dette Boe eller Trondenæs Pastorat tilhørende? da, eftersom denne Sag ikke tilbørligen nok er oplyst, for ved endelig Desision at afgiøre, og begge Parter hver paa sin Maade, som det synes, kan have nogen Grund for deres Paastander, da Skiftesamlingen viser at der har været Huuse paa Jorden, da samme blev tiltraadt af Stervboe-Enkemanden og ellers intet Beviis uden blot den Paagieldende Stervboe-Enkemandens og Arvingers egen forklaring, om og hvorvidt Huusene, efter Beskrivelse, have været i den mislige forfatning, at de vare til Nedfalds eller ubeboelige, saa kan denne Post ey herpaa kiendes, men Original side 475a til afgiørelse ved Rettergang mellem Boets Vedkommende og Præsten til Trondenæs Meenighed hver hiemelses; al den Stund Skiftet ikke længere herefter kan henstaae usluttet. SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 3

19 -16- Boets indtægt bliver altsaa alleene, i sin Tid, at anføre, efter hvad Boets registerede Eyendeele befindes ved den offentlige Auction, som derover er afholden, at være udbragt til; hvorimod for nærværende Sinde, saaledes Eragtes: Dette Skifte bliver herved optaget til Slutning og Udlodning, som skal skee snarest mueligt. Saaledes, her i Dag, passeret, vedgaaer: N. Steenstrup. Torsdagen den 21de November blev forestaaende Skifte atter foretaget af mig Procurator Steenstrup, paa min Boepæl Gaarden Bensjorden, beliggende i Hillesøe Tinglaug, for, ved Repartition og Udlægs-Forretning, at bringes til endelig Afgiørelse, for enhver Vedkommendes deel. Hvorda: Skifteforvalteren først foretoeg sig at samle Boets Indtægt, som skeede saaledes: rdl. mrk. sk. A. Ved at giennemgaae Registeringsforretningen befindes, at Stervboe Enke-Manden, Guldbrand Tarraldsen, haver af reede Penge, Boet tilhørende, i Bevaring, som af ham bliver at tilsvare B. Viiser den ad Acta tagne Auctionsforretning, afholdt den 7de Junii 1800, at de bortsolgte Boets Eyendeele, efter fradrag af Omkostninger ere bortsolgte, og udbragte til der af Lensmand Jacob Bastian Friis, som Boets Incassator, bliver at tilsvare Tilsammen, som Boets gandske Indtægt Derimod bestaaer Boets Gield udi følgende Fordringer: 1. Kiøbmand i Bergen, Henrich Meyer, fordrer, efter tiltagen Regning, for crediterede Vare Giestgiver Gabriel Zachariasen, efter Anførsel ved Registeringen Trondhjems Borger, Ole Norman, fra hans Handelstid ved Gaarden Løchvigen her i Senjen, fordrer, ligeledes Stervboe Enkemanden, Guldbrand Tarraldsen, for Udlæg til hans afdøde Kones Begravelse, følgelig hans herom tiltagne Regning; dog efter fradrag af de for Liigpræken og Gravskrift anførte 7 rdl Fleere Fordringer er ikke bleven anmeldte, ey SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 4

20 -17- heller vides at hæfte paa dette Boe. Bliver altsaa Boets gandske Gield Hvortil kommer de af dette Skifte Lovlig flydende Omkostninger, som saaledes blive at anføre og beregne, nemlig: 1. Stemplet Papiir til dette Skiftebrevs Beskrivelse, 3 Ark, à 27 sk Dødsboets Proclamering i Aviserne, med Porto for en ubekræftet Gienpart af Udladning, til forløbig Efterretning for Vedkommende Skiftevidnerne: Andr. T. Kiergaard og Stephanus Olsen, samt Christian Musæus og Lorens Schanke, tillægges, for deres Umage, hver 1 mrk., tilsammen Kongens Foged, for Vurderingsmændenes Opnævnelse, med Forhøyelse til Justitsvæsenets Fond Revisions-Contoiret, 1/3 pcto. af Boets Indtægt, de anførte 66 rdl. 5 mrk. 5 sk., med Lensmand Friis, for hans Umage med at registere Boets Eyendeele, samt Gotgiørelse for Skyds, 2 Miile han har havt at reyse, saa og for 2de Skifte Placaters Forkyndelse, tillægges Mændene: Tarrald Arentsen, Bukkeskind, og Ole Olsen, Lechnæs, for deres Umage med at vurdere Boets Eyendeele, samt i Betragtning af Veiens Længde de have reyst, og Tiden, i det mindste 2de Dag, de have dertil anvendt, tillægges til lige Deeling Skifteforvalteren tilkommer, som Embeds- Sportler: a. for 2de Skifteplacater at udstæde b. Skifte-Sallarium, 1 pcto. af Boets Indtægts-Summa, 66 rdl. 5 mrk. 5 sk c. for Skiftebrevets Beskrivelse paa 12 Ark, under Reservation SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 5

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

-4- andre nærværende end Jon Christensen, Sultenviig, der nu er borte for at hændte Fisk i Mæfiorden.

-4- andre nærværende end Jon Christensen, Sultenviig, der nu er borte for at hændte Fisk i Mæfiorden. A nno 1802, den 21de Junii, indfandt jeg mig, Peter Hanning Hammer, Sorenskriver i Senjens og Tromsøe Fogderie, paa gaarden Sletnæs, for i overværelse af de 2de edsorne Laugrettesmænd Ole Mathiasen, Giøvigen,

Læs mere

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol.

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. 521 Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. Skifte forretning efter afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter som boede og døde i Wiibÿe i Anno 1748, lydende saaledes:

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743)

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Side 306a: Hieronimus Jensøn, Sorenskriver over Hedemarken Giør vitterligt, at Anno 1740 den 20

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol 1748-1758, side 939-943. Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Anno 1753 dend 30 de Novemb r er efter foregaaende tillysning

Læs mere

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841.

Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841. Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841. Kilde: Frederiksborg amt, Københavns universitetsgods, skifter 1819-1850. Folie 46-47-48-49-50. https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/records/collection/201531

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712 Haagen Rasmusen Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug. Claus Pedersen Borre, etc. Giør Vitterlig, at Anno 1712 dend 19 Nov. blev arfve Skiffe holden paa dend gaard Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug effter afgangen

Læs mere

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Aar 1859 den 2 December meddelte Indsidder Peder Pedersen af Væggerløse

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND IV.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND IV. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND IV. Skifter fra Lenvik 1798-1805. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe:

Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe: Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe: "Aar 1831 den 6te September mødte den constituerede Skifteforvalter i Overværelse af Vidnerne Sognefoged HENRIK HANSEN af Orup og Sognefoged

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande Vaksvik skifte 3.oktober 1755 side 769b Etter unge Dræng Thore Knudsen Hans Moder Marthe Jacobsdatter Søeholt som eeneste arving Hjelle skifte 12.august 1754 side 599a Etter Karen Larsdatter Mann: Niels

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Auction i boet efter gaardmand Niels Hansen Sønderøxe

Auction i boet efter gaardmand Niels Hansen Sønderøxe Foto vedr. betaling af regning for bekendtgørelse i Aalborg Stifttidende Auction i boet efter gaardmand Niels Hansen Sønderøxe Aar 1850 den 15. April blev en auctionret holden paa herredskontoret paa Skerpinggaard

Læs mere

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 1 Side 442 No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 Anno 1761 Den 24de Februari er efter foregaaende skedte tillysning under Stevens ex Faxøe Herreders

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Se de originale dokumenter Continuation af Skiftet efter Boelsmand Søren Rasmussen Mols i Veggerslev. - fra Folio 21

Se de originale dokumenter Continuation af Skiftet efter Boelsmand Søren Rasmussen Mols i Veggerslev. - fra Folio 21 Benzon Gods Skifteprotokol 1822-1850 Se de originale dokumenter Continuation af Skiftet efter Boelsmand Søren Rasmussen Mols i Veggerslev. - fra Folio 21 Anno 1823 den 27 October som er rette 30te Dag

Læs mere

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet)

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) DATO: LOV-1751-10-02 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: INNHOLD Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60.

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. 30. April 1824 Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. Gr. Kongen har fundet det hensigtsmæssigt, at indskiærpe og i een Anordning samle alt, hvad Lovene foreskrive

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Hvorpaa blev Sagene foretaget

Hvorpaa blev Sagene foretaget Protokoll fra Sommertinget i Fanne Otting, holdt på Lønset 19 Jun 1780. Møre og Romsdal fylke, Romsdal sorenskriveri, Tingbok 1A 16, 1775-1788, s.207a http://arkivverket.no/urn:rg_read/31141/209/ Anno

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda

BRANNTAKSTPROTOKOLL - KOBBENES 1856 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856. Hvorda 79 HANDELSSTEDET KOBBENÆS 1856 Aar 1856 den 23de Juni blev ved de almindelige Omtaxationsforretninger en saadan Forretning afholdt paa Handelsstedet Kobbenæs Mat No 8 over endeel derværende Handelsmand

Læs mere

Transskriberet af Gert Hviid.

Transskriberet af Gert Hviid. Transskriberet af Gert Hviid. No 9. No 2. C7timus 6 sk. 1791 Extract af Engelsholms Skifte Protocol over De Arve Parter og Børne Gods som under Engelsholms Skifte Jurisdiction og Ober Formyndere ere indestaaende.

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby.

Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby. Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby. Indledning. le, der kender noget til Fanø i vore Dage og véd, hvorledes Forholdene nu til Dags er her paa Øen, kunde maaske have

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue.

Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue. 11. september 1839. Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue. Cancell, p. 114 (C. T. p.729, jvfr. Vib. Stændertid, f. 1838, l. 403 II. 617, Roesk. Stændertid. II. 1031). Gr. Da Kongen har

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Soknepresten i Jostedal.

Soknepresten i Jostedal. Side 1 av 18 Soknepresten i Jostedal. Aabods-Forretning over Jystedahls Præstegaard i Indre Sogn afholdt 8de Julii 1813.- Lars Johannes Irgens Kongelig Majestæts virkelig Cancellieraad og Sorenskriver

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

En kort Beskrivelse Over Skibets Cron=Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China

En kort Beskrivelse Over Skibets Cron=Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China En kort Beskrivelse Over Skibets Cron=Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China Hvilken Reyse begyndtes den 25 Octobr. 1730, og fuldendtes den 25 Junii 1732. I samme beskrivelse indføres

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b.

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b. 330,Jens Hansen, Side 292b. 1771. 4. April. # 330 # Jens Hansen, 6. Sg. Klemensker. # 331 # Anna Kirstine Andersdatter, Laugv: Michel Pedersen Grønbech, Allinge. 3 døt. A: Christense Jensdatter, f. 1761.

Læs mere

ter sin Art forsøger at springe over Vandfaldet, falder den saa meget lettere i Kisten, som den der er hældende og har et lavere Bret liggende

ter sin Art forsøger at springe over Vandfaldet, falder den saa meget lettere i Kisten, som den der er hældende og har et lavere Bret liggende 20. Om Fiskerierne. Jeg maae her begynde fra Laxe-Fiskeriet, hvoraf Eger især er berømt, og som den fornemmelig har den store Elv at takke for, som flyder derigiennem ned til Drammen. Dette Fiskerie har

Læs mere

Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen.

Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. 21 November 1810. Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. Cancel. p. 302. (Pl. 27 April 1832 og Lov 8 Marts 1856 om Giordemødres Lønning. Se iøvrigt

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml:

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Fleire Skifte_7 Nedrevoll skifte 24.august 1752 side 319b Etter Ole Pedersen Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Lars Olsen 3 aar med formynder

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere