HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVA LENVIKVÆRINGER EIDE."

Transkript

1 HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske, eller ingen Arvinger, da skulle de, som i Huset ere, hvor den Afdødis Gods og Midler findis, under tilbørlig Straf strax give Stædets Øvrighed, Geistlig, eller Verdslig, det tilkiende, som skulle forpligtede være strax ved deris Middel i Arvingernis og Frændernis Nærværelse som da kunde være tilstæde, at lade forsegle hvis Gods den Afdøde tilhørte, og sætte det i god Forvaring, uden hvis, som til den Afdødis Begravelse og til Husholdingen, om der holdis nogen, fornødeligen behøvis; Hvilket dog alt sammen skal registeris og vurderis, og dennem, som i Huset ere, leveris, som derfor siden skulle giøre Rede og Regnskab.» Christian den 5. Norske Lov Femte Bog 2. Cap. 1. Art. Lenvik bygdemuseum 1998.

2 Innhold: Skifte etter: år: sted: side Giertrud Olsdatter 1805 Findfiord 1 Hans Thommesen 1805 Botten 8 Signild Rasmusdatter 1805 Grønjord 12 Anders Siursen 1805 Huusa 21 Ole Nielsen 1805 Hechingen 27 Anne Holm 1805 Sultenvig 32 Aletta Christensdatter 1805 Jøvig 39 Berete Morthensdatter 1805 Lillenæs 45 Henning Pedersen 1805 Hannæs 50 Ole Bergersen 1805 Kaarvig 56 Ole Sørnsen 1805 Grundvog 60 Ole Larsen 1805 Kragehæs 77 Ane Jonsdatter 1805 Store Løchelle 83 Pernille Larsdatter 1805 Giiøen 89 Ingebrigt Larssen 1805 Sultenviig 97 Jochurn Jansen 1805 Øyfjordbotten 106 Johannes Eliassen og 1805 Strømsnes 112 Sara Johannesdatter Berit Sophia Pedersdatter 1805 Finsnes 123 Gunder Larssen 1805 Strømmen 132 Malena Olsdatter 1805 Gavel 140 Christian Wegner Berg 1805 Wang 147 Gustavus Jacobsen 1805 Øyfiord 160 Niels Olsen 1805 Gaveln 165 Biørn Erichsen Ursin 1806 Jernsledt 171 Gabriel Zachariassen 1806 Giibostad 192

3 HVA LENVIKVÆRINGER EIDE BIND. V. Skifter fra Lenvik Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. Konvertert fra WP 4.1. til Word av Asbjørn Berglund

4 -1- Skifte etter Giertrud Olsdatter, Findfiord, år Original side 489a Aar 1805 den 21de Maii, da det Almindelige Sommer Sage og Skatte Ting fremholdtes for Giisunds Tinglaug, paa Tingstædet Giebostad, blev af mig Procurator Steenstrup i Følge Amtets Constitution til at slutte de fra Hr. Sorenskriver P.H. Hammers Tiid usluttede Skifter i Senjens og Tromsøe Fogderie under Finmarkens Amt, udi Overværelse af de 2de Skifte og Vitterligheds Vidner: Christian Musæus og Lorens Schanche samt efter forudgaaende Bekiendtgiørelse af 26de Febr. forhen en Skifte Ret sadt og fremholden i Stervboet efter Jordbruger Søren Olsens ved døden afgangne Hustrue Giertrud Ols Datter, af Gaarden Findfiorden i Giisunds Tinglaug og Senjens Fogderie; Alt til Rigtighed for dette Boets Credi- og Debitorer, samt paafølgende Lovlig Skifte og Deeling imellem den afdødes igienlevende Enke Mand fornævnte Søren Olsen og Arvinger. Det om Dødsfaldet i de Tronhiemske Aviser den 1ste November 1801 udstædte Proclama, saavelsom den ene Nærværende Skiftes her i Dag bestemte foretagelse, under 26de Februari forhen udstædde Bekiendtgiørelse, blev Acten tiltagne og er saalydende: Videre blev Ad Acta tagen, een af Lensmand J.B. Friis, med 2de Mænd paa Hr. Sorenskriver Hammers Vegne og i hans Embeds lovlige Forfald den 7de Augusti 1801, heri Boet afholdet Registerings og Vurderings Forretning af saadan Indhold, nemlig: Ved Skifte Retten var Ingen Nærværende, som havde noget ved Skiftet at erindre, hvorefter blev Eragtet: Nærværende Dødsboe, i den Tilstand det nu forefindes, bliver herved optaget til Slutning og udlodning, som skal skee snarest mueligt. Saaledes denne Sinde passeret Vedgaaer Original side 489b N. Steenstrup. Tirsdagen den 26de November samme Aar, blev forestaaende Skifte atter foretaget af mig Procurator Steenstrup, paa min Boepæl Bensjorden, beliggende i Hellesøe Tinglaug, for, ved Repartitions og Udlægnings Forrettning at bringes til endelig afgiørelse og Sluttning, for enhver Vedkommendes Ret. rdl. mrk. sk. Hvorda Skifteforvalteren foretog sig at samle Boets Indtægt, som skeede ved at giennemgaae den ad acta tagne Registerings Forretning, hvoraf sees, at Boets Formue allene bestaar i dets registerede Løse Ejendeele, og at samme Lovligen ere Vurderede Boet til Indtægt for den Summa SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 1

5 -2- Derimod beløber Boets Gield, efter Anførsel ved Registerings Forretningen sig til den Summa Videre er ved Registerings Forretningen bleven fremleveret, som og endnu ved Boet forefindes, en ubekræftet Gienpart af Udlægs Forretningen for det sluttede Skifte efter den afdødes første Mand Rasmus Brems Fridrichsen, med Melding: at Simon Leth Biorelven, som incasator har imodtaget den Arv, som Sønnen Ole Ephraim der efter er tilfalden, af Beløb 92 rdl. 1 mrk. 3 sk. Om nu hermed Skulle være meent at denne Arv heri Boet fremdeles skal være indestaaende, kan ikke udfindes enten af Anmeldelsens Beskaffenhed eller Udlægs Forretningen. Det modsadte synes imidlertiid snarere at være Tilfældet, deels deraf, at Leth har incasseret Arvens Beløb, deels deraf at Morbroderen Ole Olsen Leichnæs er bleven indsadt til Formynder, til hvem Altsaa Leth formodentlig for Arvens Imodtagelse har aflagt Rigtighed. Som da saaledes ikke kan indsees i hvad hensigt Underretningen om fornævnte Skiftes Slutning er bleven fremlagt, og ingen af Boets Arvinger har Mødt ved Skiftets Examination den 21de Maii sidstleden, saa kan denne Post ikke af mangel paa vedbørlig Oplysning, tillægges nogen Betragtning ved Skiftets Slutning, hvorimod de Vedkommende maae tage Skade for Hiemgield, om de i denne Anledning noget Tab tilføres, hvilket de i saa Fald have egen Forsømmelse at tilskrive. Til Boets ved Registeringen anmeldte Gield bliver derimod at anføre de af dette Skifte Lovlig flydende Omkostninger, hvilket bestaar i følgende: 1. Stemplet Papir til Skifteactens Beskrivelse Proclamas Trykning i Aviserne med Porto Skifte Vidnerne Christian Musæus og Lorens Schanche hver 1 mrk Fogden for vurderings Mændenes Opnævnelse med forhøyelse til Justits væsenets Fond Lensmand Friis for Registerings afholdelse og Placats Forkyndelse med Skyds og Baad Vurderings Mændene Ole Jespersen og Hendrich Fridrichsen SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 2

6 -3- Trolvig for deres umage med at Vurdere Boets Ejendeele hver 2 mrk. 4 sk _ Original side 490a 7. For en ubekræftet Gienpart af Udlægs Forretningen For Skiftets Bekiendtgiørelse ved Proclama i Aviserne Bekræftningen For Placats Udstædelse For Skiftets Beskrivelse paa 10 Ark à 3 mrk. pr. ark Lat Transport deraf til Justitsfondet _ Boets heele Gield og Udgift Naar nu fra Boets foranførte Indtægt, den Summa Drages Boets Gield og Udgivt _ Bliver beholden Boe Hvoraf end videre beregnes: Skifte Sallarium til Justits Fondet deraf Revisions Contoiret Igien til Arv og Deeling Hvoraf Stervboe Enkemanden tilfalder for sit halve Boe Søn Ole Ephraim for Arv Søn Rasmus Brems ligesaa Datteren Sophia Dorthea ligesaa Hvilket saaledes ballancerer med Boets til Deeling og Arv falden SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 3

7 -4- Derefter blev forfattet saadant Udlæg, Nemlig: 1. Skifteforvalteren for Udlagt: 1 Sølv Bæger Koe kaldet Hetta Sildgarn Stræng Øxe No Bænk Som giør fuldt Udlæg Lensmand Friis Udlagt: 1 mindre halvtom Gryde V.M. Ole Jespersen og Hendrich Fridrichsen Trolvigen hver 2 mrk. 4 sk Udlagt: 1 Sau for Riiskaaler à 4 sk Giør fuldt Udlæg Kiøbmand Jørgen Grip i Bergen Udlagt: 1 Ottrings Baad med Seiel og alt Tilbehør for en Halv tønde Gryde Bielægger Ovn Torske Garn Sildegarn lin Bøyel Jern Vægt grøn Kallemanqves Kaabe med Sølv Hager Skaaren Hæst 8te aar gl og udi et Nøst ved Søen, Vurderet for 8 rdl., tager....7 Som giør fuldt Udlæg Hr. Simon Leth Udlagt: 1 Hoppe 14 Aar gl Koe kaldet Driva Ottrings Baad med Segl og Seiel, uden Videre Tilbehør nye Kahle vægt 13 mrk SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 4

8 -5-1 Sort stoffes Skiørt nyt Staebur Nok en Koe kaldet Gyldenstierne gamle Torskegarn stoer huus Naver og udi forommældte Nøst Giør fuldt Udlæg Hans Ingebrigt Oldern Udlagt: 1 Koe kaldet Guldrina Sauer à 4 sk mindre halv tønde gryde Smide Huus Skiering Kieib Naver Giør fuldt Udlæg hr. Jon Normann Udlagt: 1 Koe kaldet Soeløie Voxne Gieder à 4 mrk og udi et Nøst ved Søen, Vurderet for 8 rdl., tager Original side 490b Giør fuldt Udlæg Latr Transport Stervboe Enke Manden for sit halve Boe Udlagt: 1 Koe kaldet Graasiie? Mølle Huus med Qvernesteen og alt behør Skiaa Haand Qværn Messing Stage Kaaber The Kiedel liden Jern Gryde Brød Jern Øxe No Øxe hammer Smide hammer SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 5

9 -6-1 Sting Saug Smide Bælg Bord med Stoeler nye Dal gammel Jul Rok Trauv à 6 sk Riiskaaler à 8 sk Bunker, à 4 sk Vinkel og udi for ommeldte Nøst, tager Som giør fuldt Udlæg Sønnen Ole Ephraim Thomisen for Moder Arv, paa en Broderlod Udlagt: 1 Gield Veder rudedt Engelsk Stoffes Trøye for Halve deelen i en gl. Stue med Kiøkken Vurderet for 4 rdl., tager beskadiget Strygjern Øxe No Villings Naver gl. liin Bøyel Bolk Kahle /2 anker og udi forommeldte Nøst Som giør fuldt Udlæg Sønnen Rasmus Brems Udlagt: 1 Gield Væder halve deelen i forommeldte gamle Stue, med Kiøkken, Vurderet for 4 rdl., tager Øxe No Bolk Kahle de gamle Sildgarn Barke Kar Væv Ege anker Lang Høvel list Høvel Skiær Plov Slet Høvel Do Flæt SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 6

10 -7- og udi for bemeldte Nøst, tager med Som giør fuldt Udlæg Datteren Sophia Sørns Datter Udlagt: 1 Flanels Skiørt Sort Tamsels Forklæde randet Bomulds Skiørt og udi før ommeldte Nøst, Vurderet for 8 rdl., tager Resten med Som giør fuldt Udlæg Til Formynder for Børnene som Alle ere umyndige, anmodes herved Morbroderen Ole Olsen Leichnæs. I øvrigt ballancerer Forestaaede Udlægge med Boets Indtægt 159 rdl. 3 mrk. Saaledes er dette Skifte hermed sluttet og tilendebragt; hvis rigtige Behandling, Lodning og Deeling, tilligemed den Indførsel deraf, som her udi er skeet, bekræftes under min haand og mit hostrykte Signete. Vedgaar N. Steenstrup. SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 7

11 -8- Skifte etter Hans Thommasen, Botten, år Aar 1805 den 21de May, da det Almindelige Sommer, Sage og Skatte Ting fremholdtes for Giisunds Tinglaug paa Tingstædet Giibostad, blev af mig Procurator Steenstrup, i følge Amtets Constitution til at slutte de fra Hr. Sorenskriver P.H. Hammers Embeds Tiid usluttede Skifter i Senjens og Tromsøe Fogderie under Findmarkens Amt, Udi Overværelse af de 2de Skifte og Vitterligheds Vidner, nemlig Christian Musæus og Lorentz Schanche, samt efter Foregaaende Bekiendtgiørelse af 26. Febr. sidstleden, en Skifte Ret sadt og fremholdet i Stervboet efter afdøde Hans Thommesen af Gaarden Botten i Giisunds Tinglaug, og Senjens Fogderie, alt til Rigtighed for dette Boets Credi og Debitorer, samt paafølgende lovlig Skifting og Deeling imellem den afdødes igienlevende Enke Maren Sørs Datter og Arvinger. Det om Dødsfaldet i de Tronhiemske Aviser den 30te December 1802 udstædde Proclama, saavelsom den om Skiftets Foretagelse her i dag, under 26de Febr. forhen udstædde Bekiendtgiørelse, bleven Læst og ere, een efter anden saalydende: Videre blev ad acta tagen en af Lensmand Friis med 2de Mænd, paa Hr. Sorenskriver Hammers Vægne den 18de Juni 1802 heri Boet afholden Registerings og Vurderings Forretning saalydende: Derefter blev tilført Boets ved Registeringen og under Skiftets henstand anmeldte Gield, som bestaar i følgende Fordringer, nemlig: rdl. mrk. sk. 1. Giestgiver Gregus Joensen, Meldahl, haver tilgode efter Pandte Obligation Dateret 13de November 1800, til Skiftets Slutning er 5 Aar; i Overeenstemmelse hermed betaler Renterne 5 rdl. 5 mrk. 6 sk., hvoraf sidste Aar er prioriteret med 1 rdl. 1 mrk. 1 sk., og bliver saaledes Gregus Jonsens heele Fordring med Hovedstoeler og Rente efter for benævnte Pandte Obligation Herhos er at anmærke at ved Pante Obligationen er stiftet Partie i visse af Boets Ejendeele, hvoraf mangler 2de Kiøre, 1 Mark Qvie, 2 gieder og 10 Sauer, men da de øvrige tilstædeværende Ting, er ved Offentlig Auction bortsolgt, og bleven udbragt til mere end samme tillige med de manglende Creature ere Pandtsadte for, saa bliver og i Følge heraf Creditor at tillægge Prioritet for den fulde Hoved Kapital og sidste Aars Renter, efter den her om Lovlig Ting lyste Obligation. SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 1

12 -9- Videre skal Gregus Jonsen have aparten Fordring heri Boet efter Stervboe Enkens Anmeldelse ved Registerings Forretningen, men som Størelsen og Beskaffendheden heraf ikke siden under Skiftets henstand er bleven opgivet, saa kan denne formente Gield paa Boet, ey heller komme i Betragtning under Skiftets Behandling; hvorimod Creditor maae have egen forsømmelse at tilregne, om ham derved volder noget Tal. 2. Af for om meldte Pante Obligations Summa, 59 rdl., tilkommer Kongens Casse 1/4 procto., som af Boet bliver at tilsvare, og herved for 5 Aar føres til Udgift med For Stervboe Enkens skyldigværende til Mandens Begravelse Kiøbmanden i Bergen Georg Voss, fordrer efter Regning, Dateret 9de September 1801, for Crediterede Vahrer Kiøbmændene Giæver & Fiigenskau, efter Regning, dateret 11te December Hen..? meldes i Regningen at være Pandtsadt et Sølv-Bæger, men som der hos nu ikke er bliven anført dets Værdie, saa bliver samme siden her at føje Boet til Indtægt efter Høieste Priis efter Ana...? og Vurderingen over een af Boet reisterede Sølv skee, for 1 rdl., og...? Giæver & Figenschous Fordring for saavidt at tillæge prioritet. 6. Tronhiems Borger Joen Normann Fordrer Jørgen Hendrichsen Høeg, fordrer efter skriftlig Reg. d. 16de Juni Skipper Ole Nilsen Stadt, fordrer efter Reg. den 23de Juny s.a _ Regningerne er saalydende: Summa Gield Ved Skifte Retten var ingen nærværende, enten af Boets Arvinger eller dets Creditorer, uagtet den om Skiftets Foretagelse her i Dag, Forudgaaende Bekiendtgiørelse. Hvorefter blev Aragtet: Skiftet optages herved til Slutning og Udlodning, som skal skee snarest mueligt. Saaledes denne Sinde passeret, Vedgaaer: SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 2

13 -10- Torsdagen den 28de November, blev forestaaende Skifte atter foretaget af mig Procurator Steenstrup, paa mit Boepæl Stæd Bensjorden, beliggende i Hillesøe Tinglaug. Hvorda Skifte forvalteren foretog sig at samle Boets Indtægt, som skeede ved at giennemgaae een af Lensmand J.B. Friis med 2de Mænd paa Hr. Sorenskriver Ham- mers Vegne og i hans Embede lovlige Forfald den 7de Juli 1802, afholdne Auctions-Forretning, hvoraf sees: At Boets Registerende Ejendeele ere bortsolgte og efter fradrag af Omkostninger udbragt, som af Hr. Provst Berg som Boets Incassator tilsvares til Boets Sølv Bæger hos Giæver & Figenschau Derimod beløber Boets Gield efter Anførsel ved Skiftets Foretagelse den 21de May sidstleden, til Hvortil kommer de af dette Skifte lovlig Flydende Omkostninger, nemlig: 1. stemplet Papiir Proclamas Trykning i de Trondhiemske Aviser Skiftevidnerne For Placats udstæddelse Beskrivelsen Bekræftningen Skifte Sallarium Deraf til Justits Fonder Fogden for Vurderings mændenes Opnævnelse, med afgivter til Justits Fondet Revisions Contoiret Lensmand Friis for Registerings Afholdelse og Placats Forkyndelse, med Skyds og Baad Vurderings Mændene hver 3 mrk. 4 sk _ Boets heele Gield og Udgift Naar herimod Holdes Boets Indtægt Sees at Boet Fallerer og til Gieldens afbetaling bliver utilstrækkelig, for SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 3

14 -11- Thi bliver først altsaae efter Lovens Orden at anføre Boets prioriterede Fordringer, som ere: 1. Samtlige Skifte Omkostninger af Beløb Gregus Jonsens Fordringer efter Pante Obligation, 59 rdl., med sidste Aars Renter, 1 rdl. 1 mrk. 1 sk., i alt den Kongelige Kassa 1/4 procto. Skat Udlægger til den Dødes Begravelse Af Giæver & Figenschous Fordrende 1 rdl., for saavidt det Pandtsette Sølv Bæger er anseet at være af Værdie Summa prioriteret Gield Naar nu for Boets Indtægt drages den prioriterede Gield bliver igien til de uprioriterede Creditorers Fordringer Naar saaledes bliver at Repartere: No. Creditorernes Navne haver at fordre nyder allene 1. Gregus Jonsen for 4 Aars Renter Hr. Georg Voss i Bergen Giæver & Figenschoug Hr. Joen Normann Jørgen Hendrichsen Høeg Skipper Stadt Som saaledes ballanceres med de uprioterede Creditorers Fordringer og den derfor faldne Betaling Derefter blev til Alle og enhver dette Boets Vedkommende forfattet og givet Udlæg, saaledes som følger: 1. Skifteforvalteren Lensmand Friis V.M. Hendrich Fredrichsen og Christian Thomesen, Trolvig, hver 3 mrk. 4 sk SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 2

15 Gregus Jonsen: a. hans prioriterede Fordring med Fuldt Udlæg b. for hans øvrige Fordring, som uprioriteret, og af Beløb Giorg Voss for 57 rdl. 5 mrk. 9 sk Giæver & Figenschou: a. for deres uprioriterede Fordring 11 rdl. 5 mrk b. for deres Haand faaende Pandt, et Sølv Bæger som de haver og fremdeeles annammer hos sig selv, for 1 rdl. 7. Hr. Joen Normann for 14 rdl. 12 sk J.H. Høeg for 7 rdl. 4 mrk. 6 sk Skipper Stadt for 10 rdl. 3 mrk. 14 sk Den Kongelige Kasses 1/4 pcto. Skat Stervboe Enken sit Udlæg til hendes Mands Begravelse med For enhver af Disse Fordringer, som tilsammen Udgiør gives herved Udlæg i Boets Auctions Penge hos Hr. Provst Berg. Naar hertil lægges det Giæver & Figenschous Udlagte Sølv Bæger, for Sees at forestaaende Udlodning ballancerer med Boets Indtægt Saaledes er da dette Skifte sluttet og tilendebragt; hvis Rigtige behandling, Lodning og Deeling, tilligemed den herudi giorte Indførsel, bekræftes under min Haand og mit hos trykte Signete. N. Steenstrup SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 4

16 -13- Skifte etter Signild Rasmusdatter, Grønjord, år Original side 473b Aar 1805 den 22de May da det almindelige Sommer- Sage- og Skatteting for Giisunds Tinglaug fremholdte paa Gaarden Giebostad hos Giæstgiver Gabriel Zachariasen, blev af mig Procurator Steenstrup som af Amtet Constitueret til at slutte de fra Hr. Sorenskriver P.H. Hammers Embedstid usluttede Skifter i Senjen og Tromsøe Fogderie under Findmarkens Amt, udi Overværelse af de 2de Skifte- og Vitterligheds-Vidner, nemlig: Christian Musæus og Lorens Schanke, samt i Følge foregaaende Bekiendtgiørelse af 26de Februarii forhen, en Skifteret sad og fremholden i Stervboet efter Jordbruger Guldbrand Tarraldsens ved Døden afgangne Hustrue, Signild Rasmus Datter af Gaarden Grønjorden i Giisunds Tinglaug og Senjens Fogderie, alt til Rigtighed for dette Boets Credi- og Debitorer samt paafølgende Lovlig Skifte og Deeling imellem den afdødes igienlevende Enkemand, fornævnte Original side 474a Gulbrand Tarraldsen og Arvinger, som ere den afdødes Broder Rasmus Rasmussen Kaarvig i Giisunds Tinglaug, og sammes Søster Martha Rasmus Datter, i Egteskab med Jens Rasmussen Marskaret, boesat i Astadfiords Tinglaug. Til Hiemmel for den Competence hvormed dette Stervboe er bleven overtaget Skiftets nu værende Behandler, ansaae Skifteforvalteren det fornødent at tiltage Skifteacten en Extract af Amtets herom udfærdrigede Constitution, hvilket herhos skeed; og er saalydende: Det om Dødsfaldet i de Trondhiemske Aviser den 31de Julii 1800 udstædte Proclama, saavelsom den her i Tinglauget om nærværende Skiftes i Dag og paa dette Sted tilbestemte Foretagelse udstædde Bekiendtgiørelse, bleve Acten tiltagen og er, en efter anden saalydende: Videre blev Skifteacten tiltagen følgende Documenter, nemlig: 1. Den her i Boet over sammes Eyendeele, ved Lensmand Friis og 2de Mænd paa Hr. Sorenskriver Hammers Vegne, i hans Embeds Lovlige Forfald, under 8de May 1800 afholdte Registerings- og Vurderingsforretning, med de myndige Arvingers Reqvisition af 14de Octobr. 1799, om denne Forretnings Afholdelse. 2. En Skiftesamling som her i Boet er bleven afholdet den 5te May 1803 af Skiftets forrige Behandler, Poulus Geeluyden Møinichen, angaaende, om og hvorvidt nogle Boets Huusebygninger bør at følge Jorden, som er Trondenæs Pastorat benificeret, eller komme Boet og dets Vedkommende til Indtægt? Det herom, ved fornævnte Skiftesamling passerede er saalydende: Anno 1803 den 5te May, paa Tingstædet Giebostad ved da faldende Sommerting for Giisunds Tinglaug, blev en Skiftesamling sadt og SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 1

17 -14- fremholden efter foranbenævnte Signild Rasmus Datter, Guldbrand Tarraldsen Grønjords Kone, og samme betient af mig P.G. Møinichen, som eedtagen Fuldmægtig hos Sorenskriver P.H. Hammer, og de 2de Vitterligheds-Vidner: Andr. Tønder Kiergaard og Stephanus Olsen, Græsmyhre; anlediget af Stervboe Enkemandens Andragende til Skifteforvalteren og Amtet, alt mundtlig skeede Andragelse, betreffende de registerede og Boet tilhørende Huuse. Til Actens Indlemmelse blev fremlagt og læst den til denne Skiftesamling skeede Indkaldelse til Stervboe-Enkemanden Guldbrand Tarraldsen Grønjorden og tvende Sønner Ole og Jon Guldbrandsen, som nærværende paa Tingstædet, af Gaars Dato. Stervboe-Enkemanden Guldbrand Tarraldsen og hans 2de Sønner mødte; og paa Skifteforvalterens Tilspørgsel, anlediget af hans forhen giorte mundtlige Indberetning om de paa Gaarden værende og under Registeringsforretningen den 8de Maii 1800 anførte Huuser, afgav saadan Forklaring: Jorden eller Bruget i Gaarden Grønjorden, som han bruger af Gaarden og hvorpaa de omventilerede Huuser ere staaende, ere beneficerede Trondenes Kirke og Præst - at han for omtrent 44 Aar siden da han tiltraadte Jorden eller Gaarden, ikke modtog meere eller flere Huuser end en gammel Stuelaae af omtrent 10 Alens Længde i hver kandt, begge gamle og Brøstfældige og den sidste - som mindre, omtrent 6 Alen i hver kant - saaledes at den ikke var brugelig. En Kornlove - et Koefiøes og en smale Fiøes, en Høelade, en Siaae eller mindre Høelade - alt gammelt, brøstfældigt og til Nedfalds; tilligemed en Boe med Skodt i Enden, der ligesom det øvrige var gammelt og brøstfældigt. De registerede Huuser, nemlig: Original side 474b et Nøst med 2 Svaler, vurderet for 8 rdl., en Søebod med Skodt, for 4 mrk., en Siaae, for 2 rdl., og en Ditto for 5 mrk., en Stue med Kiøkken, for 15 rdl., et Fiøes, for 6 rdl., en Kornlade eller Love, 8 rdl., en Høelade, 4 mrk., en Ditto, tre Rigsdaler, en Bod med Skodt, 4 rdl., har han, efter sin tiltrædelse til Gaarden, selv opbygget paa egen omkostning, uden allermindste hielp, enten fra Benificiarius eller Gaardens Skov, og derfore paastod, at disse benævnte, registerede, vurderede og af ham selv paa egen Bekostning, uden som sagt allermindste Hielp, enten af Benificiarius eller af Gaardens Skov, maatte ved Skifteforvalterens Eragtning blive hans afdøde Kones Stervboe og ham tilkiendt, som deres Eyendom, uden at samme fra nu værende og tilkommende benificiarius skal kunde haves nogen Eyendoms Ret. Da de mødende intet videre havde at tilføre blev af Skifteforvalteren saaledes Besluttet: Da Beneficiarius ikke er bekiendt om det af Stervoe-Enkemanden giorte Andragende og det i Dag passerede, saa udsættes dette Skiftes Slutning til den tid, som muelig er, at underrette ham om hvad passeret er og derefter at kunne SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 2

18 -15- modtage hvad han fra sin Side kunde finde fornøden at erindre; hvorefter Skiftets Slutning fra Skifteforvalterens Side, med det meere, ikke skal mangle. Saaledes denne Sinde passeret, bevidner: Møinichen. Andreas Tønder Kiergaard. Stephanus Olsen Græsmyhr. Begge med paaholden Pen. Dernæst blev acteret og læst 2de ved Boet forefundne Regninger, nemlig: en fra Kiøbmanden i Bergen, Hr. Giert H. Meyer, dateret 9de August 1799 hvorefter fordres for crediterede Vare her i Boet 65 rdl. 3 mrk. 10 sk., som, efter Regningen, hvorimod ingen Indsigelser er giort og Fordringen desuden synes rigtig, bliver at antage Boet til Udgift; og en Regning fra Stervboe-Enkemanden, hvorefter han fordrer for Udlæg til hans afdøde Kones Begravelse, 19 rdl. 5 mrk. 6 sk. Begge disse Regninger ere, efter deres ad Acta, tagne Orden, saalydende: Men hvad nu angaaer Fordringens Beskaffenhed, efter den sidste tilførte Regning fra Stervboe-Enkemanden, da vil deraf erfares: at under Udlægget for hans Kones Begravelse er indbefattet for Gravskrift over hende 2 rdl., og for Liig-Præken 5 rdl. Naar her var behallte? Boe kunne denne Udgift, skiønt ufornøden passere, fornemmelig naar derimod ingen Indvendinger blev giort af Arvingerne; men, i nærværende Boe som siden hen skal viises at blive fallit, kan saadanne, Æres-Beviisninger over Bortdøde, ikke antages til Udgift for Boet, paa Creditorernes Bekostning, uden Creditorernes Minde og Samtykke, hvilket ikke herfore findes anskaffet. Paa Grund heraf, kan altsaa Enkemanden ikkun blive at gotgiøre hans Regning for det øvrige anskaffede til sin Kones Begravelse, med 12 rdl. 5 mrk. 6 sk. Hvad endelig angaaer Boets Huusebygninger efter Registeringsforretningens Udviis, som disputeres, hvad enten samme kan med Rette ansees dette Boe eller Trondenæs Pastorat tilhørende? da, eftersom denne Sag ikke tilbørligen nok er oplyst, for ved endelig Desision at afgiøre, og begge Parter hver paa sin Maade, som det synes, kan have nogen Grund for deres Paastander, da Skiftesamlingen viser at der har været Huuse paa Jorden, da samme blev tiltraadt af Stervboe-Enkemanden og ellers intet Beviis uden blot den Paagieldende Stervboe-Enkemandens og Arvingers egen forklaring, om og hvorvidt Huusene, efter Beskrivelse, have været i den mislige forfatning, at de vare til Nedfalds eller ubeboelige, saa kan denne Post ey herpaa kiendes, men Original side 475a til afgiørelse ved Rettergang mellem Boets Vedkommende og Præsten til Trondenæs Meenighed hver hiemelses; al den Stund Skiftet ikke længere herefter kan henstaae usluttet. SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 3

19 -16- Boets indtægt bliver altsaa alleene, i sin Tid, at anføre, efter hvad Boets registerede Eyendeele befindes ved den offentlige Auction, som derover er afholden, at være udbragt til; hvorimod for nærværende Sinde, saaledes Eragtes: Dette Skifte bliver herved optaget til Slutning og Udlodning, som skal skee snarest mueligt. Saaledes, her i Dag, passeret, vedgaaer: N. Steenstrup. Torsdagen den 21de November blev forestaaende Skifte atter foretaget af mig Procurator Steenstrup, paa min Boepæl Gaarden Bensjorden, beliggende i Hillesøe Tinglaug, for, ved Repartition og Udlægs-Forretning, at bringes til endelig Afgiørelse, for enhver Vedkommendes deel. Hvorda: Skifteforvalteren først foretoeg sig at samle Boets Indtægt, som skeede saaledes: rdl. mrk. sk. A. Ved at giennemgaae Registeringsforretningen befindes, at Stervboe Enke-Manden, Guldbrand Tarraldsen, haver af reede Penge, Boet tilhørende, i Bevaring, som af ham bliver at tilsvare B. Viiser den ad Acta tagne Auctionsforretning, afholdt den 7de Junii 1800, at de bortsolgte Boets Eyendeele, efter fradrag af Omkostninger ere bortsolgte, og udbragte til der af Lensmand Jacob Bastian Friis, som Boets Incassator, bliver at tilsvare Tilsammen, som Boets gandske Indtægt Derimod bestaaer Boets Gield udi følgende Fordringer: 1. Kiøbmand i Bergen, Henrich Meyer, fordrer, efter tiltagen Regning, for crediterede Vare Giestgiver Gabriel Zachariasen, efter Anførsel ved Registeringen Trondhjems Borger, Ole Norman, fra hans Handelstid ved Gaarden Løchvigen her i Senjen, fordrer, ligeledes Stervboe Enkemanden, Guldbrand Tarraldsen, for Udlæg til hans afdøde Kones Begravelse, følgelig hans herom tiltagne Regning; dog efter fradrag af de for Liigpræken og Gravskrift anførte 7 rdl Fleere Fordringer er ikke bleven anmeldte, ey SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 4

20 -17- heller vides at hæfte paa dette Boe. Bliver altsaa Boets gandske Gield Hvortil kommer de af dette Skifte Lovlig flydende Omkostninger, som saaledes blive at anføre og beregne, nemlig: 1. Stemplet Papiir til dette Skiftebrevs Beskrivelse, 3 Ark, à 27 sk Dødsboets Proclamering i Aviserne, med Porto for en ubekræftet Gienpart af Udladning, til forløbig Efterretning for Vedkommende Skiftevidnerne: Andr. T. Kiergaard og Stephanus Olsen, samt Christian Musæus og Lorens Schanke, tillægges, for deres Umage, hver 1 mrk., tilsammen Kongens Foged, for Vurderingsmændenes Opnævnelse, med Forhøyelse til Justitsvæsenets Fond Revisions-Contoiret, 1/3 pcto. af Boets Indtægt, de anførte 66 rdl. 5 mrk. 5 sk., med Lensmand Friis, for hans Umage med at registere Boets Eyendeele, samt Gotgiørelse for Skyds, 2 Miile han har havt at reyse, saa og for 2de Skifte Placaters Forkyndelse, tillægges Mændene: Tarrald Arentsen, Bukkeskind, og Ole Olsen, Lechnæs, for deres Umage med at vurdere Boets Eyendeele, samt i Betragtning af Veiens Længde de have reyst, og Tiden, i det mindste 2de Dag, de have dertil anvendt, tillægges til lige Deeling Skifteforvalteren tilkommer, som Embeds- Sportler: a. for 2de Skifteplacater at udstæde b. Skifte-Sallarium, 1 pcto. af Boets Indtægts-Summa, 66 rdl. 5 mrk. 5 sk c. for Skiftebrevets Beskrivelse paa 12 Ark, under Reservation SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 5

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet)

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) DATO: LOV-1751-10-02 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: INNHOLD Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE 1 REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE RENDSBORG DEN 14. SEPTEMBER 1807 Vi Christian den Syende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND II 1761-1790. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014]

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014] 1 Kommercekollegiet Tyske sekretariat Diverse Linned- og Sejlmanufaktur 1773-97 nr 89 1) Niels Rybergs ansøgning 7/11 1786 2) Voelkers efterretning om Køng Fabrik 31/12 1786 Rigsarkivet [Teksterne transskriberet

Læs mere

Octroy for det Vestindiske Kompagnie

Octroy for det Vestindiske Kompagnie 1671 udstedte Christian 5. en aftale mellem Danmark og Det Vestindiske Kompagni: Oktroj: http://www.vgskole.net/prosjekt/slavrute/general/octroi_dk.htm Octroy for det Vestindiske Kompagnie Vi Christian

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier!

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Samlet af Kirsten Lütchen-Lehn I 1784 boede der to brødre i Vindebæk. Hans og Peder Mathiesen, som havde hver sin gård. De havde også bygget hver sin mølle,

Læs mere

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen Næs Jernverk betræffende Transkribert av Amund Pedersen Innholdsfortegnelse Ite Gruberne Vedkommende... 1 IIdet Kulle Leverancen Vedkomende... 3 IIIdie Tømmer Leverancen Vedkommende... 6 IVde Kull og Malms

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Skifte efter Anne Marie Pedersdatter

Skifte efter Anne Marie Pedersdatter Skifte efter Anne Marie Pedersdatter Skiftet findes i original form under Børglumkloster godsarkiv. En scannet kopi er til rådighed på https://familysearch.org Benyt de direkte links for at se selve sagsakterne.

Læs mere

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, 25. marts 1791. Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, fornemmelig i Hensigt til Tienestefolk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøiagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden,

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

850 Sønderjylland eller

850 Sønderjylland eller 850 Sønderjylland eller Foregående Haderslev Amt. II. Om Staden Apenrade, Apenrade- og Lygomklosteramter. I. Om Staden Apenrade. Den Stad Apenrade, som ogsaa kaldes Aabenraae, er en af de beste og nærsomste

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND I 1723-1760. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk. 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge:

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782 Skøde og Panteprotokollen, Skodborg -Vandfuld herreder. Ringkøbing amt 1827 1831, Nees sogn. Reg. B 77 B sp 8, fol 386, 387, 388, 389, 390a Læst den 10de Februar 1830 Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006]

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006] Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster [Version 0.2 07.10.2006] BA Forlag Søborg 2006/2007 Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster Foreløbig udgave BA Forlag, Søborg, København. Denne udgave

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Del F av NHL Tb. nr. 46 1771-1778. 1777: 325b

Del F av NHL Tb. nr. 46 1771-1778. 1777: 325b Del F av NHL Tb. nr. 46 1771-1778 Page 1 of 115 1777: 325b Extra Ting for Schiolds Skibreede 1777. Aar 1777 den 16de Januarii blev en Extra Ret holden for Schiolds Skibreede paa Tingstædet Møllendahl efter

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement.

Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement. No 135 3die Revicions Contoir under Finans, handels - og Told - Deparetement. Herved tilstilles Postcontoiret til Afbenyttelse følgende Blanketkarter m.m: 10 Bøger 1 / 8 Arks indenrigske Karter med 16

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Indtægt. A. Told- og Consumtions-Indtrader. 650,000 Species. 868,280 Sp. 86,828 Sp. 1,301,400 Rd.D.C. 887,310 Spec.

Indtægt. A. Told- og Consumtions-Indtrader. 650,000 Species. 868,280 Sp. 86,828 Sp. 1,301,400 Rd.D.C. 887,310 Spec. Hans Kongelige Majestæts naadige Propostiton til Norges Riges Storthing, angaaende af Statens aarlige Indtægter og Udgifter for Aarene 1816, 1817 og 1818. Endskjøndt Hans Kongelige Majestæt fuldkommen

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital.

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Jeg Niels Ryberg til Frederiksgave og Øbjerggaard, Hans Kongelige Majestæts Konferentsraad, gør hermed vitterligt, at jeghar stiftet og indrettet, ligesom jeg og herved

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Erasmus Montanus. Ludvig Holberg. Hoved-Personerne i Comœdien. Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Erasmus Montanus

Erasmus Montanus. Ludvig Holberg. Hoved-Personerne i Comœdien. Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Erasmus Montanus Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Erasmus Montanus Teksten følger førsteutgaven fra 1731 og er basert på xml-fil mottatt fra prosjekt Ludvig Holbergs Skrifter. For tekstkritisk

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sankt Hans Hospitals

Sankt Hans Hospitals Beretning om Sankt Hans Hospitals og Claudi Rossets Stiftelses forflytning til Bidstrupgaard Disse Stiftelsers Velyndere og Velgjørere især tilegnet af Hospitalets specielle Direction Malling. Pontoppidan.

Læs mere

Justisprotokoll for Helgøy 1707

Justisprotokoll for Helgøy 1707 Justisprotokoll for Helgøy 1707 5 Denne igiennemdragne Af mig forseiglede Bog, som indeholder Fire Hundrede Firesinds tiuge og Fire blade, Authoriseris till Enn Ting Protokol for Kongl: May'ts: Sorenskrifvere

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere