HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVA LENVIKVÆRINGER EIDE."

Transkript

1 HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske, eller ingen Arvinger, da skulle de, som i Huset ere, hvor den Afdødis Gods og Midler findis, under tilbørlig Straf strax give Stædets Øvrighed, Geistlig, eller Verdslig, det tilkiende, som skulle forpligtede være strax ved deris Middel i Arvingernis og Frændernis Nærværelse som da kunde være tilstæde, at lade forsegle hvis Gods den Afdøde tilhørte, og sætte det i god Forvaring, uden hvis, som til den Afdødis Begravelse og til Husholdingen, om der holdis nogen, fornødeligen behøvis; Hvilket dog alt sammen skal registeris og vurderis, og dennem, som i Huset ere, leveris, som derfor siden skulle giøre Rede og Regnskab.» Christian den 5. Norske Lov Femte Bog 2. Cap. 1. Art. Lenvik bygdemuseum 1998.

2 Innhold: Skifte etter: år: sted: side Giertrud Olsdatter 1805 Findfiord 1 Hans Thommesen 1805 Botten 8 Signild Rasmusdatter 1805 Grønjord 12 Anders Siursen 1805 Huusa 21 Ole Nielsen 1805 Hechingen 27 Anne Holm 1805 Sultenvig 32 Aletta Christensdatter 1805 Jøvig 39 Berete Morthensdatter 1805 Lillenæs 45 Henning Pedersen 1805 Hannæs 50 Ole Bergersen 1805 Kaarvig 56 Ole Sørnsen 1805 Grundvog 60 Ole Larsen 1805 Kragehæs 77 Ane Jonsdatter 1805 Store Løchelle 83 Pernille Larsdatter 1805 Giiøen 89 Ingebrigt Larssen 1805 Sultenviig 97 Jochurn Jansen 1805 Øyfjordbotten 106 Johannes Eliassen og 1805 Strømsnes 112 Sara Johannesdatter Berit Sophia Pedersdatter 1805 Finsnes 123 Gunder Larssen 1805 Strømmen 132 Malena Olsdatter 1805 Gavel 140 Christian Wegner Berg 1805 Wang 147 Gustavus Jacobsen 1805 Øyfiord 160 Niels Olsen 1805 Gaveln 165 Biørn Erichsen Ursin 1806 Jernsledt 171 Gabriel Zachariassen 1806 Giibostad 192

3 HVA LENVIKVÆRINGER EIDE BIND. V. Skifter fra Lenvik Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. Konvertert fra WP 4.1. til Word av Asbjørn Berglund

4 -1- Skifte etter Giertrud Olsdatter, Findfiord, år Original side 489a Aar 1805 den 21de Maii, da det Almindelige Sommer Sage og Skatte Ting fremholdtes for Giisunds Tinglaug, paa Tingstædet Giebostad, blev af mig Procurator Steenstrup i Følge Amtets Constitution til at slutte de fra Hr. Sorenskriver P.H. Hammers Tiid usluttede Skifter i Senjens og Tromsøe Fogderie under Finmarkens Amt, udi Overværelse af de 2de Skifte og Vitterligheds Vidner: Christian Musæus og Lorens Schanche samt efter forudgaaende Bekiendtgiørelse af 26de Febr. forhen en Skifte Ret sadt og fremholden i Stervboet efter Jordbruger Søren Olsens ved døden afgangne Hustrue Giertrud Ols Datter, af Gaarden Findfiorden i Giisunds Tinglaug og Senjens Fogderie; Alt til Rigtighed for dette Boets Credi- og Debitorer, samt paafølgende Lovlig Skifte og Deeling imellem den afdødes igienlevende Enke Mand fornævnte Søren Olsen og Arvinger. Det om Dødsfaldet i de Tronhiemske Aviser den 1ste November 1801 udstædte Proclama, saavelsom den ene Nærværende Skiftes her i Dag bestemte foretagelse, under 26de Februari forhen udstædde Bekiendtgiørelse, blev Acten tiltagne og er saalydende: Videre blev Ad Acta tagen, een af Lensmand J.B. Friis, med 2de Mænd paa Hr. Sorenskriver Hammers Vegne og i hans Embeds lovlige Forfald den 7de Augusti 1801, heri Boet afholdet Registerings og Vurderings Forretning af saadan Indhold, nemlig: Ved Skifte Retten var Ingen Nærværende, som havde noget ved Skiftet at erindre, hvorefter blev Eragtet: Nærværende Dødsboe, i den Tilstand det nu forefindes, bliver herved optaget til Slutning og udlodning, som skal skee snarest mueligt. Saaledes denne Sinde passeret Vedgaaer Original side 489b N. Steenstrup. Tirsdagen den 26de November samme Aar, blev forestaaende Skifte atter foretaget af mig Procurator Steenstrup, paa min Boepæl Bensjorden, beliggende i Hellesøe Tinglaug, for, ved Repartitions og Udlægnings Forrettning at bringes til endelig afgiørelse og Sluttning, for enhver Vedkommendes Ret. rdl. mrk. sk. Hvorda Skifteforvalteren foretog sig at samle Boets Indtægt, som skeede ved at giennemgaae den ad acta tagne Registerings Forretning, hvoraf sees, at Boets Formue allene bestaar i dets registerede Løse Ejendeele, og at samme Lovligen ere Vurderede Boet til Indtægt for den Summa SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 1

5 -2- Derimod beløber Boets Gield, efter Anførsel ved Registerings Forretningen sig til den Summa Videre er ved Registerings Forretningen bleven fremleveret, som og endnu ved Boet forefindes, en ubekræftet Gienpart af Udlægs Forretningen for det sluttede Skifte efter den afdødes første Mand Rasmus Brems Fridrichsen, med Melding: at Simon Leth Biorelven, som incasator har imodtaget den Arv, som Sønnen Ole Ephraim der efter er tilfalden, af Beløb 92 rdl. 1 mrk. 3 sk. Om nu hermed Skulle være meent at denne Arv heri Boet fremdeles skal være indestaaende, kan ikke udfindes enten af Anmeldelsens Beskaffenhed eller Udlægs Forretningen. Det modsadte synes imidlertiid snarere at være Tilfældet, deels deraf, at Leth har incasseret Arvens Beløb, deels deraf at Morbroderen Ole Olsen Leichnæs er bleven indsadt til Formynder, til hvem Altsaa Leth formodentlig for Arvens Imodtagelse har aflagt Rigtighed. Som da saaledes ikke kan indsees i hvad hensigt Underretningen om fornævnte Skiftes Slutning er bleven fremlagt, og ingen af Boets Arvinger har Mødt ved Skiftets Examination den 21de Maii sidstleden, saa kan denne Post ikke af mangel paa vedbørlig Oplysning, tillægges nogen Betragtning ved Skiftets Slutning, hvorimod de Vedkommende maae tage Skade for Hiemgield, om de i denne Anledning noget Tab tilføres, hvilket de i saa Fald have egen Forsømmelse at tilskrive. Til Boets ved Registeringen anmeldte Gield bliver derimod at anføre de af dette Skifte Lovlig flydende Omkostninger, hvilket bestaar i følgende: 1. Stemplet Papir til Skifteactens Beskrivelse Proclamas Trykning i Aviserne med Porto Skifte Vidnerne Christian Musæus og Lorens Schanche hver 1 mrk Fogden for vurderings Mændenes Opnævnelse med forhøyelse til Justits væsenets Fond Lensmand Friis for Registerings afholdelse og Placats Forkyndelse med Skyds og Baad Vurderings Mændene Ole Jespersen og Hendrich Fridrichsen SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 2

6 -3- Trolvig for deres umage med at Vurdere Boets Ejendeele hver 2 mrk. 4 sk _ Original side 490a 7. For en ubekræftet Gienpart af Udlægs Forretningen For Skiftets Bekiendtgiørelse ved Proclama i Aviserne Bekræftningen For Placats Udstædelse For Skiftets Beskrivelse paa 10 Ark à 3 mrk. pr. ark Lat Transport deraf til Justitsfondet _ Boets heele Gield og Udgift Naar nu fra Boets foranførte Indtægt, den Summa Drages Boets Gield og Udgivt _ Bliver beholden Boe Hvoraf end videre beregnes: Skifte Sallarium til Justits Fondet deraf Revisions Contoiret Igien til Arv og Deeling Hvoraf Stervboe Enkemanden tilfalder for sit halve Boe Søn Ole Ephraim for Arv Søn Rasmus Brems ligesaa Datteren Sophia Dorthea ligesaa Hvilket saaledes ballancerer med Boets til Deeling og Arv falden SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 3

7 -4- Derefter blev forfattet saadant Udlæg, Nemlig: 1. Skifteforvalteren for Udlagt: 1 Sølv Bæger Koe kaldet Hetta Sildgarn Stræng Øxe No Bænk Som giør fuldt Udlæg Lensmand Friis Udlagt: 1 mindre halvtom Gryde V.M. Ole Jespersen og Hendrich Fridrichsen Trolvigen hver 2 mrk. 4 sk Udlagt: 1 Sau for Riiskaaler à 4 sk Giør fuldt Udlæg Kiøbmand Jørgen Grip i Bergen Udlagt: 1 Ottrings Baad med Seiel og alt Tilbehør for en Halv tønde Gryde Bielægger Ovn Torske Garn Sildegarn lin Bøyel Jern Vægt grøn Kallemanqves Kaabe med Sølv Hager Skaaren Hæst 8te aar gl og udi et Nøst ved Søen, Vurderet for 8 rdl., tager....7 Som giør fuldt Udlæg Hr. Simon Leth Udlagt: 1 Hoppe 14 Aar gl Koe kaldet Driva Ottrings Baad med Segl og Seiel, uden Videre Tilbehør nye Kahle vægt 13 mrk SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 4

8 -5-1 Sort stoffes Skiørt nyt Staebur Nok en Koe kaldet Gyldenstierne gamle Torskegarn stoer huus Naver og udi forommældte Nøst Giør fuldt Udlæg Hans Ingebrigt Oldern Udlagt: 1 Koe kaldet Guldrina Sauer à 4 sk mindre halv tønde gryde Smide Huus Skiering Kieib Naver Giør fuldt Udlæg hr. Jon Normann Udlagt: 1 Koe kaldet Soeløie Voxne Gieder à 4 mrk og udi et Nøst ved Søen, Vurderet for 8 rdl., tager Original side 490b Giør fuldt Udlæg Latr Transport Stervboe Enke Manden for sit halve Boe Udlagt: 1 Koe kaldet Graasiie? Mølle Huus med Qvernesteen og alt behør Skiaa Haand Qværn Messing Stage Kaaber The Kiedel liden Jern Gryde Brød Jern Øxe No Øxe hammer Smide hammer SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 5

9 -6-1 Sting Saug Smide Bælg Bord med Stoeler nye Dal gammel Jul Rok Trauv à 6 sk Riiskaaler à 8 sk Bunker, à 4 sk Vinkel og udi for ommeldte Nøst, tager Som giør fuldt Udlæg Sønnen Ole Ephraim Thomisen for Moder Arv, paa en Broderlod Udlagt: 1 Gield Veder rudedt Engelsk Stoffes Trøye for Halve deelen i en gl. Stue med Kiøkken Vurderet for 4 rdl., tager beskadiget Strygjern Øxe No Villings Naver gl. liin Bøyel Bolk Kahle /2 anker og udi forommeldte Nøst Som giør fuldt Udlæg Sønnen Rasmus Brems Udlagt: 1 Gield Væder halve deelen i forommeldte gamle Stue, med Kiøkken, Vurderet for 4 rdl., tager Øxe No Bolk Kahle de gamle Sildgarn Barke Kar Væv Ege anker Lang Høvel list Høvel Skiær Plov Slet Høvel Do Flæt SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 6

10 -7- og udi for bemeldte Nøst, tager med Som giør fuldt Udlæg Datteren Sophia Sørns Datter Udlagt: 1 Flanels Skiørt Sort Tamsels Forklæde randet Bomulds Skiørt og udi før ommeldte Nøst, Vurderet for 8 rdl., tager Resten med Som giør fuldt Udlæg Til Formynder for Børnene som Alle ere umyndige, anmodes herved Morbroderen Ole Olsen Leichnæs. I øvrigt ballancerer Forestaaede Udlægge med Boets Indtægt 159 rdl. 3 mrk. Saaledes er dette Skifte hermed sluttet og tilendebragt; hvis rigtige Behandling, Lodning og Deeling, tilligemed den Indførsel deraf, som her udi er skeet, bekræftes under min haand og mit hostrykte Signete. Vedgaar N. Steenstrup. SKIFTE ETTER GIERTRUD OLSDATTER, FINDFIORD - ÅR 1805 SIDE 7

11 -8- Skifte etter Hans Thommasen, Botten, år Aar 1805 den 21de May, da det Almindelige Sommer, Sage og Skatte Ting fremholdtes for Giisunds Tinglaug paa Tingstædet Giibostad, blev af mig Procurator Steenstrup, i følge Amtets Constitution til at slutte de fra Hr. Sorenskriver P.H. Hammers Embeds Tiid usluttede Skifter i Senjens og Tromsøe Fogderie under Findmarkens Amt, Udi Overværelse af de 2de Skifte og Vitterligheds Vidner, nemlig Christian Musæus og Lorentz Schanche, samt efter Foregaaende Bekiendtgiørelse af 26. Febr. sidstleden, en Skifte Ret sadt og fremholdet i Stervboet efter afdøde Hans Thommesen af Gaarden Botten i Giisunds Tinglaug, og Senjens Fogderie, alt til Rigtighed for dette Boets Credi og Debitorer, samt paafølgende lovlig Skifting og Deeling imellem den afdødes igienlevende Enke Maren Sørs Datter og Arvinger. Det om Dødsfaldet i de Tronhiemske Aviser den 30te December 1802 udstædde Proclama, saavelsom den om Skiftets Foretagelse her i dag, under 26de Febr. forhen udstædde Bekiendtgiørelse, bleven Læst og ere, een efter anden saalydende: Videre blev ad acta tagen en af Lensmand Friis med 2de Mænd, paa Hr. Sorenskriver Hammers Vægne den 18de Juni 1802 heri Boet afholden Registerings og Vurderings Forretning saalydende: Derefter blev tilført Boets ved Registeringen og under Skiftets henstand anmeldte Gield, som bestaar i følgende Fordringer, nemlig: rdl. mrk. sk. 1. Giestgiver Gregus Joensen, Meldahl, haver tilgode efter Pandte Obligation Dateret 13de November 1800, til Skiftets Slutning er 5 Aar; i Overeenstemmelse hermed betaler Renterne 5 rdl. 5 mrk. 6 sk., hvoraf sidste Aar er prioriteret med 1 rdl. 1 mrk. 1 sk., og bliver saaledes Gregus Jonsens heele Fordring med Hovedstoeler og Rente efter for benævnte Pandte Obligation Herhos er at anmærke at ved Pante Obligationen er stiftet Partie i visse af Boets Ejendeele, hvoraf mangler 2de Kiøre, 1 Mark Qvie, 2 gieder og 10 Sauer, men da de øvrige tilstædeværende Ting, er ved Offentlig Auction bortsolgt, og bleven udbragt til mere end samme tillige med de manglende Creature ere Pandtsadte for, saa bliver og i Følge heraf Creditor at tillægge Prioritet for den fulde Hoved Kapital og sidste Aars Renter, efter den her om Lovlig Ting lyste Obligation. SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 1

12 -9- Videre skal Gregus Jonsen have aparten Fordring heri Boet efter Stervboe Enkens Anmeldelse ved Registerings Forretningen, men som Størelsen og Beskaffendheden heraf ikke siden under Skiftets henstand er bleven opgivet, saa kan denne formente Gield paa Boet, ey heller komme i Betragtning under Skiftets Behandling; hvorimod Creditor maae have egen forsømmelse at tilregne, om ham derved volder noget Tal. 2. Af for om meldte Pante Obligations Summa, 59 rdl., tilkommer Kongens Casse 1/4 procto., som af Boet bliver at tilsvare, og herved for 5 Aar føres til Udgift med For Stervboe Enkens skyldigværende til Mandens Begravelse Kiøbmanden i Bergen Georg Voss, fordrer efter Regning, Dateret 9de September 1801, for Crediterede Vahrer Kiøbmændene Giæver & Fiigenskau, efter Regning, dateret 11te December Hen..? meldes i Regningen at være Pandtsadt et Sølv-Bæger, men som der hos nu ikke er bliven anført dets Værdie, saa bliver samme siden her at føje Boet til Indtægt efter Høieste Priis efter Ana...? og Vurderingen over een af Boet reisterede Sølv skee, for 1 rdl., og...? Giæver & Figenschous Fordring for saavidt at tillæge prioritet. 6. Tronhiems Borger Joen Normann Fordrer Jørgen Hendrichsen Høeg, fordrer efter skriftlig Reg. d. 16de Juni Skipper Ole Nilsen Stadt, fordrer efter Reg. den 23de Juny s.a _ Regningerne er saalydende: Summa Gield Ved Skifte Retten var ingen nærværende, enten af Boets Arvinger eller dets Creditorer, uagtet den om Skiftets Foretagelse her i Dag, Forudgaaende Bekiendtgiørelse. Hvorefter blev Aragtet: Skiftet optages herved til Slutning og Udlodning, som skal skee snarest mueligt. Saaledes denne Sinde passeret, Vedgaaer: SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 2

13 -10- Torsdagen den 28de November, blev forestaaende Skifte atter foretaget af mig Procurator Steenstrup, paa mit Boepæl Stæd Bensjorden, beliggende i Hillesøe Tinglaug. Hvorda Skifte forvalteren foretog sig at samle Boets Indtægt, som skeede ved at giennemgaae een af Lensmand J.B. Friis med 2de Mænd paa Hr. Sorenskriver Ham- mers Vegne og i hans Embede lovlige Forfald den 7de Juli 1802, afholdne Auctions-Forretning, hvoraf sees: At Boets Registerende Ejendeele ere bortsolgte og efter fradrag af Omkostninger udbragt, som af Hr. Provst Berg som Boets Incassator tilsvares til Boets Sølv Bæger hos Giæver & Figenschau Derimod beløber Boets Gield efter Anførsel ved Skiftets Foretagelse den 21de May sidstleden, til Hvortil kommer de af dette Skifte lovlig Flydende Omkostninger, nemlig: 1. stemplet Papiir Proclamas Trykning i de Trondhiemske Aviser Skiftevidnerne For Placats udstæddelse Beskrivelsen Bekræftningen Skifte Sallarium Deraf til Justits Fonder Fogden for Vurderings mændenes Opnævnelse, med afgivter til Justits Fondet Revisions Contoiret Lensmand Friis for Registerings Afholdelse og Placats Forkyndelse, med Skyds og Baad Vurderings Mændene hver 3 mrk. 4 sk _ Boets heele Gield og Udgift Naar herimod Holdes Boets Indtægt Sees at Boet Fallerer og til Gieldens afbetaling bliver utilstrækkelig, for SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 3

14 -11- Thi bliver først altsaae efter Lovens Orden at anføre Boets prioriterede Fordringer, som ere: 1. Samtlige Skifte Omkostninger af Beløb Gregus Jonsens Fordringer efter Pante Obligation, 59 rdl., med sidste Aars Renter, 1 rdl. 1 mrk. 1 sk., i alt den Kongelige Kassa 1/4 procto. Skat Udlægger til den Dødes Begravelse Af Giæver & Figenschous Fordrende 1 rdl., for saavidt det Pandtsette Sølv Bæger er anseet at være af Værdie Summa prioriteret Gield Naar nu for Boets Indtægt drages den prioriterede Gield bliver igien til de uprioriterede Creditorers Fordringer Naar saaledes bliver at Repartere: No. Creditorernes Navne haver at fordre nyder allene 1. Gregus Jonsen for 4 Aars Renter Hr. Georg Voss i Bergen Giæver & Figenschoug Hr. Joen Normann Jørgen Hendrichsen Høeg Skipper Stadt Som saaledes ballanceres med de uprioterede Creditorers Fordringer og den derfor faldne Betaling Derefter blev til Alle og enhver dette Boets Vedkommende forfattet og givet Udlæg, saaledes som følger: 1. Skifteforvalteren Lensmand Friis V.M. Hendrich Fredrichsen og Christian Thomesen, Trolvig, hver 3 mrk. 4 sk SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 2

15 Gregus Jonsen: a. hans prioriterede Fordring med Fuldt Udlæg b. for hans øvrige Fordring, som uprioriteret, og af Beløb Giorg Voss for 57 rdl. 5 mrk. 9 sk Giæver & Figenschou: a. for deres uprioriterede Fordring 11 rdl. 5 mrk b. for deres Haand faaende Pandt, et Sølv Bæger som de haver og fremdeeles annammer hos sig selv, for 1 rdl. 7. Hr. Joen Normann for 14 rdl. 12 sk J.H. Høeg for 7 rdl. 4 mrk. 6 sk Skipper Stadt for 10 rdl. 3 mrk. 14 sk Den Kongelige Kasses 1/4 pcto. Skat Stervboe Enken sit Udlæg til hendes Mands Begravelse med For enhver af Disse Fordringer, som tilsammen Udgiør gives herved Udlæg i Boets Auctions Penge hos Hr. Provst Berg. Naar hertil lægges det Giæver & Figenschous Udlagte Sølv Bæger, for Sees at forestaaende Udlodning ballancerer med Boets Indtægt Saaledes er da dette Skifte sluttet og tilendebragt; hvis Rigtige behandling, Lodning og Deeling, tilligemed den herudi giorte Indførsel, bekræftes under min Haand og mit hos trykte Signete. N. Steenstrup SKIFTE ETTER HANS THOMMASEN, BOTTEN - ÅR 1805 SIDE 4

16 -13- Skifte etter Signild Rasmusdatter, Grønjord, år Original side 473b Aar 1805 den 22de May da det almindelige Sommer- Sage- og Skatteting for Giisunds Tinglaug fremholdte paa Gaarden Giebostad hos Giæstgiver Gabriel Zachariasen, blev af mig Procurator Steenstrup som af Amtet Constitueret til at slutte de fra Hr. Sorenskriver P.H. Hammers Embedstid usluttede Skifter i Senjen og Tromsøe Fogderie under Findmarkens Amt, udi Overværelse af de 2de Skifte- og Vitterligheds-Vidner, nemlig: Christian Musæus og Lorens Schanke, samt i Følge foregaaende Bekiendtgiørelse af 26de Februarii forhen, en Skifteret sad og fremholden i Stervboet efter Jordbruger Guldbrand Tarraldsens ved Døden afgangne Hustrue, Signild Rasmus Datter af Gaarden Grønjorden i Giisunds Tinglaug og Senjens Fogderie, alt til Rigtighed for dette Boets Credi- og Debitorer samt paafølgende Lovlig Skifte og Deeling imellem den afdødes igienlevende Enkemand, fornævnte Original side 474a Gulbrand Tarraldsen og Arvinger, som ere den afdødes Broder Rasmus Rasmussen Kaarvig i Giisunds Tinglaug, og sammes Søster Martha Rasmus Datter, i Egteskab med Jens Rasmussen Marskaret, boesat i Astadfiords Tinglaug. Til Hiemmel for den Competence hvormed dette Stervboe er bleven overtaget Skiftets nu værende Behandler, ansaae Skifteforvalteren det fornødent at tiltage Skifteacten en Extract af Amtets herom udfærdrigede Constitution, hvilket herhos skeed; og er saalydende: Det om Dødsfaldet i de Trondhiemske Aviser den 31de Julii 1800 udstædte Proclama, saavelsom den her i Tinglauget om nærværende Skiftes i Dag og paa dette Sted tilbestemte Foretagelse udstædde Bekiendtgiørelse, bleve Acten tiltagen og er, en efter anden saalydende: Videre blev Skifteacten tiltagen følgende Documenter, nemlig: 1. Den her i Boet over sammes Eyendeele, ved Lensmand Friis og 2de Mænd paa Hr. Sorenskriver Hammers Vegne, i hans Embeds Lovlige Forfald, under 8de May 1800 afholdte Registerings- og Vurderingsforretning, med de myndige Arvingers Reqvisition af 14de Octobr. 1799, om denne Forretnings Afholdelse. 2. En Skiftesamling som her i Boet er bleven afholdet den 5te May 1803 af Skiftets forrige Behandler, Poulus Geeluyden Møinichen, angaaende, om og hvorvidt nogle Boets Huusebygninger bør at følge Jorden, som er Trondenæs Pastorat benificeret, eller komme Boet og dets Vedkommende til Indtægt? Det herom, ved fornævnte Skiftesamling passerede er saalydende: Anno 1803 den 5te May, paa Tingstædet Giebostad ved da faldende Sommerting for Giisunds Tinglaug, blev en Skiftesamling sadt og SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 1

17 -14- fremholden efter foranbenævnte Signild Rasmus Datter, Guldbrand Tarraldsen Grønjords Kone, og samme betient af mig P.G. Møinichen, som eedtagen Fuldmægtig hos Sorenskriver P.H. Hammer, og de 2de Vitterligheds-Vidner: Andr. Tønder Kiergaard og Stephanus Olsen, Græsmyhre; anlediget af Stervboe Enkemandens Andragende til Skifteforvalteren og Amtet, alt mundtlig skeede Andragelse, betreffende de registerede og Boet tilhørende Huuse. Til Actens Indlemmelse blev fremlagt og læst den til denne Skiftesamling skeede Indkaldelse til Stervboe-Enkemanden Guldbrand Tarraldsen Grønjorden og tvende Sønner Ole og Jon Guldbrandsen, som nærværende paa Tingstædet, af Gaars Dato. Stervboe-Enkemanden Guldbrand Tarraldsen og hans 2de Sønner mødte; og paa Skifteforvalterens Tilspørgsel, anlediget af hans forhen giorte mundtlige Indberetning om de paa Gaarden værende og under Registeringsforretningen den 8de Maii 1800 anførte Huuser, afgav saadan Forklaring: Jorden eller Bruget i Gaarden Grønjorden, som han bruger af Gaarden og hvorpaa de omventilerede Huuser ere staaende, ere beneficerede Trondenes Kirke og Præst - at han for omtrent 44 Aar siden da han tiltraadte Jorden eller Gaarden, ikke modtog meere eller flere Huuser end en gammel Stuelaae af omtrent 10 Alens Længde i hver kandt, begge gamle og Brøstfældige og den sidste - som mindre, omtrent 6 Alen i hver kant - saaledes at den ikke var brugelig. En Kornlove - et Koefiøes og en smale Fiøes, en Høelade, en Siaae eller mindre Høelade - alt gammelt, brøstfældigt og til Nedfalds; tilligemed en Boe med Skodt i Enden, der ligesom det øvrige var gammelt og brøstfældigt. De registerede Huuser, nemlig: Original side 474b et Nøst med 2 Svaler, vurderet for 8 rdl., en Søebod med Skodt, for 4 mrk., en Siaae, for 2 rdl., og en Ditto for 5 mrk., en Stue med Kiøkken, for 15 rdl., et Fiøes, for 6 rdl., en Kornlade eller Love, 8 rdl., en Høelade, 4 mrk., en Ditto, tre Rigsdaler, en Bod med Skodt, 4 rdl., har han, efter sin tiltrædelse til Gaarden, selv opbygget paa egen omkostning, uden allermindste hielp, enten fra Benificiarius eller Gaardens Skov, og derfore paastod, at disse benævnte, registerede, vurderede og af ham selv paa egen Bekostning, uden som sagt allermindste Hielp, enten af Benificiarius eller af Gaardens Skov, maatte ved Skifteforvalterens Eragtning blive hans afdøde Kones Stervboe og ham tilkiendt, som deres Eyendom, uden at samme fra nu værende og tilkommende benificiarius skal kunde haves nogen Eyendoms Ret. Da de mødende intet videre havde at tilføre blev af Skifteforvalteren saaledes Besluttet: Da Beneficiarius ikke er bekiendt om det af Stervoe-Enkemanden giorte Andragende og det i Dag passerede, saa udsættes dette Skiftes Slutning til den tid, som muelig er, at underrette ham om hvad passeret er og derefter at kunne SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 2

18 -15- modtage hvad han fra sin Side kunde finde fornøden at erindre; hvorefter Skiftets Slutning fra Skifteforvalterens Side, med det meere, ikke skal mangle. Saaledes denne Sinde passeret, bevidner: Møinichen. Andreas Tønder Kiergaard. Stephanus Olsen Græsmyhr. Begge med paaholden Pen. Dernæst blev acteret og læst 2de ved Boet forefundne Regninger, nemlig: en fra Kiøbmanden i Bergen, Hr. Giert H. Meyer, dateret 9de August 1799 hvorefter fordres for crediterede Vare her i Boet 65 rdl. 3 mrk. 10 sk., som, efter Regningen, hvorimod ingen Indsigelser er giort og Fordringen desuden synes rigtig, bliver at antage Boet til Udgift; og en Regning fra Stervboe-Enkemanden, hvorefter han fordrer for Udlæg til hans afdøde Kones Begravelse, 19 rdl. 5 mrk. 6 sk. Begge disse Regninger ere, efter deres ad Acta, tagne Orden, saalydende: Men hvad nu angaaer Fordringens Beskaffenhed, efter den sidste tilførte Regning fra Stervboe-Enkemanden, da vil deraf erfares: at under Udlægget for hans Kones Begravelse er indbefattet for Gravskrift over hende 2 rdl., og for Liig-Præken 5 rdl. Naar her var behallte? Boe kunne denne Udgift, skiønt ufornøden passere, fornemmelig naar derimod ingen Indvendinger blev giort af Arvingerne; men, i nærværende Boe som siden hen skal viises at blive fallit, kan saadanne, Æres-Beviisninger over Bortdøde, ikke antages til Udgift for Boet, paa Creditorernes Bekostning, uden Creditorernes Minde og Samtykke, hvilket ikke herfore findes anskaffet. Paa Grund heraf, kan altsaa Enkemanden ikkun blive at gotgiøre hans Regning for det øvrige anskaffede til sin Kones Begravelse, med 12 rdl. 5 mrk. 6 sk. Hvad endelig angaaer Boets Huusebygninger efter Registeringsforretningens Udviis, som disputeres, hvad enten samme kan med Rette ansees dette Boe eller Trondenæs Pastorat tilhørende? da, eftersom denne Sag ikke tilbørligen nok er oplyst, for ved endelig Desision at afgiøre, og begge Parter hver paa sin Maade, som det synes, kan have nogen Grund for deres Paastander, da Skiftesamlingen viser at der har været Huuse paa Jorden, da samme blev tiltraadt af Stervboe-Enkemanden og ellers intet Beviis uden blot den Paagieldende Stervboe-Enkemandens og Arvingers egen forklaring, om og hvorvidt Huusene, efter Beskrivelse, have været i den mislige forfatning, at de vare til Nedfalds eller ubeboelige, saa kan denne Post ey herpaa kiendes, men Original side 475a til afgiørelse ved Rettergang mellem Boets Vedkommende og Præsten til Trondenæs Meenighed hver hiemelses; al den Stund Skiftet ikke længere herefter kan henstaae usluttet. SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 3

19 -16- Boets indtægt bliver altsaa alleene, i sin Tid, at anføre, efter hvad Boets registerede Eyendeele befindes ved den offentlige Auction, som derover er afholden, at være udbragt til; hvorimod for nærværende Sinde, saaledes Eragtes: Dette Skifte bliver herved optaget til Slutning og Udlodning, som skal skee snarest mueligt. Saaledes, her i Dag, passeret, vedgaaer: N. Steenstrup. Torsdagen den 21de November blev forestaaende Skifte atter foretaget af mig Procurator Steenstrup, paa min Boepæl Gaarden Bensjorden, beliggende i Hillesøe Tinglaug, for, ved Repartition og Udlægs-Forretning, at bringes til endelig Afgiørelse, for enhver Vedkommendes deel. Hvorda: Skifteforvalteren først foretoeg sig at samle Boets Indtægt, som skeede saaledes: rdl. mrk. sk. A. Ved at giennemgaae Registeringsforretningen befindes, at Stervboe Enke-Manden, Guldbrand Tarraldsen, haver af reede Penge, Boet tilhørende, i Bevaring, som af ham bliver at tilsvare B. Viiser den ad Acta tagne Auctionsforretning, afholdt den 7de Junii 1800, at de bortsolgte Boets Eyendeele, efter fradrag af Omkostninger ere bortsolgte, og udbragte til der af Lensmand Jacob Bastian Friis, som Boets Incassator, bliver at tilsvare Tilsammen, som Boets gandske Indtægt Derimod bestaaer Boets Gield udi følgende Fordringer: 1. Kiøbmand i Bergen, Henrich Meyer, fordrer, efter tiltagen Regning, for crediterede Vare Giestgiver Gabriel Zachariasen, efter Anførsel ved Registeringen Trondhjems Borger, Ole Norman, fra hans Handelstid ved Gaarden Løchvigen her i Senjen, fordrer, ligeledes Stervboe Enkemanden, Guldbrand Tarraldsen, for Udlæg til hans afdøde Kones Begravelse, følgelig hans herom tiltagne Regning; dog efter fradrag af de for Liigpræken og Gravskrift anførte 7 rdl Fleere Fordringer er ikke bleven anmeldte, ey SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 4

20 -17- heller vides at hæfte paa dette Boe. Bliver altsaa Boets gandske Gield Hvortil kommer de af dette Skifte Lovlig flydende Omkostninger, som saaledes blive at anføre og beregne, nemlig: 1. Stemplet Papiir til dette Skiftebrevs Beskrivelse, 3 Ark, à 27 sk Dødsboets Proclamering i Aviserne, med Porto for en ubekræftet Gienpart af Udladning, til forløbig Efterretning for Vedkommende Skiftevidnerne: Andr. T. Kiergaard og Stephanus Olsen, samt Christian Musæus og Lorens Schanke, tillægges, for deres Umage, hver 1 mrk., tilsammen Kongens Foged, for Vurderingsmændenes Opnævnelse, med Forhøyelse til Justitsvæsenets Fond Revisions-Contoiret, 1/3 pcto. af Boets Indtægt, de anførte 66 rdl. 5 mrk. 5 sk., med Lensmand Friis, for hans Umage med at registere Boets Eyendeele, samt Gotgiørelse for Skyds, 2 Miile han har havt at reyse, saa og for 2de Skifte Placaters Forkyndelse, tillægges Mændene: Tarrald Arentsen, Bukkeskind, og Ole Olsen, Lechnæs, for deres Umage med at vurdere Boets Eyendeele, samt i Betragtning af Veiens Længde de have reyst, og Tiden, i det mindste 2de Dag, de have dertil anvendt, tillægges til lige Deeling Skifteforvalteren tilkommer, som Embeds- Sportler: a. for 2de Skifteplacater at udstæde b. Skifte-Sallarium, 1 pcto. af Boets Indtægts-Summa, 66 rdl. 5 mrk. 5 sk c. for Skiftebrevets Beskrivelse paa 12 Ark, under Reservation SKIFTE ETTER SIGNILD RASMUSDATTER, GRØNJORD - ÅR 1805 SIDE 5

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag)

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag) Kallsbok for Vågå prestegjeld 7- (utdrag) Transkripsjon og redigering: Ivar Teigum assistert av Aud Sandbu. Sokneprestens kallsbok var ein protokoll der prestane skreiv inn diverse opplysningar til orientering

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat.

P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat. P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat. 1 Finmarken regnedes i Oldtiden til Norge, ansaaes dog ikke som et

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Juklestad. Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a.

Juklestad. Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a. Juklestad Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a. Joar Sande 2013 Innhaldsliste Historie side 3 Brukarar på Juklestad side 3 Historier frå Juklestad og Sandneset side

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Oversigtsbilleder Actor Møller ctr. Arrestanten Kort PedersenOptagen til Kjendelse eller Dom 15 Octbr. 1877 Arrestantsag Paadømt d.

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Lodseriet ved Nymindegab Omkring år 1800 Fræ æ Minn te æ Gaf Skitser til en egns- og slægtshistorie

Lodseriet ved Nymindegab Omkring år 1800 Fræ æ Minn te æ Gaf Skitser til en egns- og slægtshistorie Sejlende man og skulle ind i Ringkøbing Fjord, måtte man først finde Nyminde Gab. Ifølge en skibsjournal fra 1797 brugte man på dette tidspunkt Blåbjerg som landkending. Man behøvede en ikke for stærk

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

Fortid og Nutid. 2003 2 juni Side 81-160. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2003 2 juni Side 81-160. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2003 2 juni Side 81-160 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie www.fortidognutid.dk Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

TH-ING- DG ARRESTHUSET. ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger. ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96

TH-ING- DG ARRESTHUSET. ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger. ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96 TH-ING- DG ARRESTHUSET ~ i Nykøbing Sj. Betragtninger ud fra Bestyrelses~protokollen 1869-96 O-LZ-1ZB6B-LB NHSI.l _ 9fr6/..., :... ~.... :~ ~ l Lene Puck Ishøy 1994 I 1869 var den nyopførte bygning klar

Læs mere