Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

2 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side Udbuddet af arbejdskraft side Efterspørgslen på arbejdskraft side Konklusion på udviklingen i udbuddet og efterspørgslen side 8 på arbejdskraft og de vigtigste udfordringer 3. Den borgerrettede indsats side Beskæftigelsesministerens mål 1 side Beskæftigelsesministerens mål 2 side Beskæftigelsesministerens mål 3 side Mål for indsatsen side Særlige indsatsområder side Den virksomhedsrettede indsats side Jobcentret skal være virksomhedernes naturlige jobrekrutteringscenter side Jobåbninger og formidling af arbejdskraft side Flaskehalsindsatsen side Vidensdeling og koordinering af indsatsen side Det rummelige arbejdsmarked side Samarbejde mellem den kommunale og statslige del af Jobcentret om den virksomhedsvendte indsats side Samarbejde på det regionale arbejdsmarked side Indsatsområder side Mål for indsatsen side Inddragelse af andre aktører side Budget for beskæftigelsesindsatsen side Staten i Jobcentret (midlertidig bevilling) side Kommunen i Jobcentret side Det lokale beskæftigelsesråds ( LBRs) plan for bevillingen til side 21 fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer Kontanthjælpsmodtagere indslusning side Forebyggelse og fastholdelse i.f.t. sygemeldte side Øvrige initiativer side 22 2

3 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesministeren har udmeldt 3 overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen. Målene er gældende for 2007 og 2008 og danner fokus for de beskæftigelsespolitiske udfordringer og den beskæftigelsespolitiske indsats i Odder Kommune Beskæftigelsesministerens mål er retningsgivende for Jobcenter Odders planlægning af indsatsen. For 2008 udmeldes følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af personer med mere end 3 måneders ledighed bliver nedbragt. Mål 1 sætter særlig fokus på en nedbringelse af antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed som umiddelbart vurderes til at kunne formidles til job. Det gælder ledige som ikke har andre problemer end ledighed (matchgruppe 1-3). Ultimo marts 2007 udgjorde det i Odder Kommune 188 personer, hvoraf 36 var kontanthjælpsmodtagere og 152 personer var dagpengemodtagere. 2. indsatsområde: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år en ny chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle. Odder Kommune vil med en indsats rettet mod en nedbringelse af borgere på passiv forsørgelse, udvide arbejdsstyrken og dermed i højere grad sikre at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for. Samtidig vil det sikre at flere borgere får en reel tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved udgangen af marts var der i Odder Kommune 105 personer i målgruppen, som indsatsen kan rettes mod. 3. indsatsområde: Styrket indsats for at få alle ledige unge under 30 år i uddannelse eller job. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. 3

4 Sigtet er at udvide arbejdsstyrken og sikre virksomhederne en kvalificeret arbejdskraft på kort og lang sigt samt at flest mulige unge opnår kvalifikationer, som er tidssvarende og matcher både nuværende og fremtidige krav på arbejdsmarkedet. Antallet af unge under 30 år i Odder Kommune, som modtager offentlig forsørgelse er det seneste år faldet med 36%. I marts 2007 bestod målgruppen af 125 personer, hvoraf 94 var kontanthjælpsmodtagere og 31 dagpengemodtagere. Jobcenter Odder har indarbejdet ministerens mål og indsatsområder i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for I den samlede indsats vil der desuden være lagt vægt på en implementering af velfærdsreformens elementer, som gradvist træder i kraft i løbet af 2007 og Det drejer sig særligt om følgende områder: styrket indsats for de unge mellem 25 og 30 år uden erhvervsuddannelse med krav om enten job eller ordinær uddannelse. fremrykket aktivering for ledige dagpengemodtagere mellem år samt kontanthjælpsmodtagere over 30 år ( tilbud efter 9 måneders hhv sammenlagt eller sammenhængende ledighed). intensiv aktivering for ledige dagpengemodtagere med mere end 2½ års ledighed. styrket formidlingsindsats i form af systematisk formidling. Etablering af seniorjob. 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer For at finde de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, er det nødvendigt at kende udviklingen både på det lokale og regionale arbejdsmarked i forhold til udbud og efterspørgsel af arbejdskraft. 2.1 Udbuddet af arbejdskraft Befolkningstallet: Stigningen i befolkningstallet i Odder Kommune fra 1995 til 2005 fortsatte og havde frem til 2007 en stigning på 1,6 % mod 1,2% i Region Midtjylland. En stigning svarende til 336 personer. Hovedparten af stigningen har været blandt personer i den erhvervsaktive alder (16 66-årige), hvor der har været en fremgang på 216 personer. Prognosen for de kommende 10 år siger fortsat befolkningsvækst i Odder på 8,1% mod kun 1,1% i regionen. En stor del af væksten falder på ældre. Væksten i den erhvervsaktive alder bliver på 4,1%. Arbejdsstyrken: Den positive udvikling i befolkningstallet i Odder Kommune modsvares af en tilsvarende vækst i arbejdsstyrken fra 2005 til 2007 på 1,3% svarende til 140 personer. Stigningen i antallet af personer i den erhvervsaktive alder slår ikke helt igennem i antallet af personer i arbejdsstyrken, da en del af væksten sker i aldersgruppen år, der ikke har så høj en erhvervsfrekvens. Det betyder, at arbejdsstyrken på grund af stigning i befolkningstallet i Odder Kommune kun stiger med 48 personer fra 2007 til

5 I regionen forventes et lille fald i arbejdsstyrken. På 10 års sigt forventes arbejdsstyrken kun at stige med 217 personer (2%). I Midtjylland falder den med 0,6%. Erhvervsfrekvensen i Odder ligger på et højt niveau med 79,4% mod 77,5% i regionen. Højst for mænd 83,3% (81,1% i regionen) og for kvinder 75,4% (73,8% i regionen). Uddannelsesniveauet for arbejdsstyrken i Odder er det højeste i regionen. I 2006 havde 69,2% en erhvervskompetencegivende uddannelse mod 63,1% i regionen. Antallet af faglærte 42,4% mod 37,2% i regionen og andelen med en videregående uddannelse 26,8% mod 25,9% i regionen. Modsat er der færre kortuddannede i Odder med 30,8% mod 36,9% i regionen. Ledigheden i Odder er rekord lav. Ledighedstallene for april 2007 viser den 4. laveste ledighed i regionen med 2,4% mod 3,0% i regionen og 3,7% i hele landet. Siden april 2006 er ledigheden faldet med 138 personer fra 396 til 258. Ledigheden er højst blandt personer i aldersgruppen år og år. Den sidste gruppe har dog oplevet et stort fald i ledighed det seneste år på 34%. De 30-39årige kun et fald på 14%. Kvinderne har markant højere ledighed end mænd især de 30-39årige. (for marts 2007: 3,4% mod mænds 2,0%). 6 ud af 10 ledige i Odder er kvinder. Blandt de 30-39årige er det 3 ud af 4 og ledigheden i denne gruppe har næsten været uændret. Fordelt på a-kasser er ledigheden under 1% for en række håndværksfag og ingeniører, ca. 1% for Danske Sundhedsorganisationer og 1,5% for metalarbejdere. Ledigheden er højst inden for Journalistik og kommunikation i sprog 8,6%, 3F 5,6%, Magistre 4,6%, Socialpædagoger 4,6% og HK 4,6%. Antalsmæssigt er der flest ledige inden for 3F (60 fuldtidsledige), HK (51) Kristelig (21) og FOA (17). Der var i marts i alt 273 forsikrede fuldtidsledige og 13 ikke-forsikrede. Arbejdskraftreserven defineres som ledige arbejdsmarkedsparate (match 1-3) med mere end 3 mdrs. ledighed. Fra marts 2006 til marts 2007 er arbejdskraftreserven i Odder faldet fra 340 personer til 188 personer, et fald på 45%. De 188 personer fordeler sig på 152 på dagpenge og 36 på kontanthjælp. Reduktionen skal ses i sammenhæng med det store ledighedsfald i perioden og betyder, at der nu er færre ledige, der umiddelbart er klar til at indgå i de jobåbninger, der opstår på arbejdsmarkedet i og omkring Odder Kommune. Af de 152 personer på dagpenge, er 59% kvinder. Halvdelen over 50 år. 9 ud af 10 har dansk baggrund. Af de 36 personer på kontanthjælp er 69% kvinder. Knap halvdelen er under 30 år. 83% har dansk baggrund og 14% har baggrund i et mindre udviklet land. En stor del af arbejdskraftreserven har været ledig i kort tid. 41% af dagpengemodtagerne og 44% af kontanthjælpsmodtagerne under 1 år. 5

6 1/5-del af befolkningen i den erhvervsaktive alder uden for arbejdsstyrken. Det svarer til 2833 personer svarende til 20,6% mod 22,5% i regionen. Denne gruppe består af personer i aktivering eller på sygedagpenge 12,1%, personer på efterløn eller overgangsydelse 23,5%, pensionister under 67 år 31,8% og personer på kontanthjælp eller under uddannelse 32,6%. Siden 2005 er antallet af personer uden for arbejdsstyrken faldet med 1%. Det dækker over et fald i antallet af personer på efterløn og personer på kontanthjælp eller under uddannelse, mens personer midlertidigt uden for arbejdsstyrken og antal pensionister er steget det seneste år. Aktiveringsomfanget målt i helårspersoner var i 4. kvartal 2006 næsten uændret fra samme periode Det mest anvendte aktiveringsredskab er støttet beskæftigelse (85,1% mod 71,8% i regionen). Aktivering gennem vejledning og opkvalificering 12,2% mod 25,1% i regionen. Beskæftigelsesministerens mål 2 sigter på, at jobcentrene skal have særlig fokus på kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mere end et år også kaldet Ny chance- gruppen. Ved udgangen af marts 2007 var der 105 personer i gruppen. Det svarer til 46% af samtlige kontantog starthjælpsmodtagere i Jobcenter Odder. I juli 2006 var der 114 personer i gruppen. Et fald på 9 personer. Ny Chance-gruppen har en overvægt af kvinder 62%. Godt en tredjedel under 30 år. 77% med dansk baggrund og 22% med en baggrund i et mindre udviklet land. En stor del af gruppen vurderes at have problemer ud over ledighed (91% i matchkategori 4 og 5). Der er en løbende til - og afgang til gruppen. I marts 2007 kom der f.eks. 9 personer til gruppen. Godt hver fjerde har modtaget kontant- eller starthjælp i mindre end 2 år og en fjerdedel i mere end 5 år. Unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere. Fra marts 2006 til marts 2007 faldt antallet af unge under 30 år, der modtog kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge fra 173 til 125. Faldet var størst for dagpengemodtagere med 48%. Antallet af kontanthjælpsmodtagere faldt med 18%. Af de 125 unge ledige var de 31 på dagpenge og 91 på anden ydelse. I begge grupper er der en overvægt af kvinder. 38% af de unge på dagpenge har været ledig mindre end 3 mdr., 60% mindre end 1 år. 42% har modtaget kontanthjælp mindre end 1 år, 33% i over 2 1/2 år. I 2002 afgik 365 elever fra grundskolerne i Odder Kommune. Frem til 2005 havde 38% gennemført en uddannelse og 51% var i gang med en uddannelse. 8% havde afbrudt en uddannelse og 3% havde ikke påbegyndt en uddannelse. Sygedagpengemodtagere: I 2006 var der 1804 personer, der i kortere eller længere tid modtog sygedagpenge, svarende til 337 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 18 fuldtidspersoner fra 2005 eller på 5,6%. Antallet af sygedagpengemodtagere svarer til 3,1% af arbejdsstyrken i kommunen. Det svarer til tallet for regionen. 6

7 Antallet af sygedagpengemodtagere er dermed større end gruppen af ledige (2,4%). 2.2 Efterspørgslen på arbejdskraft Antallet af arbejdspladser og beskæftigede stiger: Pr. 1. januar 2006 var der arbejdspladser i Odder Kommune, en stigning på et år på 238 (3,2%, i regionen 2,1%). Dette på baggrund af en lang periode med et fald på 5,2% mod en stigning i samme periode for regionen på 5,2% og for hele landet 4,1%. Antal beskæftigede i 2006 i Odder er personer, en vækst fra 2005 på 2,6% mod 2.1% i regionen. Mange pendler til Århus: Der er flere som pendler ud af kommunen end ind. Nettopendlingen er på personer og har været uændret fra 2005 til Hovedparten af de som pendler ud af kommunen pendler til Århus for at arbejde. Det gælder for personer. 32% af de beskæftigede i Odder Kommune arbejder i Århus. For udpendlingen til Horsens og Skanderborg er tallene 550 og 400 pendlere. Erhvervsstrukturen: Offentlig service er det største erhverv i Odder med en andel på 39% af alle arbejdspladser, fulgt af Privat handel og service med 31% og Industri med 16%. I forhold til regionen adskiller Odder sig ved at have relativt flere arbejdspladser inden for Offentlig service, Landbrug og Bygge- anlæg, mens Privat handel og service og Industri er underrepræsenteret. Fra 2005 til 2006 er der sket en stigning i arbejdspladser inden for Sociale institutioner med 103 arbejdspladser, Forretningsservice med 54 og Bygge og anlæg med 39. Desuden en mindre stigning inden for Metal og Møbelindustri. I de kommende år forventes antallet af arbejdspladser at stige mest inden for Forretningsservice, Bygge og anlæg, Transport og Møbel- og Metalindustri. Mangel på arbejdskraft Flaskehalse: En undersøgelse af beskæftigelsesmulighederne for ca stillingsbetegnelser viser, at der meldes om mangel på arbejdskraft inden for hver 5. stillingsbetegnelse i Midtjylland. Manglen på arbejdskraft er markant inden for Bygge- og anlæg, Jern, metal og auto, Transport og lager, Salg, indkøb og markedsføring. Selv om der er størst mangel på arbejdskraft inden for disse områder, skal det bemærkes, at der aktuelt er mangel på arbejdskraft inden for de fleste erhvervsområder. Manglen er markant mere udbredt end tidligere. 7

8 Paradoksproblemer: Det er især vigtigt at have fokus på områder med paradoksproblemer d.v.s. områder, hvor virksomhederne har rekrutteringsvanskeligheder samtidig med, at ledigheden er relativ høj. Her kan nævnes stillingsbetegnelser som pædagogmedhjælper, fabriksarbejder, lagerarbejder, kontorassistent og træindustriarbejder. 2.3 Konklusion på udviklingen i udbuddet og efterspørgslen på arbejdskraft og de vigtigste udfordringer Selv om Odder Kommune de næste 10 år oplever en lille stigning i arbejdsstyrken på 217 personer som prognosen viser mod et direkte fald i regionen som helhed, skal det ses på baggrund af at antallet af arbejdspladser bare de sidste 2 år er steget med 238. Hvis der ikke sker en dramatisk ændring af de økonomiske konjunkturer er det til at forudse, at der i 2008 og fremover bliver et stigende pres på efterspørgslen af arbejdskraft Det er Jobcenter Odder opgave at mindske dette pres. Jobcentrets 1. prioritet bliver beskæftigelsesministerens 3 indsatsområder: Nedbringelse af antallet af ledige med mere end 3 mdrs. sammenhængende ledighed. Pr. marts 2007 udgør gruppen 188 personer og er på 1 år nedbragt med 45%. Opgaven bliver at mindske tilgangen ved at vende de ledige i døren, så de får arbejde, inden de opnår 3 mdrs. ledighed. Dernæst at målrette jobformidlingen, vejledningen og aktiveringen, så de ledige hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse igen. En ny chance til alle, i Ny Chance-gruppen. Ultimo marts 2007 udgør gruppen 105 personer. Opgaven bliver at mindske tilgangen til gruppen (i marts 2007 var 9 personer på vej ind i gruppen) ved i tide at give de ledige de nødvendige tilbud. Dernæst at give alle, der er i Ny Chance-gruppen, en ny chance ved at vende bunken en gang til. Nedbringelse de unges ledighed. Pr. marts 2007 udgør gruppen 105 personer og er på et år nedbragt med 9 personer (8%). For at nedbringe antallet af unge under 30 år, der modtager dagpenge eller kontanthjælp, er det afgørende at sikre, at alle unge får en uddannelse, at de gennemfører den uddannelse, de er gået i gang med eller får varig beskæftigelse Øvrige indsatsområder: Sygedagpengeindsats På udbudssiden er der er der fra 2006 til 2007 sket et betragteligt fald i alle grupper undtagen antallet af personer på sygedagpenge. Derfor er det en særlig udfordring at få de sygemeldte tilbage i arbejde eller omskolet og styrke den sygdomsforebyggende indsats. 8

9 Flaskehalsindsats Der skal iværksættes initiativer, der kan øge rekrutteringen til brancher med mangel på arbejdskraft. En udfordring bliver det at rekruttere ledige, der har kvalifikationer til jobs inden for flaskehalsområderne, sideløbende med en indsats for at motivere ledige med kvalifikationer inden for andre brancher til at være arbejds- og uddannelsessøgende inden for områder med mangel på eller stigende behov for arbejdskraft. Seniorer: I ledighedsstatistikken er de ældre overrepræsenteret. Derfor kræver det en særlig indsats at fastholde dem i arbejdsstyrken og få dem tilbage i job. Kvinder: En anden gruppe der er overrepræsenteret i statistikker over ledige og modtagere af sygedagpenge er kvinder, ikke mindst de yngre og ældre. En problematik det også er vigtigt at have fokus på. Andre initiativer der kan øge udbuddet af arbejdskraft er formidling og information om udenlandsk arbejdskraft. Også fokus på personer med handicap for at fastholde dem i arbejde eller formidling af job kan være med til at øge udbuddet af arbejdskraft. 3. Den borgerrettede indsats Jobcenter Odder udgør en fælles indgang for alle ledige i kommunen, uanset forsørgelsesgrundlag. Der er gennem organiseringen sikret en fælles fokus på de beskæftigelsespolitiske opgaver og udfordringer, som Jobcentret står overfor både nu og fremover. Omdrejningspunktet i udførelsen af opgaverne er rettet mod, at de initiativer som bliver taget i forhold til både ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, skal sikre at så mange som muligt hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og indgå i arbejdsstyrken med de kvalifikationer, som virksomhederne har behov for. For ledige, som ikke umiddelbart kan formidles job, skal fokus sættes på en afklaring af hvilke initiativer, der hurtigst muligt kan hjælpe dem til hel eller delvis selvforsørgelse. Et centralt fokusområde for Jobcentret er at sikre en opfyldelse af minimumsrettighederne for alle grupper af ledige. Det vil ske gennem en målrettet organisering af udsøgning og planlægning af kontaktforløbet med de ledige. Endvidere vil det blive sikret at jobcentret har de nødvendige redskaber til rådighed for en effektiv aktiveringsindsats. Det gælder både i forhold til løntilskudspladser og uddannelses- og jobsøgningsforløb. Der vil være særlig fokus på anvendelsen af flaskehalsmidlerne samt anvendelse af timetilskudsordningen for voksenlærlinge. Den borgerrettede indsats har sit afsæt i beskæftigelsesministerens 3 mål Beskæftigelsesministerens mål 1 har særlig fokus på en styrket indsats, der giver virksomhederne den arbejdskraft de har behov for. Der vil være særlig opmærksomhed rettet mod arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven består af 9

10 arbejdsmarkedsparate ledige (matchgruppe 1-3) med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. Samtidig med at der skal ske en nedbringelse af antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed, skal det sikres at så få ledige som muligt opnår mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. Det sker gennem en tidlig målrettet indsats i ledighedsforløbet, hvor så mange som muligt bliver vendt i døren. I den borgerettede indsats i forhold til mål 1, vil der være følgende fokuspunkter: Der vil være særlig fokus på initiativer, der kan styrke lediges jobsøgning, herunder tilbud om jobsøgningskurser og støtte i fht. anvendelsen af job- og CV-banken. Alle ledige dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere som henvender sig i jobcentret skal så vidt muligt præsenteres for minimum 2 eller flere relevante jobs fra Jobnet eller andre jobsøgningsdatabaser. I jobcentrets kundeareal skal alle ledige have mulighed for hjælp til selvhjælp. Det skal sikres, at alle ledige har adgang til at benytte de digitale jobsøgningsredskaber, herunder CV-banken via Jobnet og andre jobsøgningsdatabaser. Jobcentrets personale skal kunne yde kvalificeret hjælp til de ledige, som har brug for vejledning og støtte til anvendelsen af redskaberne. Alle ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere indkaldes senest efter 4-6 ugers ledighed til et informationsmøde i jobcentret, hvor det centrale tema vil være rettet mod jobsøgningsaktiviteter. For ledige, hvor det vurderes at være nødvendigt, tilbydes deltagelse i et jobsøgningskursus hurtigst muligt herefter. I det omfang det skønnes at være relevant for at få ledige i beskæftigelse, anvendes virksomhedsrettede aktiveringsredskaber som offentlig og privat løntilskud samt virksomhedspraktik. I det omfang der er behov for opkvalificering af ledige, vil det i videst mulig omfang være flaskehalsmidlerne der tages i anvendelse Beskæftigelsesministerens mål 2 sætter særlig fokus på at få nedbragt antallet af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget passiv forsørgelse i mere end et år. Den særlige indsats Ny chance til alle, løber frem til den 30. juni Der er formuleret følgende delmål/pejlemærker for indsatsen: 25 % af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse 30. juni Gruppen skal i gennemsnit være i stand til at forsørge sig selv i 15 % af tiden. Gruppen skal i gennemsnit være i aktivitet i 40 % af tiden frem til 30. juni Gruppen skal i højere grad blive selvforsørgende gennem job eller ordinær uddannelse. En målrettet indsats vil give tilgang til arbejdsstyrken og dermed sikre virksomhedernes behov for arbejdskraft og samtidig give disse borgere en reel tilknytning til arbejdsmarkedet. En stor del af målgruppen for Ny chance til alle har problemer udover ledighed (78 % er i matchgruppe 4-5). Der er en overvægt af kvinder i gruppen. Jobcenter Odder har fra 3. kvartal 2006 til 4. kvartal 2006 forbedret indsatsen i forhold til alle 3 delmål: 10

11 I 4. kvartal 2006 var 12 % i job eller ordinær uddannelse (mål 25 %). Personerne i Ny chance-gruppen var i gennemsnit selvforsørgende i 8 % af tiden (mål 15 %) Personerne i Ny chance-gruppen deltog i aktive tilbud i 16 % af tiden (mål 40 %) Indsatsen hviler på at denne gruppe deltager i aktive tilbud, hvilket står som en særlig udfordring i Odder Kommune. Indsatsen skal rettes såvel mod de personer, som allerede i er i målgruppen som mod tilgangen af nye personer. Ledige kontanthjælpsmodtagere skal tilbydes straksaktivering. Vurderes det, at det ikke umiddelbart er muligt at få dem i job eller ordinær uddannelse, tilbydes afklaringsforløb for afdækning af jobområde eller opkvalificering. Et større fokus på rettigheden og en forøgelse af aktiveringsgraden skal begrænse tilgangen til gruppen. En styrket indsats i forhold til de unge under 30 år, som udgør 30 % af Ny chance-gruppen. Der igangsættes projekt til styrket indsats for langvarigt ledig under 30 år i tilknytning til projekt Bro til arbejdsmarkedet, med særlig fokus på kvinder. LBR har besluttet i 2007 at foretage en bevilling, der løber ind i 2008 til ansættelse af en projektmedarbejder til at sætte særlig fokus på indsatsen for denne gruppe ledige med behov for særlig jobindslusning. Opgaven bliver i første omgang en virksomhedsopsøgende indsats, hvor der skal udvikles aftaler om indslusning / partnerskabsaftaler samt medvirke til den rette matchning mellem den ledige og virksomheden. Projektet igangsættes hurtigst muligt og løber til udgangen af Projektet understøtter både mål 2 og mål 3. Bro til arbejdsmarkedet samarbejde om virksomhedernes sociale engagement er et initiativ, der handler om at styrke samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder om indslusning af ledige, der ikke på egen hånd kan finde plads på arbejdsmarkedet. Initiativet har fokus på samarbejdsformer mellem jobcenter og virksomheder og på de metoder og redskaber, som jobcentret og virksomhederne kan anvende, når der skal indsluses medarbejdere, som har brug for særlige hensyn. Projektet løber i perioden medio marts 2007 til ca. 1. april 2008, men implementering af handleplanen vil strække sig over hele Det bør bemærkes, at det vil være usikkert om de definerede delmål for Ny chance til alle kan nås med de nuværende ressourcer i Odder Kommune Beskæftigelsesministerens mål 3 sætter fokus på, at antallet af unge kontanthjælps- starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Det er vedtaget målsætning, at 85% af alle unge under 30 år senest i 2010 skal påbegynde en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det vil derfor være et særligt fokusområde at få så mange unge, som endnu ikke har uddannelse i gang med en kompetencegivende uddannelse. Her vil vejledning være et nøgleord. Odder Kommune har et højt antal unge, som er længerevarende ledige: Marts 2007 er 56 unge under 30 år registreret som værende ledige i over 1 år 21 af dem i over 5 år, 2/3 af dem er kvinder og langt de fleste er ufaglærte. Jobcentret vil have særligt fokus på, at denne gruppes tilknytning til arbejdsmarkedet styrkes gennem etablering af virksomhedspraktik, løntilskudspladser og afdækning af muligheder for indgåelse af voksenlærlingeforløb. 11

12 Ungdomsvejledningen vil blive inddraget i indsatsen. Der vil desuden blive lagt vægt på et samarbejde med udbydere med gode udslusningserfaringer, eksempelvis produktionsskolerne. Igangsættelse af projekt Styrket indsats for unge under 30 år (se ovenstående projektbeskrivelse) Mål for indsatsen Sammenlagt har Jobcenter Odder på baggrund af den borgerrettede indsats sat følgende mål: Antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed skal nedbringes med 15 % i 2008 i forhold til Målet skal ses på baggrund af det markante fald i gruppen af ledige med mere end 3 måneders ledighed i perioden marts 2006 til marts 2007 ( en reduktion på 152 personer svarende til 45 %). Der vil være en mindre volumen af en tungere gruppe ledige at rette indsatsen mod. Der skal være særlig fokus på indsatsen overfor de kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der har gået passivt i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle. (Det skal dog igen bemærkes at det vil være usikkert om målene kan nås med de nuværende ressourcer). Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes med 20 % i 2008 i forhold til Antallet af unge under 30 år, der modtager kontanthjælp eller dagpenge er det seneste år faldet med 36 %. Målet skal derfor ses i lyset af, at gruppen er relativ lille, og at det er en gruppe, som kræver særlig opmærksomhed Budget for indsatsen For de statslige målgrupper er der på baggrund af foreløbig bevillingsudmelding budgetteret med en udgift på i alt kr til indsatsen inden for mål 1 og mål 3. Heraf udgør kr en disponeringsret til den særlige flaskehalsbevilling og kr , der er afsat til andre aktørers varetagelse af kontaktforløb. Oversigt over det samlede, foreløbige budget for den statslige indsats fremgår af afsnit 6.1. Det endelige budget for den statslige indsats vil fremgå ved jobcentret offentliggørelse af planen senest 10. januar For de kommunale målgrupper er der som afsnit 6.2. anført et budget opdelt på målgrupper for den samlede, kommunalt finansierede indsats herunder også forsørgelsesudgifter. Nærværende beskæftigelsesplan inkl. budget for den kommunale indsats er godkendt på Økonomiudvalgets møde den 22. oktober Endelig er der budgetteret med ca. kr fra bevillingen til det lokale beskæftigelsesråd til aktiviteter, der skal understøtte jobcentrets indsats gennem f.eks. udvikling af nye metoder og kompetencer i opgavetilgang og løsning. Budgettet for rådets aktiviteter er medtaget som afsnit 7. 12

13 3. 5. Særlige indsatsområder Fokus på nedbringelse af sygefravær: Ud over beskæftigelsesministerens 3 mål for indsatsen, skal der i Odder Kommune desuden sættes særlig fokus på sygedagpengeindsatsen. Antallet af sygedagpengemodtagere er stigende i Odder Kommune og dermed også udgifterne til området. En styrket indsats for sygedagpengemodtagere vil i betydelig omfang resultere i en stigning i arbejdsstyrken og dermed sikre virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. I Odder Kommune var der i perioden januar til november personer, der i kortere eller længere tid modtog sygedagpenge, svarende til 337 fuldtidspersoner. I forhold til samme periode året før, er der sket en stigning på 5,6 %. Tilsvarende er den gennemsnitlige varighed af en sag steget på et år fra 6,2 til 6,7 uge. Det samlede antal sygedagpengemodtagere i Odder Kommune svarer til 3,1 % af arbejdsstyrken. Jobcentret har som mål, at antallet af langvarige sager med over 52 ugers varighed skal reduceres fra 35 helårspersoner til et antal på 30 helårspersoner dog max. svarende til 10 % af det samlede antal sager. Der foretages målinger ved udgangen af hvert kvartal. Jobcentret har som mål, at den gennemsnitlige varighed af en sygedagepenge-sag skal sænkes fra 6,7 uger til 6,2 uger gennemsnitligt for Der foretages målinger ved udgangen af hvert kvartal Jobcentret vil i den tidlige jobsøgningsindsats for ledige forsøge at afdække risikogruppen af sygedagpengemodtagere. Et målrettet teamarbejde vil kunne sikre at en stor del af gruppen opfanges, og at der iværksættes forebyggende foranstaltninger. LBR har besluttet at foretage bevilling af midler til projektansættelse af en sundhedskonsulent til at understøtte udvalgte virksomheders arbejde med sygefravær. Arbejdsmarkedet i Odder er som på regionalt plan og på landsplan præget af et højt antal sygemeldinger, som i tabt arbejdstid overstiger arbejdsløsheden og som udgør en stor arbejdskraftreserve. Det er ofte komplekse problemstillinger, som kræver en bevidst indsats dels på den enkelte arbejdsplads, dels en sammenhængende understøttende indsats fra det offentlige, faglige organisationer og praktiserende læger. Nogle virksomheder har større sygefravær end andre, af disse udvælges et antal, som tilbydes konsulentbistand til dels at afdække problemstillinger og udarbejde og implementere metoder til at håndtere sygefravær. Der kan her være særligt fokus på nyansatte medarbejdere og medarbejdere med lavt uddannelsesniveau og / eller minimal erfaring. Konsulenten kan endvidere bruges som kobling til myndigheder i Odder Kommune og øvrige kommuner, hvor medarbejderne er bosiddende, og det vil således også være et initiativ, som understøtter samarbejdet med andre jobcentre. Initiativet foreslås igangsat i 2007 og løber til udgangen af Fokus på øgning af udbuddet og fastholdelse af arbejdskraften inden for flaskehalsområder Jobcentrets strategier for øgning af udbuddet og fastholdes af arbejdskraften inden for flaskehalsområder vil være: information, vejledning og motivering af arbejdssøgende til at søge job eller til at uddanne sig til jobs inden for flaskehalsområderne. 13

14 Igangsættelse af nødvendig aktivering i form af virksomhedspraktik eller løntilskud, eller opkvalificering med kortere eller længere kurser. information om og igangsættelse af merituddannelses- og voksenerhvervs-uddannelsesforløb Fastholdelse af seniorer så længe som muligt inden for flaskehalsområder med information om seniorordninger støtte til arbejdspladsindretning evt. bevilling af personlig assistance vejledning om efteruddannelse under midlertidige ledighedsperioder Nedbringelse af ledigheden for seniorer og kvinder gennem anvendelse af jobsøgnings- og vejledningsforløb, der motiverer de ledige til mønsterbrydning i deres søgning efter arbejde. Øgning af handicappedes muligheder for at indgå i job gennem o etablering af mindre arbejdspladsændringer eller bevilling af hjælpemidler o bevilling til ansættelse af personlig assistance for personer med fysiske eller psykiske nedsættelse af erhvervsevnen Fokus på, at personer visiteret til fleksjob, formidles fleksjob. Odder kommune har pr personer på ledighedsydelse d.v.s. de er visiteret til fleksjob, men der er ikke fundet et konkret fleksjob til dem. Lovgivningen på området betyder, at den fleksjob-visiterede efter 12 mdr. på ledighedsydelse skal visiteres til anden aktør, ligesom udgifterne til ledighedsydelse efter 18 mdr. er en ren kommunal udgift. Jobcentret vil derfor og for at øge arbejdskraftudbudet fokusere på, at de fleksjob-visiterede hurtigt formidles fleksjob. Jobcentret har som mål, at det gennemsnitlige antal personer visiteret til fleksjob i 2008 reduceres til 20 personer. Der foretages målinger ved udgangen af hvert kvartal. 4. Den virksomhedsrettede indsats 4.1. Jobcentret skal være virksomhedens naturlige jobrekrutteringscenter Virksomhederne har gennem jobcentret fået én fælles indgang og dermed lettere adgang til det offentlige beskæftigelsessystem. Det skal derfor være et mål for den virksomhedsrettede indsats, at virksomhederne i Odder Kommune naturligt henvender sig til Jobcentret for rekruttering af arbejdskraft på såvel ordinære eller støttede vilkår. Dette forudsætter, at virksomhederne er bekendt med den vifte af muligheder, som Jobcentret kan stille til rådighed, og Jobcentret vil derfor have fokus på hyppig og dækkende information til virksomhederne gennem besøgsvirksomhed, skriftlig og elektronisk markedsføring samt informations- og mødesamarbejde med Odder Erhvervs- og Udviklingsråd. 14

15 4.2. Jobåbninger og formidling af arbejdskraft Samarbejde med virksomhederne indebærer også, at virksomhederne skal kunne forvente, at jobåbningerne på det lokale arbejdsmarked vil være attraktive for jobsøgere, der er bosiddende i Odderområdet, at henvende sig på. Jobcentret vil i den forbindelse have fokus på at øge virksomhedernes interesse for anvendelse af idet virksomheder, der ønsker det, skal tilbydes, at Jobcentret foretager udsøgningen af kandidater Flaskehalsindsatsen Beskæftigelsesregion Midtjylland har for 2007 modtaget en særlig statslig bevilling, som kan anvendes til initiativer, der skal forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. Bevillingen skal understøtte og supplere jobcentrets almindelige flaskehalsindsats. For 2008 har Jobcenter Odder fået udmeldt en foreløbig bevilling på kr. af den særlige flaskehalsbevilling, heraf kr. til den statslige del og kr. til den kommunale del af jobcentret. Midlerne skal bruges til flaskehalsforebyggende aktiviteter, kurser og uddannelser, som fremgår af Beskæftigelsesregionens aktivitetsliste i Arbejdsmarkedsbalancen, en halvårlig oversigt over beskæftigelsesmulighederne på det regionale arbejdsmarked Vidensdeling og koordinering af indsatsen Den lave ledighed og de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet gøre det nødvendigt, at der sker en vidensdeling og tæt koordinering mellem den virksomhedsrettede indsats og den borgerrettede indsats. Informationer om bl.a. udviklingen på arbejdsmarkedet, jobåbninger og virksomhedernes behov på kort og lang sigt, som virksomhedskonsulenterne erhverver gennem deres kontakt med virksomhederne, skal løbende videreformidles til centrets øvrige medarbejdere mhp initiativer i forhold til jobcentrets målgrupper af ledige Det rummelige arbejdsmarked Behovet for øgning af arbejdsstyrken indebærer også en strategi for etablering af samarbejde med konkrete virksomheder om udvikling og anvendelse af metoder indslusning af ledige, der ikke af sig selv kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet, bl.a. gennem projektet Bro til arbejdsmarkedet (se side 11) 4.6. Samarbejde mellem den kommunale og statslige del af Jobcentret om den virksomhedsvendte indsats Jobcentret har allerede fra starten af 2007 etableret et fælles virksomhedsteam bestående af den samlede gruppe af jobkonsulenter i centret. Dette teamsamarbejde danner udgangspunktet for Jobcentrets samlede og koordinerede indsats i forhold til virksomhedskontakt og samarbejde 4.7. Samarbejde på det regionale arbejdsmarked Jobcentret skal i den virksomhedsvendte indsats rette sig mod så bredt et fagligt og geografisk område som muligt og dermed understøtte de overordnede mål på landsplan, bl.a. ved samarbejde med andre af regionens jobcentre i forbindelse med eksempelvis jobrotationsprojekter, rekrutteringsprojekter, jobmesser og informationskampagner Indsatsområder: Den virksomhedsrettede indsats vil have følgende fokus: 15

16 Virksomhedsbesøg, både på jobcentrets og virksomhedernes initiativ. Der vil være særlig fokus på at sikre en tæt kontakt til virksomheder indenfor flaskehalsområder, mhp en tidlig og forebyggende indsats. Formidling af arbejdskraft. Herunder omvendt formidling, f.eks. i forhold til målgrupper med behov for særlig synliggørelse på arbejdsmarkedet, f.eks. indvandrere fra ikke-vestlige lande. Servicering af virksomheder information og vejledning om rekruttering, opkvalificering, tilskudsordninger mv. samt vejledning i brugen af digitale selvbetjeningsredskaber. Der vil være særlig fokus på information om voksenlærlingetilskudsordningen. Information til virksomheder om mulighederne for grund- og efteruddannelsesmuligheder, der kan etableres for virksomhedens ansatte, f.eks. jobrotationsordninger. Kontakt med virksomhederne i forhold til aftale om støtteordninger, som løntilskud, virksomhedspraktik, fleks- og skånejob. Jobcenter Odder vil forsøge at indgå partnerskabsaftaler med virksomheder f.eks. med et stort rekrutteringsvolumen. Der fremlægges et oplæg til, at LBR understøtter en partnerskabsaftale mellem Odder Kommune og Jobcenter Odder. Information om mulighed for udenlandsk arbejdskraft (EURES) Mål for indsatsen: Med ovenstående har Jobcenter Odder sat følgende mål for den virksomhedsrettede indsats: Der skal etableres minimum17 voksenlærlingeaftaler i Jobcenter Odder for målgrupperne dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og beskæftigede. Udover den almindelige besøgsindsats, skal min. 30 % af virksomhederne i Odder Kommune, som har mere end 5 ansatte, besøges at Jobcenter Odder. Fortrinsvis virksomheder indenfor flaskehalsområder. 5. Inddragelse af andre aktører Staten i Jobcenter Odder har for dagpengemodtagere indgået aftale med 3 andre aktører til varetagelse af serviceudbuddet og 2 aktører til varetagelse af LVU-udbuddet, jf. det fastlagte krav om udlicitering af ledige med længerevarende videregående uddannelse. Serviceudbuddet omfatter målgruppe 1: ledige med erhvervskompetencegivende uddannelse, herunder ledige med mellemlang, videregående uddannelse (MVU) og målgruppe 2: ledige ledere der er fyldt 55 år og andre ledige som er fyldt 55 år. Den statslige del af jobcentret har indenfor serviceudbuddets målgruppe 1 valgt at udlicitere faglærte indenfor kontorfaget samt ledige MVU ere (folkeskolelærere, pædagoger, socialpædagoger etc.) med mere end 6 måneders ledighed. Desuden er alle ledige der er fyldt 55 år, som har mere end 4 måneders sammenlagt ledighed blevet henvist til anden aktør. Jobcentret kan gennemføre udbud for målgrupper i Jobcentret, hvis anden aktør med fordel kan inddrages i beskæftigelsesindsatsen overfor de pågældende målgrupper. For begge grupper er det generelt kendetegnende, at der er en udpræget tilbøjelighed til en faglig snæver jobsøgning og en primær orientering mod det lokale arbejdsmarked i Odder. 16

17 Jobcenter Odder ser den faglige og geografiske mobilitet som et særligt opmærksomhedsområde og som én af de nøgleopgaver, der kan nedbringe antallet af ledige med mere en 3 måneders sammenhængende ledighed. Jobcentret har med baggrund her i valgt aktører, der i deres tilbud har sat meget fokus på at motivere til faglig og geografisk mobilitet. Der er i juni 2007 sammenlagt overdraget 71 personer under serviceudbuddet, heraf er 65 i målgruppe 2. I LVU-målgruppen er der i juni 2006 overdraget 23 personer, alle dagpengemodtagere. Anvendelse af LVU-udbuddet er obligatorisk. Udbuddet omfatter alle både forsikrede og ikke-forsikrede, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse af min. 5-6 års varighed. Det er dog fastlagt, at personen skal have arbejdet indenfor sit uddannelsesområde i min. et halvt år indenfor de seneste 5 år med undtagelse af personer, som har afsluttet deres uddannelse inden for de seneste 3 år. Jobcentret har pga. det lille volumen i denne målgruppe valgt at lave delaftaler med 2 af de aktører, der har delaftale med Jobcenter Århus. Den kommunale del af Jobcentret anvender for nuværende 2 udbydere som eksterne aktører i forhold til fleksjob-visiterede personer. Desuden forventes det, at der for yngre kvinder i matchgruppe 4-5 forud for aktiveringstilbud, vil blive etableret afklaringsforløb hvor eksterne aktører varetager opgaven. I 2008 forventes 110 af de ledighedsberørte dagpengeforsikrede svarende til ca. 7% - at påbegynde forløb hos en anden aktør. 6. Budget for beskæftigelsesindsatsen Staten i jobcentret På baggrund af budgetudmelding fra Driftsregion Midtjylland september 2007 er der udarbejdet nedenstående foreløbige budget for indsatsen i 2008: Driftsbevilling Budget 2007 Budget 2008 (mio. kr.) (mio. kr.) Samlet driftbevilling I alt Heraf løn Heraf Jobcenter budget Aktiveringsbevillinger Budget 2007 Budget 2008 (mio. kr.) (mio. kr.) Samlet ramme til aktiv indsats Aktiveringsramme

18 Aktiveringsrammen 0 Antal helårspersoner Flaskehalsdispositionsret Vejledning og opkvalificering Udgifter Antal helårspersoner Enhedspris Andre aktører Udgifter Antal helårspersoner 8 22 Enhedspris Antal helårskontaktforløb Aktivitetspuljen Udgifter Hjælpemidler Udgifter Ment or Udgifter Forsørgelse af aktiverede Aktiveringsydelse i alt Antal helårspersoner heraf vejledning og opkvalificering antal helårsperson er 54 58,5 - heraf virksomhedspraktik antal helårsperson er 3 2 Løntilskudsstillinger hos offentlige arbejdsgivere Antal helårspersoner Løntilskudsstillinger hos private 18

19 arbejdsgivere Antal helårspersoner 17 10,8 Uddannelsesaftaler for ledige (voksenlærlinge) Antal helårspersoner 10 8 Samlet sum for aktivering af ledige ,3 Flaskehalsproblemer Jobrotation Uddannelsesaftaler for beskæftigede (voksenlærlinge) Antal helårspersoner 7 10 Udgifter 0 0 Udgifter 0 0 Hertil kommer yderligere antal HÅP: Ledige i aktivering på dagpenge: 6,5 Løntilskud til personer over 55 år: 1,0 I alt HÅP ekskl. uddannelsesaftaler for beskæftigede: 108,8 Bemærkning: Budgettet er udarbejdet på baggrund af midlertidig statslig bevillingsudmelding, idet der på grund af udskudt finanslovsproces pr. 10. januar 2008 endnu ikke kan foreligge en endelig bevilllng for

20 6. 2. Kommunen i jobcentret Hovedkonto 5. Social og Sundhedsvæsen Budget 2007 Mio. kr. (netto ) Budget 2008 Mio. kr. (netto) Kontanthjælp ( forsørgelse ) Driftsudgifter ( konto ) Antal helårspersoner Enhedspris Kontanthjælp Vedr. visse gr. af flygtninge Driftsudgifter ( konto ) Antal helårspersoner Enhedspris Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere( forsørgelse ) Driftsudgifter ( konto ) Antal helårspersoner Enhedspris Revalidering (inkl. Forrevalidering ) ( forsørgelse ) Driftsudgifter ( konto ) Antal helårspersoner Enhedspris Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob Driftsudgifter ( konto ) Antal helårspersoner Enhedspris Sygedagpenge ( forsørgelse ) Driftsudgifter ( konto ) Antal helårspersoner Enhedspris Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter ( konto ) Antal helårspersoner Enhedspris Flaskehalsproblemer Driftsudgifter ( konto ) 0,276 0,284 Hovedkonto 6. Administration m.v. Budget 2007 Mio. kr. (netto ) Budget 2008 Mio. kr. (netto ) Administrationsudgifter vedr. jobcentre Driftsudgifter ( konto )

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2009 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning side 3 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2009 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. VISION OG MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I JOBCENTER IKAST-BRANDE... 4 2.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I 2008... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter s. 1/22 INDLEDNING... 3 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 2 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4 3 MÅL OG STRATEGI FOR DEN BORGERRETTEDE INDSATS...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Udfordringer på arbejdsmarkedet

Udfordringer på arbejdsmarkedet Bilag Udfordringer på arbejdsmarkedet Region Midtjylland - LEDIGE JOB SKAL BESÆTTES Udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland Stigende efterspørgsel efter arbejdskraft og lav ledighed Udviklingen på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 En værdifuld samarbejdspartner med fokus på job Indhold: Forord... 3 1. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen... 4 1.1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 En værdifuld samarbejdspartner med fokus på job Indhold: Forord... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen...4 2. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere