Årsrapport ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling."

Transkript

1 Årsrapport 2012 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 30. januar 2013

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Intern revisors erklæringer 8 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Regnskab Totalindkomstopgørelse for Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse 13 Pengestrømsopgørelse for Noter 15 ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

3 Selskabsoplysninger Selskab ATP Alternative Investments K/S Kongens Vænge Hillerød CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemsted: Hillerød Ejerforhold Selskabet er et 100 pct. ejet datterselskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Kongens Vænge Hillerød. Bestyrelse Henrik Gade Jepsen (formand) Lars Damgaard Sørensen Direktion Ulrik Dan Weuder Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

4 Ledelsens beretning Årets vigtigste begivenheder i ATP Alternative Investments K/S Årets resultat blev et overskud på 1,1 mia. kr. ATP Alternative Investments K/S samlede investeringsramme udgør 16 mia. kr. Der er indenfor de afgivne investeringstilsagn anvendt 1,6 mia. kr. på nye investeringer. I årets løb er der tilbagebetalt 2,0 mia. kr. fra porteføljefondene, heraf 0,6 mia. kr. i udbytte. Hovedaktivitet Hovedaktiviterne består af overvågning af det generelle kreditmarked, forvaltning af eksisterende portefølje samt kontinuerlig afsøgning af markedet for investeringsmuligheder. Formålet med ATP Alternative Investments K/S er at sikre et attraktivt langsigtet afkast gennem investering i porteføljer af investeringsfonde, der investerer i virksomheder, infrastruktur, ejendomme og lignende. Investeringerne kan f.eks. bestå af egenkapital, mezzanin lån, senior og junior lån, optioner og obligationer mv. Investeringerne har til dato primært bestået af kreditinvesteringer i virksomheder og ejendomme indenfor senior og mezzanin lånesegmentet via fonde. Porteføljens sammensætning/investeringsstrategi Det tilstræbes at opbygge en diversificeret portefølje af investeringer inden for de enkelte fonde. Fondene, som ATP Alternative Investments K/S typisk vil investere i, vil primært være struktureret som Limited Partnerships, hvor ATP Alternative Investments K/S vil blive en limited partner. Porteføljen søges hovedsageligt sammensat gennem investeringer i fonde, som komplimenterer investeringsstrategier inden for investeringsområdet. Diversifikation vil geografisk primært ske på markeder i OECD-lande. Investorerne ATP er som kommanditist eneste investor i ATP Alternative Investments K/S. Udvikling i aktiviteterne og økonomiske forhold Der er ikke foretaget investeringer i nye fonde i Ved udgangen af 2012 er der investeret 3,3 mia. kr. med en markedsværdi på 4,7 mia. kr. I takt med, at ATP Alternative Investments K/S fondsforvaltere modtager rentebetalinger og at investeringer realiseres, returneres kapitalen til ATP Alternative Investments K/S, som efterfølgende udlodder overskydende likviditet til investor. Kapitalforhold og pengestrømme Ved selskabets stiftelse blev der foreløbigt fastsat et investeringstilsagn fra investoren på 10 mia. kr. med en efterfølgende udvidelse på 6 mia. kr. den 28. marts I takt med, at der foretages investeringer gennem fonde, trækker disse kapital fra ATP Alternative Investments K/S tilsagn. Til finansiering af disse træk, anmoder ATP Alternative Investments K/S løbende sin investor ATP om at indskyde kapital indenfor indskudsrammen. ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

5 Ud af den samlede indskudsramme på 16 mia. kr. har investorerne i ATP Alternative Investments K/S siden stiftelsen indskudt 3,9 mia. kr. til gennemførelse af investeringer. Således var der trukket 24 pct. af investorernes tilsagn ved årets udgang. Selskabets investeringstilsagn er afgivet i USD. ATP Alternative Investments K/S portefølje har mulighed for at afgive nye tilsagn for 8,8 mia. kr. I takt med at fondsforvalteren udlodder kapital til ATP Alternative Investments K/S, returneres kapitalen til investoren. De samlede bevægelser kan specificeres således: Fra investoren til ATP Alternative Investments K/S: Indskudsramme mio. kr. Trukket i alt mio. kr. Resterende indskudsramme mio. kr. Årets resultat Årets resultat har været et overskud på 1,1 mia. kr. Det positive resultat er opnået i et år, der bød på stigende aktie- og kreditmarkeder generelt samt på historisk lave renter. Resultatet stammer dels fra udbytte på 635 mio. kr. og dels fra markedsværdistigninger. Resultatet anses for at være tilfredsstillende. Årets resultat af investeringsaktiviteten blev et overskud på 1,1 mia. kr. Administrationsomkostninger i forbindelse med selskabets investeringsvirksomhed udgør samlet 1,4 mio. kr. Balancen Selskabets balance opbygges i takt med, at porteføljen udbygges. Dagsværdi af investeringerne udgør ultimo året 4,7 mia. kr. Da porteføljen vil blive opbygget over mange år, som en kombination af træk på investeringerne og mulige nye tilsagn til fonde, forventes ATP Alternative Investments K/S balance at blive forøget de kommende år. Værdien af porteføljen Investeringerne foretages hovedsageligt ved køb af kapitalandele i fonde, som komplimenterer investeringsstrategier inden for investeringsområdet. For værdiansættelse af kapitalandelene vil fondenes egne fair value værdiansættelser, hvis de rapporterer i henhold til IFRS, blive anvendt, korrigeret for observerede ændringer i markedsprisen for tilsvarende aktiver. ATP Alternative Investments K/S overvåger løbende værdiudviklingen i de underliggende fondes investeringer med henblik på at have så klart et billede af dagsværdierne som muligt og for at monitorere investeringsaktiviteten og rapporteringen fra fondene. Denne overvågning sker dels gennem løbende dialog med fondene, benchmark med relevante indeks, sammenligning med andre managers performance og gennem deltagelse i advisory boards. Investeringsrisici Risikoafdækning af de finansielle risici i porteføljen er over længere tid muligt ved at foretage en tilstrækkelig diversifikation af investeringerne. Markedsrisici ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

6 Valutarisici ATP Alternative Investments K/S er denomineret i danske kroner. Da selskabet investerer i aktiver som direkte eller indirekte er denomineret i andre valutaer end danske kroner, vil selskabets værdi afhænge af udviklingen i kursen på danske kroner i forhold til andre valutaer. ATP Alternative Investments K/S afdækker den direkte valutaeksponering på investeringerne ved indgåelse af valutaterminsforretninger med ATP. Aktierisiko ATP Alternative Investments K/S foretager egenkapitalinvesteringer i fonde. Værdien af ATP Alternative Investments K/S er derfor forbundet med markedsrisici på de underliggende investeringer. Forvaltningen af midlerne i fondene er forbundet med en række restriktioner, som fastlægger rammer for eksempelvis diversifikation på hjemland og branche. Modpartsrisici I forbindelse med afdækningen af valutakursrisiko i ATP Alternative Investments K/S, indgår selskabet valutaterminsforretninger med ATP. Der er indgået rammeaftaler for disse forretninger, der giver mulighed for netning på tværs af handler i tilfælde af misligholdelse. Der stilles ikke sikkerhed for nettoværdien af engagementerne. Endvidere er ATP Alternative Investments K/S indestående i pengeinstitutter forbundet med en kreditrisiko, som vurderes at være beskeden. Organisation og selskabsledelse Selskabets øverste ledelse er ultimo 2012 ændret således, at Lars Rohde er fratrådt som bestyrelsesformand og samtidig udtrådt af bestyrelsen, og bestyrelsen har konstitueret sig med Henrik Gade Jepsen som ny formand. Ifølge selskabets vedtægter er der krav om, at bestyrelsen i selskabet mindst skal bestå af 3 personer. Erhvervsstyrelsen har givet selskabet dispensation til, at bestyrelsen frem til den førstkommende ordinære generalforsamling kun består af to bestyrelsesmedlemmer. Ledelsen af ATP Alternative Investments K/S fokuserer på at varetage investorernes interesser ved at præstere et langsigtet konkurrencedygtigt afkast kombineret med en betryggende risikostyring. Aktiviteten efter de konkrete investeringer er koncentreret om løbende overvågning af investeringerne gennem deltagelse i advisory boards, 3. parts verificering samt selvstændig overvågning og vurderinger af værdiskabelsen i investeringsporteføljen. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Generalforsamlingen træffer som udgangspunkt afgørelser ved simpelt flertal. Investorerne har stemmeret på generalforsamlingen i forhold til deres nominelle ejerandel. Bestyrelsen Bestyrelsen er selskabets øverste ledelsesorgan og godkender beslutninger af strategisk eller principiel karakter, herunder fastlæggelse af investeringsstrategien. Komplementaren har ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning i forhold af usædvanlig art eller af stor betydning, herunder om større tilsagn og investeringer. ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

7 Bestyrelsens nærmere opgaver og arbejdsdelingen mellem direktion og bestyrelse er reguleret af en forretningsorden og vedtægter. Forretningsordenen regulerer bestyrelsens og direktionens beslutningskompetencer i forhold til den daglige drift, investeringsbeslutninger og rapportering. Bestyrelsen holder mindst 4 møder årligt, herunder ét møde hvert kvartal til godkendelse af kvartalsrapporteringen. Bestyrelsen modtager ikke vederlag. Direktion Direktionen består af Ulrik Dan Weuder, som tillige er ansat i ATP. Direktionen har i henhold til forretningsordenen for bestyrelsen og direktionen ansvaret for den daglige ledelse. Direktionen modtager ikke løn. Medarbejdere ATP Alternative Investments K/S har ikke andre ansatte end direktøren. ATP Alternative Investments K/S køber ydelser primært i form af timer hos ATP, blandt andet til analyse af investeringer og administration. Selskabet har intet incitamentsprogram. Samfundsansvar ATP Alternative Investments K/S udøver som en del af ATP-koncernen forretningsdrevet samfundsansvar, hvilket betyder, at alle tiltag skal medvirke til at realisere ATP s hovedformål: at sikre nuværende og fremtidige pensionister økonomisk grundtryghed. Der henvises til ATP Koncernens årsrapport for 2012, hvor samfundsansvar er omtalt i ledelsesberetningen samt i en særskilt artikel. Forventninger til 2013 I 2013 forventes der et resultat svarende til et afkast af investeringerne på 6-8 pct. De nærmere markedsmæssige omstændigheder, herunder hvornår investeringerne kan afhændes, er vanskelige at forudsige. Begivenheder efter regnskabets afslutning Der er ingen væsentlige eller usædvanlige begivenheder siden regnskabets afslutning. ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for ATP Alternative Investments K/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som er godkendt af EU. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hillerød, den 22. januar 2013 Direktion: Ulrik Dan Weuder direktør Bestyrelse: Henrik Gade Jepsen bestyrelsesformand Lars Damgaard Sørensen bestyrelsesmedlem ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

9 Intern revisors erklæringer Til kapitalejerne i ATP Alternative Investments K/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for ATP Alternative Investments K/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til dansk regnskabslovgivning gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hillerød den 22. januar 2013 Peter Jochimsen revisionschef ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

10 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i ATP Alternative Investments K/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for ATP Alternative Investments K/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

11 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til dansk regnskabslovgivning gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 22. januar 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Bill Haudahl Pedersen statsautoriseret revisor ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

12 Totalindkomstopgørelse for 2012 I tkr. Note Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Resultat af investeringsvirksomhed Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Årets Totalindkomst Forslag til resultatdisponering Overført til egenkapitalen ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

13 Balance pr. 31. december 2012 I tkr Note AKTIVER Likvider ,8 Kapitalandele Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Aktiver i alt PASSIVER 9 Gæld til tilknyttede virksomheder Forpligtelser i alt Kommanditist og komplementarers indskud Overført resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 11 Transaktioner med nærtstående parter 12 Markedsrisici 13 Kreditrisici 14 Likviditetsrisici 15 Oplysning om dagsværdi 16 Lang- og kortfristede aktiver og forpligtelser ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

14 Egenkapitalopgørelse 2012 I tkr. Note 2012 Kommanditister og komplementars indskud: 2011 Tegnet og indbetalt primo Tegnet og indbetalt i perioden Tilbagebetalt og udloddet i året Overført resultat: Overført primo Overført resultat for perioden Egenkapital i alt ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

15 Pengestrømsopgørelse for 2012 I tkr. Note 2012 Likviditet fra drift 2011 Modtagne renter, netto Realiserede kursreguleringer Udbetalt til leverandører Pengestrømme fra driftsaktivitet Likviditet fra investeringsaktiver Køb af kapitalandele Salg af kapitalandele Pengestrømme fra investeringsaktivitet Likviditet fra finansiering Lån fra komplementar Kontante indskud fra investorer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring af likvide beholdninger Valutakursreguleringer Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger pr. 31. december ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

16 Noter Note 1 Implementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag IASB og EU har godkendt følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft for 2012 og som ATP Koncernen har implementeret med virkning fra 1. januar 2012: Standarder og fortolkningsbidrag, der påvirker årets resultat eller finansielle stilling Implementeringen af de nye og ændrede standarder i årsregnskabet for 2012 har ikke medført ændringer i regnskabspraksis, der påvirker årets totalindkomst og bonuspotentiale. Ændringen til IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger, har medført oplysninger om transaktioner, som involverer overdragelse af finansielle aktiver, men hvor overdragerne bibeholder en grad af fortsat involvering i aktivet, uanset om aktivet ophører med at blive indregnet eller ej (derecognition). Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport foreligger der en række ny eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft, og som derfor ikke er indarbejdet i årsregnskabet. Følgende nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag kan medføre ændring i totalindkomsten og bonuspotentialet eller oplysningerne i noterne: Ændret IAS 1, Præsentation af årsregnskaber (juni 2011): Efter ændringen skal poster, der er præsenteret under anden totalindkomst, grupperes i poster som, i henhold til andre standarder, senere recirkuleres fra anden totalindkomst til resultatopgørelsen, henholdsvis poster som ikke senere recirkuleres. Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. juli 2012 eller senere. IFRS 10, Konsolidering/koncernregnskaber, (maj 2011): Standarden erstatter afsnittet om konsolidering og koncernregnskaber i de nuværende IAS 27, Koncernregnskaber og separate regnskaber, og SIC-12, Konsolidering særlige virksomheder (SPEs Special Purpose Entities). Der er på visse punkter tale om væsentlig mere vejledning med henblik på at afgøre, om der foreligger kontrol over en anden virksomhed. IFRS 10 fastlægger endvidere principperne for udarbejdelse og præsentation af koncernregnskab, når der foreligger bestemmende indflydelse på en eller flere andre virksomheder. Der gennemføres en nærmere undersøgelse af hvilke ændringer den nye standard vil få. Standarden træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt i EU. IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder (maj 2011): IFRS 12 indeholder oplysningskrav vedrørende de virksomheder, som konsolideres, og de, der ikke konsolideres, men som den regnskabsaflæggende virksomhed er involveret i. Standarden indeholder øgede krav til oplysninger om bl.a. minoritetsinteresser, samt oplysning om virksomheder som virksomheden er involveret i, men som ikke konsolideres. Bortset fra en stigning i omfanget af noteoplysninger forventes standarden ikke at få væsentlig indvirkning på koncernregnskabet for de kommende regnskabsår. Standarden træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt i EU. IFRS 13, Dagsværdimåling (maj 2011): Standarden samler vejledningen om måling af dagsværdi i de enkelte IFRS er i én enkelt standard. IFRS 13 sikrer hermed en ensartet definition af dagsværdi på tværs af de øvrige standarder samt ensartet vejledning og oplysningskrav om måling til dagsværdi. Standarden forventes ikke at få væsentlig indvirkning på årsregnskabet for de kommende regnskabsår. Standarden træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt i EU. ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

17 IFRS 9, Finansielle instrumenter: Klassifikation og måling (Finansielle forpligtelser) (oktober 2010): Ændringen til IFRS 9 tilføjer bestemmelser vedrørende klassifikation og måling af finansielle forpligtelser samt ophør af indregning (derecognition). Størstedelen af bestemmelserne i IAS 39 vedrørende indregning og måling af finansielle forpligtelser er overført uændret til IFRS 9. IFRS 9 indeholder dog følgende ændringer til bestemmelserne i IAS 39: Undtagelsen i IAS 39, hvorved afledte finansielle instrumenter relateret til unoterede aktier i visse tilfælde kunne måles til kostpris, ophæves. Standarden forventes ikke at få væsentlig indvirkning på koncernregnskabet for fremtidige regnskabsperioder. IFRS 9 træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt til brug i EU. IFRS 9, Finansielle Instrumenter: Klassifikation og måling (Finansielle aktiver) (november 2009): IFRS 9 omhandler den regnskabsmæssige behandling af finansielle aktiver i relation til klassifikation og måling. I henhold til IFRS 9 afskaffes kategorierne holde-til-udløb og finansielle aktiver disponible for salg. Der etableres en ny valgfri kategori for egenkapitalinstrumenter, der ikke besiddes med henblik på salg, og som ved første indregning klassificeres i kategorien dagsværdi med værdiregulering via anden totalindkomst. Fremover skal finansielle aktiver således klassificeres enten som måling til amortiseret kostpris eller dagsværdi via resultatet eller hvis der er tale om egenkapitalinstrumenter, som opfylder kriterierne herfor som dagsværdi via anden totalindkomst. Implementering af IFRS 9 vil ikke medføre ændringer til den nuværende regnskabspraksis, hvor alle finansielle aktiver indregnes til dagsværdi over resultatopgørelsen eller amortiseret kostpris. Standarden træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Standarden er endnu ikke godkendt i EU. Note 2 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for ATP Alternative Investments K/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkendt af EU. Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Ved udarbejdelse af årsrapporten opstiller ledelsen en række forudsætninger, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger. I note 3 er oplyst om de regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som anses for væsentlige for udarbejdelsen af årsrapporten. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Omregning af fremmed valuta Funktionel valuta og præsentationsvaluta Årsrapporten præsenteres i danske kroner (DKK), som er ATP Alternative Investments K/S funktionelle valuta og præsentationsvaluta. Omregning af transaktioner og beløb Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori ATP Alternative Investments K/S opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Investeringer, ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

18 tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Realiserede og urealiserede valutakursavancer og -tab medtages i resultatopgørelsen under 'Kursreguleringer'. Finansielle instrumenter Klassificering Finansielle aktiver klassificeres ved første indregning i følgende kategorier: Finansielle aktiver ført som dagsværdi over resultatopgørelsen (valgt) Finansielle forpligtelser klassificeres ved første indregning i følgende kategorier: Øvrige finansielle forpligtelser, som værdiansættes til amortiseret kostpris Dagsværdioption finansielle aktiver og forpligtelser ført som dagsværdi over resultatopgørelsen (valgt) I overensstemmelse med dagsværdioptionen i IAS 39 indregnes følgende aktiver til dagsværdi over resultatopgørelsen: Kapitalandele Segmentoplysninger Selskabets virksomhed kan opdeles i et forretningsområde: Investeringsvirksomhed. Segmentet følger selskabets risici samt den ledelsesmæssige og interne økonomistyring. Der oplyses ikke yderligere segmentoplysninger idet alle informationer fremgår af selskabets resultatopgørelse og balance. Transaktioner med nærtstående parter Transaktioner med nærtstående parter, sker på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Handlerne foretages efter kontraktlig aftale mellem Koncernens virksomheder. Resultatopgørelse Indregning af indtægter Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder periodens renter af værdipapirer samt udbytte af kapitalandele med fradrag af udenlandske udbytteskatter. Renteindtægter vedrørende rentebærende finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen efter den effektiv rentes metode. Renteudgifter indeholder periodens renteudgifter vedrørende lån fra komplementaren. Kursreguleringer omfatter periodens værdiregulering af kapitalandele samt realiserede gevinster og tab ved salg af kapitalandele. Endvidere indgår valutakursregulering. ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

19 Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed omfatter omkostninger der er afholdt i året forbundet med udførelsen af selskabets investeringsaktivitet. Herunder er indeholdt honorar til ATP for det administrationsarbejde, som ATP udfører for selskabet. Kommanditselskabet er ikke selvstændigt skattepligtigt, idet kommanditselskabets resultat indgår i kommanditistens og komplementarens skattepligtige indkomst. Balance Likvider Likvide midler indregnes og måles i balancen til nominel værdi. Kapitalandele Køb og salg af kapitalandele indregnes på handelsdagen. Kapitalandele indregnes første gang på indgåelsesdagen til dagværdi og måles efterfølgende ligeledes til dagsværdi. For kapitalandele, der handles på en markedsplads, anvendes den offentlig tilgængelige markedskurs. For unoterede kapitalandele, værdiansættes investeringen på baggrund af seneste handelspris, enten i form af en kapitaludvidelsesrunde eller et delvist salg, på baggrund af værdien af sammenlignelige selskaber samt ved anvendelse af traditionelle værdiansættelsesmetoder. Dagsværdiopgørelserne er ATP Alternative Investments K/S mest objektive skøn over kapitalandelenes aktuelle dagsværdi, baseret på så entydige og ensartede retningslinier som muligt og i en vis udstrækning støttet af ledelsesmæssige skøn. Regulering af kapitalandelenes dagsværdi indregnes løbende i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser som omfatter gæld til tilknyttede virksomheder og anden gæld måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse ATP Alternative Investments K/S pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvide beholdninger samt selskabets likvide beholdning ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres direkte og opgøres som modtagne renter og realiserede kursreguleringer med fradrag af betalinger til leverandører. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter regnskabsårets købs- og salgsbevægelser vedrørende kapitalandele. ATP Alternative Investments K/S Årsrapport

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ATP REP II Årsrapport 2014

ATP REP II Årsrapport 2014 ATP REP II Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den 4. februar 2015 ATP Real Estate Partners II K/S Cvr.-nr: 33 38 89 77 Årsrapport for perioden

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP PensionService A/S Cvr.nr. 13 49 68 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje Fokus A/S. 1. januar 2012-31. december 2012 // 4. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje Fokus A/S. 1. januar 2012-31. december 2012 // 4. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje Fokus A/S 1. januar 2012-31. december 2012 // 4. regnskabsår Formuepleje Fokus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch. Årsrapport 2014 NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.com Indhold Til vores aktionærer og andre interessenter 3

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S

Formuepleje Merkur A/S Formuepleje Merkur A/S Årsrapport 2010//2011 1. juli 2010-30. juni 2011 // 14. regnskabsår Merkur Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 65% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Sund & Bælt Partner A/S. CVR-nr. 26 01 91 33. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

Sund & Bælt Partner A/S. CVR-nr. 26 01 91 33. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx Sund & Bælt Partner A/S CVR-nr. 26 01 91 33 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

A/S Femern Landanlæg. CVR-nr. 32 56 79 67. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

A/S Femern Landanlæg. CVR-nr. 32 56 79 67. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx A/S Femern Landanlæg CVR-nr. 32 56 79 67 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport A/S Femern Landanlæg Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere