INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II. Gør mere for din formue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II. Gør mere for din formue"

Transkript

1 INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II Gør mere for din formue

2 Attraktivt vindmølleprojekt med højt afkast og stor sikkerhed

3 Indholdsfortegnelse K/S Difko Putlitz II Præsentation af K/S Difko Putlitz II Vindmøllens anskaffelsespris Budgetteret produktion Afregningspris Aftaler om administration Selskabsadministration og driftsteknisk ledelse Service- og forsikringsaftaler Selskaberne bag projektet Kommandit- og komplementarselskaberne Infrastrukturselskabet og transformatorstationen Dansk Investeringsfond Finansiering og budgetter Finansiering Budgetforudsætninger Likviditetsbudgetter Budget for kommanditselskabet Risici og følsomhed Risikovurdering Følsomhedsberegninger Investors deltagelse Generelt om investering i vindmøller Investering via et kommanditselskab Erhvervelse af anparter Skattemæssige forhold generelt Skattemæssige forhold personlig investor Skattemæssige forhold selskabsinvestor Skattemæssige forhold tyske skatteregler Erklæringer og vedtægter Ansvarlige og rådgivere Udbydererklæring Revisorerklæring Advokaterklæring Vedtægter for kommanditselskabet Vedtægter for komplementarselskabet Bilag

4 TROVÆRDIGHED KVALITET NYTÆNKNING HANDLEKRAFT Difko er din garant for troværdighed, kvalitet, nytænkning og handlekraft, når du vil optimere dine investeringer. Under navnet Difko har Dansk Investeringsfond i mere end 30 år arbejdet med at udvikle, udbyde og administrere investeringsløsninger. Projekterne gennemgår en skarp kvalificering og kvalitetssikring, hvilket betyder investeringsløsninger af højeste kvalitet. Prospektets formål Formålet med prospektet er at give samtlige oplysninger til brug for investors beslutning om erhvervelse af anparter i projektet. Dette prospekt indeholder alle relevante oplysninger omkring projektet og giver således dig som investor et solidt beslutningsgrundlag. Difkos mangeårige erfaring sikrer, at du som investor altid får en optimal investeringsrådgivning, og resultatet er en formue, der arbejder for dig. Når projektet er i gang, hjælper Difko med den videre udvikling og pleje, så din investering altid er i trygge hænder. Vindmølleinvesteringer lav risiko og flotte afkast Vindmøllemarkedet er karakteriseret ved en begrænset risiko med gode muligheder for solide afkast. Difko arbejder derfor med at finde de helt rigtige vindmøller i forhold til både afregningspris, beliggenhed og teknologi. Difko har altid din investering for øje og sikrer dig de bedste muligheder på markedet. God fornøjelse med læsning af prospektet! Difko Invest A/S Ronny Hviid Afdelingsdirektør

5 Præsentation af K/S Difko Putlitz II K/S Difko Putlitz II 5 Det er med glæde, at vi hermed kan præsentere vores nye tyske vindmølleprojekt, K/S Difko Putlitz II. Vindmøllen blev oprindeligt udbudt i 2005 i selskabet K/S Difko Gerdshagen V. Difko Invest A/S har option på at formidle et salg af møllen inklusive alle relevante tilladelser, godkendelser og ejerandele, da investorerne har ønsket at realisere deres investering før projektets udløb. K/S Difko Putlitz II er et ideelt investeringsobjekt for både personlige investorer og selskaber. Projektet udbydes på 100 anparter til maksimalt 10 investorer. Investors økonomi Som investor i projektet udgør din maksimale hæftelse og risiko kr. pr. anpart, som delvist indbetales ved erhvervelse af anparten. Møllen samt alle aftaler, herunder blandt andet OptiSafe, teknisk ledelse og jordleje, videreføres i det nye kommanditselskab, K/S Difko Putlitz II, og der startes således for fra med en ny 20-årig projektperiode. Dette svarer til en levetid på møllen på 24 år. Møllen, som er en Vestas V90-2MW med 90 meter stor rotor og en navhøjde på 105 meter, er beliggende i et gunstigt vindområde tæt på den lille tyske by Gerdshagen mellem Hamburg og Berlin. Møllen er optimeret til beliggenheder med lav turbulens samt lav til middel vindhastighed, som det er tilfældet indenlands i Tyskland. Projektet har mange positive elementer, men især fremhæves den faste afregningspris i projektets første godt 16 år samt Opti- Safe-serviceaftalen med Vestas. For at sikre den bedst mulige drift af vindmøllen blev der ved projekteringen af møllen i 2005 tegnet en 10-årig service-, vedligeholdelses- og garantikontrakt (OptiSafe) med Vestas. Der er indgået aftale med et tysk firma om den løbende drift (teknisk ledelse) af møllen, og man modtager i Tyskland en fast høj elafregningspris i op til 20 år udover idriftsættelsesåret. Investorernes maksimale risiko udgør kun godt 54% af projektprisen. En personlig investor med 10 anparter i projektet forventes at opnå (efter skat og indskud): Afkast af investeringen på ca. 12,1% p.a. Fradrag i personlig indkomst i 2009 på ca kr. Akkumuleret likviditet ved projektets ophør efter 20 år på ca kr. En selskabsinvestor med 10 anparter i projektet forventes at opnå (efter skat og indskud): Afkast af investeringen på ca. 6,3% p.a. Fradrag i selskabsindkomst i 2009 på ca kr. Akkumuleret likviditet ved projektets ophør efter 20 år på ca kr. Vindmøller er driftsaktiver og kan skattemæssigt afskrives med op til 25% årligt. Udbud Projektet udbydes den 8. oktober 2009 efter først til mølle-princippet.

6

7 Vindmøllens anskaffelsespris K/S Difko Putlitz II 7 Projektet består af en Vestas V90-2MW vindmølle opstillet ved den lille tyske by Gerdshagen, ca. 170 km sydøst for Hamburg. Overtagelse af projektet Møllen forventes overdraget til kommanditselskabet pr. 1. december Projektpris Projektet er budgetteret i EUR, da afregningen for el er i EUR og kommanditselskabets lån vil være i EUR. H Gerdshagen Den samlede projektpris for erhvervelse af projektets vindmølle forventes at blive EUR , svarende til ca. 25 mio. kr., og kan opgøres således: Projektpris i EUR: Møllens kontante købspris Implementering af systembonus Advokat og revisor Mæglerhonorar til Difko Invest A/S Diverse projektomkostninger Projektet er struktureret således, at der er stiftet et dansk kommanditselskab med navnet K/S Difko Putlitz II, som erhverver vindmøllen samt alle projektrettigheder, tilladelser og aftaler fra K/S Difko Gerdshagen V, som har ejet møllen siden den blev opstillet og idriftsat i Projektpris i alt Prisen for møllen er kr. svarende til EUR ved en budgetteret kurs på 745. Indeholdt i prisen er betaling for en ejerandel på 2/48 af selskabet Infrastruktur Putlitz Ost GmbH & Co. KG, som ejer samlestationen og fælleskablet, der løber fra møllerne i parken til transformatorstationen Umspannwerk Putlitz GmbH & Co. KG, som overfører den producerede mængde el til det offentlige netværk. Prisen inkluderer også en ejerandel på 2/250 af Umspannwerk Putlitz GmbH & Co. KG. Til prisen på møllen skal lægges budgetteret honorar for implementering af systembonus (læs eventuelt mere herom i afsnittet»afregningspris«senere i prospektet), honorar til revisor og advokat for behandling af samtlige kontraktrelationer samt juridisk og teknisk assistance til gennemførsel af handlen. Difkos indtægter består af følgende: Et mæglerhonorar til Difko Invest A/S på kr. i forbindelse med formidling af projektet samt for navne- og stemmerettigheder. Et honorar til Difko Invest A/S på kr. fra K/S Difko Gerdshagen V. Et årligt vederlag til Difko Administration A/S på kr. for varetagelse af selskabsadministration af kommandit- og komplementarselskaberne samt driftsteknisk ledelse af møllen. En årlig jordlejeindtægt til Windpark Gerdshagen GmbH & Co. KG (som ejes af Difko Invest A/S) på EUR , som reguleres med 2,5% pr. år. Et honorar til Difko Tech A/S på EUR for projektledelse i forbindelse med implementering af systembonus. Endvidere skal kommanditselskabet afholde mæglerhonorar til Difko Invest A/S samt diverse projektomkostninger, som blandt andet etablerings- og stiftelsesomkostninger samt udgifter i forbindelse med finansieringen. Navne- og stemmeret Betaling for kommanditselskabets ret til at benytte Difko-navnet samt for stemmeret på Dansk Investeringsfonds årlige generalforsamling udgør kr. plus moms. Beløbet er indeholdt i mæglerhonoraret til Difko Invest A/S.

8 K/S Difko Putlitz II 8 Budgetteret produktion Vindberegninger I forbindelse med møllens projektering i 2005 blev der udarbejdet vindberegninger af to af Tysklands mest anerkendte vindkonsulentbureauer DEWI GmbH (Deutsches Windenergie Institut) og Wind-consult GmbH. Vindberegningerne blev udregnet og valideret på baggrund af 21 eksisterende vindmøller beliggende i nærheden af Gerdshagen, hvorved det statistiske datagrundlag for vindforholdene i området var ganske solidt. På trods heraf blev den beregnede gennemsnitlige bruttoproduktion på kwh reduceret med samlet 12,5% på vindberegningerne, møllernes rådighed og nettab, hvorved den oprindelige budgetterede produktion var kwh. Møllen har været i drift siden ultimo december 2005 og har i perioden (hele driftsår) faktureret følgende produktion: Flagermus Der er i området konstateret en bestand af flagermus, og grundet manglende viden om flagermusenes adfærd i forhold til vindmøller er der i byggetilladelsen indsat en restriktion, der tilgodeser flagermusbestanden. For at nedbringe risikoen for, at flagermusene kolliderer med møllernes vinger i bevægelse, skal møllen afbrydes i følgende perioder: Fra 1. maj til 20. juni - fra solnedgang og indtil 2 timer efter midnat. Fra 11. juli til 31. august - fra solnedgang og indtil 2 timer efter midnat. DEWI GmbH har tidligere på baggrund af den absolutte nedetid beregnet det forventede produk tionstab i forbindelse med, at vindmøllen afbrydes i ovennævnte perioder. Produktionstabet blev beregnet til kwh pr. år og er medregnet i den budgetterede produktion. kwh: Rådighed: Vindindeks: ,3 78, ,9 99, ,5 93,1 Møllen har i 2009 indtil videre produceret kwh (pr. 5. oktober 2009) og haft en rådighed på har været et ret fattigt vindår med et vindindeks på 75,3 opgjort pr. august Et normalt vindår karakteriseres ved et vindindeks på 100. Difko Invest A/S undersøger i samarbejde med projektets tyske advokat muligheden for at få ophævet eller lempet restriktionen, da flere andre møller i nærheden har fået lempet tilsvarende restriktioner. Såfremt dette iværksættes, vil der kunne påregnes engangsomkostninger i form af advokat- og konsulentomkostninger. Der er ikke sket indregning af dette i budgettet, men i følsomhedsberegningerne senere i prospektet er effekten af en fuldstændig ophævelse af restriktionen beregnet. Udbudspris og produktion Den produktionsspecifikke investering (projektpris i forhold til den årlige nettoproduktion) kan opgøres således: For at verificere den budgetterede d fremadrettede d vindproduktion d har Difko Invest A/S bedt EMD International A/S, et af de førende vindkonsulentbureauer i Europa, om at genberegne møllens produktion baseret på den faktiske produktion siden idriftsættelsen i 2005 og i forhold til de eksakte vindindeks. Produktionsspecifik investering: Samlet projektpris Årlig budgetteret produktion Produktionsspecifik investering EUR kwh 0,669 EUR/kWh Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en P75-produktion på kwh, hvilket vil sige, at der er 75% sandsynlighed for at opnå den budgetterede produktion eller en produktion, der er højere. Genberegnet produktion (netto): P50 P75 P kwh/år kwh/år kwh/år

9 Afregningspris K/S Difko Putlitz II 9 Det tyske vindmøllemarked er ideelt for mølleinvesteringer, da lovgivningen sikrer en fast høj afregningspris i op til 20 år udover idriftsættelsesåret. Tyskland er med installeret effekt på mere end MW verdens største bidragsyder af vindproduceret energi. Vindproduktionen i Tyskland dækker nu over 7% af det samlede nationale elforbrug. Den tyske vindmøllekapacitet er fortsat under udbygning, og markedet er primært baseret på private investeringsprojekter som K/S Difko Putlitz II. Tysk lov prioriterer vedvarende energi I 2004 vedtog man i Tyskland loven om»prioritering af Vedvarende Energi«(EEG), som støtter udbygningen af vedvarende energi for at skabe en bæredygtig udvikling. Loven regulerer især køb og afregning af strøm fra vedvarende energiprojekter, som eksempelvis vindmøller og solcelleanlæg. Loven pålægger elselskaberne at aftage strømmen og fremme privat deltagelse i projekterne gennem fastlagte, gunstige økonomiske rammer i hele projekternes levetid. Fast elafregningspris i 20 år Afregningen for vindmøllestrøm er fastlagt, så møller opført og idriftsat i 2005 modtager 8,53 EUR-cent pr. kwh, svarende til ca. 63,5 øre pr. kwh i møllens første 20 år udover idriftsættelsesåret. K/S Difko Putlitz II vil således være berettiget til den høje afregningssats på 8,53 EUR-cent pr. kwh indtil og med 31. december Fra 2026 vil den producerede vindmøllestrøm skulle afregnes til markedspris. I budgettet er det forudsat, at kommanditselskabet modtager 8,53 EUR-cent pr. kwh i hele projektets løbetid. Denne forudsætning sker ud fra en betragtning om, at vi forventer, at markedspriserne for energi vil være stigende i takt med øget efterspørgsel samt generelle inflationsmæssige stigninger. I afsnittet med følsomhedsberegninger senere i prospektet er den økonomiske konsekvens af højere eller lavere markedspris på el beregnet. Systembonus I forbindelse med at Tyskland tilpassede lovgivningen om vedvarende energi (EEG) pr. 1. januar 2009, blev der indført en systembonus (SDL - systemdienstleistung) til møller idriftsat før 2009, under forudsætning af at visse teknologiske forbedringer imødekommes i forbindelse med en opgradering af møllen. Denne nye ordning giver ejerne af eksisterende møller mulighed for en ekstra indtjening på 0,7 EUR-cent pr. kwh i en periode på fem år under forudsætning af, at møllen opfylder et antal skærpede krav til strømmens kvalitet. Denne kvalitetsforbedring opnås ved implementering af følgende tre trin: Forbedringer i møllen: Dette opnås ved montering af standardkomponenter, som mølleproducenterne er i gang med at udvikle på baggrund af SDL-specifikationen fastsat i lovgivningen. Forbedringer i parkinfrastrukturen: Individuelle tilpasninger på parkniveau, som afhænger af antal møller i parken, net-infrastrukturen samt afstanden fra parken til den nærmeste transformatorstation. Eventuelt mindre tilpasninger i transformatorstationen. Der er i budgettet afsat EUR til denne opgradering, der svarer til de indikationer og tilbud, som Difko Tech A/S har modtaget fra Vestas samt en række komponentleverandører, rådgivende ingeniører, tekniske supervisorer og certificeringsinstitutioner, som skal assistere ved implementeringen. I budgettet er der indregnet systembonus på 0,7 EUR-cent fra 2011 og de efterfølgende fire år.

10 Selskabsadministration og driftsteknisk ledelse Aftaler om administration 10 Selskabsadministration Kommanditselskabet indgår en selskabsadministrations aftale med Difko Administration A/S om at forestå admini stra tionen af komplementarselskabet, kommanditselskabet og dets vindmølle, således at der for investorerne er etableret en professionel administration. Der er tale om en rammeaftale, som omfatter følgende forhold: Generel administration af selskaberne inklusive afholdelse af årligt bestyrelsesmøde og ordinær generalforsamling, løbende orienteringer til bestyrelsen og investorerne samt indsættelse af en direktør, som vil administrere alle aftaler. Kontakt til långiver, revisor og offentlige myndigheder. Betaling af regninger og bogføring. Udarbejdelse af årsrapport og budget. Drage omsorg for anbringelse af likvide midler. Indberetning af moms i både Danmark og Tyskland. Indsendelse af selvangivelse i Danmark for komplementarselskabet. Koordinering af udarbejdelse af tysk selvangivelse for samtlige investorer, kommandit- og komplementarselskaberne. Udarbejdelse af skattebilag til projektets investorer. Opgaver, som ligger ud over rammeaftalen, eksempelvis omlægning af lån, udføres ved forudgående aftale og honoreres særskilt. Difko Adminstration A/S er erstatningsansvarlig over for kommanditselskabet efter dansk rets almindelige regler. Admi n i strators samlede erstatningspligt pr. år vil maksimalt kunne udgøre 5 mio. kr. som følge af samme skadevoldende hand ling. Begrænsningen gælder dog ikke, hvis Difko Admini stration A/S har handlet groft uagtsomt. Difko Administration A/S er ikke ansvarlig for kommanditselskabets eventuelle indirekte tab og følgeskader. Driftsteknisk ledelse Administrationsaftalen inkluderer endvidere driftsteknisk ledelse udført af Difko Tech A/S. Den driftstekniske ledelse er en udvidelse af den grundlæggende tekniske ledelse, som udføres af Energy-Consult Projektgesellschaft mbh, og har til formål at sikre investorerne en optimeret drift af møllen. Der er tale om en rammeaftale, som omfatter følgende forhold: Overvågning af møllen i det såkaldte WIS-system. Oprettelse af forbindelse til en online-portal, hvor kommanditselskabet, administrator og investorerne døgnet rundt har adgang til møllens vigtigste driftsdata. Kontakt til den tekniske ledelse. Nødvendige handlinger i tilfælde af driftsforstyrrelser. Indsamling af driftsparametre som eksempelvis produktionsdata, rådighedsdata og fejllog, som stilles til rådighed for kommanditselskabet i en månedsrapport. Medvirken ved opgørelsen af rådigheden samt forhandlinger med Vestas vedrørende eventuelle bødebetalinger i forbindelse med for lav rådighed. Opgaver, som ligger ud over rammeaftalen, eksempelvis implementering af systembonus, udføres ved forudgående aftale og honoreres særskilt. Opsigelsesvarsel Administrationsaftalen og aftalen om driftsteknisk ledelse kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel. Det skal dog i denne forbindelse fremhæves, at såfremt aftalen om selskabsadministration opsiges, mistes navne- og stemme rettighederne, jf i kommanditselskabets vedtægter. Honorar For selskabsadministration og driftsteknisk ledelse betaler kommanditselskabet et årligt honorar til Difko Administration A/S på kr. med tillæg af moms. Honoraret reguleres årligt med nettoprisindekset, dog minimum 2%, første gang den 1. januar 2011.

11 Service- og forsikringsaftaler OptiSafe-aftale med Vestas Der er indgået en OptiSafe-serviceaftale med Vestas om totaldækning af vindmøllen for en periode på 10 år fra idriftsættelsen ultimo december Aftalen løber indtil 30. december Serviceaftalen omfatter også en rådighedsgaranti for møllen, som betyder dækning af et eventuelt driftstab på op til 95% af tiden. For de syv møller i Gerdshagen-parken garanteres samlet en rådighed på 97%. Prisen for OptiSafe-aftalen er baseret på produktionen. For 2009 betales 1,09 EUR-cent pr. produceret kwh, dog minimum EUR Honoraret reguleres hvert år med minimum 1,5%, men såfremt det tyske producentprisindeks (Preisindex der Erzeugerpreise) stiger mere end 1,5%, har Vestas ret til at regulere honoraret med mere end 1,5%. Aftalen omfatter al vedligeholdelse, alle serviceeftersyn samt forsikring og eventuelle reparationer på vindmøllen i de første 10 år fra idriftsættelse. Aftale om teknisk ledelse Der er indgået aftale med Energy-Consult Projektgesellschaft mbh omkring teknisk ledelse af vindmøllen på lokationen i Tyskland. Denne aftale sikrer den grundlæggende drift via overvågning af møllen og Vestas arbejde under OptiSafe-aftalen. Energy-Consult Projektgesellschaft mbh har stor erfaring inden for dette område og laver i dag teknisk ledelse på ca. 500 MW i Tyskland og har været i vindmøllebranchen i mere end 18 år. Forsikringsaftaler K/S Difko Putlitz II har, som en del af OptiSafe-serviceaftalen med Vestas, forsikring af vindmøllen. Aftalen indeholder en forsikringsdækning for havari og driftstab. Der er tegnet forsikring for drifts tab ved skade på transformatorstationen (Umspannwerk Putlitz GmbH & Co. KG). Sandsynligheden for, at denne type skader opstår, er dog meget lav, men kan i værste fald betyde driftsstop i månedsvis. For at afbalancere prisen i forhold til risikoen for driftsstop er karensperioden på fire uger, og den maksimale periode for udbetaling er ni måneder. Fælleskablet og samlestationen, som K/S Difko Putlitz II indirekte har en ejerandel af via ejerskab i selskabet Infrastruktur Putlitz Ost GmbH & Co. KG, er forsikret mod havari og driftstab. Forsikringens selvrisiko er på EUR pr. hændelse, og karensperioden er fire dage pr. hændelse på fælleskablet og fem dage pr. hændelse på samlestationen. Der er endvidere tegnet ansvarsforsikringer for driften af møllen, transformatorstationen og infrastrukturselskabet. Aftaler om administration 11

12 Kommandit- og komplementarselskaberne Selskaberne bag projektet 12 Kommanditselskabet Selskabets fulde navn er K/S Difko Putlitz II, og det er stiftet af Difko Asset A/S i juli Der har indtil nu ikke været aktivitet i selskabet. Selskabet er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med CVR-nr med hjemsted i Holstebro Kommune. Selskabets vedtægtsmæssige formål er at investere i og administrere vindmøller. Kommanditselskabet er opdelt i 100 anparter, der fordeles mellem projektets maksimalt 10 investorer. Hver anparts pålydende værdi er kr., og kommanditselskabet har således en stamkapital på 13,5 mio. kr., der delvist indskydes kontant ved projektets start. Generelt kendetegnes et kommanditselskab ved, at én deltager hæfter ubegrænset for alle kommanditselskabets forpligtelser, mens de øvrige deltagere alene hæfter begrænset svarende til den til enhver tid værende nominelle/pålydende størrelse af anparten. Den selskabsdeltager, der hæfter ubegrænset, benævnes»komplementaren«, mens de deltagere, der hæfter begrænset, benævnes»kommanditister«. Vælger du at deltage i projektet, vil du blive kommanditist og vil således kun hæfte begrænset over for kommanditselskabet. Den ubegrænsede hæftelse holdes i komplementarselskabet. Difko Invest A/S har sikret, at projektets investorer har den fulde kontrol over projektet ved, at hver enkelt investor i forbindelse med erhvervelsen af anparterne i kommanditselskabet samtidig erhverver en tilsvarende andel af anparterne i komplementarselskabet. Investorerne ejer derfor hele projektet såvel kommanditselskabet som komplementarselskabet. Komplementarselskabet Selskabets fulde navn er Kodif Putlitz II ApS, og det er stiftet af Difko Asset A/S i juli Der har indtil nu ikke været aktivitet i selskabet. Selskabet er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med CVR-nr med hjemsted i Holstebro Kommune. Selskabet har til formål at være komplementar i kommanditselskabet samt at administrere kommanditselskabet og forestå driften af kommanditselskabets vindmølle(r) og aktiviteter i øvrigt. Komplementarselskabet vil ikke have ejendomsret til vindmøllen. Komplementarselskabet hæfter ubegrænset for kommanditselskabets forpligtelser og er derfor stiftet i selskabsform som en selvstændig juridisk enhed i form af et anpartsselskab (ApS). Den ubegrænsede hæftelse er således afgrænset til dette selskabs til enhver tid værende egenkapital. Komplementarselskabet er opdelt i 100 anparter, der erhverves af projektets investorer samtidig med erhvervelsen af anparterne i kommanditselskabet, og i samme fordelingsforhold som ejerskabet af kommanditselskabet. Hvert enkelt anparts pålydende værdi er kr., og komplementarselskabet har således en anpartskapital på i alt kr. Valg af revisor Difko Invest A/S har på vegne af kommandit- og komplementarselskaberne indgået en aftale om revision med Pricewaterhouse- Coopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Aftalen er indgået på konkurrencedygtige og markedsmæssige vilkår. Investorerne kan frit beslutte at vælge en anden revisor, såfremt de måtte ønske det. Difko Invest A/S vil dog anbefale, at PricewaterhouseCoopers bibeholdes som projektets revisor. Kommandit- og komplementarselskabernes udgift til revisor er budgetteret til kr. for Vedtægter Kommandit- og komplementarselskaberne er baseret på Difkos projektvedtægter, der har til hensigt at sikre investorerne gode forhold som deltagere. Vedtægter for kommandit- og komplementarselskaberne findes i afsnittet»erklæringer og vedtægter«bagerst i prospektet.

13 Infrastrukturselskabet og transformatorstationen Infrastrukturselskabet K/S Difko Putlitz II erhverver samtidig med købet af vindmøllen en ejerandel på 2/48 af selskabet Infrastruktur Putlitz Ost GmbH & Co. KG. Transformatorstationen K/S Difko Putlitz II erhverver samtidig med købet af vindmøllen en ejerandel på 2/250 af selskabet Umspannwerk Putlitz GmbH & Co. KG. Selskabet er et tysk KG, som er at sidestille med et dansk kommanditselskab, hvorfor det på samme måde er et transparent selskab rent skatte- og udgiftsmæssigt. Selskabet er et tysk KG, som er at sidestille med et dansk kommanditselskab, hvorfor det på samme måde er et transparent selskab rent skatte- og udgiftsmæssigt. Selskabets formål er at eje og drive fælleskablet og samlestationen. Selskabets faciliteter er projekteret med henblik på at skulle anvendes af tre vindmølleparker på i alt 48 MW, hvoraf Gerdshagen-møllernes andel udgør 14 MW. Selskabets udgifter fordeles ligeligt efter ejerforholdene mellem selskabsdeltagerne, således at kommanditselskabet skal betale 1/7 af 14/48 af selskabets udgifter. Selskabets formål er at eje og drive transformatorstationen, hvorfra strømmen aftages af Vattenfall Europe Transmission GmbH. Selskabets faciliteter er projekteret med henblik på at skulle anvendes af flere vindmølleparker på i alt 250 MW, hvoraf Gerdshagen-møllernes andel udgør 14 MW. Selskabets udgifter fordeles ligeligt efter ejerforholdene mellem selskabsdeltagerne, således at kommanditselskabet skal betale 1/7 af 14/250 af selskabets udgifter. Selskaberne bag projektet 13

14 Dansk Investeringsfond Selskaberne bag projektet 14 Dansk Investeringsfond (Difko) har i mere end 30 år arbejdet med udbud af investeringsprojekter, formidling af investerings kapital og selskabsadministration. Difko har helt fra begyndelsen været en betydelig aktør på investeringsmarkedet og har, som landets ældste udbyder af kommanditselskaber, udbudt mere end 160 investeringsprojekter inden for skibsfart, ejendomme og alternativ energi, herunder vindmøller, offshore og andre forretningsområder. Dansk Investeringsfond har hovedsæde i Holstebro samt afdeling i København og Horsens og beskæftiger på nuværende tids punkt 83 medarbejdere. Ansvarsforsikringer Difko har for samtlige koncernens selskaber tegnet professionel ansvarsforsikring for vores rådgiveransvar i forbindelse med projektudbud samt for selskabsadministrationen. Investordemokrati Et af Difkos særkender er den store grad af investordemokrati. Det er investorerne selv, der vælger flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i kommanditselskaberne. Det er ligeledes investorerne, der via repræsentanter vælger bestyrelsen i Dansk Investeringsfond. Flertallet af fondens bestyrelsesmedlemmer er altså aktive investorer. Dette investordemokrati anser vi for at være en af Difkos største styrker. K/S Difko Putlitz II erhverver stemmeret til den årlige generalforsamling i Dansk Investeringsfond og kan på denne generalforsamling afgive i alt 600 stemmer. Læs eventuelt mere om udøvelse af stemmeretten i kommanditselskabets vedtægter 11. Formål Dansk Investeringsfond har til formål at: Fremme en bred folkelig investering til gavn for såvel det danske samfund som for selskabsdeltagerne. Foretage direkte eller indirekte investering fortrinsvis i dansk erhvervsliv og i virksomheder, institutioner m.v., der virker for erhvervslivet. Yde støtte til dansk erhvervsliv, herunder forsknings arbejde, der kan gavne beskæftigelse, initiativ og uddannelse. Dansk Investeringsfond ejer, via Difko A/S, selskabet Difko Invest A/S, der er ansvarlig for indkøb, due diligence, udvikling af investeringsprojektet og udbud til investorer, og selskabet Difko Admini stration A/S, der administrerer og koordinerer driften omkring K/S Difko Putlitz II, Kodif Putlitz II ApS og vindmøllen. Projektets udbyder Difko Invest A/S er udbyder af projektet og varetager i sin egenskab af udbyder formidlingen af anparterne for Difko Asset A/S. Projektselskaberne er stiftet af Difko Asset A/S, og Difko Asset A/S ejer på udbudstidspunktet samtlige anparter i K/S Difko Putlitz II og Kodif Putlitz II ApS. Dansk Investeringsfond Difko A/S Difko Asset A/S, Holdingselskab Difko Invest A/S Difko Børs A/S, Fondsmæglerselskab Difko Administration A/S Difko Inkasso A/S

15

16 Finansiering Finansiering og budget 16 På baggrund af indhentet lånetilbud fra et dansk pengeinstitut er budgettet for K/S Difko Putlitz II udarbejdet med udgangspunkt i nedenstående finansiering: Banklån på 18 mio. kr. (optages i EUR), som indtil 30. november 2022 halvårligt afdrages til nul. Lån fra komplementarselskabet på kr. uden løbende afvikling. Långivers sikkerhed I forbindelse med optagelse af lån i banken stiller kommanditselskabet sædvanlige sikkerheder over for banken, hvilket består af førsteprioritets pant i møllen, transport i afregninger og forsikringssummer, indtrædelsesret i jordlejemål, transport i resthæftelserne samt pant i anparterne. Forrentning For det variabelt forrentede banklån anvendes i budgettet en stigende rentekurve. For 2009 er den budgetterede rente inklusive bankens rentemarginal 5,18% og fra 2018 til 2022, hvor lånet indfries, er renten 7,55%. Investorkredsen kan beslutte at afdække renterisikoen ved at fastlåse renten for en længere periode. Lån fra komplementarselskabet på (oprindeligt) kr. forrentes med 7% p.a., dog minimum den til enhver tid værende mindsterente, som p.t. er 2%. Herudover modtager komplementarselskabet en kautionsprovision på 2% p.a. af komplementarens egenkapital for at påtage sig den ubegrænsede hæftelse for kommanditselskabets forpligtelser. Nedrivningsgaranti Jordejer har stillet krav om en nedrivningsgaranti på EUR i hele projektets løbetid. Jf. det modtagne lånetilbud vil den årlige garantiprovision koste EUR 1.080, svarende til 3%. Finansieringsomkostninger Der er i budgettet afsat EUR til eksterne rådgivere i forbindelse med oprettelse af lånedokumentationen og etablering af behørige sikkerheder for långiver. Der er endvidere afsat kr. til bankens etableringsgebyr, jf. modtaget lånetilbud. Følsomhedsberegninger I afsnittet med følsomhedsberegninger har vi beregnet den økonomiske konsekvens af, at renten i hele lånets løbetid er henholdsvis 1%-point højere og 1%-point lavere end budgetteret. Investerings- og finansieringsplan (i kr.) Investering: Finansiering: Køb af vindmølle Egenkapitalindskud Implementering af systembonus 373 Serielån Advokat og revisor 214 Lån fra komplementarselskabet 125 Mæglerhonorar 761 Diverse projektomkostninger 212 Kassebeholdning 862 I alt I alt

17 (i Finansiering og budget 17 BUDGETTERET RENTE - INKLUSIVE MARGINAL 8,00% 7,50% 7,00% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00%

18 Budgetforudsætninger Finansiering og budget 18 Difko Invest A/S har anvendt de nedenfor anførte oplysninger og beløb ved udarbejdelsen af budgettet. Budgettet er baseret på forventninger, indgåede kontrakter og aftaler samt realiserede tal for de seneste knap fire år. Difko Invest A/S har i samarbejde med rådgivere foretaget forsigtige skøn. Mølletype: Vestas V90-2MW Beliggenhed: Tyskland mellem Hamburg og Berlin Specifikationer: Navhøjde 105 meter rotor 90 meter Vindhastighed: 6,7 m/s i navhøjde Samlet projektpris: 24,96 mio. kr. Finansiering: 18 mio. kr. (ca. 72% af projektpris) Serielån over 13 år Variabel rente Budgetteret produktion (P75): kwh Produktionsspecifik investering: 0,669 EUR/kWh Gns. driftsafkast: 8,84% Idriftsat: December 2005 Serviceaftale: Vestas OptiSafe Jordlejeaftale: 20 år + option på 10 år Nedrivningsgaranti: EUR, provision 3% p.a. Garanteret elafr.pris: 8,53 EUR-cent/kWh indtil og med ,7 EUR-cent i 5 år (systembonus) Budgettet er derfor udarbejdet med udgangspunkt i en forventet årlig nettoproduktion på kwh, men der kan forventes udsving i vindens energiindhold fra år til år. Der henvises i øvrigt til afsnittet»budgetteret produktion«. Afregningspris Møllen modtager til og med år ,53 EUR-cent pr. kwh. Der er for projektets sidste knap fire år budgetteret med en afregningspris på samme niveau. For er der som følge af systembonus budgetteret med ekstra 0,7 EUR-cent pr. kwh. Drift og forsikring I 2005 blev der indgået en 10-årig service-, vedligeholdelses- og garantikontrakt (OptiSafe) med Vestas. Det vil sige, at Vestas står for at servicere, reparere og vedligeholde møllen i godt seks år endnu. For 2009 betales herfor 1,09 EUR-cent pr. kwh, dog minimum EUR Honoraret er budgetteret reguleret med 1,5% hvert år. Herudover er der indgået en samlet forsikringspakke bestående af ansvars-, maskinnedbruds- og driftstabsforsikring for både møllen (en del af OptiSafe-aftalen), infrastrukturselskabet og transformatorstationen. Den samlede pris for forsikringerne (udover de forsikringer, som er medtaget i OptiSafe-aftalen) er budgetteret til EUR om året. Forsikringerne indekseres i budgettet med 2,5% årligt. Starttidspunkt Budgettet forudsætter, at K/S Difko Putlitz II overtager møllen fra K/S Difko Gerdshagen V pr. 1. december 2009, jf. optionsaftalen mellem K/S Difko Gerdshagen V og Difko Invest A/S. Hvad angår udgifter til service, vedligeholdelse, reparationer og forsikring efter 2015, hvor OptiSafe-aftalen med Vestas ophører, budgetteres med samme udgiftsniveau som om serviceaftalen var fortsat. Der er i 2016 afsat EUR til driftsomkostninger udover beløb til jordleje og nedrivningsgaranti. Budgetperioden er fastlagt som en 20-årig periode fra 1. december 2009 til og med 30. november Bliver overtagelsestidspunktet tidligere eller senere, vil det påvirke projektets samlede indtjening. Anskaffelsespris Den samlede projektpris for erhvervelse af møllen forventes at blive EUR Produktion Vindmøllens produktion er budgetteret ud fra produktionsberegning foretaget af EMD International A/S, baseret på møllens faktiske produktion siden idriftsættelsen i Danmarks Vindmølleforening afsætter som en tommelfingerregel 7-9 øre pr. produceret kwh, hvilket for denne mølle svarer til ca. EUR årligt, som minimum skal være afsat i budgettet til løbende service, forsikring og vedligeholdelse af møllen. Umspannwerk Putlitz GmbH & Co. KG Der er budgetteret med løbende udgifter på EUR pr. år med en årlig indeksering på 2,5% til drift af transformatorstationen Umspannwerk Putlitz GmbH & Co. KG. De løbende driftsudgifter for transformatorstationen består hovedsagelig af udgifter til maskin- og driftstabsforsikring samt diverse småudgifter.

19 Infrastruktur Putlitz Ost GmbH & Co. KG Der er budgetteret med samlede driftsudgifter i infrastrukturselskabet på i alt EUR 7.700, hvoraf K/S Difko Putlitz II s andel udgør ca. EUR pr. år. med en årlig indeksering på 2,5%. De løbende driftsudgifter i infrastrukturselskabet består hovedsagelig af udgifter til maskin- og driftstabsforsikring på samlestationen og fælleskablet samt diverse småudgifter. Jordleje For K/S Difko Putlitz II indgås en jordlejeaftale med Windpark Gerdshagen GmbH & Co. KG (som ejes af Difko Invest A/S) løbende i 20 år med option på forlængelse i op til 30 år. Jordlejeaftalen indgås fra og med 1. december 2009 med en jordlejeudgift på EUR pr. år, som årligt reguleres med 2,5%. Jordlejeaftalen er fra jordejers side uopsigelig i hele projektperioden. Jordejer har stillet krav om en nedrivningsgaranti på EUR i hele projektets løbetid. Garantien er budgetteret til at koste EUR pr. år. Herudover betales årligt EUR 500 til en tysk jordejer, som ejer de omkringliggende jordlodder, for ret til at benytte eksisterende vej eller for eventuel etablering af ny vej til og fra møllen, samlestationen og/eller transformatorstationen. Nedrivning af møllen og fjernelse af kabler Efter endt projektperiode vil vindmøllen formentlig blive revet ned. Der er ikke afsat penge hertil i budgettet, da Difko Invest A/S forventer, at værdien af stålet kan betale herfor. Endvidere er det muligt, at møllen kan sælges eller fortsætte driften. Teknisk ledelse Der er i december 2005 indgået en 5-årig kontrakt omkring den tekniske ledelse og løbende overvågning af vindmøllen med Energy-Consult Projektgesellschaft mbh til en pris på EUR for Herudover betales for 2009 EUR 539 for teknisk ledelse af transformatorstationen. Begge honorarer indekseres med 2,5% pr. år. Teknisk inspektion I budgettet er der i 2009 afsat EUR og i 2013 EUR til teknisk inspektion af møllen, som jf. byggetilladelsen skal gennemføres hvert fjerde år. Fra 2016, hvor OptiSafe-aftalen udløber, er der budgetteret med årligt EUR 1.700, som reguleres med 2,5%. Eget forbrug af strøm Når det er vindstille eller møllen er ude af drift, forbruges stadig strøm til computere m.v. Der er hertil budgetteret med en årlig udgift på EUR 1.000, som indekseres med 2,5% pr. år. Dog er strømprisen markedsbaseret og kan derfor variere. Diverse driftsudgifter Der er i budgettet afsat EUR 770 pr. år til diverse småudgifter. Beløbet reguleres årligt med 2,5%. Endvidere er der i budgettet i start- og slutåret afsat kr. til diverse omkostninger. Administration Der er budgetteret med et administrationsvederlag til Difko Administration A/S på kr. pr. år. Aftalen træder i kraft pr. 1. december Vederlaget indekseres i budgettet med 2% pr. år. Der er til ekstern administration budgetteret med kr. til revision af årsrapporter for kommandit- og komplementarselskaberne samt gennemgang og godkendelse af skattebilag og med kr. til afgivelse af momserklæring og udarbejdelse af samtlige selvangivelser i Tyskland på vegne af såvel investorerne som K/S Difko Putlitz II og Kodif Putlitz II ApS. Budgetterede udgifter til ekstern administration indekseres med 2% årligt. Endelig er der budgetteret med diverse udgifter på ca kr. til eksempelvis kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med deltagelse i møder og eventuel en bestyrelsesansvarsforsikring, såfremt investorerne ønsker det. Udgifterne hertil indekseres med 2% pr. år. Finansiering Der er budgetteret med egenkapitalindskud på 7,7 mio. kr., banklån på 18 mio. kr. (optages i EUR), som afdrages halvårligt, og afdragsfrit lån fra komplementarselskabet på kr. Banklånet er variabelt forrentet, og i budgettet anvendes en rentekurve stigende fra 5,18% i 2009 til 7,55% i , hvor lånet indfries. Lånet fra komplementarselskabet forrentes med 7% p.a., dog minimum mindsterenten. Herudover modtager komplementarselskabet en kautionsprovision på 2% p.a. af komplementarens egenkapital for at påtage sig den ubegrænsede hæftelse for kommanditselskabets forpligtelser. Valutakurser Der er budgetteret med en EUR-kurs på 745 i hele projektets løbetid. Finansiering og budget 19

20 Skattemæssige forhold Difko Invest A/S har anvendt de nedenfor anførte oplysninger, skattesatser og beløb ved udarbejdelsen af budgettet. Fra 2010 og frem anvendes i budgettet følgende danske skatteprocenter i henhold til den vedtagne skattereform: Personlig indkomst: 56,0% Personlig indkomst (negativ): 52,2% Kapitalindkomst: 52,2% Virksomhedsordning: 25,0% Selskabsskat: 25,0% Finansiering og budget 20 Der er for investorerne budgetteret med skattemæssige afskrivninger på 6,25% i Tyskland og 25% i Danmark af den afskrivningsberettigede del af vindmøllens anskaffelsessum opgjort som beskrevet i afsnittet»skattemæssige forhold«. Det er ligeledes forudsat, at den personlige investor anvender saldoafskrivning og virksomhedsordningen, herunder reglerne om 25% acontoskat af overskud i hele perioden. For selskabsinvestorer forudsættes det, at international sambeskatning er valgt. Der redegøres nærmere for øvrige skattemæssige forhold senere i prospektet.

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Din partner på alle områder. Difko 1

Din partner på alle områder. Difko 1 Din partner på alle områder Difko 1 Indholdsfortegnelse Velkommen hos Difko... 3 Tværfaglighed... 5 Investering... 6 Administration... 8 Anpartshandel... 11 Kontaktoplysninger... 13 Difko 2 Stig Holst

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh www.dantax.dk Reinhard Herrmann Steuerberater, Fachberater f. internationales Steuerrecht Registreret Revisor udelukkende for danske virksomheder i Tyskland 1 Investering

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Attraktive vindmøller til salg i 2012

Attraktive vindmøller til salg i 2012 Attraktive vindmøller til salg i 2012 Vi har en række attraktive vindmølleprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er kendte af os og møllerne er

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Opdateret 10/12 2012 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel er ubetinget en af de mest

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 15.03.2010 side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVEM ER INTERNATIONAL WIND ENERGY A/S... 3 GENERELT OM INVESTERING I VINDMØLLER... 4 NØGLETAL...

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Opdateret 24/09 2013

Opdateret 24/09 2013 Opdateret 24/09 2013 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er placeret i Tyskland. Projekterne er

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S Hovedgaden 8 DK-3460 Birkerød Telefon +45 44 85 22 10 Telefax +45 44 85 18 10 E-mail: info@soelund-invest.dk

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 1 stk. Enercon E82-2,3 MW 82 m rotordiameter 138 m tårnhøjde Thinking green... 6. juni 2012 International Wind Energy A/S Marselisborg Havnevej 22 8000 Århus

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Nye regnskabsregler mm. Tyskland

Nye regnskabsregler mm. Tyskland Nye regnskabsregler mm. Tyskland Velkommen DANTAX historie personer hjemsted Speciale stiftet 1987 4 partner over 60 medarbejdere Flensburg-Harrislee tæt ved grænsen dansktalende medarbejdere 250 mølleselskaber

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB N PALUDANS FLAK HAVVIND I/S Museumsvej 1, Tranebjerg 835 Samsø Årsrapport 23 2. regnskabsår ÅRHUS: FREDERIKSGADE 76. 8 ÅRHUS C TLF. 86 75 74. FAX 86 75 74 1

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere