Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012"

Transkript

1 NK-Spildevand A/S Att.: Peter Hougaard Ved Fjorden Næstved Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11861 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m 3 -pris. Forsyningssekretariatet har tidligere truffet afgørelse om selskabets prisloft for Denne afgørelse vedrører en korrektion til det oprindeligt udmeldte prisloft. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr FORSYNINGSSEKRETARIATET Afgørelse Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for NK- Spildevand A/S gældende for Prisloftet fastsættes til 50,38 kr. pr. m 3. Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms. Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens 6, stk. 2, hvorefter Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lovens 2, stk. 1. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

2 2/16 Sagsfremstilling Forsyningssekretariatet traf den 30. september 2011 afgørelse om selskabets prisloft for 2012, og den 14. december 2012 afgørelse om selskabets korrigerede prisloft for Den 19. september 2013 afsagde Konkurrenceankenævnet kendelse i 8 principielle prøvesager vedrørende de korrigerede prislofter for 2012 og prislofterne for Konkurrencenævnet har i kendelsen afvist, at Forsyningssekretariatet har hjemmel til at foretage en luftkorrektion, og har på den baggrund hjemvist sagerne med henblik på genbehandling af denne del af afgørelsen om prisloftet for Som beskrevet i Vandnyt af 11. oktober 2013 betyder det, at selskabernes prislofter for 2012 skal genbehandles på de punkter, som kendelsen vedrører. På baggrund af kendelsen træffer Forsyningssekretariatet derfor nye korrigerede afgørelser om selskabets driftsomkostninger og individuelle effektiviseringskrav i prisloftet for 2012 og Dette sker som en korrektion til selskabets oprindelige prislofter. Forsyningssekretariatet vil som følge heraf også genbehandle selskabets prisloft for Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 27. november 2013 med to ugers høringsfrist. Forsyningssekretariatet gør opmærksom på, at selskabet alene har mulighed for at fremsende høringssvar til den del af afgørelsen, der er genbehandlet som følge af Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. september Selskabet har ikke afgivet høringssvar, og Forsyningssekretariatet har således truffet afgørelse i overensstemmelse med udkastet. Eventuelle ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne.

3 3/16 Begrundelse Selskabets nye korrigerede prisloft for 2012 er beregnet i følgende tabel: Beløb Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for kr. Korrektion for prisudvikling kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav 0 kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav kr. Tillæg/Fradrag for over- eller underdækning kr. Tillæg/Fradrag for nettofinansielle poster kr. Tillæg for 1:1 omkostninger kr. Tillæg for udgifter til revisorerklæringer, samt DANVA- eller FVD-kontingent kr. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål 0 kr. Tillæg for historiske investeringer kr. Tillæg for gennemførte investeringer i kr. Korrektion af planlagte investeringer fra kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og kr. Indtægtsramme kr. Debiteret vandmængde m 3 Prisloft ,38 kr. pr. m 3 I tabellen er de poster, der er blevet ændret i forhold til det oprindelige prisloft for 2012 markeret med fed. Begrundelsen for ændringerne i selskabets prisloft for 2012 gennemgås i de følgende afsnit.

4 4/16 Konsekvenser af Konkurrenceankenævnets kendelser Konkurrenceankenævnet behandlede i 2012 en række klager vedrørende fastsættelsen af selskabernes individuelle effektiviseringskrav i prislofterne for Konkurrenceankenævnet hjemviste i kendelserne fra 2012, herunder kendelsen af 31. maj 2012, fastsættelsen af det individuelle effektiviseringskrav. Dette skete blandt andet med henvisning til, at Forsyningssekretariatet ikke i tilstrækkelig grad havde taget højde for, at selskabernes faktiske driftsomkostninger ikke nødvendigvis har sammenhæng med selskabernes driftsomkostninger i prisloftet. På baggrund af kendelsen foretog Forsyningssekretariatet en reduktion af driftsomkostningerne i de korrigerede prisloftsafgørelser for 2012 for de selskaber, hvor Forsyningssekretariatet ud fra de foreliggende oplysninger vurderede, at selskaberne havde fået fastlagt højere driftsomkostninger i prisloftet i forhold til selskabernes faktiske driftsomkostninger. Den såkaldte luftkorrektion blev foretaget for de selskaber, hvis driftsomkostninger i prisloftet for 2011 oversteg de faktiske driftsomkostninger, hvilket blev opgjort i forhold til de foreliggende regnskabsoplysninger om selskabernes faktiske driftsomkostninger. Efter luftkorrektionen var foretaget i de korrigerede prislofter for 2012, blev selskaberne benchmarket på deres driftsomkostninger i prisloftet for Som led i fastsættelsen af selskabernes individuelle effektiviseringskrav foretog Forsyningssekretariatet en individuel behandling af eventuelle særlige forhold. Konkurrenceankenævnet har i sine kendelser fra 2013, herunder kendelsen af 19. september 2013 (VFL ), stadfæstet Forsyningssekretariatets fastlæggelse af de individuelle effektiviseringskrav i de korrigerede prislofter for Konkurrenceankenævnet har dog afvist, at Forsyningssekretariatet havde hjemmel til at foretage en selvstændig luftkorrektion og har på den baggrund hjemvist afgørelser med denne korrektion med henblik på genberegning. Konkurrenceankenævnet anfører endvidere om den nævnte diskrepans mellem driftsomkostningerne i prisloftet og de faktiske driftsomkostninger i kendelsen af 19. september 2013, at: Kendelsens påpegning af denne diskrepans er udtryk for en konstatering af, at den valgte model og sagsbehandling var behæftet med visse væsentlige generelle svagheder, som kunne og burde afhjælpes. (Forsyningssekretariatets fremhævning)

5 5/16 Konkurrenceankenævnet anfører desuden i kendelsen om den foretagne luftkorrektion, at: Korrektionen er foretaget ved indførelse af et nyt og selvstændigt parameter, som danner udgangspunkt for prisloftet, og ikke som en justering af modellen og/eller et parameter ved fastsættelsen af individuelle effektiviseringskrav for de pågældende selskaber. Som følge af kendelsen skal selskaber, som fik foretaget en luftkorrektion i deres korrigerede prisloft for 2012, have genbehandlet denne del af afgørelsen. I de følgende afsnit gennemgås, hvordan genbehandlingen sker. Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 Forsyningssekretariatet har, til brug for genbehandlingen af de omhandlende prislofter, foretaget en justering af benchmarkingmodellen samt fastsættelsen af det individuelle effektiviseringskrav. Med den nye metode vil luftkorrektionen blive tilbageført, og selskaberne vil herefter blive benchmarket på deres driftsomkostninger i prisloftet (DOiPL) for Den generelle metode til fastsættelse af selskabernes effektiviseringspotentialer, herunder fastsættelsen af frontselskaberne, forsigtighedshensynet samt hensynet til selskabernes eventuelle individuelle særlige forhold, fastholdes i forhold til benchmarkingen for For at vurdere størrelsen af det individuelle effektiviseringskrav har Forsyningssekretariatet foretaget en analyse af sammenhængen mellem DOiPL2011 og niveauet for de faktiske driftsomkostninger. I analysen har Forsyningssekretariatet vurderet niveauet for de faktiske driftsomkostninger (FADO) ud fra selskabets indberetninger af FADO for 2010, 2011 og FADO2010 og FADO2012 er henholdsvis prisfremskrevet og tilbagediskonteret til 2011-niveau. Dette betyder, at FADO for de tre år er opgjort i 2011-niveau. For at tage højde for eventuelle udsving i selskabets driftsomkostninger, har sekretariatet valgt at tage udgangspunkt i det år, hvor de faktiske driftsomkostninger er højst. Dette niveau betegnes som FADOMAX. Dermed anvendes en høj grad af forsigtighed i vurderingen af, hvad der er niveauet for selskabets faktiske driftsomkostninger. Selskabet har i mail af 18. oktober 2013 fået dets tidligere indberetninger af FADO i høring og har dermed haft mulighed for at komme med indsigelser til disse opgørelser. For selskaber, hvor Forsyningssekretariatet kan konstatere, at FADOMAX er lig med eller højere end DOiPL2011, er der dermed ikke nogen diskrepans mellem selskabets driftsomkostninger i prisloftet og niveauet for de faktiske driftsomkostninger. For disse selskaber,

6 6/16 fastsættes det individuelle effektiviseringskrav som hidtil til 25 pct. af det korrigerede effektiviseringspotentiale og maksimalt 5 pct. af DOiPL2011. For de selskaber, hvor Forsyningssekretariatet kan konstatere, at FADOMAX er lavere end DOiPL2011, er der en væsentlig diskrepans mellem selskabets driftsomkostninger i prisloftet og niveauet for de faktiske driftsomkostninger, hvilket bør afhjælpes. Det sker i forbindelse med fastsættelsen af det individuelle effektiviseringskrav, som gennemgås nedenfor. Metoden for fastsættelse af effektiviseringspotentialet I dette afsnit beskrives metoden til fastsættelsen af det korrigerede effektiviseringspotentiale for de selskaber, hvor der kan konstateres en diskrepans mellem driftsomkostningerne i prisloftet og FADOMAX. Figur 1: Fastsættelse af det korrigerede effektiviseringspotentiale Trinene i ovenstående figur gengives kort i nedenstående: Trin 1. Det rå potentiale bliver fastsat ved brug af DEA-metoden, som er beskrevet i bilag 4 til hovedpapiret for 2012 Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne 1. Det bemærkes, at DOiPL2011 nu indeholder den tidligere luftkorrektion. Trin 2. Såfremt selskaberne har fået godkendt særlige forhold, bliver beløbet for disse lagt til selskabernes netvolumenmål, og et nyt potentiale bliver herefter beregnet. Trin 3. Forsyningssekretariatet tager et væsentligt generelt forsigtighedshensyn ved at lægge 30 pct. af selskabernes DOiPL 2011 til selskabernes netvolumenmål. Dette forsigtighedshensyn er nu større end i det korrigerede prisloft for Det skyldes, at 1

7 7/16 tillægget beregnes på baggrund af selskabernes samlede driftsomkostninger i prisloftet for 2011, hvor tillægget i det korrigerede prisloft 2012 tog udgangspunkt i selskabernes driftsomkostninger i prisloftet for 2011 efter, at den tidligere luftkorrektion var foretaget. Trin 4. Robusthedsanalyserne anvendes fortsat for at sikre, at selskabets costdriversammensætning ikke medfører et for højt effektiviseringspotentiale. Selskaberne får reduceret effektiviseringspotentialet, såfremt der er en særlig sammensætning af costdriverne, som beskrevet i bilag 13 og 16 til hovedpapiret for 2012 Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne 2. Trin 5. Der gennemføres en sammenligning mellem selskabets effektiviseringspotentialer beregnet i benchmarkingmodellen for hhv og Dette imødegår risikoen for, at potentialerne beregnet i modellen for 2012 er for højt sat i forhold til den mere avancerede og præcise model for Hvis effektiviseringspotentialerne er væsentligt højere i modellen i forhold til 2013-modellen, foretages en korrektion af potentialerne i Trin 6. Efter de ovennævnte vurderinger, forsigtighedshensyn og korrektioner beregnes det korrigerede potentiale. Dette danner baggrund for fastsættelsen af det individuelle effektiviseringskrav. Metoden for fastsættelse af det individuelle effektiviseringskrav Efter beregningen af det korrigerede effektiviseringspotentiale fastsættes det individuelle effektiviseringskrav. Diskrepansen mellem driftsomkostningerne i prisloftet og FADOMAX er et udtryk for, at selskaberne har et unødigt stort råderum i prisloftet. Effektiviseringskravet fastsættes således, at dette råderum reduceres, samtidig med, at selskaberne pålægges et reelt effektiviseringspres, hvilket er i overensstemmelse med hensigten med vandsektorloven. Forsyningssekretariatet foretager en individuel vurdering af selskabernes effektiviseringskrav ved hjælp af følgende metode. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at en reduktion af DOiPL til niveauet for FADOMAX ikke medfører et reelt effektiviseringspres for selskaberne. Kun ved at reducere DOiPL til et lavere niveau end FADOMAX pålægges selskaberne et reelt effektiviseringspres. 2

8 8/16 Omfanget af dette effektiviseringspres skal svare til det niveau, som selskaberne uden en luftkorrektion i det korrigerede prisloft 2012, har fået stillet. Det vil sige, at det reelle effektiviseringspres maksimalt kan udgøre 25 pct. af det effektiviseringspotentiale, der resterer, når DOiPL er reduceret til FADOMAX. Derudover kan effektiviseringspresset maksimalt udgøre 5 pct. af FADOMAX. Fremgangsmåden til fastsættelsen af det samlede effektiviseringskrav fremgår af nedenstående figur: Figur 2: Fastsættelse af det individuelle effektiviseringskrav A udgør selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale, som beskrevet ovenfor. B udgør diskrepansen mellem DOiPL2011 og FADOMAX. Når denne diskrepans er trukket fra DOiPL2011, findes det resterende effektiviseringspotentiale, C. Det reelle effektiviseringspres udgøres af D, der beregnes således, at det maksimalt kan udgøre 25 pct. af C. Derudover kan det ikke udgøre mere end 5 pct. af FADOMAX. Det samlede effektiviseringskrav, som sikrer, at diskrepansen mellem DOiPL og FADOMAX reduceres, og at selskabet pålægges et reelt effektiviseringspres, udgøres af B + D, svarende til E. Generelt kan selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2012 ikke fastsættes lavere end de faktiske driftsomkostninger for Dette skyldes, at Forsyningssekretariatet vurderer, at der er behov for at tage et yderligere forsigtighedshensyn til de berørte selskaber, idet selskaberne har opereret under usikkerhed om deres endelige prislofter for Derudover gælder det for alle selskaber, at effektiviseringskravet maksimalt kan udgøre selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale. Ovenstående metode indebærer, at sammenhængen mellem selskabernes faktiske driftsomkostninger og driftsomkostningerne i prisloftet sikres gennem et parameter ved fastsættelsen af det individuelle

9 9/16 effektiviseringskrav for de pågældende selskaber. Metoden er derfor i overensstemmelse med Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. september De forskellige forsigtighedshensyn og korrektioner, som nævnt i afsnittet Effektiviseringspotentialet, samt den individuelle vurdering af hvert selskabs forhold, sikrer, at der kun bliver fastsat individuelle effektiviseringskrav for de selskaber, der har et særligt stort effektiviseringsbehov i forhold til sektorens effektive selskaber. Den nye metode medfører, at diskrepansen mellem selskabets driftsomkostninger i prisloftet og de faktiske driftsomkostninger reduceres, hvilket ligeledes er i overensstemmelse med Konkurrenceankenævnets kendelse. Beregning af det individuelle effektiviseringskrav Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af de resultater, der fremkommer i Forsyningssekretariatets resultatorienterede benchmarking, jf. prisloftbekendtgørelsens 15, stk. 1. Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter grundlaget for den resultatorienterede benchmarking, jf. prisloftbekendtgørelsens 27, stk. 2. Modellen og resultaterne af benchmarkingen er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. 3 Selskabets individuelle effektiviseringspotentiale fastsættes i en række trin for at sikre, at potentialet ikke bliver fastsat for højt. Der tages blandt andet hensyn til selskabets eventuelle særlige forhold og til, om selskabets sammensætning af costdrivere har betydning for selskabets effektiviseringspotentiale. I det følgende gennemgås først selskabets angivelser af særlige forhold samt hvorvidt selskabets sammensætning af costdrivere har betydning for selskabets effektiviseringspotentiale. Dernæst foretages en analyse af forskellen mellem selskabets effektiviseringspotentiale ved brug af benchmarkingmodellen for 2012 og Og endelig er der en samlet vurdering, hvoraf det fremgår, hvilke elementer der har haft betydning for opgørelsen af selskabets effektiviseringspotentiale. Særlige forhold Selskabet har den 29. juni 2012 indberettet følgende særlige forhold til Forsyningssekretariatet: Cambi anlæg Store åbne bassiner Geografisk forhold 3 Se

10 10/16 Nedenfor fremgår en vurdering af selskabets angivelser. Cambi anlæg Selskabet angiver, at det har et særligt anlæg, som det benytter til at lave slam hygiejniserring. Baggrunden for beslutningen var en forventning om, at det ville blive lovpligtigt at hygiejnisere slammet inden det kunne køres på landbrugsjord. Selskabet angiver endvidere, at anlægget kun er rentabelt på større anlæg. Selskabet har angivet meromkostninger med anlægget på 1,277 mio. kr. Forsyningssekretariatet bemærker, at vurderingen af et særligt forhold tager udgangspunkt, i hvorvidt selskabet er underlagt en driftsmæssig rammebetingelse. Det betyder, at forholdet ikke kan påvirkes af selskabets beslutninger. Det at selskabet har skabt et fordyrende forhold for sig selv, uanset tidligere overbevisning, er dermed ikke grundlag for, at give et særligt forhold. Det skyldes, at en sådan praksis vil skabe et uhensigtsmæssigt incitament i forhold til planlægningen af selskabets investeringer. Det er derfor Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabets Cambi anlæg ikke er et særligt forhold. Store åbne bassiner Selskabet angiver, at det har overtaget 61 bassiner fra Næstved Kommune med et uforholdsmæssigt stort areal. Selskabet har selv opgjort den gennemsnitlige størrelse af samtlige arealer og sammenholdt den med gennemsnittet af deres 61 store bassiner. Selskabet kommer frem til, at arealet af de 61 bassiner er ca. dobbelt så stort som det generelle gennemsnit. På baggrund heraf anmoder selskabet om, at omkostninger på kr. holdes fri af effektiviseringskravet. Forsyningssekretariatet bemærker, at åbne bassiner allerede er en costdriver i netvolumenmålet. Derfor indskærpes kravet til væsentlighed og særlighed i Forsyningssekretariatets vurdering af et særligt forhold. Forsyningssekretariatet har lavet en alternativ vurdering af særligheden af selskabets bassiner baseret på samtlige af selskabets bassiner. Samtlige åbne bassiner er mere repræsentativt til at vurdere, om costdriveren åbne bassiner beskriver selskabets omkostninger med åbne bassiner. Når samtlige af selskabets bassiner tages i betragtning svare det til, at selskabets bassiner er ca. 1/3 større end gennemsnittet. Endvidere har ca. 25 pct. af selskaberne et større areal i gennemsnit end selskabet. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at når 25 pct. af selskaberne har et større gennemsnitligt areal af deres åbne bassiner end selskabet, er

11 11/16 det ikke særligt nok til, at opveje den øgning selskabets allerede får i deres netvolumenmål på baggrund af de åbne bassiner. Det er derfor Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabets store åbne bassiner ikke er et særligt forhold. Geografiske forhold Selskabet angiver, at der bør foretages et hensyn til de geografiske forhold, på samme måde som der blev gjort i de reguleringsmæssige åbningsbalancer. Selskabet mener på denne baggrund, at der også bør tages et passende hensyn til denne faktor på 3,7 pct. for selskaber på Sjælland. Forsyningssekretariatet bemærker indledningsvis, at åbningsbalancen vedrører investeringer, hvorimod benchmarking og effektiviseringskrav kun vedrører driften. Forsyningssekretariatet bemærker herudover, at der allerede i benchmarkingmodellen er betydelige hensyn til geografiske forhold i costdriverne: ledning, renseanlæg samt den efterfølgende tæthedskorrektion. Der er på denne baggrund Forsyningssekretariatets vurdering, at der allerede er taget hensyn til selskabets geografiske forhold i benchmarkingmodellen. Det er derfor Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabets geografiske placering ikke er et særligt forhold. Samlet vurdering af særlige forhold På baggrund af ovenstående vurdering af særlige forhold er selskabets netvolumenmål ikke blevet forhøjet. Sammensætning af costdrivere Forsyningssekretariatet har gennemført en analyse af, om en eventuel skæv allokering af omkostningerne kan have påvirket de opgjorte effektiviseringspotentialer. Analysen peger på, at selskaber, som har en samlet stor afvigelse på costdriverne ledninger, åbne bassiner og kunder har en tendens til at have et højere effektiviseringspotentiale. Forsyningssekretariatet vil ikke afvise, at dette kan skyldes en skæv fordeling af omkostningerne. Forsyningssekretariatet har derfor korrigeret effektiviseringspotentialet for de pågældende selskaber, jf. bilag 20 til hovedpapiret Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne

12 12/16 Selskabet kan se en oversigt over sammensætningen af costdriverne for hvert enkelt selskab i bilag 20 til hovedpapiret Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Selskabets sammensætning af costdrivere giver ikke anledning til en væsentlig afvigelse på ovennævnte costdrivere, jf. bilag 20. Der er derfor ikke grundlag for en justering af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale på baggrund af selskabets sammensætning af costdrivere. Sammenligning af selskabets potentialer Forsyningssekretariatet har udviklet benchmarkingmodellen for 2013 i forhold til modellen i 2012, hvorfor modellen for 2013 er mere avanceret og præcis. For at sikre at effektiviseringspotentialet i 2012 ikke fastsættes for højt, har Forsyningssekretariatet sammenlignet selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale i 2012 med potentialet i For at foretage en retvisende sammenligning af benchmarkingmodellerne for henholdsvis 2012 og 2013, benyttes driftsomkostningerne i prisloftet for 2011 i begge modeller. På denne baggrund beregnes et korrigeret effektiviseringspotentiale for henholdsvis 2012 og Forskellen mellem effektiviseringspotentialerne for 2012 og 2013 kan blandt andet skyldes ændringer i selskabets indberetninger og selve modellen, samt at den effektive front varierer fra 2012 til Forsyningssekretariatet foretager korrektion potentialet i 2012, såfremt der er en væsentlig variation mellem potentialet i 2012 og 2013, som kan tilskrives ændringer i modellen. For at finde et mål for hvornår selskabernes variation i potentialerne for 2012 og 2013 er mere end normalen og dermed et udtryk en ændring i benchmarkingmodellen, har Forsyningssekretariatet beregnet standardafvigelsen for de selskaber, hvor benchmarkingmodellen for 2013 har vist lavere effektiviseringspotentialer end i Selskabet får reduceret det korrigerede effektiviseringspotentiale i prisloftet for 2012, hvis forskellen i effektiviseringspotentialerne mellem 2012 og 2013 er større end den beregnede standardafvigelse. Forsyningssekretariatet har beregnet standardafvigelsen til 6,07 pct., jf. bilag 20. Selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale i 2012-modellen er beregnet til: 25,73 pct. Selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale i 2013-modellen ved brug af driftsomkostningerne i prisloftet for 2011 er beregnet til: 36,63 pct. På baggrund af ovenstående bliver selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale ikke reduceret, da det korrigerede

13 13/16 effektiviseringspotentiale i benchmarkingmodellen for 2013, ved brug af driftsomkostningerne i prisloftet for 2011, ikke er væsentligt lavere end for benchmarkingmodellen for Samlet vurdering af det korrigerede effektiviseringspotentiale Da selskabet ikke har angivet særlige forhold, er der ikke grundlag for at foretage en yderligere individuel vurdering heraf. Selskabets sammensætning af costdrivere har ikke givet anledning til en ændring af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale. Potentialesammenligningen har ikke givet anledning til, at det korrigerede effektiviseringspotentiale er blevet reduceret, som beskrevet i ovenstående. Samlet set betyder det, at selskabet har et korrigeret effektiviseringspotentiale på kr., jf. bilag 20 til modellen 5. Effektiviseringskravet fastsættes derfor som beskrevet i nedenstående afsnit. Samlet vurdering af effektiviseringskravet Forsyningssekretariatet har først vurderet om selskabets FADOMAX er lavere end driftsomkostningerne i prisloftet Selskabet har indberettet FADO til Forsyningssekretariatet, som har opgjort alle FADO tal i 2011-niveau: (2010) kr. (2011) kr. og (2012) kr., jf. bilag 20. FADOMAX udgør kr., da det er det højeste for årene Selskabets DOiPL2011 udgør: kr. Forsyningssekretariatet kan dermed konstatere, at DOiPL2011 er højere end FADOMAX. Da DOiPL2011 er højere end FADOMAX, bliver effektiviseringskravet beregnet som beskrevet i afsnittet vedr. metoden for fastsættelsen af det individuelle effektiviseringskrav på side 4. FADO 2010 udgør selskabets FADOMAX. Som beskrevet i figur 2 på side 8, så udgøres selskabets individuelle effektiviseringskrav af to dele, B og D. Først beregnes B ved at trække FADOMAX fra DOiPL2011. Dette svarer til ( ) kr. Dernæst beregnes D, ved at dividere C med 4. D kan dog ikke udgøre mere end 5 pct. af FADOMAX. Dette svarer til (0,05* ) kr. Det samlede individuelle effektiviseringskrav, svarende til E i figuren, udgør dermed ( ) kr., jf. bilag 20 til modellen. 5 I selskabets oprindelige prisloft for 2012 var det rå potentiale opgivet her. I denne afgørelse fremgår det korrigerede potentiale, da det individuelle effektiviseringskrav bliver beregnet på baggrund heraf. Selskabet rå potentiale fremgår af bilag 20.

14 14/16 Klagevejledning Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. De klageberettigede er ifølge 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde. Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet. Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger. Med venlig hilsen Forsyningssekretariatet v/ Filip M. Sundram

15 15/16 Uddrag af reglerne Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) med senere ændringer. Afgørelsen er således truffet i medfør af vandsektorlovens 6, stk. 2. Der er fastsat nærmere regler om disse prislofter i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering mv. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen). Ifølge prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 1, fastsættes driftsomkostningerne for prisloftet for 2012 som driftsomkostningerne i prisloftet for det foregående år korrigeret for effektiviseringskrav. Herefter pristalsreguleres efter 32. De pristalskorrigerede driftsomkostninger kan dog ikke fastsættes lavere end det, der udgør de effektive driftsomkostninger for selskabet i henhold til beregningerne i benchmarkingen. Herefter korrigeres for afvikling af selskabets over- eller underdækning og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, forventede nettofinansielle poster, tillæg for planlagte investeringer, tillæg for gennemførte investeringer, tillæg for historiske investeringer, forventet bortfald af væsentlige omkostninger som er medregnet i driftsomkostningerne for prisloftet, samt fradrag af et generelt og et individuelt effektiviseringskrav. Endvidere skal der i henhold til bekendtgørelsens 5, stk. 2, korrigeres for en årlig engangsregulering som følge af forskelle mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra investeringsplanen og faktiske beløb fra investeringsregnskabet for det år, der ligger to år forud for prisloftåret. Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, omkostninger og indtægter fra aktiviteter omfattet af 1, stk. 2, jf. prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 4. Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst divideres med den debiterede vandmængde i 2010 for at få selskabets prisloft for 2012 opgjort i kr. pr. m 3, jf. prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 5. Vandselskaberne skal efter prisloftbekendtgørelsens 18, stk. 1, senest den 15. april hvert år indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet for det efterfølgende år. Forsyningssekretariatet fastsætter i den forbindelse hvilke oplysninger og data, der er nødvendige, jf. prisloftbekendtgørelsens 18, stk. 2.

16 16/16 Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet, kan Forsyningssekretariatet i henhold til prisloftbekendtgørelsens 7 skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger. Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september hvert år sende udkastet til vandselskabets prisloft for det følgende år i høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger, jf. prisloftbekendtgørelsens 19, stk. 1. Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober hvert år træffe afgørelse om fastsættelsen af et vandselskabsprisloft for det følgende år, jf. prisloftbekendtgørelsens 19, stk. 2.

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Sønderborg Vandforsyning A/S Att.: Erik Renner Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11776 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 HOFOR Vand København A/S Att.: Louise Isafold Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 19. december 2013 Sag nr. 13/11730 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Hillerød Vand A/S Att.: Alf Johansen Ægirsvej 4 3400 Hillerød 15. februar 2013 Sag 12/10875 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for 2012

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Vandfællesskabet Nordvestsjælland a.m.b.a. Att.: Jørgen Høj Vognserup 6 4420 Regstrup 15. februar 2013 Sag 12/10791 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Egå Vandværk Att.: Bestyrelsen Egå Havvej 3 8250 Egå 18. januar 2013 Sag 12/10765 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 Tlf. 4171

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Ringsted Spildevand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted 5. februar 2013 Sag 12/10608 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aars Vand Att.: Per Havbro Industrivej 44 9600 Aars 21. december 2012 Sag 12/10799 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 Tlf. 4171

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Randers Spildevand A/S (vand) Att.: Martin Frydensberg Vestergrave 30 8900 Randers C 19. december 2012 Sag 12/10475 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 31. januar 2013 Sag 12/10451 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02474 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Egå Vandværk a.m.b.a. Att.: Bestyrelsen Egå Havvej 8250 Egå Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04006 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 TRE-FOR Vand A/S Att.: Jørgen Guldborg Kokbjerg 30 6000 Kolding 15. februar 2013 Sag 12/10582 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Forsyning Helsingør Vand A/S Att.: Annette Christensen Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00083 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Guldborgsund Vand A/S Att.: Flemming Bach Gaabensevej 116 4800 Nykøbing Falster 19. december 2012 Sag 12/10205 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Måløv Rens A/S Att.: Frank Bennetsen C/O Forsyning Ballerup A/S Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Den 9. februar 2016 Sag nr. 15/02398 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Gentofte Vand A/S Att.: Morten Serup Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte 19. december 2012 Sag 12/10545 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Nr. Uttrup Vandværk a.m.b.a. Att.: Arne Larsen Gisselfeldparken 4 9400 Nørresundby Den 21. marts 2014 Sag nr. 13/04813 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S Att.: Dorte Kruchov Stausholm Hjortekærbakken 12 2800 Lyngby 21. december 2012 Sag 12/10598 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Ikast Vandforsyning A.m.b.A Att.: Lars Nørgaard Kildevej 40 7430 Ikast Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00196 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vand Ballerup A/S Att.: Klaus Ole Møgelvang Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04375 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Varde Kloak & Spildevand A/S Att.: Jørn Henrik Skrumsager Gl. Kærvej 15 6800 Varde 8. februar 2013 Sag 12/10524 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Vandværk A.m.b.a. Att.: Lars Overgaard Lisberg Skovdalsvej 8 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02408 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse Forsyningssekretariatet forhøjer Egedal Spildevand A/S prisloft for 2014.

Afgørelse Forsyningssekretariatet forhøjer Egedal Spildevand A/S prisloft for 2014. Egedal Spildevand A/S (Furesø Egedal Forsyning) Knud Bro Alle 1 3660 Stenløse 23. januar 2015 Sag 13/08995 / CF E-mail: gba@fefors.dk; forsyning@fefors.dk Att. Gorm Bacher Korrektion af prisloftet for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C Den 3. november 2017 Sag nr. 16/00290 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Vand A/S Att.: Søren L. Didriksen Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04372 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Glostrup Spildevand A/S Bo Nørbjerg Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup 11. januar 2013 Sag 12/10419 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Aars Vand Att.: Per Havbro Industrivej 44 9600 Aars 14. februar 2013 Sag 12/06224 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Hedensted Vandværk Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted 13. februar 2013 Sag 12/06127 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Struer Forsyning Vand A/S Att.: Torben Poulsen Jyllandsgade 1 7600 Struer 31. Maj 2013 Sag 12/05980 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere