Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret"

Transkript

1 MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

2 Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter Konklusion Kort om undersøgelsens vigtigste resultater, samt anbefalinger til forbedringer Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, intern og ekste rn benchmarking, arbejdsglædesegmentering, loyalitetssegmentering, samt forbedring af Arbejdsglæde og Loyalitet. Resultater for de syv indsatsområder Omdømme, Overordnet ledelse, Nærmeste leder, Samarbejde, Det daglige arbejde, Løn og ansættelsesforhold, Faglig og personlig udvikling Employer Branding Tema: Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere Resultater i tabelform Appendiks Rapporten er udar rbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal fra European Employee Index og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Introduktion Formål Formålet med MTU 2009 er at få en vurdering af, hvor godt medarbejderne trives på de skoler/ uddannelsesinstitutioner, der deltager i undersøgelsen. Undersøgelsesresultatet er en status på, hvor glade og tilfredse medarbejderne er på de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner. Rapporten er med til at give de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner et bedre overordnet grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer. Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne fra MTU 2009, hvor dataindsamlingen blev gennemført i perioden april april. Rapporten fokuserer specifikt på resultaterne t for Erhvervsskoler, dog således at resultaterne løbende sammenholdes med de øvrige overordnede resultater for MTU I alt har 4937 medarbejdere på de deltagende Erhvervsskoler modtaget et spørgeskema, og af disse har 4159 valgt at svare. Den samlede svarprocent for alle Erhvervsskoler i MTU 2009 er således 84%. Anonymiteten er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser eller udarbejdet rapporter, hvor enkeltpersoners svar kan beregnes. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat for Erhvervsskoler. Hvad er status? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Sammenligning med det generelle danske arbejdsmarked (resultater fra European Employee Index (EEI)). Modellen Medarbejdernes d Arbejdsg glæde og Loyalitet måles ud fra en overordnet model, der kaldes European Employee Index modellen. Modellen giver en samlet beskrivelse af medarbejdernes Arbejdsglæde. Dette sker ved, at medarbejderne gennem sine besvarelser på spørgsmålene vurderer i alt ni områder: syv indsatsområder og to resultatområder. Pilene i modellen viser, at de syv indsatsområder har indflydelse på medarbejdernes vurdering af deres samlede Arbejdsglæde og Loyalitet (resultatområderne). En forøgelse af medarbejdernes vurdering af et indsatsområde vil føre til en forøgelse i vurderingen af resultatområderne - altså en forbedring af medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet. Fra trivsel til adfærd Arbejdsglæde er et udtryk for, hvor tilfredse og motiverede medarbejderne er i målingsøjeblikket. Tilfredshed og motivation er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med adfærden troskab og engagement. En fokuseret indsats rettet mod de områder, der anvises i denne rapport, vil derfor kunne øge såvel medarbejdernes tilfredshed og motivation, o som deres troskab og engagement over for de deltagende d skoler/ uddannelsesinstitutioner. Indsatsområder Resultatområder Omdømme Trivsel Adfærd Overordnet ledelse Tilfredshed Troskab Nærmeste leder Arbejdsglæde Loyalitet Samarbejde Det daglige arbejde Motivation Engagement Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [3]

4 Datagrundlag - svarprocenter Antal mulige svar Antal svar Svarprocent ESB Netværket samlet Organisation 31 Organisation 22 Organisation 16 Organisation 26 Organisation 25 Organisation 20 Organisation 19 Organisation 17 Organisation 18 Organisation 21 Organisation 29 Organisation 33 Organisation 27 Organisation 28 Organisation 30 Organisation 24 Organisation 32 SOSU skoler samlet Organisation 36 Organisation 38 Organisation 40 Organisation 39 Organisation 37 Organisation 41 VUC samlet Organisation 2 Organisation 1 Organisation 6 Organisation 10 Organisation 3 Organisation 4 Organisation 14 Organisation 13 Organisation 12 Organisation 5 Organisation i 7 Organisation 8 Organisation 15 Organisation 11 Organisation % % % % % % % % % % % % % % % % % % 100% 67 90% % % % % % % 62 90% % % % % % % 95 % 53 77% % % % [4]

5 Konklusion Datagrundlag Overordnede resultater Arbejdsglædesegmentering Loyalitetssegmentering Indsatsområder - resultater og prioritering Noter De 17 erhvervsskoler, der indgår i ESB Netværkets benchmarking undersøgelse MTU 2009, opnår en samlet svarprocent på 84%. Svarprocenten er dermed på højde med den samlede svarprocent for alle 39 deltagende skoler/uddannelsesinstitutioner i MTU 2009, og 1 procentpoint højere end ved sidste benchmarking undersøgelse for medarbejdertilfredshed i Den høje deltagelse vidner om en stor opbakning bag undersøgelsen blandt medarbejderne på de deltagende skoler. Dette sikrer præcise resultater og et godt fundament for det videre arbejde for ESB Netværket samlet set, såvel som ledelsen på de enkelte deltagende skoler. Med et resultat for Arbejdsglæde på indeks, ligger erhvervsskolerne samlet set nu kun 1 indekspoint under det generelle arbejdsmarked, i form af EEI Danmark Til sammenligning var forskellen i MTU 2007 på 3 point*. Set i forhold til de øvrige to skoletyper, ligger på niveau med VUC samlet, og 1 point under SOSU samlet. I tråd med de øvrige to skoletyper, opnår et højere resultat for Motivation (indeks ), end for Tilfredshed (indeks 67). Dette står i kontrast til det generelle arbejdsmarked, hvor de to resultater er nogenlunde ens. Hvad resultatet for Loyalitet angår, opnå år Erhvervsskoler e samlet et resultat på indeks. Dette er 1 point højere end det generelle arbejdsmarked, og 2 point højere end VUC samlet. Her gælder det i øvrigt, at der er god balance mellem henholdsvis Troskab (indeks ) og Engagement (indeks ) ). En opdeling af medarbejderne i forhold til deres resultat for henholdsvis Tilfredshed og Motivation viser, at 7% af medarbejderne på har en høj Arbejdsglæde. Dette modsvarer i store træk andelen for de øvrige skoletyper, mens det generelle arbejdsmarked d har en lidt større andel (11%). Udfordringen for Erhvervsskoler samlet består af den store andel af medarbejdere med et tilfredshedsunderskud (33%). Denne andel ligger på niveau med de to andre skoletyper, men ligger klart over andelen for det generelle arbejdsmarked (21%). Grupperes medarbejderne i stedet på baggrund af deres score på de to begreber bag Loyalitet, dvs. Troskab og Engagement, dannes loyalitetssegmenteringen. På baggrund af denne konstateres det, at 15% af medarbejderne på kan karakteriseres som Ildsjæle, mens den tilsvarende andel for EEI Danmark 2008 er på 22%. Til gengæld har Er rhvervsskoler samlet en større andel af Kernemedarbejdere (%), end det generellee arbejdsmarked (49%). Ligeledes positivt er det, at størrelsen på det kritiske segment, På-vej-væk medarbejdere, kun er på, hvilket er lidt mindre end arbejdsmarkedet generelt (7%). Det daglige arbejde er uden sammenligning det indsatsområde, der har størst betydning for medarbejdernes Arbejdsglæde. Området vurderes relativt højt (indeks ) og klassificeres derfor som en styrke for, der skal vedligeholdes, og gerne styrkes yderligere i tiden fremover. I den forbindelse, kan fordelingen af arbejdsopgaver i afdelingen fremhæves som et klart indsatsområde. Omdømme vurderes noget lavere (indeks ), samtidig med at det er det område, der har næststørst betydning for arbejdsglæden. Derfor udgør Omdømme det primære indsatsområde for i forhold til at højne medarbejdernes Arbejdsglæde. Her bør fokus især rettes mod medarbejdernes oplevelse af skolerne som værende udviklingsorienteret og veldrevet, samt skolernes generelle image. Området Samarbejde vurderes højt af medarbejderne (indeks ), hvilket er helt på niveau med de inddragede benchmarks. Omvendt forholder det sig således, at medarbejdernes vurdering af Overordnet ledelse l ligger klart lavere (ca. 5 point) blandt erhvervsskoler, end blandt de to andre skoletyper såvel som arbejdsmarkedet generelt. Helt konkret er der her brug for at arbejde med medarbejdernes oplevelse af den overordnede ledelses evne til dels at træffe de rigtige beslutninger, og dels informere medarbejderne. *I benchmarking rapporten foretages der ikke sammenligning mellem de samlede resultater for alle skoler i MTU 2009 og MTU Årsagen til dette er at MTU 2009 nu i langt højere grad end tidligere omfatter forskelligee skoletyper: Erhvervsskoler, SOSU skoler, og VUC institutioner. Derfor vil en direkte sammenligning være misvisende. Som beskrevet i skolerapporten, er EEI modellen ændret siden MTU Derfor kan områderne Det daglige arbejde, Loyalitet og Engagement ikke sammenlignes tilbage i tid. Derudover gælder det, at områderne Overordnet ledelse, Nærmeste leder, og Faglig og personlig udvikling også er justeret en smule siden MTU For at kunne sammenligne disse områder (for de skoler der har målt tidligere) er der foretaget en mindre genberegning af resultaterne for de områder (læs evt. mere herom i skolerapporten). [5]

6 Arbejdsglæde Arbejdsglæde Arbejdsglæde sammensættes af Tilfredshed og Motivation. 100 SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark 2008 Tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfreds medarbejderen er med sit arbejde, og hvordan medarbejderen vurderer arbejdspladsen i forhold til en ideal situation. 40 Motivation handler om, i hvor høj grad medarbejderne føler sig 20 motiverede i deres arbejde og ser frem til at møde på arbejde. 0 Arbejdsglæde Vurdering Tilfredshed Motivation Arbejdsglæde fordelt på Erhvervsskoler Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation Organisation 31 Organisation 20 Organisation 18 Organisation 26 Organisation 22 Organisation 33 Organisation 25 Organisation 24 Organisation 29 Organisation 28 Organisation 30 Organisation 17 Organisation 27 Organisation 21 Organisation 16 Organisation 32 Organisation [0] [+9] [+10] [+8] [+3] [+4] 77 [+1] [+6] [+8] [+3] [+6] [+8] [+5] [+11] [+13] 77 [+8] [+5] [+5] 68 [+6] [+5] 67 [0] 67 [+3] [+2] [+3] 68 [+9] [+11] [+9] 67 [+6] [-2] 63 [-2] [-3] 64 [-1] [+7] 59 [+8] [+4] [6]

7 Loyalitet Loyalitet Loyalitet er sammensat af Troskab og Engagement. 100 SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark 2008 Troskab udtrykkes gennem medarbejdernes fortsatte ønske om at være ansat i virksomheden, at de ikke leder efter andre job, og at de vil anbefale andre at søge job i virksomheden. Engagement er en vurdering af egen arbejdsindsats, herunder villighed til at bidrage ekstra, komme med forbedringsforslag og udvise begejstring. Vurdering Loyalitet Troskab Engagement Loyalitet fordelt på Erhvervsskoler Loyalitet Troskab Engagement Organisation [+2] 82 Organisation [+4] Organisation 20 [+10] 79 Organisation [+5] 77 Organisation [+10] 77 Organisation [+4] Organisation [+3] Organisation [-1] Organisation 24 [+5] Organisation [-3] Organisation 30 [+4] Organisation 17 [+13] Organisation 21 Organisation 29 Organisation 27 [+4] Organisation 32 [-1] Organisation [+7] [7]

8 Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Ekstern og intern benchmarking I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner i ESB-netværkets MTU 2009, samt relevante eksterne benchmarks. Som det ses, er der en klar sammenhæng mellem resultaterne for Arbejdsglæde og Loyalitet: Jo større Arbejdsglæde blandt medarbejderne, desto højere grad af Loyalitet. LOYALITET ARBEJDSGLÆDE 1. ESB Netværket samlet 2. EEI Danmark EEI Undervisning SOSU skoler samlet 6. VUC samlet 7. Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation 32 Intern benchmarking I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for hver af de tre skoletyper, der deltager i ESB-Netværkets MTU Derudover ses hvert skoleresultat inden for Erhvervsskoler. Endelig viser figuren resultaterne for samtlige enheder inden for Erhvervsskoler. LOYAL LITET ESB Netværket samlet SOSU skoler samlet 4. VUC samlet Skoler Enheder ARBEJDSGLÆDE [8]

9 Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Intern benchmarking I figuren til højre ses resultaterne for Arbejdsglæde og Loyalitet for alle skoler/ uddannelsesinstitutioner i MTU 2009, inden for hver af de tre skoletyper ESB Netværket samlet SOSU skoler samlet 4. VUC samlet Erhvervsskoler SOSU skoler VUC institutioner LOYALITET ARBEJDSGLÆDE Intern benchmarking I figuren til højre sammenholdes resultatet for Arbejdsglæde med antallet af svar for de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner i MTU Erhvervsskoler SOSU skoler VUC institutioner ARBEJDS SGLÆDE ANTAL SVAR [9]

10 Arbejdsglædesegmentering Arbejdsglædesegmentering Arbejdsglæde handler om at være motiveret i sit arbejde og tilfreds med sit job og sin arbejdsplads. Hvordan den enkelte medarbejders arbejdsglæde er sammensat har betydning for, hvor stor en del af medarbejderens potentiale virksomheder formår at udnytte. Det fulde potentiale udnyttes først, når medarbejdernes arbejdsglæde balancerer og allerbedst, når den er i top. Figuren inddeler medarbejderne i fem forskellige arbejdsglædesegmenter alt efter deres niveau af Tilfredshed og Motivation. Det er fordelagtigt at reducere andelen af medarbejdere med lav eller ubalanceret arbejdsglæde, men udfordringerne ved at hæve medarbejdernes arbejdsglæde er forskellige, alt efter hvilke af de fem segmenter de befinder sig i. På næste side kan du se fordelingen af medarbejderne inden for Erhvervsskoler, sammenholdt med relevante benchmarks. MOTIVATION Høj Lav TILFREDSHEDS-UNDERSKUD LAV ARBEJDS- GLÆDE Lav TILFREDSHED HØJ ARBEJDS- GLÆDE MOTIVATIONS- UNDERSKUD Høj HØJ ARBEJDSGLÆDEE Medarbejdere med høj Arbejdsglæde er dem, der billedligt talt kommer fløjtende på arbejde hver dag. De motiveres meget af det, de laver, og er over en bred front godt tilfredse med forholdene omkring deres arbejde. BALANCERET ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med en balanceret Arbejdsglæde udgør typisk den største gruppe i virksomheden. De er kendetegnet ved et niveau af Arbejdsglæde, hvor der er en fornuftig balance mellem Motivation og Tilfredshed. TILFREDSHEDSUNDERSKUD Medarbejdere der er motiverede i forhold til det job de udfører, men samtidigt utilfredse med et eller flere forhold omkring deres ansættelse, ofte løn, virksomhedens omdømme og/eller ledelsen. På sigt kan utilfredsheden føre til at de finder tilsvarende job i en anden virksomhed. MOTIVATIONSUNDERSKUD Medarbejderne i dette segment er forholdsvis tilfredse med deres job, men ikke særligt motiverede i forhold til det daglige arbejde og egen udvikling. LAV ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med lav Arbejdsglæde er både demotiverede og utilfredse med deres nuværende arbejdssituation. Den lave arbejdsglæde vil ofte smitte af på medarbejderens adfærd, og mange af disse medarbejdere vil være på udkig efter et andet job. [10]

11 Arbejdsglædesegmentering Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU Høj arbejdsglæde Balanceret arbejdsglæde Tilfredshedsunderskud Motivationsunderskud Lav arbejdsglæde 7% 41% 33% 7% 12% SOSU skoler samlet 7% 43% 31% 9% 10% VUC samlet 40% 31% 11% 11% ESB Netværket samlet 7% 41% 32% 8% 12% EEI Danmark % 41% 21% 12% 14% Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU Høj arbejdsglæde Balanceret arbejdsglæde Tilfredshedsunderskud Motivationsunderskud Lav arbejdsglæde Organisation 31 20% 43% 23% 9% 5% Organisation 26 10% [+6] 49% [+10] 25% [-17] 11% [+3] 5% [-2] Organisation 18 10% [+1] 47% [+5] 21% [-10] 14% [+7] 8% [-3] Organisation 25 10% 45% 28% 10% Organisation 16 9% [+4] 34% [-2] 37% [-10] [+2] 14% [+6] Organisation 20 9% [+2] 51% [+19] 30% [-12] [-9] Organisation 33 8% [+3] 4 %[+21] 30% [-19] 7% %[+3] 8% [-8] Organisation 24 8% [+3] 41% [+ +6] 29% [-8] 9% [+3] 12% [-5] Organisation 19 7% [+4] 29% [+9] 31% [-12] 10% [+7] 22% [-8] 7% 41% 33% 7% 12% Organisation 28 7% 40% 32% 15% Organisation 22 [+1] 55% [+20] 2 [-12] [-1] 7% [-8] Organisation 29 42% 31% 7% 13% Organisation 21 35% 3 7% 1 Organisation 17 [+2] 39% [+14] 3 [+2] 7% [-3] 12% [-15] Organisation % 15% Organisation 27 5% 41% 34% 5% 15% Organisation 30 42% [-2] 34% [+3] 9% [-1] 11% [-1] [11]

12 Loyalitetssegmentering Medarbejdergrupper Figuren viser, hvordan medarbejderne kan inddeles i grupper ud fra samspillet mellem deres troskab og engagement. På næste side kan du se den konkrete sammensætning af medarbejderne indenfor Erhvervsskoler, sammenholdt med relevante benchmarks. ENGAGEMEN NT Høj ZAPPERE KERNEMEDARBEJDERE ILDSJÆLE Lav PÅ-VEJ-VÆK- MEDARBEJDERE SOFAMEDARBEJDERE Lav TROSKAB Høj ILDSJÆLE er villige til at yde en ekstra indsats og er stolte af at være ansat i virksomheden. Kombinationen af høj grad af troskab og engagement, gør ildsjælene til meget værdifulde medarbejdere. KERNEMEDARBEJDERE udgør kernen i virksomheden. Har et engagement og et troskab, der gør at arbejdet bliver gjort og at der ikke overvejes jobskifte. bkf Den store stabile bl midtergruppe, der dog har grænseflader til alle andre grupper. ZAPPERE er engagerede i deres arbejde, men har behov for at engagementet holdes intakt, da troskabet overfor virksomheden er lavt. En positiv arbejdskraft så længe de får udfordringer nok. SOFAMEDARBEJDERE forventer, på trods af, at de er uengagerede i deres arbejde, at være ansat i virksomheden i fremtiden. De er meget trofaste overfor deres job og ESB. PÅ-VEJ-VÆK-MEDARBEJDERE er sandsynligvis på vej til at forlade virksomheden, da både troskab og engagement er under middel. [12]

13 Loyalitetssegmentering Fordelingen af medarbejdergrupper i MTU Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Sofamedarbejdere På-vej-væk-medarbejdere 15% % 1 3% SOSU skoler samlet 15% % 1 4% 5% VUC samlet 14% 58% 13% 7% 8% ESB Netværket samlet 15% % 15% 4% EEI Danmark % 49% 18% 3% 7% Fordelingen af medarbejdergrupper i MTU Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Sofamedarbejdere På-vej-væk-medarbejdere Organisation 31 31% [+11] 59% [-4] [-4] Organisation 18 28% [+8] 47% [-6] 1 [-2] 5% [+1] Organisation 26 23% [+11] 59% [-2] 13% [-4] [0] Organisation 28 21% [-2] 55% [+1] 17% [+1] Organisation 25 19% [+3] 61% [+2] 9% [-7] [0] Organisation 20 17% [+9] 68% [+9] 11% [-6] Organisation 24 17% %[+4] 59% [+3] 14% %[-1] 8% [-3] Organisation 16 1 [+2] 63% [-4] 13% [+3] 7% [+2] 15% % 1 Organisation 22 15% [-2] 61% [+3] 14% [-2] 5% [+2] 5% [-1] Organisation 33 15% [+3] % [+18] 11% [-12] Organisation 21 14% 58% 19% Organisation 27 13% [+3] 5 [+9] 19% [0] 7% [-9] Organisation 29 13% 61% 1 7% Organisation 17 12% [+2] 64% [+22] 15% [-15] [-6] Organisation 30 12% [+5] 63% [+2] 17% [-3] 5% [-3] Organisation 32 11% [+2] 55% [-1] 22% [-1] 8% [0] Organisation 19 10% [+3] 51% [+4] 2 [-8] 10% [+2] [13]

14 Hvordan forbedres medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet? Vurdering af Indsatsområder 100 Figuren viser medarbejdernes vurdering af de syv indsatsområder, som påvirker Arbejdsglæde og Loyalitet. Vurdering Eh SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark Omdømme Overordnet le- Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde delse Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling Effekt på Arbejdsglæde I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medarbejdernes samlede arbejdsglæde. 25% Omdømme 9% Overordnet ledelse 8% Nærmeste leder 8% Samarbejde 39% Det daglige arbejde 1% Løn og ansættelsesforhold 10% Faglig og personlig udvikling Overordnet prioriteringskort i i Det overordnede prioriteringskort viser medarbejdernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have for medarbejdernes Ab Arbejdsglæde. d Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at vise jer, hvor der skal ske forbedringer. Prioriteringskortet er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURD DERING KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Samarbejde Det daglige arbejde Nærmeste leder Omdømme Faglig og personlig udvikling Løn og ansættelsesforhold Overordnet ledelse OBSERVER PRIORITER 55 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Omdømme VEDLIGEHOLD Det daglige arbejde KOMMUNIKER Nærmeste leder Samarbejde OBSERVER Overordnet ledelse Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [14]

15 Omdømme Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede arbejdsglæde. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringsskemaet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte forhold. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Omdømme Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Omdømme indenfor Erhvervsskoler. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Omdømme. Vurdering SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark Omdømme 11. Skolen/uddannelsesinstitutionen har et godt image 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter skolen/uddannelsesinstitutionen som et godt sted at være ansat De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Omdømme indenfor Erhvervsskoler. 100 SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Vurderi ing Skolen/uddannelsesinstitutionen er 15. Skolen/uddannelsesinstitutionen op- 16. Skolen/uddannelsesinstitutionen op- anerkendt i lokalsamfundet for s it virke fattes som udviklingsorienteret fattes som en veldrevet virksomhed [15]

16 Omdømme Prioriteringskort for Omdømme KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Omdømme, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Omdømme blandt medarbejderne indenfor Erhvervsskoler. VURDERI ING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING 16 PRIORITER Høj PRIORITER 11. Skolen/uddannels sesinstitutionen har et godt image 15. Skolen/uddannels sesinstitutionen opfattes som udviklingsorienteret 16. Skolen/uddannels sesinstitutionen opfattes som en veldrevet virksomhed VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] KOMMUNIKER 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter skolen/uddannelsesinstitutionen som et godt sted at være ansat 14. Skolen/uddannels sesinstitutionen er anerkendt i lokalsamfundet for sit virke OBSERVER [Ingen punkter] [16]

17 Omdømme Omdømme fordelt på Erhvervsskoler Organisation 31 Organisation 26 Organisation 18 Organisation 25 Organisation 22 Organisation 29 Organisation 28 Organisation 20 Organisation 24 Organisation 33 Organisation 21 Organisation 17 Organisation 16 Organisation 27 Organisation 30 Organisation 32 Organisation Vurdering Omdømme fordelt på Erhvervsskoler Omdømme 11. Skolen/udd annelsesinst itutionen har et godt image 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter skolen/udda nnelsesinstit utionen som et godt sted at være ansat 14. Skolen/udd annelsesinst itutionen er anerkendt i lokalsamfun det for sit virke 15. Skolen/udd annelsesinst itutionen opfattes som udviklingsori enteret 16. Skolen/udd annelsesinst itutionen opfattes som en veldrevet virksomhed Organisation 31 Organisation 26 Organisation 18 Organisation 25 Organisation 22 Organisation 29 Organisation 28 Organisation 20 Organisation 24 Organisation 33 Organisation 21 Organisation 17 Organisation 16 Organisation 27 Organisation 30 Organisation 32 Organisation [+2] 90 [+1] 89 [+2] 87 [+3] 77 [+10] [+13] 79 [+8] [+9] [+13] [+15] [+19] [+2] [+4] [+4] [+1] [+3] [0] [-1] [+4] [+4] [+5] [+4] [+2] [0] [+3] [+3] 67 [-1] [-3] [-6] [+2] 68 [+1] [+1] 67 [0] [+6] 58 [+5] [+7] [+6] 67 [+4] [+2] [+6] [+3] [0] 67 [+3] [+5] 68 [+3] 64 [+1] 61 [+9] [+12] 58 [+12] [+13] [+10] [+9] 58 [+7] [+10] 63 [+10] [+1] 63 [+6] 58 [+28] 62 [+1] 58 [+2] 67 [-2] [+3] 63 [+1] [-4] 59 [-2] 62 [+5] [+4] 64 [+4] [+5] 59 [+2] 54 [+2] 63 [+1] [+2] 61 [-2] 58 [-5] 48 [+1] 58 [-4] 53 [-7] 63 [-2] 58 [-2] 58 [+5] 54 [+5] 62 [+4] 56 [+6] [+11] 54 [-2] 48 [-1] [17]

18 Overordnet ledelse Overordnet ledelse Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Overordnet ledelse indenfor Erhvervsskoler. 100 Eh SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark 2008 Vurdering Overordnet ledelse 17. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger 18. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne 19. Den overordnede ledelse er troværdig 20. Skolen/uddannelsesinstituti onens etik og moral Prioriteringskort for Overordnet ledelse Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Overordnet ledelse, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Overordnet ledelse blandt medarbejderne indenfor Erhvervsskoler. VURDERING KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 17. Den overordnedee ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger VEDLIGEHOLD 19. Den overordnedee ledelse er troværdig KOMMUNIKER 20. Skolen/uddannels sesinstitutionens etik og moral OBSERVER 18. Den overordnedee ledelses evne til at informere medarbejderne [18]

19 Overordnet ledelse Overordnet ledelse fordelt på Erhvervsskoler Organisation 31 Organisation 26 Organisation 18 Organisation 22 Organisation 33 Organisation 20 Organisation 25 Organisation 17 Organisation 28 Organisation 30 Organisation 24 Organisation 27 Organisation 29 Organisation 16 Organisation 21 Organisation 32 Organisation Vurdering Overordnet ledelse fordelt på Erhvervsskoler Overordnet ledelse 17. Den overordned e ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger 18. Den overordned e ledelses evne til at informere medarbejde rne 19. Den overordned e ledelse er troværdig 20. Skolen/udd annelsesinst itutionens etik og moral Organisation 31 Organisation 26 Organisation 18 Organisation 22 Organisation 33 Organisation 20 Organisation 25 Organisation 17 Organisation 28 Organisation 30 Organisation 24 Organisation 27 Organisation 29 Organisation 16 Organisation 21 Organisation 32 Organisation [+4] 79 [+5] [+2] [+5] [+9] [+11] 67 [+3] [+11] [-1] [0] [-3] [+2] 63 [+8] 59 [+5] 56 [+9] 68 [+6] 62 [+14] 59 [+13] 53 [+14] 68 [+14] 62 [+10] 61 [+10] 57 [+9] [+12] 61 [0] [+4] 55 [-4] 68 [+2] 61 [+6] [+11] 53 [-3] 64 [+8] 59 [0] 58 [0] 51 [0] 64 [0] 59 [-2] 55 [-3] 53 [-3] [+1] 57 [+5] 56 [+7] 48 [+2] [+6] 56 [+5] 54 [+6] 49 [+3] [+6] [-9] 51 [-11] 51 [-7] [-8] [-8] 48 [-9] 43 [-8] [-7] 44 [+2] 43 [+3] 37 [-2] [+3] [19]

20 Nærmeste leder Nærmeste leder Her ser du medarbejdernes 100 vurdering af de specifikke spørgsmål under Nærmeste leder indenfor Erhvervsskoler. Vurderingerne er en gennemsnitlig vurdering af alle lederne i Erhvervsskoler samlet. 40 Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området 20 Nærmeste leder. Vurdering 68 Eh SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark Nærmeste leder 23. Din nærmeste leders faglige dygtighed 24. Din nærmeste leders evner som leder 25. Din nærmeste leder er handlekraftig De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Nærmeste leder indenfor Erhvervsskoler. Vurdering SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Din nærmeste leder følger op på jeres resultater i forhold til at nå målene 27. Din nærmeste leder giver dig mulighed for indflydelse og ansvar 28. Din nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer 29. Din nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog 30. Din nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde [20]

21 Nærmeste leder Prioriteringskort for Nærmeste leder Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Nærmeste leder, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Nærmeste leder blandt medarbejderne indenfor Erhvervsskoler. VURDERI ING KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 24. Din nærmeste leders evner som leder 25. Din nærmeste leder er handlekraftig 26. Din nærmeste leder følger op på jeres resultater i forhold til at nå målene VEDLIGEHOLD 28. Din nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer KOMMUNIKER 23. Din nærmeste leders faglige dygtighed 27. Din nærmeste leder giver dig mulighed for indflydelse og ansvar 29. Din nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog OBSERVER 30. Din nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde [21]

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (4 besvarelser ud af 531 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk designer Svarprocent: 42% (5 besvarelser ud af 12 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % ( ud af 162 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

HANSENBERG. Svarprocent: 39% (400 besvarelser ud af 1014 mulige) Skolerapport

HANSENBERG. Svarprocent: 39% (400 besvarelser ud af 1014 mulige) Skolerapport VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 39% ( besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup Inspk.-omr. Glostrup Rapporten er baseret på 221 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Erhvervsskolernes Benchmarkingnetværk Svarprocent: 27% (3.181 besvarelser ud af 11.692 mulige) VTU forår 6 Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

SOSU samlet. Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport

SOSU samlet. Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU samlet Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1]

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: % (1.6 besvarelser ud af 2.446 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Skolerapport [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Anders Filtenborg, Afdelingchef, Ennova Odense, 19. januar 2011 Ennova A/S Agenda 1. Om undersøgelsen et nyt projekt 2. Hovedresultater 2010 3. Opfølgningsarbejdet en køreplan

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere