Specifikke bemærkninger til Konkurrencestyrelsens høringsnotat af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikke bemærkninger til Konkurrencestyrelsens høringsnotat af 9.5.2006"

Transkript

1 Kort & Matrikelstyrelsen den Specifikke bemærkninger til Konkurrencestyrelsens høringsnotat af Nedenfor er anført Kort & Matrikelstyrelsens (KMS) væsentligste punkter til Konkurrencestyrelsens (KS) udkast til notat af om Konkurrencebegrænsende virkninger af Kort- og Matrikelstyrelsens prisfastsættelse Resumé 2 Infrastrukturbegrebet for kort og geodata er baseret på digitale data, og er således et koncept der er blevet udfoldet i de seneste år. Infrastrukturen omfatter ikke kun data, men også en række andre elementer, jf. definitionen på infrastruktur i EU-INSPIRE-direktivet. Når elementerne i infrastrukturen opbygges enstrenget, ensartet og landsdækkende, vil anvendelsen af infrastrukturen give en række samfundsmæssige og økonomiske fordele. Den teknologiske udvikling har ændret produktionen af kort fra papir til digital form. Men digitale data og tilknyttede tjenester er ikke infrastruktur bare ved at være digitale. Der anføres, at kortproduktionen har været en infrastrukturopgave for det offentlige, som er knyttet sammen med skiftet fra analog til digital produktion. En snæver analyse på grundlag af den teknologiske udvikling og billiggørelse af produktionen kan dog ikke begrunde, at den offentlige infrastrukturopgave falder bort. Snarere øges begrundelsen for en offentlig infrastruktur i disse år, bl.a. for at understøtte øget digital forvaltning. Der har altid været virksomheder, som har leveret alternative produkter, hvorfor der ikke er nogen sammenhæng til digitalisering og billigere produktionsmetoder. 4 Samarbejdet om en effektiv geografisk infrastruktur foregår ikke kun som beskrevet i punktet mellem KMS og kommunerne, men er et bredt offentligt samarbejde i Servicefælleskabet for Geodata. 6 KMS infrastrukturopgaver, som er en væsentlig opgave i forhold til sagen, er ikke medtaget. 8 Der er anført, at med den fællesoffentlige infrastruktur tænker KMS her på en kommende organisation med bl.a. KMS og kommunale deltagere, som skal udbyde et fælles kort, der erstatter de eksisterende. Det er ikke korrekt. Den fælles offentlige infrastruktur er et langt bredere begreb end samarbejdet mellem KMS og kommunerne om den fælles teknisktopografiske kortlægning, jf. definitionen på infrastruktur i EU-INSPIREdirektivet og arbejdet i Servicefællesskabet for Geodata herunder rapporten om Basisdata...et fælles nyt kort, der erstatter de eksisterende er også udtryk for en misforståelse, idet der er tale om, at KMS og kommunerne i fællesskab etablerer og vedligeholder grundlæggende data til den geografiske infra- 1

2 struktur herfra kan der afledes kort, eller de kan anvendes direkte som forvaltningsgrundlag i digitale løsninger, se Fælleserklæring til KS fra KL og KMS. Der er hverken i dette eller andre punkter vurderet de samfundsøkonomiske fordele ved en effektiv infrastruktur i forhold til de konkurrencemæssige begrænsninger, som KS mener, at énstrenget infrastruktur vil medføre. En tvivlsom og under alle omstændigheder mindre konkurrencepolitisk sag, som KS synes at have misforstået (jf. pkt. 17 og pkt. 190), får derfor i sagsfremstillingen lov til at dominere i forhold til vægtige samfundsmæssige hensyn. Det bør være sådan, at udvidelser af den offentlige infrastruktur kan gennemføres, hvis det er samfundsøkonomisk velbegrundet. Heri vil indgå overvejelser om de konkurrencemæssige konsekvenser. Det kan i øvrigt ikke udelukkes, at elementer af den offentlige infrastruktur vil blive tilvejebragt i et offentligt privat samarbejde, hvor det offentlige ikke nødvendigvis ejer de relevante data, men alene via infrastrukturen sikrer en brugsret til offentlige myndigheder. 9 KS har så vidt vides ikke haft kontakt til andre private eller offentlige parter for at få deres syn på ændret struktur, jf. også Fælleserklæringen fra KL og KMS. Formentlig er der en udbredt forståelse for, og ønske om, at emner, som bliver standard i den daglige anvendelse af geodata mv., indgår i infrastrukturen. Det er netop det, som karakteriserer infrastrukturen. Der er fejlagtigt anført, at FOT er en mere effektiv infrastruktur. FOT er ikke lig med infrastruktur. FOT omfatter en del af dataene i infrastrukturen. 10 Kort er ikke i sig selv infrastruktur. Det er ikke alle digitale data, der er infrastrukturdata. Infrastrukturen bygger ikke på produkter men temaer/objekter, som netop giver private mulighed for på lige vilkår at skabe de nye produkter, som den teknologiske udvikling har skabt mulighed for. Beskrivelsen giver et misvisende billede af de samfundsøkonomiske konsekvenser og de konkurrencemæssige fordele, de private virksomheder har af en geografisk infrastruktur. KMS mener, at der er gode grunde til en nedsat brugerbetaling, hvorfor et subsidie ikke primært kan betragtes som en konkurrenceforvridning. Ligeledes ses der heller ikke at være udviklingstræk, som har mindsket begrundelserne for at understøtte udbredelsen af en fælles infrastruktur. 11 Prisfastsættelse af adgangen til den geografiske infrastruktur er politisk bestemt. Den danske model svarer til vilkårene i de nord- og vesteuropæiske lande, som også er de lande som er længst fremme med etablering af den geografiske infrastruktur. Et væsentligt emne i EU i forbindelse med de afsluttende forhandlinger om INSPIRE-direktivet er kommissionens og Parlamentets ønske om, at de enkelte lande skal acceptere et højere offentligt støtteniveau, end der i dag er gældende i de enkelte lande. 12 Infrastrukturens data er på nationalt plan fastlagt af Servicefællesskabet i Basisdataudvalgets rapport og i EU-regi i INSPIRE-direktivet. Det er såle- 2

3 des muligt at afgrænse, hvilke data der i dag indgår i infrastrukturen, og der er overensstemmelse mellem afgrænsningerne på nationalt og europæisk plan. KS sondrer tilsyneladende mellem 1) registrerede basisdata, 2) infrastruktur i den bredere betydning af bearbejdede basisdata og 3) ydelser, der tilvejebringes ved brug af infrastrukturen. Sondringen er ikke nærmere forklaret og begrundet af KS. KMS er grundlæggende uenig i sondringen mellem de tre data-kategorier, som er misvisende i forhold til den generelt accepterede forståelse af forholdet mellem infrastrukturs basisdata og de produkter eller ydelser, der kan etableres på grundlag af disse basisdata. De sidste er ikke en del af infrastrukturen. Konklusionen er således, at den offentlige infrastruktur løbende kan afgrænses. 13 Konklusionen holder ikke, da infrastrukturen kan afgrænses, jf. ovenfor Data i den digitale geografiske infrastruktur består, jf. INSPIRE-direktivet, ikke af produkter, men objekter/temaer. Der er uendeligt mange mulige produkter på grundlag af infrastrukturen, og en afgræsning af afledede infrastruktur-produkter er derfor ikke mulig. Infrastrukturdata omfatter både topografiske data (fx søer og veje), ejendomsretlige data (fx skel) og søkortdata (fx havdybder). Den digitale infrastruktur er netop karakteristisk (og økonomisk fordelagtig) ved, at disse data kan sammenstilles i et utal af forskellige produkter. Alle private og offentlige parter kan i dag anvende infrastrukturens data til at etablere nye produkter. Omkostningsanalyse som anført for hvert muligt produkt er derfor urealistisk, unødvendigt og bremsende for den fremtidige anvendelse af digitale data. Det gælder for enkeltbrugeren (fx landmanden, markedsanalytikeren, fragtmanden eller lystsejleren) i private virksomheder, (fx hos ejendomsmæglere, landbrugskonsulenter eller entreprenører) eller i den offentlige forvaltning på tværs af fagområder og administrative niveauer (fx miljøforvaltning, erhvervs- og byggeområdet, vejadministration). Konkurrence sikrer gode løsninger til kunderne på markedsvilkår. Men en infrastruktur der omfatter flertydige, parallelle grunddata, vil medføre dårligere vilkår for såvel offentlige som private, når data skal anvendes, eller der skal udvikles løsninger på grundlag af infrastrukturen. At der skulle eksistere et betydeligt marked for andre udbydere er ikke dokumenteret, ligesom det er yderst tvivlsomt, om det vil være hensigtsmæssigt at tilskynde til en fragmenteret distribution af infrastrukturen til forskellige kommuner, statslige myndigheder og private kunder. Det er påfaldende, at KS baserer en stor del af sine vurderinger og anbefalinger på, vurderingen af, at der er et betydeligt marked for også andre udbydere end KMS. Der er imidlertid ingen oplysninger om størrelsen på dette konkurrencemarked, hvilke virksomheder der er tale om, hvilke produkter der betragtes som relevante, eller hvilket fagligt grundlag KS i øvrigt bygger sine antagelser på. 3

4 Endvidere vil det næppe være hensigtsmæssigt at lade afgræsningen af den offentlige infrastruktur primært bero på, om der er andre potentielle udbydere. Det offentlige efterspørger ikke kun det, der findes på markedet og som fremstilles i konkurrence. Objekttyperne i infrastrukturen er under stadig udvikling i forhold til de behov, som er i den digitale forvaltning. Samtidig har det offentlige behov for at fastholde og historisk dokumentere sit grundlag samt have sikkerhed for, at dette grundlag altid er til stede og tilgængeligt. En effektiv geografisk infrastruktur opnås ikke ved konkurrence alene, men derimod ved at tage ansvar for at ajourføre, at data og tjenester er til rådighed, samt at der sker en fortsat udvikling af infrastrukturens elementer. Erfaringen viser, at der ikke i tilstrækkeligt omfang tænkes forsyningssikkerhed og fremtidssikring ind i produkter fremstillet udelukkende i konkurrence. Den fælles geografiske infrastruktur, herunder etableringen af FOT-data, vil ske på baggrund af EU-udbud, hvor såvel danske som udenlandske firmaer kan deltage, således at der opnås de bedst mulige konkurrencemæssige vilkår for en fælles offentlig løsning. FOT-samarbejdet kan således opfattes som en fælles offentlig indkøbsforening med det formål at sikre de mest effektive og billige løsninger. KS giver ikke anvisninger på, hvordan der kan gives ikke-forvridende støtte. Hvis dette var muligt, ville det kunne erstatte de omfattende og detaljerede indstillinger nedenfor. 17 KMS er ikke enig i, at der er et konkurrencemæssigt aspekt (bundlingproblem) i prisfastsættelsen ved KMS salg af kombinationsprodukter. I henhold til høringsmaterialets pkt. 190 har KS øjensynlig stadig en meningsforstyrrende fejlagtig forståelse af de faktuelle forhold omkring den indklagede bundling, hvilket efter KMS' opfattelse er meget problematisk på dette tidspunkt i sagsforløbet. KMS er imidlertid indstillet på at ændre sammensætningen af ydelser i de bundlingsprodukter, der er klaget over, da en ændring ikke vil have negative følger for infrastrukturen. 18 KMS opfylder gældende bestemmelser for regnskabsføring og afleverer desuden årligt til ministeren en prisredegørelse, der opgør graden af offentlig medfinansiering for forskellige typer af ydelser på datasamlingsniveau bl.a. med det formål at sikre mod krydssubsidiering. Resumeet giver ikke et fagligt korrekt, opdateret og retvisende billede af markedet for kort og geodata 19 Indstilling 19.1 Det er ikke klart, hvordan der fortsat skal kunne opkræves betaling for grunddata, hvis KS indstilling om gratis ajourføringsdata skal realiseres. Bestemmelsen vil ikke kun have konsekvenser for KMS, men for flere andre offentlige institutioner, som fx Danmarks Statistik, Vejdirektoratet og Dan- 4

5 marks Meteorologiske Institut, som har brugerbetaling for deres infrastrukturdata Der er ikke defineret, hvad det i praksis betyder, at de data der indgår i den offentlige infrastruktur, herunder de registrerede rå data, stilles til rådighed for alle på lige vilkår. Konsekvenserne af indstillingen afhænger af fortolkningen Der henvises til bemærkningerne til punkterne 14-16, hvor der er redegjort for, at den geografiske infrastruktur er objektorienteret og ikke produktorienteret. Den nuværende model er skabt i samarbejde med Rigsrevisionen med henblik på at sikre tilstrækkelig åbenhed omkring priserne. Den forudsatte undtagelse omkring konkurrencemæssige virkninger for andre udbydere vil indsnævre infrastrukturen i forhold til en hensigtsmæssig udvikling og dermed have en negativ samfundsøkonomisk virkning. Afgrænsningen af infrastrukturen kan ikke afhænge af, om der er andre udbydere på markedet. Det vil også være vanskeligt for KMS at afgøre, om der er andre udbydere på markedet på et givet tidspunkt. Den fællesoffentlige finansiering af den geografiske infrastruktur må fastlægges mellem de offentlige parter, ligesom det f.eks. var tilfældet med aftalen omkring gratis fælles offentlige adresser. I forbindelse med INSPIRE-direktivet har etablering af en enstrenget geografisk infrastruktur ikke medført indføjelse af konkurrencemæssige undtagelsesbestemmelser Tekniske kort er ikke KMS ansvarsområde, men derimod kommunernes. KMS har ikke på noget tidspunkt formidlet tekniske kort. Der samarbejdes om én fremtidig fælles teknisk-topografisk kortlægning FOT. Finansieringen og den fremtidige økonomiske fordeling af omkostningerne i forbindelse med FOT er endnu ikke fastlagt. Indstillingen anlægger de facto op til at indsnævre infrastrukturen. Danmark vil dog være forpligtet til at lade såvel topografiske temaer som ortofotos indgå som temaer i infrastrukturen i henhold til INSPIRE. Anbefalingen om fuld omkostningsdækning for de nævnte produkter fremstår ikke velunderbygget Der er ikke defineret, hvad det i praksis betyder, at KMS skal sælge produkter/ydelser på lige vilkår over for alle. Konsekvenserne af indstillingen afhænger af fortolkningen Det er rent administrativt ikke hensigtsmæssigt, at gennemføre de i indstillingen krævede specifikationer på produktniveau, jf. bemærkningerne til punkt Som anført under punkt 18 afleverer KMS allerede i dag årligt til ministeren en prisredegørelse, der opgør graden af offentlig medfinansiering for forskellige typer af ydelser på datasamlingsniveau, bl.a. med det formål at sikre mod krydssubsidiering. De administrative konsekvenser af en yderligere specifikation af styrelsens regnskaber vil hurtigt kunne overstige den opnåede informationsværdi. Samtidig vil rigide regler kunne forhindre en pragmatisk samarbejdsaftale mellem staten og kommunerne om den fremtidige produktion og udveksling af 5

6 data. Samarbejdet omkring produktion og ajourføring af data vil i sig selv medføre en øget kompleksitet, som vil gøre en præcis omkostningsfordelingen vanskeligere og mindre meningsfuld På det foreliggende grundlag, giver det ikke mening at forholde sig til retningslinierne for en kommende, men endnu ikke fastlagt, organisering. Da infrastrukturen ikke er indarbejdet/forstået er der ikke konsistens imellem indstillingens forskellige punkter. Indstillingspunkterne er vanskelige at realisere. De vil modarbejde gennemførelsen af digital forvaltning og vil have negative samfundsøkonomiske konsekvenser Indledning 23 KMS omkostninger til fremstilling af ortofotos er fuldt omkostningsdækket, incl. udbud, kvalitetskontrol, osv., jf. fodnote 2 i notatet. Klagesagen har været forelagt Finansministeriet, se bilag 9 til KS notat. Ortofoto er teknisk et biprodukt i forbindelse med produktion af ajourføringsdata til Kort Virksomhederne 30 De samlede indtægter for "topografisk kortlægning" udgjorde 41,7 mio. kr. i 2005, mens omkostningerne er foreløbigt opgjort til 56,5 mio. kr. Den samlede brugerbetaling udgjorde dermed ca. 74 %, mens de resterende blev dækket af bevillingen. Den endelige prisredegørelsen for 2005 er endnu ikke udarbejdet, ligesom der arbejdes med metodeudvikling vedr. omkostningsfordelingen. Der tages således forbehold for, at den oplyste andel er foreløbig Markedsbeskrivelse 41 Referencenettet er en grundlæggende del af den geografiske infrastruktur, hvor det også gælder, at der er en samfundsmæssig interesse og gevinst ved at have ét landsdækkende net. Projektet System2000 er på samme måde med til at sikre en sammenhængende måling af landet. 43 Geodata anvendes også til ejendomsdannelse og beskatning. 45 Det er fuldt ud muligt at afgrænse infrastrukturen, jf. INSPIRE-direktivet men den er ikke statisk over tid. Fx indgår ortofoto som et tema både i IN- SPIRE og i specifikationen af FOT (version 3.0). For år tilbage var ortofoto et omkostningstungt tema uden for infrastrukturen, men med den teknologiske udvikling indgår temaet nu som en del af infrastrukturen. KS har en alene produktionsorienteret tilgang til en offentlig infrastruktur. Herved overses spørgsmålet omkring gevinster ved standardisering for de offentlige myndigheder, herunder ikke mindst for beredskabet KS definerer ikke, hvad et produkt er, selv om det er det begreb, der generelt anvendes i notatet og indstillingen. Der henvises til bemærkningerne til punkt Der sker ikke nogen viderebearbejdning, ved at grunddata suppleres med lokalplangrænser, beskyttede naturtyper, ledninger og registerdata. Alt efter det aktuelle behov i en anvendelsessituation kan grunddata fra infrastruktu- 6

7 ren blive suppleret med andre sektorspecifikke data til et administrationsgrundlag, men denne kombination sker i en faglig applikation eller manuelt i et GIS-system og er som sådan ikke en del af værdikæden for hverken infrastrukturens grunddata eller de standardiserede kortprodukter. Via suppleringerne giver grunddata brugeren en øget nytteværdi, fordi det er ensartede grunddata, som kan sammenstilles. Det er netop fordelen ved den fælles infrastruktur. 52 Der er nævnt en række private virksomheder inden for geodatabranchen, men der er ikke indhentet udtalelse fra disse om konkurrencesituationen omkring den geografiske infrastruktur, hvor data kun foreligger i én udgave. 54 Der henvises til notat om infrastruktur. Heri dokumenteres det, at der faktisk er sket en afgrænsning af hvilke objekttyper, der er omfattet af infrastrukturens grundlæggende data. 55 Infrastrukturen er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig ved kun at være én udgave af data. Beskrivelsen afspejler netop den situation, som bl.a. INSPI- RE-direktivet vil imødegå for at opnå effektivitet. Det er samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt at fastholde en struktur, der medfører dobbeltproduktion af geografiske grunddata, jf. bemærkninger til pkt De beskrevne infrastrukturaktiviteter dækker ikke alene over KMS syn, men er bredt anerkendt i bestyrelsen for Digital Forvaltning, Servicefællesskabet for Geodata og tillige princippet i EU's INSPIRE-direktiv Ikke kun KMS anfører, at sektorsynet er ressourcekrævende. Der er hverken medtaget oplysninger om produktionsbesparelser ved samordnet produktion af tekniske og topografiske data eller den samfundsmæssige nytteværdi af en standardiseret sammenhængende infrastruktur, når dobbeltregistrering undgås. KMS har oplyst beregning af EU-INSPIRE-besparelser og erfaringer fra den fælles produktion af de første års FOT-produktion i Hovedstadsområdet, som ikke er medtaget. 68 Høringsperioden for FOT-specifikationen er afsluttet. Specifikationen er godkendt og danner nu grundlag for produktion i de nordsjællandske kommuner. FOT-projektet har ikke kun arbejdet med specifikation.der er faktisk allerede produceret FOT-data, og produktion er i gang i flere kommuner. 69 Det er ikke ensbetydende med, at afgrænsningerne til enhver tid er flydende. Udvikling i afgrænsning og specifikation tages op til revision med mellemrum. Se i øvrigt bemærkning under pkt De organisatoriske, strukturelle og finansielle forhold for FOT-projektet er under afklaring. 71 Misvisende beskrivelse af mulighederne for enighed. KS har så vidt vides ikke inddraget den mulige aftalepart KL/KTC. Det har ikke været forventningen, at der allerede nu skulle være indgået samarbejdsaftale med flere kommuner, end det er tilfældet. Der henvises til Fælleserklæring fra KL og KMS. 72 De bilaterale samarbejder mellem KMS og kommunerne om etablering af FOT i ver.1 og 2 er forprojekter til landsdækkende FOTver.3. Forprojekterne bekræfter den samfundsmæssige nytteværdi ved at undgå dobbeltkortlægning, hvilket ikke er beskrevet. Der er ikke i markedsbeskrivelsen skabt sammenhæng og konsistens mellem indholdet i punkterne om geografisk infrastruktur og punkterne om fremstilling og formidling af kort og data. Infrastrukturbegrebet er 7

8 ikke begrebsmæssigt indarbejdet i punkterne om fremstilling og formidling Det relevante produktmarked 73 Forældet beskrivelse af markedet for geodata. Infrastrukturen og INSPIREdirektivet baserer sig netop på, at de forskellige typer af geodata skal kunne anvendes sammen. Markedet for geodata er derfor ikke i dag sammensat af forskellige selvstændige delmarkeder. 74 Det er karakteristisk for KS fremstilling, at det ikke konkretiseres hvilke konkurrerende produkter, der er tale om, og hvor stor en andel af markedet de udgør. KMS er ikke enig i, at Kort10 og kommunernes tekniske kort er egentlige konkurrerende produkter. Med FOT vil der ikke fremover være nogen form for konkurrence mellem Kort10 og de tekniske kort. Der henvises til Fælleserklæring fra KL og KMS. 75 Der er ikke i notatet medtaget eller indhentet synspunkter fra andre private virksomheder fra kort- og geodatabranchen end klagerne. Det må betragtes som en helt naturlig markedssituation for de fleste virksomheder, at forretningen bliver påvirket, efterhånden som grundlaget for et produkt bliver en standard i samfundet. Der er ikke mellem KMS og kommunerne taget stilling til organisering af FOT-samarbejdet. 77 Bør suppleres med oplysning om, at Kort10 også er solgt til alle amter og et antal kommuner, som anført i punkt Den kommende situation med FOT, som erstatter Kort10 og de tekniske kort, er ikke beskrevet. Overlap mellem kortværk medfører højere omkostninger både ved brug i den løbende administration og ved ajourføring af data, mens fælles kortdata med definerede snitflader muliggør udnyttelsen af de samme grunddata i flere sammenhænge og lavere ajourføringsomkostninger. 82 Der er ikke anført, hvornår det har været muligt at indhente samtykke til sammenstilling, at en sammenstilling af de tekniske kort ikke giver et ensartet, standardiseret kort, og at der i den forbindelse ikke er sikret ajourføring. Anvendelsesmulighederne og nytteværdien er derfor ikke sammenlignelig. Der er altså reelt ikke tale om en konkurrence mellem Kort10 og privat producerede kort, da der ikke er noget landsdækkende standardiseret alternativ til Kort10. Dobbeltkortlægningens samfundsmæssige konsekvenser er ikke medtaget Rapporten fra Rigsrevisionen er fra 1999 (ikke anført). Den aktuelle situation (bl.a. i Nordsjælland) og den fremtidige situation med landsdækkende FOT er ikke medtaget. Det havde været naturligt at tage kontakt til KL og indhente aktuelle synspunkter. Samlet set baserer konklusionen sig på et meget tyndt grundlag. Alligevel er den fundamentet for KS videre overvejelser og endelige indstilling. 86 Det er væsentligt, at ScanKort har indledt produktion af landsdækkende ortofotos, efter at KMS har ladet ortofotos indgå i Kort10. Også BlomInfo producerer ortofotos til det danske marked. 8

9 Det relevante produktmarked er ikke dækkende beskrevet, idet konsekvenserne af FOT og infrastrukturen ikke er medtaget. Der er ikke indhentet oplysninger fra relevante parter som KL, KTC og andre private virksomheder Markedets størrelse Med digitale data anvendes de forskellige data (temaer) sammen. Det er grundidéen i infrastrukturen. Markedet er derfor ikke sammensat af selvstændige delmarkeder. Den offentlige regulering af matrikeldata og søkortdata har igennem flere hundrede år været éntydig for at sikre kontinuitet, retssikkerhed og historik. Disse områder har derfor været underlagt stærk offentlig styring, som har medført et kontinuerligt og sikkert grundlag for offentlige myndigheder og private firmaer. Den moderne forvaltning, virksomheder og borgere stiller i dag tilsvarende krav ved etableringen af en række objekter, der traditionelt har indgået i tekniske og topografiske kort. Det gælder i stigende grad på beredskabs- og forsvarsområdet. Denne udvikling er et væsentligt incitament til den igangværende opbygning af den geografiske infrastruktur. En udelukkende konkurrencebaseret udvikling kan ikke opfylde kontinuitets- og sikkerhedskravene. Hvor kort før typisk i kommunerne var hjælpemidler i den tekniske forvaltning, indgår de nu et samlet forvaltningsgrundlag for det offentlige KMS prisfastsættelse og produktudbud 97 KMS kan i henhold til sine rammebetingelser yde samkøbsrabat. I henhold til interne retningslinier gives en samkøbsrabat på op til 5 % ved anskaffelse af både Matrikelkortet og Kort KMS opfatter stadig, at dette er aktuelt og gældende. 102 Et eksempel på mistænkeliggørelse af KMS. KS bør forholde sig til dagens situation, hvor KMS samvittighedsfuldt overholder de regler, der blev indført efter statsrevisorernes kritik i KS har selv tidligere udtalt, at KMS overholder gældende regler. 103 Den konkrete baggrund for at indstille papirkort-produktionen var budgetanalysen ikke redegørelsen fra statsrevisorerne. 106 De angivne tal er fra 2004, ikke Fremstillingen baserer sig her på kommunernes synspunkter om KMS for 8 år siden samt deres syn på KMS etablering og udvikling af kortværker i en periode, der ligger år tilbage. KS har så vidt vides ikke taget kontakt til KL og KTC (kommunalteknisk chefforening) for at få en opdateret holdning KMS har på denne vis trukket sig tilbage fra markedet og fokuserer på sin rolle som infrastrukturmyndighed KMS og konkurrenterne Der er tale om en år gammel situation, jf. bemærkningerne til punkt 9

10 KMS blev i øvrigt først oprettet i Det drejer sig her om tekniske kort, som er etableret til ledningsejerne i forskellige standarder til de enkelte kommuner. 122 Der sigtes ikke på en hurtig landsdækning, men derimod en forberedelse for etablering af FOT, hvis der fra kommunerne i Nordjylland ønskes etableret FOT. Samme fremrykning skete sidst år med ajourføringen af Fyn, idet der allerede sidste år blev tilkendegivet interesse for etablering af FOT. Der sigtedes ikke på en særlig landsdækning af ortofotos, men derimod på i forbindelse med kommunalreformen at sikre en hurtig etablering af FOT. Som nævnt indgår ortofotos i FOT, version KMS har ikke produceret et datasæt, som har de informationer, som DAV har etableret. Servicefællesskabet for Geodata har besluttet at etablere én fremtidssikret infrastruktur, som indeholder objekttyper, som kan sammenlignes med DAV s grunddata, men som ikke indeholder de samme informationer om data, som vil gøre disse umiddelbart anvendelig til det samme, som DAV leverer. Der skal ske en efterbearbejdning, som ved enhver anvendelse af infrastrukturdata til specifikke opgaver. Servicefællesskabet for Geodata fokuserer på opbygning af en fælles geografisk infrastruktur, som danner baggrund for de mange anvendelser i digital forvaltning og forsvaret/beredskab. KMS har ikke ansvaret for adressen. Samarbejdet omkring de offentlige adresser sker mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), der i kraft af BBR-loven har ansvaret for de officielle adresser, kommunerne, der er registeransvarlige for BBR, og KMS, der er samordnende på kort- og geodataområdet og samarbejder med kommunerne om den konkrete stedfæstelse. Der henvises til beskrivelse i det generelle høringssvar. 127 Kortcenter.dk har haft en repræsentant i arbejdet med fastlæggelse af FOTspecifikation version 3, så ad den vej er der allerede sket en inddragelse i specifikationen af objekttyperne. Oplysningerne fra DAV er derfor ikke korrekte KMS bemærkninger til klagerne De af KS medtagne uddrag af det fremsendte notat giver ikke et reelt billede af vilkårene for de private virksomheder fremover. Alle virksomheder såvel private som offentlige skal følge med udviklingen og løbende tilpasse såvel opgaverne, opgavevaretagelsen som opgaveløsningen i takt med den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Uddrag fra notatet, der efter KMS opfattelse giver et bredere og mere reelt billede af de privates vilkår fremover: Etableringen af infrastrukturen for geo-data er et stort og komplekst udviklingsforløb, hvor de eksisterende datastrukturer ændres, nye datasæt etableres og den IT-arkitektur og de systemer, som understøtter infrastrukturen tilpasses. Disse opgaver vil fortsat i meget vidt omfang skulle løses af private virksomheder og det er en klar forudsætning for, at det kan gennemføres, at 10

11 der findes virksomheder, som har kapacitet og kompetencer til at løse opgaverne. Infrastrukturen skaber samtidig gennemskuelighed og sikkerhed for at offentlige data er til rådighed på en standardiseret måde. Dermed er der også høj grad af sikkerhed for de private virksomheders egne udviklingsaktiviteter og investeringer baseret på infrastrukturen. De tekniske og administrative barrierer vil være reduceret til et minimum, hvorved markedet vil ændre sig sådan, at kreativitet og nytænkning erstatter dataejerskab som afgørende konkurrenceparametre. Dermed forstærkes den udvikling, der allerede er i gang, hvor nogle få specialiserede virksomheder tvinges ud i konkurrence med en mangfoldighed af virksomheder fra andre brancher. Antallet af virksomheder, som er aktive i forhold til infrastrukturen vil forøges markant og den samlede værditilvækst forøges. Infrastrukturen danner således en horisontal platform, hvor der er fri og lige konkurrence mellem private virksomheder om på eget initiativ at udvikle tjenester på basis af de offentlige data evt. kombineret med egne eller andre private data. 134 Det er vanskeligt at forstå den konkurrencepolitiske problemstilling i, at staten og kommunerne finder effektive samarbejdsløsninger til gavn for skatteborgerne, specielt da produktion af kort og geodata under alle omstændigheder gennem udbud sker på konkurrencemæssige vilkår. Der er ikke medtaget oplysninger fra KMS til KS om netop de samfundsmæssige fordele ved en fælles geografisk infrastruktur. De i notatet medtagne punkter fra KMS bemærkninger til klagerne giver ikke et retvisende indtryk af de samfundsmæssige gevinster KMS har oplyst om eller de muligheder der generelt skabes for den private sektor med etablering af en fælles geografisk infrastruktur. Generelt vedr. punkt : Som nævnt ovenfor er KS produktorienterede tilgang problematisk og giver ikke mening i praksis. Beskrivelse af overvejelser og vurderinger er endvidere så overfladisk, at det ikke giver mening at vurdere konsekvenserne. Derfor er punkterne ikke kommenteret detaljeret Vurdering 139 Bemærkningerne viser en manglende forståelse for, at infrastrukturen for geodata bygger på data og ikke kort. FOT- samarbejdet etablerer data på baggrund af EU-udbud. KS anerkender tilsyneladende ikke fordelene ved et fællesoffentligt samarbejde i dette tilfælde et fællesoffentligt indkøb af data men ønsker først og fremmest en fragmenteret struktur, hvor de offentlige parter betaler for den samme vare flere gange Konkurrencelovens I henhold til 2 i Konkurrenceloven skal Konkurrencerådet tage stilling til 11

12 om en offentlig regulering eller støtteordning kan hindre en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse. KS har ikke i notat belyst eller oplyst om den effektive samfundsmæssige ressourceanvendelse en fælles geografisk infrastruktur vil medføre. INSPIRE-direktivet etableres netop for at effektivisere adgangen til og anvendelsen af geodata. I Norge har Stortinget vedtaget etablering af Norge digitalt, som er et samarbejde, der omfatter etablering, vedligehold, forvaltning og tilgængeliggørelse af stedfæstet information, som skal indgå i den nationale infrastruktur. Under Norge digitalt samordnes arbejdet med stedfæstet information på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Formålet er at bidrage til en mere moderne, brugervenlig og effektiv sektor.vigtige målsætninger for samarbejdet er at tilrettelægge bedre produkter og tjenester, øget effektivitet, øget samfundsnytte og øget værdiskabning. Kort sagt bidrage til en mere moderne, brugervenlig og effektiv offentlig sektor. Der henvises til den udarbejdede Fælleserklæring fra KL og KMS, der for Danmark giver udtryk for det samme. Den samfundsmæssige nytteværdi af en fælles geografisk infrastruktur er således alment anerkendt. KS burde have inddraget de samfundsmæssige gevinster ved en fælles offentlig geografisk infrastruktur, som er baggrunden for EU udarbejder direktiv om infrastruktur, Norge har pålagt etablering af infrastruktur ved en Stortingsmelding, Servicefællesskabet for Geodata etablerer FOTver3 og FOT i tidligere versioner er etableret i Hovedstadsområdet. Der ville i så fald efter KMS opfattelse ikke have været grundlag for en sag i Konkurrencerådet Sikring af en effektiv struktur 144 For KMS vedkommende er det den hidtidige struktur på kort- og geodataområdet, som med digitale data og de nye teknologiske muligheder ikke er optimal. Den fælles geografiske infrastruktur skaber derimod samfundsøkonomisk set bedre strukturer. Det er til gengæld ikke beskrevet Der eksisterer i dag en sammenhængende, landsdækkende infrastruktur for topografiske basisdata (Kort10). Formuleringerne i punkterne er tendentiøse og ikke dækkende for den reelle situation. Fx. hvor de (KMS og Servicefællesskabet for Geodata) forsøger at opbygge en fællesoffentlig infrastruktur. Projektet er godkendt i Servicefællesskabet for Geodata, der er etableret FOT-data i tidlige versioner siden 2002, og der etableres FOTver3-data i Hovedstadsområdet i år. 150 Enig i intentionen i punktet, men formuleringen er ikke konsistent med en række andre punkter og flere af indstillingspunkterne. Topografiske data er en del af den geografiske infrastruktur. 151 Konsekvenserne af vederlagsfri indberetning er ikke belyst Der henvises til bemærkningerne til punkter 19.1 og Der er ikke i afsnittet om sikring af en effektiv struktur foretaget en 12

13 vurdering af konsekvenserne af KS anbefalinger og mulighederne for at gennemføre dem. Forslagene vil have konsekvenser for en række institutioner. Det er derfor vanskeligt for KMS, at bedømme om forslagene medvirker til sikring af strukturen Oversigt over sagens prissætnings- og udbudsproblemer Produkter og ydelser, der kræver subsidier Overvejelserne er baseret på en grundlæggende misforståelse af KMS rolle og en forkert vurdering af markedet for kort og geodata, herunder hvilke opgaver der kan og bør løftes på markedsvilkår, jf. også bemærkninger ovenfor Problemer omkring en konkurrenceudsat infrastruktur Infrastrukturen kan afgrænses forholdsvis præcist, men er naturligvis ikke statisk. Derfor holder konklusionerne i afsnittet ikke. Selvom etableringsomkostningerne ikke er dramatisk store, er der klare fordele ved, at der i videst muligt omfang anvendes samme standard både i den offentlige administration og til brug for private virksomheders produkter. Forsyningssikkerhed i forhold til beredskab, forsvar og administration forudsætter en offentlig infrastruktur for geodata. Derfor er der, som på andre tilsvarende områder, utvivlsomt også samfundsøkonomiske fordele ved forholdsvis lave priser på infrastrukturen. Prisniveauet beror således primært på muligheden for at prioritere offentlig finansiering og er i mindre omfang et konkurrencepolitisk spørgsmål. Den anførte uenighed om, hvorvidt der er tale om infrastruktur er formentlig baseret på, at klagerne ikke anerkender de trufne beslutninger og de igangværende aktiviteter. Den danske måde at etablere infrastruktur på er ikke baseret på lovgivning som i visse andre lande, men Danmark er faktisk kommet længere i etableringen af en række infrastrukturelementer uden lovgivning, jf. undersøgelser gennemført af hollandsk universitet for EU. KS har ikke indhentet synspunkter om den geografiske infrastruktur hos andre parter hverken private eller offentlige Løsningsmuligheder 178 KMS har på intet tidspunkt markedsført tekniske kort. Endvidere må det være kommunernes afgørelse, om de tekniske kort skal erstattes af en anden løsning. 179 Fremstillingen er misforstået, idet situationen for så vidt er uafhængig af, om der er offentlig støtte involveret eller ej. Udfordringen for de andre udbydere er, at staten og kommunerne ved fælles indkøb af data etablerer en billigere måde at tilvejebringe det nødvendige administrationsgrundlag på. Der 13

14 vil fortsat være konkurrence i selve dataproduktionen til den offentlige sektor, idet denne udbydes Der er ikke tale om 3-dimensionale kort, jf. at infrastrukturen er objekt- ikke kort-orienteret. Objektet Bygning vil således fremstå 3-dimensionelt KMS nuværende rammebetingelser fastlægger allerede de fundamentale principper, der anvendes ved prissætning, herunder beregning af samtlige omkostninger Andre spørgsmål om prisberegningen 190 KS anfører, at der er klaget over, at ved køb af kommuneabonnement giver KMS rabat på WMS-tjeneste, der både inkluderer Det Digitale Matrikelkort og Kort10. Kommuneabonnementet inkluderer ikke som anført data fra Det Digitale Matrikelkort og Kort10. Matrikelkortet og Kort10 skal hver især anskaffes selvstændigt. Kommuneabonnementet inkluderer en række ydelser fra KMS til kommunerne, herunder også mindre tillægsydelser til Matrikelkortet og Kort10, der kan benyttes hvis Matrikelkortet hhv. Kort10 er anskaffet. For at give indtryk af størrelsesordenen af priserne for de forskellige elementer kan det oplyses, at for en dansk gennemsnitskommune (fx Hobro eller Sorø) koster Matrikelkortet ca kr. og Kort10 ca kr. i anskaffelse for en almindelig kommunal brugsret. Det grundlæggende Kommuneabonnement (som indeholder WMS-tjeneste) koster ca kr. årligt. WMS-tjenesten er et værktøj, der distribuerer information fra KMS databaser. En kommune må anvende dette værktøj til de data i databaserne, som den har anskaffet rettighed til. Har en kommune anskaffet både Matrikelkortet og Kort10 kan den således anvende værktøjet på begge typer af data. Har den kun anskaffet Matrikelkortet, kan den kun anvende værktøjet på Matrikelkort-data. KMS har ikke hidtil ved produktpakning begrænset brug af værktøjer til specifikke datasæt. KMS har ikke ment, at den hidtidige praksis har været forkert, men med baggrund i klagen og KS reaktion på denne, har KMS besluttet at ændre praksis, da en ændring ikke vil have negative følger for infrastrukturen. 192 KMS eksisterende rammebetingelser fastlægger allerede regler for brugerbetalingsandel på datasamlingsniveau, således at der fx ikke sker sammenblanding af brugerbetaling for Matrikelkortet og Kort10. Der afrapporteres årligt til ministeren. 193 Der henvises til bemærkningerne under punkt Der henvises til bemærkningerne under punkt Fremtidens ejerforhold 196 Der henvises til bemærkningerne under punkt

15 15

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Konkurrencebegrænsende virkninger af Kort- og Matrikelstyrelsens prisfastsættelse.

Konkurrencebegrænsende virkninger af Kort- og Matrikelstyrelsens prisfastsættelse. Punkt 1 Rådsmødet den 21. juni 2006 08-06-2006 FI 4/0120-0100-0065 /MKJ Konkurrencebegrænsende virkninger af Kort- og Matrikelstyrelsens prisfastsættelse. Resumé 1. Denne sag omhandler det danske marked

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 15. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. Den 25. oktober 2007 Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 Deltagere Anne K. Revald, Vejdirektoratet Bjarne Lanng,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn 18/3-2009 GKF-09-007 Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn De fynske kommuner forventer i samarbejde med KMS at etablere FOT i 2010. Udbuddet forventes udarbejdet og udsendt ultimo 2009. Fyn

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce

Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce om fællesoffentligt partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere