Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar 2014 1"

Transkript

1 Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar

2 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA I henhold til kontrakten mellem Den europæiske Investeringsbank (EIB) og Region Sjælland er denne fjerde halvårsrapport udarbejdet. Rapporten dækker perioden 1. september 2013 til 28. februar Arbejdets udvikling Kontrakten mellem Den Europæiske Investeringsbank og Region Sjælland blev underskrevet i februar 2012, med sidste underskrift den 29. februar. REEEZ startede den 1. marts Støttefunktion Der er oprettet en støttefunktion med opgaver som beskrevet i ELENA-ansøgningen. Støttefunktionen består p.t. af en programleder og to energimedarbejdere. Bemandingen kan efter behov blive suppleret med en studentermedhjælp (gennemsnitligt 10 timer/uge). Det har endnu ikke været nødvendigt at ansætte en studentermedhjælp, men måske vil det ske i det kommende år for at indsamle nødvendig dokumentation i form af fakturaer, kontrakter og rapporter til brug for den endelige rapport. Programlederen er pr. 1. december 2013 ansat på halv tid, idet han den anden halvdel af tiden er blevet ansat som leder af det nystartede ELENA-projekt i Region Hovedstaden, kaldt CEICAD. Det er vurderingen, at der hermed kan skabes betydelig synergi mellem de to ELENA-projekter, hvilket vil være til gavn for realiseringen af begge programmers mål. Programlederen har endvidere tæt kontakt til det nystartede ELENA-program i Region Syddanmark og de forventede ELENAprogrammer i Region Midtjylland og Aarhus Kommune, med henblik på erfaringsudveksling og videndeling. Støttefunktionen har i efteråret 2013 afholdt møder med alle partnere med henblik på at få konkretiseret og koordineret disses behov for teknisk bistand. Derudover har Støttefunktionen ydet konkret teknisk bistand til partnere og projektgrupper, og faciliteret temamøder og møder i Partnerforum, Styregruppe og projektgrupper. Støttefunktionen indgik i september 2012 rammeaftaler med seks rådgivende ingeniørfirmaer efter forudgående EU-udbud af rådgiverbistand. Den har på grundlag af de indgåede rammeaftaler gennemført 16 miniudbud om konkret teknisk bistand til partnerne. Se nærmere i kapitel 3. Intern kommunikation Der blev i starten af programperioden oprettet en fælles ekstranet-løsning for alle personer med tilknytning til REEEZ. Her findes dagsordener og referater til alle møder i organisationen, kalender, nyheder, vejledninger, diskussioner og indberetnings- og rapportværktøjer. Ekstranet-løsningen er fortsat med til at binde programmet sammen og sikre, at alle deltagere har let adgang til den nødvendige information. 2

3 Mødeaktiviteter Der har været afholdt møder i flere led af organisationen i det forløbne halve år. Styringskomitéen har på møde i september 2013 drøftet og godkendt Midtvejsrapporten. Denne er efterfølgende oversat til engelsk og fremsendt til Den europæiske Investeringsbank til godkendelse. Styregruppen har afholdt møder 16. september og 9. december På møderne er programmets udvikling drøftet. På mødet i december er der taget foreløbig stilling til ønsker fra de kommunale partnere om at investere mere eller mindre end oprindeligt forudsat, og hermed få adgang til mere eller mindre teknisk bistand. Endelig stillingtagen til dette har afventet resultatet af EIB s vurdering af midtvejsrapporten. (Se kapitel 2 og bilag 2.) Styregruppen har endvidere drøftet og anbefalet et tæt samarbejde med det nye ELENA-projekt i Region Hovedstaden. Partnerforum har afholdt et møde 9. september Her har Partnerforum drøftet programmets udvikling og resultater efter de første 1½ år, brugen af eksterne rådgivere og midtvejsrapporten til EIB. VE-gruppen har afholdt temamøde om varmepumper og om varmt brugsvand på skoler. EE-gruppen har ikke holdt møder i det forløbne halvår, men der har været afholdt en temadag om helhedsorienteret energirenovering, der primært var rettet mod EE-gruppen. Sygehusgruppen har ikke holdt møde i perioden. I stedet foregår arbejdet med energiforbedringer i det løbende samarbejde mellem de tekniske afdelinger på sygehusene og den centrale bygningsafdeling. Støttefunktionen har løbende kontakt med sidstnævnte om tilrettelæggelse af indsatsen indenfor energibesparelser på sygehusene. Det er vurderingen, at denne arbejdsform er mere hensigtsmæssig end at fortsætte med en sygehusgruppe. Partnermøder: Støttefunktionen har afholdt møder med alle partnerne i det forløbne halvår. Kompetenceudvikling Der er afholdt to temadage i det forløbne halvår. Den ene temadag omhandlede helhedsorienteret energirenovering. Den anden temadag omhandlede udbud. Endvidere er der afholdt et temamøde om varmepumper og om varmt brugsvand på skoler. Der er udarbejdet et notat, der beskriver indhold og udbytte af alle de konkrete aktiviteter, der er gennemført i projektet hidtil for at udvikle medarbejdernes kompetencer. Samlet set opregnes 19 aktiviteter, der har bidraget til at udvikle kompetencerne indenfor hovedparten af de fagområder, som REEEZ omfatter. Notatet er vedhæftet som bilag 1. Forventede og opnåede resultater Der er pr. 1. marts 2014 kontraheret projekter for 265,6 mio. kr. (35,3 MEUR), hvilket svarer til 90 % af den forventede investering på 296 mio.kr. (39,8 MEUR) efter to år. 3

4 Den europæiske Investeringsbank har i sin stillingtagen til Midtvejsrapporten, der dækker de første 1½ år, gjort opmærksom på, at det kun er projekter, der har fået direkte teknisk bistand, der kan tælle med ved beregning af ELENA-støtten. Ved direkte støtte forstås herefter ifølge EIB følgende: Ekstern teknisk bistand til det konkrete projekt, bistand fra støttefunktionen til det konkrete projekt, vejledninger o.l. udarbejdet af støttefunktionen og anvendt til det konkrete projekt og særlig kompetenceudvikling til gavn for det konkrete projekt. Af de kontraherede projekter har projekter for 124,2 mio.kr. (16,6 MEUR) modtaget direkte bistand. Der er anvendt og disponeret ekstern bistand for ca. 7,2 mio. kr. i de to første år, og lønudgifterne har været 2,7 mio.kr., i alt ca. 9,9 mio. kr. Heraf vil ELENA-støtten udgøre 90 %, svarende til ca. 8,9 mio.kr. Der er opnået en gearingsfaktor (forholdet mellem støtteberettiget investering og støtte), som ved udgangen af år 2 således er på 12,5. Den lave gearingfaktor hænger bl.a. sammen med, at der er igangværende teknisk bistand, der endnu ikke har ført til kontraherede projekter. Det gælder eksempelvis en række solcelleprojekter, der vil blive kontraheret i løbet af de kommende måneder. Endvidere er flere kontraherede projekter endnu ikke blevet indberettet til Støttefunktionen. Rapporter m.v. Der er i perioden udarbejdet følgende rapporter: 1. Forundersøgelse af solceller i Holbæk, Faxe og Køge (MU ) 2. Energiscreening og udbudsmateriale for ESCO projekt i Roskilde Kommune (MU ) 3. Forundersøgelse af solceller i Holbæk (MU ) 4. Energiscreening af Køge Bibliotek, Asgård Skole og Skt. Nikolai Skole i Køge Kommune (MU ) I perioden er der endvidere udarbejdet notater, vejlednings- og inspirationsmateriale, herunder 1. Vejlednings- og inspirationsmateriale fra temadag om helhedsorienteret energirenovering. Ekstern kommunikation Region Sjælland har en hjemmeside (www.reeez.dk) med tekster på dansk og engelsk om REEEZ. Hjemmesiden opdates jævnligt med nyheder om projekter, der kan have en bredere interesse. 2. Identificerede problemer og risici Sammenhængen mellem støtte og investeringer Arbejdet med ELENA-ansøgningen i 2010 og 2011 har været en vigtig motor for de deltagende kommuner og regionen til politisk at beslutte sig for en ekstra indsats. ELENA-projektet har både under forundersøgelsen, i ansøgningsfasen og i selve programfasen (fra 1. marts 2012 til 28. 4

5 februar 2015) medført ekstra fokus og større indsats mht. til energieffektivisering af offentlige bygninger. Gennem forarbejderne til ELENA-ansøgningen blev partnerne tilskyndet til at identificere konkrete projekter, der kunne realiseres. Disse projekter indgik herefter i ansøgningen. Ved programmets start og i de følgende måneder blev en del af disse projekter, der allerede var identificeret til brug for ansøgningen, igangsat af partnerne uden direkte teknisk bistand. Regionen tilskyndede til dette ud fra målet om at realisere så mange investeringer som muligt og dermed nå de fastlagte mål for MWh og CO 2. Dette skete også i betragtning af, at projektet har en kort tidshorisont, og at etablering af støttefunktion og tilvejebringelse af ekstern bistand via EUudbud ville tage nogle måneder, samt at den tildelte støtte næppe ville række til alle projekter. Regionen betragter investeringsprogrammet som et hele og har ikke fundet, at kontrakten med EIB taler imod denne betragtning. I 2. halvårsrapport til EIB oplyste regionen, at nogle af investeringerne var gennemført uden teknisk bistand. Dette gav ikke anledning til reaktioner fra EIB eller fra EU-Kommissionen, der gennemførte et kontrolbesøg. Regionen har derfor ikke haft rimelig grund til at antage, at der var noget galt i den måde, programmet blev drevet på. Imidlertid har EIB i sin stillingtagen til Midtvejsrapporten, der dækker de første 1½ år, gjort opmærksom på, at det kun er projekter, der har fået direkte teknisk bistand, der kan tælle med ved beregning af ELENA-støtten. Dette betyder, at en stor del af de investeringer, der er gennemført, især i starten af programmet, ikke kan tælle med ved beregning af gearingsfaktoren. Det samlede mål for REEEZ er investeringer på 465 mio.kr. Støttefunktionen har indenfor den seneste måned bedt partnerne om at revurdere deres mål for investeringer ud fra de hidtil gennemførte investeringer, de afsatte budgetter og vurderinger af mulige investeringer m.v. Partnere har på grundlag heraf forpligtet sig til at investere 474 mio.kr. Derudover har flere partnere forventninger om yderligere investeringer, som de dog p.t. ikke vil forpligte sig til at nå. Det er således regionens forventning, at der samlet set vil blive investeret over 500 mio.kr. Af det nye forpligtigende mål på 474 mio.kr. er en del imidlertid ikke støtteberettiget, jfr. beskrivelsen ovenfor. Det er således p.t. vurderingen, at der vil blive opnået støtteberettigede investeringer på mindst 374 mio.kr. I kontrakten er gearingsfaktoren fastsat til 20. Med denne gearingsfaktor vil en samlet støtteberettiget investering på 374 mio.kr. sikre fuld støtte (18,6 mio.kr.) til programmet. Foreløbig arbejdes der dog med en gearingsfaktor på 22 for at give plads til eventuelle projekter, der ikke kan godkendes, ikke når at blive gennemført, etc. Med en gearingsfaktor på 22 og samlede investeringer på ca. 374 mio. kr. vil den resulterende støtte herefter udgøre ca. 17 mio.kr. Dette er ca. 1,6 mio.kr. lavere end forudsat i ansøgningen. Der er dog berettiget håb om, at de støtteberettigede investeringer bliver noget større end de 374 mio.kr., som partnerne nu har forpligtet sig til. 5

6 Anlægsloft Der blev i de årlige aftaler om økonomi mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening hhv. Danske Regioner indført et anlægsloft for For regionerne blev anlægsloftet udmøntet konkret for hver enkelt region, og for Region Sjællands vedkommende indebærer anlægsloftet, at der i 2013 har været mindre beløb til anlæg end tidligere forudsat. Regionen fremrykkede derfor lånefinansierede investeringer i solceller til 2012, og gearede ned for sine aktiviteter i Det forventes, at regionen i 2014 og starten af 2015 vil øge sine energiinvesteringer således, at regionen ikke får problemer med at gennemføre sin del af energiinvesteringerne i REEEZ-programmet. For kommunerne blev der ikke udmeldt specifikke anlægslofter for hver enkelt kommune, men for alle landets 98 kommuner under ét. Et rundspørge til alle deltagende kommuner i september/oktober 2012 viste, at anlægsloftet ikke ville få betydning for kommunerne. Anlægsloftet har således ikke medført beskæring af budgetterne til energiinvesteringer i de 12 kommuner, der er med i REEEZ. Stor variation i investeringer blandt partnerne De samlede, indberettede investeringer er hos et par af kommunerne væsentligt mindre end forudsat ved fremsendelse af ansøgningen om ELENA-støtte. Støttefunktionen er løbende i kontakt med disse, og det er på grundlag af disse kontakter forventningen, at de (med 2 undtagelser) når deres mål. Flere kommuner regner samlet set efter 3 år med at have gennemført større investeringer end forudsat på ansøgningstidspunktet. Disse øgede investeringer vil opveje de lavere investeringer hos andre kommuner. Forventningerne til de samlede investeringer efter tre år er således, at de mindst er på niveau med det beløb på 465 mio.kr., der fremgår af ELENA-ansøgningen. Kravet om, at kun investeringer, som har modtaget direkte teknisk bistand, er støtteberettigede, betyder dog, at nogle kommuner har svært ved at opnå de oprindeligt forpligtede mål med støtteberettigede investeringer, eftersom flere af de allerede udførte projekter ikke kan tælle med. Dette gælder især kommuner, der har været hurtige til at igangsætte investeringer, og derfor ikke har modtaget teknisk bistand fra REEEZ. Støttefunktionen har været i dialog med alle partnere, for at få et overblik over nye mål for støtteberettigede investeringer, og lander som tidligere nævnt på omkring 400 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at 8 af partnerne ikke når deres oprindelige mål med støtteberettigede investeringer. For udviklingen i de enkelte kommuner og regionen henvises til vedlagte bilag 2. 6

7 Manglende fælles udbud af projekter Et led i REEEZ er at undersøge mulighederne for fælles udbud og indkøb, og at gennemføre sådanne, hvor det er hensigtsmæssigt. Når det gælder den tekniske bistand, er der gennemført flere opgaver, der har involveret mere end én kommune. Det gælder således i to tilfælde, hvor der er indgået rådgiveraftaler om forundersøgelser for egnede placeringer af solcelleanlæg i tre kommuner, og ét tilfælde hvor der er indgået rådgiveraftale om energigennemgang af sportshaller i to kommuner. Derudover er der udarbejdet fælles udbudsmateriale for solceller. Når det gælder fælles udbud af entreprenøropgaver og fælles indkøb af byggematerialer har det vist sig mere udfordrende at opnå resultater. Det er således sjældent, at det er de samme løsninger, der skal anvendes i forskellige bygninger, ligesom forskellige kommuner kan have forskellige ønsker og krav til den tekniske og arkitektoniske udformning og til udbudsmaterialer. Endvidere kan der mangle tidsmæssigt sammenfald. Støttefunktionen har via arbejdet i projektgrupperne forsøgt at overvinde disse udfordringer. Stordriftsfordele er dog ikke opnået ved fælles udbud. På solcelleområdet har kommuner og region opnået stordriftsfordele ved at samle solcelleprojekter i større udbud for hver partner. En undersøgelse af de fem danske regioners solcelleprojekter viser således, at Region Sjælland, der har tilrettelagt sine solcelleudbud i overensstemmelse med REEEZ solcelleparadigme, har opnået lavere priser end de øvrige regioner. Støttefunktionen har mange gange tilskyndet til fælles udbud, såvel på møder i Partnerforum og projektgrupper som ved møder med partnerne. Der har bl.a. været en grundig drøftelse af emnet på Partnerforums møde den 7. marts 2013, hvor Støttefunktionen opfordrede partnerne til at gå ind i fælles udbud og i fælles indkøb af byggematerialer. Støttefunktionen mødte stor forståelse for ønsket om at gennemføre fælles udbud, men det har desværre ikke været muligt på trods af denne forståelse at finde projekter, der hensigtsmæssigt kunne udbydes samlet på tværs af kommunegrænser. Støttefunktionen har på det seneste Partnerforummøde i marts 2014 taget emnet op over for partnerne endnu en gang. Partnerne peger her på, at der kan være muligheder for fælles indkøb indenfor visse former for bygningsautomation. For en række byggematerialer, bl.a. belysning og vinduer, er der dog pr. 1. februar 2014 kommet en fælles indkøbsaftale (SKI) for alle regioner og kommuner, og at der derfor ikke er grundlag for, at REEEZ indgår egne indkøbsaftaler på disse områder. Støttefunktionen vil gennemføre et rundspørge til samtlige partnere for at afklare potentialet for fælles indkøbsaftaler indenfor bygningsautomation og andre områder, der ikke er dækket af ovennævnte SKI-aftale. Støttefunktionen vil fortsat være opmærksom på at finde projekter, der er egnede til fælles udbud. Dette kan være tilfældet for solcelleanlæg. 7

8 3. Kontrakter om teknisk bistand Gennem REEEZ programmet rekvireres ekstern rådgivning til at forberede energiinvesteringer. Når det gælder regionens egne bygninger (primært sygehuse), kan regionens eksisterende rammeaftaler for rådgiverydelser anvendes. De samme rammeaftaler kan ikke bruges, når det gælder rådgivning til de kommunale partnere, og der er derfor gennemført udbud for hovedparten af denne rådgivning i henhold til EU's udbudsdirektiv. Der blev den 6. september 2012 indgået rammeaftaler med de seks sgivere, der kom med de økonomisk og kompetencemæssigt mest fordelagtige. Den Europæiske Investeringsbank har godkendt udbuddet. Efter indgåelse af de seks rammeaftaler bruges disse seks sgivere som rådgivere i resten af perioden, medmindre ganske særlige forhold taler for andet. Hovedparten af den eksterne bistand er således skaffet via miniudbud blandt de seks rådgivere, der er indgået rammeaftaler med. Der er i perioden gennemført fire miniudbud. Der er i mindre omfang indgået aftaler med andre rådgivere, hvor særlige forhold (lokalkendskab, specialviden) talte for dette. Se vedlagte bilag 3 for kontrakter om teknisk bistand (eksterne eksperter/underleverandører) igangsat/afsluttet i rapportperioden 4. halvår). 4. Ændringer i de planlagte aktiviteter og andre oplysninger Fokus i arbejdet har henover de første to år ændret sig fra stort fokus på netværksdannelse, kompetenceudvikling og metoder i projektgrupper til i det seneste halve år at fokusere mere på at få forberedt projekter ved hjælp af teknisk bistand fra eksterne rådgivere og støttefunktionen, og ved at anvende de opnåede kompetencer og de udviklede materialer. Der er således ikke behov for, at projektgrupperne mødes med samme hyppighed som i starten af programmet. Der forventes således afholdt 2 3 møder i EE-gruppen og VE-gruppen i det kommende år. Som nævnt fortsætter sygehusgruppen ikke, idet arbejdet med energieffektivisering på sygehuse organiseres via igangværende samarbejder. Som følge af kravet om, at støtteberettigede investeringer skal være udført med direkte ELENAbistand, vil der i den resterende programperiode være stort fokus på at få fordelt bistanden hensigtsmæssigt på partnernes projekter. Dette gælder både den eksterne bistand, men også bistanden fra støttefunktionens egne medarbejdere. 5. Finansiel status Se vedlagte bilag 4 for finansiel status for rapportperioden. 8

9 Bilag Bilag 1 er vedlagt som særskilt bilag. Bilag 2 4 er vedhæftet denne rapport 9

10 Bilag 2 Status for de enkelte partnere I nedenstående tabel gives en status for de enkelte partneres investeringer i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2014, samt oprindelige og nye mål. Tabel 1: Status for investeringer. Oprindeligt mål Samlet mål Samlet indberettet investering Støtteberettiget, indberettet investering Støtteberettiget mål Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Køge Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Region Sjælland Slagelse Solrød Vordingborg Sum

11 Bilag 3. Kontrakter for teknisk bistand (Eksterne eksperter /Underleverandører) indgået / afsluttet i perioden 1. september 2013 til 28. februar 2014 Kontrakt nr. Navn på ekstern konsulent Kort beskrivelse af opgave Forventede totale udgifter (EUR) Varighed af kontrakt (start og slut) Udbudsform anvendt Dansk Energi Management Forundersøgelse solceller Rammeaftale / miniudbud SEAS-NVE In-house bistand Indhentet Lyngkilde Nøgletal for solceller Indhentet Lyngkilde Allonge vedr. en bygning Rammeaftale / miniudbud Lyngkilde Allonge vedr. en bygning Rammeaftale / miniudbud Lyngkilde Solcelleudbud, Holbæk Indhentet Lyngkilde Solcelleudbud, Faxe Indhentet Catherine Skak Nielsen Generel rådgivning vedr. energiprojekter og rentabilitet Indhentet Rolf Andersson Generel rådgivning vedr. optimalt energiforbrug Indhentet Dansk Energi Management Energiscreening af 3 ejendomme i Køge Rammeaftale / miniudbud Wissenberg Allonge vedr. 2 haller Rammeaftale / miniudbud Solarvent Bistand til solcelleudbud, Indhentet Bemærkninger MU MU MU MU MU

12 Kontrakt nr. Navn på ekstern konsulent Kort beskrivelse af opgave Forventede totale udgifter (EUR) Varighed af kontrakt (start og slut) Udbudsform anvendt AJ Consult A/S Saxenhøj, udbud af valgte projekter Indhentet COWI Inhouse bistand til Greve KS af EPC Indhentet Dansk Energi Management Forundersøgelse og udbud, solceller Rammeaftale / miniudbud Lyngkilde Hovedprojekt, udbud og Indhentet kontrahering solcelleanlæg på Vibeengskolen Dansk Energi Energianalyse, Næstved Rammeaftale Management / miniudbud SEAS-NVE Bruttoliste over mulige Indhentet energiprojekter på sygehuse Bemærkninger MU MU

13 Annex 4 European Investment Bank ELENA - European Local Energy Assistance Financial Statement Name of project: Number of project: Reporting period from: aa/bb/cc to xx/yy/zz Currency used: (three letter abbreviation) REEEZ ELENA /09/13 to 28/02/14 DKK STAFF COSTS (Justification for labour costs may be requested by the Bank) Line N Name Category name (e.g. senior expert, engineer, etc.) Number of manhours Hourly rate Staff costs amount A B AxB 1 Flemming Jørgensen Senior expert Jannie Bakkær Sørensen Junior expert (engineer) Mads Lundsgaard-Nielsen Expert (engineer) Total The cost of staff assigned to the action, comprising actual salaries plus social security charges and other statutory costs included in the remuneration, provided that this does not exceed the average rates corresponding to the beneficiary's usual policy on remuneration. EXTERNAL EXPERTS / SUBCONTRACTING Line N Name of Subcontractor Description of the work undertaken Invoice No /REEEZ No Date of invoice(dd/mm /yy) Amount 1 Lyngkilde A/S New heat supply for sports hall and school, Odsherred Municipality, pre-study / 52 30/06/ ,00 2 Wissenberg A/S Ventilation at school in Køge Municipality, project and tender / 54 04/07/ ,00 3 Wissenberg A/S Ventilation at school in Køge Municipality, project and tender / 51 21/08/ ,00 4 Wissenberg A/S Ventilation at school in Køge Municipality, project and tender / 55 11/09/ ,00 5 Wissenberg A/S Energy screening ofsports halls in two municipalities / 58 11/09/ ,00 6 Solarplan aps Assistance for PV tender, Roskilde / 66 17/09/ ,00 7 COWI A/S EPC tender, Roskilde /09/ ,00 13

14 / 60 8 BASCON A/S Assistance concerning tender / 62 30/09/ ,97 9 COWI A/S Energy screening of buildings in Roskilde Municipality / 61 30/09/ ,00 10 Catherine Skak Nielsen General assistance concerning energy refurbishment Mail / 59 30/09/ ,00 11 Rolf Andersson General assistance concerning holistic energy refurbishment Mail / 57 09/10/ ,00 12 Wissenberg A/S Ventilation at school in Køge Municipality, project and tender / 64 22/10/ ,00 13 Wissenberg A/S Energy screening of sports halls, Køge / 65 22/10/ ,00 14 Wissenberg A/S Project and tender for heat pumps, school, Køge / 69 22/10/ ,00 15 Lyngkilde A/S PV plants, Holbæk, main project / 68 25/10/ ,00 16 Lyngkilde A/S PV plant, Faxe, project /70 25/10/ ,00 17 SEAS-NVE STRØMMEN In-house assistance for energy screening of buildings / 67 01/11/ ,00 18 Wissenberg A/S Energy screening of sports halls, Køge / 71 29/11/ ,00 19 Lyngkilde A/S PV pre-studies in three municipalities / 72 30/06/ ,00 20 Danish Management A/S Preparation for tender of PV plants, holbæk / 77 18/02/ ,13 21 Wissenberg A/S Project and tender for heat pumps, school, Køge / 81 11/12/ ,00 22 SEAS-NVE STRØMMEN 23 Lyngkilde A/S 24 Lyngkilde A/S 25 Lyngkilde A/S 26 Lyngkilde A/S In-house assistance for energy screening of buildings / 78 13/12/ ,00 PV plants, Holbæk, main project / 73 16/12/ ,00 PV plants, Faxe, main project / 74 16/12/ ,00 PV plants, Faxe, main project / 75 16/12/ ,00 Pre.study for suitable roofs for PV in three municipalities / 56 19/09/ ,00 27 COWI A/S EPC tender, Roskilde / 82 17/12/ ,00 28 Lyngkilde A/S Pre-study for PV possibilities in three municipalities, last invoice / 76 18/12/ ,68 29 Danish Management A/S Energy screening, Køge / 80 19/12/ ,70 30 SEAS-NVE STRØMMEN In-house assistance for energy screening of / 79 20/12/ ,00 14

15 31 Lyngkilde A/S AJ Consult A/S TOTAL ELIGIBLE COSTS FOR THE PERIOD buildings General assistance concerning tender / 85 13/01/ ,00 Energy analysis, Saxenhøj, Guldborgsund / 84 01/02/ ,00 Total ,48 Direct staff costs ,64 External Experts / Subcontracting ,48 Total ,12 15

Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar 2013 1

Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar 2013 1 Halvårsrapport 1. september til 28. februar 2013 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

HOW to CeDEPI. En guide for partnere i CeDEPI-projektet. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

HOW to CeDEPI. En guide for partnere i CeDEPI-projektet. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg HOW to CeDEPI En guide for partnere i CeDEPI-projektet Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1 Generelt...2 2 Økonomi for partnerne...3 3 Rådgivning...5 3.1 Ekstern rådgivning...

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ESCO & OPP ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012 Energi- og miljøredegørelse for 2011 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 8 6. Konklusion side 12 Bilag: Bilag 1: Udlån

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Midtvejsevaluering

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Midtvejsevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Midtvejsevaluering Udarbejdet til Af April 2011 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ... 1 1.1 BREDDEIDRÆTSPROJEKTETS BAGGRUND... 1 1.2 RESUMÉ AF MIDTVEJSEVALUERINGEN...

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats Mode i KKR Sjælland den % ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND Dagsordenens punkt 3. 2 /9 Maribo april 2011 Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats KKR Sjælland drøftede den 9. november 2010

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere