Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar 2014 1"

Transkript

1 Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar

2 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA I henhold til kontrakten mellem Den europæiske Investeringsbank (EIB) og Region Sjælland er denne fjerde halvårsrapport udarbejdet. Rapporten dækker perioden 1. september 2013 til 28. februar Arbejdets udvikling Kontrakten mellem Den Europæiske Investeringsbank og Region Sjælland blev underskrevet i februar 2012, med sidste underskrift den 29. februar. REEEZ startede den 1. marts Støttefunktion Der er oprettet en støttefunktion med opgaver som beskrevet i ELENA-ansøgningen. Støttefunktionen består p.t. af en programleder og to energimedarbejdere. Bemandingen kan efter behov blive suppleret med en studentermedhjælp (gennemsnitligt 10 timer/uge). Det har endnu ikke været nødvendigt at ansætte en studentermedhjælp, men måske vil det ske i det kommende år for at indsamle nødvendig dokumentation i form af fakturaer, kontrakter og rapporter til brug for den endelige rapport. Programlederen er pr. 1. december 2013 ansat på halv tid, idet han den anden halvdel af tiden er blevet ansat som leder af det nystartede ELENA-projekt i Region Hovedstaden, kaldt CEICAD. Det er vurderingen, at der hermed kan skabes betydelig synergi mellem de to ELENA-projekter, hvilket vil være til gavn for realiseringen af begge programmers mål. Programlederen har endvidere tæt kontakt til det nystartede ELENA-program i Region Syddanmark og de forventede ELENAprogrammer i Region Midtjylland og Aarhus Kommune, med henblik på erfaringsudveksling og videndeling. Støttefunktionen har i efteråret 2013 afholdt møder med alle partnere med henblik på at få konkretiseret og koordineret disses behov for teknisk bistand. Derudover har Støttefunktionen ydet konkret teknisk bistand til partnere og projektgrupper, og faciliteret temamøder og møder i Partnerforum, Styregruppe og projektgrupper. Støttefunktionen indgik i september 2012 rammeaftaler med seks rådgivende ingeniørfirmaer efter forudgående EU-udbud af rådgiverbistand. Den har på grundlag af de indgåede rammeaftaler gennemført 16 miniudbud om konkret teknisk bistand til partnerne. Se nærmere i kapitel 3. Intern kommunikation Der blev i starten af programperioden oprettet en fælles ekstranet-løsning for alle personer med tilknytning til REEEZ. Her findes dagsordener og referater til alle møder i organisationen, kalender, nyheder, vejledninger, diskussioner og indberetnings- og rapportværktøjer. Ekstranet-løsningen er fortsat med til at binde programmet sammen og sikre, at alle deltagere har let adgang til den nødvendige information. 2

3 Mødeaktiviteter Der har været afholdt møder i flere led af organisationen i det forløbne halve år. Styringskomitéen har på møde i september 2013 drøftet og godkendt Midtvejsrapporten. Denne er efterfølgende oversat til engelsk og fremsendt til Den europæiske Investeringsbank til godkendelse. Styregruppen har afholdt møder 16. september og 9. december På møderne er programmets udvikling drøftet. På mødet i december er der taget foreløbig stilling til ønsker fra de kommunale partnere om at investere mere eller mindre end oprindeligt forudsat, og hermed få adgang til mere eller mindre teknisk bistand. Endelig stillingtagen til dette har afventet resultatet af EIB s vurdering af midtvejsrapporten. (Se kapitel 2 og bilag 2.) Styregruppen har endvidere drøftet og anbefalet et tæt samarbejde med det nye ELENA-projekt i Region Hovedstaden. Partnerforum har afholdt et møde 9. september Her har Partnerforum drøftet programmets udvikling og resultater efter de første 1½ år, brugen af eksterne rådgivere og midtvejsrapporten til EIB. VE-gruppen har afholdt temamøde om varmepumper og om varmt brugsvand på skoler. EE-gruppen har ikke holdt møder i det forløbne halvår, men der har været afholdt en temadag om helhedsorienteret energirenovering, der primært var rettet mod EE-gruppen. Sygehusgruppen har ikke holdt møde i perioden. I stedet foregår arbejdet med energiforbedringer i det løbende samarbejde mellem de tekniske afdelinger på sygehusene og den centrale bygningsafdeling. Støttefunktionen har løbende kontakt med sidstnævnte om tilrettelæggelse af indsatsen indenfor energibesparelser på sygehusene. Det er vurderingen, at denne arbejdsform er mere hensigtsmæssig end at fortsætte med en sygehusgruppe. Partnermøder: Støttefunktionen har afholdt møder med alle partnerne i det forløbne halvår. Kompetenceudvikling Der er afholdt to temadage i det forløbne halvår. Den ene temadag omhandlede helhedsorienteret energirenovering. Den anden temadag omhandlede udbud. Endvidere er der afholdt et temamøde om varmepumper og om varmt brugsvand på skoler. Der er udarbejdet et notat, der beskriver indhold og udbytte af alle de konkrete aktiviteter, der er gennemført i projektet hidtil for at udvikle medarbejdernes kompetencer. Samlet set opregnes 19 aktiviteter, der har bidraget til at udvikle kompetencerne indenfor hovedparten af de fagområder, som REEEZ omfatter. Notatet er vedhæftet som bilag 1. Forventede og opnåede resultater Der er pr. 1. marts 2014 kontraheret projekter for 265,6 mio. kr. (35,3 MEUR), hvilket svarer til 90 % af den forventede investering på 296 mio.kr. (39,8 MEUR) efter to år. 3

4 Den europæiske Investeringsbank har i sin stillingtagen til Midtvejsrapporten, der dækker de første 1½ år, gjort opmærksom på, at det kun er projekter, der har fået direkte teknisk bistand, der kan tælle med ved beregning af ELENA-støtten. Ved direkte støtte forstås herefter ifølge EIB følgende: Ekstern teknisk bistand til det konkrete projekt, bistand fra støttefunktionen til det konkrete projekt, vejledninger o.l. udarbejdet af støttefunktionen og anvendt til det konkrete projekt og særlig kompetenceudvikling til gavn for det konkrete projekt. Af de kontraherede projekter har projekter for 124,2 mio.kr. (16,6 MEUR) modtaget direkte bistand. Der er anvendt og disponeret ekstern bistand for ca. 7,2 mio. kr. i de to første år, og lønudgifterne har været 2,7 mio.kr., i alt ca. 9,9 mio. kr. Heraf vil ELENA-støtten udgøre 90 %, svarende til ca. 8,9 mio.kr. Der er opnået en gearingsfaktor (forholdet mellem støtteberettiget investering og støtte), som ved udgangen af år 2 således er på 12,5. Den lave gearingfaktor hænger bl.a. sammen med, at der er igangværende teknisk bistand, der endnu ikke har ført til kontraherede projekter. Det gælder eksempelvis en række solcelleprojekter, der vil blive kontraheret i løbet af de kommende måneder. Endvidere er flere kontraherede projekter endnu ikke blevet indberettet til Støttefunktionen. Rapporter m.v. Der er i perioden udarbejdet følgende rapporter: 1. Forundersøgelse af solceller i Holbæk, Faxe og Køge (MU ) 2. Energiscreening og udbudsmateriale for ESCO projekt i Roskilde Kommune (MU ) 3. Forundersøgelse af solceller i Holbæk (MU ) 4. Energiscreening af Køge Bibliotek, Asgård Skole og Skt. Nikolai Skole i Køge Kommune (MU ) I perioden er der endvidere udarbejdet notater, vejlednings- og inspirationsmateriale, herunder 1. Vejlednings- og inspirationsmateriale fra temadag om helhedsorienteret energirenovering. Ekstern kommunikation Region Sjælland har en hjemmeside (www.reeez.dk) med tekster på dansk og engelsk om REEEZ. Hjemmesiden opdates jævnligt med nyheder om projekter, der kan have en bredere interesse. 2. Identificerede problemer og risici Sammenhængen mellem støtte og investeringer Arbejdet med ELENA-ansøgningen i 2010 og 2011 har været en vigtig motor for de deltagende kommuner og regionen til politisk at beslutte sig for en ekstra indsats. ELENA-projektet har både under forundersøgelsen, i ansøgningsfasen og i selve programfasen (fra 1. marts 2012 til 28. 4

5 februar 2015) medført ekstra fokus og større indsats mht. til energieffektivisering af offentlige bygninger. Gennem forarbejderne til ELENA-ansøgningen blev partnerne tilskyndet til at identificere konkrete projekter, der kunne realiseres. Disse projekter indgik herefter i ansøgningen. Ved programmets start og i de følgende måneder blev en del af disse projekter, der allerede var identificeret til brug for ansøgningen, igangsat af partnerne uden direkte teknisk bistand. Regionen tilskyndede til dette ud fra målet om at realisere så mange investeringer som muligt og dermed nå de fastlagte mål for MWh og CO 2. Dette skete også i betragtning af, at projektet har en kort tidshorisont, og at etablering af støttefunktion og tilvejebringelse af ekstern bistand via EUudbud ville tage nogle måneder, samt at den tildelte støtte næppe ville række til alle projekter. Regionen betragter investeringsprogrammet som et hele og har ikke fundet, at kontrakten med EIB taler imod denne betragtning. I 2. halvårsrapport til EIB oplyste regionen, at nogle af investeringerne var gennemført uden teknisk bistand. Dette gav ikke anledning til reaktioner fra EIB eller fra EU-Kommissionen, der gennemførte et kontrolbesøg. Regionen har derfor ikke haft rimelig grund til at antage, at der var noget galt i den måde, programmet blev drevet på. Imidlertid har EIB i sin stillingtagen til Midtvejsrapporten, der dækker de første 1½ år, gjort opmærksom på, at det kun er projekter, der har fået direkte teknisk bistand, der kan tælle med ved beregning af ELENA-støtten. Dette betyder, at en stor del af de investeringer, der er gennemført, især i starten af programmet, ikke kan tælle med ved beregning af gearingsfaktoren. Det samlede mål for REEEZ er investeringer på 465 mio.kr. Støttefunktionen har indenfor den seneste måned bedt partnerne om at revurdere deres mål for investeringer ud fra de hidtil gennemførte investeringer, de afsatte budgetter og vurderinger af mulige investeringer m.v. Partnere har på grundlag heraf forpligtet sig til at investere 474 mio.kr. Derudover har flere partnere forventninger om yderligere investeringer, som de dog p.t. ikke vil forpligte sig til at nå. Det er således regionens forventning, at der samlet set vil blive investeret over 500 mio.kr. Af det nye forpligtigende mål på 474 mio.kr. er en del imidlertid ikke støtteberettiget, jfr. beskrivelsen ovenfor. Det er således p.t. vurderingen, at der vil blive opnået støtteberettigede investeringer på mindst 374 mio.kr. I kontrakten er gearingsfaktoren fastsat til 20. Med denne gearingsfaktor vil en samlet støtteberettiget investering på 374 mio.kr. sikre fuld støtte (18,6 mio.kr.) til programmet. Foreløbig arbejdes der dog med en gearingsfaktor på 22 for at give plads til eventuelle projekter, der ikke kan godkendes, ikke når at blive gennemført, etc. Med en gearingsfaktor på 22 og samlede investeringer på ca. 374 mio. kr. vil den resulterende støtte herefter udgøre ca. 17 mio.kr. Dette er ca. 1,6 mio.kr. lavere end forudsat i ansøgningen. Der er dog berettiget håb om, at de støtteberettigede investeringer bliver noget større end de 374 mio.kr., som partnerne nu har forpligtet sig til. 5

6 Anlægsloft Der blev i de årlige aftaler om økonomi mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening hhv. Danske Regioner indført et anlægsloft for For regionerne blev anlægsloftet udmøntet konkret for hver enkelt region, og for Region Sjællands vedkommende indebærer anlægsloftet, at der i 2013 har været mindre beløb til anlæg end tidligere forudsat. Regionen fremrykkede derfor lånefinansierede investeringer i solceller til 2012, og gearede ned for sine aktiviteter i Det forventes, at regionen i 2014 og starten af 2015 vil øge sine energiinvesteringer således, at regionen ikke får problemer med at gennemføre sin del af energiinvesteringerne i REEEZ-programmet. For kommunerne blev der ikke udmeldt specifikke anlægslofter for hver enkelt kommune, men for alle landets 98 kommuner under ét. Et rundspørge til alle deltagende kommuner i september/oktober 2012 viste, at anlægsloftet ikke ville få betydning for kommunerne. Anlægsloftet har således ikke medført beskæring af budgetterne til energiinvesteringer i de 12 kommuner, der er med i REEEZ. Stor variation i investeringer blandt partnerne De samlede, indberettede investeringer er hos et par af kommunerne væsentligt mindre end forudsat ved fremsendelse af ansøgningen om ELENA-støtte. Støttefunktionen er løbende i kontakt med disse, og det er på grundlag af disse kontakter forventningen, at de (med 2 undtagelser) når deres mål. Flere kommuner regner samlet set efter 3 år med at have gennemført større investeringer end forudsat på ansøgningstidspunktet. Disse øgede investeringer vil opveje de lavere investeringer hos andre kommuner. Forventningerne til de samlede investeringer efter tre år er således, at de mindst er på niveau med det beløb på 465 mio.kr., der fremgår af ELENA-ansøgningen. Kravet om, at kun investeringer, som har modtaget direkte teknisk bistand, er støtteberettigede, betyder dog, at nogle kommuner har svært ved at opnå de oprindeligt forpligtede mål med støtteberettigede investeringer, eftersom flere af de allerede udførte projekter ikke kan tælle med. Dette gælder især kommuner, der har været hurtige til at igangsætte investeringer, og derfor ikke har modtaget teknisk bistand fra REEEZ. Støttefunktionen har været i dialog med alle partnere, for at få et overblik over nye mål for støtteberettigede investeringer, og lander som tidligere nævnt på omkring 400 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at 8 af partnerne ikke når deres oprindelige mål med støtteberettigede investeringer. For udviklingen i de enkelte kommuner og regionen henvises til vedlagte bilag 2. 6

7 Manglende fælles udbud af projekter Et led i REEEZ er at undersøge mulighederne for fælles udbud og indkøb, og at gennemføre sådanne, hvor det er hensigtsmæssigt. Når det gælder den tekniske bistand, er der gennemført flere opgaver, der har involveret mere end én kommune. Det gælder således i to tilfælde, hvor der er indgået rådgiveraftaler om forundersøgelser for egnede placeringer af solcelleanlæg i tre kommuner, og ét tilfælde hvor der er indgået rådgiveraftale om energigennemgang af sportshaller i to kommuner. Derudover er der udarbejdet fælles udbudsmateriale for solceller. Når det gælder fælles udbud af entreprenøropgaver og fælles indkøb af byggematerialer har det vist sig mere udfordrende at opnå resultater. Det er således sjældent, at det er de samme løsninger, der skal anvendes i forskellige bygninger, ligesom forskellige kommuner kan have forskellige ønsker og krav til den tekniske og arkitektoniske udformning og til udbudsmaterialer. Endvidere kan der mangle tidsmæssigt sammenfald. Støttefunktionen har via arbejdet i projektgrupperne forsøgt at overvinde disse udfordringer. Stordriftsfordele er dog ikke opnået ved fælles udbud. På solcelleområdet har kommuner og region opnået stordriftsfordele ved at samle solcelleprojekter i større udbud for hver partner. En undersøgelse af de fem danske regioners solcelleprojekter viser således, at Region Sjælland, der har tilrettelagt sine solcelleudbud i overensstemmelse med REEEZ solcelleparadigme, har opnået lavere priser end de øvrige regioner. Støttefunktionen har mange gange tilskyndet til fælles udbud, såvel på møder i Partnerforum og projektgrupper som ved møder med partnerne. Der har bl.a. været en grundig drøftelse af emnet på Partnerforums møde den 7. marts 2013, hvor Støttefunktionen opfordrede partnerne til at gå ind i fælles udbud og i fælles indkøb af byggematerialer. Støttefunktionen mødte stor forståelse for ønsket om at gennemføre fælles udbud, men det har desværre ikke været muligt på trods af denne forståelse at finde projekter, der hensigtsmæssigt kunne udbydes samlet på tværs af kommunegrænser. Støttefunktionen har på det seneste Partnerforummøde i marts 2014 taget emnet op over for partnerne endnu en gang. Partnerne peger her på, at der kan være muligheder for fælles indkøb indenfor visse former for bygningsautomation. For en række byggematerialer, bl.a. belysning og vinduer, er der dog pr. 1. februar 2014 kommet en fælles indkøbsaftale (SKI) for alle regioner og kommuner, og at der derfor ikke er grundlag for, at REEEZ indgår egne indkøbsaftaler på disse områder. Støttefunktionen vil gennemføre et rundspørge til samtlige partnere for at afklare potentialet for fælles indkøbsaftaler indenfor bygningsautomation og andre områder, der ikke er dækket af ovennævnte SKI-aftale. Støttefunktionen vil fortsat være opmærksom på at finde projekter, der er egnede til fælles udbud. Dette kan være tilfældet for solcelleanlæg. 7

8 3. Kontrakter om teknisk bistand Gennem REEEZ programmet rekvireres ekstern rådgivning til at forberede energiinvesteringer. Når det gælder regionens egne bygninger (primært sygehuse), kan regionens eksisterende rammeaftaler for rådgiverydelser anvendes. De samme rammeaftaler kan ikke bruges, når det gælder rådgivning til de kommunale partnere, og der er derfor gennemført udbud for hovedparten af denne rådgivning i henhold til EU's udbudsdirektiv. Der blev den 6. september 2012 indgået rammeaftaler med de seks sgivere, der kom med de økonomisk og kompetencemæssigt mest fordelagtige. Den Europæiske Investeringsbank har godkendt udbuddet. Efter indgåelse af de seks rammeaftaler bruges disse seks sgivere som rådgivere i resten af perioden, medmindre ganske særlige forhold taler for andet. Hovedparten af den eksterne bistand er således skaffet via miniudbud blandt de seks rådgivere, der er indgået rammeaftaler med. Der er i perioden gennemført fire miniudbud. Der er i mindre omfang indgået aftaler med andre rådgivere, hvor særlige forhold (lokalkendskab, specialviden) talte for dette. Se vedlagte bilag 3 for kontrakter om teknisk bistand (eksterne eksperter/underleverandører) igangsat/afsluttet i rapportperioden 4. halvår). 4. Ændringer i de planlagte aktiviteter og andre oplysninger Fokus i arbejdet har henover de første to år ændret sig fra stort fokus på netværksdannelse, kompetenceudvikling og metoder i projektgrupper til i det seneste halve år at fokusere mere på at få forberedt projekter ved hjælp af teknisk bistand fra eksterne rådgivere og støttefunktionen, og ved at anvende de opnåede kompetencer og de udviklede materialer. Der er således ikke behov for, at projektgrupperne mødes med samme hyppighed som i starten af programmet. Der forventes således afholdt 2 3 møder i EE-gruppen og VE-gruppen i det kommende år. Som nævnt fortsætter sygehusgruppen ikke, idet arbejdet med energieffektivisering på sygehuse organiseres via igangværende samarbejder. Som følge af kravet om, at støtteberettigede investeringer skal være udført med direkte ELENAbistand, vil der i den resterende programperiode være stort fokus på at få fordelt bistanden hensigtsmæssigt på partnernes projekter. Dette gælder både den eksterne bistand, men også bistanden fra støttefunktionens egne medarbejdere. 5. Finansiel status Se vedlagte bilag 4 for finansiel status for rapportperioden. 8

9 Bilag Bilag 1 er vedlagt som særskilt bilag. Bilag 2 4 er vedhæftet denne rapport 9

10 Bilag 2 Status for de enkelte partnere I nedenstående tabel gives en status for de enkelte partneres investeringer i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2014, samt oprindelige og nye mål. Tabel 1: Status for investeringer. Oprindeligt mål Samlet mål Samlet indberettet investering Støtteberettiget, indberettet investering Støtteberettiget mål Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Køge Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Region Sjælland Slagelse Solrød Vordingborg Sum

11 Bilag 3. Kontrakter for teknisk bistand (Eksterne eksperter /Underleverandører) indgået / afsluttet i perioden 1. september 2013 til 28. februar 2014 Kontrakt nr. Navn på ekstern konsulent Kort beskrivelse af opgave Forventede totale udgifter (EUR) Varighed af kontrakt (start og slut) Udbudsform anvendt Dansk Energi Management Forundersøgelse solceller Rammeaftale / miniudbud SEAS-NVE In-house bistand Indhentet Lyngkilde Nøgletal for solceller Indhentet Lyngkilde Allonge vedr. en bygning Rammeaftale / miniudbud Lyngkilde Allonge vedr. en bygning Rammeaftale / miniudbud Lyngkilde Solcelleudbud, Holbæk Indhentet Lyngkilde Solcelleudbud, Faxe Indhentet Catherine Skak Nielsen Generel rådgivning vedr. energiprojekter og rentabilitet Indhentet Rolf Andersson Generel rådgivning vedr. optimalt energiforbrug Indhentet Dansk Energi Management Energiscreening af 3 ejendomme i Køge Rammeaftale / miniudbud Wissenberg Allonge vedr. 2 haller Rammeaftale / miniudbud Solarvent Bistand til solcelleudbud, Indhentet Bemærkninger MU MU MU MU MU

12 Kontrakt nr. Navn på ekstern konsulent Kort beskrivelse af opgave Forventede totale udgifter (EUR) Varighed af kontrakt (start og slut) Udbudsform anvendt AJ Consult A/S Saxenhøj, udbud af valgte projekter Indhentet COWI Inhouse bistand til Greve KS af EPC Indhentet Dansk Energi Management Forundersøgelse og udbud, solceller Rammeaftale / miniudbud Lyngkilde Hovedprojekt, udbud og Indhentet kontrahering solcelleanlæg på Vibeengskolen Dansk Energi Energianalyse, Næstved Rammeaftale Management / miniudbud SEAS-NVE Bruttoliste over mulige Indhentet energiprojekter på sygehuse Bemærkninger MU MU

13 Annex 4 European Investment Bank ELENA - European Local Energy Assistance Financial Statement Name of project: Number of project: Reporting period from: aa/bb/cc to xx/yy/zz Currency used: (three letter abbreviation) REEEZ ELENA /09/13 to 28/02/14 DKK STAFF COSTS (Justification for labour costs may be requested by the Bank) Line N Name Category name (e.g. senior expert, engineer, etc.) Number of manhours Hourly rate Staff costs amount A B AxB 1 Flemming Jørgensen Senior expert Jannie Bakkær Sørensen Junior expert (engineer) Mads Lundsgaard-Nielsen Expert (engineer) Total The cost of staff assigned to the action, comprising actual salaries plus social security charges and other statutory costs included in the remuneration, provided that this does not exceed the average rates corresponding to the beneficiary's usual policy on remuneration. EXTERNAL EXPERTS / SUBCONTRACTING Line N Name of Subcontractor Description of the work undertaken Invoice No /REEEZ No Date of invoice(dd/mm /yy) Amount 1 Lyngkilde A/S New heat supply for sports hall and school, Odsherred Municipality, pre-study / 52 30/06/ ,00 2 Wissenberg A/S Ventilation at school in Køge Municipality, project and tender / 54 04/07/ ,00 3 Wissenberg A/S Ventilation at school in Køge Municipality, project and tender / 51 21/08/ ,00 4 Wissenberg A/S Ventilation at school in Køge Municipality, project and tender / 55 11/09/ ,00 5 Wissenberg A/S Energy screening ofsports halls in two municipalities / 58 11/09/ ,00 6 Solarplan aps Assistance for PV tender, Roskilde / 66 17/09/ ,00 7 COWI A/S EPC tender, Roskilde /09/ ,00 13

14 / 60 8 BASCON A/S Assistance concerning tender / 62 30/09/ ,97 9 COWI A/S Energy screening of buildings in Roskilde Municipality / 61 30/09/ ,00 10 Catherine Skak Nielsen General assistance concerning energy refurbishment Mail / 59 30/09/ ,00 11 Rolf Andersson General assistance concerning holistic energy refurbishment Mail / 57 09/10/ ,00 12 Wissenberg A/S Ventilation at school in Køge Municipality, project and tender / 64 22/10/ ,00 13 Wissenberg A/S Energy screening of sports halls, Køge / 65 22/10/ ,00 14 Wissenberg A/S Project and tender for heat pumps, school, Køge / 69 22/10/ ,00 15 Lyngkilde A/S PV plants, Holbæk, main project / 68 25/10/ ,00 16 Lyngkilde A/S PV plant, Faxe, project /70 25/10/ ,00 17 SEAS-NVE STRØMMEN In-house assistance for energy screening of buildings / 67 01/11/ ,00 18 Wissenberg A/S Energy screening of sports halls, Køge / 71 29/11/ ,00 19 Lyngkilde A/S PV pre-studies in three municipalities / 72 30/06/ ,00 20 Danish Management A/S Preparation for tender of PV plants, holbæk / 77 18/02/ ,13 21 Wissenberg A/S Project and tender for heat pumps, school, Køge / 81 11/12/ ,00 22 SEAS-NVE STRØMMEN 23 Lyngkilde A/S 24 Lyngkilde A/S 25 Lyngkilde A/S 26 Lyngkilde A/S In-house assistance for energy screening of buildings / 78 13/12/ ,00 PV plants, Holbæk, main project / 73 16/12/ ,00 PV plants, Faxe, main project / 74 16/12/ ,00 PV plants, Faxe, main project / 75 16/12/ ,00 Pre.study for suitable roofs for PV in three municipalities / 56 19/09/ ,00 27 COWI A/S EPC tender, Roskilde / 82 17/12/ ,00 28 Lyngkilde A/S Pre-study for PV possibilities in three municipalities, last invoice / 76 18/12/ ,68 29 Danish Management A/S Energy screening, Køge / 80 19/12/ ,70 30 SEAS-NVE STRØMMEN In-house assistance for energy screening of / 79 20/12/ ,00 14

15 31 Lyngkilde A/S AJ Consult A/S TOTAL ELIGIBLE COSTS FOR THE PERIOD buildings General assistance concerning tender / 85 13/01/ ,00 Energy analysis, Saxenhøj, Guldborgsund / 84 01/02/ ,00 Total ,48 Direct staff costs ,64 External Experts / Subcontracting ,48 Total ,12 15

Halvårsrapport 1. marts 2014 til 31. august 2014

Halvårsrapport 1. marts 2014 til 31. august 2014 Halvårsrapport 1. marts 2014 til 31. august 2014 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske

Læs mere

Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar 2013 1

Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar 2013 1 Halvårsrapport 1. september til 28. februar 2013 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske

Læs mere

Halvårsrapport 1. marts til 31. august

Halvårsrapport 1. marts til 31. august Halvårsrapport 1. marts til 31. august 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske Investeringsbank

Læs mere

Midtvejsrapport. 1. marts 2012 31. august 2013

Midtvejsrapport. 1. marts 2012 31. august 2013 Midtvejsrapport 1. marts 31. august 3. halvårsrapport 1. marts - 31. august 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig.

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD Dato: 8. december 2015 Kl.: 14.00 15.00 Sted: Regionsgården, lokale H8 Telefon +45 38 66

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

CEICAD. Midtvejsrapport. 1. december 2013 til 31. maj 2015

CEICAD. Midtvejsrapport. 1. december 2013 til 31. maj 2015 CEICAD Midtvejsrapport 1. december 2013 til 31. maj 2015 Revideret 11. august 2015 Godkendt af Den europæiske Investeringsbank 20. august 2015 1 Midtvejsrapport, 1. december 2013 til 31. maj 2015 Projektets

Læs mere

Afsluttende rapport. 1. marts februar Udarbejdet 30. marts 2015 Revideret 14. December side 1

Afsluttende rapport. 1. marts februar Udarbejdet 30. marts 2015 Revideret 14. December side 1 Afsluttende rapport 1. marts 2012 28. februar 2015 Udarbejdet 30. marts 2015 Revideret 14. December 2015 side 1 REEEZ (Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand). REEEZ modtager støtte fra ELENA-faciliteten

Læs mere

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand.

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. Region Midtjylland 15. Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Organisering... 5 3. Rammeaftalerne... 6 3.1. Generelt... 6 3.2. Miniudbud... 6 3.3.

Læs mere

CEICAD. 4. halvårsrapport

CEICAD. 4. halvårsrapport CEICAD 4. halvårsrapport 1. juni 2015 til 30. november 2015 1 Halvårsrapport, 1. juni 2015 til 30. november 2015 Projektets navn: CEICAD Common Energy Investment Programme in the Capital Region of Denmark

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

HOW to CeDEPI. En guide for partnere i CeDEPI-projektet. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

HOW to CeDEPI. En guide for partnere i CeDEPI-projektet. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg HOW to CeDEPI En guide for partnere i CeDEPI-projektet Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1 Generelt...2 2 Økonomi for partnerne...3 3 Rådgivning...5 3.1 Ekstern rådgivning...

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

19. maj 2015 Søndersø Rådhus Tingstedet, Vesterled 8, 5471 Søndersø

19. maj 2015 Søndersø Rådhus Tingstedet, Vesterled 8, 5471 Søndersø Område: Bygningsafdeling Afdeling: ELENA Dato: 21. maj 2015 E-mail: Thomas.Eriksen@rsyd.dk Telefon: 30563288 Referat af ELENA Tematiske workshop Bygningsreglement BR2015/BR2020 Ændringer nu og i fremtiden

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

A.2. BI-ANNUAL PROGRESS REPORT Dansk oversættelse

A.2. BI-ANNUAL PROGRESS REPORT Dansk oversættelse A.2. BI-ANNUAL PROGRESS REPORT Dansk oversættelse Name of project: ELENA Project - Energy Programme Southern Denmark Number of project: CONTRACT NUMBER ELENA-2012-036 Reporting period: 1 st of March to

Læs mere

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Center for Ejendomme, Holbæk kommune 04.02.2012 kl. 15,40 Registreret vedligeholdelsesbehov

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

TræningsmodulIII. EPC Processen fra kontrakt til garanterede besparelser. Projekt Transparense. www.transparense.eu

TræningsmodulIII. EPC Processen fra kontrakt til garanterede besparelser. Projekt Transparense. www.transparense.eu TræningsmodulIII. EPC Processen fra kontrakt til garanterede besparelser Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE A/S SEAS-NVE A/S SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE har i dag ca. 335.000 andelshavere. Omsætning total kr. 1.100.000.000,- Rådgivning kr. 26.000.000,- Total besparelser

Læs mere

Annex 5 - Plant projects 1/7

Annex 5 - Plant projects 1/7 Annex 5 - Plant projects 1/7 Investment project (IP) ID Name of IP Type of project Short description of area ID of investor Estimated total cost [EUR] Implementation plan Start date end date Energy saved

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 11. sep 2013

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 11. sep 2013 TILLÆGSDAGSORDEN Til bestyrelsesmøde den 11. september 2013 Deltagere: Svend Erik Jacobsen, Formand Johnny Dahlgaard, Næstformand Finn Andersen, Bestyrelsesmedlem Benny Christensen, Bestyrelsesmedlem Klaus

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Energirenovering ESCO Region Midtjylland

Energirenovering ESCO Region Midtjylland Energirenovering ESCO Region Midtjylland Teknisk chef Stig Tofteberg Teknisk chef Svend Christiansen. Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer inden

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz og Peter

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand Spørgsmål og svar ATP udbud af juridisk bistand ID Modtaget Spørgsmål Svar 1 27. marts 2012 I punkt 8.1 af materialet står der "Tilbuddet skal afleveres som en præsentation". Hvordan skal udtrykket "præsentation"

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Erfaringer med ESCO-modellen

Erfaringer med ESCO-modellen Erfaringer med ESCO-modellen Høje-Taastrup Kommune Tove Sanderbo Leder af Rådgiverteam, CEIS, Høje-Taastrup Kommune Casper Højgaard Salgschef, Schneider Electric, Energy Solutions Agenda 1. Introduktion

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Partnerskab om folkeskolen

Partnerskab om folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om folkeskolen Aftale mellem 35 kommuner og KL 2007-2009 Baggrund Der er i disse år stort fokus i kommunerne på at styrke fagligheden i folkeskolen. Der er også vedtaget

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Indhold Sådan logger du ind på ansøgningsmodulet... 1 Sådan indtaster du stamdata om den danske organisation... 3 Sådan indtaster partner stamdata

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Sjælland/Lolland-Falster

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Sjælland/Lolland-Falster Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Sjælland/Lolland-Falster Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Sjælland/Lolland-Falster 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 29.04.2013 Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 7 6. Konklusion side 11

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Referat af ELENA Tematiske workshop Efterisolering, klimatilpasning og fugtproblemer. 12. marts 2015 kl. 09:30-16:00 Regionshuset, Vejle

Referat af ELENA Tematiske workshop Efterisolering, klimatilpasning og fugtproblemer. 12. marts 2015 kl. 09:30-16:00 Regionshuset, Vejle Område: Bygningsafdeling Afdeling: ELENA Dato: 19. marts 2014 E-mail: birgitte.bagge@rsyd.dk Telefon: 24631486 Referat af ELENA Tematiske workshop Efterisolering, klimatilpasning og fugtproblemer Program

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere