Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar 2014 1"

Transkript

1 Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar

2 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA I henhold til kontrakten mellem Den europæiske Investeringsbank (EIB) og Region Sjælland er denne fjerde halvårsrapport udarbejdet. Rapporten dækker perioden 1. september 2013 til 28. februar Arbejdets udvikling Kontrakten mellem Den Europæiske Investeringsbank og Region Sjælland blev underskrevet i februar 2012, med sidste underskrift den 29. februar. REEEZ startede den 1. marts Støttefunktion Der er oprettet en støttefunktion med opgaver som beskrevet i ELENA-ansøgningen. Støttefunktionen består p.t. af en programleder og to energimedarbejdere. Bemandingen kan efter behov blive suppleret med en studentermedhjælp (gennemsnitligt 10 timer/uge). Det har endnu ikke været nødvendigt at ansætte en studentermedhjælp, men måske vil det ske i det kommende år for at indsamle nødvendig dokumentation i form af fakturaer, kontrakter og rapporter til brug for den endelige rapport. Programlederen er pr. 1. december 2013 ansat på halv tid, idet han den anden halvdel af tiden er blevet ansat som leder af det nystartede ELENA-projekt i Region Hovedstaden, kaldt CEICAD. Det er vurderingen, at der hermed kan skabes betydelig synergi mellem de to ELENA-projekter, hvilket vil være til gavn for realiseringen af begge programmers mål. Programlederen har endvidere tæt kontakt til det nystartede ELENA-program i Region Syddanmark og de forventede ELENAprogrammer i Region Midtjylland og Aarhus Kommune, med henblik på erfaringsudveksling og videndeling. Støttefunktionen har i efteråret 2013 afholdt møder med alle partnere med henblik på at få konkretiseret og koordineret disses behov for teknisk bistand. Derudover har Støttefunktionen ydet konkret teknisk bistand til partnere og projektgrupper, og faciliteret temamøder og møder i Partnerforum, Styregruppe og projektgrupper. Støttefunktionen indgik i september 2012 rammeaftaler med seks rådgivende ingeniørfirmaer efter forudgående EU-udbud af rådgiverbistand. Den har på grundlag af de indgåede rammeaftaler gennemført 16 miniudbud om konkret teknisk bistand til partnerne. Se nærmere i kapitel 3. Intern kommunikation Der blev i starten af programperioden oprettet en fælles ekstranet-løsning for alle personer med tilknytning til REEEZ. Her findes dagsordener og referater til alle møder i organisationen, kalender, nyheder, vejledninger, diskussioner og indberetnings- og rapportværktøjer. Ekstranet-løsningen er fortsat med til at binde programmet sammen og sikre, at alle deltagere har let adgang til den nødvendige information. 2

3 Mødeaktiviteter Der har været afholdt møder i flere led af organisationen i det forløbne halve år. Styringskomitéen har på møde i september 2013 drøftet og godkendt Midtvejsrapporten. Denne er efterfølgende oversat til engelsk og fremsendt til Den europæiske Investeringsbank til godkendelse. Styregruppen har afholdt møder 16. september og 9. december På møderne er programmets udvikling drøftet. På mødet i december er der taget foreløbig stilling til ønsker fra de kommunale partnere om at investere mere eller mindre end oprindeligt forudsat, og hermed få adgang til mere eller mindre teknisk bistand. Endelig stillingtagen til dette har afventet resultatet af EIB s vurdering af midtvejsrapporten. (Se kapitel 2 og bilag 2.) Styregruppen har endvidere drøftet og anbefalet et tæt samarbejde med det nye ELENA-projekt i Region Hovedstaden. Partnerforum har afholdt et møde 9. september Her har Partnerforum drøftet programmets udvikling og resultater efter de første 1½ år, brugen af eksterne rådgivere og midtvejsrapporten til EIB. VE-gruppen har afholdt temamøde om varmepumper og om varmt brugsvand på skoler. EE-gruppen har ikke holdt møder i det forløbne halvår, men der har været afholdt en temadag om helhedsorienteret energirenovering, der primært var rettet mod EE-gruppen. Sygehusgruppen har ikke holdt møde i perioden. I stedet foregår arbejdet med energiforbedringer i det løbende samarbejde mellem de tekniske afdelinger på sygehusene og den centrale bygningsafdeling. Støttefunktionen har løbende kontakt med sidstnævnte om tilrettelæggelse af indsatsen indenfor energibesparelser på sygehusene. Det er vurderingen, at denne arbejdsform er mere hensigtsmæssig end at fortsætte med en sygehusgruppe. Partnermøder: Støttefunktionen har afholdt møder med alle partnerne i det forløbne halvår. Kompetenceudvikling Der er afholdt to temadage i det forløbne halvår. Den ene temadag omhandlede helhedsorienteret energirenovering. Den anden temadag omhandlede udbud. Endvidere er der afholdt et temamøde om varmepumper og om varmt brugsvand på skoler. Der er udarbejdet et notat, der beskriver indhold og udbytte af alle de konkrete aktiviteter, der er gennemført i projektet hidtil for at udvikle medarbejdernes kompetencer. Samlet set opregnes 19 aktiviteter, der har bidraget til at udvikle kompetencerne indenfor hovedparten af de fagområder, som REEEZ omfatter. Notatet er vedhæftet som bilag 1. Forventede og opnåede resultater Der er pr. 1. marts 2014 kontraheret projekter for 265,6 mio. kr. (35,3 MEUR), hvilket svarer til 90 % af den forventede investering på 296 mio.kr. (39,8 MEUR) efter to år. 3

4 Den europæiske Investeringsbank har i sin stillingtagen til Midtvejsrapporten, der dækker de første 1½ år, gjort opmærksom på, at det kun er projekter, der har fået direkte teknisk bistand, der kan tælle med ved beregning af ELENA-støtten. Ved direkte støtte forstås herefter ifølge EIB følgende: Ekstern teknisk bistand til det konkrete projekt, bistand fra støttefunktionen til det konkrete projekt, vejledninger o.l. udarbejdet af støttefunktionen og anvendt til det konkrete projekt og særlig kompetenceudvikling til gavn for det konkrete projekt. Af de kontraherede projekter har projekter for 124,2 mio.kr. (16,6 MEUR) modtaget direkte bistand. Der er anvendt og disponeret ekstern bistand for ca. 7,2 mio. kr. i de to første år, og lønudgifterne har været 2,7 mio.kr., i alt ca. 9,9 mio. kr. Heraf vil ELENA-støtten udgøre 90 %, svarende til ca. 8,9 mio.kr. Der er opnået en gearingsfaktor (forholdet mellem støtteberettiget investering og støtte), som ved udgangen af år 2 således er på 12,5. Den lave gearingfaktor hænger bl.a. sammen med, at der er igangværende teknisk bistand, der endnu ikke har ført til kontraherede projekter. Det gælder eksempelvis en række solcelleprojekter, der vil blive kontraheret i løbet af de kommende måneder. Endvidere er flere kontraherede projekter endnu ikke blevet indberettet til Støttefunktionen. Rapporter m.v. Der er i perioden udarbejdet følgende rapporter: 1. Forundersøgelse af solceller i Holbæk, Faxe og Køge (MU ) 2. Energiscreening og udbudsmateriale for ESCO projekt i Roskilde Kommune (MU ) 3. Forundersøgelse af solceller i Holbæk (MU ) 4. Energiscreening af Køge Bibliotek, Asgård Skole og Skt. Nikolai Skole i Køge Kommune (MU ) I perioden er der endvidere udarbejdet notater, vejlednings- og inspirationsmateriale, herunder 1. Vejlednings- og inspirationsmateriale fra temadag om helhedsorienteret energirenovering. Ekstern kommunikation Region Sjælland har en hjemmeside (www.reeez.dk) med tekster på dansk og engelsk om REEEZ. Hjemmesiden opdates jævnligt med nyheder om projekter, der kan have en bredere interesse. 2. Identificerede problemer og risici Sammenhængen mellem støtte og investeringer Arbejdet med ELENA-ansøgningen i 2010 og 2011 har været en vigtig motor for de deltagende kommuner og regionen til politisk at beslutte sig for en ekstra indsats. ELENA-projektet har både under forundersøgelsen, i ansøgningsfasen og i selve programfasen (fra 1. marts 2012 til 28. 4

5 februar 2015) medført ekstra fokus og større indsats mht. til energieffektivisering af offentlige bygninger. Gennem forarbejderne til ELENA-ansøgningen blev partnerne tilskyndet til at identificere konkrete projekter, der kunne realiseres. Disse projekter indgik herefter i ansøgningen. Ved programmets start og i de følgende måneder blev en del af disse projekter, der allerede var identificeret til brug for ansøgningen, igangsat af partnerne uden direkte teknisk bistand. Regionen tilskyndede til dette ud fra målet om at realisere så mange investeringer som muligt og dermed nå de fastlagte mål for MWh og CO 2. Dette skete også i betragtning af, at projektet har en kort tidshorisont, og at etablering af støttefunktion og tilvejebringelse af ekstern bistand via EUudbud ville tage nogle måneder, samt at den tildelte støtte næppe ville række til alle projekter. Regionen betragter investeringsprogrammet som et hele og har ikke fundet, at kontrakten med EIB taler imod denne betragtning. I 2. halvårsrapport til EIB oplyste regionen, at nogle af investeringerne var gennemført uden teknisk bistand. Dette gav ikke anledning til reaktioner fra EIB eller fra EU-Kommissionen, der gennemførte et kontrolbesøg. Regionen har derfor ikke haft rimelig grund til at antage, at der var noget galt i den måde, programmet blev drevet på. Imidlertid har EIB i sin stillingtagen til Midtvejsrapporten, der dækker de første 1½ år, gjort opmærksom på, at det kun er projekter, der har fået direkte teknisk bistand, der kan tælle med ved beregning af ELENA-støtten. Dette betyder, at en stor del af de investeringer, der er gennemført, især i starten af programmet, ikke kan tælle med ved beregning af gearingsfaktoren. Det samlede mål for REEEZ er investeringer på 465 mio.kr. Støttefunktionen har indenfor den seneste måned bedt partnerne om at revurdere deres mål for investeringer ud fra de hidtil gennemførte investeringer, de afsatte budgetter og vurderinger af mulige investeringer m.v. Partnere har på grundlag heraf forpligtet sig til at investere 474 mio.kr. Derudover har flere partnere forventninger om yderligere investeringer, som de dog p.t. ikke vil forpligte sig til at nå. Det er således regionens forventning, at der samlet set vil blive investeret over 500 mio.kr. Af det nye forpligtigende mål på 474 mio.kr. er en del imidlertid ikke støtteberettiget, jfr. beskrivelsen ovenfor. Det er således p.t. vurderingen, at der vil blive opnået støtteberettigede investeringer på mindst 374 mio.kr. I kontrakten er gearingsfaktoren fastsat til 20. Med denne gearingsfaktor vil en samlet støtteberettiget investering på 374 mio.kr. sikre fuld støtte (18,6 mio.kr.) til programmet. Foreløbig arbejdes der dog med en gearingsfaktor på 22 for at give plads til eventuelle projekter, der ikke kan godkendes, ikke når at blive gennemført, etc. Med en gearingsfaktor på 22 og samlede investeringer på ca. 374 mio. kr. vil den resulterende støtte herefter udgøre ca. 17 mio.kr. Dette er ca. 1,6 mio.kr. lavere end forudsat i ansøgningen. Der er dog berettiget håb om, at de støtteberettigede investeringer bliver noget større end de 374 mio.kr., som partnerne nu har forpligtet sig til. 5

6 Anlægsloft Der blev i de årlige aftaler om økonomi mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening hhv. Danske Regioner indført et anlægsloft for For regionerne blev anlægsloftet udmøntet konkret for hver enkelt region, og for Region Sjællands vedkommende indebærer anlægsloftet, at der i 2013 har været mindre beløb til anlæg end tidligere forudsat. Regionen fremrykkede derfor lånefinansierede investeringer i solceller til 2012, og gearede ned for sine aktiviteter i Det forventes, at regionen i 2014 og starten af 2015 vil øge sine energiinvesteringer således, at regionen ikke får problemer med at gennemføre sin del af energiinvesteringerne i REEEZ-programmet. For kommunerne blev der ikke udmeldt specifikke anlægslofter for hver enkelt kommune, men for alle landets 98 kommuner under ét. Et rundspørge til alle deltagende kommuner i september/oktober 2012 viste, at anlægsloftet ikke ville få betydning for kommunerne. Anlægsloftet har således ikke medført beskæring af budgetterne til energiinvesteringer i de 12 kommuner, der er med i REEEZ. Stor variation i investeringer blandt partnerne De samlede, indberettede investeringer er hos et par af kommunerne væsentligt mindre end forudsat ved fremsendelse af ansøgningen om ELENA-støtte. Støttefunktionen er løbende i kontakt med disse, og det er på grundlag af disse kontakter forventningen, at de (med 2 undtagelser) når deres mål. Flere kommuner regner samlet set efter 3 år med at have gennemført større investeringer end forudsat på ansøgningstidspunktet. Disse øgede investeringer vil opveje de lavere investeringer hos andre kommuner. Forventningerne til de samlede investeringer efter tre år er således, at de mindst er på niveau med det beløb på 465 mio.kr., der fremgår af ELENA-ansøgningen. Kravet om, at kun investeringer, som har modtaget direkte teknisk bistand, er støtteberettigede, betyder dog, at nogle kommuner har svært ved at opnå de oprindeligt forpligtede mål med støtteberettigede investeringer, eftersom flere af de allerede udførte projekter ikke kan tælle med. Dette gælder især kommuner, der har været hurtige til at igangsætte investeringer, og derfor ikke har modtaget teknisk bistand fra REEEZ. Støttefunktionen har været i dialog med alle partnere, for at få et overblik over nye mål for støtteberettigede investeringer, og lander som tidligere nævnt på omkring 400 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at 8 af partnerne ikke når deres oprindelige mål med støtteberettigede investeringer. For udviklingen i de enkelte kommuner og regionen henvises til vedlagte bilag 2. 6

7 Manglende fælles udbud af projekter Et led i REEEZ er at undersøge mulighederne for fælles udbud og indkøb, og at gennemføre sådanne, hvor det er hensigtsmæssigt. Når det gælder den tekniske bistand, er der gennemført flere opgaver, der har involveret mere end én kommune. Det gælder således i to tilfælde, hvor der er indgået rådgiveraftaler om forundersøgelser for egnede placeringer af solcelleanlæg i tre kommuner, og ét tilfælde hvor der er indgået rådgiveraftale om energigennemgang af sportshaller i to kommuner. Derudover er der udarbejdet fælles udbudsmateriale for solceller. Når det gælder fælles udbud af entreprenøropgaver og fælles indkøb af byggematerialer har det vist sig mere udfordrende at opnå resultater. Det er således sjældent, at det er de samme løsninger, der skal anvendes i forskellige bygninger, ligesom forskellige kommuner kan have forskellige ønsker og krav til den tekniske og arkitektoniske udformning og til udbudsmaterialer. Endvidere kan der mangle tidsmæssigt sammenfald. Støttefunktionen har via arbejdet i projektgrupperne forsøgt at overvinde disse udfordringer. Stordriftsfordele er dog ikke opnået ved fælles udbud. På solcelleområdet har kommuner og region opnået stordriftsfordele ved at samle solcelleprojekter i større udbud for hver partner. En undersøgelse af de fem danske regioners solcelleprojekter viser således, at Region Sjælland, der har tilrettelagt sine solcelleudbud i overensstemmelse med REEEZ solcelleparadigme, har opnået lavere priser end de øvrige regioner. Støttefunktionen har mange gange tilskyndet til fælles udbud, såvel på møder i Partnerforum og projektgrupper som ved møder med partnerne. Der har bl.a. været en grundig drøftelse af emnet på Partnerforums møde den 7. marts 2013, hvor Støttefunktionen opfordrede partnerne til at gå ind i fælles udbud og i fælles indkøb af byggematerialer. Støttefunktionen mødte stor forståelse for ønsket om at gennemføre fælles udbud, men det har desværre ikke været muligt på trods af denne forståelse at finde projekter, der hensigtsmæssigt kunne udbydes samlet på tværs af kommunegrænser. Støttefunktionen har på det seneste Partnerforummøde i marts 2014 taget emnet op over for partnerne endnu en gang. Partnerne peger her på, at der kan være muligheder for fælles indkøb indenfor visse former for bygningsautomation. For en række byggematerialer, bl.a. belysning og vinduer, er der dog pr. 1. februar 2014 kommet en fælles indkøbsaftale (SKI) for alle regioner og kommuner, og at der derfor ikke er grundlag for, at REEEZ indgår egne indkøbsaftaler på disse områder. Støttefunktionen vil gennemføre et rundspørge til samtlige partnere for at afklare potentialet for fælles indkøbsaftaler indenfor bygningsautomation og andre områder, der ikke er dækket af ovennævnte SKI-aftale. Støttefunktionen vil fortsat være opmærksom på at finde projekter, der er egnede til fælles udbud. Dette kan være tilfældet for solcelleanlæg. 7

8 3. Kontrakter om teknisk bistand Gennem REEEZ programmet rekvireres ekstern rådgivning til at forberede energiinvesteringer. Når det gælder regionens egne bygninger (primært sygehuse), kan regionens eksisterende rammeaftaler for rådgiverydelser anvendes. De samme rammeaftaler kan ikke bruges, når det gælder rådgivning til de kommunale partnere, og der er derfor gennemført udbud for hovedparten af denne rådgivning i henhold til EU's udbudsdirektiv. Der blev den 6. september 2012 indgået rammeaftaler med de seks sgivere, der kom med de økonomisk og kompetencemæssigt mest fordelagtige. Den Europæiske Investeringsbank har godkendt udbuddet. Efter indgåelse af de seks rammeaftaler bruges disse seks sgivere som rådgivere i resten af perioden, medmindre ganske særlige forhold taler for andet. Hovedparten af den eksterne bistand er således skaffet via miniudbud blandt de seks rådgivere, der er indgået rammeaftaler med. Der er i perioden gennemført fire miniudbud. Der er i mindre omfang indgået aftaler med andre rådgivere, hvor særlige forhold (lokalkendskab, specialviden) talte for dette. Se vedlagte bilag 3 for kontrakter om teknisk bistand (eksterne eksperter/underleverandører) igangsat/afsluttet i rapportperioden 4. halvår). 4. Ændringer i de planlagte aktiviteter og andre oplysninger Fokus i arbejdet har henover de første to år ændret sig fra stort fokus på netværksdannelse, kompetenceudvikling og metoder i projektgrupper til i det seneste halve år at fokusere mere på at få forberedt projekter ved hjælp af teknisk bistand fra eksterne rådgivere og støttefunktionen, og ved at anvende de opnåede kompetencer og de udviklede materialer. Der er således ikke behov for, at projektgrupperne mødes med samme hyppighed som i starten af programmet. Der forventes således afholdt 2 3 møder i EE-gruppen og VE-gruppen i det kommende år. Som nævnt fortsætter sygehusgruppen ikke, idet arbejdet med energieffektivisering på sygehuse organiseres via igangværende samarbejder. Som følge af kravet om, at støtteberettigede investeringer skal være udført med direkte ELENAbistand, vil der i den resterende programperiode være stort fokus på at få fordelt bistanden hensigtsmæssigt på partnernes projekter. Dette gælder både den eksterne bistand, men også bistanden fra støttefunktionens egne medarbejdere. 5. Finansiel status Se vedlagte bilag 4 for finansiel status for rapportperioden. 8

9 Bilag Bilag 1 er vedlagt som særskilt bilag. Bilag 2 4 er vedhæftet denne rapport 9

10 Bilag 2 Status for de enkelte partnere I nedenstående tabel gives en status for de enkelte partneres investeringer i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2014, samt oprindelige og nye mål. Tabel 1: Status for investeringer. Oprindeligt mål Samlet mål Samlet indberettet investering Støtteberettiget, indberettet investering Støtteberettiget mål Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Køge Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Region Sjælland Slagelse Solrød Vordingborg Sum

11 Bilag 3. Kontrakter for teknisk bistand (Eksterne eksperter /Underleverandører) indgået / afsluttet i perioden 1. september 2013 til 28. februar 2014 Kontrakt nr. Navn på ekstern konsulent Kort beskrivelse af opgave Forventede totale udgifter (EUR) Varighed af kontrakt (start og slut) Udbudsform anvendt Dansk Energi Management Forundersøgelse solceller Rammeaftale / miniudbud SEAS-NVE In-house bistand Indhentet Lyngkilde Nøgletal for solceller Indhentet Lyngkilde Allonge vedr. en bygning Rammeaftale / miniudbud Lyngkilde Allonge vedr. en bygning Rammeaftale / miniudbud Lyngkilde Solcelleudbud, Holbæk Indhentet Lyngkilde Solcelleudbud, Faxe Indhentet Catherine Skak Nielsen Generel rådgivning vedr. energiprojekter og rentabilitet Indhentet Rolf Andersson Generel rådgivning vedr. optimalt energiforbrug Indhentet Dansk Energi Management Energiscreening af 3 ejendomme i Køge Rammeaftale / miniudbud Wissenberg Allonge vedr. 2 haller Rammeaftale / miniudbud Solarvent Bistand til solcelleudbud, Indhentet Bemærkninger MU MU MU MU MU

12 Kontrakt nr. Navn på ekstern konsulent Kort beskrivelse af opgave Forventede totale udgifter (EUR) Varighed af kontrakt (start og slut) Udbudsform anvendt AJ Consult A/S Saxenhøj, udbud af valgte projekter Indhentet COWI Inhouse bistand til Greve KS af EPC Indhentet Dansk Energi Management Forundersøgelse og udbud, solceller Rammeaftale / miniudbud Lyngkilde Hovedprojekt, udbud og Indhentet kontrahering solcelleanlæg på Vibeengskolen Dansk Energi Energianalyse, Næstved Rammeaftale Management / miniudbud SEAS-NVE Bruttoliste over mulige Indhentet energiprojekter på sygehuse Bemærkninger MU MU

13 Annex 4 European Investment Bank ELENA - European Local Energy Assistance Financial Statement Name of project: Number of project: Reporting period from: aa/bb/cc to xx/yy/zz Currency used: (three letter abbreviation) REEEZ ELENA /09/13 to 28/02/14 DKK STAFF COSTS (Justification for labour costs may be requested by the Bank) Line N Name Category name (e.g. senior expert, engineer, etc.) Number of manhours Hourly rate Staff costs amount A B AxB 1 Flemming Jørgensen Senior expert Jannie Bakkær Sørensen Junior expert (engineer) Mads Lundsgaard-Nielsen Expert (engineer) Total The cost of staff assigned to the action, comprising actual salaries plus social security charges and other statutory costs included in the remuneration, provided that this does not exceed the average rates corresponding to the beneficiary's usual policy on remuneration. EXTERNAL EXPERTS / SUBCONTRACTING Line N Name of Subcontractor Description of the work undertaken Invoice No /REEEZ No Date of invoice(dd/mm /yy) Amount 1 Lyngkilde A/S New heat supply for sports hall and school, Odsherred Municipality, pre-study / 52 30/06/ ,00 2 Wissenberg A/S Ventilation at school in Køge Municipality, project and tender / 54 04/07/ ,00 3 Wissenberg A/S Ventilation at school in Køge Municipality, project and tender / 51 21/08/ ,00 4 Wissenberg A/S Ventilation at school in Køge Municipality, project and tender / 55 11/09/ ,00 5 Wissenberg A/S Energy screening ofsports halls in two municipalities / 58 11/09/ ,00 6 Solarplan aps Assistance for PV tender, Roskilde / 66 17/09/ ,00 7 COWI A/S EPC tender, Roskilde /09/ ,00 13

14 / 60 8 BASCON A/S Assistance concerning tender / 62 30/09/ ,97 9 COWI A/S Energy screening of buildings in Roskilde Municipality / 61 30/09/ ,00 10 Catherine Skak Nielsen General assistance concerning energy refurbishment Mail / 59 30/09/ ,00 11 Rolf Andersson General assistance concerning holistic energy refurbishment Mail / 57 09/10/ ,00 12 Wissenberg A/S Ventilation at school in Køge Municipality, project and tender / 64 22/10/ ,00 13 Wissenberg A/S Energy screening of sports halls, Køge / 65 22/10/ ,00 14 Wissenberg A/S Project and tender for heat pumps, school, Køge / 69 22/10/ ,00 15 Lyngkilde A/S PV plants, Holbæk, main project / 68 25/10/ ,00 16 Lyngkilde A/S PV plant, Faxe, project /70 25/10/ ,00 17 SEAS-NVE STRØMMEN In-house assistance for energy screening of buildings / 67 01/11/ ,00 18 Wissenberg A/S Energy screening of sports halls, Køge / 71 29/11/ ,00 19 Lyngkilde A/S PV pre-studies in three municipalities / 72 30/06/ ,00 20 Danish Management A/S Preparation for tender of PV plants, holbæk / 77 18/02/ ,13 21 Wissenberg A/S Project and tender for heat pumps, school, Køge / 81 11/12/ ,00 22 SEAS-NVE STRØMMEN 23 Lyngkilde A/S 24 Lyngkilde A/S 25 Lyngkilde A/S 26 Lyngkilde A/S In-house assistance for energy screening of buildings / 78 13/12/ ,00 PV plants, Holbæk, main project / 73 16/12/ ,00 PV plants, Faxe, main project / 74 16/12/ ,00 PV plants, Faxe, main project / 75 16/12/ ,00 Pre.study for suitable roofs for PV in three municipalities / 56 19/09/ ,00 27 COWI A/S EPC tender, Roskilde / 82 17/12/ ,00 28 Lyngkilde A/S Pre-study for PV possibilities in three municipalities, last invoice / 76 18/12/ ,68 29 Danish Management A/S Energy screening, Køge / 80 19/12/ ,70 30 SEAS-NVE STRØMMEN In-house assistance for energy screening of / 79 20/12/ ,00 14

15 31 Lyngkilde A/S AJ Consult A/S TOTAL ELIGIBLE COSTS FOR THE PERIOD buildings General assistance concerning tender / 85 13/01/ ,00 Energy analysis, Saxenhøj, Guldborgsund / 84 01/02/ ,00 Total ,48 Direct staff costs ,64 External Experts / Subcontracting ,48 Total ,12 15

Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar 2013 1

Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar 2013 1 Halvårsrapport 1. september til 28. februar 2013 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

HOW to CeDEPI. En guide for partnere i CeDEPI-projektet. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

HOW to CeDEPI. En guide for partnere i CeDEPI-projektet. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg HOW to CeDEPI En guide for partnere i CeDEPI-projektet Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1 Generelt...2 2 Økonomi for partnerne...3 3 Rådgivning...5 3.1 Ekstern rådgivning...

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 29.04.2013 Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 7 6. Konklusion side 11

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26

»Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Dansk Solcelleforening 2015-03-26 »Hvordan skrues et godt udbudsmateriale sammen? Det korte svar: Vær præcis i krav og ønsker Giv så mange informationer

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC Manag Event København, 27 Maj 2013 Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC V/Nils Daugaard, EC Network Hvorfor energi besparelser? Økonomiske besparelser almindelig sund fornuft

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere