TEGNINGSPROSPEKT FOR. Investeringsforeningen SmallCap Danmark. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGNINGSPROSPEKT FOR. Investeringsforeningen SmallCap Danmark. marts"

Transkript

1 TEGNINGSPROSPEKT FOR marts

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelses påtegnelser Foreningen Foreningens navn adresse m m Formål Direktion Foreningens bestyrelse Revision Finanskalender Tilsynsmyndighed Fondskode hos VP Foreningens investeringsstrategi Risici Investorprofil Udbytte og skatteforhold Udbytte Foreningsandele uden ret til udbytte ex kupon Skatte og afgiftsregler for afdelingen Beskatning hos medlemmerne Tegning og emission Foreningsandelenes registrering og størrelse Emissionspris i løbende emission Tegningssteder Betaling og opbevaring Offentliggørelse af emissions og indløsningspriser m v Børsnotering Omsættelighed og indløsning Negotiabilitet Notering på navn

3 Depotbank og samarbejdspartnere Depotbank Formidlingsaftaler og markedsføring Investeringsrådgivning Foreningens omkostninger og gebyrer Omkostninger administration og gebyrer Rettigheder vedtægter administration og regnskab Stemmeret og rettigheder Opløsning af foreningen eller en afdeling Vedtægter årsrapport m v Årsrapport og halvårlig formueopgørelse Administration Vedtægter

4 Bestyrelses påtegnelser Ansvar for prospektet for Vi erklærer herved at oplysningerne i nærværende prospekt os bekendt er rigtige og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser der vil kunne forvanske det billede som prospektet skal give ligesom vi erklærer at prospektet indeholder enhver væsentlig oplysning som kan have betydning for potentielle medlemmer herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet København d marts Niels Roth Per Søndergaard Pedersen Merete Jørgensen

5 Foreningen Foreningsandele i udbydes på de i nærværende prospekt gengivne betingelser Nærværende prospekt er offentliggjort d marts Foreningens navn adresse m m Adresse Dr Tværgade DK København K Tlf Fax if smallcap dk Stiftelse myndighedsgodkendelse notering og registrering Foreningen er stiftet i København d december og registreret i Erhvervs og Selskabsstyrelsen med nr CVR nr Foreningen er godkendt af Finanstilsynet d marts og registreret i Finanstilsynet med nr FT nr Formål Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden at modtage midler som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med afsnit IX i lov om investeringsforeninger m v og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler der hidrører fra denne

6 Direktion Christian Reinholdt Vagtelvej Frederiksberg Foreningens bestyrelse Direktør Niels Roth formand Kastanie Allé Humlebæk Direktør Per Søndergaard Pedersen Johannes Hofmeisters Vej Aalborg Direktør Merete Jørgensen Jollen Snekkersten Tillidserhverv Niels Roth Per Søndergaard Pedersen Medlem af bestyrelsen i Friheden Invest A/S, formand Fast Ejendom Danmark A/S, formand SmallCap Danmark A/S, formand TK Development A/S, formand Arvid Nilssons Fond Kirk Kapital A/S Realdania Merete Jørgensen Medlem af bestyrelsen i Aktieselskabet af 1/ Charlottehaven A/S Eksuda A/S Harald Simonsens Ejendomskontor Aps Skjøtt & Co A/S SmallCap Danmark A/S THE CHARLOTTE BERGSOE SIMONSEN AND FINN HARALD SIMONSEN FOUNDATION A.A. Frederikshavn A/S Medlem af bestyrelsen i AG I A/S, formand Arne Andersen A/S, formand Athene Group A/S, formand Bjørk & Maigård Holding ApS, formand Conscensia A/S, formand Conscensia Holding A/S, formand Dansk Boligstål A/S, formand EIPE Holding A/S, formand GLC Management Invest ApS, formand Global Car Leasing A/S, formand Global Car Splitleasing A/S, formand Ib Andersen A/S, formand Ib Andersen A/S Øst, formand Ib Andersen Ventilation A/S, formand J.A. Plastindustri A/S, formand K/S Waren, formand Lindgaard A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I., formand Nowaco A/S, formand P.J. Skovværktøj ApS, formand Restaurant Fusion A/S, formand Tech-Tool A/S Remergy A/S (næstformand) Systemteknik A/S (næstformand)

7 Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS Arne Andersen, Vrå A/S, byggegrunde Discovery A/S Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen Bolig Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen, Blokhus Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen Erhverv Exclusive Travel Collection ApS Hjallerup Maskinforretning A/S Homekit A/S JA Plastindustri Holding A/S K/S Danske Dagligvarebutikker Peacock A/S PL Holding Aalborg A/S P L Invest, Aalborg ApS SmallCap Danmark A/S ST Holding Aalborg A/S Tech2Tech ApS TK Development A/S Tom Anton Andersen Reklamebureau A/S Tom Anton Holding A/S Ungbo Danmark A/S Ungbo Danmark, Aalborg A/S Ungbo Danmark, Holding A/S Ungbo Danmark, København A/S Ungbo Danmark, Odense A/S Ungbo Danmark, Projekt A/S Ungbo Danmark Randers A/S Wahlberg VVS A/S Revision Statsautoriseret revisor Lars R Søndergaard Ernst Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej DK Frederiksberg Tlf Finanskalender Dag Dato Meddelelse begivenhed Mandag Delårsrapport kvartal

8 Mandag Ordindær generalforsamling Tirsdag Delårsrapport halvår Fredag Delårsrapport kvartal Tilsynsmyndighed Foreningen er underlagt tilsyn af Finanstilsynet Århusgade DK København Ø Tlf Fax www finanstilsynet dk Fondskode hos VP Securities A S Fondskode DK Foreningens investeringsstrategi Idegrundlag Det er foreningens opfattelse at det er muligt at skabe et højt afkast uden en tilsvarende høj risiko ved at forvalte en nøje udvalgt fokuseret portefølje af aktier Værdiskabelsen i foreningen bygger på en filosofi om at opbygge og udnytte en videnmæssig fordel i forhold til andre investorer Dette opnås gennem grundig finansiel og strategisk analyse og et indgående markedskendskab til relativt underbelyste børsnoterede virksomheder i praksis mindre og mellemstore virksomheder small cap virksomheder

9 Foreningens koncept bygger på en ressourceindsats der væsentligt overstiger hvad der er normalt indenfor small cap segmentet og foreningen har et investeringsteam med over års erfaring fra det finansielle miljø Afkast og risikomål Under iagttagelse af en risikoprofil der ikke afviger væsentligt fra det danske aktiemarked som helhed er det foreningens mål at opnå et afkast der væsentligt overstiger afkastet på danske aktier generelt Foreningens benchmark er OMXCXC indekset tidligere benævnt KFMX indekset Stigning i OMXCXC20 14,5% -2,9% -60,8% 24,4% 16,7% -25,8% 14,1% 45,5% 4,1% Foreningens afkast 20,2% -2,2% -56,0% 52,9% 18,6% -27,1% 5,5% 36,2% -5,1% Udbytte pr. andel, kr Udbytte pr. adel, % 0 0,3% Tallene for 2006 er fra foreningens start primo maj til ultimo året Foreningen opnåede i et afkast på sammenlignet med et afkast på for vores benchmark OMXCXC indekset I var foreningens afkast OMXCXC indekset steg med Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen at der ikke udbetales udbytte for I var udbyttet ligeledes nul Det bemærkes at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast Foreningen havde pr december en formue på mio kr Investeringsunivers Den danske erhvervsstruktur og i bredere forstand den skandinaviske tæller mange små og mellemstore virksomheder Dette forhold afspejles også i kapitalmarkedet hvor mange mindre og mellemstore virksomheder small cap virksomheder er optaget til notering

10 I modsætning hertil er det professionelle investormiljø meget konsolideret med relativt få store institutionelle investorer der primært administrerer brede pensionspuljer Denne skævhed i strukturen på udbuds og efterspørgselssiden er medvirkende til at investorfokus og dermed også analysedækningen blandt børsmæglere i højre grad er rettet mod de større virksomheder mens de mindre og ofte nicheprægende virksomheder er undereksponerede Foreningen har typisk en meget fokuseret portefølje omfattende aktier Efter foreningens opfattelse sikrer dette en god afvejning af hensynet til risikospredning og en mærkbar effekt af den caseorienterede tilgang Foreningen udvælger investeringer blandt small cap virksomheder i foreningens terminologi afgrænset som virksomheder med en kapitaliseret markedsværdi af alle udestående egenkapitalandele på p t mindre end EUR mia i Norden Der investeres primært i danske børsnoterede virksomheder Sekundært investeres der i børsnoterede skandinaviske aktier med hovedvægt på Sverige Selvom foreningens investeringsunivers er afgrænset til Norden kan foreningen godt investere i nordiske virksomheder som er optaget til notering på markeder udenfor Norden Foreningen kan investere på følgende markeder Markeder der er beliggende i EU eller i et land som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område eller Markeder der i øvrigt er godkendt af Finanstilsynet herunder medlemmer af World Federation of Exchanges og medlemmer af Federation of Euroepan Securities Exchanges samt Nasdaq Foreningen kan endvidere investere i virksomheder der er optaget til handel på alternative markedspladser i de nordiske lande så som First North Nasdaq samt i særlige tilfælde i OTC handlede aktier Likviditet og afdækning Der findes ikke standardiserede afledte finansielle instrumenter som direkte afspejler markedsudviklingen indenfor foreningens investeringsområde For at sikre at foreningens ledelse til enhver tid har de

11 fornødne instrumenter til bedst muligt at beskytte foreningens midler har foreningen dog mulighed for i særlige situationer når forholdene tilsiger det og ledelsen finder det hensigtsmæssigt at anvende afledte finansielle instrumenter så som terminsforretninger futures optioner og warrants Foreningen anvender kun afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning Foreningen har i perioder f eks i perioder med meget turbulente markeder behov for adgang til en mere likvid placering af foreningens formue Foreningen har derfor i perioder mulighed for at placere op til af formuen i likvide large cap aktier virksomheder med en kapitaliseret markedsværdi af alle egenkapitalandele på p t mere end EUR mia Investeringsfilosofi Foreningen har en caseorienteret investeringsfilosofi den investerer i udvalgte virksomheder ikke i markeder brancher eller indeks Dvs foreningen sammensætter og vægter ikke sin portefølje med udgangspunkt i et bestemt indeks eller marked Foreningen investerer som udgangspunkt kun i virksomheder hvor der er en veldefineret og sammenhængende forretningsmodel et stærkt brand og produkt Foreningen lægger også vægt på at virksomheden er aktionærvenlig og har en kompetent og engageret ledelse Centralt i foreningens koncept er identifikationen af den eller de faktorer der forventes at være katalysator for værditilvæksten i en investering Foreningen inddeler på denne baggrund investeringerne i fire kategorier Growth Value Restructuring og Take over Growth En god growth case er en virksomhed der ud over at generere top og bundlinievækst opnår forøget investorinteresse og multipelekspansion Growth cases har typisk et betydeligt afkastpotentiale men er også ofte mere følsomme og dermed forbundet med større risiko Value Value cases er ofte karakteriseret ved lav værdiskabelse Value investering er derfor i høj grad et spørgsmål om at identificere forudsætningerne for en revaluering Value cases er ofte kendetegnet ved lav downsiderisiko

12 Restructuring Anvendes som en fælles betegnelse for virksomheder der enten er i en turnaround eller tidligere lidt hensygnende virksomheder der f eks i kraft af et ledelsesskifte bliver revitaliseret Mens førstnævnte ofte er kendetegnet ved betydelig risiko er sidstnævnte ofte karakteriseret ved begrænset risiko Take over Anvendes om virksomheder der forventes at blive eller kan blive genstand for opkøb De mest interessante take over cases er aktier hvor der ikke allerede er indbygget en præmie i prisfastsættelsen og risikoen dermed også er begrænset Foreningen er en langsigtet investor der ofte igennem en periode har en forholdsvis stabil portefølje af kerneinvesteringer Investeringsproces Investeringerne udvælges på grundlag af en traditionel fundamentalanalyse omfattende en detaljeret strategisk og finansiel analyse samt prisfastsættelse Foreningen råder over betydelige analyseressourcer og udfører egne analyser da store dele af foreningens investeringsunivers er kendetegnet ved ingen eller begrænset ekstern analysedækning Foreningen lægger i sit arbejde vægt på at være opsøgende og gennemfører mange og løbende virksomhedsbesøg Foreningen lægger i beslutningsprocessen vægt på at være tidligt inde i en investering Dermed sikres at foreningen kapitaliserer på værdiskabelsen som den efterfølgende multipelekspansion som følge af at interessen for selskabet øges Risici Som investor i en investeringsforening får man en løbende forvaltning af sin opsparing indenfor et fastlagt markedssegment I forvaltningen indgår en løbende monitorering og hensyntagen til de mange og forskelligartede risikofaktorer der kan påvirke afkastet

13 Afkastet kan variere betydeligt fra periode til periode såvel absolut som relativt i forhold til aktiemarkedet generelt og i forhold til udviklingen indenfor foreningens investeringsområde Værdien af et investeringsbevis i foreningen kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være højere lavere eller det samme som værdien på investeringstidspunktet Aktieinvestering er langsigtet investering hvor resultaterne skal bedømmes over en længere tidshorisont Dette gælder i særlig grad for i kraft af foreningens fokuserede investeringskoncept og fokus på forholdsvis illikvide aktier Kvaliteten i forvaltningen af foreningens midler skal bedømmes mod udviklingen indenfor foreningens investeringsområde Som udtryk for udviklingen indenfor foreningens investeringsområde benchmark har foreningen valgt OMXCXC indekset der er et aktieindeks der udtrykker kursudviklingen på alle aktier noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A S der ikke er blandt de største og således indgår i OMXC indekset Følgende faktorer kan efter ledelsens opfattelse være af særlig betydning for udviklingen i værdien af foreningens investeringer og dermed den indre værdi af foreningens beviser Udsving på aktiemarkederne generelt Udsving i kurserne på small cap aktier Udsving i værdien af foreningens aktieportefølje Udsving i valutakurser og Likvider Udsving på aktiemarkederne generelt Udsvingene på aktiemarkederne kan være betydelige Overordnede udsving kan være en reaktion på makroøkonomiske forhold internationale og nationale politiske forhold lovgivnings og reguleringsmæssige forhold markedsmæssige forhold branchemæssige forhold m m Der er en klar tendens til at udsvingene i aktiekurser korrelerer på tværs af brancher og markeder Udsving i kurserne på small cap aktier Kursudviklingen på small cap aktier kan i perioder afvige betydeligt i såvel positiv som negativ retning fra den generelle udvikling på aktiemarkedet Dette kan skyldes forskelle i likviditet og likviditetspræference investorbevågenhed hvilke investorer der er aktive i markedet såvel som den generelle markedsstemning

14 Small cap segmentet omfatter både etablerede virksomheder og relativt unge og nystartede virksomheder Som helhed opfattes small cap segmentet ofte som mere risikobetonet end aktiemarkedet generelt Dette kan skyldes at små og mellemstore virksomheder ofte er mere hjemmemarkeds orienterede er mere nicheorienterede har begrænsede finansielle og ledelsesmæssige ressourcer og hvad angår relativt nystartede virksomheder endnu har uprøvede produkter og eller forretningsmodeller Hertil kommer aktiemarkedsrelaterede forhold så som periodevis lav likviditet likviditetspræference og investorbevågenhed Der findes ikke standardiserede afledte finansielle instrumenter som direkte afspejler markedsudviklingen indenfor foreningens investeringsområde For at sikre at foreningens ledelse til enhver tid har de fornødne instrumenter til bedst muligt at beskytte foreningens midler har foreningen dog mulighed for i særlige situationer når forholdene tilsiger det og ledelsen finder det hensigtsmæssigt at anvende afledte finansielle instrumenter så som terminsforretninger futures optioner og warrants Foreningen anvender kun afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning Udsving i værdien af foreningens aktieportefølje Foreningens investeringskoncept er caseorienteret og et centralt element i konceptet er en fokuseret portefølje af nøje udvalgte investeringer Foreningens resultater er derfor i høj grad afhængige af hvornår potentialet i enkeltinvesteringer materialiseres Den fokuserede porteføljestrategi bevirker at foreningens afkast i perioder kan afvige væsentligt fra den overordnede markedsudvikling såvel som udviklingen i small cap segmentet Foreningen tilstræber en risikoprofil der ikke afviger væsentligt fra aktiemarkedet som helhed Foreningen søger at begrænse risikoen ved small cap investering og den fokuserede porteføljestrategi gennem et højt kendskabsniveau til de aktier der indgår i porteføljen Den illikviditet der kendetegner mange small cap aktier betyder at foreningen kan have vanskeligt ved at realisere f eks fejlslagne investeringer Udsving i valutakurser

15 Foreningens investeringsunivers er small cap virksomheder i Skandinavien Der investeres primært i danske børsnoterede virksomheder sekundært i børsnoterede skandinaviske aktier med hovedvægt på Sverige Investering i udenlandske værdipapirer giver eksponering i fremmedvaluta Foreningen afdækker ikke udsving i valutakurser og udsvingene kan derfor påvirke foreningens afkast Da der primært investeres i danske aktier og forholdet mellem DKK og valutaerne i de øvrige lande der indgår i foreningens investeringsunivers historisk har været relativt stabilt vurderer foreningen at foreningens valutakursrisiko er forholdsvis lav Likvider Foreningen har en politik for placering af selskabets likvider Foreningen har foretaget en konkret vurdering af hvilke pengeinstitutter der med lav tabsrisiko kan placeres likvider hos og ud fra en konkret vurdering fastsat grænser for hvor mange midler der kan placeres hos det enkelte institut Foreningen kan placere op til af formuen som kontant indskud i pengeinstitutter Foreningen er på investors anmodning forpligtet til at udlevere supplerende oplysninger om de kvantitative grænser der gælder for risikostyringen og de metoder der er valgt for at sikre at disse grænser til enhver tid følges samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter Investorprofil Foreningen modtager midler fra offentligheden Det typiske medlem af foreningen forventes at være fortrolig med investering i aktier enten via direkte investering eller via aktiebaserede foreninger Medlemmet har typisk en mellemlang til lang investeringshorisont og lægger vægt på at opnå en langsigtet formuetilvækst der overstiger afkastet på danske aktier generelt

16 Medlemmerne kan være privatpersoner der investerer enten frie midler eller pensionsmidler virksomheder foreninger og fonde En stor del medlemmer forventes at anvende foreningen i pensionsøjemed

17 Udbytte og skatteforhold Udbytte Foreningen er udbytteudloddende Foreningen foretager en årlig udlodning der opfylder de i ligningslovens C anførte krav om minimumsudlodning Udlodningen opgøres på grundlag af indtjente renter og udbytter realiserede nettokursgevinster på aktier realiserede nettokursgevinster på valutakonti erhvervede skattepligtige nettokursgevinster ved foreningens anvendelse af afledte finansielle instrumenter fratrukket udgifter til foreningens administration Som følge af afkastforskelle og forskelle i sammensætningen af afkastet må udbyttet ventes at variere fra år til år Udbyttet udbetales årligt til indehaverne af foreningsandele efter foreningens årlige ordinære generalforsamling Af udbyttet tilbageholdes p t a conto udbytteskat Udbetalingen sker til medlemmernes bankkonti via VP Securities A S Foreningsandele uden ret til udbytte ex kupon Foreningen kan i perioden fra primo januar og til den førstkommende ordinære generalforsamling udstede andele uden ret til udbytte for foregående regnskabsår I tilfælde af at bestyrelsen har truffet beslutning om udstedelse af foreningsandele uden ret til udbytte fastsættes emissionsprisen da ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi efter fradrag af det beregnede udbytte for det foregående regnskabsår Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen I den periode hvor der udstedes de ovennævnte foreningsandele uden ret til udbytte gælder at foreningsandele der indløses samme år inden den ordinære generalforsamling fradrages for det beregnede udbytte samt afkast heraf

18 Skatte og afgiftsregler for afdelingen Foreningen er fritaget for beskatning idet den følger bestemmelserne om minimumsudlodning i ligningslovens C Beskatning hos medlemmerne Såfremt der er tale om foreningsandele erhvervet for frie midler beskattes udbytte efter reglerne i personskatteloven selskabsskatteloven mens beskatningen af gevinst eller tab ved afståelse af foreningsandele sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven Såfremt der er tale om foreningsandele erhvervet for pensionsmidler sker beskatningen efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven Opmærksomheden henledes på at anbringelse af midler henhørende under virksomhedsskatteordningen i foreningsandele betragtes som hævning af et tilsvarende beløb fra ordningen Det betyder at midler under virksomhedsordningen ikke må investeres i foreningens andele Beskatningsreglerne tager sigte på at beskatte investeringsafkast opnået gennem foreningen efter tilsvarende principper som gælder ved direkte investering i værdipapirer For mere deltaljeret information henvises til medlemmets egne rådgivere Udbyttet specificeres af foreningen i de relevante indkomstkategorier Lovpligtig indberetning til skattemyndighederne af udbetalt udbytte m v sker gennem det pengeinstitut hvor foreningsandelene er deponeret

19 Tegning og emission Foreningsandelenes registrering og størrelse Foreningen er bevisudstedende Foreningsandelene udstedes gennem VP Securities A S i andele a nominelt DKK Emissionspris i løbende emission Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til i bekendtgørelse om beregning af emissions og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS jf stk i lov om investeringsforeninger m v respektive i henhold til vedtægternes stk ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen herunder til administration depotbank trykning annoncering og provision til formidlere af emissionen Såfremt bestyrelsen har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte fastsættes emissionsprisen for så vidt angår disse andele i henhold til vedtægternes stk Den indre værdi opgøres dagligt på grundlag af foreningens formue og cirkulerende andele Emissionstillæg ved tegning Emissionstillægget kan maximalt udgøre og dækker forventede omkostninger til foreningens kurtage og handelsomkostninger samt spread ved køb af værdipapirer administration depotselskabsfunktion markedsføring herunder tryk af materiale og annoncering samt eventuel salgsprovision til formidlere der fastsættes efter individuel aftale

20 Emissionstillægget tilpasses løbende tegningsomkostningernes størrelse og oplyses ved henvendelse til foreningen Medlemmets kurtageomkostninger er individuelle i forhold til hvilke vilkår det enkelte medlem kan opnå i eget pengeinstitut Tegningssteder A S Arbejdernes Landsbank Vesterbrogade DK København V Tlf Fax Køb af andele kan ved foreningens aftale med depotbanken A S Arbejdernes Landsbank foregå gennem alle øvrige pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber A S Arbejdernes Landsbank er certifikatudstedende institut i forhold til VP Securities A S Betaling og opbevaring Foreningsandele købt i løbende emission afregnes normalt på tredjedagen efter tegningen med samtidig registrering af foreningsandelene på medlemmets depotkonto Det er gratis at få andelene opbevaret i depot hos depotbanken eller andre danske pengeinstitutter Ved køb og salg af andele betales dog normal kurtage

21 Offentliggørelse af emissions og indløsningspriser m v Foreningen opgør dagligt emissions og indløsningspriser samt indre værdi Foreningen oplyser aktuelle emissions og indløsningspriser samt indre værdi ligesom disse oplysninger fremgår af NASDAQ OMX Copenhagen A S hjemmeside www nasdaqomxnordic com Andelene der er frit omsættelige kan altid indløses hos foreningen til indre værdi fratrukket indløsningsomkostninger jf pkt

22 Børsnotering Foreningens andele er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A S med fondskode ISIN DK Omsættelighed og indløsning Foreningsandelene er frit omsættelige Der er indgået aftale med A S Arbejdernes Landsbank om at foreningsandelene kan købes og sælges gennem banken Foreningen har ikke andre afdelinger hvorfor flytning mellem afdelinger ikke er relevant Intet medlem er pligtigt til at lade sine foreningsandele indløse helt eller delvist Foreningen er pligtig til at indløse foreningsandele hvis et medlem ønsker det Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til i bekendtgørelse om beregning af emissions og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS jf stk i lov om investeringsforeninger m v Foreningen kan dog jf vedtægternes stk udsætte indløsningen når Den indre værdi ikke kan fastsættes på grund af markedsforholdene eller Hensynet til en lige behandling af investorerne fordrer at den indre værdi først fastsættes når de til indløsning af andelene nødvendige aktiver er realiseret Indløsningsprisen beregnes ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved et evt salg af værdipapirer samt nødvendige omkostninger ved indløsningen iflg vedtægternes

23 Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotbanken mod betaling af sædvanlige handelsomkostninger Omkostninger ved indløsning Det samlede indløsningsfradrag udgør p t maksimalt inden evt kursafrunding Negotiabilitet Andele i foreningen er omsætningspapirer Notering på navn Foreningsandele udstedes til ihændehaveren men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger Foreningsandele opbevaret i depot i foreningens depotbank noteres dog automatisk på navn i foreningens bøger Foreningens bog føres af Computershare A S Kongevejen DK Holte Tlf

24 Depotbank og samarbejdspartnere Depotbank A S Arbejdernes Landsbank Vesterbrogade DK København V Cvr nr Tlf Fax Foreningen har indgået aftale med A S Arbejdernes Landsbank om at banken som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for foreningen i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m v og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel Foreningen har endvidere indgået aftale med A S Arbejdernes Landsbank om at banken til enhver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af investeringsbeviser i foreningen samt opbevarer disse når medlemmer ønsker det Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel Foreningen har med A S Arbejdernes Landsbank indgået aftale om at banken løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser i afdelingernes investeringsbeviser med det formål at fremme likviditeten Prisstillelse skal ske med såvel købs som salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions og indløsningspriser Foreningen har i betalt A S Arbejdernes Landsbank tkr

25 Formidlingsaftaler og markedsføring Foreningen fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens andele Der kan indgås formidlingsaftaler hvor der betales provision Endvidere kan foreningen indgå aftale med danske banker og fondsmæglerselskaber om at disse i forbindelse med nytegning af beviser forestår emissionsaktiviteter Formidlingsprovision fastsættes efter individuel aftale Investeringsrådgivning Investering af foreningens midler sker på grundlag af foreningens egne analyser og vurderinger Direktionen følger de retningslinjer som foreningens bestyrelse har fastlagt Foreningen har således ikke tilknyttet nogen fast rådgiver Gennemførelse af de godkendte investeringsforslag sker til de bedst opnåelige markedsvilkår og kurtagesatser Foreningens omkostninger og gebyrer Omkostninger administration og gebyrer Foreningens omkostninger til administration forventes i at udgøre omkring af formuen før eventuel bonus

26 Foreningens ordinære omkostninger udgjorde i mio kr Foreningens ordinære omkostninger svarede i til af foreningens gennemsnitlige formue over året hhv i til af gennemsnitsformuen Omkostningsprocent, excl. bonus 1,94% 1,69% 1,97% 2,58% 2,25% Omkostningsprocent, incl. bonus 2,39% 1,48% 1,79% 2,58% 2,25% Administrationsomkostninger indeholder udgifter til bestyrelse direktion administration edb revision Finanstilsynet NASDAQ OMX Copenhagen A S markedsføring og depot m m Salgs markedsførings og informationsomkostninger indgår i det omfang de ikke finansieres af emissionsindtægterne i de samlede omkostninger Vederlag til bestyrelse udgjorde i t kr t kr Vederlag til direktion udgjorde i t kr t kr Vederlag til Finanstilsynet udgjorde i t kr t kr Foreningens bestyrelse har vedtaget et incitamentssystem for foreningens ledende medarbejdere Hensigten med bonusordningen er at honorere relativ værdiskabelse altså afkast udover udviklingen i small cap markedet generelt udtrykt ved foreningens benchmark OMXCXC Bonussystemet fokuserer på den langsigtede afkastudvikling tre år hvilket er helt i tråd med den generelle udvikling i incitamentbaseret aflønning i den finansielle sektor Bonussystemet har følgende hensættelses og udbetalingskriterier Hensættelse Foreningen hensætter løbende dagligt til fremtidige bonusforpligtelser og hensættelsen indregnes i opgørelsen af indre værdi Der hensættes systematisk af merafkastet i forhold til OMXCXC Det er en forudsætning at der i kalenderåret er opnået et absolut afkast der overstiger

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. Investeringsforeningen SmallCap Danmark. marts

TEGNINGSPROSPEKT FOR. Investeringsforeningen SmallCap Danmark. marts TEGNINGSPROSPEKT FOR marts INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelses påtegnelser Foreningen Foreningens navn adresse m m Formål Direktion Foreningens bestyrelse Revision Finanskalender Tilsynsmyndighed Fondskode

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 22. marts 2011

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 22. marts 2011 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. marts 2011 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 43 Børsmeddelelse nr. 05.2011, Prospekt,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2009 kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 01, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST Navn og hjemsted 1 1.1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere