Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/ / /2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014"

Transkript

1 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/ / /2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik - Et godt børneliv - et fælles ansvar -Alle børn har ret til omsorg og anerkendelse. -Alle børn skal kunne træffe gode og sunde valg for sig selv, så de bliver i stand til at mestre livet og udvikle ansvarlighed for sig selv og fællesskabet. -Alle børn og unge skal som udgangspunkt have adgang til samfundets almene tilbud, hvor de indgår i fællesskaber, der udfordrer og støtter en udvikling af deres personlige, sociale og faglige kompetencer og tilgodeser særlige behov. Assens Skolevæsens skolepolitiske vision: Vi vil udvikle et skolevæsen, hvor faglighed går hånd i hånd med læringslyst, sundhedsfremme og trivsel. Samarbejde og sammenhæng - Børns overgange Overgange for børn mellem dagpleje/vuggestue, dagtilbud, skoler og SFO skal opleves trygt og sammenhængende for både børn og forældre. Principper for bæredygtighed på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet Formål: At facillitere bæredygtige og inkluderende udviklings- og læringsmiljøer, hvor alle børn lykkes både fagligt og socialt.

2 Mål og succeskriterier: Pædagogisk vision: Tallerupskolen er en udviklingsorienteret skole, der både vægter elevernes og de ansattes trivsel, et højt fagligt niveau og stor rummelighed. Samarbejde på alle planer er en hjørnesten i dette arbejde. Mål: På Tallerupskolen ønsker vi at inkludere alle elever i skoledistriktet så længe, den enkelte og fællesskabet profiterer af dette. Tids- og aktivitetsplan: Inklusionstiltag: Anerkendende tilgang Deltagelse i skolernes nationale trivselsdag den første fredag i marts måned. (Første gang i skoleåret ). Elevrådskontaktlærere og elevråd er tovholdere. Undervisningsmiljøundersøgelse Termometeret fra DCUM. Elevrådskontaktlærere og elevråd er tovholdere. Trivsel er fast punkt på forældremøder og i klassens tid. Klasselærere er tovholdere. Peer-education Børn hjælper børn (implementeres på årgang). Ressourceteam og klasselærere er tovholdere. Legeinstruktører Elever fra overbygningen instruerer elever fra indskoling. Ressourceteam og klasselærere er tovholdere. 2

3 Trivselsambassadører Skolebestyrelse og kontaktforældre. Ressourceteam og skoleleder er tovholdere. Investering i legeplads til indskolingen BEMÆRK: SFO er en del af indskolingen. Investering i legeplads til mellemtrinnet. Overgang fra børnehave til skole. Vi har et tæt samarbejde med de tre børnehaver, vi modtager børn fra. Der ligger et aftalepapir på, hvad en skriftlig overlevering skal indeholde. Udsat klassedannelse. Vi gør op med det gældende geografiske princip ( tilfældighedsprincip ) for at kunne danne så homogene klasser som muligt. Overlevering fra indskoling til mellemtrin. Overlevering fra mellemtrin til udskoling herunder skoledistriktsoverlevering fra Brylle Skole til Tallerupskolen på 6. årgang. Samarbejde med Brylle Skole som er Tallerupskolens distriktsskole. Der samarbejdes på såvel elev- som forældreplan fra 4. årgang. Parallellagte timer tilstræbes. I skoleåret 2011/2012 i tale sættes en innovationsproces i personalegruppen i forhold til at organisere sig anderledes anvende ressourcerne mere optimalt og dermed skabe en merværdi. Udfordringsretten søges i forhold til udvidet holddannelse og holdstørrelser på over 28 elever for at generere flere timer til eleverne og for at skabe mulighed for mindre hold i sammenhænge, hvor dette giver mening. Ressourcecenteret er et centralt omdrejningspunkt i 3

4 inklusionsarbejdet, hvorfor der arbejdes målrettet med, at medarbejderne ser vejledning som en gave og ikke som en opgave. Tallerupskolens vejledningskultur søges videreudviklet ved at skabe større synlighed omkring ressourcecenterets tilbud. Vi forsøger at skabe så stor fleksibilitet for vejlederne som muligt, hvilket bl.a. betyder, at vejledernes skema ikke kan være låst af timer i almenundervisningen. Øget fokus på klassekonferencer med deltagelse af lærere og vejledere i forhold til f.eks. test samt faglige og sociale udfordringer. Familieklasse. Fokus på højt begavede børn/talenter. Støtte til personlig hygiejne. Teamsamarbejde/samarbejdsstruktur: Tæt årgangsteamsamarbejde med så få lærere på årgangen som det er fagligt forsvarligt samt fælles årsplaner. Lærer/pædagogsamarbejde. Fokus på innovationskultur (at turde tænke nyt, skævt, anderledes, fleksibelt). Inkluderende undervisning målrettet den enkelte elev: Undervisningsdifferentiering. Holddannelse. 4

5 Elektronisk elevplan i alle fag Udleveres til forældrene to gange årligt (evalueres efter 2. udgave) og anvendes som pædagogisk værktøj i den daglige planlægning i forhold til arbejdet med de opstillede mål, der evalueres løbende. Elevens faglige og personlige mål opstilles i samarbejde med elev og forældre. Varierede pædagogiske metoder. Internationalt samarbejde. Kompetenceprofiler og kompetenceudvikling: Tallerupskolen tilstræber, at eleverne undervises af linjefagsuddannet personale. Tallerupskolen har en uddannet læsevejleder, matematikvejleder, AKT-vejleder, specialuddannet ressourcecenterkoordinator og pædagogisk ITvejleder. Desuden har en medarbejder været på Familieklasserelateret kursus. I skoleåret påtænkes at påbegynde endnu en AKT-vejleder-uddannelse. I forbindelse med investering i interaktive tavler arrangeres kurser for personalet. Der arbejdes hen i mod to skolebibliotekaruddannelser. Over en treårig periode arbejdes der på at udvikle Tallerupskolens skolebibliotek (SPS- Skolens pædagogiske servicecenter) til et læringscenter, der indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens innovative, formidlende og pædagogiske læringscenter. Skolebiblioteket skaber i samarbejde med lærere og ledelse forudsætninger for undervisning og læring. Dette gøres bl.a. ved, at Skolebiblioteket som læringscenter aktivt 5

6 -varetager opgaver som undervisning, vejledning og formidling i relation til læring og læreprocesser -iværksætter initiativer, der bidrager til skolens stadige udvikling -stiller fysiske og virtuelle læringsressourcer (ITområdet er en naturlig del af læringscenteret) til rådighed for lærerens undervisning og den enkelte elevs alsidige og faglige udvikling -fungerer som kulturformidlende og kulturskabende læringsmiljø. Der nedsættes en projektgruppe, som skolebibliotekets personale (herunder pædagogisk IT-vejleder) er en naturlig del af. Vi påtænker at skærpe fokus på den internationale dimension via Comenius programmet, Etwinning og Nordplus programmet. Dokumentations- og evalueringsstrategi/udvikling af evalueringskultur: Tallerupskolens elektroniske elevplan (alle fag). Elev-portfolio. Diverse test gruppeprøver og individuel afdækning. Pædagogiske læreplaner i SFO. TUS Refleksion og læring med afsæt i teamets præsentationsportfolio og reflektionsbrev. Pædagogisk IT: Tallerupskolen har en IT-handleplan, der justeres løbende. Vi forventer i skoleåret 2010/2011 at investere i interaktive tavler fra 0. til 9. årgang. 6

7 Vi tager udgangspunkt i elevens verden ved bl.a. at anvende digitale medier som f.eks. mobiltelefoner i undervisningen. Der anvendes varierede læringsstøttende programmer fra Mikroværkstedet. Læsesvage elever får scannet læsetekster ind, så der kan arbejdes med syntetisk oplæsningsprogram. Tallerupskolens læringscenter stiller fysiske og virtuelle læringsressourcer til rådighed, hvorfor ITområdet er en naturlig del af læringscenteret. De respektive teams involverer Tallerupskolens pædagogiske IT-vejleder i årsplanlægningen og i den løbende planlægning. Den pædagogiske IT-vejleder har i et vist omfang mulighed for at deltage i undervisningen som ressourceperson, men det understreges, at ansvaret for elevens læring ligger hos elevens lærerteam. Projektorganisation: Ressourcer: Skolebestyrelse Projektleder (GM) Projektgruppe (CL, KS, JC, GM) Personale Ressourcebehovet til udviklingen af Tallerupskolens læringscenter er i skrivende stund ukendt, da projektgruppen først sætter sig sammen i det kommende skoleår. Øvrige tiltag koster tid. Interessenter: Kommunikation: Risikoanalyse: Elever, forældre og personale. Der kommunikeres rettidigt med relevante interessenter. Manglende ressourcer eller uforudsete udgifter. 7

8 Evaluering: Tegn: Vi visiterer sjældent elever til andre tilbud. Vi kan se, at vi nærmer os målet, når eleverne trives og vi har meget få visiteringer til specialtilbud. Evaluering: Årligt i relevante forum. Metoden afhænger af indsatsområdet. TUS: Det enkelte team afleverer præsentationsportfolio til ledelsen, hvor bl.a. eksempler på implementeringen af Tallerupskolens fokusområder fremgår. Der afleveres ligeledes et refleksionsbrev til ledelsen før TUS. MUS Evalueringen danner baggrund for eventuelle ændringer og tilføjelser til Tallerupskolens Udviklingsstrategi Overdragelse: Projektet overdrages successivt til driften. Vedtaget i Tallerupskolens skolebestyrelse den 19. september

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil At lære er at leve Profillinjer Læringscenter Glade

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere