Case Law Denmark (DK) Nr. 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Case Law Denmark (DK) Nr. 10"

Transkript

1 Vestre Landsret, , B Relevant Provisions (European and National Law) Directive 85/577/EEC; Act No 451/2004 on certain Consumer Contracts 17, subsection 1, 18, subsection 1 and 2, subsection 2, 2d Keywords: Published: Headnotes: The case concerned a contract on purchase of shares in a company. The contract was concluded in violation of the prohibition on doorstep selling. Further, the consumer made use of granted right of cancellation. Hence, the contract was terminated. Summary: Facts: An insurance company contacted without previous request a consumer by telephone regarding an insurance offer. According to 2(1) of the Act on certain Consumer Contracts, the Act including the prohibition for a trader to make personal or telephonic application to a consumer on the consumer s address does not apply to insurance contracts. The telephone conversation resulted in a meeting being arranged between the insurance company and the consumer. However, at the meeting the parties did not discuss any insurance offer. Instead, the company offered and the consumer purchased shares in an investment company which was located at the same address as the insurance company and had the same management. Three days later the consumer cancelled the contract. The insurance company filed a lawsuit against the consumer claiming the consumer was not entitled to cancel the contract and thus was obligated to pay the purchase price for the shares. Reasons: The High Court first stated that the fact that the contract concerned an investment in a commercial company did not deprive the buyer her status as consumer, and thus the contract its status as a consumer contract under 3 of the Act on certain Consumer Contracts (implementing art. 1 of the Doorstep Selling Directive). Accordingly, the Act on certain Consumer Contract applied. As the trader s application in reality did not concern an insurance offer, the exception regarding insurance contracts did not apply. Hence, the matter was covered by the general prohibition regarding contracts concluded on basis of telephonic or personal applications without previous request. Moreover, based on the facts of the case the court found that the sales representative of the insurance company at the meeting with the consumer had granted the consumer a right of withdrawal which the consumer exercised lawfully. Thus, for this reason alone the consumer was entitled to cancel the contract. Template IPR Verlag GmbH Munich

2 Judgment Text: V.L.D. 17. juni 2004 i anke 3. afd. B (Fritse Hove, Ole Græsbøll Olesen, Stig Westergaard (kst.)). A (adv. Preben Gundersen, Aabenraa, e.o.) mod K/S Albatros VI (adv. Nicolai A. Clausen, Kbh.) Rødding Rets dom 25. juli Under denne sag har sagsøgeren, K/S Albatros VI, nedlagt påstand om, at sagsøgte, A, dømmes til at betale sagsøgeren kr., hvoraf kr. kræves forrentet med 1 % pr. mdr. fra den 10. september Beløbet kræves på grundlag af en tegningsaftale vedrørende 2 kommanditanparter a kr. i det sagsøgende kommanditselskab.sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, idet hun navnlig har gjort gældende, at hun har udnyttet en i forbindelse med underskrivelsen af kommanditaftalen indrømmet fortrydelsesret, og at tegningsaftalen i øvrigt er ugyldig i medfør af lov om visse forbrugsaftaler.dommen er i medfør at retsplejelovens 366 a, stk. 2, affattet uden fuldstændig sagsfremstilling.det fremgår af sagens oplysninger, at 3F-Forsikringsmæglerne A/S den 9, september 1992 bekræftede en aftale med sagsøgte og sagsøgtes ægtefælle om et besøg hos sagsøgte den 11. september 1992 kl. 17, hvor man ville»benytte lejligheden til at præsentere 3F-Forsikringsmæglernes nyeste opsparing...«af en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremgår, at selskabet 3F- Forsikringsmæglerne A/S var hjemmehørende på adressen St. Kongensgade 44, 1264 København K, og at selskabets direktør var Bjarne Skov Larsen.I forbindelse med mødet hos sagsøgte den 11. september 1992 tegnede sagsøgte sig for 2 kommanditanparter a kr. i kommanditselskabet Albatros VI. Det hed bl.a. i tegningsaftalen:»...for mig er tegning bindende ved underskrift, medens tegningen først er bindende for Selskabet, når dette skriftligt har godkendt tegningen overfor mig, hvilken godkendelse Selskabet diskretionært er berettiget til at nægte....«tegningen blev accepteret af kommanditselskabet den 15. september Det fremgår videre af tegningsaftalen, at original og kopi nr. 1 af tegningsaftalen skulle indsendes til De Danske Handelsselskabers Ejendomskontor ApS, St. Kongensgade 44, 1264 København K. Det var på daværende tidspunkt dette selskab, som administrerede kommanditselskabet, og som var ansvarlig for udarbejdelse Template IPR Verlag GmbH Munich

3 af prospektmaterialet vedrørende kommanditselskabet K/S Albatros VI. Kommanditselskabet havde til formål at investere i erhvervsejendomme. Det hedder bl.a. i prospektmaterialet:»... Udsteders navn i følge stiftelsesoverenskomst dateret 5. juni 1992 B. Skov Larsen, St. Kongensgade 44, 1264 København K og Komplimentarselskabet Albatros VI ApS c/o D.D.H.E. ApS, St. Kongensgade 44, 1264 København K, der begge er omfattet af dansk ret. Ledelsen i komplementarselskabet varetages af direktør Bjarne Skov Larsen, som samtidig er indskyder af grundkapitalen kr kr....«i mødet hos sagsøgte den 11. september 1992 var 3F-Forsikringsmæglerne repræsenteret af salgschef Ove Nygaard.Ifølge en kopi af et brev dateret den 14. september 1992 har sagsøgte annulleret aftalen om tegning af anparter i K/S Albatros VI. Det fremgår af brevet, at dette er stilet til Ove Nygaard, 3F-Forsikringsmæglerne A/S. Det hedder bl.a. i brevet fra sagsøgte:»... Du sagde at vi godt kunne skrive under den dag, og at vi blot kunne ringe og annullere tegningsaftalen/kontrakten. Jeg sender dette brev, for jeg kunne høre i telefonen, at du var ikke særlig vild med at annullere aftalen/kontrakten, det var jo aftalen, at vi måtte tænke en ekstra gang, fordi vi var meget i tvivl på grund af min - - -sygdom... og vores økonomiske situation (tvangsauktion)...«der er i perioden fra november 1992 til juni 1994 sendt adskillige opkrævninger og rykkere til sagsøgte vedrørende de rater, som sagsøgte ifølge tegningsaftalen skulle have betalt.endvidere har sagsøgeren den 31. marts 1997 meddelt sagsøgte, at bestyrelsen havde besluttet at opkræve kr. pr. anpart.sagsøgte har ikke bestridt den talmæssige opgørelse af sagsøgerens krav.der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgte og af sagsøgtes ægtefælle M.Sagsøgte har forklaret, at hun er social- og sundhedsassistent. I 1992 var hun sygehjælper, og hun havde ingen anden uddannelse. Hendes ægtefælle M var i 1992 ansat som omsorgsmedhjælper. Deres økonomi var dårlig, idet de i 1987 havde været gennem en 2502 tvangsauktion med deres landbrugsejendom. Desuden var ægtefællen syg på grund af en - - -sygdom, som var konstateret i Mødet den 11. september 1992 kom i stand på den måde, at ægtefællen modtog et telefonopkald fra Ove Nygaard, som ville se på deres forsikringer. Det var også Ove Nygaard, som kom den 11. september Sagsøgte deltog ikke i hele mødet, idet hun også skulle passe sine små børn. Det var således mest ægtefællen, der talte med Ove Nygaard. Sagsøgte gik til og fra bordet. Ove Nygaard havde nogle reklamer med. Der var bl.a. tale om billeder af nogle bygninger, men det var ikke de bygninger, som det sagsøgende kommanditselskab havde erhvervet. Ove Nygaard præsenterede det sagsøgende kommanditselskab ved hjælp af billederne. Han sagde, at der var tale om en kanonopsparing, når man kom på pension. Selve mødet tog 1-1½ times tid inkl. kaffe. Sagsøgte havde aldrig set materiale af den karakter tidligere. Hun havde heller ikke beskæftiget sig med den slags før. Hun var ikke ejer af anparter eller aktier. Det blev nævnt, at ægtefællen var syg, og at de Template IPR Verlag GmbH Munich

4 havde været igennem en tvangsauktion. Sagsøgte skrev under, men dette skete proforma. Ove Nygaard havde sagt, at han var kørt helt fra Fyn, og at det var lettere, hvis hun skrev under med det samme, så han blev fri for at komme igen. Hun skulle bare ringe, hvis hun fortrød aftalen. Sagsøgte skrev derefter under, hvilket skete i fuldstændig tillid til ægtefællen. Der blev o- verhovedet ikke talt noget om forsikringer under mødet. Før mødet havde de modtaget noget materiale, men det havde sagsøgte ikke set igennem. Hun fik at vide, at hun påtog sig en hæftelse, som kommanditist, men hun læste ikke kontrakten igennem. Det er ægtefællen, der står for den slags i deres familie, men ægtefællen kunne ikke skrive under. Ove Nygaard havde forklaret, hvad det drejede sig om, men dette skete, samtidig med at børnene løb rundt. Ægtefællen har senere ringet, og han har fortalt sagsøgte, at Ove Nygaard ikke ville vedgå det, han havde sagt. Derfor sendte de et brev til ham. Ægtefællen har også ringet direkte til det sagsøgende kommanditselskab, hvor han blev stillet om fra den ene til den anden. Sagsøgte har ikke reageret på de opkrævninger, hun modtog. Det er ægtefællen, som ordner det, der skal ordnes. Hun har ikke deltaget i generalforsamlinger i det sagsøgende kommanditselskab, og hun har aldrig brugt skattefordelen. Hun har ikke ændret sin skatteansættelse, efter at det sagsøgende kommanditselskab er begyndt med automatiske indberetninger til skattevæsnet.sagsøgtes ægtefælle M har forklaret, at han i 1992 var omsorgsmedhjælper. Han har tidligere været landmand, men hans landbrugsejendom blev solgt på tvangsauktion. I 1992 var familiens økonomi stram, og der var ikke penge til opsparinger. Han og sagsøgte havde 3 små børn på 3, 6 og 8 år. Mødet den 11. september 1992 kom i stand på den måde, at Ove Nygaard ringede til vidnet og sagde, at han handlede med forsikringer og havde et godt tilbud. Han ville gerne komme og fortælle om det. Der blev ikke under telefonsamtalen sagt andet. Vidnet skulle ikke forberede sig til mødet. Han modtog blot et brev på én side fra Ove Nygaard, hvor tidspunktet blev præciseret. Der var ikke vedlagt brevet noget materiale. Det var Ove Nygaard, som kom til mødet den 11. september Sagsøgte var til stede under mødet, men hun passede også børnene. Det var derfor primært vidnet, der talte med Ove Nygaard. Ove Nygaard præsenterede ikke nogen nye forsikringer eller gennemgik familiens eksisterende forsikringer. Det var først, da han gik, at han i forbifarten sagde, at de også solgte forsikringer. Ove Nygaard havde lagt en mappe på bordet med reklamer for kommanditanparter. Han sagde, at dem sælger vi også. Materialet bestod bl.a. af nogle billeder af udlejningsejendomme. Vidnet blev ikke klar over, at han skulle være med til at udleje ejendomme. Han troede, at der var tale om en opsparing, som ville give et stort afkast efter nogle år. Tegningsaftalen og prospektmaterialet blev ikke gennemgået, men han var godt klar over, at det var udlejningsejendomme, der skulle investeres i. Set i bakspejlet er det hans opfattelse, at der var tale om et»fupfirma«, og han har markeret nogle ting i prospektmaterialet for at Template IPR Verlag GmbH Munich

5 underbygge dette. Ove Nygaard var der alt i alt ca. 1 time. Før han gik, skrev sagsøgte under på kommanditaftalen. Det var Ove Nygaard interesseret i. Vidnet havde fortalt, at han havde gæld efter tvangsauktionen, og at han desuden var syg. Da sagsøgte skrev under, var hun og vidnet stadig i tvivl om, hvorvidt sagsøgte skulle binde sig. Ove Nygaard sagde, at sagsøgte bare kunne skrive under, så var han fri for at køre tilbage til dem. Hvis de fortrød, skulle de bare ringe, så var det annulleret. Denne aftale indgik de, før sagsøgte skrev under. Samme aften talte vidnet og sagsøgte frem og tilbage, og de blev enige om, at det alligevel ikke var noget for dem. Dagen efter ringede vidnet til Ove Nygaard og sagde, at sagsøgte ville annullere aftalen. Han henviste til, at det var en del af aftalen, at den kunne annulleres. Ove Nygaard frarådede det, men vidnet sagde nej tak, og at sagsøgte gerne ville være fri, men Ove Nygaard var slet ikke stemt for at annullere aftalen. Vidnet bestemte sig derfor til i stedet for at skrive et brev til Ove Nygaard. Der kom ikke nogen reaktion på brevet. Derefter begyndte der at komme nogle giroindbetalingskort. Sagsøgte betalte aldrig giroindbetalingskortene, og hun har ikke taget skattefradragene. Det er regnskabskontoret, som laver vidnets og sagsøgtes selvangivelser. Det sagsøgende kommanditselskab blev ved gennem et par år eller tre at sende opkrævninger. Der kom derefter en stilstand, men forinden var der kommet forskellige trusler om inkasso og Ribers. På et tidspunkt var der en 2503 pause på nogle år, og vidnet regnede med, at man hos sagsøgeren havde frafaldet kravet. Så kom der en ny opgørelse. Det var enten den 12. eller den 13. september, at han ringede til Ove Nygaard. Under telefonsamtalen sagde Ove Nygaard ikke direkte, at de ikke kunne fortryde, men at det var deres valg, hvis de ville fortryde. Vidnet har haft ringet til DDHE, hvor han talte med en Michael Hansen, som sagde, at man ikke havde modtaget noget brev vedrørende fortrydelse af kommanditaftalen, men at han ville undersøge sagen og ringe tilbage. Det gjorde han ikke, og der kom yderligere opkrævninger. Vidnet ringede på ny. Han talte denne gang med en anden, som ville finde ud af, hvorfor der ikke var svaret. Vedkommende ringede heller ikke tilbage. Vidnet har haft ringet utallige gange, og han har på et tidspunkt talt med Bjarne Skov, der også sagde, at han nok skulle finde ud af, hvor sagsøgte stod, og ringe tilbage. Han har talt med Bjarne Skov i flere omgange. En af samtalerne fandt i hvert fald sted i 1997, hvor der var indgivet anmeldelse til politiet. Girokortene holdt op med at komme efter ca. 3 år. Der var så en pause, men da administrationen o- vergik til Difko, begyndte det igen. Sagsøgte har ikke fået noget skattefradrag vedrørende kommanditanparterne, heller ikke efter at de automatiske indberetninger var begyndt.sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der med sagsøgte er indgået en bindende tegningsaftale. Sagsøgte har ved sin underskrift afgivet et forpligtende løfte, som hun ikke kan tilbagekalde. Sagsøgte har ikke nogen fortrydelsesadgang ifølge tegningsaftalen, og Ove Nygaard kan ikke med retsvirkning for sagsøgeren Template IPR Verlag GmbH Munich

6 give sagsøgte adgang til at fortryde aftalen. Tegningsaftalen er ikke ugyldig efter dørsalgsloven. Der er tale om en erhvervsmæssig aftale og ikke nogen forbrugeraftale, og aftalen falder derfor uden for dørsalgslovens område. Sagsøgte må under alle omstændigheder have mistet adgangen til at påberåbe sig ugyldighed efter dørsalgsloven, idet denne indsigelse er fremkommet mere end 10 år efter aftalens indgåelse. Der er intet grundlag for at anse aftalen for ugyldig i medfør af aftalelovens 33 eller for helt eller delvist at tilsidesætte aftalen i medfør af aftalelovens 36. En indsigelse om ugyldighed må i øvrigt for længst være gået tabt på grund af sagsøgtes manglende opfølgelse af en eventuel reklamation med et sagsanlæg, og idet den absolutte reklamationsfrist på 5 år for længst er overskredet. Sagsøgeren har fremsendt opkrævninger og rykkere til sagsøgte gennem hele perioden, og der er intet, der har kunnet give sagsøgte grund til at tro, at sagsøgeren har opgivet sit krav. Sagsøgeren har derfor ikke mistet sit krav ved passivitet.sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det sagsøgende kommanditselskab må identificeres med Administrationsselskabet De Danske Handelsselskabers Ejendomskontor ApS og 3F- Forsikringsmæglerne A/S, som havde samme ledelse og samme adresse som kommanditselskabet. Formålet med at benytte Forsikringsmæglerne A/S har været at omgå bestemmelserne i dørsalgsloven, jf. lov om visse forbrugeraftalers 2, stk. 2, litra 4. Det må lægges til grund, at sagsøgte gyldigt har tilbagekaldt sit tilbud om tegning af kommanditanparter. Der blev i forbindelse med tegningen af kommanditanparterne indrømmet sagsøgte en fortrydelsesadgang, og denne adgang har sagsøgte udnyttet såvel telefonisk som skriftligt den 14. september Ove Nygaards løfte til sagsøgte om, at hun havde en fortrydelsesadgang, er bindende for sagsøgeren. Aftalen er en forbrugeraftale, og da aftalen er indgået i strid med dørsalgsloven, er den ugyldig, jf. lov om visse forbrugsaftalers 3. Formålet med loven er at sikre en forbruger mod uanmodede henvendelser. Sagsøgte havde før mødet den 11. september 1992 fået oplyst, hvad mødet skulle dreje sig om, men det viste sig at være noget helt andet, Ove Nygaard ville tale om. Det er sagsøgeren, der har bevisbyrden for, at aftalen ikke var en forbrugeraftale, og denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet. Sagsøgte har krævet sig frigjort fra aftalen, og det er sket rettidigt, jf. dørsalgslovens 6, jf. 5. Sagsøgtes brev dateret 14. september 1992 opfylder de krav, der kan stilles efter dørsalgslovens 6, jf. 5. Endvidere må aftalen med sagsøgeren kunne tilsidesættes efter aftalelovens 36, idet det vil være urimeligt at fastholde sagsøgte på aftalen. Sagsøgeren har i øvrigt udvist passivitet ved bare at lade stå til gennem 11 år uden at foretage sig noget effektivt for at indkræve det beløb, som sagsøgte efter sagsøgerens opfattelse skylder. Rettens bemærkninger: Template IPR Verlag GmbH Munich

7 Tegningsaftalen blev formidlet af Ove Nygaard som ansat hos 3F- Forsikringsmæglerne A/S. Det findes ikke bevist, at Ove Nygaard tillige handlede som befuldmægtiget for det sagsøgende kommanditselskab. Det er derfor ikke bevist, at Ove Nygaard med retsvirkning for det sagsøgende kommanditselskab har kunnet modtage sagsøgtes tilbagekaldelse eller har kunnet indrømme sagsøgte en ret til at annullere tegningsaftalen. Det findes ikke bevist, at sagsøgtes tilbagekaldelse af tegningsaftalen er kommet frem til sagsøgeren senest den 15. september 1992, hvor man hos sagsøgeren i hvert fald kom til kundskab om sagsøgtes løfte. Tegningsaftalen kan derfor ikke anses for tilbagekaldt eller annulleret.kommanditselskabet var stiftet med henblik på investering i erhvervsejendomme. En aftale om at deltage i et kommanditselskab, som havde til formål at foretage sådanne investeringer, kan ikke anses for at være en aftale om en ydelse, der hovedsagelig er bestemt til ikke-erhvervsmæssig brug for sagsøgte. Tegningsaftalen var 2504 derfor ikke efter den dagældende lov om forbrugeraftale, jf. lovbek. nr. 886 af 23. december , stk. 2, en forbrugeraftale. Som følge heraf finder lov om visse forbrugeraftaler ikke anvendelse på retsforholdet mellem sagsøgeren og sagsøgte, jf. lovens 1, stk. 1, og sagsøgtes løfte til sagsøgeren kan derfor ikke anses for uforbindende for sagsøgte i medfør af lovens 3. Da aftalen ikke var en aftale om køb af vare eller tjenesteydelse, finder lovens 6 om fortrydelsesret ikke anvendelse.der findes ikke grundlag for at anse tegningsaftalen for ugyldig efter aftalelovens 33 eller uforbindende for sagsøgte i medfør af aftalelovens 36. Sagsøgeren har i en længere periode efter tegningsaftalens indgåelse jævnligt sendt sagsøgte opkrævninger og rykkere, og sagsøgeren har derfor ikke givet sagsøgte anledning til at tro, at kravet var opgivet. Som følge heraf findes sagsøgeren ikke [at] have mistet sit krav mod sagsøgte ved passivitet. Sagsøgerens påstand må herefter tages til følge. Thi kendes for ret:sagsøgte, A, skal inden 14 dage til sagsøgeren, K/S Albatros VI, betale kr. med tillæg af renter 1 % pr. mdr. af kr. fra den 10. september Vestre Landsrets dom.- - -For landsretten har appellanten, A, gentaget sin påstand for byretten om frifindelse.indstævnte, K/S Albatros VI, har påstået dommen stadfæstet.a har for landsretten haft fri proces uden retshjælpsdækning.parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten, idet A dog ikke har gjort gældende, at hun havde fortrydelsesret efter dørsalgslovens 5. Landsrettens begrundelse og resultat: Det lægges til grund, at Ove Nygaard den 9. september 1992 eller umiddelbart før denne dato rettede uanmodet telefonisk henvendelse til A og M Template IPR Verlag GmbH Munich

8 vedrørende deres forsikringer. Det blev i den forbindelse aftalt, at der skulle afholdes et møde mellem parterne den 11. september 1992 på A og M's bopæl. Hverken A eller M var efter det oplyste erhvervsdrivende på dette tidspunkt, men var omfattet af forbrugeraftalelovens forbrugerbegreb. Den uanmodede henvendelse var således som udgangspunkt i overensstemmelse med undtagelsen i forbrugeraftalelovens 2, stk. 2, nr. 4, om tegning af forsikringer.det fremgår af brev af 9. september 1992 med bekræftelse af mødet den 11. september 1992, at 3F Forsikringsmæglerne A/S på mødet ville benytte lejligheden til at præsentere deres nyeste opsparing.det lægges efter A's og M's forklaringer til grund, at mødet i det væsentlige drejede sig om investering i K/S Albatros VI, og at Ove Nygaard kun i forbifarten nævnte, at 3F Forsikringsmæglerne også solgte forsikringer. A underskrev under mødet tegningsaftalen vedrørende to anparter i K/S Albatros VI.På baggrund af forarbejderne til forbrugeraftalelovens 2, stk. 1, må bestemmelsen i overensstemmelse med Vestre Landsrets dom af 19. februar 2004 (3. afd. B ) mest nærliggende forstås således, at det for bestemmelsens anvendelse er afgørende, om den, til hvem den erhvervsdrivende retter uanmodet henvendelse, på tidspunktet for henvendelsen er forbruger, og at den pågældendes status som forbruger ikke ændres, fordi den pågældende underskriver en aftale om tegning af en kommanditanpart i et selskab, hvis formål er af erhvervsmæssig karakter. Dette gælder særligt, hvor henvendelsen angår et produkt, der bl.a. henvender sig til privatpersoner med henblik på skattebegunstiget opsparing.tegningsaftalen er derfor ved den ovenfor beskrevne fremgangsmåde indgået i strid med forbrugeraftalelovens 2, stk. 1.A og M har samstemmende forklaret, at de under mødet oplyste, at de havde været igennem en tvangsauktion, og at Ove Nygaard sagde, at de kunne ringe og få tegningsaftalen annulleret, hvis de fortrød den. M har endvidere forklaret, at han dagen efter mødet ringede og annullerede tegningsaftalen, hvilket Ove Nygaard dog frarådede.dette støttes af A's brev af 14. september 1992 til Ove Nygaard, 3F Forsikringsmæglerne, om annullation af tegningsaftalen, hvoraf bl.a. fremgår, at Ove Nygaard under telefonsamtalen ikke havde været umiddelbart indstillet på at annullere aftalen. At hun fik tillagt en fortrydelsesret er også stemmende med de forhold, hvorunder aftalen blev indgået, da hun uden forberedelse kun havde den tid, som mødet varede, til at tage stilling til de ikke ukomplicerede økonomiske spørgsmål, som tegningen indebar.under disse omstændigheder har A godtgjort, at hun under mødet fik tillagt fortrydelsesret, og at hun over for Ove Nygaard har udnyttet denne.ove Nygaard fremtrådte over for A som sælger af anpartsprojektet, uanset at han ifølge sit visitkort var ansat i 3F Forsikringsmæglerne. Dette selskab havde på daværende tidspunkt samme adresse som De Danske Handelsselskabers Ejendomskontor ApS, der da varetog administrationen af K/S Albatros VI. De Danske Handelsselskabers Ejendomskontor ApS havde indtil den 14. februar 1992 benyttet binavnet 3F Template IPR Verlag GmbH Munich

9 2505 Forsikringsmæglerne ApS. Direktøren i begge selskaber var Bjarne Skov Larsen.Under disse omstændigheder har K/S Albatros VI ikke godtgjort, at Ove Nygaard ikke var berettiget til at indrømme A en fortrydelsesret eller at modtage annullationen som sket.landsretten anser derfor tegningsaftalen for bortfaldet ved udnyttelse af fortrydelsesretten og tager derfor allerede af denne grund A's påstand om frifindelse til følge. Thi kendes for ret:appellanten, A, frifindes Template IPR Verlag GmbH Munich

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Case Law (DK) 3. Højesteret [The Danish Supreme Court], Judgment of 15 February 2000 in case 249/1999. Susanne Petersen versus Skandia Forsikring.

Case Law (DK) 3. Højesteret [The Danish Supreme Court], Judgment of 15 February 2000 in case 249/1999. Susanne Petersen versus Skandia Forsikring. Højesteret [The Danish Supreme Court], Judgment of 15 February 2000 in case 249/1999. Susanne Petersen versus Skandia Forsikring. Relevant Provisions (European and National Law): Art. 6 Unfair Contract

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Case Law Denmark (DK) 1

Case Law Denmark (DK) 1 Sø- og Handelsretten [The Maritime and Commercial Court of Copenhagen], Judgment of 1 May 2003 in case M1/02; The Consumer Ombudsman versus Interessebank Danmark Art. 10 Distance Selling Directive 97/7/EEC;

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING Side1 AFGØRELSE FRA Ang. klagesag 2012-BVG-12 Klager Line Marcussen Rydtoften 18 2750 Ballerup Indklagede Bundviggaard Aps C/o Møllergaarden Saltøvej 136 4700 Næstved CVR 28690789 Klageemne Tvist om forbrugsafregning,

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection Sø- og Handelsretten [The Maritime and Commercial Court of Copenhagen], Judgment of 15 March 2002 in case N 1/2001;The Consumer Ombudsman vs. Interessebank Danmark Relevant Provisions (European and National

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Østerbrogade 62, 4. 2100 København Ø Telefon 3543 2506 Fax 3543 7104 HD/DUE K E N D E L S E afsagt den 3. maj 2007 KLAGER: INDKLAGEDE: Dana Invest ApS og Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.).

Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.). Original H.D. 22. april 2004 Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.). Retten i Odenses dom 25. maj 2001 Denne dom er affattet i medfør af

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000.

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. Udskrift af dombogen for Retten i Herning DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. BS 3A-553/2000 L mod Engesvang Vandværk I/S Bestyrelsen v/ kassereren G Denne sag drejer sig

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere