Case Law Denmark (DK) Nr. 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Case Law Denmark (DK) Nr. 10"

Transkript

1 Vestre Landsret, , B Relevant Provisions (European and National Law) Directive 85/577/EEC; Act No 451/2004 on certain Consumer Contracts 17, subsection 1, 18, subsection 1 and 2, subsection 2, 2d Keywords: Published: Headnotes: The case concerned a contract on purchase of shares in a company. The contract was concluded in violation of the prohibition on doorstep selling. Further, the consumer made use of granted right of cancellation. Hence, the contract was terminated. Summary: Facts: An insurance company contacted without previous request a consumer by telephone regarding an insurance offer. According to 2(1) of the Act on certain Consumer Contracts, the Act including the prohibition for a trader to make personal or telephonic application to a consumer on the consumer s address does not apply to insurance contracts. The telephone conversation resulted in a meeting being arranged between the insurance company and the consumer. However, at the meeting the parties did not discuss any insurance offer. Instead, the company offered and the consumer purchased shares in an investment company which was located at the same address as the insurance company and had the same management. Three days later the consumer cancelled the contract. The insurance company filed a lawsuit against the consumer claiming the consumer was not entitled to cancel the contract and thus was obligated to pay the purchase price for the shares. Reasons: The High Court first stated that the fact that the contract concerned an investment in a commercial company did not deprive the buyer her status as consumer, and thus the contract its status as a consumer contract under 3 of the Act on certain Consumer Contracts (implementing art. 1 of the Doorstep Selling Directive). Accordingly, the Act on certain Consumer Contract applied. As the trader s application in reality did not concern an insurance offer, the exception regarding insurance contracts did not apply. Hence, the matter was covered by the general prohibition regarding contracts concluded on basis of telephonic or personal applications without previous request. Moreover, based on the facts of the case the court found that the sales representative of the insurance company at the meeting with the consumer had granted the consumer a right of withdrawal which the consumer exercised lawfully. Thus, for this reason alone the consumer was entitled to cancel the contract. Template IPR Verlag GmbH Munich

2 Judgment Text: V.L.D. 17. juni 2004 i anke 3. afd. B (Fritse Hove, Ole Græsbøll Olesen, Stig Westergaard (kst.)). A (adv. Preben Gundersen, Aabenraa, e.o.) mod K/S Albatros VI (adv. Nicolai A. Clausen, Kbh.) Rødding Rets dom 25. juli Under denne sag har sagsøgeren, K/S Albatros VI, nedlagt påstand om, at sagsøgte, A, dømmes til at betale sagsøgeren kr., hvoraf kr. kræves forrentet med 1 % pr. mdr. fra den 10. september Beløbet kræves på grundlag af en tegningsaftale vedrørende 2 kommanditanparter a kr. i det sagsøgende kommanditselskab.sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, idet hun navnlig har gjort gældende, at hun har udnyttet en i forbindelse med underskrivelsen af kommanditaftalen indrømmet fortrydelsesret, og at tegningsaftalen i øvrigt er ugyldig i medfør af lov om visse forbrugsaftaler.dommen er i medfør at retsplejelovens 366 a, stk. 2, affattet uden fuldstændig sagsfremstilling.det fremgår af sagens oplysninger, at 3F-Forsikringsmæglerne A/S den 9, september 1992 bekræftede en aftale med sagsøgte og sagsøgtes ægtefælle om et besøg hos sagsøgte den 11. september 1992 kl. 17, hvor man ville»benytte lejligheden til at præsentere 3F-Forsikringsmæglernes nyeste opsparing...«af en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremgår, at selskabet 3F- Forsikringsmæglerne A/S var hjemmehørende på adressen St. Kongensgade 44, 1264 København K, og at selskabets direktør var Bjarne Skov Larsen.I forbindelse med mødet hos sagsøgte den 11. september 1992 tegnede sagsøgte sig for 2 kommanditanparter a kr. i kommanditselskabet Albatros VI. Det hed bl.a. i tegningsaftalen:»...for mig er tegning bindende ved underskrift, medens tegningen først er bindende for Selskabet, når dette skriftligt har godkendt tegningen overfor mig, hvilken godkendelse Selskabet diskretionært er berettiget til at nægte....«tegningen blev accepteret af kommanditselskabet den 15. september Det fremgår videre af tegningsaftalen, at original og kopi nr. 1 af tegningsaftalen skulle indsendes til De Danske Handelsselskabers Ejendomskontor ApS, St. Kongensgade 44, 1264 København K. Det var på daværende tidspunkt dette selskab, som administrerede kommanditselskabet, og som var ansvarlig for udarbejdelse Template IPR Verlag GmbH Munich

3 af prospektmaterialet vedrørende kommanditselskabet K/S Albatros VI. Kommanditselskabet havde til formål at investere i erhvervsejendomme. Det hedder bl.a. i prospektmaterialet:»... Udsteders navn i følge stiftelsesoverenskomst dateret 5. juni 1992 B. Skov Larsen, St. Kongensgade 44, 1264 København K og Komplimentarselskabet Albatros VI ApS c/o D.D.H.E. ApS, St. Kongensgade 44, 1264 København K, der begge er omfattet af dansk ret. Ledelsen i komplementarselskabet varetages af direktør Bjarne Skov Larsen, som samtidig er indskyder af grundkapitalen kr kr....«i mødet hos sagsøgte den 11. september 1992 var 3F-Forsikringsmæglerne repræsenteret af salgschef Ove Nygaard.Ifølge en kopi af et brev dateret den 14. september 1992 har sagsøgte annulleret aftalen om tegning af anparter i K/S Albatros VI. Det fremgår af brevet, at dette er stilet til Ove Nygaard, 3F-Forsikringsmæglerne A/S. Det hedder bl.a. i brevet fra sagsøgte:»... Du sagde at vi godt kunne skrive under den dag, og at vi blot kunne ringe og annullere tegningsaftalen/kontrakten. Jeg sender dette brev, for jeg kunne høre i telefonen, at du var ikke særlig vild med at annullere aftalen/kontrakten, det var jo aftalen, at vi måtte tænke en ekstra gang, fordi vi var meget i tvivl på grund af min - - -sygdom... og vores økonomiske situation (tvangsauktion)...«der er i perioden fra november 1992 til juni 1994 sendt adskillige opkrævninger og rykkere til sagsøgte vedrørende de rater, som sagsøgte ifølge tegningsaftalen skulle have betalt.endvidere har sagsøgeren den 31. marts 1997 meddelt sagsøgte, at bestyrelsen havde besluttet at opkræve kr. pr. anpart.sagsøgte har ikke bestridt den talmæssige opgørelse af sagsøgerens krav.der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgte og af sagsøgtes ægtefælle M.Sagsøgte har forklaret, at hun er social- og sundhedsassistent. I 1992 var hun sygehjælper, og hun havde ingen anden uddannelse. Hendes ægtefælle M var i 1992 ansat som omsorgsmedhjælper. Deres økonomi var dårlig, idet de i 1987 havde været gennem en 2502 tvangsauktion med deres landbrugsejendom. Desuden var ægtefællen syg på grund af en - - -sygdom, som var konstateret i Mødet den 11. september 1992 kom i stand på den måde, at ægtefællen modtog et telefonopkald fra Ove Nygaard, som ville se på deres forsikringer. Det var også Ove Nygaard, som kom den 11. september Sagsøgte deltog ikke i hele mødet, idet hun også skulle passe sine små børn. Det var således mest ægtefællen, der talte med Ove Nygaard. Sagsøgte gik til og fra bordet. Ove Nygaard havde nogle reklamer med. Der var bl.a. tale om billeder af nogle bygninger, men det var ikke de bygninger, som det sagsøgende kommanditselskab havde erhvervet. Ove Nygaard præsenterede det sagsøgende kommanditselskab ved hjælp af billederne. Han sagde, at der var tale om en kanonopsparing, når man kom på pension. Selve mødet tog 1-1½ times tid inkl. kaffe. Sagsøgte havde aldrig set materiale af den karakter tidligere. Hun havde heller ikke beskæftiget sig med den slags før. Hun var ikke ejer af anparter eller aktier. Det blev nævnt, at ægtefællen var syg, og at de Template IPR Verlag GmbH Munich

4 havde været igennem en tvangsauktion. Sagsøgte skrev under, men dette skete proforma. Ove Nygaard havde sagt, at han var kørt helt fra Fyn, og at det var lettere, hvis hun skrev under med det samme, så han blev fri for at komme igen. Hun skulle bare ringe, hvis hun fortrød aftalen. Sagsøgte skrev derefter under, hvilket skete i fuldstændig tillid til ægtefællen. Der blev o- verhovedet ikke talt noget om forsikringer under mødet. Før mødet havde de modtaget noget materiale, men det havde sagsøgte ikke set igennem. Hun fik at vide, at hun påtog sig en hæftelse, som kommanditist, men hun læste ikke kontrakten igennem. Det er ægtefællen, der står for den slags i deres familie, men ægtefællen kunne ikke skrive under. Ove Nygaard havde forklaret, hvad det drejede sig om, men dette skete, samtidig med at børnene løb rundt. Ægtefællen har senere ringet, og han har fortalt sagsøgte, at Ove Nygaard ikke ville vedgå det, han havde sagt. Derfor sendte de et brev til ham. Ægtefællen har også ringet direkte til det sagsøgende kommanditselskab, hvor han blev stillet om fra den ene til den anden. Sagsøgte har ikke reageret på de opkrævninger, hun modtog. Det er ægtefællen, som ordner det, der skal ordnes. Hun har ikke deltaget i generalforsamlinger i det sagsøgende kommanditselskab, og hun har aldrig brugt skattefordelen. Hun har ikke ændret sin skatteansættelse, efter at det sagsøgende kommanditselskab er begyndt med automatiske indberetninger til skattevæsnet.sagsøgtes ægtefælle M har forklaret, at han i 1992 var omsorgsmedhjælper. Han har tidligere været landmand, men hans landbrugsejendom blev solgt på tvangsauktion. I 1992 var familiens økonomi stram, og der var ikke penge til opsparinger. Han og sagsøgte havde 3 små børn på 3, 6 og 8 år. Mødet den 11. september 1992 kom i stand på den måde, at Ove Nygaard ringede til vidnet og sagde, at han handlede med forsikringer og havde et godt tilbud. Han ville gerne komme og fortælle om det. Der blev ikke under telefonsamtalen sagt andet. Vidnet skulle ikke forberede sig til mødet. Han modtog blot et brev på én side fra Ove Nygaard, hvor tidspunktet blev præciseret. Der var ikke vedlagt brevet noget materiale. Det var Ove Nygaard, som kom til mødet den 11. september Sagsøgte var til stede under mødet, men hun passede også børnene. Det var derfor primært vidnet, der talte med Ove Nygaard. Ove Nygaard præsenterede ikke nogen nye forsikringer eller gennemgik familiens eksisterende forsikringer. Det var først, da han gik, at han i forbifarten sagde, at de også solgte forsikringer. Ove Nygaard havde lagt en mappe på bordet med reklamer for kommanditanparter. Han sagde, at dem sælger vi også. Materialet bestod bl.a. af nogle billeder af udlejningsejendomme. Vidnet blev ikke klar over, at han skulle være med til at udleje ejendomme. Han troede, at der var tale om en opsparing, som ville give et stort afkast efter nogle år. Tegningsaftalen og prospektmaterialet blev ikke gennemgået, men han var godt klar over, at det var udlejningsejendomme, der skulle investeres i. Set i bakspejlet er det hans opfattelse, at der var tale om et»fupfirma«, og han har markeret nogle ting i prospektmaterialet for at Template IPR Verlag GmbH Munich

5 underbygge dette. Ove Nygaard var der alt i alt ca. 1 time. Før han gik, skrev sagsøgte under på kommanditaftalen. Det var Ove Nygaard interesseret i. Vidnet havde fortalt, at han havde gæld efter tvangsauktionen, og at han desuden var syg. Da sagsøgte skrev under, var hun og vidnet stadig i tvivl om, hvorvidt sagsøgte skulle binde sig. Ove Nygaard sagde, at sagsøgte bare kunne skrive under, så var han fri for at køre tilbage til dem. Hvis de fortrød, skulle de bare ringe, så var det annulleret. Denne aftale indgik de, før sagsøgte skrev under. Samme aften talte vidnet og sagsøgte frem og tilbage, og de blev enige om, at det alligevel ikke var noget for dem. Dagen efter ringede vidnet til Ove Nygaard og sagde, at sagsøgte ville annullere aftalen. Han henviste til, at det var en del af aftalen, at den kunne annulleres. Ove Nygaard frarådede det, men vidnet sagde nej tak, og at sagsøgte gerne ville være fri, men Ove Nygaard var slet ikke stemt for at annullere aftalen. Vidnet bestemte sig derfor til i stedet for at skrive et brev til Ove Nygaard. Der kom ikke nogen reaktion på brevet. Derefter begyndte der at komme nogle giroindbetalingskort. Sagsøgte betalte aldrig giroindbetalingskortene, og hun har ikke taget skattefradragene. Det er regnskabskontoret, som laver vidnets og sagsøgtes selvangivelser. Det sagsøgende kommanditselskab blev ved gennem et par år eller tre at sende opkrævninger. Der kom derefter en stilstand, men forinden var der kommet forskellige trusler om inkasso og Ribers. På et tidspunkt var der en 2503 pause på nogle år, og vidnet regnede med, at man hos sagsøgeren havde frafaldet kravet. Så kom der en ny opgørelse. Det var enten den 12. eller den 13. september, at han ringede til Ove Nygaard. Under telefonsamtalen sagde Ove Nygaard ikke direkte, at de ikke kunne fortryde, men at det var deres valg, hvis de ville fortryde. Vidnet har haft ringet til DDHE, hvor han talte med en Michael Hansen, som sagde, at man ikke havde modtaget noget brev vedrørende fortrydelse af kommanditaftalen, men at han ville undersøge sagen og ringe tilbage. Det gjorde han ikke, og der kom yderligere opkrævninger. Vidnet ringede på ny. Han talte denne gang med en anden, som ville finde ud af, hvorfor der ikke var svaret. Vedkommende ringede heller ikke tilbage. Vidnet har haft ringet utallige gange, og han har på et tidspunkt talt med Bjarne Skov, der også sagde, at han nok skulle finde ud af, hvor sagsøgte stod, og ringe tilbage. Han har talt med Bjarne Skov i flere omgange. En af samtalerne fandt i hvert fald sted i 1997, hvor der var indgivet anmeldelse til politiet. Girokortene holdt op med at komme efter ca. 3 år. Der var så en pause, men da administrationen o- vergik til Difko, begyndte det igen. Sagsøgte har ikke fået noget skattefradrag vedrørende kommanditanparterne, heller ikke efter at de automatiske indberetninger var begyndt.sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der med sagsøgte er indgået en bindende tegningsaftale. Sagsøgte har ved sin underskrift afgivet et forpligtende løfte, som hun ikke kan tilbagekalde. Sagsøgte har ikke nogen fortrydelsesadgang ifølge tegningsaftalen, og Ove Nygaard kan ikke med retsvirkning for sagsøgeren Template IPR Verlag GmbH Munich

6 give sagsøgte adgang til at fortryde aftalen. Tegningsaftalen er ikke ugyldig efter dørsalgsloven. Der er tale om en erhvervsmæssig aftale og ikke nogen forbrugeraftale, og aftalen falder derfor uden for dørsalgslovens område. Sagsøgte må under alle omstændigheder have mistet adgangen til at påberåbe sig ugyldighed efter dørsalgsloven, idet denne indsigelse er fremkommet mere end 10 år efter aftalens indgåelse. Der er intet grundlag for at anse aftalen for ugyldig i medfør af aftalelovens 33 eller for helt eller delvist at tilsidesætte aftalen i medfør af aftalelovens 36. En indsigelse om ugyldighed må i øvrigt for længst være gået tabt på grund af sagsøgtes manglende opfølgelse af en eventuel reklamation med et sagsanlæg, og idet den absolutte reklamationsfrist på 5 år for længst er overskredet. Sagsøgeren har fremsendt opkrævninger og rykkere til sagsøgte gennem hele perioden, og der er intet, der har kunnet give sagsøgte grund til at tro, at sagsøgeren har opgivet sit krav. Sagsøgeren har derfor ikke mistet sit krav ved passivitet.sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det sagsøgende kommanditselskab må identificeres med Administrationsselskabet De Danske Handelsselskabers Ejendomskontor ApS og 3F- Forsikringsmæglerne A/S, som havde samme ledelse og samme adresse som kommanditselskabet. Formålet med at benytte Forsikringsmæglerne A/S har været at omgå bestemmelserne i dørsalgsloven, jf. lov om visse forbrugeraftalers 2, stk. 2, litra 4. Det må lægges til grund, at sagsøgte gyldigt har tilbagekaldt sit tilbud om tegning af kommanditanparter. Der blev i forbindelse med tegningen af kommanditanparterne indrømmet sagsøgte en fortrydelsesadgang, og denne adgang har sagsøgte udnyttet såvel telefonisk som skriftligt den 14. september Ove Nygaards løfte til sagsøgte om, at hun havde en fortrydelsesadgang, er bindende for sagsøgeren. Aftalen er en forbrugeraftale, og da aftalen er indgået i strid med dørsalgsloven, er den ugyldig, jf. lov om visse forbrugsaftalers 3. Formålet med loven er at sikre en forbruger mod uanmodede henvendelser. Sagsøgte havde før mødet den 11. september 1992 fået oplyst, hvad mødet skulle dreje sig om, men det viste sig at være noget helt andet, Ove Nygaard ville tale om. Det er sagsøgeren, der har bevisbyrden for, at aftalen ikke var en forbrugeraftale, og denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet. Sagsøgte har krævet sig frigjort fra aftalen, og det er sket rettidigt, jf. dørsalgslovens 6, jf. 5. Sagsøgtes brev dateret 14. september 1992 opfylder de krav, der kan stilles efter dørsalgslovens 6, jf. 5. Endvidere må aftalen med sagsøgeren kunne tilsidesættes efter aftalelovens 36, idet det vil være urimeligt at fastholde sagsøgte på aftalen. Sagsøgeren har i øvrigt udvist passivitet ved bare at lade stå til gennem 11 år uden at foretage sig noget effektivt for at indkræve det beløb, som sagsøgte efter sagsøgerens opfattelse skylder. Rettens bemærkninger: Template IPR Verlag GmbH Munich

7 Tegningsaftalen blev formidlet af Ove Nygaard som ansat hos 3F- Forsikringsmæglerne A/S. Det findes ikke bevist, at Ove Nygaard tillige handlede som befuldmægtiget for det sagsøgende kommanditselskab. Det er derfor ikke bevist, at Ove Nygaard med retsvirkning for det sagsøgende kommanditselskab har kunnet modtage sagsøgtes tilbagekaldelse eller har kunnet indrømme sagsøgte en ret til at annullere tegningsaftalen. Det findes ikke bevist, at sagsøgtes tilbagekaldelse af tegningsaftalen er kommet frem til sagsøgeren senest den 15. september 1992, hvor man hos sagsøgeren i hvert fald kom til kundskab om sagsøgtes løfte. Tegningsaftalen kan derfor ikke anses for tilbagekaldt eller annulleret.kommanditselskabet var stiftet med henblik på investering i erhvervsejendomme. En aftale om at deltage i et kommanditselskab, som havde til formål at foretage sådanne investeringer, kan ikke anses for at være en aftale om en ydelse, der hovedsagelig er bestemt til ikke-erhvervsmæssig brug for sagsøgte. Tegningsaftalen var 2504 derfor ikke efter den dagældende lov om forbrugeraftale, jf. lovbek. nr. 886 af 23. december , stk. 2, en forbrugeraftale. Som følge heraf finder lov om visse forbrugeraftaler ikke anvendelse på retsforholdet mellem sagsøgeren og sagsøgte, jf. lovens 1, stk. 1, og sagsøgtes løfte til sagsøgeren kan derfor ikke anses for uforbindende for sagsøgte i medfør af lovens 3. Da aftalen ikke var en aftale om køb af vare eller tjenesteydelse, finder lovens 6 om fortrydelsesret ikke anvendelse.der findes ikke grundlag for at anse tegningsaftalen for ugyldig efter aftalelovens 33 eller uforbindende for sagsøgte i medfør af aftalelovens 36. Sagsøgeren har i en længere periode efter tegningsaftalens indgåelse jævnligt sendt sagsøgte opkrævninger og rykkere, og sagsøgeren har derfor ikke givet sagsøgte anledning til at tro, at kravet var opgivet. Som følge heraf findes sagsøgeren ikke [at] have mistet sit krav mod sagsøgte ved passivitet. Sagsøgerens påstand må herefter tages til følge. Thi kendes for ret:sagsøgte, A, skal inden 14 dage til sagsøgeren, K/S Albatros VI, betale kr. med tillæg af renter 1 % pr. mdr. af kr. fra den 10. september Vestre Landsrets dom.- - -For landsretten har appellanten, A, gentaget sin påstand for byretten om frifindelse.indstævnte, K/S Albatros VI, har påstået dommen stadfæstet.a har for landsretten haft fri proces uden retshjælpsdækning.parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten, idet A dog ikke har gjort gældende, at hun havde fortrydelsesret efter dørsalgslovens 5. Landsrettens begrundelse og resultat: Det lægges til grund, at Ove Nygaard den 9. september 1992 eller umiddelbart før denne dato rettede uanmodet telefonisk henvendelse til A og M Template IPR Verlag GmbH Munich

8 vedrørende deres forsikringer. Det blev i den forbindelse aftalt, at der skulle afholdes et møde mellem parterne den 11. september 1992 på A og M's bopæl. Hverken A eller M var efter det oplyste erhvervsdrivende på dette tidspunkt, men var omfattet af forbrugeraftalelovens forbrugerbegreb. Den uanmodede henvendelse var således som udgangspunkt i overensstemmelse med undtagelsen i forbrugeraftalelovens 2, stk. 2, nr. 4, om tegning af forsikringer.det fremgår af brev af 9. september 1992 med bekræftelse af mødet den 11. september 1992, at 3F Forsikringsmæglerne A/S på mødet ville benytte lejligheden til at præsentere deres nyeste opsparing.det lægges efter A's og M's forklaringer til grund, at mødet i det væsentlige drejede sig om investering i K/S Albatros VI, og at Ove Nygaard kun i forbifarten nævnte, at 3F Forsikringsmæglerne også solgte forsikringer. A underskrev under mødet tegningsaftalen vedrørende to anparter i K/S Albatros VI.På baggrund af forarbejderne til forbrugeraftalelovens 2, stk. 1, må bestemmelsen i overensstemmelse med Vestre Landsrets dom af 19. februar 2004 (3. afd. B ) mest nærliggende forstås således, at det for bestemmelsens anvendelse er afgørende, om den, til hvem den erhvervsdrivende retter uanmodet henvendelse, på tidspunktet for henvendelsen er forbruger, og at den pågældendes status som forbruger ikke ændres, fordi den pågældende underskriver en aftale om tegning af en kommanditanpart i et selskab, hvis formål er af erhvervsmæssig karakter. Dette gælder særligt, hvor henvendelsen angår et produkt, der bl.a. henvender sig til privatpersoner med henblik på skattebegunstiget opsparing.tegningsaftalen er derfor ved den ovenfor beskrevne fremgangsmåde indgået i strid med forbrugeraftalelovens 2, stk. 1.A og M har samstemmende forklaret, at de under mødet oplyste, at de havde været igennem en tvangsauktion, og at Ove Nygaard sagde, at de kunne ringe og få tegningsaftalen annulleret, hvis de fortrød den. M har endvidere forklaret, at han dagen efter mødet ringede og annullerede tegningsaftalen, hvilket Ove Nygaard dog frarådede.dette støttes af A's brev af 14. september 1992 til Ove Nygaard, 3F Forsikringsmæglerne, om annullation af tegningsaftalen, hvoraf bl.a. fremgår, at Ove Nygaard under telefonsamtalen ikke havde været umiddelbart indstillet på at annullere aftalen. At hun fik tillagt en fortrydelsesret er også stemmende med de forhold, hvorunder aftalen blev indgået, da hun uden forberedelse kun havde den tid, som mødet varede, til at tage stilling til de ikke ukomplicerede økonomiske spørgsmål, som tegningen indebar.under disse omstændigheder har A godtgjort, at hun under mødet fik tillagt fortrydelsesret, og at hun over for Ove Nygaard har udnyttet denne.ove Nygaard fremtrådte over for A som sælger af anpartsprojektet, uanset at han ifølge sit visitkort var ansat i 3F Forsikringsmæglerne. Dette selskab havde på daværende tidspunkt samme adresse som De Danske Handelsselskabers Ejendomskontor ApS, der da varetog administrationen af K/S Albatros VI. De Danske Handelsselskabers Ejendomskontor ApS havde indtil den 14. februar 1992 benyttet binavnet 3F Template IPR Verlag GmbH Munich

9 2505 Forsikringsmæglerne ApS. Direktøren i begge selskaber var Bjarne Skov Larsen.Under disse omstændigheder har K/S Albatros VI ikke godtgjort, at Ove Nygaard ikke var berettiget til at indrømme A en fortrydelsesret eller at modtage annullationen som sket.landsretten anser derfor tegningsaftalen for bortfaldet ved udnyttelse af fortrydelsesretten og tager derfor allerede af denne grund A's påstand om frifindelse til følge. Thi kendes for ret:appellanten, A, frifindes Template IPR Verlag GmbH Munich

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection Sø- og Handelsretten [The Maritime and Commercial Court of Copenhagen], Judgment of 15 March 2002 in case N 1/2001;The Consumer Ombudsman vs. Interessebank Danmark Relevant Provisions (European and National

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i

Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i RETTEN I ESBJERG Udskrift af dombogen Denne dom er ændret ved Vestre Landsrets dom den 14. august 2008 i sag. V.L. B-1998-07. DOM Afsagt den 6. december 2007 i sag nr. BS 5-541/2007: Dansk Svej se Teknik

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7.februar 2007

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7.februar 2007 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 7.februar 2007 i sag nr. A2007.109: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (ved advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan.

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. U.2003.1095V Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. Amt meddelte i 1972 landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Case Law Denmark (DK) 2

Case Law Denmark (DK) 2 Sø- og Handelsretten (The Maritime and Commercial Court of Copenhagen ), Judgment of 26 January 1999 in case N 4/95, The Consumer Ombudsman versus Den Danske Bank A/S and The Danish Bankers Association

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 214-2014 efter genoptagelse AA og BB mod Ejendomsmægler Peter Christian Simmering afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 24. februar 2013 indbragte AA og BB ejendomsmægler

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen P0015012 - HAS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen P-15-03 René Arnfeldt Møller (advokat Christian Riewe) mod Pro:Con A/S under konkurs ved kurator,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 Sag 201/2011 (1. afdeling) New Wave Group AB (publ) (advokat Kim Munk-Petersen) mod Korbær Invest ApS, CFI Holding af 1/4 2000 ApS og HKR Holding af

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere