Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Fjernvarmens landsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Fjernvarmens landsmøde"

Transkript

1 Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem Fjernvarmens landsmøde Aalborg kongrescenter den 30. oktober 2009 Hans Henrik Lindboe a/s

2 30 års udvikling i Danmark Kilde: Energistyrelsen

3 ..Og 35 år på verdensplan

4 Især kul er voldsomt stigende.

5 Fremtidsscenarier fra IEA (1)

6 Fremtidsscenarier fra IEA (2)

7 Tre store drivere på energiområdet: Forsyningssikkerhed EU er i stigende grad afhængig af energiimport fra få lande. Olie og gas. Rusland lukker for gashanerne Klima og miljø Under 2 grader temperaturstigning Forsuring (So 2 og No x ) Det indre marked (EU) Liberalisering af el og gas markeder

8 Topmøde marts mål 20% bindende CO 2 målsætning 30%, hvis industrilande gennemføre lignende beslutninger 20% VE af EU s samlede energiforbrug Kommissionen konkretiserer til nationale mål. 10% biobrændstof Hvis bæredygtig 2. generation er tilgængelig 20% energibesparelser Relativt til fremskrivninger En fælles energipolitik, fortsat liberalisering, F&U

9 Klima- og energipakke januar 2009 Målsætninger for 2020 konkretiseret og fordelt på nationale mål 2005 er nyt basisår for CO 2 reduktion Der skal reduceres 14% fra Mulighed for fleksible mekanismer Kvotesektoren, overgår til EU anliggende KS reducere 21%, landene 10% (DK 20%) Kvoter i energisektor auktioneres som hovedregel 20% VE (af nettoenergi) (DK 30%), heraf 10% transport, bæredygtighedskriterier.

10 Klimaspørgsmålet Tidligere spørgsmål: Har mennesket indflydelse på klimaet, og hvis ja kan det så betale sig at ændre adfærd? Konsensus om, at menneskeskabte temperaturstigninger kan måles. Advarslerne skærpes for hver gang IPCC udgiver en assessment rapport. Videnskabelig enighed om, at CO2 emissionen som primært kommer fra afbrænding af fossil energi, skal reduceres med 50% - 80% inden 2050 hvis 2 o loftet skal overholdes. Måske er det ikke nok. Økonomer er (stort set) enige om at det bedst kan betale sig at gøre noget ved det hurtigt. Spørgsmålet som også skal drøftes på klimatoopmødet i Danmark i december: Hvem skal gøre hvad?

11 Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem Projekt støttet af EFP 2007 Risø DTU RAM-løse edb Referencegruppe fra fjernvarmesektoren Formålet: at belyse, fjernvarmens mulige rolle i fremtidens energisystem. Hvordan samspillet mellem elmarkedet og fjernvarmen kan effektiviseres Hvilke rammebetingelser der især har betydning for fjernvarmens fortsatte udvikling og effektivisering?

12 Referencegruppen Inga Thorup Madsen, CTR, Carl Hellmers, Fredericia Fjernvarme Torkil Kjærsgaard, Skanderborg Fjernvarme, Magnus Foged, Københavns Energi, Jesper Skovhus Andersen, Ringkøbing Fjernvarme John Tang, Dansk Fjernvarme. Mads Keller, Dansk Fjernvarme Arbejdsformen i projektet har især været, at oplæg fra Ea, Risø og RAM-løse er blevet vurderet og kommenteret af referencegruppen.

13 Analysemetode Model af el og kraftvarme i Norden og Tyskland Teknologikatalog, varmeatlas og omkostninger ved netudvidelser. Investeringsmodul der foretager optimale investeringer (mindst mulige okostninger). Modellen beregner en markedsligevægt for : Produktion af el og fjernvarme Forbrug af el og fjernvarme International elhandel Emissioner Investeringer i el- og fjernvarmeproduktion Priser Samfunds og aktørøkonomi Netudvidelser Data til beregningsmodellen Scenario antagelser Elforbrug Balmorel Varmebesparelser Varmeatlas Varmeforbrug og cost-kurver

14 El og varme er forbundne kar Elprisen har stor betydning for fjernvarmen Hvis termiske anlæg ofte sætter elprisen Hvis vindkraft ofte sætter elprisen Gennemsnitselprisen bliver høj, varme er ofte et billigt overskudsprodukt, Gennemsnitselpris en bliver lavere, overskudsvarme bliver dyrere Kraftvarme bliver fortsat dominerende, Fjernvarme klart bedste læsning Varmepumper bliver mere interessante. Større konkurrence mellem individuelle og kollektive løsninger

15 Elsystemet i Danmark 2009 Et internationalt system Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elforbrug i Nordeuropa ca TWh Nordisk lagerkapacitet ca. 100 TWh Vi har ellager til hele Nordeuropa til ca. 30 dages elforsyning Varme ca. 230 PJ, 50% heraf er fjernvarme Installeret vind: 3200 MW Centrale og dec: 9500 MW Forbindelser: 5500 MW

16 Et godt grundlag med Varmeplan Danmark Varmeplan Danmark I dag dækker fjernvarmen 46 % af det danske varmebehov. Scenarie 1: Fjernvarmen udvides til at dække 53 % ved øget tilslutning i eksisterende fjernvarmeområder. Scenarie 2: Fjernvarmen udvides til at dække 63 % ved at tilslutte naboområder, som i dag primært forsynes med naturgas. Scenarie 3: Fjernvarmens udvides til at dække 70 % ved at tilslutte naturgasområder op til 1 km fra eksisterende fjernvarmeområder. EFP projektet Under hvilke forudsætninger er det rentabelt at udvide fjernvarmesystemerne? Hvor langt skal man i så fald gå? Konkurrenceforholdet imellem individuel og kollektiv varmeproduktionsteknologi Hvad er elmarkedets og reguleringens indflydelse på de valg der træffes lokalt?

17 Analyser: Grundscenarie I Grundscenariet dækkes mindst 30 % af det endelige energiforbrug med VE i 2020 (knap 50% i elog fjernvarmesektoren), og der gennemføres energibesparelser svarende til 20 % af det endelige energiforbrug i Besparelsesscenarie I Besparelsesscenariet forudsættes, at der gennemføres reduktion af varmebehovet på 45 % i 2025 i forhold til Reguleringsscenarie Reguleringsscenariet er en variant at Grundscenariet. Der regnes på samme forudsætninger som i Grundscenariet - men inklusiv afgifter og tilskud. Perspektivscenarie CO2 emissionen reduceres med 80% i modelområdet Case analyser. Ringkøbing fjernvarme og Hovedstadens kraftvarmesystem

18 Rammer for fjernvarmen i fremtiden Betydelig reduktion af CO2 frem mod 2025 og 2050 Fri for fossile brændsler på lang sigt Muligvis stigende elforbrug Sandsynligvis meget mere vindkraft Velfungerende internationale markeder for elektricitet, brændsler og for CO 2 Omfattende varmebesparelser TWh Udbygning af vindkraft Danmark Finland Tyskland Norge Sverige Olie, gas, kul og biomasse bliver alle knappe ressourcer Fortsat stigende affaldsmængder til forbrænding Grundscenarie

19 Varmeproduktionsomkostninger teknologivurdering

20 Netudvidelser l Hovedkilde: Varmeplan Danmark Mulighed for (a) fortætning i eksisterende områder samt (b) udvidelse af området. Fortætning kræver investering i brugerinstallation og stikledning. Netudvidelse kræver dertil investering i transmission samt gadenet. Varmeatlas baseret på GIS værktøj udviklet på AU.

21 Marginale udvidelsesomkostninger Vestdanmark Marginale udvidelsesomkostninger Østdanmark mdkk/gwh årsforbrug mdkk/gwh årsforbrug GWh årsforbrug Små gasfyrede værker Affaldsværker Halmfyrede værker (lav KV-andel) Odense Aalborg Store gasfyrede værker Halmfyrede værker (høj KV-andel) Andet decentralt Trekantsområdet (TVIS) Århus GWh årsforbrug Små gasfyrede værker Store gasfyrede værker Halmfyrede værker Affaldsværker Andet decentralt Andre centrale områder Andre centrale områder Mellemstore byer Hovedstaden

22 Modellens valgmuligheder ved individuelt forsynede områderer Den eksisterende forsyning med individuelle naturgasfyr og oliefyr nedskrives lineært på 15 år. Det er muligt at installere enten nyt olie- eller naturgasfyr. Naturgas dog kun op til den nuværende installerede kapacitet, da det er fravalgt at regne på fortætning af naturgasnet eller udlægning af naturgasnet til nybyggeri. Andre individuelle muligheder er varmepumper, enten luft til vand eller jord til vand systemer. Modellen kan også vælge at investere i netudvidelse i forbindelse med eksisterende nærliggende fjernvarmesystem. På dette værk kan der installeres nye kraftvarmeenheder, varmekedler, varmepumper og varmelagre.

23 Fjernvarmeområder som er repræsenteret i modellen

24 Nuværende varmenet Maksimal udvidelse

25 Resultater, konklusioner og anbefalinger

26 Elsystemet i Grundscenariet i 2025 I Tyskland investeres især i kulkraft og vindkraft, og i mindre grad i biomassekraftvarme. (A-kraft er kun tilladt i Finland i modellen) I vore nabolande udbygges med i alt godt MW vindkraft I Danmark investeres kun i landvind (I reguleringsscenariet investeres endvidere i 2000 MW havvind). Kondenselproduktion reduceres betydeligt i 2025 i forhold til Elprisen er stigende, vindkraften indpasses effektivt genem markedet. Den øgede VE mængde modvirkes CO2-mæssigt i et vist omfang af udfasningen af A-kraft i Tyskland CO2 indhold i elproduktion i gennemsnit

27 Investeringer i el- og varmeproduktion i Danmark Teknologi MW Grund Besp. Regulering Kul KV Bio KV Biogas KV Affaldkv VP-kollektiv VP (L-V) VP (J-V) Varmelager (MWh)

28 Netudvidelser Vestdanmark 12 PJ (68%) i grundscenariet

29 Netudvidelser Østdanmark 7,5 PJ (40%) i grundscenariet

30 De tre scenarier i 2025

31 Resultater fra scenarierne i 2025 Udvidelse af fjernvarme i Danmark til at dække en større del af den samlede efterspørgsel efter opvarmning end i dag, er et robust resultat i alle scenarier i Selv med meget ambitiøse varmebesparelser (reduktion på 45%), vil fjernvarmen dække en stigende del af opvarmnuingsbehovet. Det eksisterende tilskuds- og afgiftssystem øger investeringer i vindkraft og biomasse betydeligt, og reducererfjerner incitament til investeringer i varmepumper. Med det eksisterende tilskuds- og afgiftssystem vil en væsentlig del af kulforbruget blive udskiftet med biomasse. Individuel opvarmning omlægges primært til varmepumper og til fjernvarme. Med gældende afgifter investeres i dyre men effektive varmepumper.

32 Perspektivscenariet i 2050

33 Perspektivscenariet i 2050 Elsystemet i modelområdet

34 Resultater fra perspektivscenariet Ved krav om 80% CO2 reduktion i 2050 kan kvoteprisen stige til over 500 kr/ton. CCS og A-kraft (undtagen i Finland) indgår ikke i denne analyse. 25% af elproduktionen i Norden og Tyskland er vindkraft, over MW i Danmark. En modelforudsætning er 50% udbygning af transmissionsnettet. Individuelt efterspørgsel efter varme dækkes af varmepumper. Kollektiv efterspørgsel dækkes af Affald, biogas, biomasse og varmepumper.

35 Konklusioner Kraftvarmebaseret fjernvarme samt omlægning til individuelle varmepumper kan blive et omkostningseffektivt element i Danmarks bestræbelser på at nå klimamål og mål for VE. Der er sandsynligvis behov for en gentænkning af den nationale varmeplanlægning, for at de økonomiske set lavthængende frugter skal kunne nås i praksis. Flere steder er der god samfundsøkonomi i at konvertere naturgas til fjernvarme.

36 Konklusioner Øget vindkraft er ikke en trussel mod fortsat udbygning med fjernvarme og kraftvarme. Det er dog vigtigt, at kraftvarmen produceres mere fleksibelt. Fleksibiliteten øges gennem øget brug af varmelagre, elpatroner og varmepumper. Den samfundsøkonomiske værdi af varmebesparelser i bebyggelser i kraftvarmeområder vil ofte være betydeligt lavere end omkostningerne ved at gennemføre besparelserne. Casestudiet i Hovedstadsområdet viste, at varmebesparelser der koster mere end ca. 100 kr./gj ikke er samfundsøkonomiske i 2025.

37 Konklusioner Der er god samfundsøkonomi i biogaskraftvarme som et vigtigt element til at nå målene, når CO2 værdien af metan indregnes. Samfundsøkonomien i fjernvarmebaseret køling kan være positiv i områder med meget lave varmeproduktionsomkostninger om sommeren. Der bør tages forbehold for, at modellen ukritisk vælger de mest økonomiske løsninger der bliver i modellens verden ikke plads til de næstbedste løsninger.

38 Anbefalinger Afgifter og tilskud har stor betydning og bør understøtte de langsigtede investeringer og driftsformer der er bedst samfundsøkonomisk set. Afgifter er en barriere for bl.a. varmepumper. Andre studier viser, at dynamiske afgifter kan bidrage til udvikling af det dynamiske elsystem. Fjernvarmenettene udgør en vigtig del af den infrastruktur der er en forudsætning for det dynamiske og effektive energisystem. Med en høj VE andel. Investeringer i denne dynamik i form af varmelagre, ooganlæg der er velegnede til at levere reguleringsydelser, kræver tillid til at dette bliver et behov i fremtiden. Energinet.dk kan bidrage ved tydeligt at fremlægge sin vurdering af fremtidens behov for, og pris på, reguleringsydelser. Beregningerne viser, at en meget stor del af fremtidens fjernvarmeforsyning vil blive baseret på VE. Med det eksisterende afgiftssystem vil statens afgiftsprovenuet derfor falde betydeligt over tid. Det anbefales derfor at der skabes klarhed over et fremtidigt afgiftssystem der sikre den nødvendige sikkerhed for de investeringer som skal foretages.

39 Særlige behov for demonstrationsprojekter som er drøftet i projektet Lavtemperaturfjernvarme i nye udstykninger herunder ændret brugsvandsdimensionering vedr. effekt og temperatur. Nødvendigt med særligt opfølgningsprogram vedr. sundhed (legionella). Varmepumper til udnyttelse af f.eks. fjordvand og i tilknytning til overskudsvarme med lav temperatur. Behov for demonstration af både teknik men især økonomi. Øget fleksibilitet i biogasproduktion, for at øge værdien af gassen Fjernvarmebaseret køling/ventilation Lokal varmeproduktion med varmeleverance til det fælles net. Varmemåleren skal kunne løbe baglæns. Sæsonlagring hvad koster det at gemme varmen til vinter?

40 Tak for opmærksomheden.

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Hovedstadsområdets fjernvarmesystem i 2050 hvad fortæller perspektivscenarierne? Langsigtede analyser viser vejen til grøn og konkurrencedygtig fjernvarme i et energisystem

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Anders Kofoed Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda Erfaringer med samarbejde og partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder

Læs mere

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Energianalyserne Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien i gasnet og gaslagre Fjernvarme Hvor skal det være:

Læs mere

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse Ea Energianalyse a/s Juni 2007 Udarbejdet af: Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. 1220 København K Tel: 88 70 70 83 Fax: 33

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 1 2008 Varmeplan Danmark - Sammendrag Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 2 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Forord af Jørgen G. Jørgensen Konklusion:

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV.

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV. PJ/år PJ/år Ea Energianalyse 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bruttoenergiforbrug fremtidsforløb Omgivelsesvarme Solvarme bølgekraft geotermi solceller Affald Biogas Biomasse Vind Naturgas Kul Olie 25 2 15 1 5 Biomasseanvendelse,

Læs mere

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3 Scenarieanalyser 2015-2035 Baggrundsrapport til VPH3 Oktober 2014 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 1.1 Rapportens opbygning... 5 2 Forkortelser... 6 3 Resumé... 7 3.1 Scenarier og metode... 7 3.2

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING I dette dokument præsenteres resultater og anvendte forudsætninger til forsyningssektorfremskrivning i Miljø og Økonomi 2010. Forsyningssektorfremskrivningen

Læs mere

Biomasse og geotermi

Biomasse og geotermi Biomasse og geotermi i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Af Mikkel Ellung Larsen Speciale fra Teksam december 2010 Vejleder: Thomas Budde Christensen Bivejleder: Jan Andersen ENSPAC ROSKILDE UNIVERSITET

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 6. september 2011 Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 Potentialet for en ambitiøs klimapolitik Af cheføkonom Frans Clemmesen, CONCITO, september 2011 Indledning og sammenfatning Som opfølgning

Læs mere

Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025

Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025 Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025 Juni 2005 Indholdsoversigt Forord 5 Indledning 6 DEL 1: Overordnede udfordringer og perspektiver 1. Hovedudfordringer for dansk energiforsyning 8

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden Med delanalyse af betydningen for elsystemet af 500.000 elbiler i Norden Januar 2011 Udarbejdet for: Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt

Læs mere

Reguleringsmodeller for fjernvarmen

Reguleringsmodeller for fjernvarmen Reguleringsmodeller for fjernvarmen BAGGRUNDSRAPPORT 24-02-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk 2 Reguleringsmodeller

Læs mere