Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten."

Transkript

1 Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014

2 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om, at grænseoverskridende skatteunddragelse og brugen af skattelykonstruktioner er en betydelig udfordring for det internationale samfund. Globaliseringen og den elektroniske samhandel på tværs af landegrænserne giver anledning til nye skattelykonstruktioner, og skattespekulanter er kreative i deres forsøg på at undgå at betale skat i Danmark. Nærværende aftale omhandler alene initiativer på Skatteministeriets område. Aftalen skal ses i sammenhæng med initiativer på Erhvervs- og Vækstministeriets område, der ligeledes styrker indsatsen mod skattely. Offensiv dansk indsats på internationalt niveau Den væsentligste barriere for at tilvejebringe bedre oplysninger om brugen af skattely er den manglende tilgængelige information på tværs af landegrænser. Fx er det afgørende at have tilstrækkelig information om finansielle konti og overførsler af penge mellem lande, så skattemyndighederne kan identificere skattepligtige værdier. Aftalepartierne noterer sig, at regeringen arbejder aktivt for at styrke udvekslingen af skatteoplysninger mellem myndigheder på tværs af landegrænser, bl.a. gennem implementering af EU-direktivet om indførelse af Common Reporting Standard (CRS) som er en global standard for indberetning og udveksling af oplysninger om finansielle konti. Endvidere indgår regeringen løbende nye bilaterale skatteinformationsudvekslingsaftaler med tidligere skattely. Skat på stifteren af trusts skal mindske mulighederne for aggressiv skatteplanlægning I trusts og visse udenlandske fonde er der i modsætning til danske fonde aftalefrihed med hensyn til, om stifteren kan råde over formuen eller ej. Endvidere er der ikke nødvendigvis offentligt tilsyn med de pågældende trusts og udenlandske fonde. Det er således muligt at oprette en trust i udlandet, hvor stifteren opretholder adgang til at disponere over formuen. Aftalefriheden medfører, at det er meget vanskeligt for SKAT at kontrollere, om stifteren fortsat har adgang til at disponere over trustens formue. Trusts er ikke anerkendt i dansk ret og giver mulighed for aggressiv skatteplanlægning. I de få tilfælde, hvor der er andre formål bag ønsket om stiftelse, vil stifteren i stedet kunne anvende en dansk fondskonstruktion eller en lignende udenlandsk fondskonstruktion, hvor der ikke er tvivl om afkaldet på formuen. Aftalepartierne er på den baggrund enige om at indføre beskatning af stifteren af indkomst optjent i en trust og visse udenlandske fonde. Hvis der er begunstigede i trusten, som modtager dele af afkastet, vil denne del af indkomsten kunne undtages fra beskatningen af stifteren, når modtageren beskattes af indkomsten. Endvidere vil stifteren ikke blive beskattet, hvis der er tale om trusts til velgørende formål, eller hvis der er tale om Side 2 af 5

3 kommercielle trusts anvendt som kollektiv investeringsforening eller pensionsopsparing. Initiativet træder i kraft 1. juli Fair beskatning, når aktiver føres ud af landet I dag kan SKAT og Skatterådet i visse tilfælde give bindende svar om den skattemæssige virkning ved værdiansættelse af aktiver. Bindende svar herom er reelt kun relevant ved overdragelser mellem interesseforbundne parter og ved flytning ind og ud af landet. Med den gældende praksis er udgangspunktet, at et bindende svar er bindende i 5 år. Der er eksempler på, at værdien af aktivet efterfølgende har vist sig at være væsentligt højere end lagt til grund i det bindende svar. Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at skattemyndighederne skal have mulighed for at se bort fra et bindende svar ved skatteansættelsen, hvis det efterfølgende viser sig, at værdien af aktivet afviger væsentligt fra den fastsatte værdi i det bindende svar. Konkret skal skattemyndighederne kunne se bort fra det bindende svar, hvis værdien inden for den normale ligningsfrist (fristen for adgang til at revidere en skatteansættelse) overstiger det bindende svar med mindst 1 mio. kr. og mindst 30 pct. Initiativet træder i kraft 1. juli Det understreges, at der kan være mellemliggende forhold, som kan sandsynliggøre, at værdistigningen er fuldt berettiget. Det vil sige, at et bortfald ikke automatisk udløser beskatning, blot fordi grænsen er overskredet. Samtidig indføres en maksimal gyldighedsperiode for disse typer af bindende svar på 6 måneder. Reglerne for bortfald vil fremgå af det bindende svar. Hvis betingelserne for et bortfald er opfyldt, vil skatteyderen blive stillet som om, der ikke var afgivet et bindende svar. De processuelle regler, herunder ligningsfrist, bevisbyrdefordeling og adgang til domstolsprøvelse, vil være fuldstændigt uændrede. Indførsel af en international omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning Kommissionen fremsatte den 25. november 2013 et forslag om ændring af det eksisterende moder-/datterselskabsdirektiv, der bl.a. indeholdt et forslag om en obligatorisk omgåelsesklausul. Der er på et EU-rådsmøde den 9. december 2014 opnået politisk enighed om omgåelsesklausulen i moder-/datterselskabsdirektivet, hvorefter Danmark skal implementere den i dansk skattelovgivning. I OECD-regi er der ligeledes enighed om, at landene skal have en omgåelsesklausul til modvirkning af misbrug ved anvendelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Der er tale om omgåelse, hvis et eller flere ikke-reelle arrangementer, hvor hovedformålet eller et af hovedformålene er at opnå en skattefordel, virker mod direktivets formål. Der er ikke tale om misbrug, i det omfang arrangementerne er foretaget af velbegrundede forretningsmæssige årsager. Side 3 af 5

4 Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at der skal indføres en international omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning til bekæmpelse af misbrug i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet eller af danske dobbeltbeskatningsoverenskomster uanset hvornår disse er indgået. Aftalepartierne er ligeledes enige om, at den omgåelsesklausul, der er opnået politisk enighed om på EU-rådsmødet, tillige indføres som national omgåelsesklausul i Danmark fsva. rente-/royaltydirektivet og fusionsskattedirektivet. Disse direktiver giver således mulighed for at afskære skatteyderne fra at opnå skattelempelser efter direktiverne, hvis transaktionerne er i modstrid med nationale eller aftalebaserede omgåelsesklausuler. Aftalepartierne er endvidere enige om, at der skal fremsættes lovforslag hurtigst muligt med ikrafttræden før den tidsfrist, der er fastsat i moder-/datterselskabsdirektivet. Initiativet forventes at træde i kraft senest 1. maj Transfer pricing Aftaleparterne er positivt indstillet over for tiltag, der øger gennemsigtigheden, forhindrer misbrug og skaber en mere fair fordeling af beskatningskompetencen. Væsentlige dele af BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting) i OECD-regi vedrører transfer pricing-området. Formålet er at sikre, at transfer pricing-regler i endnu højere grad medfører, at beskatning sker der, hvor værdien skabes. Danmark støtter på den baggrund arbejdet i BEPS-projektet. Styrkelse af Projekt Skattely mv. SKATs Projekt Skattely har identificeret og igangsat en række kontrolsager på udvalgte emneopdelte risikoområder. Fokus er på grænseoverskridende aktiviteter, der medvirker til manglende dansk beskatning, herunder afdækning af karakteristika ved ulovlig brug af skattelykonstruktioner. Aftalepartierne er enige om at styrke Projekt Skattely ved at tilføre ekstra 3 mio. kr. i 2015 og 3,5 mio. kr. årligt fra Bevillingen udmøntes som en styrkelse af kontrolindsatsen i forhold til skatteforhold for fraflyttere og tilflyttere, undersøgelse af brugen af valutaudlændingekonti mv. SKAT vil derudover igangsætte en undersøgelse af de lækkede dokumenter i forbindelse med Luxembourg-sagen. Dokumenter undersøges i forhold til, om der er tilfælde, hvor der bør afregnes skat i Danmark. Kommanditselskaber Kommanditselskaber er en selskabsform, der åbner mulighed for let at starte virksomhed i Danmark. Der har imidlertid været kritik af, at ejerforholdene i kommanditselskaberne (K/S er) kan være uklare, og at selskaberne kan misbruges til hvidvask af udenlandske formuer. Side 4 af 5

5 Aftalepartierne finder på den baggrund, at der kan være behov for særlig bevågenhed i forhold til K/S er. Aftalepartierne har noteret sig, at det som led i Projekt Skattely undersøges, hvorvidt danske regler om K/S er anvendes til brug for skattely over for andre lande. Kontrollen har både fokus på manglende danske skatteindtægter og strukturelle forhold i dansk skattetænkning i forhold til udlandet. Aftalepartierne har endvidere noteret sig, at det nedsatte erhvervsbeskatningsudvalg bl.a. skal belyse evt. uhensigtsmæssigheder ved det nuværende regelsæt for beskatning af erhvervsindkomst og det afkast af investeringer, som erhvervsdrivende foretager i egne virksomheder. Aftalepartierne tager samtidig til efterretning, at hvis mere end 50 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne i et K/S besiddes af personer eller selskaber i et land, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, eller som ikke er medlem af EU, bliver kommanditselskabet efter gældende regler anset for at være et fuldt skattepligtigt dansk selskab. Det dækker derfor de væsentligste situationer, hvor deltagerne i danske K/S er er hjemmehørende i skattelylande. Åbne skattelister Det er vigtigt med åbenhed omkring selskabsskatten. Aftalepartierne er derfor enige om, at selskabsskattebetalingen fremover skal vises for flere indkomstår. I 2014 vises selskabsskatten for både 2012 og Frem mod 2017 vil man hvert år kunne se selskabsskatten flere år tilbage. Fra 2017 vil man kunne se 5 indkomstår ad gangen. Grænseoverskridende skatterådgivning Aftalepartierne tager til efterretning, at udvalget om styrket branche- og rådgiversamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse har udarbejdet fem anbefalinger for god grænseoverskridende skatterådgivning. Udvalget har haft deltagelse af repræsentanter fra myndigheder og rådgiverbranchen. Anbefalingerne sætter fokus på rådgivers ansvar for ikke at rådgive om løsninger, som medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse. Samtidig er udvalget enigt om, at en vedvarende kommunikationsindsats er en væsentlig og afgørende faktor for, at anbefalingerne kan gøre en forskel. Side 5 af 5

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Kontrolaktiviteter 2015. Styrket regelefterlevelse på skatteområdet

Kontrolaktiviteter 2015. Styrket regelefterlevelse på skatteområdet Kontrolaktiviteter 2015 Styrket regelefterlevelse på skatteområdet Forord I 2015 forventer Skatteministeriet, at borgere og virksomheder betaler omkring 920 mia. kr. i skatter, afgifter, moms og told.

Læs mere

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Rapport 6. november 2014 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Indhold 2 Indhold

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering Marts 2015 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 167 om international omgåelsesklausul mv. Fusion underskudsfremførsel enhedsprincippet udkast til styresignal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt 3. februar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde i EU status for arbejdet a) Stabilitets-

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: En jobplan (28. februar 2008) Aftale om en jobplan Februar 2008 1 Aftale om

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere