HVAD PSYKOLOGER SIGER, DE KAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD PSYKOLOGER SIGER, DE KAN"

Transkript

1 HVAD PSYKOLOGER SIGER, DE KAN Et forsøg på at formulere generelle psykologkompetencer Kort fortalt handler generelle psykologkompetencer om at kunne sætte rammer for forholdene til klienter, skabe gode relationer, samtale om problematiske forhold, reflektere over indholdet og måden at gribe det an på, forstyrre verdensbilleder, vurdere klienter, lave videnskabeligt funderede interventioner samt løbende at udvikle sig fagligt og personligt. ARTIKLEN Denne artikel henvender sig til psykologer, som skal sætte ord på, hvad det er, de kan f.eks. i forbindelse med jobsamtaler, forhandlinger om lønforhøjelser, bidrag til samarbejde, salg af psykologfaglige ydelser mv. Som næsten færdiguddannet psykolog og jobsøgende har jeg stået i den situation, at en potentiel arbejdsgiver, der ikke tidligere har haft psykologer eller psykologistuderende ansat, gerne ville vide, hvad det var jeg kunne med min psykologfaglige baggrund. På trods af nogle års erfaring inden for det erhvervspsykologiske arbejdsområde var det ikke let at formulere kort og koncist, hvilke kompetencer jeg kunne tilbyde. For at få sat nogle centrale ord på de psykologfaglige kompetencer har jeg efterfølgende skævet til, hvad ældre fagfæller har fortalt mig, de kan som psykologer. Jeg har desuden fundet inspiration i materialer fra den danske og den amerikanske psykologforening. TILBYDE ORD De centrale ord for psykologfagligheden har jeg valgt at samle i et generelt kompetencekatalog. Jeg har bestræbt mig på at få så mange forhold med som muligt. Mange væsentlige psykologfaglige forhold er dog udeladt, idet de er specifikke for særlige grupper af psykologer. F.eks. interesserer jeg mig selv for erhvervspsykologi, som ud over de generelle psykologkompetencer også kræver adskillige specifikke kompetencer - kompetencer som derfor ikke er beskrevet i dette generelle kompetencekatalog. Det er især i sammenligning med andre faggrupper, det bliver synligt, at psykologer på trods af indbyrdes forskelle er fælles om adskillige kompetencer, som adskiller vores faggruppe fra andre. Nogle kompetencer deler vi dog med andre faggrupper, hvilket kan gøre billedet en smule uklart. Man kan derfor sige, at det, der karakteriserer psykologstanden, ikke nødvendigvis er den enkelte kompetence i sig selv, men den særlige sammensætning af kompetencer.

2 Kompetencekataloget skal ikke forstås som en facitliste over kompetencer, alle psykologer udøver eller nødvendigvis bør kunne udøve. Det er snarere en idealtype. Hvad, den enkelte psykolog bør kunne, må afhænge af vedkommendes arbejdsopgaver og de krav, der stilles til håndteringen af opgaverne. Kompetencekataloget skal forstås som et struktureret forsøg på at sætte ord på vores fælles faglighed. Jeg tilbyder således blot et katalog af ord hverken mere eller mindre. KOMPETENCER Kompetencerne i dette katalog har jeg forsøgt at formulere som udsagnsord for at gøre indholdet så konkret som muligt. For overskuelighedens skyld har jeg også valgt at inddele dem i otte tematiske kategorier/kompetenceområder. Det drejer sig om at: 1. Sætte rammer 2. Relatere 3. Samtale 4. Reflektere 5. Forstyrre 6. Vurdere 7. Fundere videnskabeligt 8. Udvikle 1. SÆTTE RAMMER At sætte rammer handler om at tage ansvar for sin del af et samarbejde, skabe klare rammer, afstemme forventninger, praktisere etisk forsvarligt, om nødvendigt at genforhandle kontrakter samt at afslutte relationer. 1.1 TAGE ANSVAR Være opmærksom på sit professionelle ansvar; undgå at forvolde skader; minimere uundgåelige og forudsigelige skader; sikre at ydelser ikke misbruges; tage ansvar for kvaliteten og konsekvenserne af sit arbejde; undgå at udnytte klienters afhængighed og tillid. 1.2 SKABE KLARE RAMMER Afklare hvem der skal involveres, hvornår og hvordan; aftale formål og mål; aftale fysiske rammer, arbejdsforhold, forbrug af ressourcer, indhold samt valg af metoder; fortælle om teorier og metoder; aftale tidsanvendelse; aftale indbyrdes roller og ansvarsområder; fastsætte priser; aftale fortrolighed og tavshedspligt; informere klienter om planlagte initiativer; løbende drøfte handlinger og de sandsynlige følger heraf.

3 1.3 AFSTEMME FORVENTNINGER Skabe psykologiske kontrakter: afstemme forventninger til muligheder og værdier; afklare klienters forventninger til personlig og/eller faglig udvikling; aftale måder forholdene skal organiseres på; aftale spilleregler for samtaler; fortælle forventninger til klienters indstilling, indsats og ansvar; undersøge klienters forventninger til samarbejde; afklare klienters værdier og holdninger; undersøge i hvilke udstrækninger værdier og holdninger korresponderer. 1.4 PRAKTISERE ETISK Kende etiske koder, standarder og guidelines; forstå etiske principper og behovet for moralsk opførsel; integrere etiske vurderinger i sit arbejde; reflektere over mulige etiske problemstillinger i forbindelse med at påtage eller afvise opgaver; forme vilkår for opgaveløsninger så de bliver etisk forsvarlige; informere andre om de krav de etiske principper stiller; genkende og håndtere etiske problemstillinger; opretholde en høj etisk standard - både personligt og professionelt; ved tvivl rådføre sig med kollegaer og/eller den nationale psykologforening; kende sine begrænsninger; arbejde inden for grænserne af egne professionelle kompetencer; udvise forsigtighed ved nye arbejdsopgaver; kun påtage sig opgaver, tilbyde ydelser og bruge metoder man er kvalificeret til i kraft af uddannelse og erfaring; henvise videre, når arbejdsopgaver ligger uden for ens kompetenceområder; kende og overholde lovgivningen. 1.5 GENFORHANDLE Holde sig til den stillede opgave; sige fra på en respektfuld måde, når grundlaget begynder at skride; italesætte brud på kontrakter; genforhandle kontrakter ved ændrede forudsætninger; i fællesskab omdefinere uhensigtsmæssigt stillede opgaver; genskabe de psykologiske kontrakter. 1.6 AFSLUTTE Invitere til oprigtig vurdering af udbytte; afklare hvem der har ansvar for de videre processer; pakke klienter pænt sammen; runde af; afslutte forløb; debriefe; henvise videre; trække sig ud af relationer. 2. RELATERE At relatere sig til andre handler om at skabe trygge rammer, være nærværende, acceptere klienter som de er, være empatisk samt at yde den nødvendige omsorg. Det handler også om at lytte aktivt, forsøge at fornemme det, som forbliver usagt, være forstående, håndtere mangfoldighed, udvise situationsfornemmelse, kunne fornemme sig selv og være autentisk omkring sine tanker og følelser og samtidig også respektere og anerkende klienter for deres. Relationer er samarbejde, hvor psykologer af og til skal håndtere akavede situationer, sætte grænser og om nødvendigt håndtere konflikter, men stadig være modtagelige over for klienters tilbagemeldinger. 3

4 2.1 SKABE TRYGHED Sætte tempoet ned; bringe ro; undgå forstyrrelser; få klienter til at føle sig godt tilpas; skabe kontakt; skabe gode samarbejdsklimaer; skabe god kemi; indgyde faglig troværdighed; skabe tillid; etablere og sikre terapeutiske alliancer; opfordre til åbenhed; give klienter muligheder for at betro sig. 2.2 VÆRE NÆRVÆRENDE Tilbyde samvær; være opmærksom; bemærke andres tilstedeværelse; vise interesse; være nysgerrig; tale om samværet. 2.3 ACCEPTERE Formidle ubetinget positiv opmærksomhed; være accepterende over for klienters tanker og følelser; forsøge at være fordomsfri; undgå at være dømmende; arbejde loyalt, men neutralt; blive opfattet som upartisk. 2.4 VÆRE EMPATISK Være imødekommende; være medmenneskelig; være varm; have indfølingsevne; være indlevende, men opretholde den nødvendige afstand; være responsiv; udvise betænksomhed; være opmærksom på klienters velvære. 2.5 YDE OMSORG Identificere og imødekomme behov; lade sig læsse af på; rumme klienter og deres problematikker; rumme ambivalente tanker og følelser mv.; trøste; samle op på klienter; beskytte; undgå at tabe klienter på gulvet. 2.6 LYTTE Opmuntre klienter til at dele deres tanker og følelser; give tid og plads; være aktivt lyttende: holde øjenkontakt, kvittere; undlade at afbryde og modargumentere; gentage det hørte indhold; sikre at klienter føler sig hørt. 2.7 FORNEMME DET UUDTALTE Have medmenneskelig fornemmelse; være sensitiv; fornemme klienters følelser, humør, behov, interesser, ressourcer mv.; fornemme hvor klienter er henne; fornemme om man selv bliver forstået; bemærke måden og ikke kun indholdet: bemærke intonation og kropssprog; fornemme, påpege og tyde nonverbale eller følelsesmæssige signaler; lytte til det, der forbliver usagt/lytte bag om ordene; bemærke stilhed, huller, undvigelser mv.; gennemskue spil; fornemme skjulte dagsordener. 2.8 FORSTÅ ANDRE Forsøge at forstå klienters tanker, følelser, handlinger, relationer og situationer; vise sin forståelse; forstå samarbejdsforholdet; vide hvordan man normalt bliver opfattet af andre; skelne mellem, hvad der er mit, og hvad der er dit i relationer; holde tingene adskilt. 4

5 2.9 HÅNDTERE MANGFOLDIGHED Kunne forholde sig til forskellige typer af klienter; være opmærksom på mangfoldighed; være opmærksom på individuelle, rollemæssige og kulturelle uligheder og begrænsninger; give plads til forskelle; udvise tolerance og omtanke UDVISE SITUATIONSFORNEMMELSE Være bevidst om andres verdensbilleder, sprogbrug og værdier mv.; kende normer og uskrevne regler; stikke en finger i jorden; aflæse forskellige sociale situationer; tilpasse sig personer og omgivelser; indgå aktivt og afstemt på måder, som giver mening for andre FORNEMME SIG SELV Være opmærksom på egne tanker, følelser og handlinger; registrere egne umiddelbare fornemmelser; mærke efter; anvende intuition; stole på egne fornemmelser; anvende sig selv som redskab VÆRE AUTENTISK Være oprigtig; arbejde på en gennemskuelig måde; spille med åbne kort; være et spejl for klienter; turde nævne troldens navn; være tydelig; fremstå kongruent; være redelig; give adækvate oplysninger om kvalifikationer, uddannelser, erfaringer, kompetencer og faglige tilknytning; om nødvendigt tilkendegive egne holdninger på en respektfuld måde RESPEKTERE Vise klienter, at de tages seriøst; vise respekt for klienters tanker og følelser; skabe følelser af gensidig respekt; have et åbent sind; respektere klienters værdighed og integritet; respektere forskellige livssituationer og udviklinger; respektere retten til privatliv, fortrolighed, selvbestemmelse og autonomi; være opmærksom på og respektere andres viden og erfaringer; respektere andres forpligtelser og ansvar; være pålidelig og ordholden ANERKENDE Anerkende klienters vurderinger, men ikke nødvendigvis fremme dem; fokusere på gode intentioner; værdsætte klienters indsatser/bidrag; fremhæve konstruktiv adfærd, der kan gøres endnu mere af; lade klienter føle sig kompetente SAMARBEJDE Etablere en respektfuld samarbejdsrelation; håndtere interpersonelle relationer; samarbejde om klienters udviklingsprocesser; kunne arbejde sammen med klienter med forskellige værdier og verdensbilleder; tilpasse sin samspilsmæssige stil; arbejde ud fra klienters præmisser; tilbyde støtte; fungere som stillads for klienters udvikling; afhjælpe vanskeligheder; skabe balance mellem støtte og udfordring; sætte noget i stedet. 5

6 2.16 HÅNDTERE AKAVEDE SITUATIONER Bære akavede situationer; være til stede uden at trække sig ved ubehag; tåle tavshed; kunne tale om tabuer og ømtålelige forhold; tolerere tvetydighed, uklarhed og paradokser SÆTTE GRÆNSER Være opmærksom på egne grænser; turde være assertiv over for andre; sige fra med det samme; være venligt konfronterende; være direkte og ærlig om tanker, følelser og ønsker samt begrundelser herfor; holde fast i sine udspil HÅNDTERE KONFLIKTER Håndtere rollekonflikter; håndtere pres og modgang; ikke være bange for konfrontationer; være rolig og bevare overblikket under pres; tage initiativ til at mindske vrede eller frustration; håndtere uoverensstemmelser diplomatisk; mægle i konflikter; fange invitationer til kompromiser VÆRE MODTAGELIG Opfordre klienter til at give feedback; være modtagelig for gensvar i situationer; forsøge at forstå og forholde sig til feedback; være villig til at forlade forkastede hypoteser; acceptere kritik; undlade at forsvare sig; bruge kritik konstruktivt; erkende egen adfærd og konsekvenserne deraf; være fleksibel; kunne omstille sig; være villig til at justere aktiviteter i forløb; rette fejl. 3. SAMTALE At samtale handler om at være god til at kommunikere, at problemdefinere i fællesskab med klienter, at spørge ud fra forskellige formål til væsentlige forhold ved hjælp af et arsenal af spørgeteknikker samt at hjælpe klienter med at sætte ord på deres problematikker ved at italesætte situationer, relationer, tanker, følelser og handlinger. 3.1 KOMMUNIKERE Være en god samtalepartner; tale flydende, klart og tydeligt; sikre sig at man bliver forstået; fremme en åben kommunikationsstil; være kongruent i sin kommunikation og metakommunikation; overveje formuleringer og konsekvenser af egne spørgsmål og kommentarer; guide samtaler. 3.2 PROBLEMDEFINERE Involvere klienter i problemdefinering; undersøge hvad der opleves som problematisk, for hvem, hvordan, hvorfor; undersøge hvordan klienter taler om deres problemstillinger; arbejde ud fra fælles problemdefinitioner. 6

7 3.3 SPØRGE FOR Give klienter luft ved at lade dem fortælle deres historier; bringe klienter til at tale om væsentlige forhold; give kraft til overhørte stemmer; afklare klienters situationer, relationer, mål, midler mv.; undersøge årsager og virkninger; hjælpe med at skabe overblik; korrigere klienter; påvirke; evaluere forløb; uddybe forhold; finde hidtil usete nuancer; skabe ressourcefyldte historier; skærpe klienters opmærksomhed på problematikker; udfordre antagelser; skabe refleksion; skabe ejerskab ved at lade klienter finde egne svar og løsninger. 3.4 SPØRGE TIL Spørge til historier: situationer, relationer, tanker, følelser, handlinger, resultater, undtagelser og årsager; spørge til mål og formål: hvad klienter ønsker at opnå, hvorfor, hvornår, samt hvor motiveret de er for at nå deres mål; spørge til midler: til rådighed stående ressourcer, nye løsningsstrategier, anvendelige metoder og redskaber, sandsynlige barrierer, muligheder for at få støtte, sandsynlige konsekvenser samt mulige alternativer. 3.5 SPØRGE MED Mestre spørgeteknikker; stille relevante, hensigtsmæssige og konstruktive spørgsmål; stille undersøgende, strukturerende og kontekstafklarende spørgsmål; stille fortolkende, frække, konfronterende, korrigerende samt evaluerende spørgsmål; stille uddybende og forskelsskabende spørgsmål, stille relationsspørgsmål, hvor perspektiver skiftes samt konsekvensafdækkende og metacirkulære spørgsmål om formuleringer og effekter af egne spørgsmål; stille hypotetiske, refleksive samt metarefleksive spørgsmål om, hvordan kontekster kunne være anderledes. 3.6 SÆTTE ORD PÅ Hjælpe klienter med at sætte ord på; være talerør for svage stemmer; anvende psykologfaglige begreber; tilpasse sproget til klienter; bruge, vinkle og dreje sprogligt indhold; lege med metaforer; benævne indforståede forhold; sætte ord på overvejelser undervejs; få det kritiske sagt på en respektfuld måde. 3.7 ITALESÆTTE SITUATIONER Afklare hvor klienter står, og hvor de gerne vil hen; eventuelt undersøge baggrund, forhistorie, betingelser, medvirkende faktorer mv.; afdække tidsforløb; løbende afklare hvordan kontekster skal forstås; afklare klienters relationer til de konkrete situationer; undersøge klienters oplevelser og vurderinger af situationer. 3.8 ITALESÆTTE RELATIONER Afdække hvilke relationer klienter indgår i; undersøge klienters forhold til andre personer; afklare hvilke positioner klienter har i deres relationer, og hvilke positioner de øvrige personer har; forsøge at sætte ord på andres opfattelser af klienters handlinger, relationer og situationer; afklare normer for relationer; overveje hvordan andre er indstillet på forandringer; overveje forventelige reaktioner; afklare hvem der kan fungere som støtte. 7

8 3.9 ITALESÆTTE TANKER Hjælpe til introspektion; afklare klienters tanker; hjælpe med at få samlet tanker; afklare hvad der opleves som facts, og hvorom der tvivles; undersøge hvordan klienters tanker influerer på andre forhold; undersøge præmisser og antagelser, som udefra kunne synes fejlagtige ITALESÆTTE FØLELSER Opfordre klienter til at mærke efter; hjælpe med at sætte ord på følelser; bidrage til præcise selvvurderinger; undersøge hvordan følelser kommer til udtryk; diskutere andre måder klienter kunne have det på i de samme situationer ITALESÆTTE HANDLINGEr Undersøge klienters positive intentioner; hjælpe klienter til at forholde sig til deres handlinger; afklare klienters oplevelser og vurderinger af deres handlinger; påpege overspringshandlinger/undgåelsesadfærd; afklare konsekvenser af handlinger; undersøge hvilke handlemuligheder der tilbydes; afklare muligheder for alternativ adfærd; afklare hvilke handlekompetencer klienter besidder; hjælpe klienter med at formulere deres egne strategier til at nå deres mål; sikre klienter en oplevelse af handlekompetence. 4. REFLEKTERE At reflektere handler om at analysere de problematikker, som klienter kommer med, være uærbødig over for egne antagelser, overveje måder at gribe sager an på samt at se forhold fra flere perspektiver. 4.1 ANALYSERE Forstå verden via teoretiske begreber; genkende problematikker; undersøge hvilke dele problematikker er sammensat af; opdele og systematisere indholdet. 4.2 VÆRE UÆRBØDIG Være udforskende; forholde sig oprigtigt nysgerrig; være bevidst om egne forudsætninger og begrænsninger; erkende manglende objektivitet; opstille hypoteser; være hypoteseafprøvende; være uærbødig over for egne antagelser. 4.3 REFLEKTERE Træde et skridt tilbage og reflektere over situationer på et metaplan; skifte mellem figur og grund; se flere lag i problemstillinger; reflektere over opgaver og krav; overveje måder at gribe opgaver an på; reflektere over egne handlemåder; have en indre dialog/lave dobbelt bogføring; være handlingsafprøvende; evaluere proces og outcome. 8

9 4.4 HÅNDTERE FLERE PERSPEKTIVER Forstå og acceptere forskellige opfattelser; arbejde med personlig mening; indtage forskellige aktørers perspektiver; se konsekvenserne af forskellige perspektiver; se problemstillinger fra flere perspektiver på én gang; arbejde med flertydighed; antage multikausale sammenhænge; tåle tvetydighed; tolerere uvished. 5. FORSTYRRE At forstyrre handler om at motivere klienter til udvikling, skabe et læringsrum, hvor det kan finde sted, igangsætte og håndtere udviklingsprocesser, genfortolke det som klienter kommer med, hjælpe dem med at lære samt at forankre resultaterne i deres relationer. 5.1 MOTIVERE Vise personligt engagement; være entusiastisk; tro på at mennesker kan forandre sig; indgyde håb; skabe tiltro til udvikling; opmuntre til kommunikation og samarbejde om udvikling; opmuntre til at tage ansvar for udvikling. 5.2 SKABE LÆRINGSRUM Være opmærksom på, hvordan rammerne kan virke ind på de processer, som er i spil; indrette læringsfremmende fysiske miljøer; skabe rum for gensidig lytten; skabe rum for eftertanke; skabe sammenhænge, hvor nye idéer kan opstå. 5.3 IGANGSÆTTE UDVIKLINGSPROCESSER Identificere udviklingsmuligheder; planlægge læreprocesser; tage udgangspunkt i klienters egne ressourcer; designe metoder der medtænker klienters positioner, perspektiver og relationer; organisere forløb; iscenesætte aktiviteter som gensidigt forstærker hinanden; instruere på en klar og tryghedsskabende måde; sørge for at klienter forstår problemstillinger og konsekvenser; igangsætte læreprocesser; om nødvendigt forstyrre til bevægelse. 5.4 HÅNDTERE PROCESSER Indtage hensigtsmæssige roller: lede, rådgive, diagnosticere og behandle, sparre og/eller procesvejlede mv.; strukturere samvær; koordinere samarbejde; skabe balance mellem fokus på opgaver og relationer; fremme læringsprocesser; styre tempo; forstå at time respons; bevare overblikket; holde klienter på sporet; være garant for processen; ikke være bange for uforudsete hændelser; sadle om hvis processen kræver det; opsummere outcome. 5.5 GENFORTOLKE Koble sig på klienters opfattelser; øge klienters opmærksomhed på sig selv og deres relationer; være behjælpelig med at fortolke hændelser; skabe nuancerede fortællinger; sætte forhold ind i en større sammenhæng; se forhold i et nyt lys; vende forhold til noget positivt; hjælpe til perspektivskifte; 9

10 invitere til nye fortolkninger; forhandle betydning; forstyrre klienters følelser, tankegange og handlemønstre; være behjælpelig i at skabe ny mening/omstrukturere verdensbilleder. 5.6 HJÆLPE MED AT LÆRE Fremme erkendelse og derunder selverkendelse; hjælpe klienter med at skabe nye meningsforståelser; hjælpe klienter med at lære nye metoder til at håndtere deres problemstillinger; forbedre klienters evner til selvregulering og problemløsning; sikre klienters maksimale autonomi og selvbestemmelse; udvikle klienters egne ressourcer; åbne op for nye handlemuligheder; give hjælp til selvhjælp; lære klienter at lære. 5.7 FORANKRE Give hjemmeopgaver; være behjælpelig med at implementere nye løsninger; fremme muligheder for at klienter kan praktisere deres nytilegnede læring; inddrage øvrige interessenter; hjælpe med at genforhandle vaner, rutiner, spilleregler og metoder i klienters relationer; sætte øvrige interessenter i stand til at handle på en meningsfuld måde. 6. VURDERE At vurdere handler om at bedømme personer og systemer på baggrund af videnskabeligt gyldige og pålidelige målemetoder, at give tilbagemelding samt at kunne videreformidle resultaterne. 6.1 BEDØMME Vurdere klienters indstillinger til assessment; differentialdiagnosticere; bedømme kognitive forhold som holdninger samt færdigheder i forhold til kritisk analyse; bedømme affektive forhold som motivation og værdier; bedømme adfærdsmæssige forhold som vaner og maksimal præstationsevne; bedømme roller, relationer og kontekster; evaluere hypoteser; evaluere projekter, træningsprogrammer og serviceydelser mv.; forudsige sandsynlige fremtidige adfærd; vurdere behov for læring; vurdere sandsynligt udbytte af interventioner. 6.2 MÅLE Overveje praktiske forhold som omkostninger, effektivitet, overførselsværdi mv.; forstå forholdet mellem personvurdering og intervention; have forståelse for assessment som en intervention i sig selv; vurdere egen og andres eventuelle inhabilitet; udvælge relevante vurderingsmetoder i forhold til formål, setting, funktion mv.; arbejde med gyldige og pålidelige metoder; anvende flere kilder; anvende flere metoder; måle flere dimensioner; være åben omkring vurderingsprocesser; eksplicitere formål, mål, metoder og vurderingskriterier; arbejde systematisk; følge procedurer; indsamle data; foretage undersøgelser: teste, interviewe, observere, tage referencer og evaluere; forsøge at være så objektiv som muligt; tolke og analysere data; integrere information; sammenligne med relevante og opdaterede normgrupper; vurdere resultater; opnå en samlet forståelse. 10

11 6.3 TILBAGEMELDE Opsummere hvad klienter synes at give udtryk for; give forståelig og brugbar feedback; udtrykke sig nuanceret og velovervejet; formidle observationer via eksempler; angive sandsynlige konsekvenser; udpege alternativer; fokusere på både styrker og udviklingspunkter; være konstruktiv; skelne mellem det klienter er, og det de gør; begrunde feedback; være responsiv; svare ærligt på spørgsmål. 6.4 VIDEREFORMIDLE Videreformidle observationer, resultater og anbefalinger; formidle skriftligt; præsentere mundtligt; undervise; tilpasse formidling til målgruppe; formidle pædagogisk; udtrykke synspunkter og informationer klart; oversætte faglige indsigter til let forståelige budskaber; fastholde tilhøreres opmærksomhed; skabe overblik; samle trådene. 7. FUNDERE VIDENSKABELIGT At fundere videnskabeligt handler om at arbejde ud fra psykologfaglig viden, anvende teorier og metoder, der har videnskabeligt belæg, arbejde akademisk samt at være videnskabeligt minded. 7.1 VIDE Være teoretisk velfunderet; have viden om menneskers tanker, følelser, handlinger, mellemmenneskelige relationer, betingelser mv.; have historisk baggrundsviden om faget; have kendskab til tilgrænsende fagområder; kunne sætte sit fagområde ind i en større kontekst; have viden om videnskabsteori mv.; vide hvilke teoretiske hypoteser, der er forskningsmæssigt velfunderede, i hvad og med hvilke former for belæg; kende den seneste forskning på eget arbejdsområde; have viden om interventionsmuligheder; vide hvordan teorier og metoder normalt bliver praktiseret; have viden om samspil mellem psykologer og klienter; kende de etiske retningslinjer; være opmærksom på begrænsninger ved fagets teorier og metoder; vide hvor man kan søge råd og vejledning m.m. 7.2 ARBEJDE VIDENSKABSBASERET Kunne referere tilbage til en kohærent måde at tænke på; generalisere forskningskonklusioner på passende måder; arbejde med udgangspunkt i videnskabeligt og erfaringsmæssigt underbyggede metoder og teorier; omsætte teorier til metoder; tænke kritisk i forhold til psykologiske problemstillinger; vælge metoder ud fra problemstillinger; fagligt kunne eksplicitere og begrunde sine metodevalg; formulere arbejdshypoteser; tilstræbe saglighed og nøjagtighed; regulere intensiteten af interventioner; opretholde et højt fagligt niveau; være committed til at kende og anvende den nyeste forskning på området. 7.3 ARBEJDE AKADEMISK Tænke abstrakt og generelt; udvælge fokusområder; lave research; læse selektivt; organisere selvstændigt arbejde; vælge fremgangsmåder; arbejde metodisk; disponere emner; problemformulere; redegøre; analysere store stofmængder; fortolke materialer via teorier; være nuanceret i diskussioner; 11

12 forholde data, teorier og metoder til hinanden; argumentere for påstande; forholde sig kritisk; tage stilling/vurdere; drage konklusioner; opstille løsningsmuligheder; perspektivere; anvende viden på nye problemstillinger. 7.4 VÆRE VIDENSKABELIGT MINDET Kunne genkende solidt, videnskabeligt arbejde; udvise videnskabelig skepsis; evaluere andres forskningsresultater; have forstand på metoder til produktion af viden; kunne anvende grundlæggende forskningsmetoder; skabe gyldige og pålidelige metoder; udvælge de rette normgrupper; analysere data; fortolke resultater; være opmærksom på generaliseringsmuligheder; kunne skabe ny teori; dele viden med fagfæller; om nødvendigt lade sit arbejde underkaste videnskabelig granskning. 8. UDVIKLE At udvikle handler om at videreudvikle sig fagligt og personligt, at øge sin selverkendelse og sine evner til at håndtere sig selv under forskellige omstændigheder, om nødvendigt at konsultere andre for at få hjælp, modtage og give supervision, deltage i faglige netværk samt at være med til at reproducere de psykologfaglige fællesskaber. 8.1 VIDEREUDVIKLE Forstå hvad det vil sige at udvikle sig som psykolog; kende videreuddannelsesmuligheder; løbende tilstræbe faglig og personlig udvikling; evaluere og opdatere egen viden; tilegne sig ny viden; tage egen medicin; eventuelt gå i egenterapi; være committed til livslang læring. 8.2 SELVERKENDE Udvikle og opretholde en opmærksomhed på sig selv i almindelighed; have selverkendelse; forstå egne tanker, følelser og handlinger i relation til klienter; kunne reflektere kognitivt og emotionelt over sig selv og sine forudsætninger; overveje hvordan egne tanker og følelser påvirker ens adfærd; være opmærksom på egen fremtræden; formidle selvindsigt; have selvværd; foretage præcise selvvurderinger; udvise realistisk tillid til egne evner; kende egne faglige og personlige stærke og svage sider; forstå sig selv som en kulturel person med et verdensbillede; erkende egne fordomme og forstå deres indflydelse på samspil med andre. 12

13 8.3 HÅNDTERE SIG SELV Have en stabil personlighed; være følelsesmæssigt robust; håndtere egne tilstande, impulser og ressourcer på hensigtsmæssige måder; undgå at blive overvældet af egne og andres følelser; ved passende lejligheder give udtryk for tanker og følelser; beherske sig; optræde professionelt; bevare kontrollen under stressfulde omstændigheder; kunne arbejde under pres. 8.4 KONSULTERE ANDRE Samarbejde med fagfæller om klienter; samarbejde med andre faggrupper; spørge andre til råds; konsultere bredt; vurdere hvornår det er nødvendigt at konsultere mere erfarne fagpersoner; søge professionel hjælp og støtte i vanskelige situationer; søge råd og vejledning ved arbejde uden for egne kompetenceområder; modtage faglig sparring. 8.5 SUPERVISERE Modtage supervision; deltage i peer supervision; supervisere andre; opbygge en supervisionsrelation/- alliance; kende forventninger til supervision; have generel viden om modeller, teorier og forskning i supervision; have et grundlæggende kendskab til de emner, der gives supervision på. 8.6 NETVÆRKE Etablere netværk med fagfæller; lære fagfæller at kende; finde ud af, hvad der rører sig; dele viden; dyrke og udvikle relationer, som kan skabe muligheder; trække på netværk ved behov; hjælpe andre i netværkerne. 8.7 REPRODUCERE FÆLLESSKAB Blive socialiseret ind i psykologfaggruppen via uddannelse, arbejde og diverse fællesskaber; få adgang til fortløbende aktiviteter, søgedatabaser mv.; kunne gennemskue relationer, aktivitetsformer og psykologiske redskaber; få mulighed for at deltage på flere, varierende, mere eller mindre engagerede måder; blive lært op af mere erfarne fagfæller; tilegne sig arbejdsmåder, normer og holdninger; opnå et stærkt fagligt tilhørsforhold; udvikle en professionel identitet som psykolog og reflekterende praktiker; være med til at reproducere fællesskaber; socialisere nye psykologer ind i fællesskaber; fungere som mentor for yngre fagfæller. DEN VIDERE DEBAT Jeg håber, at erfarne læsere af denne artikel vil tage bolden op. Det kunne især være interessant, hvis nogle mere erfarne fagpersoner ville vove sig ud i kunsten at beskrive, hvad de mener at kunne inden for deres specialeområder. Det kunne også være interessant at høre overvejelser om, hvilke kompetencer studerende menes at lære på universiteterne og hvordan de menes at lære dem. Cand. psych. Ebbe Lavendt 13

14 REFERENCER American Psychological Association (2002) Competencies Conference: Future Directions in Education and Credentialing in Professional Psychology. Dansk Psykolog Forening (2002). Etiske principper for nordiske psykologer. Dansk Psykolog Forening (2003). Psykoterapi og videnskabelighed. Raymond; Camilla (2003). Psykologen i det organisatoriske felt. Fag ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet Amager. 14

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære Marte Meo metodens principper At følge initiativ At positiv bekræfte initiativ At sætte ord på egne og andres initiativer Turtagning Positiv ledelse at skabe en følelsesmæssig god atmosfære at følge, bekræfte

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE

At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE Om et forebyggende familiebehandlingsprojekt til alle med ondt i familien. Det baserer sig på familiens medejerskab til sin egen udvikling og på familiens

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Observationsark: Intentionalitet og gensidighed

Observationsark: Intentionalitet og gensidighed Observationsark: Intentionalitet og gensidighed Dato: Tidspunkt/lektion: Mediator: Mediatee: Observatør: Beskrivelse af setting: Intentionalitet og gensidighed Point 1-10 Beskrivelse Hvad gør mediator?

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Mål for personlige og sociale kompetencer

Mål for personlige og sociale kompetencer Mål for personlige og sociale kompetencer 0. 3. klasse Du kan lide dig selv Du tror på, at du kan noget. Du siger, hvad du mener og føler Du fortæller gerne om dine oplevelser Du får ideer Du er nysgerrig

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere