INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager"

Transkript

1 INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

2 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade København K Tlf Mail: Adoptionsnævnet Februar 2014 Publikationen kan hentes på VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 2

3 Lovgrundlaget 6 Reglerne om adoption 6 Fase 1 6 Fase 2 7 Fase 3 7 Habilitet og tavshedspligt 8 Psykologens opgave 8 Undersøgelsens forløb 9 Den indledende samtale 9 Den kliniske undersøgelse 10 Den afsluttende samtale 10 Erklæringens opbygning 10 Opbevaring af undersøgelsesmaterialet 12 Aktører på adoptionsområdet 12 Adoptionssamrådet 12 Statsforvaltningen 12 Adoptionsnævnet 13 Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen 13 De formidlende organisationer 13 Adoption og Samfund 13 VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 3

4 Forord Denne information omhandler undersøgelser og erklæringer i sager, hvor der som led i vurderingen af, om ansøgere kan godkendes som adoptanter, iværksættes en psykologisk undersøgelse af de pågældende. Informationen indeholder bl.a. en kort gennemgang af det godkendelsesforløb, som ansøgere til adoption gennemgår, ligesom der opstilles vejledende retningslinier for, hvordan psykologerne bør tilrettelægge undersøgelsesforløbet og opbygge erklæringer i sådanne sager. Informationen er suppleret med en information til ansøgere, der skal deltage i en psykologundersøgelse og en information til samrådene om, hvordan samrådet bør forholde sig, når der iværksættes en sådan undersøgelse. Dansk Psykologforening har haft materialet til udtalelse. Det er nævnets håb, at informationen kan blive til gavn for alle parter i adoptionssager. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 4

5 Formål og kvalifikationer Formålet med denne information om undersøgelser og erklæringer om ansøgeres psykiske ressourcer i forbindelse med adoption er at bidrage til at sikre kvalitet og ensartethed i det fagpsykologiske arbejde inden for dette felt. Det er samtidig hensigten med informationen at bidrage til at øge trygheden hos ansøgere i forbindelse med de psykologiske undersøgelser. Rollen som faglig konsulent I forbindelse med psykologiske undersøgelser fungerer psykologen som adoptionssamrådets fagkyndige konsulent. For at påtage sig at udfærdige en psykologundersøgelse i en sag vedrørende kommende adoptivforældre må psykologen være autoriseret og også have betydelig undersøgelseserfaring samt kompetencer i forhold til vurderingen af personlighedsmæssige, ressourcemæssige, intellektuelle og/eller tilknytningsmæssige ressourcer hos voksne i relation til omsorgsfunktioner for børn. Det er nødvendigt, at psykologen har eller tilegner sig basal viden om det retsgrundlag og den administrative praksis, som gælder på adoptionsområdet. Psykologen vælger sine arbejdsmetoder under hensyntagen til det fagetiske ansvar, der ligger i at påtage sig opgaven. I de etiske principper for nordiske psykologer understreges det, at psykologer skal arbejde i overensstemmelse med videnskabelige principper og underbygget erfaring (jf. de Etiske principper for Nordiske psykologer II A og psykologlovens bestemmelse om, at en autoriseret psykolog under udøvelsen af sin virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, samt at autoriserede psykologer skal udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelse af erklæringer, som de afgiver i deres egenskab af autoriserede psykologer). Psykologen bør endvidere gøre sig klart, at muligheden for at blive forælder for langt de fleste ansøgere er af afgørende betydning for den pågældende. Ansøgere vil ofte føle, at de skal bevise, at de kan blive gode forældre. Ansøgerne har derudover ofte i mange år forsøgt selv at få børn og har i mange tilfælde været gennem flere behandlinger for barnløshed, herunder IVF-behandling. Ansøgere er gennemgående sunde og normale mennesker, og de bør ikke føle sig sygelig- eller mistænkeliggjorte. På denne baggrund er kravene til udtalelsens saglighed og nøjagtighed, jf. de etiske principper VI A, skærpede. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 5

6 LOVGRUNDLAGET Lovgrundlaget findes bl.a. i adoptionsloven og i bekendtgørelse om adoption. Reglerne findes på Adoptionsnævnets hjemmeside. REGLERNE OM ADOPTION Afgørelsen af, om en ansøger kan godkendes som adoptant, træffes af et adoptionssamråd i Statsforvaltningen. De undersøgelser af ansøgerens forhold, som er nødvendige for samrådets afgørelse, foretages af Statsforvaltningen. Undersøgelsen og godkendelsen af ansøgeren er opdelt i tre adskilte faser. Fase 1 I fase 1 vurderes det, om ansøgeren opfylder de generelle godkendelseskrav, som stilles til ansøgerens alder, samliv, helbred, strafforhold, boligforhold og økonomi. Kort fortalt gælder der følgende generelle godkendelseskrav: der må højst være 42 års aldersforskel mellem barnet og ansøgeren på ansøgningstidspunktet, ansøgere, der ønsker at adoptere sammen, skal have boet sammen i minimum 2½ år, når de indgiver ansøgningen, og de skal være gift på tidspunktet for godkendelsen, ansøgerens fysiske og psykiske helbredstilstand må ikke forringe mulighederne for, at adoptionsforløbet bliver til barnets bedste, ansøgerens bolig skal være egnet til at danne ramme for opfostring af barnet, ansøgeren skal have forsvarlige økonomiske forhold, og ansøgeren må ikke være straffet for forhold, der giver anledning til berettiget tvivl om egnetheden til at adoptere. Hvis ansøgeren opfylder de generelle krav, giver samrådet tilladelse til, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte. Opfylder ansøgeren ikke betingelserne, giver samrådet afslag på ansøgningen. Psykologiske undersøgelser iværksættes sjældent i fase 1. Det kan dog komme på tale at iværksætte en psykologisk undersøgelse i fase 1, hvis der er behov for at belyse en eventuel mental retardering eller en specifik psykiatrisk problemstilling. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 6

7 Fase 2 Fase 2 består af et adoptionsforberedende kursus, der er obligatorisk for alle, der søger om adoption af et barn fra et andet land for første gang. For at kunne tilmelde sig et adoptionsforberedende kursus er det en forudsætning, at man er godkendt i fase 1. Kursets formål er at medvirke til en kvalificering af ansøgernes beslutning om adoption, således at ansøgeren efter afsluttet kursus bedre ser sig i stand til selv at vurdere egne ressourcer i relation til det at blive adoptivforælder. Kursets form er procesorienteret, og der veksles undervejs mellem gruppediskussioner, oplæg, film, casestories, paropgaver og debat. Fokus er på den enkeltes egen historie og kræver høj grad af deltageransvarlighed. Kurset bliver til i et samspil mellem kursusdeltagere og kursuslederne. Der er vandtætte skodder imellem fase 2 og fase 3, hvilket betyder, at der ikke går information om deltagernes indsats på kurset videre til Statsforvaltningen. Kurset afsluttes ikke med en egentlig prøve, men det forventes, at kursisterne undervejs er aktivt deltagende. Hvert kursus bliver ledet af en kvindelig og en mandlig kursusleder. Kurset foregår over to weekender som internatkursus og afholdes forskellige steder i landet. Kursets indhold er valgt med henblik på, dels at medvirke til at ansøgeren får undersøgt sit adoptionsmotiv og forælderevne, dels at informere om adoptivbarnets særlige situation, og hvad den indebærer for de kommende forældre. Der kan læses mere om kursets indhold på Ankestyrelsens, Familieretsafdelingens hjemmeside. Fase 3 Fase 3 kan påbegyndes, når ansøgere har deltaget i det adoptionsforberedende kursus. I denne fase skal det vurderes, om en ansøger også efter en individuel vurdering kan anses for egnet til at adoptere et barn. Statsforvaltningens sagsbehandler vil gennem en samtale med ansøgeren og et hjemmebesøg foretage en beskrivelse af ansøgeren. Under samtalerne vil det være naturligt bl.a. at berøre ansøgerens adoptionsmotiv, personlighed, interesser, fremtidsplaner, ægteskab samt kendskab og indstilling til børn. For at blive godkendt som adoptant skal man opfylde de generelle godkendelseskrav, ligesom man efter en konkret vurdering skal kunne anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn. Afgørelsen af, om en ansøger også efter en individuel vurdering kan anses for egnet til at adoptere, beror navnlig på en vurdering af den pågældendes ressourcer. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 7

8 De psykologiske undersøgelser vil som altovervejende hovedregel blive iværksat i forbindelse med sagsbehandlingen i fase 3. Der kan læses nærmere om regelgrundlag og praksis på Adoptionsnævnets hjemmeside. HABILITET OG TAVSHEDSPLIGT En psykolog, der tidligere har haft kontakt til en ansøger eller har bistået samrådet i forbindelse med den konkrete sag, bør som altovervejende hovedregel ikke påtage sig at udfærdige en psykologundersøgelse, idet psykologen herved har en forhåndsviden om ansøgeren fra en anden sammenhæng end den aktuelle problemstilling. Psykologens normale tavshedspligt (jf. de etiske principper IV A) gælder ikke i relation til samrådet. PSYKOLOGENS OPGAVE Hvis adoptionssamrådet vurderer, at der før der træffes afgørelse om godkendelse som adoptant er behov for en specialundersøgelse, f.eks. en psykologundersøgelse af ansøgeren, kan samrådet bestemme, at en sådan undersøgelse skal iværksættes. Samrådet vil efter specialundersøgelsen skulle vurdere sagen på ny og træffe endelig afgørelse om, hvorvidt kravene til godkendelse som adoptant kan anses for opfyldt. Hvornår anvendes psykologiske undersøgelser? Psykologiske undersøgelser anvendes ofte, hvor der er tvivl om en eller begge ansøgeres psykiske ressourcer i forhold til det at adoptere et barn, der oftest har opholdt sig i en kortere eller længere periode på et børnehjem, og haft andre vanskelige vilkår. Det kan være, at det er ansøgerens intellektuelle ressourcer, der efter de indledende undersøgelser er rejst tvivl om. Eller det kan være deres personlighedsmæssige ressourcer, herunder deres egne tilknytningsmønstre, fleksibilitet, rummelighed, impulskontrol, evne til at udskyde egne behov og evne til refleksion. Endvidere kan der være overvejelser om parforholdets stabilitet. Samrådet vil i sin henvendelse til psykologen anføre, hvad samrådet ønsker belyst i det konkrete tilfælde. Det er vigtigt at psykologen, før opgaven accepteres, gør sig klart, om han/hun har de faglige kompetencer, som er nødvendige for at foretage en undersøgelse af de specifikke forhold, der ønskes belyst, og at undersøgelsen i givet fald planlægges herudfra. Sammen med opgaveformuleringen vil psykologen modtage sagens akter fra samrådet. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 8

9 Ved den psykologiske undersøgelse er det ikke psykologens opgave at afgive en udtalelse om, hvorvidt ansøgeren er egnet som adoptant, men alene at bidrage til afklaring af de bestemte spørgsmål, der har vakt tvivl. Samrådet træffer afgørelsen om godkendelse til adoption Afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt ansøgeren kan godkendes som adoptant, træffes af samrådet på grundlag af en samlet vurdering af samtlige foreliggende oplysninger, herunder den foretagne undersøgelse. En eventuel undersøgelse ved psykolog bliver derfor et led i den samlede undersøgelsesprocedure. Psykologen, som påtager sig opgaven med at gennemføre en psykologisk undersøgelse, skal gøre ansøgeren klart, om psykologen arbejder som privat, som freelance eller som ansat på vegne af en institution. Hvis psykologen som freelance bruger sit arbejdssteds lokaler, skal dette være efter aftale med arbejdsstedets leder og gøres klart for ansøgeren. Når akterne modtages bør psykologen oplyse ansøgeren og samrådet om tidsrammen for undersøgelsen, og hvornår undersøgelsen vil kunne påbegyndes og afsluttes. UNDERSØGELSENS FORLØB Den indledende samtale På baggrund af de fremsendte akter lægges en foreløbig arbejdsplan for undersøgelsen. Psykologen bør i den forbindelse overveje, hvilke metoder det er relevant at anvende i forhold til de problemstillinger, der skal belyses. Psykologen bør, inden det første møde med ansøgeren, læse sagens akter, herunder beskrivelsen fra sagsbehandleren. Den indledende samtale med ansøgeren har til formål at skabe kontakt og tillid, således at ansøgeren, så vidt det er muligt, føler sig tryg og motiveret for at indgå i undersøgelsen. Under den indledende samtale bør det præciseres, at der ikke er tale om at etablere en fortrolig behandlingskontakt under tavshedspligt. Der er derimod tale om en sagkyndig undersøgelse, der skal munde ud i en erklæring, som ansøgeren gøres bekendt med, hvorefter den sendes til samrådet. Ved den indledende samtale orienteres ansøgeren kort om, hvad psykologen på forhånd har fået af oplysninger. Ansøgeren bør have mulighed for at kommentere oplysningerne. Ansøgeren orienteres om undersøgelsens form og indhold, herunder hvilke spørgsmål samrådet ønsker belyst. Hvis psykologen ønsker at anvende psykologiske tests, skal begrundelsen herfor fremlægges klart og forståeligt for ansøgeren, ligesom psykologen bør oplyse om, hvad testen kan belyse, samt hvordan og hvor testningen skal foregå. Psykologen skal sikre sig, at ansøgeren forstår, hvad der ønskes undersøgt. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 9

10 Den kliniske undersøgelse Undersøgelsen tilrettelægges på baggrundaf den opgave psykologen har fået af samrådet. Psykologen må derfor gøre sig klart, hvilke former for psykologiske undersøgelser, der bedst kan bidrage til at afklare de spørgsmål, samrådet har stillet. Den psykologiske undersøgelse bør altid indeholde en eller flere samtaler og kan afhængig af den opgave, som psykologen har fået af samrådet tillige indeholde kognitive og projektive prøver. Hvis der anvendes psykologiske tests skal det fremgå klart og forståeligt af erklæringen, hvordan psykologen er nået fra besvarelserne i testene til vurderingen af ansøgeren. De kliniske samtaler og den eventuelle testning bør foregå i lokaler, der er egnet til formålet. Der bør være tilstrækkelig ro til, at ansøgeren føler, at han/hun kan yde sit bedste. Lysforhold etc. bør være i orden. Den afsluttende samtale Efter den indledende samtale, de kliniske samtaler samt evt. testning udfærdiger psykologen sin erklæring. Ansøgeren bør have tilbudt en efterfølgende samtale, hvor undersøgelsen i sin helhed gennemgås. Hvis ansøgeren har bemærkninger til psykologens erklæring, bør disse refereres, og psykologen bør vurdere, om dette giver anledning til yderligere undersøgelser, kommentarer og/eller ændringer i rapporten. Det er vigtigt, at ansøgeren føler sig hørt" i erklæringen. Det er endvidere vigtigt, at det klart fremgår, hvornår der er tale om faktuelle oplysninger, kliniske fund, og hvornår der er tale om vurderinger. Psykologen bør tage hånd om ansøgeren i denne situation og sikre sig, at vedkommende i videst muligt omfang har forstået indholdet af erklæringen. Erklæringen skal stiles og sendes til samrådet, der sender kopi til ansøgeren. ERKLÆRINGENS OPBYGNING Ved udformningen af erklæringen bør den systematik, der anvendes i undersøgelsen, også finde anvendelse ved udformningen af de præmisser, der danner endelig baggrund for den sammenfattende vurdering. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 10

11 Erklæringen bør udformes med en klar skelnen mellem oplysninger og vurderinger og bl.a. indeholde følgende oplysninger: Opdraggiver samt hvilke spørgsmål, der ønskes belyst. Oplysning om undersøgelsens tilrettelæggelse og forløb. Herunder bør psykologen fagligt redegøre for undersøgelsens tilrettelæggelse og begrundelser for eventuel anvendelse af psykologiske tests. Indholdet af de kliniske samtaler. Det er af betydning, at ansøgeren kan genkende de oplysninger, vedkommende har givet. Erklæringens afsnit med referat af de kliniske samtaler bør afsluttes med psykologens vurdering af ansøgerens kontakt, indlevelsesevne, evne til refleksion og andre væsentlige forhold, som samtalerne har belyst. Resultater af eventuel psykologisk testning. Resultaterne af de enkelte tests bør refereres separat, således at det fremgår, hvilke tests der danner baggrund for hvilke vurderinger. Sammenhængen mellem de kliniske samtaler, de eventuelle testresultater og de endelige vurderinger skal fremgå klart og forståeligt. En sammenfattende vurdering af de spørgsmål, som samrådet har stillet på baggrund af de kliniske samtaler og den evt. kliniske testning. Erklæringen skrives til samrådet og ansøgeren. Unødig psykologfaglig sprogbrug bør derfor undgås og nødvendigt psykologfagligt sprog forklares. Psykologen skal være opmærksom på, at det er samrådet, der træffer afgørelsen, om ansøgeren kan godkendes som adoptant. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 11

12 OPBEVARING AF UNDERSØGELSESMATERIALET Hvis psykologen er ansat af den myndighed, der rekvirerer undersøgelsen, skal undersøgelsesmaterialet opbevares af institutionen efter de regler, der gælder om opbevaring af psykologmateriale. Hvis der er tale om en privatpraktiserende psykolog, bør psykologen tilbagesende det modtagne sagsmateriale og opbevare sin egen journal og sin erklæring efter anvisninger i psykologlovens 14. AKTØRER PÅ ADOPTIONSOMRÅDET Adoptionssamrådet Adoptionssamrådet er nedsat af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold for indtil 4 år ad gangen og er placeret i Statsforvaltningen. Et samråd består af et medlem med social uddannelse, en jurist og en læge. Samrådet træffer i fremmedadoptionssager blandt andet afgørelse om, hvorvidt en ansøger kan godkendes som adoptant. Samrådet kan i den forbindelse træffe beslutning om, at en specialundersøgelse kan iværksættes, ligesom samrådet kan træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller hvis ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for egnet som adoptant. Statsforvaltningen Det er Statsforvaltningen, der behandler alle ansøgninger om adoption. I forbindelse med ansøgninger om godkendelse som adoptant varetager Statsforvaltningen sekretariatsfunktionen for Adoptionssamrådet. Statsforvaltningen tilvejebringer i den forbindelse blandt andet de oplysninger, der er nødvendige for, at samrådet kan træffe afgørelse i sagerne, ligesom Statsforvaltningen forbereder sagernes behandling i samrådet i øvrigt. Hvis Statsforvaltningen i fase 1 vurderer, at ansøgeren utvivlsomt opfylder de generelle betingelser for godkendelse, træffer Statsforvaltningen afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelses forløbet kan fortsætte uden forelæggelse af sagen for samrådet. Hvis Statsforvaltningen vurderer, at der foreligger tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder betingelserne, forelægges sagen for samrådet. Den endelige afgørelse om godkendelse i fase 3 træffes af samrådet. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 12

13 Adoptionsnævnet Adoptionsnævnet består af en formand og ni andre medlemmer. Medlemmerne beskikkes af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold for indtil 4 år af gangen. Samrådets afgørelser kan påklages til Adoptionsnævnet. Udover at være klageinstans har Adoptionsnævnet blandt andet til opgave at føre tilsyn med samrådets sagsbehandling og konkrete afgørelser. Adoptionsnævnet skal i kraft heraf bidrage til at sikre en ensartet praksis i samrådet. Herudover fører Adoptionsnævnet tilsyn med de formidlende organisationers behandling af matchningssager og med den del af organisationers virksomhed, der relaterer sig til børnenes psyko-sociale og helbredsmæssige forhold. Adoptionsnævnet skal desuden indsamle, bearbejde og formidle viden om adoptionsområdet på såvel nationalt som internationalt plan. Endelig varetager Adoptionsnævnet opgaven med at matche danske børn til bortadoption. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen Ifølge lov om adoption fastsætter ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold regler om godkendelse som adoptant og om adoptionssagers behandling med videre, mens Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, er ansvarlig for udarbejdelse af vejledningsmateriale på adoptionsområdet. I forbindelse med sager om fremmedadoption tilrettelægger og udbyder Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, de adoptionsforberedende kurser, der indgår i fase 2 af undersøgelses- og godkendelsesforløbet. Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, fører derudover tilsyn med de formidlende organisationers faglige, økonomiske og organisatoriske forhold. I sager, hvor samtykke til adoption er givet i udlandet, og hvor den udenlandske adoptionsafgørelse umiddelbart ikke anerkendes i Danmark, skal Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, tage stilling til, hvorvidt samtykket kan ligestilles med et samtykke afgivet for en dansk myndighed eller institution. De formidlende organisationer Organisationerne yder bistand til at etablere forbindelse mellem en godkendt adoptant og et udenlandsk barn med henblik på adoption, samt bistand til at gennemføre adoptionen. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har autoriseret AC Børnehjælp og DanAdopt til at yde adoptionshjælp. De nærmere vilkår for denne autorisation kan læses på hjemmesiderne og Adoption og Samfund Foreningen Adoption og Samfund er en interesseorganisation, der har til formål at skabe de bedst mulige betingelser for adopterede og deres forældre. Foreningen tilbyder således møder med adoptanter, adoptivfamilier og adopterede, hvor medlemmer kan få gode råd og vejledning fra erfarne" adoptanter. Foreningen VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 13

14 arrangerer endvidere foredrag og kurser om adoption, ligesom der er mulighed for at deltage i arrangementer, hvor adoptivbørn møder andre adopterede. VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER OM UNDERSØGELSER I ADOPTIONSSAGER 14

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER. Vejledning til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER. Vejledning til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager VEJLEDNING TIL SPECIALLÆGER Vejledning til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption BEK nr 1863 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på adoptionsområdet 1.1. Regelgrundlaget

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Analyse

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om adoption

Udkast til ændring af Vejledning om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Udkast til ændring af Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 77 Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 ISSN 0907-905X Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption I medfør af 25 i anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 Npwi 2. juli 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - adoptivfamiliens forhold Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold September 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 En brugerundersøgelse af ansøgernes oplevelse af sagsbehandlingen i statsforvaltningerne i godkendelsessager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Delundersøgelse 1: Adoptanternes opfattelse af og erfaringer med adoptionsprocessen September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 3 1.1

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse Socialministeriet Familieret J.nr. 2013-2548 28. juni 2013 Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse 1. Baggrunden for og indholdet

Læs mere

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier j.nr. 2015-6307 hbo 28. oktober 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2013-2015 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2015 Publikationen kan hentes på på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2014-2016 1 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 1 ("noget yngre") (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer samt

Læs mere

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopts informationsog rådgivningstilbud DanAdopt Danish Society for International Child Care Informationsmøder Vi holder informationsmøder regelmæssigt både på Sjælland og i Jylland. Hvis du ønsker

Læs mere

Autorisation af psykologer

Autorisation af psykologer Dansk Psykolog Forening Autorisation af psykologer Hvorfor er det vigtigt? Formålet med autorisationsordningen er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp. Autorisation af psykologer Efter gennemført

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Hvad skal et Videns- og Formidlingscenter for Adoption indeholde? Høring d. 25. marts 2014 Konferencier: Paul K. Jeppesen Program for høring Kl. 15.00: Velkomst

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2004-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2011 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk UDVIKLINGEN

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Indholdsfortegnelse Indledning Del I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 392 af 22/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2438 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

ADOPTION. En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn I DANMARK OG ENGLAND. Cand. ling. merc. speciale august 2005

ADOPTION. En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn I DANMARK OG ENGLAND. Cand. ling. merc. speciale august 2005 ADOPTION I DANMARK OG ENGLAND En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn Cand. ling. merc. speciale august 2005 Forfatter: Hanne Clausen (nr. 271124) Vejleder: Sandro Nielsen Handelshøjskolen

Læs mere

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling. DanAdopt 5. november 2013 Holdninger til fremtidens adoptionsformidling Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 814 Offentligt. Indhold

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 814 Offentligt. Indhold Retsudvalget REU alm. del - Bilag 814 Offentligt Indhold Indledning...2 Kapitel 1 Danske og udenlandske regler om godkendelse som adoptant...3 1. 1. Danske regler om godkendelse som adoptant...3 1.1.1.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 1084 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER - punktvise nedslag 2004-2008 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionnævnet 2009 Publikationen kan hentes

Læs mere

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption Den 9. maj 2008 J.nr.: 2008-600-00003 Sagsbehandler: Mariam Khalil U D K A S T FORSLAG til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16.

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16. Kommentarer til høring over forslag til ændring af psykologloven Den 13. september 2016 Læsevejledning: Ved gennemlæsning af dette notat med kommentarer til bemærkningerne, vil det være en god idé at læse

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011 UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Thailand rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Child Adoption Centre (CAC) under socialministeriet i Thailand formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Adoptionsnævnets årsberetning 2004

Adoptionsnævnets årsberetning 2004 Adoptionsnævnets årsberetning 2004 Adoptionsnævnets årsberetning 2004 København 2005 Adoptionsnævnet Æbeløgade 1 2100 København Ø ISSN 1601-7854 Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers MDD, Frederiksberg

Læs mere

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Kina rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care China Center for Children s Welfare and Adoption (CCCWA) i Kina formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1098 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Adoptionsnævnets årsberetning 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere