Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter

2 Side2/6 Baggrund Denne kvalitetsstandard indeholder en samlet information om de tilbud og ydelser, som borgere tilbydes ved ophold i Roskilde Kvindekrisecenter. Standarden beskriver derudover de politiske målsætninger og prioriteringer som Byrådet har besluttet. Kvalitetsstandarden revideres hvert andet år i henhold til lovbekendtgørelse. Der henvises desunden til velkomstbrochuren, som udleveres ved indskrivning i Roskilde Kvindekrisecenter. Målsætninger og prioriteter De politiske mål og prioriteringer for voldsudsatte kvinder og børn er: At sikre kvinderne og deres børn mod yderligere fysisk og psykisk overlast. At støtte kvinderne til en udvikling, hvor de selv kan håndtere deres situation og komme videre i livet uden vold. At indsatsen samordnes til en helhed og afpasses efter den enkelte families behov. At krisecentrenes arbejde er af høj faglig kvalitet, og at indsatsen til stadighed udvikles og er tidssvarende. At indsatsen er koordineret og sammenhængende med øvrige indsatser. Lovgrundlag Roskilde Kvindekrisecenter er et botilbud til kvinder. Krisecentret har åben rådgivning efter 109 i Lov om Social Service. Kvindekrisecentret tilbyder midlertidigt ophold og beskyttelse til kvinder, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold, trusler herom eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved selv at henvende sig eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Lederen træffer afgørelse om optagelse. Antal pladser Roskilde Kvindekrisecenter har plads til 6 bosiddende kvinder og op til 6 medfølgende børn. Fysiske rammer Beliggenhed: Roskilde Kvindekrisecenter har til huse i en stor villa centralt i Roskilde by, tæt ved station, grønne områder og gode indkøbsfaciliteter. Værelserne: På alle værelserne er der seng, bord, stole, reol, lamper, klædeskab og tv. Fællesrum: Der er fælles badeværelse, køkken spise- og opholdsstue med indrettet tv-stue i den ene ende og legestue til børn i den anden. Der er adgang til vaskekælder med vaskemaskine og tørretumbler samt cykel og barnevognsskur. Udendørsarealer: Villaen har en stor have med havemøbler, grillplads, bålplads og legeplads til børnene. Tilgængelighed: Huset er ikke tilgængeligt for fysisk handicappede, dvs. kørestolsbrugere, døve og blinde.

3 Side3/6 Sikkerhed i huset Krisecentrets indgangsdøre er sikrede og huset har kameraovervågning og dørtelefon. Kun personalet må besvare henvendelser ved hoveddøren. Have og legeområder er indhegnet. Beboerværelserne er beliggende på 1. og 2. sal. Krisecentrets personale og beboere er instrueret i sikkerhedsprocedurer. Beboerne kan bo anonymt på krisecentret. Børnesikring: Der er børnesikring på vinduer i beboerværelser og på fællesarealer. Brandsikkerhed: Der findes en evakueringsplan i samtlige værelser, og der er opsat lovpligtigt brandudstyr. Sundhedsadfærd: Beboerne har selv ansvar for rengøring og hygiejne på deres værelser, og fællesarealer rengøres på skift af beboerne. Der anvendes miljøvenlige rengøringsmidler. Der er rygeforbud i huset. Udenfor er der indrettet rygeplads med sikkerhedsgodkendt askebæger. Ydelser og tilbud Roskilde Kvindekrisecenter tilbyder: Midlertidigt ophold og beskyttelse til kvinder (med eller uden børn), der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler herom. Anonym rådgivning ved personligt fremmøde eller telefonisk henvendelse. Opholdet kan være anonymt. Kvinderne er under opholdet forpligtet til at deltage i almindelige gøremål, som madlavning og rengøring, og det forventes, at kvinderne deltager til fælles husmøde og gruppeundervisning. Vi modtager ikke: Ubehandlede psykisk syge og kvinder med aktivt alkohol eller stofmisbrug. Vi er behjælpelige med henvisning til andre relevante tilbud. Kerneydelser Beskyttet ophold og sikkerhedsvurdering Kriseintervention til kvinder og medfølgende børn Forebyggende arbejde i form af bearbejdelse af følgevirkninger af volden for kvinden Forebyggende arbejde i form af bearbejdelse af følgevirkninger af volden for medfølgende børn. Rådgivning tilbydes andre relevante parter i tilknytning til kvinden (familie, venner, etc.) efter kvindens eget ønske Udarbejdelse af opholdsplan Socialrådgiver-støtte til og/eller kontakt til offentlige myndigheder ift. skilsmisse, forældremyndighed, økonomi, fremtidig bolig, arbejde, uddannelse, politianmeldelse. Socialrådgiver-støtte til ansøgning om fondsmidler Kost og mulighed for tøjvask

4 Side4/6 Faste beboermøder Individuel voldsbearbejdende samtaler Psykoedukation omkring voldens følgevirkninger i gruppeform Efterværn ved fraflytning Rådgivningstilbud til etniske minoritetsgruppers specielle behov herunder arbejde ved hjælp af tolk Ambulant rådgivning ved personligt fremmøde Telefonisk rådgivning og mailbrevkasse Psykolog til børnene Ekstern psykolog Delydelser Henvisning til Landsorganisationen for Kvindekrisecentres (LOKK) tilbud om akut psykologhjælp Udarbejdelse af underretninger efter Loven om Social Service med henblik på at få støtte til børn med trivselsproblemer Tilknyttet lærer til undervisning af børn i skolealderen Efterværn tilbydes tidligere beboere. Samtaler finder sted i grupper, der dannes efter behov Støtteordning til kontaktpersoner i samarbejde med interessegruppe under Dansk Røde Kors Ekstern undervisning i Vold i familien og Hvad er vold? tilbydes gennem Roskilde kommunes kursuskatalog Statistisk registrering af arbejdet Pædagogik Det overordnede udgangspunkt for indsatsen er rehabilitering. Det vil sige at understøtte kvinderne i at opnår så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt uden vold. Med udgangspunkt i faglig kvalificeret viden om voldens følgevirkninger i familien tager indsatsen under opholdet sit udgangspunkt i følgende faseopdelte metoder: Kriseintervention og stabilisering af familien, med fokus på kognition. Forløbet er intensivt metodisk og der arbejdes systematisk med problemløsning. Voldens følgevirkninger bearbejdes via psykoedukation i grupper og ved individuelle samtaler. Behandlingen sker via eksternalisering, således, at det bliver muligt for den enkelte, at se volden som et problem, frem for en identitet. Udslusning hvor fokus vil være forståelsen af sammenhæng mellem egen adfærd og fortidserfaringer samt skabelsen af nye mestringsstrategier. Teoretisk arbejder vi ud fra en bred vifte af metoder og tilgange, herunder krise og traume psykologi, anerkendende tilgang med fokus på ressourcer, narrativ tilgang med fokus på forandringsmuligheder og ny livsidentitet. Almen udviklings psykologiske teorier, circle of sercurity i forhold til mor/barn relationen. Alle voldsudsatte kvinder, som henvender sig om ophold, får en visiteringssamtale for at sikre, at hun tilhører målgruppen samt får det bedst mulige tilbud. Beboerne modtager en velkomstfolder med praktiske oplysninger, husorden, klagemulighed mv. Beboeren vises også rundt i huset. Pædagogerne er ansvarlige for indsatsen omkring børnene og skal sikre, at børnene får bearbejdet deres oplevelser. Dette gøres ved individuelle samtaler, børnegrupper, samt mor/barn samtaler. Psykologen er i huset 1 dag om ugen og har individuelle samtaler med børnene. Pædagogerne er ansvarlige for den voldsbearbejdende indsats i forhold til kvinderne. Dette gøres ved individuelle samtaler, samt psykoedukation i grupper sammen med en psykolog.

5 Side5/6 Udslusning/fraflytning Der arbejdes ud fra at et ophold på kvindekrisecentret, som udgangspunkt er på max. 6 måneder. Det er dog altid lederen af kvindekrisecentret, som vurderer om formålet med opholdet er opfyldt og dermed hvornår der kan ske udskrivning fra krisecentret. Vi tilbyder familierådgivning til alle borgere i Roskilde Kommune. Derudover har vi efterværn for de kvinder, som vi vurderer ved fraflytning har brug for efterværn. Værnet består af socialt gruppearbejde, ambulant rådgivningsforløb, mentorordning og hjemmebesøg. Kvinder der bor i Roskilde området kan ligeledes tilbydes en støtte/kontaktperson i samarbejde med interessegruppe under Dansk Røde Kors. Opholds- og kostbetaling Der opkræves betaling for ophold og kost og taksten fastsættes af kommunalbestyrelsen. Pr. 1. juni 2014 er beløbet for logi 68,00 kr. pr døgn. Betales til anden husleje ses bort fra betaling til logi. Kostpris for voksne er 74,00 kr. pr døgn, kostpris for børn er 36,50 kr. pr. døgn. Procedurer for henvendelse Der kan rettes henvendelse til Roskilde Kvindekrisecenter om indskrivning eller rådgivning i tidsrummet mandag til fredag mellem Lørdag og søndag Visitation Indskrivning på kvindekrisecentret kan ske ved selv at henvende sig eller via anden offentlig myndighed som en sagsbehandler, politi, skadestue mv. Lederen træffer afgørelse om indskrivning i det enkelte tilfælde. I tilfælde af overbelægning henviser personalet til andre krisecentre. En kvinde efterlades aldrig uden en løsning for den akutte situation. Ved modtagelsen af en kvinde og eventuelle børn vurderer krisecentret, om der er behov for speciel hjælp, herunder læge- eller krisehjælp. Der kan træffes aftale om tolkebistand til kvinder der ikke taler dansk, dette sker i samarbejde med den enkelte kvindes kommune. Ophold Kvinderne har ret til at bo anonymt på kvindekrisecentret. Når kvinden har børn med, gør krisecentret opmærksom på, at personalet har skærpet underretningspligt. Alle, der færdes i huset, er underlagt tavshedspligt. Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse Roskilde Kvindekrisecenter er omfattet af den overordnede personalepolitik i Roskilde Kommune. Det dækker arbejdsmiljø- og trivselspolitik, kompetence- og medarbejderudvikling, arbejds- og personaleforhold, lønpolitik, ledelsesgrundlag og samarbejdet og MED-organisation. Herunder regler vedr. sygefravær, ansættelsesprocedurer, arbejdspladsvurdering og medarbejderudviklingssamtaler. Lokalt i kvindekrisecentret udvikles det personalepolitiske i forhold til arbejdspladsvurderinger af de fysiske rammer såvel som det psykiske arbejdsmiljø. Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser for samtlige ansatte. Personalets uddannelsesmæssige baggrund: Personalet i Roskilde Kvindekrisecenter består af socialrådgivere, socialpædagoger, kontorassistenter og en praktisk medarbejder. Alle ansatte har relevant videreuddannelse.

6 Side6/6 Kompetenceniveau og efteruddannelse: Alle ansatte har særlig viden om og erfaring med vold og voldens konsekvenser for den enkelte og for familier. Personalet har alle særlige faglige kompetencer med fokus på sorg/krise intervention, kommunikation og samtale, konflikthåndtering og social- og udlændingelovgivning. For at sikre den faglige kvalitet tilbydes personalet efteruddannelse ved kurser, konferencer, intern vidensdeling m.v. Socialrådgivere, pædagoger og ledelse modtager ekstern og kollegial supervision. Arbejdsgrundlag På Roskilde Kvindekrisecenter møder vi kvinder og børn med respekt, derfor er vores indsats differentieret. Vi yder voldsbearbejdelse til kvinder og børn, således at kvinderne kan træde ud af de mønstre, der har knyttet sig til volden, opnå så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt uden vold. Brugerindflydelse og beboerråd Beboerinddragelse Ifølge 16 i lov om social service skal Roskilde Kommune sørge for, at brugere af kommunes tilbud efter denne lov får indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Brugerindflydelse Foregår primært på det ugentlige husmøde. Klagemuligheder Hvis man som beboer på Roskilde Kvindekrisecenter ønsker at klage over forhold, serviceniveau, behandling eller lignende under ophold, klager man ved at indgive sin klage til lederen af Roskilde Kvindekrisecenter, som behandler klagen. Er man ikke tilfreds med lederens behandling eller afgørelse af klagen, skal lederen sende klagen til: Social og Integration i Roskilde Kommune. Hvis man ved anmodning om ophold på Roskilde Kvindekrisecenter har fået afslag på dette eller hvis man under ophold på Roskilde Kvindekrisecenter bliver bortvist fra centret kan man klage til lederen af Roskilde Kvindekrisecenter. Man kan klage vha. et brev, en mail eller ved at ringe til kvindekrisecentret. Der er ingen særlige krav til selve udformningen, længden mv. af din klage. Heller ikke at klagen begrundes. Klagen skal dog meget gerne indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt dit cpr.nr. Fastholder lederen efter genvurderingen sin afgørelse, skal lederen, senest 4 uger efter din klage er modtaget, sende klagen til: Ankestyrelsen Amaliegade 25 Postboks København K Tilsyn Socialtilsyn Øst fører tilsyn med Roskilde Kvindekrisecenter. Se mere på

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: VIRKSOMHEDSKATALOG 2015 Virksomhedskatalog 2015 Indholdsfortegnelse:. I samarbejdets ånd.... 5 En bevidst professionel indsats døgnet rundt.... 5 Samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed... 5 Fleksibilitet

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN 2013 Indhold BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse... 1 Ydelsesoversigt... 2 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden... 4 BOAS

Læs mere

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 Center for Misbrug Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 E-mailadresse: dfm@esbjergkommune.dk Definition af servicedeklaration:

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 45 87 35 19 Leder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere