Når det gør ondt indeni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når det gør ondt indeni"

Transkript

1 Når det gør ondt indeni Temahæfte om samarbejde og tværfaglighed Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1

2 Samarbejde

3 Samarbejde og tværfaglighed om udviklingshæmmede med sindslidelser Udviklingshæmmede mennesker med sindslidelser skal som andre borgere sikres en tværfaglig, specialiseret og målrettet behandling. Det er derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i, at de har et dobbelt handicap. Og det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan de forskellige fagpersoner i netværket omkring dem kan spille sammen og støtte hinanden i indsatsen. Det fælles mål for det tværfaglige samarbejde bør være at sikre den bedst mulige behandling, for derigennem at støtte den sindslidende til et liv med størst mulig livskvalitet og mindst mulig lidelse. I netværket omkring mennesker med udviklingshæmning og sindslidelser er der flere parter, der kan bidrage til at kvalificere behandlingen af sindslidelsen, ligesom det tværfaglige samarbejde også kan være med til at udbygge den støtte, den udviklingshæmmede har brug for i hverdagen. Når det gælder udviklingshæmmede mennesker uden verbalt sprog, er det ekstra vigtigt, at personerne i netværket: bidrager til at få stillet en korrekt diagnose hjælper med at fortælle den pågældende om lidelsens art, omfang, udvikling og evt. behandling hjælper med at finde den rigtige behandling (psykoterapi og/eller medicinering) giver den bedst mulige støtte i hverdagen. 3

4 Samarbejde De parter, der skal arbejde sammen om behandling og støtte, er typisk pårørende, støttepersoner (medarbejdere i bo- og dagtilbud, kontaktpersoner, lærere og andre), den udviklingshæmmedes egen læge og personer fra behandlersystemet (fx psykiatere, psykiatriske sygeplejersker, psykologer samt social- og sundhedsassistenter). For at kunne anvende de ressourcer, der er i netværket og behandlersystemet, bedst muligt, er det vigtigt at gøre sig klart, at hver af parterne har noget forskelligt at bidrage med i samarbejdet, og at det, den enkelte person kan og ved, har betydning for at kunne give den rette støtte og behandling. I det følgende beskrives de enkelte parters kompetencer samt de krav og forventninger, parterne må have til hinanden i et behandlingsforløb lige fra mistanken om, at der er noget galt, over observation og beskrivelse, til diagnosticering og behandling. 4

5

6 Mistanke Mistanke om psykisk lidelse Pårørende Det er naturligt enten pårørende eller støttepersoner til den udviklingshæmmede, der først får mistanke om, at der er noget galt. Men ofte er de i tvivl om, hvorvidt de tegn, de ser, fx ændret adfærd eller ændret sindsstemning, er symptomer på en psykisk lidelse eller bare et udslag af, at den pågældende person er udviklingshæmmet. Billedet kompliceres yderligere af, at en anderledes og aparte adfærd kan skyldes organiske skader i pandelapperne, uden at der derfor er tale om en sindslidelse. Hvis en pårørende eller en støttepædagog således får på fornemmelsen, at der er noget galt, kan de henvende sig til kommunens eller amtets faglige (pædagogiske, psykologiske, psykiatriske) konsulenter eller tage kontakt til den udviklingshæmmedes egen læge, med henblik på en undersøgelse og evt. henvisning til speciallæge eller psykolog. 6

7 Læge Mange botilbud ser det i dag som en naturlig opgave at sikre, at samfundets almindelige behandlere, herunder den udviklingshæmmedes egen læge, har et indgående kendskab til vedkommende. En konsultation hos den praktiserende læge giver dog muligvis ikke fuld klarhed over, hvad der er galt, fordi lægen måske ikke har mange erfaringer med at skelne mellem symptomer på en sindslidelse og naturlig adfærd, når det drejer sig om mennesker med udviklingshæmning. De fleste praktiserende læger vil derfor henvise til en psykiater, der vil tage sig af den videre behandling. Denne psykiater vil oftest være ansat på et hospitals psykiatriske afdeling, men det er også muligt at henvise til en praktiserende psykiater. Udviklingshæmmede Hvis den udviklingshæmmede selv kan fortælle, hvordan han eller hun har det, og kan give udtryk for, hvilke symptomer der er, er det naturligvis nemmere for den lægelige ekspertise at stille den rette diagnose. Når det ikke er tilfældet, må andre træde ind og formidle viden og oplevelser, der kan kvalificere en diagnosticering. 7

8 Observation

9 Observation og beskrivelse Egne oplysninger Et meget væsentligt element i en psykiatrisk undersøgelse er patientens egne oplysninger. Som sagt kan det imidlertid være svært at få en tilstrækkelig fyldestgørende sygehistorie af den udviklingshæmmede selv. Derfor er de oplysninger, som støttepersoner og pårørende kan give, ekstra vigtige. For at disse oplysninger kan være med til at danne grundlag for at stille en diagnose, er det vigtigt at få en systematiseret beskrivelse af den udviklingshæmmede samt en beskrivelse af, hvorledes og på hvilke punkter vedkommende har ændret adfærd så meget eller på en sådan måde, at omgivelserne fornemmer, at der er noget galt. Det er med andre ord nødvendigt både at beskrive den pågældende persons hele livsforløb og at gøre rede for det seneste tidsforløb (helt frem til mistanken om sindslidelse). Et stadig mere anvendt redskab til løbende at indsamle relevante oplysninger om et udviklingshæmmet menneske er at beskrive den pågældendes livshistorie. Sådanne beskrivelser indebærer, at støttepersonerne kan vurdere vedligeholdelse af færdigheder, udvikling af potentialer eller andre reaktioner på støtten og i bedste fald således også konstatere og beskrive ændringer i adfærd som følge af somatisk eller psykisk sygdom. 9

10 Observation Nødvendige oplysninger Psykiateren, der skal vurdere, om der er tale om en sindslidelse, og evt. stille en diagnose, har således brug for nedenstående oplysninger, i en kort og overskuelig form: Dispositioner for psykiske lidelser, udviklingshæmning, epilepsi, arvelige lidelser og misbrug Fødsel og opvækst. En kort beskrivelse af svangerskab, fødsel, opvækst og udvikling Psyke. Intelligens, sprog, selvhjulpenhed, daglige færdigheder, grundstemning, karaktertræk, vaner og interesser Psykiske traumer. Her kan være tale om fx flytning, sygdom, dødsfald, brudt parforhold eller personaleændringer Tidligere psykiatrisk behandling både ambulant og evt. indlæggelser (diagnoser, behandling, tidspunkt, varighed m.v.), gerne vedlagt udskrivningskort Sociale forhold. Forældre, søskende, barndomshjem, skolegang, kammerater, dagtilbud, evt. tidligere institutionsophold, aktuelt netværk Fysisk tilstand. Evt. allergi, tidligere og kroniske lidelser, herunder evt. indlæggelser, aktuelle klager Nuværende tilstand. Symptomer, forløb, evt. behandling, aktuel tilstand. 10

11 Beskrives den pågældendes livshistorie løbende, vil langt de fleste af ovenstående punkter allerede foreligge. Og beskrivelsen vil oven i købet ofte kunne være udarbejdet i samarbejde med den udviklingshæmmede selv, mens der er tale om normale forhold, hvor sygdom ikke vanskeliggør dialogen. Det er som regel det pædagogiske støttepersonale, der udarbejder en beskrivelse af den udviklingshæmmede, vedkommendes hverdag og den senere tids forandringer i adfærd og humør. I denne forbindelse er det ofte nødvendigt at indhente oplysninger fra journaler og handleplaner. Men det er også vigtigt at inddrage de pårørende i beskrivelsen. De pårørende er dem, der har kendt den pågældende længst, og dermed også dem, som bedst kan bidrage med en kontinuerlig livshistorie og med vigtige oplysninger om tidligere sygdomme m.m. I nogle tilfælde kan det være svært for det pædagogiske støttepersonale at skaffe de oplysninger, der er brug for. Efter Servicelovens vedtagelse og afskaffelsen af institutionsbegrebet, får bo- og dagtilbud ikke længere automatisk journaler på nye brugere. Dette betyder, at oplysninger, som førhen fandtes i bo- og servicetilbuddene som en selvfølge, ikke umiddelbart er tilgængelige. De kan kun skaffes, hvis den udviklingshæmmede selv giver tilladelse til, at personalet rekvirerer og læser de gamle journaler. 11

12 Observation Det er afgørende for den psykiatriske vurdering, at det pædagogiske støttepersonale udarbejder en grundig beskrivelse af ændringer i den udviklingshæmmedes adfærd over tid. Det er ofte pludselige adfærdsændringer (fx ændringer i kostvaner, døgnrytme, søvnrytme, forhold til andre, vredesudbrud, pludselig gråd), der kan indicere en mulig sindslidelse. Desværre finder mange beskrivelser af ændringer i adfærd over tid sted på baggrund af personalets hukommelse og også af og til i forhold til holdninger, vurderinger og oplevelser. I denne forbindelse er det derfor også vigtigt, at pædagogerne gør rede for, hvad der kan have forandret sig i den udviklingshæmmedes liv og hverdag (fx personaleskift, dødsfald i familien, flytning af den pågældende eller en medbeboer, ændrede forhold i dagbeskæftigelsen, forelskelse). For at tage højde for dette kan man fra begyndelsen fokusere på at beskrive den pågældendes normaltilstand på nogle centrale områder, hvorefter man dagligt noterer, om denne stadig gælder (om vedkommende fx stadig er glad og smilende, har god appetit osv.). Dette skal ikke udarte sig til en sygejournal, men blot være en simpel registrering af personens situation med henblik på hurtigt at kunne konstatere ændringer i vedkommendes liv, der har betydet noget for vedkommende. 12

13 I Servicelovens 110 fastslås rammerne og bevillingsgrundlaget for den støtteindsats, som tilbydes den udviklingshæmmede efter vedkommendes individuelle behov. Indsatsen udmøntes i henhold til Servicelovens 111 i en handleplan, der angiver en række konkrete handlemål. Det er derfor en god ide at vedlægge den udviklingshæmmedes handleplan som supplement til de oplysninger, psykiateren har brug for. Handleplanen indeholder nemlig ofte beskrivelser af personens styrker, ressourcer og kompetencer samt af vedkommendes aktuelle hverdag og behov og ønsker i forhold til støtte i denne hverdag. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at børn, unge og voksne udviklingshæmmede, som bor hos deres forældre, ikke har fået udarbejdet en handleplan. Og det er i denne forbindelse ligeledes vigtigt at medtænke de voksne udviklingshæmmede, der arbejder på beskyttede værksteder eller går i dagaflastning og som heller ikke har fået udarbejdet en konkret handleplan, fordi indsatsen ikke indeholder en egentlig omsorgsdel. 13

14 Diagnosticering Diagnosticering Det kan være meget vanskeligt at stille den rigtige diagnose, når det drejer sig om mennesker med svær udviklingshæmning og en psykisk lidelse. For det første kan det være vanskeligt at skelne mellem, hvilke adfærdsafvigelser eller forandringer der skyldes udviklingshæmning, og hvilke der evt. udspringer af en psykisk lidelse. For det andet har udviklingshæmmede i mange tilfælde atypiske symptomer. Og for det tredje kan mange udviklingshæmmede mennesker med sindslidelser ikke give udtryk for deres tilstand eller pine og resultatet kan derfor undertiden være en aggressiv og udfordrende (udadrettet) adfærd. 14

15

16 Behandling Behandling Behandlingen af sindslidelsen vil i nogle tilfælde være udelukkende medicinsk, med jævnlig kontrol i form af blodprøver og konsultation hos en psykiater. Nogle psykiatere kan derudover indgå i mere psykoterapeutiske samtaleforløb med den udviklingshæmmede. Herudover kan der ydes psykologfaglig bistand i form af forskellige terapier. Det kan fx være psykoterapi, hvor den udviklingshæmmede klient bibringes en dybere indsigt i sig selv, egne problemstillinger og måder at reagere i forhold til omverdenen på kognitiv terapi, hvor klienten lærer at tænke og handle på en anden måde, end vedkommende plejer at gøre. Hvis et menneske med udviklingshæmning har svært ved at tale om sine problemer eller sin lidelse, kan psykologer inddrage andre former for terapi som fx tegneterapi, musikterapi, legeterapi eller drømmetydning. Den psykologfaglige bistand kan også tackle personlige kriser eller stressbetingede lidelser hos et menneske med udviklingshæmning. Også det botilbud, hvor den udviklingshæmmede bor, kan supplere den socialpædagogiske støtte med behandlingslignende initiativer i form af fx kostterapi, motion og jeg-støttende samtaler. 16 Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at det kan være uhensigtsmæssigt at etablere for mange (behandlings)initiativer i forhold til en udviklingshæmmet, som er i behandling for en psykisk lidelse. Det kan

17 nemlig i så fald være vanskeligt at justere indsatserne, fordi det kan være svært at finde ud af, hvilke(n) af indsatserne der virker. Pårørende og det pædagogiske støttepersonale spiller en vigtig rolle i forhold til den psykiatriske eller psykologfaglige behandling. Deres opgave består oftest i at støtte den udviklingshæmmede i at få et godt liv med en sindslidelse at støtte den udviklingshæmmede i at tage sin medicin at administrere ordineret og nødvendig medicin (PN-medicin) at observere, om behandlingen har nogen effekt at observere evt. bivirkninger at støtte den udviklingshæmmede i at få fulgt op på behandlingen. 17

18 Behandling For at kunne give den bedst mulige støtte i forhold til den foreskrevne psykiatriske behandling skal pårørende og støttepersoner nødvendigvis have en grundig orientering fra psykiateren om den medicinske behandling i relation til følgende spørgsmål: Er der noget, som den udviklingshæmmede ikke må spise, drikke eller gøre, så længe vedkommende får den ordinerede medicin? Hvordan påvirker medicinen den udviklingshæmmedes adfærd, humør og kompetencer i øvrigt? Hvilke bivirkninger kan der være? Senest hvornår skal det pædagogiske støttepersonale sørge for en kontrol af, om den ordinerede medicin stadig er den bedst mulige, og om det stadig er den rette dosis? Hvornår og hvordan afmedicineres den udviklingshæmmede igen? Forældre og andre pårørende, de forskellige personalegrupper samt speciallæger og psykologer indgår således i et samspil med hensyn til det samlede tilbud til og behandling af den afdækkede problemstilling. 18

19 Støtte Ligesom en psykiater har brug for oplysninger fra de andre samarbejdspartnere (pårørende og støttepersonale) i den udviklingshæmmedes netværk for at kunne stille en diagnose, har disse samarbejdspartnere også behov for informationer fra psykiateren for at kunne støtte op om den ordinerede behandling og yde en selvstændig pædagogisk støtte i hverdagen. De har således brug for, at psykiateren giver sig tid til at tale med dem for at fortælle om og forklare: Hvilken diagnose har den udviklingshæmmede? Hvordan har sygehistorien (anamnesen) været? Hvilken adfærd og hvilke reaktionsmønstre har vedkommende med denne diagnose? Hvordan påvirker det ham eller hende i dagligdagen? Er der eventuelt hjerneskader, der samtidig har en betydning for vedkommendes adfærd, og hvad skal der i den forbindelse tages højde for? Hvilke forventninger kan man have til vedkommende? Hvordan kan man støtte ham eller hende bedst muligt? Hvordan virker medicinen, og hvilke bivirkninger kan der evt. være? Hvordan er prognosen/udviklingen i lidelsen? Hvordan skal det videre forløb foregå opfølgning på behandling, evt. nedtrapning af medicin, anden form for behandling (fx samtaler, musik-, tegne- og legeterapi)? Hvilke symptomer på tilbagefald skal man være opmærksom på? 19

20 Tværfagligt

21 Tværfagligt samarbejde Når flere faggrupper arbejder sammen, er det vigtigt at kende sin faggrænse. Man skal vide noget om, hvordan man systematiserer sine observationer til brug for de andre faggrupper. Når det drejer sig om sindslidelser, er det vigtigt at skabe forståelse for og erkendelse af sygdomsbegrebet, da det skaber ro og giver et afstemt ambitionsniveau. Det er nemlig vigtigt, at især det pædagogiske støttepersonale ikke kun tænker i udvikling for et udviklingshæmmet menneske med sindslidelse, men også har fokus på at stabilisere tilstanden og måske begrænse de stimuli, der kan være medvirkende årsag til lidelsens frembrud. I det tværfaglige samarbejde er det også vigtigt at tage højde for, at alle offentligt ansatte har tavshedspligt om fortrolige oplysninger. Det betyder blandt andet, at oplysninger om en persons helbredsforhold, race, religion og seksualitet ikke må gives videre til private eller offentlige myndigheder uden at den, det handler om, har givet sit samtykke. Af samtykket skal det fremgå, hvilke oplysninger der er tale om, hvem de må videregives til og til hvilket formål. Det kan således fx være en god ide at holde et møde, hvor alle implicerede parter også den udviklingshæmmede, hvis det er hensigtsmæssigt drøfter, hvad der videre skal ske, og hvem der har ansvaret for hvad. Det vil sikre den bedst mulige opfølgning og støtte og den bedst mulige anvendelse af de ressourcer, der er i behandlersystemet og i netværket til gavn for den udviklingshæmmede. 21

22 Sindslidelse Tjekliste 1. Faser i en behandling Mistanke om en psykisk lidelse Observation og beskrivelse Symptomer (typiske/atypiske) Vurdering og diagnosticering Behandling hvad skal der ske? Hvem gør hvad? Hvornår skal behandlingen tages op til revurdering og hvem har ansvaret for, at dette gøres? 2. Den udviklingshæmmede Hvordan oplever den udviklingshæmmede sin sygdom? Hvordan kan den udviklingshæmmede inddrages? 3. Pårørende Hvad ved de pårørende (livshistorie, sygdomsforløb)? Hvad kan de pårørende (støtte)? Pædagogisk støttepersonale Hvad ved de pædagogiske medarbejdere? Hvilke krav stiller psykiatrien til det pædagogiske personale i forhold til diagnosticering (observationer og systematiserede beskrivelser af adfærd)? Hvordan kan den pædagogiske medarbejder understøtte en behandling? Igangsættelse, koordinering og opfølgning på en behandling hvilke funktioner og ansvarsområder ligger hos det pædagogiske støttepersonale?

23 5. Psykiater og psykolog Vurdering og diagnosticering Beskrivelse af adfærd og reaktionsmønstre og forklaring heraf til pårørende og støttepersonale Beskrivelse af medicinsk behandling og forklaring heraf til pårørende og støttepersonale Beskrivelse af terapeutisk behandling og forklaring heraf til pårørende og støttepersonale Behandling i form af medicin og/eller terapi Medicinkontrol, nedtrapning, afmedicinering ansvar og fastsættelse af tidsfrister Eventuel opfølgning gennem distriktspsykiatri 23

24 Sindslidelse Mere information Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade København K Tlf Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning Skovagervej Risskov Tlf Bøger: Psykofarmaka behandling af psykiske lidelser med nervemedicin, Psykiatrifonden, 1998 Jarle Eknes (red.): Utviklingshemming og psykisk helse, Universitetsforlaget 2000 Internet: (Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmnings hjemmeside) Fagblade: Vipu Viden (Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmnings kvartalsblad) Cd-rom: Oligos (Computerleksikon om psykiatri og udviklingshæmning) Temahæftet er del af en serie om udviklingshæmmede med sindslidelser udgivet af Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning, 2002 Tekst: Søs Balch Olsen, Marianne Hørdam og Birger Perlt Forsideillustration: Jakob Kjeldberg Foto: Kissen Møller Hansen Grafisk tilrettelæggelse og illustrationer: Christian McIlquham Schmidt Tryk: SLM Grafisk 24 ISBN nr.:

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Trekløveret. Pædagogisk Handleplan

Trekløveret. Pædagogisk Handleplan 1 Trekløveret Pædagogisk Handleplan Vejledning... 2 Indbydelse til handleplansmøde.... 4 Samtykkeerklæring... 5 Faktuelle Oplysninger... 6 Pædagogisk udredning... 8 Økonomiske oplysninger... 13 Brugerinddragelse....

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik Temadage November 2008 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Jyllandsposten: Forældre frygter for deres børns liv. JP

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Supervision & radgivning

Supervision & radgivning Supervision & radgivning R å d g i v n i n g s a f d e l i n g e n supervision_16x16.indd 1 22/03/09 22:41:41 Radgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Rådgivningsafdelingen, der er en selvstændig afdeling

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Beboernes individuelle plan

Beboernes individuelle plan 13 12 2010 14:12 Beboernes individuelle plan Procedure Formål Formålet med denne procedure er: at den enkelte beboers ønsker, mål og behov tilgodeses gennem en målrettet og sammenhængende indsats og, at

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe for patienter med BMI mindst 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen

En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen Skemaet indeholder andel del af bilag 2 fra Samarbejdsaftalen på det børne- og ungdomspsykiatriske område, 2010. En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både positive og

Læs mere

Funktionsevnevurderingsredskab

Funktionsevnevurderingsredskab Funktionsevnevurderingsredskab Om funktionsevnevurderingsredskabet (FEVS) FEVS anvendes af sagsbehandlere til at vurdere borgernes funktionsniveau, og benyttes ved vurderinger efter 85, 107 og 108. Sagsbehandleren

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk Begrebsafklaring psykiatri Majbrith Schioldan Kusk Lidt om de gales historie Ordet gal Ordet gal kendes fra oldnordisk som "galr" (substantiv) eller "galder" (verbum) i betydningen "at skrige". Det er

Læs mere

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge Psykiatri Information om DEPRESSION hos børn og unge 2 HVAD ER DEPRESSION hos børn og unge? Depression er en sygdom, der påvirker både sind og krop. Børn og unge med depression oplever at være triste,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

INDSTILLING TIL BOTILBUD FOR VOKSNE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 107, 108. Anmodning om visitation til følgende botilbud: Postnr:..

INDSTILLING TIL BOTILBUD FOR VOKSNE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 107, 108. Anmodning om visitation til følgende botilbud: Postnr:.. INDSTILLING TIL BOTILBUD FOR VOKSNE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 107, 108 Anmodning om visitation til følgende botilbud: Navn: Adresse: Postnr:.. Ansøgerens personlige data: Navn Personnummer Civilstand

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Individuelle Overvejelsessamtaler. Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Individuelle Overvejelsessamtaler. Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Individuelle Overvejelsessamtaler Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsessamtaler, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede indenfor MISBRUG OG UDSATTE OMRÅDET Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede i KRIMINALFORSORGEN Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Anbefalinger for ADHD. -behandling på specialinstitutioner for børn og unge. Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling

Anbefalinger for ADHD. -behandling på specialinstitutioner for børn og unge. Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling ADHD Anbefalinger for -behandling på specialinstitutioner for børn og unge Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger for ADHD - behandling på specialinstitutioner for børn og unge Hæftet

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Jette Højsted Specialeansvarlig overlæge Hvorfor skal vi opleve smerter? Vi oplever

Læs mere

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE Indhold 1. Patientrejse med tilhørende brugerrejser.... 1 1.Patientrejse med tilhørende brugerrejser. Persona Den psykiatriske

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Distriktspsykiatrien Køge

Distriktspsykiatrien Køge Distriktspsykiatrien Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere