Når det gør ondt indeni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når det gør ondt indeni"

Transkript

1 Når det gør ondt indeni Temahæfte om samarbejde og tværfaglighed Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1

2 Samarbejde

3 Samarbejde og tværfaglighed om udviklingshæmmede med sindslidelser Udviklingshæmmede mennesker med sindslidelser skal som andre borgere sikres en tværfaglig, specialiseret og målrettet behandling. Det er derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i, at de har et dobbelt handicap. Og det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan de forskellige fagpersoner i netværket omkring dem kan spille sammen og støtte hinanden i indsatsen. Det fælles mål for det tværfaglige samarbejde bør være at sikre den bedst mulige behandling, for derigennem at støtte den sindslidende til et liv med størst mulig livskvalitet og mindst mulig lidelse. I netværket omkring mennesker med udviklingshæmning og sindslidelser er der flere parter, der kan bidrage til at kvalificere behandlingen af sindslidelsen, ligesom det tværfaglige samarbejde også kan være med til at udbygge den støtte, den udviklingshæmmede har brug for i hverdagen. Når det gælder udviklingshæmmede mennesker uden verbalt sprog, er det ekstra vigtigt, at personerne i netværket: bidrager til at få stillet en korrekt diagnose hjælper med at fortælle den pågældende om lidelsens art, omfang, udvikling og evt. behandling hjælper med at finde den rigtige behandling (psykoterapi og/eller medicinering) giver den bedst mulige støtte i hverdagen. 3

4 Samarbejde De parter, der skal arbejde sammen om behandling og støtte, er typisk pårørende, støttepersoner (medarbejdere i bo- og dagtilbud, kontaktpersoner, lærere og andre), den udviklingshæmmedes egen læge og personer fra behandlersystemet (fx psykiatere, psykiatriske sygeplejersker, psykologer samt social- og sundhedsassistenter). For at kunne anvende de ressourcer, der er i netværket og behandlersystemet, bedst muligt, er det vigtigt at gøre sig klart, at hver af parterne har noget forskelligt at bidrage med i samarbejdet, og at det, den enkelte person kan og ved, har betydning for at kunne give den rette støtte og behandling. I det følgende beskrives de enkelte parters kompetencer samt de krav og forventninger, parterne må have til hinanden i et behandlingsforløb lige fra mistanken om, at der er noget galt, over observation og beskrivelse, til diagnosticering og behandling. 4

5

6 Mistanke Mistanke om psykisk lidelse Pårørende Det er naturligt enten pårørende eller støttepersoner til den udviklingshæmmede, der først får mistanke om, at der er noget galt. Men ofte er de i tvivl om, hvorvidt de tegn, de ser, fx ændret adfærd eller ændret sindsstemning, er symptomer på en psykisk lidelse eller bare et udslag af, at den pågældende person er udviklingshæmmet. Billedet kompliceres yderligere af, at en anderledes og aparte adfærd kan skyldes organiske skader i pandelapperne, uden at der derfor er tale om en sindslidelse. Hvis en pårørende eller en støttepædagog således får på fornemmelsen, at der er noget galt, kan de henvende sig til kommunens eller amtets faglige (pædagogiske, psykologiske, psykiatriske) konsulenter eller tage kontakt til den udviklingshæmmedes egen læge, med henblik på en undersøgelse og evt. henvisning til speciallæge eller psykolog. 6

7 Læge Mange botilbud ser det i dag som en naturlig opgave at sikre, at samfundets almindelige behandlere, herunder den udviklingshæmmedes egen læge, har et indgående kendskab til vedkommende. En konsultation hos den praktiserende læge giver dog muligvis ikke fuld klarhed over, hvad der er galt, fordi lægen måske ikke har mange erfaringer med at skelne mellem symptomer på en sindslidelse og naturlig adfærd, når det drejer sig om mennesker med udviklingshæmning. De fleste praktiserende læger vil derfor henvise til en psykiater, der vil tage sig af den videre behandling. Denne psykiater vil oftest være ansat på et hospitals psykiatriske afdeling, men det er også muligt at henvise til en praktiserende psykiater. Udviklingshæmmede Hvis den udviklingshæmmede selv kan fortælle, hvordan han eller hun har det, og kan give udtryk for, hvilke symptomer der er, er det naturligvis nemmere for den lægelige ekspertise at stille den rette diagnose. Når det ikke er tilfældet, må andre træde ind og formidle viden og oplevelser, der kan kvalificere en diagnosticering. 7

8 Observation

9 Observation og beskrivelse Egne oplysninger Et meget væsentligt element i en psykiatrisk undersøgelse er patientens egne oplysninger. Som sagt kan det imidlertid være svært at få en tilstrækkelig fyldestgørende sygehistorie af den udviklingshæmmede selv. Derfor er de oplysninger, som støttepersoner og pårørende kan give, ekstra vigtige. For at disse oplysninger kan være med til at danne grundlag for at stille en diagnose, er det vigtigt at få en systematiseret beskrivelse af den udviklingshæmmede samt en beskrivelse af, hvorledes og på hvilke punkter vedkommende har ændret adfærd så meget eller på en sådan måde, at omgivelserne fornemmer, at der er noget galt. Det er med andre ord nødvendigt både at beskrive den pågældende persons hele livsforløb og at gøre rede for det seneste tidsforløb (helt frem til mistanken om sindslidelse). Et stadig mere anvendt redskab til løbende at indsamle relevante oplysninger om et udviklingshæmmet menneske er at beskrive den pågældendes livshistorie. Sådanne beskrivelser indebærer, at støttepersonerne kan vurdere vedligeholdelse af færdigheder, udvikling af potentialer eller andre reaktioner på støtten og i bedste fald således også konstatere og beskrive ændringer i adfærd som følge af somatisk eller psykisk sygdom. 9

10 Observation Nødvendige oplysninger Psykiateren, der skal vurdere, om der er tale om en sindslidelse, og evt. stille en diagnose, har således brug for nedenstående oplysninger, i en kort og overskuelig form: Dispositioner for psykiske lidelser, udviklingshæmning, epilepsi, arvelige lidelser og misbrug Fødsel og opvækst. En kort beskrivelse af svangerskab, fødsel, opvækst og udvikling Psyke. Intelligens, sprog, selvhjulpenhed, daglige færdigheder, grundstemning, karaktertræk, vaner og interesser Psykiske traumer. Her kan være tale om fx flytning, sygdom, dødsfald, brudt parforhold eller personaleændringer Tidligere psykiatrisk behandling både ambulant og evt. indlæggelser (diagnoser, behandling, tidspunkt, varighed m.v.), gerne vedlagt udskrivningskort Sociale forhold. Forældre, søskende, barndomshjem, skolegang, kammerater, dagtilbud, evt. tidligere institutionsophold, aktuelt netværk Fysisk tilstand. Evt. allergi, tidligere og kroniske lidelser, herunder evt. indlæggelser, aktuelle klager Nuværende tilstand. Symptomer, forløb, evt. behandling, aktuel tilstand. 10

11 Beskrives den pågældendes livshistorie løbende, vil langt de fleste af ovenstående punkter allerede foreligge. Og beskrivelsen vil oven i købet ofte kunne være udarbejdet i samarbejde med den udviklingshæmmede selv, mens der er tale om normale forhold, hvor sygdom ikke vanskeliggør dialogen. Det er som regel det pædagogiske støttepersonale, der udarbejder en beskrivelse af den udviklingshæmmede, vedkommendes hverdag og den senere tids forandringer i adfærd og humør. I denne forbindelse er det ofte nødvendigt at indhente oplysninger fra journaler og handleplaner. Men det er også vigtigt at inddrage de pårørende i beskrivelsen. De pårørende er dem, der har kendt den pågældende længst, og dermed også dem, som bedst kan bidrage med en kontinuerlig livshistorie og med vigtige oplysninger om tidligere sygdomme m.m. I nogle tilfælde kan det være svært for det pædagogiske støttepersonale at skaffe de oplysninger, der er brug for. Efter Servicelovens vedtagelse og afskaffelsen af institutionsbegrebet, får bo- og dagtilbud ikke længere automatisk journaler på nye brugere. Dette betyder, at oplysninger, som førhen fandtes i bo- og servicetilbuddene som en selvfølge, ikke umiddelbart er tilgængelige. De kan kun skaffes, hvis den udviklingshæmmede selv giver tilladelse til, at personalet rekvirerer og læser de gamle journaler. 11

12 Observation Det er afgørende for den psykiatriske vurdering, at det pædagogiske støttepersonale udarbejder en grundig beskrivelse af ændringer i den udviklingshæmmedes adfærd over tid. Det er ofte pludselige adfærdsændringer (fx ændringer i kostvaner, døgnrytme, søvnrytme, forhold til andre, vredesudbrud, pludselig gråd), der kan indicere en mulig sindslidelse. Desværre finder mange beskrivelser af ændringer i adfærd over tid sted på baggrund af personalets hukommelse og også af og til i forhold til holdninger, vurderinger og oplevelser. I denne forbindelse er det derfor også vigtigt, at pædagogerne gør rede for, hvad der kan have forandret sig i den udviklingshæmmedes liv og hverdag (fx personaleskift, dødsfald i familien, flytning af den pågældende eller en medbeboer, ændrede forhold i dagbeskæftigelsen, forelskelse). For at tage højde for dette kan man fra begyndelsen fokusere på at beskrive den pågældendes normaltilstand på nogle centrale områder, hvorefter man dagligt noterer, om denne stadig gælder (om vedkommende fx stadig er glad og smilende, har god appetit osv.). Dette skal ikke udarte sig til en sygejournal, men blot være en simpel registrering af personens situation med henblik på hurtigt at kunne konstatere ændringer i vedkommendes liv, der har betydet noget for vedkommende. 12

13 I Servicelovens 110 fastslås rammerne og bevillingsgrundlaget for den støtteindsats, som tilbydes den udviklingshæmmede efter vedkommendes individuelle behov. Indsatsen udmøntes i henhold til Servicelovens 111 i en handleplan, der angiver en række konkrete handlemål. Det er derfor en god ide at vedlægge den udviklingshæmmedes handleplan som supplement til de oplysninger, psykiateren har brug for. Handleplanen indeholder nemlig ofte beskrivelser af personens styrker, ressourcer og kompetencer samt af vedkommendes aktuelle hverdag og behov og ønsker i forhold til støtte i denne hverdag. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at børn, unge og voksne udviklingshæmmede, som bor hos deres forældre, ikke har fået udarbejdet en handleplan. Og det er i denne forbindelse ligeledes vigtigt at medtænke de voksne udviklingshæmmede, der arbejder på beskyttede værksteder eller går i dagaflastning og som heller ikke har fået udarbejdet en konkret handleplan, fordi indsatsen ikke indeholder en egentlig omsorgsdel. 13

14 Diagnosticering Diagnosticering Det kan være meget vanskeligt at stille den rigtige diagnose, når det drejer sig om mennesker med svær udviklingshæmning og en psykisk lidelse. For det første kan det være vanskeligt at skelne mellem, hvilke adfærdsafvigelser eller forandringer der skyldes udviklingshæmning, og hvilke der evt. udspringer af en psykisk lidelse. For det andet har udviklingshæmmede i mange tilfælde atypiske symptomer. Og for det tredje kan mange udviklingshæmmede mennesker med sindslidelser ikke give udtryk for deres tilstand eller pine og resultatet kan derfor undertiden være en aggressiv og udfordrende (udadrettet) adfærd. 14

15

16 Behandling Behandling Behandlingen af sindslidelsen vil i nogle tilfælde være udelukkende medicinsk, med jævnlig kontrol i form af blodprøver og konsultation hos en psykiater. Nogle psykiatere kan derudover indgå i mere psykoterapeutiske samtaleforløb med den udviklingshæmmede. Herudover kan der ydes psykologfaglig bistand i form af forskellige terapier. Det kan fx være psykoterapi, hvor den udviklingshæmmede klient bibringes en dybere indsigt i sig selv, egne problemstillinger og måder at reagere i forhold til omverdenen på kognitiv terapi, hvor klienten lærer at tænke og handle på en anden måde, end vedkommende plejer at gøre. Hvis et menneske med udviklingshæmning har svært ved at tale om sine problemer eller sin lidelse, kan psykologer inddrage andre former for terapi som fx tegneterapi, musikterapi, legeterapi eller drømmetydning. Den psykologfaglige bistand kan også tackle personlige kriser eller stressbetingede lidelser hos et menneske med udviklingshæmning. Også det botilbud, hvor den udviklingshæmmede bor, kan supplere den socialpædagogiske støtte med behandlingslignende initiativer i form af fx kostterapi, motion og jeg-støttende samtaler. 16 Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at det kan være uhensigtsmæssigt at etablere for mange (behandlings)initiativer i forhold til en udviklingshæmmet, som er i behandling for en psykisk lidelse. Det kan

17 nemlig i så fald være vanskeligt at justere indsatserne, fordi det kan være svært at finde ud af, hvilke(n) af indsatserne der virker. Pårørende og det pædagogiske støttepersonale spiller en vigtig rolle i forhold til den psykiatriske eller psykologfaglige behandling. Deres opgave består oftest i at støtte den udviklingshæmmede i at få et godt liv med en sindslidelse at støtte den udviklingshæmmede i at tage sin medicin at administrere ordineret og nødvendig medicin (PN-medicin) at observere, om behandlingen har nogen effekt at observere evt. bivirkninger at støtte den udviklingshæmmede i at få fulgt op på behandlingen. 17

18 Behandling For at kunne give den bedst mulige støtte i forhold til den foreskrevne psykiatriske behandling skal pårørende og støttepersoner nødvendigvis have en grundig orientering fra psykiateren om den medicinske behandling i relation til følgende spørgsmål: Er der noget, som den udviklingshæmmede ikke må spise, drikke eller gøre, så længe vedkommende får den ordinerede medicin? Hvordan påvirker medicinen den udviklingshæmmedes adfærd, humør og kompetencer i øvrigt? Hvilke bivirkninger kan der være? Senest hvornår skal det pædagogiske støttepersonale sørge for en kontrol af, om den ordinerede medicin stadig er den bedst mulige, og om det stadig er den rette dosis? Hvornår og hvordan afmedicineres den udviklingshæmmede igen? Forældre og andre pårørende, de forskellige personalegrupper samt speciallæger og psykologer indgår således i et samspil med hensyn til det samlede tilbud til og behandling af den afdækkede problemstilling. 18

19 Støtte Ligesom en psykiater har brug for oplysninger fra de andre samarbejdspartnere (pårørende og støttepersonale) i den udviklingshæmmedes netværk for at kunne stille en diagnose, har disse samarbejdspartnere også behov for informationer fra psykiateren for at kunne støtte op om den ordinerede behandling og yde en selvstændig pædagogisk støtte i hverdagen. De har således brug for, at psykiateren giver sig tid til at tale med dem for at fortælle om og forklare: Hvilken diagnose har den udviklingshæmmede? Hvordan har sygehistorien (anamnesen) været? Hvilken adfærd og hvilke reaktionsmønstre har vedkommende med denne diagnose? Hvordan påvirker det ham eller hende i dagligdagen? Er der eventuelt hjerneskader, der samtidig har en betydning for vedkommendes adfærd, og hvad skal der i den forbindelse tages højde for? Hvilke forventninger kan man have til vedkommende? Hvordan kan man støtte ham eller hende bedst muligt? Hvordan virker medicinen, og hvilke bivirkninger kan der evt. være? Hvordan er prognosen/udviklingen i lidelsen? Hvordan skal det videre forløb foregå opfølgning på behandling, evt. nedtrapning af medicin, anden form for behandling (fx samtaler, musik-, tegne- og legeterapi)? Hvilke symptomer på tilbagefald skal man være opmærksom på? 19

20 Tværfagligt

21 Tværfagligt samarbejde Når flere faggrupper arbejder sammen, er det vigtigt at kende sin faggrænse. Man skal vide noget om, hvordan man systematiserer sine observationer til brug for de andre faggrupper. Når det drejer sig om sindslidelser, er det vigtigt at skabe forståelse for og erkendelse af sygdomsbegrebet, da det skaber ro og giver et afstemt ambitionsniveau. Det er nemlig vigtigt, at især det pædagogiske støttepersonale ikke kun tænker i udvikling for et udviklingshæmmet menneske med sindslidelse, men også har fokus på at stabilisere tilstanden og måske begrænse de stimuli, der kan være medvirkende årsag til lidelsens frembrud. I det tværfaglige samarbejde er det også vigtigt at tage højde for, at alle offentligt ansatte har tavshedspligt om fortrolige oplysninger. Det betyder blandt andet, at oplysninger om en persons helbredsforhold, race, religion og seksualitet ikke må gives videre til private eller offentlige myndigheder uden at den, det handler om, har givet sit samtykke. Af samtykket skal det fremgå, hvilke oplysninger der er tale om, hvem de må videregives til og til hvilket formål. Det kan således fx være en god ide at holde et møde, hvor alle implicerede parter også den udviklingshæmmede, hvis det er hensigtsmæssigt drøfter, hvad der videre skal ske, og hvem der har ansvaret for hvad. Det vil sikre den bedst mulige opfølgning og støtte og den bedst mulige anvendelse af de ressourcer, der er i behandlersystemet og i netværket til gavn for den udviklingshæmmede. 21

22 Sindslidelse Tjekliste 1. Faser i en behandling Mistanke om en psykisk lidelse Observation og beskrivelse Symptomer (typiske/atypiske) Vurdering og diagnosticering Behandling hvad skal der ske? Hvem gør hvad? Hvornår skal behandlingen tages op til revurdering og hvem har ansvaret for, at dette gøres? 2. Den udviklingshæmmede Hvordan oplever den udviklingshæmmede sin sygdom? Hvordan kan den udviklingshæmmede inddrages? 3. Pårørende Hvad ved de pårørende (livshistorie, sygdomsforløb)? Hvad kan de pårørende (støtte)? Pædagogisk støttepersonale Hvad ved de pædagogiske medarbejdere? Hvilke krav stiller psykiatrien til det pædagogiske personale i forhold til diagnosticering (observationer og systematiserede beskrivelser af adfærd)? Hvordan kan den pædagogiske medarbejder understøtte en behandling? Igangsættelse, koordinering og opfølgning på en behandling hvilke funktioner og ansvarsområder ligger hos det pædagogiske støttepersonale?

23 5. Psykiater og psykolog Vurdering og diagnosticering Beskrivelse af adfærd og reaktionsmønstre og forklaring heraf til pårørende og støttepersonale Beskrivelse af medicinsk behandling og forklaring heraf til pårørende og støttepersonale Beskrivelse af terapeutisk behandling og forklaring heraf til pårørende og støttepersonale Behandling i form af medicin og/eller terapi Medicinkontrol, nedtrapning, afmedicinering ansvar og fastsættelse af tidsfrister Eventuel opfølgning gennem distriktspsykiatri 23

24 Sindslidelse Mere information Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade København K Tlf Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning Skovagervej Risskov Tlf Bøger: Psykofarmaka behandling af psykiske lidelser med nervemedicin, Psykiatrifonden, 1998 Jarle Eknes (red.): Utviklingshemming og psykisk helse, Universitetsforlaget 2000 Internet: (Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmnings hjemmeside) Fagblade: Vipu Viden (Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmnings kvartalsblad) Cd-rom: Oligos (Computerleksikon om psykiatri og udviklingshæmning) Temahæftet er del af en serie om udviklingshæmmede med sindslidelser udgivet af Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning, 2002 Tekst: Søs Balch Olsen, Marianne Hørdam og Birger Perlt Forsideillustration: Jakob Kjeldberg Foto: Kissen Møller Hansen Grafisk tilrettelæggelse og illustrationer: Christian McIlquham Schmidt Tryk: SLM Grafisk 24 ISBN nr.:

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse 4 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere