Når det gør ondt indeni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når det gør ondt indeni"

Transkript

1 Når det gør ondt indeni Temahæfte om samarbejde og tværfaglighed Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1

2 Samarbejde

3 Samarbejde og tværfaglighed om udviklingshæmmede med sindslidelser Udviklingshæmmede mennesker med sindslidelser skal som andre borgere sikres en tværfaglig, specialiseret og målrettet behandling. Det er derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i, at de har et dobbelt handicap. Og det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan de forskellige fagpersoner i netværket omkring dem kan spille sammen og støtte hinanden i indsatsen. Det fælles mål for det tværfaglige samarbejde bør være at sikre den bedst mulige behandling, for derigennem at støtte den sindslidende til et liv med størst mulig livskvalitet og mindst mulig lidelse. I netværket omkring mennesker med udviklingshæmning og sindslidelser er der flere parter, der kan bidrage til at kvalificere behandlingen af sindslidelsen, ligesom det tværfaglige samarbejde også kan være med til at udbygge den støtte, den udviklingshæmmede har brug for i hverdagen. Når det gælder udviklingshæmmede mennesker uden verbalt sprog, er det ekstra vigtigt, at personerne i netværket: bidrager til at få stillet en korrekt diagnose hjælper med at fortælle den pågældende om lidelsens art, omfang, udvikling og evt. behandling hjælper med at finde den rigtige behandling (psykoterapi og/eller medicinering) giver den bedst mulige støtte i hverdagen. 3

4 Samarbejde De parter, der skal arbejde sammen om behandling og støtte, er typisk pårørende, støttepersoner (medarbejdere i bo- og dagtilbud, kontaktpersoner, lærere og andre), den udviklingshæmmedes egen læge og personer fra behandlersystemet (fx psykiatere, psykiatriske sygeplejersker, psykologer samt social- og sundhedsassistenter). For at kunne anvende de ressourcer, der er i netværket og behandlersystemet, bedst muligt, er det vigtigt at gøre sig klart, at hver af parterne har noget forskelligt at bidrage med i samarbejdet, og at det, den enkelte person kan og ved, har betydning for at kunne give den rette støtte og behandling. I det følgende beskrives de enkelte parters kompetencer samt de krav og forventninger, parterne må have til hinanden i et behandlingsforløb lige fra mistanken om, at der er noget galt, over observation og beskrivelse, til diagnosticering og behandling. 4

5

6 Mistanke Mistanke om psykisk lidelse Pårørende Det er naturligt enten pårørende eller støttepersoner til den udviklingshæmmede, der først får mistanke om, at der er noget galt. Men ofte er de i tvivl om, hvorvidt de tegn, de ser, fx ændret adfærd eller ændret sindsstemning, er symptomer på en psykisk lidelse eller bare et udslag af, at den pågældende person er udviklingshæmmet. Billedet kompliceres yderligere af, at en anderledes og aparte adfærd kan skyldes organiske skader i pandelapperne, uden at der derfor er tale om en sindslidelse. Hvis en pårørende eller en støttepædagog således får på fornemmelsen, at der er noget galt, kan de henvende sig til kommunens eller amtets faglige (pædagogiske, psykologiske, psykiatriske) konsulenter eller tage kontakt til den udviklingshæmmedes egen læge, med henblik på en undersøgelse og evt. henvisning til speciallæge eller psykolog. 6

7 Læge Mange botilbud ser det i dag som en naturlig opgave at sikre, at samfundets almindelige behandlere, herunder den udviklingshæmmedes egen læge, har et indgående kendskab til vedkommende. En konsultation hos den praktiserende læge giver dog muligvis ikke fuld klarhed over, hvad der er galt, fordi lægen måske ikke har mange erfaringer med at skelne mellem symptomer på en sindslidelse og naturlig adfærd, når det drejer sig om mennesker med udviklingshæmning. De fleste praktiserende læger vil derfor henvise til en psykiater, der vil tage sig af den videre behandling. Denne psykiater vil oftest være ansat på et hospitals psykiatriske afdeling, men det er også muligt at henvise til en praktiserende psykiater. Udviklingshæmmede Hvis den udviklingshæmmede selv kan fortælle, hvordan han eller hun har det, og kan give udtryk for, hvilke symptomer der er, er det naturligvis nemmere for den lægelige ekspertise at stille den rette diagnose. Når det ikke er tilfældet, må andre træde ind og formidle viden og oplevelser, der kan kvalificere en diagnosticering. 7

8 Observation

9 Observation og beskrivelse Egne oplysninger Et meget væsentligt element i en psykiatrisk undersøgelse er patientens egne oplysninger. Som sagt kan det imidlertid være svært at få en tilstrækkelig fyldestgørende sygehistorie af den udviklingshæmmede selv. Derfor er de oplysninger, som støttepersoner og pårørende kan give, ekstra vigtige. For at disse oplysninger kan være med til at danne grundlag for at stille en diagnose, er det vigtigt at få en systematiseret beskrivelse af den udviklingshæmmede samt en beskrivelse af, hvorledes og på hvilke punkter vedkommende har ændret adfærd så meget eller på en sådan måde, at omgivelserne fornemmer, at der er noget galt. Det er med andre ord nødvendigt både at beskrive den pågældende persons hele livsforløb og at gøre rede for det seneste tidsforløb (helt frem til mistanken om sindslidelse). Et stadig mere anvendt redskab til løbende at indsamle relevante oplysninger om et udviklingshæmmet menneske er at beskrive den pågældendes livshistorie. Sådanne beskrivelser indebærer, at støttepersonerne kan vurdere vedligeholdelse af færdigheder, udvikling af potentialer eller andre reaktioner på støtten og i bedste fald således også konstatere og beskrive ændringer i adfærd som følge af somatisk eller psykisk sygdom. 9

10 Observation Nødvendige oplysninger Psykiateren, der skal vurdere, om der er tale om en sindslidelse, og evt. stille en diagnose, har således brug for nedenstående oplysninger, i en kort og overskuelig form: Dispositioner for psykiske lidelser, udviklingshæmning, epilepsi, arvelige lidelser og misbrug Fødsel og opvækst. En kort beskrivelse af svangerskab, fødsel, opvækst og udvikling Psyke. Intelligens, sprog, selvhjulpenhed, daglige færdigheder, grundstemning, karaktertræk, vaner og interesser Psykiske traumer. Her kan være tale om fx flytning, sygdom, dødsfald, brudt parforhold eller personaleændringer Tidligere psykiatrisk behandling både ambulant og evt. indlæggelser (diagnoser, behandling, tidspunkt, varighed m.v.), gerne vedlagt udskrivningskort Sociale forhold. Forældre, søskende, barndomshjem, skolegang, kammerater, dagtilbud, evt. tidligere institutionsophold, aktuelt netværk Fysisk tilstand. Evt. allergi, tidligere og kroniske lidelser, herunder evt. indlæggelser, aktuelle klager Nuværende tilstand. Symptomer, forløb, evt. behandling, aktuel tilstand. 10

11 Beskrives den pågældendes livshistorie løbende, vil langt de fleste af ovenstående punkter allerede foreligge. Og beskrivelsen vil oven i købet ofte kunne være udarbejdet i samarbejde med den udviklingshæmmede selv, mens der er tale om normale forhold, hvor sygdom ikke vanskeliggør dialogen. Det er som regel det pædagogiske støttepersonale, der udarbejder en beskrivelse af den udviklingshæmmede, vedkommendes hverdag og den senere tids forandringer i adfærd og humør. I denne forbindelse er det ofte nødvendigt at indhente oplysninger fra journaler og handleplaner. Men det er også vigtigt at inddrage de pårørende i beskrivelsen. De pårørende er dem, der har kendt den pågældende længst, og dermed også dem, som bedst kan bidrage med en kontinuerlig livshistorie og med vigtige oplysninger om tidligere sygdomme m.m. I nogle tilfælde kan det være svært for det pædagogiske støttepersonale at skaffe de oplysninger, der er brug for. Efter Servicelovens vedtagelse og afskaffelsen af institutionsbegrebet, får bo- og dagtilbud ikke længere automatisk journaler på nye brugere. Dette betyder, at oplysninger, som førhen fandtes i bo- og servicetilbuddene som en selvfølge, ikke umiddelbart er tilgængelige. De kan kun skaffes, hvis den udviklingshæmmede selv giver tilladelse til, at personalet rekvirerer og læser de gamle journaler. 11

12 Observation Det er afgørende for den psykiatriske vurdering, at det pædagogiske støttepersonale udarbejder en grundig beskrivelse af ændringer i den udviklingshæmmedes adfærd over tid. Det er ofte pludselige adfærdsændringer (fx ændringer i kostvaner, døgnrytme, søvnrytme, forhold til andre, vredesudbrud, pludselig gråd), der kan indicere en mulig sindslidelse. Desværre finder mange beskrivelser af ændringer i adfærd over tid sted på baggrund af personalets hukommelse og også af og til i forhold til holdninger, vurderinger og oplevelser. I denne forbindelse er det derfor også vigtigt, at pædagogerne gør rede for, hvad der kan have forandret sig i den udviklingshæmmedes liv og hverdag (fx personaleskift, dødsfald i familien, flytning af den pågældende eller en medbeboer, ændrede forhold i dagbeskæftigelsen, forelskelse). For at tage højde for dette kan man fra begyndelsen fokusere på at beskrive den pågældendes normaltilstand på nogle centrale områder, hvorefter man dagligt noterer, om denne stadig gælder (om vedkommende fx stadig er glad og smilende, har god appetit osv.). Dette skal ikke udarte sig til en sygejournal, men blot være en simpel registrering af personens situation med henblik på hurtigt at kunne konstatere ændringer i vedkommendes liv, der har betydet noget for vedkommende. 12

13 I Servicelovens 110 fastslås rammerne og bevillingsgrundlaget for den støtteindsats, som tilbydes den udviklingshæmmede efter vedkommendes individuelle behov. Indsatsen udmøntes i henhold til Servicelovens 111 i en handleplan, der angiver en række konkrete handlemål. Det er derfor en god ide at vedlægge den udviklingshæmmedes handleplan som supplement til de oplysninger, psykiateren har brug for. Handleplanen indeholder nemlig ofte beskrivelser af personens styrker, ressourcer og kompetencer samt af vedkommendes aktuelle hverdag og behov og ønsker i forhold til støtte i denne hverdag. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at børn, unge og voksne udviklingshæmmede, som bor hos deres forældre, ikke har fået udarbejdet en handleplan. Og det er i denne forbindelse ligeledes vigtigt at medtænke de voksne udviklingshæmmede, der arbejder på beskyttede værksteder eller går i dagaflastning og som heller ikke har fået udarbejdet en konkret handleplan, fordi indsatsen ikke indeholder en egentlig omsorgsdel. 13

14 Diagnosticering Diagnosticering Det kan være meget vanskeligt at stille den rigtige diagnose, når det drejer sig om mennesker med svær udviklingshæmning og en psykisk lidelse. For det første kan det være vanskeligt at skelne mellem, hvilke adfærdsafvigelser eller forandringer der skyldes udviklingshæmning, og hvilke der evt. udspringer af en psykisk lidelse. For det andet har udviklingshæmmede i mange tilfælde atypiske symptomer. Og for det tredje kan mange udviklingshæmmede mennesker med sindslidelser ikke give udtryk for deres tilstand eller pine og resultatet kan derfor undertiden være en aggressiv og udfordrende (udadrettet) adfærd. 14

15

16 Behandling Behandling Behandlingen af sindslidelsen vil i nogle tilfælde være udelukkende medicinsk, med jævnlig kontrol i form af blodprøver og konsultation hos en psykiater. Nogle psykiatere kan derudover indgå i mere psykoterapeutiske samtaleforløb med den udviklingshæmmede. Herudover kan der ydes psykologfaglig bistand i form af forskellige terapier. Det kan fx være psykoterapi, hvor den udviklingshæmmede klient bibringes en dybere indsigt i sig selv, egne problemstillinger og måder at reagere i forhold til omverdenen på kognitiv terapi, hvor klienten lærer at tænke og handle på en anden måde, end vedkommende plejer at gøre. Hvis et menneske med udviklingshæmning har svært ved at tale om sine problemer eller sin lidelse, kan psykologer inddrage andre former for terapi som fx tegneterapi, musikterapi, legeterapi eller drømmetydning. Den psykologfaglige bistand kan også tackle personlige kriser eller stressbetingede lidelser hos et menneske med udviklingshæmning. Også det botilbud, hvor den udviklingshæmmede bor, kan supplere den socialpædagogiske støtte med behandlingslignende initiativer i form af fx kostterapi, motion og jeg-støttende samtaler. 16 Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at det kan være uhensigtsmæssigt at etablere for mange (behandlings)initiativer i forhold til en udviklingshæmmet, som er i behandling for en psykisk lidelse. Det kan

17 nemlig i så fald være vanskeligt at justere indsatserne, fordi det kan være svært at finde ud af, hvilke(n) af indsatserne der virker. Pårørende og det pædagogiske støttepersonale spiller en vigtig rolle i forhold til den psykiatriske eller psykologfaglige behandling. Deres opgave består oftest i at støtte den udviklingshæmmede i at få et godt liv med en sindslidelse at støtte den udviklingshæmmede i at tage sin medicin at administrere ordineret og nødvendig medicin (PN-medicin) at observere, om behandlingen har nogen effekt at observere evt. bivirkninger at støtte den udviklingshæmmede i at få fulgt op på behandlingen. 17

18 Behandling For at kunne give den bedst mulige støtte i forhold til den foreskrevne psykiatriske behandling skal pårørende og støttepersoner nødvendigvis have en grundig orientering fra psykiateren om den medicinske behandling i relation til følgende spørgsmål: Er der noget, som den udviklingshæmmede ikke må spise, drikke eller gøre, så længe vedkommende får den ordinerede medicin? Hvordan påvirker medicinen den udviklingshæmmedes adfærd, humør og kompetencer i øvrigt? Hvilke bivirkninger kan der være? Senest hvornår skal det pædagogiske støttepersonale sørge for en kontrol af, om den ordinerede medicin stadig er den bedst mulige, og om det stadig er den rette dosis? Hvornår og hvordan afmedicineres den udviklingshæmmede igen? Forældre og andre pårørende, de forskellige personalegrupper samt speciallæger og psykologer indgår således i et samspil med hensyn til det samlede tilbud til og behandling af den afdækkede problemstilling. 18

19 Støtte Ligesom en psykiater har brug for oplysninger fra de andre samarbejdspartnere (pårørende og støttepersonale) i den udviklingshæmmedes netværk for at kunne stille en diagnose, har disse samarbejdspartnere også behov for informationer fra psykiateren for at kunne støtte op om den ordinerede behandling og yde en selvstændig pædagogisk støtte i hverdagen. De har således brug for, at psykiateren giver sig tid til at tale med dem for at fortælle om og forklare: Hvilken diagnose har den udviklingshæmmede? Hvordan har sygehistorien (anamnesen) været? Hvilken adfærd og hvilke reaktionsmønstre har vedkommende med denne diagnose? Hvordan påvirker det ham eller hende i dagligdagen? Er der eventuelt hjerneskader, der samtidig har en betydning for vedkommendes adfærd, og hvad skal der i den forbindelse tages højde for? Hvilke forventninger kan man have til vedkommende? Hvordan kan man støtte ham eller hende bedst muligt? Hvordan virker medicinen, og hvilke bivirkninger kan der evt. være? Hvordan er prognosen/udviklingen i lidelsen? Hvordan skal det videre forløb foregå opfølgning på behandling, evt. nedtrapning af medicin, anden form for behandling (fx samtaler, musik-, tegne- og legeterapi)? Hvilke symptomer på tilbagefald skal man være opmærksom på? 19

20 Tværfagligt

21 Tværfagligt samarbejde Når flere faggrupper arbejder sammen, er det vigtigt at kende sin faggrænse. Man skal vide noget om, hvordan man systematiserer sine observationer til brug for de andre faggrupper. Når det drejer sig om sindslidelser, er det vigtigt at skabe forståelse for og erkendelse af sygdomsbegrebet, da det skaber ro og giver et afstemt ambitionsniveau. Det er nemlig vigtigt, at især det pædagogiske støttepersonale ikke kun tænker i udvikling for et udviklingshæmmet menneske med sindslidelse, men også har fokus på at stabilisere tilstanden og måske begrænse de stimuli, der kan være medvirkende årsag til lidelsens frembrud. I det tværfaglige samarbejde er det også vigtigt at tage højde for, at alle offentligt ansatte har tavshedspligt om fortrolige oplysninger. Det betyder blandt andet, at oplysninger om en persons helbredsforhold, race, religion og seksualitet ikke må gives videre til private eller offentlige myndigheder uden at den, det handler om, har givet sit samtykke. Af samtykket skal det fremgå, hvilke oplysninger der er tale om, hvem de må videregives til og til hvilket formål. Det kan således fx være en god ide at holde et møde, hvor alle implicerede parter også den udviklingshæmmede, hvis det er hensigtsmæssigt drøfter, hvad der videre skal ske, og hvem der har ansvaret for hvad. Det vil sikre den bedst mulige opfølgning og støtte og den bedst mulige anvendelse af de ressourcer, der er i behandlersystemet og i netværket til gavn for den udviklingshæmmede. 21

22 Sindslidelse Tjekliste 1. Faser i en behandling Mistanke om en psykisk lidelse Observation og beskrivelse Symptomer (typiske/atypiske) Vurdering og diagnosticering Behandling hvad skal der ske? Hvem gør hvad? Hvornår skal behandlingen tages op til revurdering og hvem har ansvaret for, at dette gøres? 2. Den udviklingshæmmede Hvordan oplever den udviklingshæmmede sin sygdom? Hvordan kan den udviklingshæmmede inddrages? 3. Pårørende Hvad ved de pårørende (livshistorie, sygdomsforløb)? Hvad kan de pårørende (støtte)? Pædagogisk støttepersonale Hvad ved de pædagogiske medarbejdere? Hvilke krav stiller psykiatrien til det pædagogiske personale i forhold til diagnosticering (observationer og systematiserede beskrivelser af adfærd)? Hvordan kan den pædagogiske medarbejder understøtte en behandling? Igangsættelse, koordinering og opfølgning på en behandling hvilke funktioner og ansvarsområder ligger hos det pædagogiske støttepersonale?

23 5. Psykiater og psykolog Vurdering og diagnosticering Beskrivelse af adfærd og reaktionsmønstre og forklaring heraf til pårørende og støttepersonale Beskrivelse af medicinsk behandling og forklaring heraf til pårørende og støttepersonale Beskrivelse af terapeutisk behandling og forklaring heraf til pårørende og støttepersonale Behandling i form af medicin og/eller terapi Medicinkontrol, nedtrapning, afmedicinering ansvar og fastsættelse af tidsfrister Eventuel opfølgning gennem distriktspsykiatri 23

24 Sindslidelse Mere information Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade København K Tlf Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning Skovagervej Risskov Tlf Bøger: Psykofarmaka behandling af psykiske lidelser med nervemedicin, Psykiatrifonden, 1998 Jarle Eknes (red.): Utviklingshemming og psykisk helse, Universitetsforlaget 2000 Internet: (Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmnings hjemmeside) Fagblade: Vipu Viden (Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmnings kvartalsblad) Cd-rom: Oligos (Computerleksikon om psykiatri og udviklingshæmning) Temahæftet er del af en serie om udviklingshæmmede med sindslidelser udgivet af Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning, 2002 Tekst: Søs Balch Olsen, Marianne Hørdam og Birger Perlt Forsideillustration: Jakob Kjeldberg Foto: Kissen Møller Hansen Grafisk tilrettelæggelse og illustrationer: Christian McIlquham Schmidt Tryk: SLM Grafisk 24 ISBN nr.:

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både positive og

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte om psykisk syge med udviklingshæmning Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Indledning Indledning Dette temahæfte

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen

En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen Skemaet indeholder andel del af bilag 2 fra Samarbejdsaftalen på det børne- og ungdomspsykiatriske område, 2010. En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009

Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009 Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009 Ydelser Det socialt- psykologiske samarbejde Tidsforbrug pr. borger Beskrivelse Samtlige ydelser kan rekvireres på Voksenpsykologisk Kontor. Pris pr. person PSYK

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

IDéER. fra borgermøderne

IDéER. fra borgermøderne IDéER fra borgermøderne Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark,

Læs mere