Bilag om Læreruddannelsen 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om Læreruddannelsen 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Bilag om Læreruddannelsen 1 I. Opgør med enhedsprincippet og breddekravet i den nuværende uddannelse På baggrund af anbefalingerne fra EVAs evaluering af læreruddannelsen fra 2003, samt Undervisningsministeriets vurdering bl.a. om, at: linjefagenes antal kan diskuteres, linjefagenes niveau kan diskuteres, indgangsniveauet bør håndhæves, specialpædagogik bør kunne vælges som linjefag, arbejder Undervisningsministeriet med nye modeller for læreruddannelsen ud fra ønsket om, at: styrke fagdidaktikken ved specialisering mod alderstrin, styrke fagligheden gennem specialiseringsmuligheder inden for fagområder, styrke evalueringskulturen gennem tilegnelse af evalueringsredskaber, styrke specialpædagogikken. Samspillet mellem faglighed og fagdidaktik Undersøgelser viser, at elever opnår bedre resultater hos lærere, der er i stand til at kombinere den specifikke faglige undervisning med relevante undervisningsstrategier for netop det fagspecifikke område og med de pågældende elevers særlige forudsætninger. Lærere, der er i stand til at tilpasse deres undervisning til forskellige elevers læringsmæssige behov og til de krav, som forskellige mål, emner og metoder stiller til undervisningen, opnår de bedste læringsresultater. I redegørelsen til Folketinget om pædagoguddannelsen og læreruddannelsen, marts 2004, foreslås at revidere læreruddannelsen, således at Specialpædagogikken styrkes Der bliver mulighed for aldersspecialisering i fagene dansk og matematik Evalueringskulturen styrkes De faglige krav i linjefagene præciseres, og der kan ske en reducering af antallet Indgangsniveauet for linjefagene strammes op, således at niveauet hæves. Der er to løsningsforslag, der begge angiver den mest centrale ændring omkring styrkelse af fagdidaktikken gennem specialisering mod en særlig aldersgruppe. Der arbejdes i udgangspunktet med en ny 1 Bilaget er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papiret er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for bilaget. 1

2 læreruddannelse, hvor der foretages en sondring mellem undervisning af de yngre klassetrin og de ældre klassetrin. Den nye læreruddannelse udfoldes i følgende to modeller: Model 1 Her opdeles læreruddannelsen i to retninger: En retning mod begynder- og mellemtrinnet Uddannelsen skal have sin tyngde i pædagogik og praktik, i de praktisk/musiske fag, i natur/teknik, i dansk og i matematik. Den pædagogisk/psykologiske del af uddannelsen tager udgangspunkt i mindre børns behov, og man kan f.eks. forestille sig specialisering inden for indskoling, børn med særlige behov, to-sprogede børn eller læseundervisning. En retning mod mellem- og sluttrinnet Uddannelsen skal have sin tyngde i fag, fagdidaktik og praktik. Den pædagogisk/psykologiske del af uddannelsen tager udgangspunkt i større børns behov, der vil være mulighed for at beskæftige sig med børn med særlige behov og med to-sprogede børn. Viden om vejledning indgår som en obligatorisk del af uddannelsen. Hver studerende vælger to af følgende linjefag: dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, idræt, matematik, geografi, biologi, fysik/kemi, tysk og fransk. Fagene engelsk, kristendomskundskab, historie og idræt er fælles for studerende fra begynderlæreruddannelsen og sluttrinlæreruddannelsen. Model 2 De studerende tilbydes mulighed for at specialisere sig i alderstrin inden for uddannelsens rammer, men udover dansk og matematik er det ikke obligatorisk. Specialiseringen er her en mulighed for de studerende, der enten kan specialisere sig mod en særlig aldersgruppe eller i en faglig retning. II. Efteruddannelse af lærerne Initiativer målrettet læreruddannelse kan i sagens natur først få en effekt på folkeskoleområdet efter en årrække, da nye lærere skal uddannes og ansættes. Samtidig er der derfor et behov for at se på de eksisterende læreres kompetencer, herunder hvorledes disse kan styrkes gennem efteruddannelse. Her er følgende problemstillinger: Af de indhentede oplysninger fremgår, at det er yderst begrænset, hvor mange der tager en pædagogisk diplomuddannelse i dansk, matematik, naturfag samt natur og teknik, og at der er flere, der tager specialpædagogik, psykologi eller pædagogisk arbejde end danskfagene, matematik, naturfag samt natur og teknik tilsammen. Der er i øjeblikket ingen styring af efteruddannelsesindsatsen fra centralt hold, så sammensætningen af lærernes efteruddannelsesaktiviteter afspejler den enkelte skole og lærers ønsker og behov. III. Optaget på læreruddannelsen EVA s evaluering af læreruddannelsen pegede på, at det nuværende adgangsniveau ikke håndhæves i tilstrækkelig grad. Ansøgerne kan inddeles i tre grupper: Kvote 1, kvote 2 og kvote 2 uden adgangseksamen. Der er stor spredning i seminariernes andel af optagne gennem kvote 2 uden adgangseksamen, fra kun 2-3% på de københavnske seminarier til hele 17% på Haslev Seminarium og 14% på Nr. Nis- 2

3 sum Seminarium. Der tegner sig dermed et klart billede af, at seminarierne i provinsen optager langt flere uden adgangsgivende eksamen. (Kilde: EVA s evaluering af læreruddannelsen, 2003) Tabel 1. Optagne eksklusiv standby 28.juli 2004, adgangsgrundlag Adgangsgrundlag Antal 1 Matematisk studentereksamen Sproglig studentereksamen Anden studentereksamen 35 4 Højere forberedelseseksamen (hf) Højere handelseksamen (hhx) Højere teknisk eksamen (htx) 91 7 GIF/hf for fremmedsprogede 3 8 Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) 45 9 Andet adgangsgrundlag 350 I alt (inkl. uoplyste) Kilde: Den koordinerede tilmelding Det er i øvrigt ifølge evalueringsrapporten om læreruddannelsen uklart, om nogle seminarier dispenserer fra reglen om tre HF-enkeltfag på B-niveau. Her fremgår det, at en væsentlig trussel mod læreruddannelsens kvalitet er de studerendes indgangsforudsætninger. EVA fremfører, at besøg og selvevalueringsrapporter påpeger, at det principielle udgangspunkt i et gymnasialt B-niveau ofte slet ikke kan lade sig gøre, fordi mange studerende ikke kan leve op til det. Det betyder, at der bruges meget tid på faglige elementer, som egentlig burde være en forudsætning for undervisningen på seminariet. Derfor anbefaler EVA, at Undervisningsministeriet sikrer, at seminarierne udbyder suppleringskurser til studerende, der ikke lever op til de formelle adgangskrav. Suppleringskurserne skal sikre, at linjefagsundervisningen i praksis kan tage udgangspunkt i gymnasialt B-niveau, som bekendtgørelsen foreskriver. Det skal også ses i lyset af, at der kan være studerende med en fuld adgangsgivende eksamen, der heller ikke formelt har forudsætninger svarende til et B-niveau i alle de linjefag, de vælger. IV. Hvordan er forskningsanvendelsen i praksis på CVU erne? Forskning Det er i dag afgørende at have en stærk og omfattende pædagogisk forskning samt uddannelser opbygget på baggrund af nyeste forskning. Dette bidrager til en fortsat udvikling af det danske samfund, hvor perspektivet er livslang læring for hele befolkningen. Samtidigt bør der med hensyn til forskning i skolens fag, i undervisning i fagene og i pædagogik etableres platforme for et stærkere samarbejde mellem de danske universiteter indbyrdes, med internationale forskningsmiljøer og med Centre for Videregående Uddannelser. Danmarks Pædagogiske Universitet har allerede forskning i fagdidaktik i relation til folkeskolens fag som en af sine hovedopgaver. Løsningen af denne opgave kræver stærke og innovative samarbejdsrelationer. 3

4 OECD peger på, at det er vigtigt at fremme et mere interaktivt samspil mellem forskere/udviklere og praktikere, ikke blot for bedre at kunne udbrede forskningsresultaterne, men også for at inddrage praktikernes egen vidensproduktion. CVU ernes opgave I bekendtgørelse af lov om Centre for Videregående Uddannelse (CVU) og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. beskrives i 27 formålet med CVU ernes virksomhed: ( ) skal styrke de professionsrettede videregående uddannelser, særlig de mellemlange videregående uddannelser og efterog videreuddannelse i tilknytning hertil. Centrene skal samtidig fungere som udviklings- og videncentre inden for de fagområder, hvor de udbyder uddannelse. Et CVU udbyder således professionsrettede videregående uddannelser til og med professionsbachelorniveau og efter- og videreuddannelse til og med diplomniveau. Endelig udfører et CVU udviklingsopgaver for og fungerer som videncenter i samarbejde med interessenter fra det arbejdsmarked, herunder de professioner, som institutionens uddannelser retter sig mod og i samarbejde med universitetsinstitutionerne. Det præciseres i loven, at de nævnte opgaver varetages med forskningstilknytning. Den pædagogiske forskning må bidrage til at vise nye veje, og resultaterne fra forskningen må føres ud i livet, så de kan forbedre praksis. Samarbejdsformer i forskningstilknytningen. I praksis ses overvejende 4 former for forskningstilknytning CVU-medarbejdere og eksterne forskere arbejder sammen om en given opgave eller skaber et fælles produkt, hvor både forskningskompetence og professionsviden er nødvendige (f.eks. fungerer som videnperson i en analyse af et igangværende kommunalt skoleudviklingsprojekt). CVU-medarbejdere og eksterne forskere arbejder med udviklingsprocesser (f.eks. i rådsarbejde, deltagelse i videnskabelige seminarer, samarbejder om at udgive artikler el. et tidsskrift). Eksterne forskere formidler viden, der søger at kvalificere såvel uddannelser som udviklings- og forskningsaktiviteter fremover. (f.eks. Ph.d.-forløb med CVU ets medarbejdere, gennem metodeundervisning og ekspertforedrag). CVU-medarbejderne har en konkret opgave, hvor den eksterne forsker indgår som vejleder eller sparringspartner. I 2005 er der afsat 13,3 mio. kr. til forskningstilknytning ved CVU erne. CVU erne vil i stor målestok, blandt andet i kraft af videncentrene, selv kunne varetage en række interne og eksterne udviklingsopgaver indenfor de fagområder, institutionens uddannelser retter sig mod og bidrage til kompetenceudviklingen. Men samarbejdet forudsætter, at både Danmarks Pædagogiske Universitet og andre universiteter også fremover inddrages i arbejdet. 4

5 Et sådan samarbejde ses i det nationale videncenter for naturfagsdidaktik. Det skal bidrage til at realisere regeringsgrundlagets ambitioner på området. For eksempel er en række CVU er 2 ved i tæt samarbejde med Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Aarhus at etablere et ressourcecenter i naturfagsdidaktik. Også en større antal kommuner (der dækker ca. 20% af den danske befolkning) vil blive inddraget i et forpligtende samarbejde med centret. Lignende nationale videncentre kan etableres inden for andre af pædagog- og lærerprofessionens faggrupperinger fx centre for danskdidaktik, praktisk-æstetisk fagdidaktik (musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd), fremmedsprogsdidaktik (engelsk, tysk og fransk), samfunds- og historiedidaktik og sundhedsdidaktik (hjemkundskab og idræt). Centrene skal arbejde for at skabe væsentlig ny viden med afsæt i identificerede behov i praksisfeltet. For evt. faktuelle spørgsmål: Kontorchef Peder Michael Sørensen, Undervisningsministeriet, telefon Jysk CVU, CVU Midt-Vest og CVU-Storkøbenhavn 5

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen

Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen Rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for engelsk i folkeskolen Januar 2006 0. Indholdsfortegnelse: 1. Udvalgets nedsættelse og udmøntningen af kommissoriet 2 2. Rammerne for en handlingsplan

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning Offentliggjort oktober 2011 INDHOLD GENERELLE BESTEMMELSER... 4 RETSGRUNDLAG FOR LÆRERUDDANNELSEN... 4 LÆRERUDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 14 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede

Læs mere

to skridt frem og to skridt tilbage?

to skridt frem og to skridt tilbage? Videncentre i professionshøjskoler to skridt frem og to skridt tilbage? side 9 Af: Jørgen Thorslund, Prorektor UC Lillebælt I denne artikel vil jeg forbinde nogle tråde fra etableringen af videncentre

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds

Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds Politikprogram - læreruddannelsen ifølge Lærerstuderendes Landskreds Indhold Forord... 2 Én læreruddannelse, med plads til forskellighed... 2 Længde, placering og udbud... 3 Professionshøjskolerne... 3

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Videregående voksenuddannelse (VVU)

Videregående voksenuddannelse (VVU) Videregående voksenuddannelse (VVU) Brug af VVU i forhold til job og videreuddannelse 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Videregående voksenuddannelse (VVU) 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere