NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (JANUAR 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (JANUAR 2014)"

Transkript

1 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (JANUAR 2014) KONFERENCE I PSYKOLOGI PÅ ZAHLES GYMNASIUM - 'PSYKOLOGI PÅ KRYDS OG TVÆRS' Baggrunden for konferencen er, at det tværfaglige samarbejde fylder en del i de gymnasiale uddannel- ser, hvilket svarer til trenden på de videregående uddannelser. Psykologi har med sit grundlag i for- skellige fakulteter (samfundsvidenskabelig, humanistisk, naturvidenskabelig) gode muligheder for at indgå i tværfagligt samarbejde eller toning i studieretninger. Ligeledes er der mange muligheder for at indgå i AT i STX. Ligeledes har UVM fokus på at udvikle innovation i fagene, og nogle fag er langt fremme her. Det er lykkedes at sammensætte et program, som tager fat på nogle af samarbejdsmulig- hederne med psykologi i forhold til humaniora og samfundsfag. Ligeledes kommer der oplæg om inno- vation - både noget teoretisk om at udvikle innovative kompetencer - og indlæg om at bruge innovati- on i det daglige i HF. Det er vigtigt, at få defineret og afmystificeret innovation, og det er ikke mindrst vigtigt at se, hvordan vi som psykologilærere kan arbejde helt konkret med at udvikle innovative kom- petencer hos elever og kursister. En hel del af dette arbejde vil være i forhold til det anvendelsesorien- terede, hvor man kan forestille sig eleverne bruge psykologifaglig viden til aktivt at arbejde innovativt og foreslå mulige løsninger på problemer. Det er altsammen meget spændende. KONFERENCE OM "PSYKOLOGI PÅ KRYDS OG TVÆRS" MED SÆRLIGT FO- KUS PÅ FAGLIGT SAMSPIL OG INNOVATION TID: Onsdag den 5. februar 2014 STED: N.Zahles Gymnasieskole, Nørre Voldgade 5-7, 1358 København K. (Nørreport station). TILMELDING: Til LMFK mærket "Psykkonference 2014". Tilmelding skal ske senest Side 1

2 PRIS: 250 kroner pr. deltager incl. frokost og kaffe (opkræves af LMFK). Betaling skal ske før konferencen. PROGRAM: Ankomst - kaffe/te og brød Velkomst ved fagkonsulent Jette Hannibal Psykologi og fiktion Mathias Clasen, videnskabelig assistent ved Aarhus Universitet (Institut for Æstetik og Kommunikati- on- engelsk). Mathias Clasen har bl.a. forsket i psykologiske faktorer indenfor horrorgenren, både i film,litteratur samt computerspil. Foredraget vil komme ind på nyere forskning om det tværfaglige felt omkring psykologi og fiktion, hvilket kan anvise nye veje at arbejde med psykologi og sprogfagene. Mathias Clasen har bl.a. skevet artiklen 'Darwin og Dracula- om biopetik' og sammen med Jon R. Lau- ring skrevet artiklen 'Kunstens neurobiologi', der begge kan anvendes i studieretninger og tværfaglige projekter med psykologi Psykologi og samfund Asmus Leth Olsen, adjunkt Institut for Samfundskundskab, Københavns Universitet). Asmus Leth Ol- sen har bl.a. forsket i hvordan psykologiske teorier kan kombineres med mange af de interessante spørgsmål, man stiller i samfundsfagene, fx omkring politisk adfærd, holdninger, skønhedsstereoty- pien. Foredraget vil koble mange af de velkendte psykologiske teorier på samfundsforskning. Asmus Leth Olsen har i 2013 sammen med Frederik Hjorth udgivet bogen 'Poligak'. Hvordan politikerne prø- ver at snøre dig, og hvorfor du næsten altid snyder dig selv Frokost Psykologi og innovation - en teoretisk og didaktisk vinkel på at udvikle innovative kompeten- cer Lotte Darsøe, Cand.psyk., forskningslektor DPU, phd. i innovation. Lotte Darsø har forsket i innovati- on og har bl.a. udviklet 'innovationsdiamanten'. Foredraget vil bl.a. komme ind på nogle udfordringer for psykologien i innovationsdiskursen og kan bidrage til en teoretisk indgang til innovativative pro- jekter i psykologiundervisningen. Side 2

3 Kaffe og kage Psykologi og innovation i elevhøjde Lektor Maya Thisted (KVUC) Psykologi og innovation - didaktiske og pædagogiske udfordringer og muligheder. Hvordan kan innovation tænkes ind i den daglige undervisning og give eleverne en mulig- hed for at se faget anvendes i forskellige sammenhænge. Der vil i de kommende år blive mere fokus på innovation i de gymnasiale uddannelser, også i psykologi. Med eksempler fra HF- området gennemgås udfordringer og muligheder i at arbejde innovativt og engagere eleverne i innovative projekter i det daglige Psykologi i fagligt samspil - udfordringer og muligheder Fagkonsulent Jette Hannibal. Psykologifaget har en del udfordringer men også mange fordele i det faglige samspil i de gymnasiale uddannelser. Psykologi indgår i studieretninger i humanistiske, sam- fundsvidenskabelige og naturvidenskabelige studieretninger, så her er udfordringer omkring de store skriftlige opgaver og AT. Oplægget vil samle op på dagens indlæg samt erfaringer med psykologi i fag- ligt samspil og innovation og dels indkredse specifikke udfordringer samt pege på muligheder i det tværfaglige og innovation, også i forhold til læreplaner, eksamen og de store opgaver Afrunding og mulighed for spørgsmål NYHEDER FRA UVM Regeringen har i skriftet "Danmark - løsningernes land" fra december 2012 erklæret, at der skal fokus på innovation på ungdomsuddannelserne. Formålet er if. skriftet at udvikle elevernes evne til nytænk- ning og problemløsning, og der lægges op til, at udvikling af en mere innovativ tankegang hos eleverne delvist kan ske gennem nye undervisnings- og prøveformer. Der har i gymnasieafdelingen været fokus på forsøg og udvikling, toning af fagene i studieretninger og innovation. Som nævnt i tidligere nyhedsbreve har innovation haft en særlig bevågenhed i Under- visningsministeriet. Der er især været arbejdet med udvikling af innovation indenfor AT, og dette ar- bejde har været understøttet af Fonden for Enterprenørskab. I marts 2012 afsluttede man et 3- årigt udviklingsprojekt med deltagelse af 22 gymnasier fra alle ungdomsuddannelserne, og her har man dels udviklet handleplaner for innovation, dels undervisningsforløb og kursusmapper. Alt dette kan man se på denne hjemmeside, hvor man kan finde en del inspiration, bl.a. til metoder at fremme inno- vative kompetencer i undervisningen ye.dk/ungdomsuddannelser/materialer- og- forloeb/innovation- paa- gymnasiet Side 3

4 Lektor Michael Paulsen har holdt oplæg om innovation på AT- workshops i løbet af 2013, og hans op- læg kan man finde her Paulsen foku- serer formålsparagraffen for de gymnasiale uddannelser 2, stk.4: "Uddannelsen skal have et dannel- sespersktiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og kriti- ske sans". Michael Paulsen påpeger, at elevernes innovative evner (dvs. evne til at skabe nytænkende forbedrin- ger) dels kan ske gennem den tværfaglige undervisning, dels i fagene selv, dels gennem ekstracurricu- lære aktiviteter. Dette vil kræve ændringer i undervisningen, fx i form af nye undervisningsformer og nye fagsamspil. I Michael Paulsens optik hersker der tre innovationsforståelser i gymnasierne, nemlig den markedsrettede, den alment orienterede innovationsforståelse og den fagligt orienterede innovati- onsforståelse. Ligeledes lægger han op til en forståelse af, hvordan man som lærer kan nytænke un- dervisningen og dermed være med til at udvikle elevernes innovative evner. Her taler han om den brugerdrevne innovationsforståelse, den anvendelsesorienterede innovationsforståelse og den fagdi- daktisk orienterede innovationsforståelse. I UVM arbejdes der videre med udvikling af innovation - både i fagene og i det tværfaglige samarbejde i AT. Udviklingsarbejdet fortsætter, og der er nedsat arbejdsgrupper i udvikling af innovation i alle fa- gene, og omkring innovation fortsætter i forhold til AT. INNOVATION I PSYKOLOGI I formålsparagraffen i psykologi står der, at formålet med undervisningen "er at opnå evne til at analy- sere og reflektere over psykologiske forhold af såvel faglig som almen karakter samt kompetence i at forholde sig kritisk til psykologiske undersøgelser og teorier, herunder psykologiske teoriers histori- ske og kulturelle kontekst". I psykologiundervisningen trænes eleverne i at identificere konkrete psy- kologiske problemstillinger, og et vigtigt fagligt mål er, at eleverne i psykologi skal "udvælge og anven- de relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kri- tisk til denne viden på et fagligt grundlag". Det ligger altså allerede i faget, at man skal kunne identifi- cere problemstillinger og foreslå fagligt relevante løsninger baseret på relevant psykologisk viden. Den kritiske dimension i det daglige arbejde sikrer endvidere, at eleverne trænes i at kunne skelne mellem relevant og mindre relevant viden i forhold til forskellige problemstillinger. Som udgangspunkt starter det innovative arbejde i psykologi med, at man identificerer nogle mangler indenfor et specifikt område, fx omsorg, indretning af læringsrum, fremmedsprogsundervisning af mindre børn eller træning af studiekompetence. I den alment orienterede innovationsforståelse er der netop basis for social innovation, dvs. arbejdet med at forbedre den eksisterende verden på forskellig vis. Gennem den innovative proces lærer eleverne at fokusere på specifikke problemer og generere nye ideer, som kan medvirke til at gøre noget ved problemerne. Det ses af dette, at handlingsperspek- tivet er vigtigt i processen, fx skal eleverne foreslå konkrete handleanvisninger til mulige løsninger af et givent problem, og de skal være i stand til at begrunde deres valg og vurdere resultatet. Side 4

5 I psykologiundervisningen kan træning af de innovative kompetencer altså forankres i et konkret praktisk problem, at udvælge og anvende psykologisk viden (teori og empiriske undersøgelser) samt evt. indsamle egne empiriske data i et feltarbejde knyttet til det innovative projekt. Elevernes refleksi- oner omkring problemet, herunder realitetstestning af evt. løsningsforslag, kan således resultere i formulering af konkrete nye (innovative) tiltag i forhold til den konkrete problemstilling. Hermed skabes der en sammenhæng mellem praksis og teori, som kan være med til at berige undervisningen og gøre eleverne handlekraftige. Hvis psykologi skal leve op til formålsparagraffen skal der mere fokus på at inddrage innovative pro- jekter i den daglige undervisning, fx i forhold til det anvendelsesorienterede. Ligeledes skal man over- veje fagdidaktiske aspekter. Det kunne bl.a. ske gennem en ændring af læreplaner og vejledning. Fx kunne man forestille sig, at man også kunne bruge feltarbejdet på B som løftestang for at arbejde inno- vativt. Netop feltarbejdet giver mulighed for at formulere relevante problemstillinger, indsamle og analysere data og dernæst foreslå relevante løsninger på de rejste problemer. Ligeledes kunne man forestille sig forsøg med gruppeeksamen som en mulighed i forhold til synopsis og arbejdet med inno- vative projekter. Nogle lærere har allerede udtrykt interesse for at kunne inddrage innovation i un- dervisningen, og det bliver spændende at følge denne erfaringsopsamling, bl.a. i forhold til evt. æn- dringer i læreplanen på sigt. Jeg opfordrer alle psykologilærere med innovationserfaring eller som bare har lyst til at kaste sig ud i det til at skrive til mig om deres tanker og erfaringer. I psykologi er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Maya Thisted (psykologi og samfundsfag) fra KVUC og Magnus Riisager Hansen (psykologi, dansk, filosofi) fra Nyborg Gymnasium samt fagkonsu- lenten. Formålet med arbejdsgruppens arbejde er at udvikle nogle undervisningsforløb i psykologi med innovation som omdrejningspunkt samt se på muligheder i det tværfaglige samarbejde. Vi ved fra erfaringerne med AT, at arbejdet med innovative projekter virker stærkt motiverende på eleverne, ligesom vi hører at det praksisforankrede arbejde giver en bedre forståelse for metode og fagenes respektive bidrag til et løsningsforslag. Disse erfaringer kan bruges i psykologi. Foreløbig kan jeg sige, at vi vil lægge os op af modellen fra AT synopsis omkring innovation fx i denne form: 1. Identificere en psykologisk problemstilling der kræver 'nytænkning' og på den baggrund udar- bejde en problemformulering med underspørgsmål 2. Indsamle relevant viden (både eksisterende teori/undersøgelser samt evt. egen empiri) og på den baggrund udarbejde et innovativt løsningsforslag (dvs. et forslag som (1) er nyt i den kon- krete kontekst og (2) har værdi for andre. 3. Vurdere løsningsforslaget. AT 2014 Årets AT- opgave 'Mad og Menneske' er både spændende og udfordrende for psykologi. Mad er uden tvivl noget, der optager alle mennesker, dels fordi vi har brug for mad for at overleve, men mad spiller også en rolle socialt og kulturelt. Der er mange muligheder - også ud over de mere oplagte som spise- forstyrrelser, diæter og fedme. Umiddelbart ser jeg muligheder for psykologi i samarbejde med biologi omkring nydelse, madafhængighed, fedme, spiseforstyrrelser, sult, kostilskud og præstationsfrem- mende stoffer samt functional food og psykologiske/adfærdsmæssige faktorer. Måske også i forhold til følelser og mad, fx omkring dyrevelfærd. I forhold til de humanistiske fag kunne psykologi indgå i AT- projekter omkring madkultur og identitet, religiøse tabuer om mad, mad og klasse - bl.a. omkring selv- Side 5

6 branding og gastronomi. Ligeledes kunne et projekt omkring de mange forskellige livsstile og mad (palæo, veganer, raw) og identitet måske være noget. Og så er der mange muligheder i reklamer og mad, fx hvordan børn og voksne lokkes til at købe diverse madprodukter, fx gennem nudging. Eller hvad med de mange madguruer i TV? Jeg er sikker på, at kollegerne ude i landet får en masse gode ideer til dette års AT. Faktisk findes der et område indenfor psykologi, der hedder 'Food psychology', og mange store uden- landske universiteter har forskningsenheder inden for mad, fx Cornell University som har et Food and Brand Lab Mon ikke der også vil være gode muligheder indenfor innovationsopgaven? Jeg vil være meget interes- seret i at høre fra kolleger med elever, der vælger den opgave i år. For de særligt interesserede kunne denne blog måske give nogle ideer til det videre arbejde on- the- mind- 20- surprising- insights- from- food- psychology.php NY EMU Den Nye EMU gik i luften i oktober 2013, og der er stadig lidt problemer omkring fagkonsulentens side i psykologi. Der arbejdes på at gøre den mere brugervenlig og overskuelig, så man kan finde de nød- vendige nyhedsbreve og skrivelser fra fagkonsulenten på denne side. Jeg har haft en del henvendelser omkring problemer med at finde tidligere skrivelser omkring SRP og andet, og det er korrekt, at det ikke er helt op at køre endnu. Når det hele kører, som det skal, vil fagkonsulentens side indeholde alle nødvendige skrivelser og præsentationer fra fagkonsulenten. Desuden vil der være indgange til pæda- gogisk- didaktisk materiale på fagets side. SRP OG SSO - ERFARINGER FRA DETTE ÅRS CENSUR Vi er snart igennem den første runde af dette års censur. Som altid er der censorer, som har henvendt sig i løbet af perioden, og jeg har selv rettet en hel del opgaver. Der har været mange gode opgavefor- muleringer, men der ser stadig lidt problemer rundt omkring. Jeg minder om, at psykologis faglige mål henviser til både teori og undersøgelser, og det vil derfor være en god ide at indtænke det i opgave- formuleringer og gøre eleverne opmærksom på det i forbindelse med vejledning. Hvis elever inddra- ger det samme teori fra en given grundbog til både at forklare spiseforstyrrelser, ungdomsproblemer, psykopati og andet giver det ikke altid mening, fx er det ret utroligt, hvad senmoderniteten får skyld for i visse besvarelser. Det er op til os lærere at hjælpe eleverne med at finde relevant baggrundsstof, og det gør bestemt ikke noget, hvis man går lidt ud over grundbogen. Der er desværre stadig lidt problemer rundt omkring med opgaveformuleringer i SRP og SSO, og her følger nogle af dem. SRP ALT FOR DETALJEREDE OPGAVEFORMULERINGER Side 6

7 Nogle opgaveformuleringer er så detaljerede, at eleven ikke har noget råderum for selvstændighed. Det er ikke meningen med SRP. Jeg minder om formålsparagraffen for SRP, der helt klart lægger op til, at vi som lærere skal tænke på at producere opgaveformuleringer, som giver eleverne mulighed for at vise selvstændighed. "Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant bag- grundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag. I arbejdet med studieretningsprojektet styrker eleverne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling". KUN FIKTION AT ANALYSERE Nogle opgaveformuleringer med et sprogfag inddrager kun fiktion som case. I det tilfælde kan man sige, at opgaveformuleringen reelt er enkeltfaglig. Det giver et problem i forhold til psykologifaget, der ikke som sådan anvender fiktion men aktuelt stof og cases fra det virkelige liv som grundlag for arbej- det med teorier og undersøgelser. I en SRP med psykologi skal der indgå noget psykologifaglig empiri (fx en case, noget aktuelt stof, en undersøgelse) til perspektivering eller sammenligning med den fikti- ve case. Jeg vil derfor opfordre alle psykologilærere til at vedlægge noget psykologifaglig empiri og overveje, hvordan dette materiale kan anvendes mest hensigtsmæssigt i forhold til opgavens tema. Hvis der kun er psykologi i den redegørende del, og hvis der i det tilfælde er skrevet mere eller mindre af fra en tekstbog, så er der ikke meget at hente i de faglige mål for psykologi på B. ANGIVELSE AF SPECIFIK TEORI I OPGAVEFORMULERINGEN Nogle opgaveformuleringer nævner direkte ønsket teori i opgaveformuleringen. Det er mindre hen- sigtsmæssigt, da eleverne if. SRP's formålsparagraf skal vise, at de selv kan udvælge, inddrage og an- vende relevant baggrundsstof. Det samme gør sig gældende i forhold til psykologis faglige mål. Det kan være svært at honorere et fagligt mål om selv at udvælge relevant psykologisk viden, hvis det på for- hånd er givet i opgaveformuleringen. SSO OPGAVEFORMULERINGER I GENNEMGÅET STOF Mange opgaver i SSO er enkeltfaglige, dvs. de skal så vurderes i forhold til de faglige mål i SSO og psy- kologi. Det ser ud til, at nogle lærere ikke er opmærksom på, at man ikke må lave opgaveformuleringer i stof, som er gennemgået i timerne. Fx har jeg set eksempler på, at klassen har gennemgået omsorgs- svigt og set filmen 'Er du mors lille dreng?, hvor opgaven til SSO direkte bygger på dette stof og endda beder eleven om at analysere filmen. Det står helt klart i læreplanen for HF stk. 5.2, og det er lærerens ansvar at overholde reglerne. Side 7

8 "5.2. Opgaven kan ikke direkte bygge på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i den enkelte kursists undervisning i det pågældende hf- forløb. Der er dog intet til hinder for, at besvarelsen udar- bejdes i forlængelse af arbejdet i de(t) indgående fag eller har forbindelse hermed". SAMME OPGAVE TIL FLERE KURSISTER Ligeledes har jeg i år set eksempler på, at to kursister har fået nøjagtig samme opgave. Det må man ikke. Det står klart i læreplanen stk 5.1, at "Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at kursisten ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejel- ser, kursisten har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden. Kursister, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformuleringer". HENVISNING TIL KONKRET TEORI I EN OPGAVEFORMULERING Mange opgaveformuleringer henviser til konkret teori, og her gælder det samme som for SRP, at man reducerer kursistens mulighed for at vise selvstændighed, hvis man har givet dem baggrundsmateria- let i selve opgaveformuleringen. "stk. 1 Formålet med den større skriftlige opgave er, at kursisterne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Kursisterne skal demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant materiale, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt grundlag. I arbejdet med den større skriftlige opgave styr- ker kursisterne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig problemstilling". EKSAMEN Eksamen nærmer sig med raske skridt, og det bliver sidste omgang med modellen på C. Fra næ- ste skoleår vender vi tilbage til den gamle model med Psykologilærerforeningen har annonceret et kursus i eksamen i Århus den Fagkonsulent Jette Hannibal Side 8

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia

Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia Praktiske oplysninger Kursusstedets adresse Hotel Fredericia Vestre Ringvej 96 7000 Fredericia http://www.hotel- fredericia.dk/

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium

Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium Hvorfor innovation? Innovation definition Innovation i gymnasiet Innovative processer Hvorfor innovation? Formålsparagraffen 1 stk. 4 Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Hvad er meningen med (innovation i) gymnasiet?

Hvad er meningen med (innovation i) gymnasiet? Hvad er meningen med (innovation i) Michael Paulsen Lektor i læringsfilosofi, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk #innovation Agenda Hvilke krav om innovation er der i Hvad betyder

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Information til elever om AT-eksamen 2015 Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Indhold Køreplan for AT-eksamen s. 2 Orientering om AT-eksamen 2014 s. 3 Sct. Knud-manualen s. 5 Uddybende om synopsen i AT

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12.

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. september 2013 Disposition Hvad er innovation? begreb, didaktik og faglige dimensioner

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Psykologi & Innovation

Psykologi & Innovation Psykologi & Innovation Lotte Darsø Cand.Psych., PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvorfor er innovation

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Psykologi og innovation

Psykologi og innovation Psykologi og innovation Indledende bemærkninger... 2 Inovationskompetence... 3 Innovationsdidaktik... 4 Forslag til undervisningsforløb... 4 Forslag 1: Hvordan eliminerer man fordomme mellem mennesker?...

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA)

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) UNDERVISNINGSPLAN FOR PSYKOLOGI C Termin Maj-juni, 14/15 Fag og niveau Lærer(e) Psykologi C Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) Hold psca Litteraturkilder

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere