NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (JANUAR 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (JANUAR 2014)"

Transkript

1 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (JANUAR 2014) KONFERENCE I PSYKOLOGI PÅ ZAHLES GYMNASIUM - 'PSYKOLOGI PÅ KRYDS OG TVÆRS' Baggrunden for konferencen er, at det tværfaglige samarbejde fylder en del i de gymnasiale uddannel- ser, hvilket svarer til trenden på de videregående uddannelser. Psykologi har med sit grundlag i for- skellige fakulteter (samfundsvidenskabelig, humanistisk, naturvidenskabelig) gode muligheder for at indgå i tværfagligt samarbejde eller toning i studieretninger. Ligeledes er der mange muligheder for at indgå i AT i STX. Ligeledes har UVM fokus på at udvikle innovation i fagene, og nogle fag er langt fremme her. Det er lykkedes at sammensætte et program, som tager fat på nogle af samarbejdsmulig- hederne med psykologi i forhold til humaniora og samfundsfag. Ligeledes kommer der oplæg om inno- vation - både noget teoretisk om at udvikle innovative kompetencer - og indlæg om at bruge innovati- on i det daglige i HF. Det er vigtigt, at få defineret og afmystificeret innovation, og det er ikke mindrst vigtigt at se, hvordan vi som psykologilærere kan arbejde helt konkret med at udvikle innovative kom- petencer hos elever og kursister. En hel del af dette arbejde vil være i forhold til det anvendelsesorien- terede, hvor man kan forestille sig eleverne bruge psykologifaglig viden til aktivt at arbejde innovativt og foreslå mulige løsninger på problemer. Det er altsammen meget spændende. KONFERENCE OM "PSYKOLOGI PÅ KRYDS OG TVÆRS" MED SÆRLIGT FO- KUS PÅ FAGLIGT SAMSPIL OG INNOVATION TID: Onsdag den 5. februar 2014 STED: N.Zahles Gymnasieskole, Nørre Voldgade 5-7, 1358 København K. (Nørreport station). TILMELDING: Til LMFK mærket "Psykkonference 2014". Tilmelding skal ske senest Side 1

2 PRIS: 250 kroner pr. deltager incl. frokost og kaffe (opkræves af LMFK). Betaling skal ske før konferencen. PROGRAM: Ankomst - kaffe/te og brød Velkomst ved fagkonsulent Jette Hannibal Psykologi og fiktion Mathias Clasen, videnskabelig assistent ved Aarhus Universitet (Institut for Æstetik og Kommunikati- on- engelsk). Mathias Clasen har bl.a. forsket i psykologiske faktorer indenfor horrorgenren, både i film,litteratur samt computerspil. Foredraget vil komme ind på nyere forskning om det tværfaglige felt omkring psykologi og fiktion, hvilket kan anvise nye veje at arbejde med psykologi og sprogfagene. Mathias Clasen har bl.a. skevet artiklen 'Darwin og Dracula- om biopetik' og sammen med Jon R. Lau- ring skrevet artiklen 'Kunstens neurobiologi', der begge kan anvendes i studieretninger og tværfaglige projekter med psykologi Psykologi og samfund Asmus Leth Olsen, adjunkt Institut for Samfundskundskab, Københavns Universitet). Asmus Leth Ol- sen har bl.a. forsket i hvordan psykologiske teorier kan kombineres med mange af de interessante spørgsmål, man stiller i samfundsfagene, fx omkring politisk adfærd, holdninger, skønhedsstereoty- pien. Foredraget vil koble mange af de velkendte psykologiske teorier på samfundsforskning. Asmus Leth Olsen har i 2013 sammen med Frederik Hjorth udgivet bogen 'Poligak'. Hvordan politikerne prø- ver at snøre dig, og hvorfor du næsten altid snyder dig selv Frokost Psykologi og innovation - en teoretisk og didaktisk vinkel på at udvikle innovative kompeten- cer Lotte Darsøe, Cand.psyk., forskningslektor DPU, phd. i innovation. Lotte Darsø har forsket i innovati- on og har bl.a. udviklet 'innovationsdiamanten'. Foredraget vil bl.a. komme ind på nogle udfordringer for psykologien i innovationsdiskursen og kan bidrage til en teoretisk indgang til innovativative pro- jekter i psykologiundervisningen. Side 2

3 Kaffe og kage Psykologi og innovation i elevhøjde Lektor Maya Thisted (KVUC) Psykologi og innovation - didaktiske og pædagogiske udfordringer og muligheder. Hvordan kan innovation tænkes ind i den daglige undervisning og give eleverne en mulig- hed for at se faget anvendes i forskellige sammenhænge. Der vil i de kommende år blive mere fokus på innovation i de gymnasiale uddannelser, også i psykologi. Med eksempler fra HF- området gennemgås udfordringer og muligheder i at arbejde innovativt og engagere eleverne i innovative projekter i det daglige Psykologi i fagligt samspil - udfordringer og muligheder Fagkonsulent Jette Hannibal. Psykologifaget har en del udfordringer men også mange fordele i det faglige samspil i de gymnasiale uddannelser. Psykologi indgår i studieretninger i humanistiske, sam- fundsvidenskabelige og naturvidenskabelige studieretninger, så her er udfordringer omkring de store skriftlige opgaver og AT. Oplægget vil samle op på dagens indlæg samt erfaringer med psykologi i fag- ligt samspil og innovation og dels indkredse specifikke udfordringer samt pege på muligheder i det tværfaglige og innovation, også i forhold til læreplaner, eksamen og de store opgaver Afrunding og mulighed for spørgsmål NYHEDER FRA UVM Regeringen har i skriftet "Danmark - løsningernes land" fra december 2012 erklæret, at der skal fokus på innovation på ungdomsuddannelserne. Formålet er if. skriftet at udvikle elevernes evne til nytænk- ning og problemløsning, og der lægges op til, at udvikling af en mere innovativ tankegang hos eleverne delvist kan ske gennem nye undervisnings- og prøveformer. Der har i gymnasieafdelingen været fokus på forsøg og udvikling, toning af fagene i studieretninger og innovation. Som nævnt i tidligere nyhedsbreve har innovation haft en særlig bevågenhed i Under- visningsministeriet. Der er især været arbejdet med udvikling af innovation indenfor AT, og dette ar- bejde har været understøttet af Fonden for Enterprenørskab. I marts 2012 afsluttede man et 3- årigt udviklingsprojekt med deltagelse af 22 gymnasier fra alle ungdomsuddannelserne, og her har man dels udviklet handleplaner for innovation, dels undervisningsforløb og kursusmapper. Alt dette kan man se på denne hjemmeside, hvor man kan finde en del inspiration, bl.a. til metoder at fremme inno- vative kompetencer i undervisningen ye.dk/ungdomsuddannelser/materialer- og- forloeb/innovation- paa- gymnasiet Side 3

4 Lektor Michael Paulsen har holdt oplæg om innovation på AT- workshops i løbet af 2013, og hans op- læg kan man finde her Paulsen foku- serer formålsparagraffen for de gymnasiale uddannelser 2, stk.4: "Uddannelsen skal have et dannel- sespersktiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og kriti- ske sans". Michael Paulsen påpeger, at elevernes innovative evner (dvs. evne til at skabe nytænkende forbedrin- ger) dels kan ske gennem den tværfaglige undervisning, dels i fagene selv, dels gennem ekstracurricu- lære aktiviteter. Dette vil kræve ændringer i undervisningen, fx i form af nye undervisningsformer og nye fagsamspil. I Michael Paulsens optik hersker der tre innovationsforståelser i gymnasierne, nemlig den markedsrettede, den alment orienterede innovationsforståelse og den fagligt orienterede innovati- onsforståelse. Ligeledes lægger han op til en forståelse af, hvordan man som lærer kan nytænke un- dervisningen og dermed være med til at udvikle elevernes innovative evner. Her taler han om den brugerdrevne innovationsforståelse, den anvendelsesorienterede innovationsforståelse og den fagdi- daktisk orienterede innovationsforståelse. I UVM arbejdes der videre med udvikling af innovation - både i fagene og i det tværfaglige samarbejde i AT. Udviklingsarbejdet fortsætter, og der er nedsat arbejdsgrupper i udvikling af innovation i alle fa- gene, og omkring innovation fortsætter i forhold til AT. INNOVATION I PSYKOLOGI I formålsparagraffen i psykologi står der, at formålet med undervisningen "er at opnå evne til at analy- sere og reflektere over psykologiske forhold af såvel faglig som almen karakter samt kompetence i at forholde sig kritisk til psykologiske undersøgelser og teorier, herunder psykologiske teoriers histori- ske og kulturelle kontekst". I psykologiundervisningen trænes eleverne i at identificere konkrete psy- kologiske problemstillinger, og et vigtigt fagligt mål er, at eleverne i psykologi skal "udvælge og anven- de relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kri- tisk til denne viden på et fagligt grundlag". Det ligger altså allerede i faget, at man skal kunne identifi- cere problemstillinger og foreslå fagligt relevante løsninger baseret på relevant psykologisk viden. Den kritiske dimension i det daglige arbejde sikrer endvidere, at eleverne trænes i at kunne skelne mellem relevant og mindre relevant viden i forhold til forskellige problemstillinger. Som udgangspunkt starter det innovative arbejde i psykologi med, at man identificerer nogle mangler indenfor et specifikt område, fx omsorg, indretning af læringsrum, fremmedsprogsundervisning af mindre børn eller træning af studiekompetence. I den alment orienterede innovationsforståelse er der netop basis for social innovation, dvs. arbejdet med at forbedre den eksisterende verden på forskellig vis. Gennem den innovative proces lærer eleverne at fokusere på specifikke problemer og generere nye ideer, som kan medvirke til at gøre noget ved problemerne. Det ses af dette, at handlingsperspek- tivet er vigtigt i processen, fx skal eleverne foreslå konkrete handleanvisninger til mulige løsninger af et givent problem, og de skal være i stand til at begrunde deres valg og vurdere resultatet. Side 4

5 I psykologiundervisningen kan træning af de innovative kompetencer altså forankres i et konkret praktisk problem, at udvælge og anvende psykologisk viden (teori og empiriske undersøgelser) samt evt. indsamle egne empiriske data i et feltarbejde knyttet til det innovative projekt. Elevernes refleksi- oner omkring problemet, herunder realitetstestning af evt. løsningsforslag, kan således resultere i formulering af konkrete nye (innovative) tiltag i forhold til den konkrete problemstilling. Hermed skabes der en sammenhæng mellem praksis og teori, som kan være med til at berige undervisningen og gøre eleverne handlekraftige. Hvis psykologi skal leve op til formålsparagraffen skal der mere fokus på at inddrage innovative pro- jekter i den daglige undervisning, fx i forhold til det anvendelsesorienterede. Ligeledes skal man over- veje fagdidaktiske aspekter. Det kunne bl.a. ske gennem en ændring af læreplaner og vejledning. Fx kunne man forestille sig, at man også kunne bruge feltarbejdet på B som løftestang for at arbejde inno- vativt. Netop feltarbejdet giver mulighed for at formulere relevante problemstillinger, indsamle og analysere data og dernæst foreslå relevante løsninger på de rejste problemer. Ligeledes kunne man forestille sig forsøg med gruppeeksamen som en mulighed i forhold til synopsis og arbejdet med inno- vative projekter. Nogle lærere har allerede udtrykt interesse for at kunne inddrage innovation i un- dervisningen, og det bliver spændende at følge denne erfaringsopsamling, bl.a. i forhold til evt. æn- dringer i læreplanen på sigt. Jeg opfordrer alle psykologilærere med innovationserfaring eller som bare har lyst til at kaste sig ud i det til at skrive til mig om deres tanker og erfaringer. I psykologi er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Maya Thisted (psykologi og samfundsfag) fra KVUC og Magnus Riisager Hansen (psykologi, dansk, filosofi) fra Nyborg Gymnasium samt fagkonsu- lenten. Formålet med arbejdsgruppens arbejde er at udvikle nogle undervisningsforløb i psykologi med innovation som omdrejningspunkt samt se på muligheder i det tværfaglige samarbejde. Vi ved fra erfaringerne med AT, at arbejdet med innovative projekter virker stærkt motiverende på eleverne, ligesom vi hører at det praksisforankrede arbejde giver en bedre forståelse for metode og fagenes respektive bidrag til et løsningsforslag. Disse erfaringer kan bruges i psykologi. Foreløbig kan jeg sige, at vi vil lægge os op af modellen fra AT synopsis omkring innovation fx i denne form: 1. Identificere en psykologisk problemstilling der kræver 'nytænkning' og på den baggrund udar- bejde en problemformulering med underspørgsmål 2. Indsamle relevant viden (både eksisterende teori/undersøgelser samt evt. egen empiri) og på den baggrund udarbejde et innovativt løsningsforslag (dvs. et forslag som (1) er nyt i den kon- krete kontekst og (2) har værdi for andre. 3. Vurdere løsningsforslaget. AT 2014 Årets AT- opgave 'Mad og Menneske' er både spændende og udfordrende for psykologi. Mad er uden tvivl noget, der optager alle mennesker, dels fordi vi har brug for mad for at overleve, men mad spiller også en rolle socialt og kulturelt. Der er mange muligheder - også ud over de mere oplagte som spise- forstyrrelser, diæter og fedme. Umiddelbart ser jeg muligheder for psykologi i samarbejde med biologi omkring nydelse, madafhængighed, fedme, spiseforstyrrelser, sult, kostilskud og præstationsfrem- mende stoffer samt functional food og psykologiske/adfærdsmæssige faktorer. Måske også i forhold til følelser og mad, fx omkring dyrevelfærd. I forhold til de humanistiske fag kunne psykologi indgå i AT- projekter omkring madkultur og identitet, religiøse tabuer om mad, mad og klasse - bl.a. omkring selv- Side 5

6 branding og gastronomi. Ligeledes kunne et projekt omkring de mange forskellige livsstile og mad (palæo, veganer, raw) og identitet måske være noget. Og så er der mange muligheder i reklamer og mad, fx hvordan børn og voksne lokkes til at købe diverse madprodukter, fx gennem nudging. Eller hvad med de mange madguruer i TV? Jeg er sikker på, at kollegerne ude i landet får en masse gode ideer til dette års AT. Faktisk findes der et område indenfor psykologi, der hedder 'Food psychology', og mange store uden- landske universiteter har forskningsenheder inden for mad, fx Cornell University som har et Food and Brand Lab Mon ikke der også vil være gode muligheder indenfor innovationsopgaven? Jeg vil være meget interes- seret i at høre fra kolleger med elever, der vælger den opgave i år. For de særligt interesserede kunne denne blog måske give nogle ideer til det videre arbejde on- the- mind- 20- surprising- insights- from- food- psychology.php NY EMU Den Nye EMU gik i luften i oktober 2013, og der er stadig lidt problemer omkring fagkonsulentens side i psykologi. Der arbejdes på at gøre den mere brugervenlig og overskuelig, så man kan finde de nød- vendige nyhedsbreve og skrivelser fra fagkonsulenten på denne side. Jeg har haft en del henvendelser omkring problemer med at finde tidligere skrivelser omkring SRP og andet, og det er korrekt, at det ikke er helt op at køre endnu. Når det hele kører, som det skal, vil fagkonsulentens side indeholde alle nødvendige skrivelser og præsentationer fra fagkonsulenten. Desuden vil der være indgange til pæda- gogisk- didaktisk materiale på fagets side. SRP OG SSO - ERFARINGER FRA DETTE ÅRS CENSUR Vi er snart igennem den første runde af dette års censur. Som altid er der censorer, som har henvendt sig i løbet af perioden, og jeg har selv rettet en hel del opgaver. Der har været mange gode opgavefor- muleringer, men der ser stadig lidt problemer rundt omkring. Jeg minder om, at psykologis faglige mål henviser til både teori og undersøgelser, og det vil derfor være en god ide at indtænke det i opgave- formuleringer og gøre eleverne opmærksom på det i forbindelse med vejledning. Hvis elever inddra- ger det samme teori fra en given grundbog til både at forklare spiseforstyrrelser, ungdomsproblemer, psykopati og andet giver det ikke altid mening, fx er det ret utroligt, hvad senmoderniteten får skyld for i visse besvarelser. Det er op til os lærere at hjælpe eleverne med at finde relevant baggrundsstof, og det gør bestemt ikke noget, hvis man går lidt ud over grundbogen. Der er desværre stadig lidt problemer rundt omkring med opgaveformuleringer i SRP og SSO, og her følger nogle af dem. SRP ALT FOR DETALJEREDE OPGAVEFORMULERINGER Side 6

7 Nogle opgaveformuleringer er så detaljerede, at eleven ikke har noget råderum for selvstændighed. Det er ikke meningen med SRP. Jeg minder om formålsparagraffen for SRP, der helt klart lægger op til, at vi som lærere skal tænke på at producere opgaveformuleringer, som giver eleverne mulighed for at vise selvstændighed. "Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant bag- grundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag. I arbejdet med studieretningsprojektet styrker eleverne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling". KUN FIKTION AT ANALYSERE Nogle opgaveformuleringer med et sprogfag inddrager kun fiktion som case. I det tilfælde kan man sige, at opgaveformuleringen reelt er enkeltfaglig. Det giver et problem i forhold til psykologifaget, der ikke som sådan anvender fiktion men aktuelt stof og cases fra det virkelige liv som grundlag for arbej- det med teorier og undersøgelser. I en SRP med psykologi skal der indgå noget psykologifaglig empiri (fx en case, noget aktuelt stof, en undersøgelse) til perspektivering eller sammenligning med den fikti- ve case. Jeg vil derfor opfordre alle psykologilærere til at vedlægge noget psykologifaglig empiri og overveje, hvordan dette materiale kan anvendes mest hensigtsmæssigt i forhold til opgavens tema. Hvis der kun er psykologi i den redegørende del, og hvis der i det tilfælde er skrevet mere eller mindre af fra en tekstbog, så er der ikke meget at hente i de faglige mål for psykologi på B. ANGIVELSE AF SPECIFIK TEORI I OPGAVEFORMULERINGEN Nogle opgaveformuleringer nævner direkte ønsket teori i opgaveformuleringen. Det er mindre hen- sigtsmæssigt, da eleverne if. SRP's formålsparagraf skal vise, at de selv kan udvælge, inddrage og an- vende relevant baggrundsstof. Det samme gør sig gældende i forhold til psykologis faglige mål. Det kan være svært at honorere et fagligt mål om selv at udvælge relevant psykologisk viden, hvis det på for- hånd er givet i opgaveformuleringen. SSO OPGAVEFORMULERINGER I GENNEMGÅET STOF Mange opgaver i SSO er enkeltfaglige, dvs. de skal så vurderes i forhold til de faglige mål i SSO og psy- kologi. Det ser ud til, at nogle lærere ikke er opmærksom på, at man ikke må lave opgaveformuleringer i stof, som er gennemgået i timerne. Fx har jeg set eksempler på, at klassen har gennemgået omsorgs- svigt og set filmen 'Er du mors lille dreng?, hvor opgaven til SSO direkte bygger på dette stof og endda beder eleven om at analysere filmen. Det står helt klart i læreplanen for HF stk. 5.2, og det er lærerens ansvar at overholde reglerne. Side 7

8 "5.2. Opgaven kan ikke direkte bygge på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i den enkelte kursists undervisning i det pågældende hf- forløb. Der er dog intet til hinder for, at besvarelsen udar- bejdes i forlængelse af arbejdet i de(t) indgående fag eller har forbindelse hermed". SAMME OPGAVE TIL FLERE KURSISTER Ligeledes har jeg i år set eksempler på, at to kursister har fået nøjagtig samme opgave. Det må man ikke. Det står klart i læreplanen stk 5.1, at "Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at kursisten ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejel- ser, kursisten har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden. Kursister, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformuleringer". HENVISNING TIL KONKRET TEORI I EN OPGAVEFORMULERING Mange opgaveformuleringer henviser til konkret teori, og her gælder det samme som for SRP, at man reducerer kursistens mulighed for at vise selvstændighed, hvis man har givet dem baggrundsmateria- let i selve opgaveformuleringen. "stk. 1 Formålet med den større skriftlige opgave er, at kursisterne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Kursisterne skal demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant materiale, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt grundlag. I arbejdet med den større skriftlige opgave styr- ker kursisterne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig problemstilling". EKSAMEN Eksamen nærmer sig med raske skridt, og det bliver sidste omgang med modellen på C. Fra næ- ste skoleår vender vi tilbage til den gamle model med Psykologilærerforeningen har annonceret et kursus i eksamen i Århus den Fagkonsulent Jette Hannibal Side 8

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

NYHEDER FRA MINISTERIET

NYHEDER FRA MINISTERIET 6.OKTOBER 2015 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLOGI NYHEDER FRA MINISTERIET Siden sidst har Danmark fået ny regering og ny minister Ellen Trane Nørby. Vores ministerium har også fået nyt navn. Det hedder

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013)

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYHEDER FRA UVM Den nye sæson for forsøg og udvikling er sparket i gang med en konference i Høje Tåstrup den 13.september, hvor en række skoler fremlagde

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Psykologi i krydsfeltet mellem teori og praksis

Psykologi i krydsfeltet mellem teori og praksis Psykologi i krydsfeltet mellem teori og praksis Konference 16.april 2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Dagens program 10.15-11.15 Stress og følelser - hvad siger ningen, og

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Innovation, AT. og de klassiske fag. 04/03/15 Fagkonsulent Jens Refslund Poulsen Side 1

Innovation, AT. og de klassiske fag. 04/03/15 Fagkonsulent Jens Refslund Poulsen Side 1 Innovation, AT og de klassiske fag Side 1 DISPOSITION Innovationspolitik Innovation i stx i AT og i fagene Innovationsforståelse Humaniora og innovation: 1) Udfordringerne Humaniora og innovation: 2) Mulighederne

Læs mere

Faglig Udvikling i praksis (FIP)

Faglig Udvikling i praksis (FIP) Faglig Udvikling i praksis (FIP) Præsentation af nye læreplaner Psykologi C og B 27.9.17 Fredericia Gymnasium Jette Hannibal, fagkonsulent Side 1 Dagens program og det praktiske 10.00-10.30 kort præsentation

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Råd og vink til SRP og SSO

Råd og vink til SRP og SSO Råd og vink til SRP og SSO Af Anne Bang Larsen, ansat på Svendborg Gymnasium og regionalsekretær på Fyn, og Signe Elise Bro, ansat på Viborg Katedralskole og formand for Religionslærerforeningen for gymnasiet

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

Læs mere

Innovation i det almene gymnasium. Michael Paulsen Lektor i læringsfilosofi, Aalborg Universitet

Innovation i det almene gymnasium. Michael Paulsen Lektor i læringsfilosofi, Aalborg Universitet Innovation i det almene gymnasium Michael Paulsen Lektor i læringsfilosofi, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Agenda I. Hvad betyder innovation? II. III. Hvorfor er innovation

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Nye prøveformer i psykologi. Psykologilærerforeningen 2006

Nye prøveformer i psykologi. Psykologilærerforeningen 2006 Nye prøveformer i psykologi Faglige mål centrale i undervisning og eksamen Eleven prøves/vurderes i forhold til de faglige mål i alle prøveformer Arbejdet i klassen skal træne en gradvis beherskelse af

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten april 2012

Nyt fra fagkonsulenten april 2012 Nyt fra fagkonsulenten april 2012 Indholdet af dette nyhedsbrev vil fokusere på ministeriets udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser, AT og innovation, EMU, fagligt forum og eksamensspørgsmål. MBU

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017

INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017 INNOVATION I PSYKOLOGIUNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS PSYKOLOGI - SEPTEMBER 2017 MAGNUS RIISAGER HANSEN NYBORG GYMNASIUM HVORFOR ARBEJDE MED INNOVATION I PSYKOLOGI? UDOVER

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia

Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia Praktiske oplysninger Kursusstedets adresse Hotel Fredericia Vestre Ringvej 96 7000 Fredericia http://www.hotel- fredericia.dk/

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Samspilskursus for hf d. 20.-22. januar 2014 Program, hjemmeopgaver og litteraturliste Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Kursussted: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, DK-7190 Billund, Tel. + 45 7533

Læs mere

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 190 Offentligt Foretræde den 26. april 2016 Iben Jensen og Michael Bang Sørensen. Vedrørende Kulturforståelse Vedrørende Kulturforståelse på de

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C GENERELT VEDR. EKSAMEN 2016 Helt overordnet afholdes eksamen i psykologi på baggrund af læreplanerne i psykologi samt eksamensbekendtgørelsen. Psykologi

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX

Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell Der er gode grunde til at introducere Den

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Program. Aktivitet. Oplæg. Diskussion

Institut for Naturfagenes Didaktik. Program. Aktivitet. Oplæg. Diskussion Program Aktivitet Oplæg Diskussion Hvad er innovation? Brug jeres smartphone, tablet eller computer: m.socrative.com Room: 510552 Skriv hvad du forstår ved innovation Vurdering af innovationskompetence

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Konference om studieområdet på hhx

Konference om studieområdet på hhx Konference om studieområdet på hhx Vejle Handelsskole 14. april 2010 Roskilde Handelsskole 15.april 2010 Jens Ditlev Hansen Program 09.30-10.00: Ankomst og kaffe 10.00-10.05: Velkomst v. Merete Pedersen

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Afslutningskonference om forsøgs- og udviklingsprojekter med hf og anvendelsesorientering

Afslutningskonference om forsøgs- og udviklingsprojekter med hf og anvendelsesorientering Velkommen til Afslutningskonference om forsøgs- og udviklingsprojekter med hf og anvendelsesorientering Annette Damkjær Side 1 Anvendelseorientering Særlig profil i hf-uddannelsen med hfreformen i 2005

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Citizenship, AT og Toning RYSENSTEEN GYMNASIUM 2014 Progressionsplan for CAT årgang

Citizenship, AT og Toning RYSENSTEEN GYMNASIUM 2014 Progressionsplan for CAT årgang Citizenship, AT og Toning RYSENSTEEN GYMNASIUM 2014 Progressionsplan for CAT årgang 2014-2017 1g Faglige mål Forløb Fokus Moduler Produktkrav og evaluering Forståelse af centrale problematikker i destinationslandet

Læs mere

Styrkede gymnasiale uddannelser

Styrkede gymnasiale uddannelser Styrkede gymnasiale uddannelser Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Benedicte Kieler Side 1

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling Skriftlige opgaver i faget Generelle krav: Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling SSO på Hf Opgaveformuleringen fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag krav om fordybelse konkret

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

SOFOKLES' ANTIGONE OG INNOVATION

SOFOKLES' ANTIGONE OG INNOVATION SOFOKLES' ANTIGONE OG INNOVATION Sofokles' Antigone er på mange måder et polyfont værk, og dette er en omstændighed, der gør værket egnet som udgangspunkt for et forløb i AT-innovation. Tragediens polyfoni

Læs mere

Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om idéhistorie B på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august og

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium

Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium Hvorfor innovation? Innovation definition Innovation i gymnasiet Innovative processer Hvorfor innovation? Formålsparagraffen 1 stk. 4 Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE Netbrev nr. 20 Marts 2014 NYT FRA UVM UDVIKLINGSPLANEN FASE 3 Undervisningsministeriet har for nylig udmeldt 3. fase af Udviklingsplanen, der fortsat har fokus

Læs mere

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta INNOVATIONSFABRIKKEN ved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig myndighed.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Biologi i fagligt samspil. Fagdidaktisk kursus: Biologi i fagligt samspil

Biologi i fagligt samspil. Fagdidaktisk kursus: Biologi i fagligt samspil Biologi i fagligt samspil 1 Biologi i fagligt samspil STX: Toning af studieretningen NV AT SRP HF: NF SSO HTX: Toning af studieretningen SO SRP Teknologi og teknikfag 2 Fagsamarbejde? Om indhold? Om mål?

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

AT årgang Almen studieforberedelse. Tværfagligt forløb fra 1.g til 3.g

AT årgang Almen studieforberedelse. Tværfagligt forløb fra 1.g til 3.g Almen studieforberedelse AT årgang 2015-2018 Tværfagligt forløb fra 1.g til 3.g Synopsis og mundtlig eksamen i 3.g : Karakteren tæller 1½ gang i gennemsnittet! Mange fag og lærere involveret Langsom opbygning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

PSYKOLOGI I SRP FAGETS SÆRTRÆK ROLLE I PROJEKTER

PSYKOLOGI I SRP FAGETS SÆRTRÆK ROLLE I PROJEKTER PSYKOLOGI I SRP FAGETS SÆRTRÆK Læreplanen refererer til den videnskabelige psykologi, som har tilknytning til samfundsvidenskab (fx social- og kulturpsykologi), naturvidenskab (fx neuropsykologi og kognitiv

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS NYE LÆREPLANER MEDIEFAG

FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS NYE LÆREPLANER MEDIEFAG FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS NYE LÆREPLANER MEDIEFAG Odense Katedralskole 22. marts 2017 Side 1 Disposition Dagens program og formål Kort om FIP, netværksgrupper, dagens workshops, padlet og EMU Gymnasiereform:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere