Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: c/o værge. mod. Kommune. Ankestyrelsen Amaliegade København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: c/o værge. mod. Kommune. Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K"

Transkript

1 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: A og B og C c/o værge A og B og D c/o værge A og B mod K Kommune og Ankestyrelsen Amaliegade København K Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag drejer sig om, hvorvidt de sagsøgte, K Kommune og Ankestyrelsen, er ansvarlige for og skal betale godtgørelse efter erstatningsansvarslovens 26, stk. 1, til sagsøgerne, forældrene, A og B og døtrene C og D i anledning af dels en undersøgelse af pigerne efter servicelovens 51, og dels en tvangsfjernelse af dem. Familien har nedlagt følgende påstande: PÅSTAND I: Principalt:

2 Side 2/23 K Kommune tilpligtes at betale A B C og D en godtgørelse hver på kr ,00 med tillæg af procesrenter fra den 25. februar 2012 til betaling sker. Subsidiært: K Kommune tilpligtes at betale A B C og D en godtgørelse hver, efter rettens skøn, med tillæg af procesrenter fra den 25. februar 2012 til betaling sker. PÅSTAND II: Principalt: Ankestyrelsen og K Kommune tilpligtes in solidum at betale A B C og D en godtgørelse hver på kr ,00 med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg til betaling sker. Subsidiært: Ankestyrelsen og K Kommune tilpligtes in solidum at betale A B C og D en godtgørelse hver, efter rettens skøn, med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg til betaling sker. K Kommune og Ankestyrelsen har nedlagt påstand om frifindelse. Sagen blev anlagt den 21. februar Der har deltaget tre dommere ved behandlingen af sagen. Oplysningerne i sagen A og B er forældre til C der er født i 1998, og D der er født i A har to særbørn, der tidligere har boet sammen med hende, herunder M der i dag er myndig. M blev den 28. april 2011 anbragt uden for hjemmet, efter at hun havde henvendt sig til Familierådgivningen og der havde oplyst, at hun blev udsat for vold fra A's side. Den 5. maj 2011 kom repræsentanter fra kommunens socialforvaltning på u- anmeldt besøg hos A der på det tidspunkt ikke boede sammen

3 Side 3/23 med B Kommunen påbegyndte herefter den 12. juni 2011 børnefaglige undersøgelser af C og D og der blev afholdt børnesamtaler med dem begge. Den 12. juli 2011 oplyste M til kommunen, at hendes søskende ikke turde fortælle noget, da de frygtede A's reaktioner. Hun oplyste, at den ene søster havde fortalt hende, at A havde truet med selvmord, og søsteren var bange for, at A ville slå. Den 14. juli 2011 blev kommunen kontaktet af en mor, der mødte sammen med sin datter. Datteren var veninde til C De indgav underretning om, at C havde fortalt veninden, at A havde truet med selvmord, hvis ikke C og D gjorde som hun sagde, og at C var blevet slået af A Som følge af, at der var iværksat familiekonsulentstøtte til familien, udarbejdede kommunen en handleplan, der lå færdig den 15. juli Det fremgår, at formålet med foranstaltningen var at sikre børnene voksenkontakt og støtte, og at tilbyde forældrene konkret råd og vejledning. B meddelte den 19. juli 2011, at forældrene ikke længere ville samarbejde med kommunen om udredning vedrørende pigerne. Den 20. juli 2011, hvor han var til møde på kommunen, gentog han dette. Han angav, at forældrene mente, at M var årsag til det hele, og at de ikke kunne forstå, at kommunen tog hendes parti. Den 27. juli 2011 var der atter børnesamtaler med C og D Samme dag var B til samtale på kommunen. Han angav der, at forældrene alligevel ville give samtykke til udredning af pigerne, og at A ville samarbejde med kommunen om C og D hvis hun kunne frasige sig forældremyndigheden over M Den 1. august 2011 var B til møde på kommunen. Han oplyste, at forældrene alligevel ikke ønskede at samarbejde om en udredning af pigerne, idet der ikke var nogen grund til bekymring for dem, og at der ikke skulle komme nogen fra kommunen i A's hjem. Han angav, at han havde forstået, at kommunen så ville anmode børn og unge-udvalget om at fjerne pigerne, mens de udredes, men at han mente, at udvalget ville kunne se igennem de løgne, som M var fremkommet med. Den 16. august 2011 blev forældrene og C der havde selvstændig partsstatus, meddelt, at kommunen havde anmodet børn og unge-udvalget om anbringelse af pigerne uden for hjemmet i en undersøgelsesperiode. Det er i brevet oplyst, at undersøgelsen skal være afsluttet inden for to måneder, og at mødet skulle afholdes den 20. september 2011 kl Der blev atter indhentet skoleudtalelser, og der blev afholdt børnesamtale

4 Side 4/23 med D den 6. september 2011 og med C den 7. september Der blev udarbejdet handleplaner for pigerne, der indstillede til børn og ungeudvalget, at de blev anbragt uden for hjemmet i en undersøgelsesperiode på 2 måneder med henblik på udarbejdelse af en psykologisk undersøgelse forestået af psykolog Steen Schiøller og en pædagogisk udredning varetaget af Døgninstitutionen T på hvilken institution det indstilledes, at pigerne skulle anbringes. Det er nævnt flere gange i handleplanerne, at det forventede tidsperspektiv var 2 måneder fra den 20. september november Den 20. september 2011 var der møde i børn og unge-udvalget om indstillingerne vedrørende pigerne. Børn og unge-udvalget fandt, at en undersøgelse uden for hjemmet var nødvendig for at kunne afgøre, om der var åbenbar risiko for pigernes sundhed og udvikling, ligesom udvalget fandt, at betingelserne for at gennemføre undersøgelsen tvangsmæssigt var til stede, da A ikke ville medvirke til den. Udvalget bemærkede, at undersøgelsen skulle være afsluttet inden to måneder efter udvalgets afgørelse, jf. servicelovens 51, stk. 1. Ved brev af 20. september 2011 indbragte pigernes advokat børn og ungeudvalgets afgørelse for Ankestyrelsen. Han anmodede samtidig Ankestyrelsen om at vejlede kommunen om, at pigerne skulle hjemgives straks efter undersøgelsens færdiggørelse, og at undersøgelsen skulle gennemføres hurtigst muligt. Det fremgår, at anmodningen blev fremsat, idet kommunen angiveligt skulle have meddelt advokaten, at børnene skulle forblive anbragt på T efter endt undersøgelse, idet kommunen ville afvente resultatet af undersøgelserne for at kunne vurdere næste tiltag. Ved brev af 23. september 2011 meddelte kommunen A børn og unge-udvalgets afgørelse om anbringelse af pigerne i undersøgelsesperioden og vejledte om klage. Det fremgår af brevet, at undersøgelserne skal være afsluttet inden to måneder efter udvalgets afgørelse. Ved brev af 6. oktober 2011 henvendte forældrene sig til borgmester E Forældrene angav, at det var oplyst, at undersøgelserne vedrørende pigerne skulle foretages den 3. og 6. oktober Forældrene påpegede, at pigerne i henhold til servicelovens 51 skulle hjemgives straks undersøgelserne var afsluttede, hvorfor de forventede, at de blev hjemgivet senest den 7. oktober Ved brev af samme dag fra E til social- og beskæftigelsesdirektør F bad borgmesteren socialforvaltningen besvare henvendelsen. F svarede samme dag borgmesteren, at socialforvaltningen ville meddele forældrene, hvornår de kunne forvente at få svar på de undersø-

5 Side 5/23 gelser, der var i gang. Han anførte, at kommunen havde en frist på to måneder til at gennemføre og vurdere undersøgelsen, og at denne frist udløb medio november Ved brev af 6. oktober 2011 meddelte kommunen forældrene, at henvendelsen til borgmesteren kunne besvares sådan, at der fortsat pågik undersøgelser af pigerne. Det er anført, at resultaterne af undersøgelserne derefter skulle vurderes for at afklare, om pigerne havde behov for støtte, og at undersøgelserne i henhold til servicelovens 51 skulle være afsluttet indenfor to måneder, hvilket ville sige senest den 18. november Ved brev af 10. oktober 2011 anmodede forældrenes advokat Ankestyrelsen om at vejlede kommunen om, at pigerne skulle frigives nu, idet han angav, at den psykologiske undersøgelse var tilendebragt, og at en fortsat anbringelse alene havde til formål at afvente, at rapporten blev skrevet. Ved brev af 14. oktober 2011, der er et svar på et brev af 13. oktober 2011 fra forældrenes advokat, oplyste kommunen, at den psykologiske undersøgelse var afsluttet, men at den pædagogiske udredning fortsat pågik. Den 25. oktober 2011 traf Ankestyrelsen afgørelse i sagen, og resultatet blev det samme som i børn og unge- udvalget. Forældrenes advokat anmodede ved brev af 1. november 2011 om, at Ankestyrelsens afgørelse blev forelagt for retten til prøvelse. Af en psykologisk erklæring, der er dateret den 4. november 2011 og udarbejdet af psykolog Steen Schiøller, fremgår det, at C efter psykologens vurdering var tilknytningsforstyrret, at hun havde behov for psykologisk og pædagogisk støtte, at hun ville profitere af kontakt til rummelige, tydelige og stabile voksne, og at psykologen som følge af, at forældrene ikke har ønsket at deltage i samtaler om C finder det usikkert hvor mange ressourcer forældrene har til at støtte hende og tilgodese hendes behov. Af en psykologisk erklæring vedrørende D der er dateret den 4. november 2011 og udarbejdet af psykolog Steen Schiøller, fremgår det, at det i testningen af hende indikeres, at moderen har slået hende, og at moderen har dårlig samvittighed over det, og undskylder det. Det fremgår, at D efter psykologens vurdering har træk af tilknytningsforstyrrelse og havde behov for psykologisk og pædagogisk støtte. Han erklærer, at D uden støtte vil være i risiko for at udvikle en personlighedsforstyrrelse. Som følge af, at forældrene ikke har ønsket at deltage i samtaler om D finder psykologen det usikkert, hvor mange ressourcer forældrene har til at støtte hende og tilgodese hendes behov. Af en indberetning fra T der er dateret den 11. november 2011, fremgår det, at C ikke udviste mange følelser, men var tillukket og på vagt. Det vurderes, at hun var i risiko for at udvikle uhensigtsmæssige adfærd-

6 Side 6/23 smønstre. For at få hende i en positiv udvikling skulle de voksne omkring hende være i stand til at støtte hendes følelsesmæssige og sociale udvikling. Af en indberetning fra T der er dateret den 11. november 2011, fremgår det, at D var stille og sky, og ikke udviste følelser. Hun opfattedes som indelukket og på vagt i en sådan grad, at institutionen var bekymret for hendes udvikling. Hendes adfærdsmønster var i alt for høj grad præget af tilbagetrækning, og det vurderedes, at hun uden hensigtsmæssig voksenkontakt var i risiko for en skæv personlighedsudvikling. Den 11. november 2011 blev psykolog Steen Schiøllers undersøgelser gennemgået med forældrene. Den 16. november 2011 deltog forældrene i to møder på kommunen. På det første møde blev T's observationsrapporter vedrørende pigerne gennemgået med forældrene. På et møde senere på dagen oplyste kommunen, at den med henblik på at kunne afklare, om forældrene kunne tilgodese pigernes behov ønskede, at der blev udarbejdet en forældreevneundersøgelse. Forældrene ønskede i første omgang ikke at medvirke til en sådan, men da kommunen anførte, at de i det tilfælde ville søge pigerne anbragt uden for hjemmet, indgik forældrene på at medvirke, og de erklærede, at de ikke senere ville tilbagekalde deres samtykke. Det blev aftalt, at forældrene kunne fremkomme med forslag til, hvilken psykolog, der skulle forestå undersøgelsen. Den 18. november 2011 blev pigerne hjemgivet. Samme dag anmodede forældrene kommunen om, at psykolog Jørn Janby blev udpeget til at foretage forældreevneundersøgelsen. Kommunen svarede samme dag, at den ikke havde gode erfaringer med psykolog Jørn Janby, hvorfor anmodningen blev afslået. Kommunen pegede herefter på fire psykologer, og bad forældrene meddele, om de ønskede at indgå samarbejde om undersøgelsen med en af de nævnte. Den 21. november 2011 svarede forældrene, at de kunne acceptere psykolog Søren Dam Andersen. Forældrene tog samtidig kontakt til psykolog Jørn Janby med henblik på at forbedre deres kompetencer som forældre. I en udtalelse af 15. januar 2012 giver psykolog Jørn Janby en fremstilling af sagsforløbet i forbindelse med den tvangsmæssige anbringelse i forbindelse med undersøgelsen af pigerne og af psykolog Steen Schiøllers rapporter. Han konkluderer, at hverken sagsmaterialet eller det kliniske indtryk kan retfærdiggøre indgrebet. Ved dom af 3. februar 2012 stadfæstede Retten i K Ankestyrelsens afgørelse og afviste et krav mod kommunen på kr. i torterstatning allerede fordi, at kommunen ikke var part i sagen. Landsretten stadfæstede se-

7 Side 7/23 nere byrettens afgørelse om afvisning af kravet mod kommunen. Der blev herefter af psykolog Søren Dam Andersen udarbejdet en forældreevneundersøgelse. Det fremgår af undersøgelsen, at den er foretaget i februar og april 2012, men undersøgelsen er udateret. Det fremgår, at B var flyttet sammen med A og pigerne. Vedrørende A anføres det i undersøgelsen, at hun har svært ved at imødekomme pigernes følelsesmæssige behov. Hun erkender ikke, at der er problemer, og at hun kan være en del af problemerne. Hvis hun åbner sig og erkender problemet, vil hun med sine gode kognitive evner være i stand til at modtage rådgivning og vejledning. Det anføres, at undersøgelsen klart viser, at hendes evne hertil øges, når der gennem støtteforanstaltninger tilføres ydre struktur og forudsigelighed. Vedrørende B erklæres det, at han formelt set er i stand til at give pigerne tryghed, forudsigelighed og den følelsesmæssige støtte som de aktuelt har behov for. Han er empatisk og vil kunne give pigerne den følelsesmæssig sparring, støtte og udfordring, som de har behov for i deres udvikling. Det forhold, at han er flyttet hjem, vil formentlig bedre de følelsesmæssige forhold for pigerne. Det anføres afslutningsvis, at magtforholdet mellem A og B gør det tvivlsomt, om B vil kunne få lov til at være den primære omsorgsperson for pigerne, men såfremt det sker, og såfremt han tilføres de nødvendige kompetencer, vil forældrene være i stand til at tage vare om pigernes særlige behov. Der blev i juni og juli 2012 påny indhentet skoleudtalelser, der overvejende fremstår som positive. Psykolog Jørn Janby har udarbejdet en psykologundersøgelse, der er dateret den 27. september Det fremgår, at A og B har været i et 10 måneder langt terapiforløb hos ham, at de herunder har forbedret deres forældrekompetencer væsentligt, og at dette har afspejlet sig i pigernes velbefindende. Han henviser til forældreevneundersøgelsens afsluttende konklusion om, at forældrene vil kunne varetage deres børns særlige behov, hvis B tilføres ansvar og kompetencer, og psykologen erklærer, at fortsat terapi vil være den mest hensigtsmæssige og mindst indgribende måde at opnå dette på. På møder i børn og unge-udvalget den 9. oktober 2012 indstillede kommunen, at pigerne skulle anbringes uden for hjemmet uden samtykke. Det fremgår af referaterne fra møderne, at der blev afgivet forklaring af forældrene, pigerne selv og psykolog Jørn Janby. Det fremgår, at psykolog Jørn Janbys psykologundersøgelse blev udleveret til udvalgsmedlemmerne ved mødets begyndelse.

8 Side 8/23 Børn og unge-udvalgets flertal fandt efter det oplyste om pigerne og forældrene, at der på grund af utilstrækkelig omsorg og mangelfuld behandling var åbenbar risiko for, at pigernes sundhed og udvikling ville lide alvorlig skade, såfremt de ikke blev anbragt uden for hjemmet, og udvalget tog herefter kommunens indstilling om tvangsfjernelse til følge. Et af udvalgets medlemmer fandt navnlig på baggrund af de positive skoleudtalelser, at betingelserne for tvangsanbringelse ikke var opfyldt. Tvangsfjernelsen blev herefter hurtigt effektueret, og pigerne blev anbragt i familiepleje. Børn og unge-udvalgets afgørelse blev indbragt for Ankestyrelsen, hvis flertal den 4. december 2012 kom til samme resultat som udvalget. En mødedeltager fandt, at mindre indgribende foranstaltninger i hjemmet ville være tilstrækkeligt til at støtte pigerne. Den 17. december 2012 klagede forældrene til kommunen. Der blev klaget over, at kommunen i handleplanerne vedrørende pigerne havde anført, at A skulle have udsat D for fysisk vold, selv om A var frifundet herfor, og selv om psykolog Steen Schiøller i et svar til psykolognævnet havde understreget, at han ikke havde konkluderet, at der blev slået, men at der tilsyneladende blev det. Ved brev af 5. februar 2013 afviste kommunen klagen, idet kommunen fandt, at det var væsentligt, at det af handleplanen fremgik, at der ved den børnefaglige undersøgelse var fundet indikation for vold. Ankestyrelsens afgørelse blev indbragt for domstolene, og ved dom af 26. marts 2013 ophævede Retten i K Ankestyrelsens afgørelse og hjemgav pigerne. I dommens præmisser anføres det, at psykolog Steen Schiøller og Søren Dam Andersens erklæringer ikke entydigt anbefaler en anbringelse af pigerne uden for hjemmet, at psykolog Jørn Janby har udtalt sig imod en anbringelse, at forældrene efter det oplyste ville kunne varetage omsorgen for pigerne, hvis de kan etablere et fornuftigt samarbejde, og at forældrene nu havde erklæret sig villige til at åbne dørene for støtte fra kommunen. På denne baggrund fandt retten det ikke med den tilstrækkelige sikkerhed godtgjort, at betingelserne for tvangsmæssigt at anbringe pigerne uden for hjemmet var opfyldt. Forklaringer A har forklaret, at hun er førtidspensionist grundet en fysisk nervesygdom. B har i år arbejdet på G Hun har to særbørn, og sammen har de børnene C og D De bor i en 4-værelses lejlighed i K Deres netværk består af H der har kendt familien i mange år, B's forældre, onkler, fætre og kusiner, venner og bekendte.

9 Side 9/23 Den 5. maj 2011 fik hun uanmeldt besøg af to medarbejdere fra K Kommune. Hun ville egentlig ikke lukke dem ind, men de insisterede og fik hende placeret i sofaen. De sagde, de var bekymrede for børnene, fordi hun skulle have slået dem, og at der ville komme mere ud af sagen. Hun fik knap lov til at udtale sig og var helt chokeret, men fik da sagt, at hun stod helt u- forstående over for underretningen og ikke syntes, hun har behandlet børnene dårligt. Hun samtykkede i, at kommunen kunne indhente alle relevante oplysninger. I juli 2011 kom to familiekonsulenter i hjemmet. Den ene sagde, at der vist var noget med, at hun slog sine børn. De troede ikke på hende, når hun sagde, det ikke passede. Hun følte sig angrebet og krænket, og derfor trak de samtykket om at samarbejde med kommunen tilbage dagen efter. Også dengang havde de et godt samarbejde med børnenes skoler og med C's læge om behandlingen af hendes astma. Indstillingen om tvangsundersøgelse af pigerne kom som en overraskelse. De blev kede af det, og pigerne græd meget. De havde aldrig tidligere deltaget i et møde i børn og unge-udvalget. De ønskede, at C skulle høres, og kunne hurtigt hente hende på skolen, men det blev ikke tilladt. Pigerne blev kørt til T samme dag, afgørelsen blev truffet. De fortalte pigerne det, da de kom fra skole, og en time senere kørte de dem dertil. De var alle sammen kede af det og frustrerede. De havde jo altid samtykket i alt. Under opholdet på T besøgte de pigerne to gange om ugen, i alt to-tre timer om ugen. Besøgene var ikke overvågede. De forsøgte at skabe hjemlig hygge for pigerne i haven og på pigernes værelser. Pigerne var glade for at se dem, men vrede og frustrerede over at skulle være på T Psykolog Steen Schiøller var der sammenlagt kun 6 timer. Der blev ikke lavet nogen samspilsundersøgelse på T Forstanderen I sagde, de ikke skulle undersøges på den måde. Det var også derfor, deres besøg ikke var overvågede. Under pigernes ophold på T var der ingen kontakt eller støtte fra kommunen. Da I fortalte, at Steen Schiøller ikke længere ville besøge pigerne på T og at den socialpædagogiske undersøgelse var afsluttet, skrev de til borgmesteren, kommunaldirektøren, Ankestyrelsen og andre, at de undrede sig over, at pigerne ikke kom hjem, når undersøgelserne var afsluttet. Allerede i opstartsfasen sagde kommunen, at de kunne hente pigerne den 18. november På mødet i kommunen den 16. november 2011 fik de at vide, at hvis ikke de indvilligede i deltagelse i en forældrekompetenceundersøgelse, kunne de ikke hente pigerne den 18. november 2011, men kommunen ville indstille til tvangsfjernelse af pigerne. På mødet bad de om hjælp, støtte og vejledning fra kommunen, men den eneste hjælp de fik tilbudt var tvangsfjernelse af pigerne. Derfor startede de alle i et terapiforløb op hos psykolog Jørn Janby

10 Side 10/23 over ca. 50 timer. De sagde til kommunen, at de ønskede Jørn Janby, som de havde fået anbefalet af deres advokat, og som de kunne få tider hos med det samme, skulle udarbejde forældrekompetenceundersøgelsen. Det tillod kommunen imidlertid ikke, og den har heller ikke vist interesse for deres forløb hos ham. Psykolog Søren Dam Andersen blev til at foretage forældrekompetenceundersøgelsen, som fandt sted over kun ca timer i marts og april Han var kun to gange i deres hjem. De følte sig trygge ved ham og havde tillid til ham. De samarbejdede med kommunen, men der blev ikke spurgt ind til deres netværk eller holdt netværksmøder, ligesom de ikke modtog hjælp eller støtte fra kommunen. Der var nogle misforståelser i Søren Dam Andersens rapport, som de ikke havde mulighed for at få rettet, da han fejlagtigt sendte rapporten til kommunen uden først at gennemgå den med dem. Omkring et år efter tvangsundersøgelsen af pigerne indstillede kommunen, at de blev tvangsfjernet. Det skete, selvom kommunen i den mellemliggende periode forholdt sig helt passive, mens de selv måtte stå for og betale for terapien hos psykolog Jørn Janby. Pigerne var i den mellemliggende periode kommet ind i en positiv udvikling, hvor de begge var blevet gladere og mere udadvendte med støtte fra forældrene, skolerne, Jørn Janby og alle i deres omgivelser, hvilket ikke ville være muligt at fortsætte under en tvangsfjernelse. Jørn Janby var med som bisidder under mødet i børn og unge-udvalget, hvor de forklarede om den positive udvikling, deres netværk og forløb hos Jørn Janby. Udvalget tog det ikke til sig. Forud for mødet i børn og unge-udvalget kopierede hun Jørn Janbys rapport og uddelte den personligt 5-6 dage før mødet til alle udvalgsmedlemmer og sagsbehandleren i kommunen. Jørn Janbys rapport var ikke blevet sendt til Ankestyrelsen, så deres advokat måtte kopiere den til medlemmerne, så de fik den udleveret ved mødets start. Under mødet kom de ind på rapporten, og de forklarede om deres forløb hos Jørn Janby. De forklarede om fejlene i Søren Dam Andersens rapport, at de gerne ville samarbejde med kommunen, at pigerne var ulykkelige og ikke havde det godt i plejefamilien. Alligevel stadfæstede Ankestyrelsen afgørelsen. Efter stadfæstelsen blev der ikke fra kommunens side tilbudt støtte og hjælp til forældrene. Der blev ikke lavet forældrehandleplan. Plejemoren J er sygeplejer og plejefaren K er førtidspensioneret lastbilchauffør. De havde ikke tilstrækkelige evner til at være plejeforældre. De grinte af pigerne, når de sagde, de havde det skidt, og pigerne blev talt ned til. Pigerne ringede hjem og græd, og det gik ned ad bakke i skolen, fordi de ikke fik tilstrækkelig lektiehjælp. De havde samvær med pigerne i starten hver 14. dag og senere oftere. Når pigerne havde været hjemme på besøg, var de vrede og frustrerede over at skulle tilbage til plejefamilien.

11 Side 11/23 Efter Retten i K havde omgjort afgørelsen, sagde L at de straks kunne hente børnene hos plejeforældrene. Heller ikke efter hjemgivelsen blev der tilbud hjælp og støtte fra kommunen. Pigerne var præget af tvangsfjernelsen. Det var som at få to helt andre piger hjem, der blandt andet ikke kunne sove for sig selv. Efter et par måneder fik pigerne det dog bedre igen. Den nye kommunale sagsbehandler tilbød dem en familiebehandler, men sagde også, at der egentlig ikke var behov for det. De tog ikke imod tilbuddet. Hun og B var også psykisk påvirket af, at pigerne havde været tvangsfjernet i 169 dage, og det fylder stadig meget hos dem. C har forklaret, at hun er 16 år og går på S Hun vil gerne være sygeplejerske. I fritiden er hun sammen med sin kæreste og familien. Før hun kom på T var hun glad og havde en helt strøm af venner, og hun gik til dans. En dag, da hun kom hjem fra skole, fortalte forældrene, at de skulle på T Hun var forinden til børnesamtale i kommunen, men ingen havde sagt, at hun skulle på institution. De fik kun at vide, at der skulle laves en psykologundersøgelse. Hun var ked af det og utryg ved at skulle forlade hjemmet. Det var vanskeligt for hende at være sammen med vennerne under opholdet, da det var en betingelse, at vennerne og deres forældre fik at vide, at hun var fjernet fra hjemmet. Det var ydmygende. De skulle nærmest holde pædagogerne i hånden, når de bevægede sig uden for institutionens lokaler, så hun følte sig meget isoleret. Hun og D var meget overladt til sig selv, når forældrene ikke var på besøg. De voksne var der ikke rigtigt og kom kun ind på deres værelser for at fortælle, at der var mad. Der var et af de andre børn, hun talte med. Hun tænkte meget på, hvornår hun kunne komme hjem igen. Når forældrene var på besøg, blev hun helt trist ved tanken om, at de jo skulle gå igen. De talte begge med en psykolog to gange, i alt 3 timer hver. Han spurgte ind til deres hverdag og viste dem nogle billeder, som de skulle fortælle om. Efter den sidste samtale sagde han, at det var sidste gang. Da hun kom hjem fra T var hun bange for igen at blive fjernet fra hjemmet. Det var svært igen at skabe en almindelig hverdag, og hun havde svært ved at sove alene. De fik ikke hjælp af kommunen, men af Jørn Janby, som var sød og rar at tale med. Da hun og D ca. et år efter blev tvangsfjernet, havde hun ikke lyst til at forlade hjemmet for at bo hos en plejefamilie. Det var hårdt at være i plejefamilien, hvor de blev nedgjort og talt ned til. Plejeforældrene forsøgte at tage forældrenes plads. Det var heller ikke muligt at fortsætte hos Jørn Janby. Hun er stadig påvirket af tvangsfjernelsen. Hendes selvværd er forringet, og hun har ikke længere så mange venner. Hun bruger meget tid alene på sit værelse. D har forklaret, at hun er 15 år. Hun har lige skiftet skole, fordi hun pga. sagen ikke har lyst til at tale med nogen på den gamle skole. Hun fik en dag efter skole at vide, at hun og C skulle på T

12 Side 12/23 Forældrene kørte dem dertil et par timer efter. Hun husker ikke, om hun var til samtale i kommunen forinden. Hun fik ikke at vide, hvor længe hun skulle være der. På T sagde de, at hun skulle gennem nogle tests. Hun talte med Steen Schiøller to gange, hver gang 1-2 timer. Hun talte ikke med andre under opholdet. På T talte hun med to piger, som forstod hendes situation. Ellers sad hun på værelset og savnede sine forældre. De voksne holdt øje med hende, når hun var i haven. De stod og kiggede i vinduerne eller gik med hende derud. De voksne kom og sagde, når der var mad, men ellers var hun meget alene. Det var dejligt, når forældrene kom på besøg, men hun var ked af det, når de skulle gå igen. De hyggede sig og forældrene havde tit en kurv med ting og sager med. Efter opholdet på T ville hun kun være hjemme hos forældrene og måtte sove hos dem. Hun var ikke sammen med skolekammeraterne i fritiden og startede ikke til dans som planlagt. Det var rart at tale med Jørn Janby, og hun fik det efterhånden bedre. Hun forventede ikke, at de efter et år blev tvangsfjernet og kom i en plejefamilie. Kommunen syntes åbenbart, der var et problem, men hun fik ikke nogen nærmere begrundelse. Hun var ked af at være der. Jonna forsøgte i starten at narre dem til at kunne lide hende, men når det ikke gik, som hun ønskede, blev hun vred og satte begrænsninger op for dem. Der blev talt nedværdigende til hende og C Det var ikke muligt, men hun ville gerne have talt med Jørn Janby under opholdet. Efter hjemkomsten husker hun ikke, om kommunen kontaktede dem. Selv i dag er hun påvirket af sagen og tænker på, hvad folk tænker om hende og familien. Steen Schiøller har forklaret, at han arbejder som privat praktiserende psykolog i hele landet med undersøgelser af børn, unge og forældre. Han har ikke forud fra retsmødet fået at vide, hvilken sag, han skulle forklare om, så det har ikke været muligt for ham at forberede sig. Da der er gået mere end tre år, har han ikke længere arbejdspapirerne fra sagen. Han fik af kommunen til opgave at leve en psykologundersøgelse af C og D Han fik at vide, at forældrene ikke ville samarbejde, så undersøgelsen omfattede ikke dem. Pigerne skulle være på T i en bestemt periode, så han skulle lave undersøgelsen inden for den periode. Han husker ikke periodens slutdato. Han talte med hver af pigerne et par gange i løbet af oktober Han meddelte ikke kommunen, da han var færdig med sine undersøgelser, men først da rapporten var skrevet færdig den 4. november Han bruger typisk en måned på at skrive sin rapport. Han husker ikke, om der var kontakt mellem ham og kommunen i skriveperioden. Han ved, hvorfor kommunen den 14. oktober 2011 skrev til advokat Jens Hedegaard, at hans undersøgelse forelå da. Han husker ikke, hvornår han fremlagde rapporten for forældrene. Forældrene har klaget over hans behandling af sagen til Psykolognævnet, som har frikendt ham.

13 Side 13/23 Pigerne blev undersøgt kognitivt, personlighedsmæssigt og fik intelligenstests. Han har normalt også samtaler med forældrene, men ikke i denne sag. Testresultaterne blev beskrevet i hans rapport. Han sendte ikke sine arbejdspapirer til kommunen. Kommunen bad ikke om en uddybning af rapporten eller om yderligere oplysninger. Det fremgår af hans rapport, at testningen af D indikerede, at hun var blevet slået af sin mor. Det var flere typer tests, der klart viste indikationen. Børnene ville slet ikke tale om, om de var blevet slået. De svarede enslydende på, hvorfor storesøsteren havde udtalt sig om vold i hjemmet. Pigerne bagatelliserede de belastninger, de var udsat for. Han havde forud for undersøgelsen læst sagsakterne fra kommunen, hvor der var beskrevet udsagn om vold i hjemmet. Det er helt sædvanligt og havde ikke indflydelse på resultaterne i hans rapport. Begge piger klingede ud på kronisk stress, som ikke skyldtes belastningen ved at skulle opholde sig på T og tale med ham. Hans opgave i den konkrete situation var at beskrive behov og ressourcer, ikke komme med forslag til foranstaltninger. Han ville have foreslået psykoterapeutisk og måske også kognitiv behandling. Pigerne var følelsesmæssigt omsorgssvigtede. C var tilknytningsforstyrret og D havde træk af en tilknytningsforstyrrelse. Pigerne havde brug for professionel behandling, som ikke kunne ydes af forældrene. Afhængigt af forældrenes ressourcer, kunne behandlingen være foregået i børnenes hjem. Jørn Janby har forklaret, at han er autoriseret psykolog og driver psykologvirksomhed. Han har gennem mange år lavet undersøgelser for kommuner og forsikringsselskaber. Han har tidligere udført arbejde for K Kommune, men det stoppede på et tidspunkt uden nogen begrundelse. Så vidt han husker, har kommunen ikke udtrykt utilfredshed med hans arbejde. Der er blandt kommunerne en tendens til, at hvis ikke man skriver det, de gerne vil høre, bliver man ikke brugt. Han havde et terapiforløb med familien som sådan og med hvert enkelt medlem. Forældrenes forløb var langt og forløb over ca. 40 konsultationer over et til halvandet år. Forældrene ville forbedre deres forældreevne. Psykolog Søren Dam Andersen lavede en forældrekompetenceundersøgelse, så han koncentrerede sig selv om familiedynamikken og undersøgelsen af pigerne. Efter hans opfattelse er forældrene fuldt ud kompetente. I hans materiale er der ingen tegn på, at pigerne har været udsat for vold. Han anså det for usandsynligt, at pigerne ville blive tvangsfjernet. Han deltog som bisidder i børn og unge-udvalget. Ingen tog hans rapport i betragtning, og den blev ikke omtalt i særlig stor grad. Da han fremkom med en kritisk bemærkning til Steen Schiøllers rapport, blev han stoppet og fik at vide, at hvis ikke han talte ordentligt, ville han blive udvist. Han afgav forklaring i børn og unge-udvalget den 9. oktober 2012 som angivet i forhandlingsprotokollen. Efter hans opfattelse var det ikke i orden at tvangsfjerne pigerne på baggrund af Steen Schiøllers rapport, som byggede på et undersøgelses-

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kommuners ansvar i sager om børn

Kommuners ansvar i sager om børn Kommuners ansvar i sager om børn Aarhus, den 3. november 2016 2 Program Forældelse af erstatningskrav mod det offentlige i sager om omsorgssvigt af børn Dom: Forældelse af erstatningskrav ved uberettiget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Sagen, der er anlagt den 18. februar 2014, vedrører prøvelse af en advokatnævnskendelse.

Sagen, der er anlagt den 18. februar 2014, vedrører prøvelse af en advokatnævnskendelse. Retten i Lyngby Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2014 i sag nr. BS 160-247/2014: Advokat Lars Borring Lyngby Hovedgade 39 2800 Lyngby mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Gruppen: Forældre til anbragte børn - Oplæg til FT

Gruppen: Forældre til anbragte børn - Oplæg til FT Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 215 Offentligt Gruppen: Forældre til anbragte børn - Oplæg til FT Før anbringelse: Ved forældres oplevelser af at have et mindre behov for støtte af forebyggende

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 297 Offentligt Ankestyrelsens principafgørelse 124-13 om samvær og kontakt med andre end forældrene - overvåget samvær - afbrydelse af samvær

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats. Partnerskabsnetværket i Vejle

Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats. Partnerskabsnetværket i Vejle Workshop 11, stk. 3. en forebyggende og tidlig indsats Partnerskabsnetværket i Vejle Præsentation Socialstyrelsen Chefkonsulent i Børn, Unge og Familier Adam Paaby Konsulent i VISO Dorte Brandt Hansen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighedsområdet. Seksuelle overgreb

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighedsområdet. Seksuelle overgreb DIALOGKORT Myndighedsområdet Seksuelle overgreb SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Myndighed-Sex.indd 1 15/01/13 11.37 Du skal have en samtale

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Manglende hjemmel til at flytte et barn med fysisk magt fra ét anbringelsessted til et andet

Manglende hjemmel til at flytte et barn med fysisk magt fra ét anbringelsessted til et andet 2016-41 Manglende hjemmel til at flytte et barn med fysisk magt fra ét anbringelsessted til et andet En kommune traf afgørelse om at ændre en 11-årig piges anbringelsessted, så hun skulle flytte fra sin

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet.

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet. RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 28. oktober 2014 i sag nr. BS 11-637/2014: Advok Mogens Olesen Gabels Torv 5 9000 Aalborg mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt FBU ForældreLANDSforeningen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, 70 27 00 27, sek@fbu.dk, www.fbu.dk Til Folketingets Socialudvalg Bilag Notat udarbejdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Til Folketingets Ombudsmand

Til Folketingets Ombudsmand Til Folketingets Ombudsmand I henhold til 17, stk. 1 i ombudsmandsloven anmoder vi Folketingets Ombudsmand om at iværksætte en undersøgelse af den spareplan på området for udsatte børn og unge, som et

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

5. Konklusion. Baggrund og formål

5. Konklusion. Baggrund og formål 5. Konklusion Baggrund og formål Aalborg Kommune rettede i februar 2009 henvendelse til BDO Kommunernes Revision A/S med henblik på samarbejde om vurdering og anbefalinger på børne- og familieområdet og

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere