Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: c/o værge. mod. Kommune. Ankestyrelsen Amaliegade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: c/o værge. mod. Kommune. Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K"

Transkript

1 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: A og B og C c/o værge A og B og D c/o værge A og B mod K Kommune og Ankestyrelsen Amaliegade København K Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag drejer sig om, hvorvidt de sagsøgte, K Kommune og Ankestyrelsen, er ansvarlige for og skal betale godtgørelse efter erstatningsansvarslovens 26, stk. 1, til sagsøgerne, forældrene, A og B og døtrene C og D i anledning af dels en undersøgelse af pigerne efter servicelovens 51, og dels en tvangsfjernelse af dem. Familien har nedlagt følgende påstande: PÅSTAND I: Principalt:

2 Side 2/23 K Kommune tilpligtes at betale A B C og D en godtgørelse hver på kr ,00 med tillæg af procesrenter fra den 25. februar 2012 til betaling sker. Subsidiært: K Kommune tilpligtes at betale A B C og D en godtgørelse hver, efter rettens skøn, med tillæg af procesrenter fra den 25. februar 2012 til betaling sker. PÅSTAND II: Principalt: Ankestyrelsen og K Kommune tilpligtes in solidum at betale A B C og D en godtgørelse hver på kr ,00 med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg til betaling sker. Subsidiært: Ankestyrelsen og K Kommune tilpligtes in solidum at betale A B C og D en godtgørelse hver, efter rettens skøn, med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg til betaling sker. K Kommune og Ankestyrelsen har nedlagt påstand om frifindelse. Sagen blev anlagt den 21. februar Der har deltaget tre dommere ved behandlingen af sagen. Oplysningerne i sagen A og B er forældre til C der er født i 1998, og D der er født i A har to særbørn, der tidligere har boet sammen med hende, herunder M der i dag er myndig. M blev den 28. april 2011 anbragt uden for hjemmet, efter at hun havde henvendt sig til Familierådgivningen og der havde oplyst, at hun blev udsat for vold fra A's side. Den 5. maj 2011 kom repræsentanter fra kommunens socialforvaltning på u- anmeldt besøg hos A der på det tidspunkt ikke boede sammen

3 Side 3/23 med B Kommunen påbegyndte herefter den 12. juni 2011 børnefaglige undersøgelser af C og D og der blev afholdt børnesamtaler med dem begge. Den 12. juli 2011 oplyste M til kommunen, at hendes søskende ikke turde fortælle noget, da de frygtede A's reaktioner. Hun oplyste, at den ene søster havde fortalt hende, at A havde truet med selvmord, og søsteren var bange for, at A ville slå. Den 14. juli 2011 blev kommunen kontaktet af en mor, der mødte sammen med sin datter. Datteren var veninde til C De indgav underretning om, at C havde fortalt veninden, at A havde truet med selvmord, hvis ikke C og D gjorde som hun sagde, og at C var blevet slået af A Som følge af, at der var iværksat familiekonsulentstøtte til familien, udarbejdede kommunen en handleplan, der lå færdig den 15. juli Det fremgår, at formålet med foranstaltningen var at sikre børnene voksenkontakt og støtte, og at tilbyde forældrene konkret råd og vejledning. B meddelte den 19. juli 2011, at forældrene ikke længere ville samarbejde med kommunen om udredning vedrørende pigerne. Den 20. juli 2011, hvor han var til møde på kommunen, gentog han dette. Han angav, at forældrene mente, at M var årsag til det hele, og at de ikke kunne forstå, at kommunen tog hendes parti. Den 27. juli 2011 var der atter børnesamtaler med C og D Samme dag var B til samtale på kommunen. Han angav der, at forældrene alligevel ville give samtykke til udredning af pigerne, og at A ville samarbejde med kommunen om C og D hvis hun kunne frasige sig forældremyndigheden over M Den 1. august 2011 var B til møde på kommunen. Han oplyste, at forældrene alligevel ikke ønskede at samarbejde om en udredning af pigerne, idet der ikke var nogen grund til bekymring for dem, og at der ikke skulle komme nogen fra kommunen i A's hjem. Han angav, at han havde forstået, at kommunen så ville anmode børn og unge-udvalget om at fjerne pigerne, mens de udredes, men at han mente, at udvalget ville kunne se igennem de løgne, som M var fremkommet med. Den 16. august 2011 blev forældrene og C der havde selvstændig partsstatus, meddelt, at kommunen havde anmodet børn og unge-udvalget om anbringelse af pigerne uden for hjemmet i en undersøgelsesperiode. Det er i brevet oplyst, at undersøgelsen skal være afsluttet inden for to måneder, og at mødet skulle afholdes den 20. september 2011 kl Der blev atter indhentet skoleudtalelser, og der blev afholdt børnesamtale

4 Side 4/23 med D den 6. september 2011 og med C den 7. september Der blev udarbejdet handleplaner for pigerne, der indstillede til børn og ungeudvalget, at de blev anbragt uden for hjemmet i en undersøgelsesperiode på 2 måneder med henblik på udarbejdelse af en psykologisk undersøgelse forestået af psykolog Steen Schiøller og en pædagogisk udredning varetaget af Døgninstitutionen T på hvilken institution det indstilledes, at pigerne skulle anbringes. Det er nævnt flere gange i handleplanerne, at det forventede tidsperspektiv var 2 måneder fra den 20. september november Den 20. september 2011 var der møde i børn og unge-udvalget om indstillingerne vedrørende pigerne. Børn og unge-udvalget fandt, at en undersøgelse uden for hjemmet var nødvendig for at kunne afgøre, om der var åbenbar risiko for pigernes sundhed og udvikling, ligesom udvalget fandt, at betingelserne for at gennemføre undersøgelsen tvangsmæssigt var til stede, da A ikke ville medvirke til den. Udvalget bemærkede, at undersøgelsen skulle være afsluttet inden to måneder efter udvalgets afgørelse, jf. servicelovens 51, stk. 1. Ved brev af 20. september 2011 indbragte pigernes advokat børn og ungeudvalgets afgørelse for Ankestyrelsen. Han anmodede samtidig Ankestyrelsen om at vejlede kommunen om, at pigerne skulle hjemgives straks efter undersøgelsens færdiggørelse, og at undersøgelsen skulle gennemføres hurtigst muligt. Det fremgår, at anmodningen blev fremsat, idet kommunen angiveligt skulle have meddelt advokaten, at børnene skulle forblive anbragt på T efter endt undersøgelse, idet kommunen ville afvente resultatet af undersøgelserne for at kunne vurdere næste tiltag. Ved brev af 23. september 2011 meddelte kommunen A børn og unge-udvalgets afgørelse om anbringelse af pigerne i undersøgelsesperioden og vejledte om klage. Det fremgår af brevet, at undersøgelserne skal være afsluttet inden to måneder efter udvalgets afgørelse. Ved brev af 6. oktober 2011 henvendte forældrene sig til borgmester E Forældrene angav, at det var oplyst, at undersøgelserne vedrørende pigerne skulle foretages den 3. og 6. oktober Forældrene påpegede, at pigerne i henhold til servicelovens 51 skulle hjemgives straks undersøgelserne var afsluttede, hvorfor de forventede, at de blev hjemgivet senest den 7. oktober Ved brev af samme dag fra E til social- og beskæftigelsesdirektør F bad borgmesteren socialforvaltningen besvare henvendelsen. F svarede samme dag borgmesteren, at socialforvaltningen ville meddele forældrene, hvornår de kunne forvente at få svar på de undersø-

5 Side 5/23 gelser, der var i gang. Han anførte, at kommunen havde en frist på to måneder til at gennemføre og vurdere undersøgelsen, og at denne frist udløb medio november Ved brev af 6. oktober 2011 meddelte kommunen forældrene, at henvendelsen til borgmesteren kunne besvares sådan, at der fortsat pågik undersøgelser af pigerne. Det er anført, at resultaterne af undersøgelserne derefter skulle vurderes for at afklare, om pigerne havde behov for støtte, og at undersøgelserne i henhold til servicelovens 51 skulle være afsluttet indenfor to måneder, hvilket ville sige senest den 18. november Ved brev af 10. oktober 2011 anmodede forældrenes advokat Ankestyrelsen om at vejlede kommunen om, at pigerne skulle frigives nu, idet han angav, at den psykologiske undersøgelse var tilendebragt, og at en fortsat anbringelse alene havde til formål at afvente, at rapporten blev skrevet. Ved brev af 14. oktober 2011, der er et svar på et brev af 13. oktober 2011 fra forældrenes advokat, oplyste kommunen, at den psykologiske undersøgelse var afsluttet, men at den pædagogiske udredning fortsat pågik. Den 25. oktober 2011 traf Ankestyrelsen afgørelse i sagen, og resultatet blev det samme som i børn og unge- udvalget. Forældrenes advokat anmodede ved brev af 1. november 2011 om, at Ankestyrelsens afgørelse blev forelagt for retten til prøvelse. Af en psykologisk erklæring, der er dateret den 4. november 2011 og udarbejdet af psykolog Steen Schiøller, fremgår det, at C efter psykologens vurdering var tilknytningsforstyrret, at hun havde behov for psykologisk og pædagogisk støtte, at hun ville profitere af kontakt til rummelige, tydelige og stabile voksne, og at psykologen som følge af, at forældrene ikke har ønsket at deltage i samtaler om C finder det usikkert hvor mange ressourcer forældrene har til at støtte hende og tilgodese hendes behov. Af en psykologisk erklæring vedrørende D der er dateret den 4. november 2011 og udarbejdet af psykolog Steen Schiøller, fremgår det, at det i testningen af hende indikeres, at moderen har slået hende, og at moderen har dårlig samvittighed over det, og undskylder det. Det fremgår, at D efter psykologens vurdering har træk af tilknytningsforstyrrelse og havde behov for psykologisk og pædagogisk støtte. Han erklærer, at D uden støtte vil være i risiko for at udvikle en personlighedsforstyrrelse. Som følge af, at forældrene ikke har ønsket at deltage i samtaler om D finder psykologen det usikkert, hvor mange ressourcer forældrene har til at støtte hende og tilgodese hendes behov. Af en indberetning fra T der er dateret den 11. november 2011, fremgår det, at C ikke udviste mange følelser, men var tillukket og på vagt. Det vurderes, at hun var i risiko for at udvikle uhensigtsmæssige adfærd-

6 Side 6/23 smønstre. For at få hende i en positiv udvikling skulle de voksne omkring hende være i stand til at støtte hendes følelsesmæssige og sociale udvikling. Af en indberetning fra T der er dateret den 11. november 2011, fremgår det, at D var stille og sky, og ikke udviste følelser. Hun opfattedes som indelukket og på vagt i en sådan grad, at institutionen var bekymret for hendes udvikling. Hendes adfærdsmønster var i alt for høj grad præget af tilbagetrækning, og det vurderedes, at hun uden hensigtsmæssig voksenkontakt var i risiko for en skæv personlighedsudvikling. Den 11. november 2011 blev psykolog Steen Schiøllers undersøgelser gennemgået med forældrene. Den 16. november 2011 deltog forældrene i to møder på kommunen. På det første møde blev T's observationsrapporter vedrørende pigerne gennemgået med forældrene. På et møde senere på dagen oplyste kommunen, at den med henblik på at kunne afklare, om forældrene kunne tilgodese pigernes behov ønskede, at der blev udarbejdet en forældreevneundersøgelse. Forældrene ønskede i første omgang ikke at medvirke til en sådan, men da kommunen anførte, at de i det tilfælde ville søge pigerne anbragt uden for hjemmet, indgik forældrene på at medvirke, og de erklærede, at de ikke senere ville tilbagekalde deres samtykke. Det blev aftalt, at forældrene kunne fremkomme med forslag til, hvilken psykolog, der skulle forestå undersøgelsen. Den 18. november 2011 blev pigerne hjemgivet. Samme dag anmodede forældrene kommunen om, at psykolog Jørn Janby blev udpeget til at foretage forældreevneundersøgelsen. Kommunen svarede samme dag, at den ikke havde gode erfaringer med psykolog Jørn Janby, hvorfor anmodningen blev afslået. Kommunen pegede herefter på fire psykologer, og bad forældrene meddele, om de ønskede at indgå samarbejde om undersøgelsen med en af de nævnte. Den 21. november 2011 svarede forældrene, at de kunne acceptere psykolog Søren Dam Andersen. Forældrene tog samtidig kontakt til psykolog Jørn Janby med henblik på at forbedre deres kompetencer som forældre. I en udtalelse af 15. januar 2012 giver psykolog Jørn Janby en fremstilling af sagsforløbet i forbindelse med den tvangsmæssige anbringelse i forbindelse med undersøgelsen af pigerne og af psykolog Steen Schiøllers rapporter. Han konkluderer, at hverken sagsmaterialet eller det kliniske indtryk kan retfærdiggøre indgrebet. Ved dom af 3. februar 2012 stadfæstede Retten i K Ankestyrelsens afgørelse og afviste et krav mod kommunen på kr. i torterstatning allerede fordi, at kommunen ikke var part i sagen. Landsretten stadfæstede se-

7 Side 7/23 nere byrettens afgørelse om afvisning af kravet mod kommunen. Der blev herefter af psykolog Søren Dam Andersen udarbejdet en forældreevneundersøgelse. Det fremgår af undersøgelsen, at den er foretaget i februar og april 2012, men undersøgelsen er udateret. Det fremgår, at B var flyttet sammen med A og pigerne. Vedrørende A anføres det i undersøgelsen, at hun har svært ved at imødekomme pigernes følelsesmæssige behov. Hun erkender ikke, at der er problemer, og at hun kan være en del af problemerne. Hvis hun åbner sig og erkender problemet, vil hun med sine gode kognitive evner være i stand til at modtage rådgivning og vejledning. Det anføres, at undersøgelsen klart viser, at hendes evne hertil øges, når der gennem støtteforanstaltninger tilføres ydre struktur og forudsigelighed. Vedrørende B erklæres det, at han formelt set er i stand til at give pigerne tryghed, forudsigelighed og den følelsesmæssige støtte som de aktuelt har behov for. Han er empatisk og vil kunne give pigerne den følelsesmæssig sparring, støtte og udfordring, som de har behov for i deres udvikling. Det forhold, at han er flyttet hjem, vil formentlig bedre de følelsesmæssige forhold for pigerne. Det anføres afslutningsvis, at magtforholdet mellem A og B gør det tvivlsomt, om B vil kunne få lov til at være den primære omsorgsperson for pigerne, men såfremt det sker, og såfremt han tilføres de nødvendige kompetencer, vil forældrene være i stand til at tage vare om pigernes særlige behov. Der blev i juni og juli 2012 påny indhentet skoleudtalelser, der overvejende fremstår som positive. Psykolog Jørn Janby har udarbejdet en psykologundersøgelse, der er dateret den 27. september Det fremgår, at A og B har været i et 10 måneder langt terapiforløb hos ham, at de herunder har forbedret deres forældrekompetencer væsentligt, og at dette har afspejlet sig i pigernes velbefindende. Han henviser til forældreevneundersøgelsens afsluttende konklusion om, at forældrene vil kunne varetage deres børns særlige behov, hvis B tilføres ansvar og kompetencer, og psykologen erklærer, at fortsat terapi vil være den mest hensigtsmæssige og mindst indgribende måde at opnå dette på. På møder i børn og unge-udvalget den 9. oktober 2012 indstillede kommunen, at pigerne skulle anbringes uden for hjemmet uden samtykke. Det fremgår af referaterne fra møderne, at der blev afgivet forklaring af forældrene, pigerne selv og psykolog Jørn Janby. Det fremgår, at psykolog Jørn Janbys psykologundersøgelse blev udleveret til udvalgsmedlemmerne ved mødets begyndelse.

8 Side 8/23 Børn og unge-udvalgets flertal fandt efter det oplyste om pigerne og forældrene, at der på grund af utilstrækkelig omsorg og mangelfuld behandling var åbenbar risiko for, at pigernes sundhed og udvikling ville lide alvorlig skade, såfremt de ikke blev anbragt uden for hjemmet, og udvalget tog herefter kommunens indstilling om tvangsfjernelse til følge. Et af udvalgets medlemmer fandt navnlig på baggrund af de positive skoleudtalelser, at betingelserne for tvangsanbringelse ikke var opfyldt. Tvangsfjernelsen blev herefter hurtigt effektueret, og pigerne blev anbragt i familiepleje. Børn og unge-udvalgets afgørelse blev indbragt for Ankestyrelsen, hvis flertal den 4. december 2012 kom til samme resultat som udvalget. En mødedeltager fandt, at mindre indgribende foranstaltninger i hjemmet ville være tilstrækkeligt til at støtte pigerne. Den 17. december 2012 klagede forældrene til kommunen. Der blev klaget over, at kommunen i handleplanerne vedrørende pigerne havde anført, at A skulle have udsat D for fysisk vold, selv om A var frifundet herfor, og selv om psykolog Steen Schiøller i et svar til psykolognævnet havde understreget, at han ikke havde konkluderet, at der blev slået, men at der tilsyneladende blev det. Ved brev af 5. februar 2013 afviste kommunen klagen, idet kommunen fandt, at det var væsentligt, at det af handleplanen fremgik, at der ved den børnefaglige undersøgelse var fundet indikation for vold. Ankestyrelsens afgørelse blev indbragt for domstolene, og ved dom af 26. marts 2013 ophævede Retten i K Ankestyrelsens afgørelse og hjemgav pigerne. I dommens præmisser anføres det, at psykolog Steen Schiøller og Søren Dam Andersens erklæringer ikke entydigt anbefaler en anbringelse af pigerne uden for hjemmet, at psykolog Jørn Janby har udtalt sig imod en anbringelse, at forældrene efter det oplyste ville kunne varetage omsorgen for pigerne, hvis de kan etablere et fornuftigt samarbejde, og at forældrene nu havde erklæret sig villige til at åbne dørene for støtte fra kommunen. På denne baggrund fandt retten det ikke med den tilstrækkelige sikkerhed godtgjort, at betingelserne for tvangsmæssigt at anbringe pigerne uden for hjemmet var opfyldt. Forklaringer A har forklaret, at hun er førtidspensionist grundet en fysisk nervesygdom. B har i år arbejdet på G Hun har to særbørn, og sammen har de børnene C og D De bor i en 4-værelses lejlighed i K Deres netværk består af H der har kendt familien i mange år, B's forældre, onkler, fætre og kusiner, venner og bekendte.

9 Side 9/23 Den 5. maj 2011 fik hun uanmeldt besøg af to medarbejdere fra K Kommune. Hun ville egentlig ikke lukke dem ind, men de insisterede og fik hende placeret i sofaen. De sagde, de var bekymrede for børnene, fordi hun skulle have slået dem, og at der ville komme mere ud af sagen. Hun fik knap lov til at udtale sig og var helt chokeret, men fik da sagt, at hun stod helt u- forstående over for underretningen og ikke syntes, hun har behandlet børnene dårligt. Hun samtykkede i, at kommunen kunne indhente alle relevante oplysninger. I juli 2011 kom to familiekonsulenter i hjemmet. Den ene sagde, at der vist var noget med, at hun slog sine børn. De troede ikke på hende, når hun sagde, det ikke passede. Hun følte sig angrebet og krænket, og derfor trak de samtykket om at samarbejde med kommunen tilbage dagen efter. Også dengang havde de et godt samarbejde med børnenes skoler og med C's læge om behandlingen af hendes astma. Indstillingen om tvangsundersøgelse af pigerne kom som en overraskelse. De blev kede af det, og pigerne græd meget. De havde aldrig tidligere deltaget i et møde i børn og unge-udvalget. De ønskede, at C skulle høres, og kunne hurtigt hente hende på skolen, men det blev ikke tilladt. Pigerne blev kørt til T samme dag, afgørelsen blev truffet. De fortalte pigerne det, da de kom fra skole, og en time senere kørte de dem dertil. De var alle sammen kede af det og frustrerede. De havde jo altid samtykket i alt. Under opholdet på T besøgte de pigerne to gange om ugen, i alt to-tre timer om ugen. Besøgene var ikke overvågede. De forsøgte at skabe hjemlig hygge for pigerne i haven og på pigernes værelser. Pigerne var glade for at se dem, men vrede og frustrerede over at skulle være på T Psykolog Steen Schiøller var der sammenlagt kun 6 timer. Der blev ikke lavet nogen samspilsundersøgelse på T Forstanderen I sagde, de ikke skulle undersøges på den måde. Det var også derfor, deres besøg ikke var overvågede. Under pigernes ophold på T var der ingen kontakt eller støtte fra kommunen. Da I fortalte, at Steen Schiøller ikke længere ville besøge pigerne på T og at den socialpædagogiske undersøgelse var afsluttet, skrev de til borgmesteren, kommunaldirektøren, Ankestyrelsen og andre, at de undrede sig over, at pigerne ikke kom hjem, når undersøgelserne var afsluttet. Allerede i opstartsfasen sagde kommunen, at de kunne hente pigerne den 18. november På mødet i kommunen den 16. november 2011 fik de at vide, at hvis ikke de indvilligede i deltagelse i en forældrekompetenceundersøgelse, kunne de ikke hente pigerne den 18. november 2011, men kommunen ville indstille til tvangsfjernelse af pigerne. På mødet bad de om hjælp, støtte og vejledning fra kommunen, men den eneste hjælp de fik tilbudt var tvangsfjernelse af pigerne. Derfor startede de alle i et terapiforløb op hos psykolog Jørn Janby

10 Side 10/23 over ca. 50 timer. De sagde til kommunen, at de ønskede Jørn Janby, som de havde fået anbefalet af deres advokat, og som de kunne få tider hos med det samme, skulle udarbejde forældrekompetenceundersøgelsen. Det tillod kommunen imidlertid ikke, og den har heller ikke vist interesse for deres forløb hos ham. Psykolog Søren Dam Andersen blev til at foretage forældrekompetenceundersøgelsen, som fandt sted over kun ca timer i marts og april Han var kun to gange i deres hjem. De følte sig trygge ved ham og havde tillid til ham. De samarbejdede med kommunen, men der blev ikke spurgt ind til deres netværk eller holdt netværksmøder, ligesom de ikke modtog hjælp eller støtte fra kommunen. Der var nogle misforståelser i Søren Dam Andersens rapport, som de ikke havde mulighed for at få rettet, da han fejlagtigt sendte rapporten til kommunen uden først at gennemgå den med dem. Omkring et år efter tvangsundersøgelsen af pigerne indstillede kommunen, at de blev tvangsfjernet. Det skete, selvom kommunen i den mellemliggende periode forholdt sig helt passive, mens de selv måtte stå for og betale for terapien hos psykolog Jørn Janby. Pigerne var i den mellemliggende periode kommet ind i en positiv udvikling, hvor de begge var blevet gladere og mere udadvendte med støtte fra forældrene, skolerne, Jørn Janby og alle i deres omgivelser, hvilket ikke ville være muligt at fortsætte under en tvangsfjernelse. Jørn Janby var med som bisidder under mødet i børn og unge-udvalget, hvor de forklarede om den positive udvikling, deres netværk og forløb hos Jørn Janby. Udvalget tog det ikke til sig. Forud for mødet i børn og unge-udvalget kopierede hun Jørn Janbys rapport og uddelte den personligt 5-6 dage før mødet til alle udvalgsmedlemmer og sagsbehandleren i kommunen. Jørn Janbys rapport var ikke blevet sendt til Ankestyrelsen, så deres advokat måtte kopiere den til medlemmerne, så de fik den udleveret ved mødets start. Under mødet kom de ind på rapporten, og de forklarede om deres forløb hos Jørn Janby. De forklarede om fejlene i Søren Dam Andersens rapport, at de gerne ville samarbejde med kommunen, at pigerne var ulykkelige og ikke havde det godt i plejefamilien. Alligevel stadfæstede Ankestyrelsen afgørelsen. Efter stadfæstelsen blev der ikke fra kommunens side tilbudt støtte og hjælp til forældrene. Der blev ikke lavet forældrehandleplan. Plejemoren J er sygeplejer og plejefaren K er førtidspensioneret lastbilchauffør. De havde ikke tilstrækkelige evner til at være plejeforældre. De grinte af pigerne, når de sagde, de havde det skidt, og pigerne blev talt ned til. Pigerne ringede hjem og græd, og det gik ned ad bakke i skolen, fordi de ikke fik tilstrækkelig lektiehjælp. De havde samvær med pigerne i starten hver 14. dag og senere oftere. Når pigerne havde været hjemme på besøg, var de vrede og frustrerede over at skulle tilbage til plejefamilien.

11 Side 11/23 Efter Retten i K havde omgjort afgørelsen, sagde L at de straks kunne hente børnene hos plejeforældrene. Heller ikke efter hjemgivelsen blev der tilbud hjælp og støtte fra kommunen. Pigerne var præget af tvangsfjernelsen. Det var som at få to helt andre piger hjem, der blandt andet ikke kunne sove for sig selv. Efter et par måneder fik pigerne det dog bedre igen. Den nye kommunale sagsbehandler tilbød dem en familiebehandler, men sagde også, at der egentlig ikke var behov for det. De tog ikke imod tilbuddet. Hun og B var også psykisk påvirket af, at pigerne havde været tvangsfjernet i 169 dage, og det fylder stadig meget hos dem. C har forklaret, at hun er 16 år og går på S Hun vil gerne være sygeplejerske. I fritiden er hun sammen med sin kæreste og familien. Før hun kom på T var hun glad og havde en helt strøm af venner, og hun gik til dans. En dag, da hun kom hjem fra skole, fortalte forældrene, at de skulle på T Hun var forinden til børnesamtale i kommunen, men ingen havde sagt, at hun skulle på institution. De fik kun at vide, at der skulle laves en psykologundersøgelse. Hun var ked af det og utryg ved at skulle forlade hjemmet. Det var vanskeligt for hende at være sammen med vennerne under opholdet, da det var en betingelse, at vennerne og deres forældre fik at vide, at hun var fjernet fra hjemmet. Det var ydmygende. De skulle nærmest holde pædagogerne i hånden, når de bevægede sig uden for institutionens lokaler, så hun følte sig meget isoleret. Hun og D var meget overladt til sig selv, når forældrene ikke var på besøg. De voksne var der ikke rigtigt og kom kun ind på deres værelser for at fortælle, at der var mad. Der var et af de andre børn, hun talte med. Hun tænkte meget på, hvornår hun kunne komme hjem igen. Når forældrene var på besøg, blev hun helt trist ved tanken om, at de jo skulle gå igen. De talte begge med en psykolog to gange, i alt 3 timer hver. Han spurgte ind til deres hverdag og viste dem nogle billeder, som de skulle fortælle om. Efter den sidste samtale sagde han, at det var sidste gang. Da hun kom hjem fra T var hun bange for igen at blive fjernet fra hjemmet. Det var svært igen at skabe en almindelig hverdag, og hun havde svært ved at sove alene. De fik ikke hjælp af kommunen, men af Jørn Janby, som var sød og rar at tale med. Da hun og D ca. et år efter blev tvangsfjernet, havde hun ikke lyst til at forlade hjemmet for at bo hos en plejefamilie. Det var hårdt at være i plejefamilien, hvor de blev nedgjort og talt ned til. Plejeforældrene forsøgte at tage forældrenes plads. Det var heller ikke muligt at fortsætte hos Jørn Janby. Hun er stadig påvirket af tvangsfjernelsen. Hendes selvværd er forringet, og hun har ikke længere så mange venner. Hun bruger meget tid alene på sit værelse. D har forklaret, at hun er 15 år. Hun har lige skiftet skole, fordi hun pga. sagen ikke har lyst til at tale med nogen på den gamle skole. Hun fik en dag efter skole at vide, at hun og C skulle på T

12 Side 12/23 Forældrene kørte dem dertil et par timer efter. Hun husker ikke, om hun var til samtale i kommunen forinden. Hun fik ikke at vide, hvor længe hun skulle være der. På T sagde de, at hun skulle gennem nogle tests. Hun talte med Steen Schiøller to gange, hver gang 1-2 timer. Hun talte ikke med andre under opholdet. På T talte hun med to piger, som forstod hendes situation. Ellers sad hun på værelset og savnede sine forældre. De voksne holdt øje med hende, når hun var i haven. De stod og kiggede i vinduerne eller gik med hende derud. De voksne kom og sagde, når der var mad, men ellers var hun meget alene. Det var dejligt, når forældrene kom på besøg, men hun var ked af det, når de skulle gå igen. De hyggede sig og forældrene havde tit en kurv med ting og sager med. Efter opholdet på T ville hun kun være hjemme hos forældrene og måtte sove hos dem. Hun var ikke sammen med skolekammeraterne i fritiden og startede ikke til dans som planlagt. Det var rart at tale med Jørn Janby, og hun fik det efterhånden bedre. Hun forventede ikke, at de efter et år blev tvangsfjernet og kom i en plejefamilie. Kommunen syntes åbenbart, der var et problem, men hun fik ikke nogen nærmere begrundelse. Hun var ked af at være der. Jonna forsøgte i starten at narre dem til at kunne lide hende, men når det ikke gik, som hun ønskede, blev hun vred og satte begrænsninger op for dem. Der blev talt nedværdigende til hende og C Det var ikke muligt, men hun ville gerne have talt med Jørn Janby under opholdet. Efter hjemkomsten husker hun ikke, om kommunen kontaktede dem. Selv i dag er hun påvirket af sagen og tænker på, hvad folk tænker om hende og familien. Steen Schiøller har forklaret, at han arbejder som privat praktiserende psykolog i hele landet med undersøgelser af børn, unge og forældre. Han har ikke forud fra retsmødet fået at vide, hvilken sag, han skulle forklare om, så det har ikke været muligt for ham at forberede sig. Da der er gået mere end tre år, har han ikke længere arbejdspapirerne fra sagen. Han fik af kommunen til opgave at leve en psykologundersøgelse af C og D Han fik at vide, at forældrene ikke ville samarbejde, så undersøgelsen omfattede ikke dem. Pigerne skulle være på T i en bestemt periode, så han skulle lave undersøgelsen inden for den periode. Han husker ikke periodens slutdato. Han talte med hver af pigerne et par gange i løbet af oktober Han meddelte ikke kommunen, da han var færdig med sine undersøgelser, men først da rapporten var skrevet færdig den 4. november Han bruger typisk en måned på at skrive sin rapport. Han husker ikke, om der var kontakt mellem ham og kommunen i skriveperioden. Han ved, hvorfor kommunen den 14. oktober 2011 skrev til advokat Jens Hedegaard, at hans undersøgelse forelå da. Han husker ikke, hvornår han fremlagde rapporten for forældrene. Forældrene har klaget over hans behandling af sagen til Psykolognævnet, som har frikendt ham.

13 Side 13/23 Pigerne blev undersøgt kognitivt, personlighedsmæssigt og fik intelligenstests. Han har normalt også samtaler med forældrene, men ikke i denne sag. Testresultaterne blev beskrevet i hans rapport. Han sendte ikke sine arbejdspapirer til kommunen. Kommunen bad ikke om en uddybning af rapporten eller om yderligere oplysninger. Det fremgår af hans rapport, at testningen af D indikerede, at hun var blevet slået af sin mor. Det var flere typer tests, der klart viste indikationen. Børnene ville slet ikke tale om, om de var blevet slået. De svarede enslydende på, hvorfor storesøsteren havde udtalt sig om vold i hjemmet. Pigerne bagatelliserede de belastninger, de var udsat for. Han havde forud for undersøgelsen læst sagsakterne fra kommunen, hvor der var beskrevet udsagn om vold i hjemmet. Det er helt sædvanligt og havde ikke indflydelse på resultaterne i hans rapport. Begge piger klingede ud på kronisk stress, som ikke skyldtes belastningen ved at skulle opholde sig på T og tale med ham. Hans opgave i den konkrete situation var at beskrive behov og ressourcer, ikke komme med forslag til foranstaltninger. Han ville have foreslået psykoterapeutisk og måske også kognitiv behandling. Pigerne var følelsesmæssigt omsorgssvigtede. C var tilknytningsforstyrret og D havde træk af en tilknytningsforstyrrelse. Pigerne havde brug for professionel behandling, som ikke kunne ydes af forældrene. Afhængigt af forældrenes ressourcer, kunne behandlingen være foregået i børnenes hjem. Jørn Janby har forklaret, at han er autoriseret psykolog og driver psykologvirksomhed. Han har gennem mange år lavet undersøgelser for kommuner og forsikringsselskaber. Han har tidligere udført arbejde for K Kommune, men det stoppede på et tidspunkt uden nogen begrundelse. Så vidt han husker, har kommunen ikke udtrykt utilfredshed med hans arbejde. Der er blandt kommunerne en tendens til, at hvis ikke man skriver det, de gerne vil høre, bliver man ikke brugt. Han havde et terapiforløb med familien som sådan og med hvert enkelt medlem. Forældrenes forløb var langt og forløb over ca. 40 konsultationer over et til halvandet år. Forældrene ville forbedre deres forældreevne. Psykolog Søren Dam Andersen lavede en forældrekompetenceundersøgelse, så han koncentrerede sig selv om familiedynamikken og undersøgelsen af pigerne. Efter hans opfattelse er forældrene fuldt ud kompetente. I hans materiale er der ingen tegn på, at pigerne har været udsat for vold. Han anså det for usandsynligt, at pigerne ville blive tvangsfjernet. Han deltog som bisidder i børn og unge-udvalget. Ingen tog hans rapport i betragtning, og den blev ikke omtalt i særlig stor grad. Da han fremkom med en kritisk bemærkning til Steen Schiøllers rapport, blev han stoppet og fik at vide, at hvis ikke han talte ordentligt, ville han blive udvist. Han afgav forklaring i børn og unge-udvalget den 9. oktober 2012 som angivet i forhandlingsprotokollen. Efter hans opfattelse var det ikke i orden at tvangsfjerne pigerne på baggrund af Steen Schiøllers rapport, som byggede på et undersøgelses-

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde.

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Almindelige emner 1.2 - Ansættelses- og arbejdsret 271.9 - Erstatning uden for kontraktforhold 3211.7

Læs mere

HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG

HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG JANUAR 2011 2 Hjemtagelser og flytninger af udsatte unge et partsindlæg Januar 2011 Notat udarbejdet af LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud

Læs mere

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN 2011 2 3 4 Stk. 2. 5 6 3. EVALUERINGENS DATA OG METODE Denne evaluering er kvalitativ, idet den er baseret på interview med henholdsvis medarbejdere i statsforvaltningerne

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 1 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Udgivet af: Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177 2400

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Årsberetning 2010. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation

Årsberetning 2010. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation Årsberetning 2010 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2010 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere