Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20"

Transkript

1 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: tlf Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail vedr. sagsnr Høring over udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af lov nr. 270 af 25. marts 2015, lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.) Landsforeningen Børn og Samvær tiltrådte ved høringssvar af 22. oktober 2014 hovedprincipperne i den lovændring, der nu fører ændrede administrative forskrifter med sig. Om bekendtgørelsen. Vi har ikke bemærkninger til de standardprincipper, som fremgår af 10, stk. 3 og hæfter os ved, at det forudsættes, at Statsforvaltningen skal være opmærksom på eventuelle særlige omstændigheder. Det vender vi tilbage til nedenfor i bemærkningerne til vejledningen. Vi har respekt for, at det kan være nødvendigt med en vis automatik i sager, hvor hovedformålet er at sikre en kontakt, som enten ikke er til stede eller på vej til at forsvinde for eksempel i forældrenes opbrudsfase. 21 er ikke ny men giver anledning til en opfordring til kritisk eftertanke. Bestemmelsen vedrører den neutralitet, som overordnet skulle ligge i såvel børnesagkyndig rådgivning som konfliktmægling. Gennem 15 år har vi påtalt, at det ofte opleves hos borgerne, at de bliver manipulerede i Statsforvaltningen. Det påpeges ved anbefaling af såvel børnesagkyndig rådgivning som konfliktmægling, at det foregår i et helt neutralt rum, og at oplysninger, der fremkommer, er fortrolige. Man bruger også i vejledningen udtrykket vandtætte skotter men fjerner dem i realiteten. Ofte fortæller forældre af begge køn, at de har følt sig manipulerede. Det er efter vores opfattelse bekymrende farligt, at man på såvel et rådgivningsmøde som i konfliktmæglingen kan aftale, at oplysninger afgivet i det fortrolige rum, pludseligt kan bruges alligevel.

2 Det samme gælder 21, stk. 5 om muligheden af under mødet pludselig at konvertere rådgivningen til et forum, fra hvilket der pludseligt kan udarbejdes en sagkyndig udtalelse. 2 I den sammenhæng er det ikke nok at trøste os med, at det jo kræver et samtykke. Sandheden er, at der fra tid til anden sker et pres på forældrene. Landsforeningen Børn og Samvær er ikke tilfredse med, at socialrådgivere i stigende omfang benyttes som børnesagkyndige. Efter vores bedømmelse er det et rent økonomisk valg, som kan forringe muligheden for en saglig vurdering. En børnesagkyndig bør altid være en børnepsykolog. Alene det forhold, at man kan indgive klage til psykolognævnet over en psykolog men ikke over en socialrådgiver, forringer retssikkerheden for såvel børnene som forældrene. Vi konstaterer, at loven blev således, at det er Statsforvaltningen og ikke fogeden, som sørger for børnesagkyndig rådgivning under fogedsagen. 18 er derfor i overensstemmelse med loven. Fremgangsmåden er uanset det uhensigtsmæssig af de grunde, vi anførte i høringssvaret til loven. Vejledningen. Bemærkningerne her følger kronologien i vejledningen. Barnets perspektiv bedst for barnet. Til indledning bemærkes generelt, at begreberne barnets perspektiv og barnets bedste er udefinerbare begreber, som alle gennem mange år har haft svært ved at få rigtigt fat om. De fleste ved vist godt, at i et far-perspektiv er barnets bedste et tidsfænomen og næsten kun det. Samvær skal i det perspektiv være milimeterretfærdigt i dage, timer og minutter. Fagfolk ved godt, at sådan er det ikke. Der vil derfor fortsat være behov for, at nogen giver sig i kast med at få defineret de to begreber. Vi kunne også ønske os, at det et sted i vejledningen præciseres, at man skal være opmærksom på, at børn skal høres, men at de ikke skal bestemme. Det, som kommer ud af munden på barnet, er ikke nødvendigvis udtryk for de reelle ønsker og ofte slet ikke udtryk for, hvad der reelt er bedst for barnet. Det ville hjælpe rigtig meget på den generelle forståelse, om det bliver belagt med ord i vejledningen. Blankettvang.

3 3 Punkt om blanketter og digital selvbetjening virker forvirrende og bør præciseres. Det bør således ikke med paragrafhenvisninger men i opremsningsform anføres præcist, på hvilke områder, der er blankettvang for borgerne, og i hvilket omfang man også har tænkt sig, at partsrepræsentanter som f. eks. advokater skal tvinges til at rette henvendelse i blanketform. Hvem deltager i møderne fra Statsforvaltningen. I såvel den nuværende vejledning som i udkastets pkt. 3.1, underpunkt 8 anføres, at det bør nævnes i indkaldelsen, hvem der deltager fra Statsforvaltningen i vejledningsmødet, herunder deres profession. Det anføres i praksis ikke, hvilke personer, der deltager. Vi ønsker ordet profession ændret til uddannelse. Vi har behov for at vide, om sagsbehandleren er en videreuddannet HK-er, og om den børnesagkyndige er psykolog eller socialrådgiver. Landsforeningen Børn og Samvær er enig i, at det vil være hensigtsmæssigt at kende navnet på deltagerne på forhånd. Selv om der er kolossal udskiftning i medarbederstaben, har vi kendskab til mange af de ansatte. Det kan være rigtig rart at kunne vejlede borgerne herom. Der er stor forskel på sagsbehandlere og børnesagkyndige. Om udeblivelse og forhaling af processen. Vi er enige i, at hurtige møder i Statsforvaltningen er gavnlig for sagsbehandlingen og også i, at chikanøs udeblivelse ikke accepteres. Derimod er det ikke tilfredsstillende for borgerne, at Statsforvaltningen skal kunne presse borgerne til at finde en anden partsrepræsentant, som det ganske vist med pænere ord anføres i pkt Her må der udvises en betydelig tilbageholdenhed, men det er selvfølgelig uacceptabelt, hvis pågældende først kan deltage lang tid ud i fremtiden. Rådgivningsmøder. I punkt gentages fra tidligere vejledning, at der har udviklet sig tre grundformer for sagsbehandleres deltagelse i rådgivningsmøder. Det er uacceptabelt, at der overhovedet deltager sagsbehandlere i den børnesagkyndige rådgivning. Illusionen om et frirum, hvor man kan modtage rådgivning uden konsekvenser for sagsbehandlingen, bliver på den måde netop en illussion, jfr. vore bemærkninger ovenfor. Manipulationslysten er stor i Statsforvaltningen for at gennemtrumfe aftaler. Det er den lyst, som kommer til udtryk i den udviklede praksis. Situationen forværres af, at vi som udgangspunkt i telefonrådgivningen må fortælle, hvad tankerne er om børnesagkyndig rådgivning, og at det som udgangspunkt ikke er comme il faut at tage bisidder eller partsrepræsentant med til rådgivningsmødet.

4 4 I virkeligheden er den side af hele processen et af de ellers aftagende negative elementer. Den børnesagkyndige rådgivning i Statsforvaltningen i forbindelse med fogedforretninger er vi som tidligere anført overordentlig kritiske over for. I pkt bør tilføjes denne sætning: Den børnesagkyndige har pligt til at sikre, at barnet ikke udleveres til overgreb, hvad enten det er fysisk, psykisk eller seksuel vold. Om midlertidigt samvær og begrundet tvivl. I pkt om midlertidigt kontaktbevarende samvær anføres, at der ikke skal fastsættes midlertidigt samvær, hvis der er begrundet tvivl om, hvad der er bedst for barnet. Her kunne vi ønske os en præcisering med eksempler og/eller en tjekliste. Endvidere bør der udstikkes retningslinjer for, hvad der konkret skal være belyst i disse sager, hvor der er tvivl. Det er endvidere påtrængende nødvendigt at slå fast, at Statsforvaltningen skal tage enhver bekymring alvorligt og forholde sig til den konkrete bekymring i den afgørelse, som træffes. Det undlades ganske ofte i dag. Bopælsforælderens ferie. I høringssvaret fra oktober 2014 gav vi udtryk for et ønske om, at der skabtes hjemmel til at fastsætte såvel samværsforælderens som bopælsforælderens ferie. Det ønske blev ikke opfyldt ved lovændringen. Med vejledningens punkt 10.3 mener vi, at man er gået et skridt for langt, når man fastslår, at bopælsforælderen skal søge om ferie, hvis ferien falder sammen med samværet. Her foretrækker vi, at for meget ferie afgøres med erstatningssamvær, hvis det har chikanøs karakter. Subsidiært i forhold hertil kunne det anføres, at bopælsforælderens valg af ferie skal tage hensyn til samværet, så det i videst muligt omfang undgås, at bopælsforælderens ferie kolliderer med samværet. I den sammenhæng bør det understreges, at Statsforvaltningen kan fastsætte erstatningssamvær ved misbrug af bopælsforælderens ferie. Forældreevneundersøgelse. Generelt ser vi tiltag som de, der er taget i den seneste lovændring og i denne samværsvejledning, som positive. Men man skal ikke være blind for, at det ikke kun er bopælsforælderen, som udøver chikane til skade for børnene. En sådan chikane skal selvfølgelig kunne påvirke omfanget og arten af samvær. Vi er ikke mindst derfor fortalere for øget brug af forældreevneundersøgelser i samværssager.

5 5 I pkt næstsidste afsnit bør tilføjes, at en forældreevneundersøgelse bør gennemføres, hvis der er mistanke om relevant manglende empati eller grænseoverskridende adfærd. Med venlig hilsen Landsforeningen Børn og Samvær Viggo Bækgaard Formand og Talsmand advokat (H)

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN 2011 2 3 4 Stk. 2. 5 6 3. EVALUERINGENS DATA OG METODE Denne evaluering er kvalitativ, idet den er baseret på interview med henholdsvis medarbejdere i statsforvaltningerne

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling BILAG 1 Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling Strafferetsplejeudvalget har til brug for overvejelserne i nærværende betænkning foretaget en undersøgelse af, hvorledes

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Giv Forældreansvarsloven en ny start Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Indhold Forord 3 Landsdækkende rådgivning 4 Forslag til ændringer i Forældreansvarsloven 6 Forslag til ændring i Straffeloven

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere