Den økonomiske betydning af Danmarks Idrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13-12-2013. Den økonomiske betydning af Danmarks Idrætsforbund"

Transkript

1 Den økonomiske betydning af Danmarks Idrætsforbund

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD damvad.com Copyright DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

3 Indhold 1 Sammenfatning 4 2 Metode og koncept 5 3 Idrætsbranchens økonomiske betydning - Analyse Idrætsbranchens økonomiske betydning i statistisk forstand ring Beregning af idrættens økonomiske betydning - ring Beregning af DIF s økonomiske betydning ring Idrætsbranchens afledte økonomiske betydning i bred forstand - ring Idrætsudstyr Nye idrætsanlæg Idrætsrelateret hotel og restaurants forbrug Beregning af idrættens økonomiske betydning ring Idrætsbranchens afledte økonomiske betydning i bred forstand - ring Produktion af tv, radio og trykte medier Tips-markedet Transportforbrug af fans og deltagere i forbindelse med idrætsevents Beregning af idrættens økonomiske betydning ring Appendiks Nationalregnskabet definition af sport: Idrætsevents 18 DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 3

4 1 Sammenfatning Danmarks Idrætsforbund (DIF) har stor betydning for det danske samfund. På sundhedsområdet har store internationale undersøgelser påvist, at der er adskillige positive gevinster for helbredet ved at være fysisk aktiv. DIF og dets 61 specialforbund har 1,9 millioner medlemmer, og er dermed en afgørende spiller ift. at fremme en sund og aktiv livsstil i befolkningen. Forskning har også vist at fysisk aktive personer er bedre til at optage viden og meget tyder på, at de også er mere produktive på arbejdspladsen. DIF og foreningsidrætten har herudover en vigtig rolle ift. at danne uformelle fælleskaber og udbrede en kultur, som bidrager til et bedre samfund med tillidsbårne relationer mellem mennesker. Konklusion Der er mindre opmærksomhed og viden om den store samfundsøkonomiske betydning, som foreningsidrætten har for Danmark. Nærværende rapport vurderer DIF-idrættens økonomiske betydning for vækst og beskæftigelse i Danmark. I 2012 bidrog DIF til BNP med godt 4,8 mia. kr. ved aktiviteter i idrætsbranchen selv og ved køb af varer og services i andre brancher. DIF s bidrag svarer til 0,31 pct. af Danmarks samlede BNP. Af de 4,8 mia. kr. blev 1,9 mia. kr. skabt i sportsklubberne og ved drift af idrætsanlæggene, mens 2,9 mia. kr. blev skabt i andre brancher, hvor DIF-idrætten købte varer og services. Det var fx i forbindelse med opførelsen af nye idrætsfaciliteter og køb af idrætsudstyr. Analysen dækker altså både den økonomiske aktivitet, DIF genererer ude i sportsklubberne og den afledte aktivitet, der skabes i fx byggebranchen, når et nyt idrætsanlæg opføres. Som konsekvens af DIF-idrættens økonomiske aktivitet beskæftigede DIFidrætten knap personer i Halvdelen (7.855) arbejdede direkte med idræt i sportsklubber og med drift af idrætsanlæg. Den anden halvdel (8.030) arbejdede indirekte med idræt fx som ansatte i sportsbutikker, byggebranchen, hotel- og restaurantbranchen eller i mediebranchen, se figur 1.1. FIGUR 1.1 DIF-idrættens bidrag til BNP i 2012 DIF-idrættens bidrag til beskæftigelse i 2012 Nye Idrætsanlæg; 235 Hotel og restaurants forbrug; 240 Produktion af tv, radio og trykte medier; 150 Sportsklubber og drift af idrætsanlæg; Nye Idrætsanlæg; 792 Hotel og restaurants forbrug; 810 Produktion af tv, radio og trykte Sportsklubber og drift af idrætsanlæg; Idrætsudstyr; mio. kr. Idrætsudstyr; personer Transport, dyrlæger, reklamebureau er, udlejning mm.; Transport, dyrlæger, reklamebureau er, udlejning mm.; Kilde: DAMVAD DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

5 2 Metode og analysedesign For at afdække idrættens og derigennem DIF s økonomiske betydning for Danmark er det nødvendigt med en klar definition af idrætsbranchen. DAMVAD har både anvendt Nationalregnskabets snævre definition af idrætsbranchen, og to bredere definitioner af idrætsbranchen, som opfanger de vigtigste afledte økonomiske aktiviteter af idrætsbranchen, der ikke er inkluderet i den snævre definition. Fremgangsmåden følger metodologien fra Vilnius Definition of Sport 1, som en EU-arbejdsgruppe udarbejdede i Fremgangsmåden er illustreret i figur 1.2 nedenfor, hvor den inderste ring omfatter den aktivitet, idrætten skaber i Nationalregnskabets snævre definition af branchen, mens ring 2 og 3 inkluderer afledte effekter af idrætsbranchen, som Nationalregnskabets snævre definition ikke fanger. FIGUR 1.2 Kategorisering af idrættens økonomiske betydning Fan aktiviteter Idrætsudstyr Ring 3 Ring 2 Ring 1 Drifts af idrætsanlæg og sportsklubber Medier Hotel og restaurant Opførelse af idrætsanlæg Tips-markedet Kilde: DAMVAD 2013 Forbehold og afgræsning Denne analyse er afgrænset til alene at undersøge DIF-idrættens effekt på samfundsøkonomien. Det vil sige den idræt, som foregår i DIF s foreninger på både amatørsiden og den professionelle side. Det er således ikke inden for denne analyses rammer at undersøge andre dele af den foreningsorganiserede idræt, den selvorganiserede idræt, eller den kommercielt organiserede idræts (fx privatejede fitnesscentre og danseskoler osv.) effekter på samfundsøkonomien. Herudover er fokus i analysen udelukkende på den økonomiske aktivitet DIF-idrætten skaber i samfundet og inkluderer ikke værdien af fx det frivillige arbejde 2, sundhedseffekter 3 og øget livsværdi af at dyrke idræt. 1 Sport Satellite Accounts A European Project: New Results" udgivet af Europa-Kommissionen (April 2011) 2 Se Notat vedr. Estimat på værdien af det frivillige arbejde i DIF 3 Se Metode og beregning af de sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 5

6 I analysen er valgt en metodologi, som tager højde for, at det er vanskelligt eksakt at estimere idrættens påvirkning på samfundsøkonomien. Idrætsbranchen er statistisk dårligt defineret, og man undervurderer idrættens betydning, hvis man blot tager udgangspunkt i Nationalregnskabets definition af branchen (ring 1). For at få et retvisende billede af idrættens betydning, anvender analysen derfor Vilnius definition of sport, som tager højde for idrætsbranchens afledte effekter. Det giver et mere retvisende billede, når de afledte effekter i ring 2 og 3 bliver inkluderet, men det øger samtidig usikkerheden på de estimerede effekter. I analysen afrapporteres resultaterne for hver af ringene. Jo tættere på centrum af cirklen man kommer, jo mere konservative er estimaterne af idrættens betydning og usikkerheden mindre. Forskel på analyse af BNP-bidrag og Cost Benefit Analyser Nærværende analyse beregner DIF s bidrag til BNP og beskæftigelse i Danmark. Analysen kortlægger den aktivitet og produktion, som DIF skaber i samfundet og adskiller sig fra analyser med en mere regnskabsmæssig tilgang, som fx Cost Benefit analyser, hvor fokus ofte er på om specifikke events har haft et positivt nettoafkast. Et eksempel på en cost benefit analyse er en analyse af nettoeffekterne af et VM i landevejsløb. Benefits vil fx være turismeindtægter, mens Cost vil være omkostningerne til oprydning og afspærring af veje. Netto resultatet vil så fx være en gevinst på 10 mio. kr. Dette adskiller sig fra en analyse af BNP-bidrag, som ikke fokuserer på indtægter og udgifter men på hvilken økonomisk aktivitet, der bliver skabt. Entre indtægter fra eventen skaber fx ingen aktivitet, mens skraldemanden der rydder op efter eventen bidrager til BNP. Rapportens opbygning Rapporten er opbygget med et indledende afsnit, der redegør for rapportens forbehold og afgrænsninger. Kapitel 3 indeholder selve analysen og består af tre overordnede afsnit. Afsnit 3.1 kortlægger DIF s økonomiske betydning i den inderste ring på baggrund af Nationalregnskabets definition af idrætsbranchen. I afsnit 3.2 bliver de afledte effekter af DIF-idrætten i ring 2 udregnet. I afsnit 3.3 bliver de afledte effekter af DIF-idrætten i ring 3 kortlagt. 6 DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

7 3 Idrætsbranchens økonomiske betydning - Analyse 3.1 Idrætsbranchens økonomiske betydning i statistisk forstand ring 1 I Nationalregnskabet bliver idrætsbranchen defineret ud fra den direkte aktivitet, der stammer fra drift af sportsanlæg, aktivitet i sportsklubber, foreninger, idrætsforbund, fitnesscentre og andre sportsaktiviteter (se appendiks for en udførlig beskrivelse af hvilke områder, der er inkluderet i branchen). Der skelnes mellem aktiviteter, som stammer fra markedsrettede aktører (professionelle) og ikke-markedsrettede aktører (amatører). Der er mange aktører fx klubber, hvor en del af klubben er professionel og en del af klubben er amatører. Det, der bestemmer, hvor en aktør er placeret, er regnskabsmæssigt, om mere eller mindre end 50 pct. af dens omkostninger er dækket af egne indtægter. Hvis mindre end 50 pct. er dækket af indtægter bliver enheden placeret i den ikke-markedsmæssige del. Det kan fx være en ishockeyhal, som har indtægter for brug af privatpersoner, men som stiller hallen gratis eller subsideret til rådighed for foreningsidrætten. Her vil indtægterne ofte dække mindre end 50 pct. af omkostningerne til at drive hallen og resten bliver betalt via skatteindtægter. Ud over den direkte økonomiske aktivitet i idrætsbranchen selv skaber idrætsbranchen også økonomisk aktivitet i andre brancher ved køb af produkter og services. Idrætsbranchen købte fx for 317 mio. kr. dyrelægeydelser og for 197 mio. kr. transportydelser i 2009, jf. tabel Beregning af idrættens økonomiske betydning - ring1 På baggrund af nationalregnskabet har DAMVAD udregnet, at den markedsrelaterede idræt direkte bidrog til BNP med mio. kr., mens den ikke-markedsrelaterede idræt bidrog med mio. kr. i Tilsammen udgør idrætten direkte med Nationalregnskabets definition 0,3 pct. af BNP. Den markedsmæssige idræt beskæftigede i personer, mens den ikke-markedsmæssige idræt beskæftigede personer. Idrætsbranchen beskæftiger altså i alt personer eksklusiv de frivillige, hvor der i DIF alene er ca frivillige 6. Jobtallene dækker alle personer, hvis hovedbeskæftigelse er i idrætsbranchen og omfatter alle personer fra medarbejderen i Danmarks Idrætsforbund til direktøren i fodboldklubben og kioskmanden på stadionet. Personer, der kun arbejder deltid i idrætsbranchen og har deres hovedbeskæftigelse i en anden branche, indgår ikke i jobtallene. Idrætsbranchen skabte også betydelig økonomisk aktivitet i andre brancher ved idrætsbranchens køb af produkter og services. DAMVAD har ved brug af en Input-Output model beregnet, at de afledte effekter i andre brancher øgede BNP med mio. kr. (0,15 pct. af BNP) og beskæftigede personer i De største afledte effekter var hos dyrlæger, transporterhverv, udlejningserhverv og hos reklame- og analysebureauer, jf. tabel 2.1. Hestesport generer store afledte effekter ift. dyrlæger. Her er DIF repræsenteret 4 Det endelige Nationalregnskab på brancheniveau opgøres med tre års forsinkelse, og 2009 er dermed det nyeste tilgængelige år. 5 Dette tal er eksklusiv de kommunalt ansatte, der arbejder med idræt fx på folkeskolerne og idrætsforskere på universiteterne, som i statistisk forstand kategoriseres i undervisnings sektoren. 6 DIF 2012: Antallet af frivillige i Danmarks Idrætsforbund. DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 7

8 med Dansk Ride Forbund, som havde medlemmer i Øvrige afledte er idrætsbranchen køb i alle andre brancher end de nævnte fx IT-ydelser, elforsyning, rengøring, revision, post mm. Med Nationalregnskabets definition af idrætsbranchen bidrog idrætsbranchen med i alt 0,45 pct. af BNP i 2009, når både direkte og afledte effekter medregnes. Branchen beskæftigede i alt knap personer. TABEL 2.1 Idrætsbranchens direkte og indirekte økonomiske betydning Mio DKK, 2012 priser Omsætning BNP Beskæftigelse Idræt (marked) Idræt (ikke-marked) Direkte i alt Top 5 afledte Dyrlæger Tog, bus og taxi mv Boliger, ejerboliger mv Udlejning og leasing af materiel Reklame- og analysebureauer Øvrige afledte Afledte i alt Total Kilde: DAMVAD pba. Input-output model baseret på Nationalregnskabet Beregning af DIF s økonomiske betydning ring1 Idrætsbranchen i Nationalregnskabet er én samlet branche, hvor der ikke skelnes mellem foreningsidræt som fx fodbold, gymnastik, atletik mv. og ikke-foreningsidræt som fx kommercielle fitnesscentre. For at beregne DIF s økonomiske betydning er det derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i idrætsbranchens økonomiske betydning, herefter skille foreningsidrætten ud af idrætsbranchen og til sidst bestemme DIF s andel af foreningsidrætten, se figur DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

9 FIGUR 2.1 Beregning af DIF-idrættens økonomiske betydning Idrætsbranchen (100 %) Foreningsidrætten (85 %) DIF-Idrætten (43 %) Kilde: DAMVAD Først skilles fitnessbranchen ud af idrætsbranchen, da den generelt ikke er en del af foreningsidrætten 7. Herudover vurderer DIF, at den del af idrætsbranchen, som hedder Andre sportsaktiviteter udgøres 50 pct. af foreningsidrætten, mens de to sidste delbrancher drift af idrætsanlæg og sportsklubber begge hører under foreningsidrætten. For at skille fitnessbranchen og den del af Andre sportsaktiviteter, som ikke er foreningsidræt ud af idrætsbranchen, er det nødvendigt, at vide hvor stor en andel af den økonomiske aktivitet i idrætsbranchen, som de udgør. For at vurdere de to branchers betydning ift. resten af idrætsbranchen anvender DAMVAD Danmarks Statistiks erhvervsregister over fuldtidsansatte i de enkelte delbrancher. Fitnesscentre udgør kun 12,3 pct. af det samlede antal fultidsansatte i idrætsbranchen og Andre sportsaktiviteter kun 5,0 pct. Ved at vægte med antallet af fuldtidsansatte i de enkelte delbrancher i idrætsbranchen fremgår det, at foreningsidrætten beskæftiger 85 pct. af det samlede antal fuldtidsansatte i idrætsbranchen 8. Efter at foreningsidrættens økonomiske betydning er kortlagt, bliver DIF s andel af foreningsidrætten bestemt. Det fremgår af medlemsantallene hos de tre største idrætsforbund i Danmark: DIF, DGI, og Dansk Firmaidræts Forbund, at DIF s medlemmer udgør 50,9 pct. af de tre foreningers samlede antal medlemmer. Denne andel ligger til grund for beregningen af DIF s økonomiske andel af foreningsidrætten. Totalt udgør DIF-idrætten 43 pct. af den samlede danske idrætsbranche. Omregnet til økonomisk aktivitet betyder det, at DIF i 2012 genererede en beskæftigelse i Danmark på over beskæftigede og bidrog til BNP med 3,1 mia. kr. svarende til 0,2 pct. af BNP i ring 1, jf. tabel Det bemærkes at nogle fitnesscentre er organiseret i foreningsidrætten, men statistisk hører disse ikke ind under fitnessbranchen. 8 Foreningsidrætten udgør også godt 85 pct. af den samlede lønsum i idrætsbranchen. DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 9

10 TABEL 2.2 DIF-idrættens direkte og indirekte økonomiske betydning Mio DKK, 2012 priser Omsætning BNP Beskæftigelse Idræt (marked) Idræt (ikke-marked) Direkte i alt Afledte i alt Total Kilde: DAMVAD pba. Input-output model baseret på Nationalregnskabet Idrætsbranchens afledte økonomiske betydning i bred forstand - ring 2 Nationalregnskabets definition af idrætsbranchen er meget smal og tager ikke højde for nogle af de væsentligste afledte effekter af idrætten. DAMVAD anvender, som beskrevet, derfor en bredere definition af idrætsbranchen med udgangspunkt i Vilnius Definition of Sport 9, hvor de væsentligste afledte økonomiske effekter indregnes. Vilnius definition of Sport arbejder med tre ringe, hvor den inderste ring er Nationalregnskabets definition af idrætsbranchen. I ring 2 tilføjes Nationalregnskabets definition den aktivitet, der generes fra andre afledte økonomiske aktiviteter, som er nødvendige for at kunne udføre idræt så som køb af idrætsudstyr, idrætsrelateret byggeri og idrætsrelateret hotel og restaurant forbrug. Disse afledte aktiviteter indfanger Nationalregnskabets definition ikke, da aktiviteten statistisk set ikke bliver knyttet til idrætsbranchen Idrætsudstyr Idrætsbranchen, herunder DIF s 1,9 millioner medlemmer 10, efterspørger en stor mængde sportsudstyr, som er nødvendig for at kunne udføre idræt. Efterspørgslen efter idrætsudstyr generer en betydelig aktivitet og beskæftigelse i Danmark. Det kan være svært præcist at kortlægge, hvor meget idrætsudstyr der sælges i Danmark, da det vil kræve en gennemgang af sportssortimentet i fx skoforretninger og tekstilforretninger 11. Herudover er det vanskelligt at kortlægge hvor meget af det indkøbte idrætsudstyr, der faktisk bliver anvendt til at dyrke idræt, da der er en omfattende brug af idrætstøj og sko som fritidstøj/modetøj. En del af det indkøbte idrætsudstyr bliver herudover både anvendt til foreningsidræt og til idræt i fritiden fx løbesko. Det er nødvendigt at kortlægge, hvor stor en andel, der anvendes til idræt for at kunne beregne den efterspørgsel efter idrætsudstyr, der generes af idrætsbranchen og DIF medlemmernes idrætsaktiviteter. I Danmark er der to konkurrerende brancheforeninger for sportsudstyr Sportsbranchens Leverandørforening og Danmarks Sportshandler Forening. Danmarks Sportshandler Forening opgør værdien af køb af 9 Definitionen er udarbejdet af EU arbejdsgruppen Sports and Economics i Det samme individ kan godt have mere end ét medlemskab 11 Storm & Brandt, 2008: Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi 10 DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

11 sportsudstyr i Danmark til 5,3 mia. DKK i Disse tal dækker kun branchespecifikke specialbutikker og fx ikke supermarkedskæder. De 5,3 mia. kr. inkluderer også fritidstøj, og Danmarks Sportshandler Forening har ikke overblik over, hvor stor en andel der anvendes alene til idræt. Danmarks Sportshandler Forening, opgav i 2006 at branchens samlede omsætning kan fordeles på tre varekategorier: idrætsudstyr, sko og beklædning. Idrætsudstyr stod for 21 pct. af omsætning, sko 28 pct. og beklædning 51 pct. 12. Fordeles omsætningen i 2012 ud fra denne fordeling var omsætningen af idrætsudstyr 1,1 mia., sko 1,5 mia. og beklædning 2.7 mia. For at beregne idrætsbranchens andel af det samlede køb af sportudstyr i sportsbutikker i Danmark antager DAMVAD, at 90 pct. af omsætningen af idrætsudstyr, som fx bolde og ketchere kan henføres til idrætsbranchen, mens kun 40 pct. af omsætningen fra sko og beklædning kan henføres til idrætsbranchen. Det resterende køb af sportsudstyr bliver anvendt i fritiden. Idrætsbranchens køb af sportudstyr tegner sig under disse antagelser til 2,7 mia. kr. Når DIF-idrætten udgør 43 pct. af den samlede idrætsbranche kan køb af sportsudstyr for 1,2 mia. kr. henføres til DIF-idrætten, jf. tabel 2.3. TABEL 2.3 Idrætsbranchens medlemmers køb af sportsudstyr i 2012 Mio DKK, 2012 priser Total køb Idrætsbranchen DIF Idrætsudstyr Sko Beklædning I alt Kilde: DAMVAD pba. Danmarks Sportshandler Forenings oplysninger Nye idrætsanlæg Idrætsbranchen generer en betydelig aktivitet og beskæftigelse i byggebranchen i forbindelse med opførslen af nye idrætsanlæg i kommunerne. Denne aktivitet bliver ikke tilskrevet idrætsbranchen i Nationalregnskabet, men kommunerne da det er her udgiften afholdes. Det er vanskeligt at afgøre, hvor meget af den økonomiske aktivitet som opførelsen af nye idrætsanlæg skaber, der kan henføres til foreningsidrætten. Det skyldes, at et kommunalt idrætsanlæg typisk bliver anvendt af fx de kommunale folkeskoler om formiddagen, mens de fx bliver anvendt af foreningsidrætten om eftermiddagen og aftenen. Når det i kommunerne bliver besluttet at opføre et nyt idrætsanlæg, bliver det oftest tænkt ind i en helhed, og det er derfor vanskeligt at afgøre, om det er foreningsidrætten eller andre hensyn, der har initieret opførelsen. DIF 13 har kortlagt hvilke kommunale anlægskonti, som kan henføres til idrætsrelateret byggeri. DAMVAD har anvendt disse anlægskonti til beregne udgifterne til idrætsrelateret byggeri i kommunerne. Der bliver udregnet et gennemsnit af udgifterne i perioden for at sikre, at udgifterne ikke er midlertidigt høje på grund af et stort anlægsbyggeri i et enkelt år. Alle beløbene er blevet omregnet til 2012-priser. 12 Storm & Brandt, 2008: Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi 13 DIF 2013: " Notat vedr. Kommunernes drifts- og anlægsudgifter til idræt DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 11

12 Idrætsbranchen genererede i gennemsnit en omsætning i byggesektoren på 1,3 mia. kr. fra 2007 til 2012 i forbindelse med anlæg af nye idrætsfaciliteter. DIF har i forbindelse med et tidligere arbejde estimeret at 60 pct. af anlægsudgifterne til stadions, idrætsanlæg og svømmehaller kan henføres til DIF-relateret idræt, mens kun 20 pct. af udgifter ift. anlæg af andre fritidsfaciliteter og Idrætsfaciliteter for børn og unge kan henføres til DIF relateret idræt 14. Ved at anvende DIF s estimater som vægte svarer det til, at de samlede kommunale udgifter til nye DIF relaterede idrætsanlæg var ca. 569 mio.kr årligt i perioden , jf. tabel 2.4. TABEL 2.4 De gennemsnitlige årlige kommunale anlægsudgifter fra , 2012 priser. Mio DKK, 2012 priser Idrætsbranchen DIF Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge I alt Kilde: Statistikbanken.dk, DIF og Damvad Note: Deflator PL-indekset En DIF relateret omsætning i byggeriet på 569 mio. kr. svarer til, at DIF beskæftigede knap 800 personer i byggesektoren i Idrætsrelateret hotel og restaurants forbrug Idrætsevents og stævner generer en betydelig aktivitet for blandt andet restauranter og hoteller 15. DAMVAD har gennemgået analyser af 10 idræts events for at få et overblik over, hvilket dagsforbrug internationale overnattende turister har til store events i Danmark, se appendiks for en oversigt over de 10 events. Dagsforbruget svinger mellem 594 kr. pr. deltager ved EM U21 i 2011 til 1884 kr. pr. deltager for IOC kongressen i Set over samtlige events var gennemsnitsforbruget for internationale overnattende gæster kr. per døgn. Ud over internationale gæster til de større idrætsevents skaber også alle de mindre turneringer og stævner på amatørniveau en betydelig økonomisk aktivitet fra nationale deltagere og gæster. Her er det dog mere omfanget af aktiviteter, der trækker op frem for gennemsnitsbeløbet pr. deltager. Selve organisationers tilrettelæggelse og afvikling af enhver form for udendørs eller indendørs sportsbegivenheder for professionelle eller amatører på egne anlæg er allerede indeholdt i ring 1. Det er udelukkende de afledte effekter af sportsbegivenhederne på hoteller og restauranter, der inkluderes i denne beregning. 14 DIF 2013: " Notat vedr. Kommunernes drifts- og anlægsudgifter til idræt 15 Ud over hotel og restaurants forbrug generer idrætsevents også aktivitet hos transporterhverv. Denne aktivitet behandles i afsnit DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

13 SportsEconAustria 16 har estimeret, at idrætsrelateret hotel og restaurants forbrug i Danmark bidrog til BNP med 555 mio. DKK i 2012, hvilket man vha. en Input-Output model kan beregne svarer til en omsætning på 745 mio. kr. Visit Denmark estimerede i 2013, at turismeforbruget for branchen kultur og forlystelser, som bl.a. indeholder idrætsbranchen havde et indgående turismeforbrug i 2011 på 349 mio. kr. for udenlandske turister og 736 mio. kr. for indenlandske turister. I alt et forbrug (omsætning) på mio. kr. Dette tal indeholder også forbrug, der kan henføres til turistbesøg på museer, historiske monumenter, botaniske og zoologiske haver, forlystelsesparker, lystbådehavne mm. De to estimater er i den samme størrelsesorden, når der tages højde for at Visit Denmark har en væsentlig bredere brancheopdeling, der også inkluderer meget andet end idrætsarrangementer. For at få et estimat for det rene idrætsrelaterede hotel og restaurants forbrug anvender vi SportsEconAustria s estimater for et BNP bidrag på 555 mio. kr. jf. tabel 2.5. DIF relateret hotel og restaurants forbrug bidrog til BNP med 240 mio. kr. i TABEL 2.5 Idrætsrelateret hotel og restaurants forbrugs bidrag til BNP, 2012 priser. Mio DKK, 2012 priser Idrætsbranchen DIF Hotel- og restaurants forbrug Kilde: DAMVAD pba. estimater fra SportsEconAustria Beregning af idrættens økonomiske betydning ring2 Idrætsbranchen genererer samlet set en betydelig afledt økonomisk aktivitet fra køb af idrætsudstyr, idrætsrelateret byggeri og idrætsrelateret hotelovernatning og restaurantforbrug. Således generede disse aktiviteter en samlet omsætning på godt 4,7 mia. kr., et BNP bidrag på godt 3,8 mia. kr. og en beskæftigelse på knap personer, jf. tabel 2.6. Heraf bidrog DIF-idrætten med knap 1,5 mia. kr. til BNP og generede beskæftigelse for godt personer jf. tabel 2.7. TABEL 2.6 Idrætsbranchens afledte økonomiske betydning i bred forstand, 2012 priser. Mio DKK, 2012 priser Omsætning BNP Beskæftigelse Idrætsudstyr Nye Idrætsanlæg Hotel og restaurants forbrug Total Note: Når omsætning, BNP eller Beskæftigelses estimater mangler, er der anvendt en Input-Output model til at estimere dem. 16 SpEA 2012: Study on the Contribution of Sport to Economic Growth and Employment in the EU DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 13

14 TABEL 2.7 DIF-Idrættens afledte økonomiske betydning i bred forstand, 2012 priser. Mio DKK, 2012 priser Omsætning BNP Beskæftigelse Idrætsudstyr Nye Idrætsanlæg Hotel og restaurants forbrug Total Note: Når omsætning, BNP eller Beskæftigelses estimater mangler, er der anvendt en Input-Output model til at estimere dem. 3.3 Idrætsbranchens afledte økonomiske betydning i bred forstand - ring 3 Dette afsnit beskæftiger sig med idrætsbranchens økonomiske betydning i bredeste forstand og inkluderer brancher, hvor idrætten typisk er et input i branchens produktion. Det gælder input fra idrætsbranchen ift. produktion af tv, radio og trykte medier og til tips-markedet. Herudover behandler afsnittet også transportforbrug af fans mv. I forhold til de beregnede effekter i forrige afsnit (ring 2) er de afledte effekter af idrætsbranchen i dette afsnit behæftet med en højere grad af usikkerhed. Dette bliver illustreret ved, at effekterne er placeret i ring 3 i figur Produktion af tv, radio og trykte medier Idræt har en stor interesse i det danske samfund og dækning af idrætsbegivenheder og de hjemlige ligaer fylder derfor en relativ stor del af sendefladen på tv- og radiostationerne og af spaltepladsen i de trykte medier. I 2012 udgjorde sport fx 11 pct. af sendetiden på TV2 og 6 pct. på DR1 17. Indtægter fra senderettigheder er en væsentlig og stigende indtægt for sportsklubberne i nogle sportsgrene. Tv-rettighederne til fx Superligaen kostede fra mio. kr. om året og steg til over 300 mio. kr. om året fra Den økonomiske aktivitet, som indtægterne fra tv- og radiorettigheder skaber, er allerede indregnet i analysen i den inderste ring, som dækker klubber og idrætsforbund. Klubbernes og forbundenes indtægter fra salg af rettighederne anvendes fx til at udbetale lønninger til de godt ansatte, som Idrætsbranchen beskæftiger jf. tabel 2.1. Et konkret eksempel er en fodboldklub i Superligaen, der får del i de årlige indtægter fra salg af tv- og radiorettigheder. Overførslen af penge fra tv-stationerne til klubben skaber ikke i sig selv nogen økonomisk aktivitet, men skaber først økonomisk aktivitet, når klubben anvender pengene til fx at udbetale lønninger, indkøbe nyt spillertøj eller renovere klublokalet. 17 Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel FOR Idrættens Analyseinstitut: 14 DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

15 Ud over den aktivitet, som indtægterne understøtter i klubberne og forbundene, skaber selve produktionen af sportsrelateret materiale økonomisk aktivitet hos produktionsselskaber, radiostationer, tv-stationer og hos de trykte medier. Radio- og tv-stationer beskæftigede i 2011 godt fuldtidsansatte 19 af dem arbejdede ca. 175 journalister og fotografer med sport 20. Hertil skal lægges et antal teknikkere og lyd- og kameramænd, som det ikke har været muligt at estimere. Den danske Forlagsbranche, som dækker de trykte medier og den traditionelle forlagsbranche, beskæftigede knap fuldtidsansatte i Af dem var ca. 650 journalister, fotografer, layoutere, designere og lignende beskæftiget med sport 22. En sportsrelateret beskæftigelse i produktion af tv, radio og trykte medier på i alt 825 personer er et konservativt estimat, da det tekniske personale i tv- og radioproduktionen ikke er medtaget. Til gengæld er en del af den idrætsrelaterede beskæftigelse også foranlediget af udenlandske sportsbegivenheder som fx Champions League fodbold, OL mv., som ikke kan tilskrives den danske Idrætsbranche. DAMVAD vurderer, at disse to forhold opvejer hinanden, og at den danske idrætsbranche generer ca. 825 fuldtidsjob i produktion af sportsrelateret materiale til tv, radio og trykte medier. Med DIF s andel af idrætsbranchen svarer det til, at DIF-idrætten genererer en beskæftigelse på 357 personer i produktion af tv, radio og trykte medier jf. tabel 2.8. TABEL 2.8 Idrætsbeskæftigelse i mediebranchen. Beskæftigelse, antal Idrætsbranchen DIF-idrætten Produktion af tv og radio Trykte medier Total Kilde: DAMVAD pba. estimater fra Storm & Brandt 3.5 Tips-markedet Den økonomiske aktivitet som Idrætsbranchen generer på Tips-markedet er ikke indregnet i Nationalbankens definition af Idrætsbranchen. Tips-markedet i Danmark har en betydelig del af sin indtægt fra Idrætsrelateret tips og odds, således var Danske Spils spilleindtægt efter præmieudlodning fra Danske Licens Spil (Poker, Casino, Oddset, Tips og Zezam) på 1,2 mia. kr. ud af en samlet indtægt hos Danske Spil på 4,1 mia. kr. 23 Hvor stor en del af de 1,2 mia. som stammer fra odds og tipning på danske ligaer oplyses ikke af Danske Spil. 19 Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel GF2 20 Storm & Brandt, 2008: Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi, s Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel GF2 22 Storm & Brandt, 2008: Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi, s https://danskespil.dk/om/noegletal/noegletal-dli.html DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 15

16 For at beregne den økonomiske aktivitet for det idrætsrelaterede Tips-marked er det afgørende, hvor mange ansatte, der er beskæftiget med idrætsrelateret odds og tipning og ikke indtægten fra spillene. Indtægter fra spillene både for udbyderne og for brugerne skaber kun forskydninger i forbrug mellem brugere og udbydere og imellem tabere og vindere blandt brugerne. Den økonomiske aktivitet Tips-markedet skaber i Danmark er altså kun de personer, som er beskæftigede med at administrere Tips-markedet. I 2011 beskæftigede den danske lotteribranchen godt fultidsansatte 24. Hvor mange af disse ansatte der beskæftigede sig med odds og tipning på danske ligaer, har det ikke været muligt at få oplyst. 3.6 Transportforbrug af fans og deltagere i forbindelse med idrætsevents I Nationalregnskabets definition af Idrætsbranchen (ring 1) er effekten af sportsklubbernes køb af transportydelser medregnet. Definition indfanger dog ikke køb af transportydelser fx i forbindelse med ungdomsstævner, som ikke fremgår af klubbernes regnskaber. Herudover medregnes det betydelige transportforbrug af fans heller ikke. Det har desværre ikke været muligt at kvantificere dette transportforbrug og effekterne indgår derfor ikke i beregningen af Idrætsbranchens økonomiske betydning. Effekterne fra transport af fans mm. skal derfor ses i tillæg til de beregnede effekter i analysen. 3.7 Beregning af idrættens økonomiske betydning ring 3 Idrætsbranchen genererer en betragtelig afledt økonomisk aktivitet som input i produktion af tv, radio, trykte medier og som input til tips-markedet. Herudover generer idrætsbranchen også et betydelig transportforbrug fra fans og deltagere i idrætsarrangementer. Disse afledte effekter er vanskelige at estimere og behæftet med større usikkerhed end effekterne, som blev estimeret i de foregående afsnit. Det har udelukkende været muligt at estimere idrætsbranchens afledte økonomiske betydning ift. produktion af tv, radio og trykte medier. De økonomiske effekter som idrætsbranchen generer på Tips-markedet og i transportsektoren har det ikke været muligt at estimere og skal derfor ses i tillæg til de fundne effekter. Idrætsbranchen genererede et BNP-bidrag på 347 mio. DKK som input til mediebranchen, hvilket holdt 825 personer beskæftiget, jf. tabel 2.9. TABEL 2.9 Idrætsbranchens afledte økonomiske betydning i bred forstand, 2012 priser. Mio DKK, 2012 priser Omsætning BNP Beskæftigelse Produktion af tv, radio og trykte medier Tips-markedet N/A N/A N/A Transportforbrug af fans mm. N/A N/A N/A Note: Når omsætning, BNP eller beskæftigelses estimater mangler, er der anvendt en Input-Output model til at estimere dem. 24 Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel GF2 16 DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

17 DIF stod for en betragtelig del af input fra idrætsbranchen til mediebranchen, hvilket svarede til et BNPbidrag på 150 mio. kr. og en beskæftigelse på 357 personer jf. tabel TABEL 2.10 DIF-idrættens afledte økonomiske betydning i bred forstand, 2012 priser. Mio DKK, 2012 priser Omsætning BNP Beskæftigelse Produktion af tv, radio og trykte medier Tips-markedet N/A N/A N/A Transportforbrug af fans mm. N/A N/A N/A 3.8 Appendiks Nationalregnskabet definition af sport: Nationalregnskabets definition af sport kategoriseres i markedsrettede aktører og ikke-markedsrettede aktører. Begge kategoriseringer indeholder de fire brancher: 1) drift af sportsanlæg, 2) sportsklubber, 3) fitnesscentre og 4) andre sportsaktiviteter. 1. Drift af sportsanlæg - Drift af enhver form for indendørs eller udendørs sportsanlæg (indhegnede eller overdækkede, med eller uden siddepladser): Fodbold-, hockey-, cricket- rugbystadioner, Baner til bil-, hunde- og hestevæddeløb, Svømmebassiner og stadioner, Atletikstadioner, Vintersportsanlæg og -stadioner, Ishockeybaner, Bokseanlæg, Golfbaner, Bowlingbaner, Haller til håndbold, gymnastik, badminton mv. - Organisationers tilrettelæggelse og afvikling af enhver form for udendørs eller indendørs sportsbegivenheder for professionelle eller amatører på egne anlæg - Styring og formidling af personale til at drive disse anlæg 2. Sportsklubber - Sportsklubber, der, hvad enten de er professionelle, semiprofessionelle eller amatørklubber, giver deres medlemmer mulighed for at deltage i sportsaktiviteter - Idrætsforbund - Drift af sportsklubber fx: Fodboldklubber, Bowlingklubber, Svømmeklubber, Golfklubber, Bokseklubber, Håndboldklubber, Skakklubber, Atletikklubber, Skydeklubber mv 3. Fitnesscentre - Sundheds-, fitness- og bodybuilding klubber og -anlæg - Aerobicinstitutter 4. Andre sportsaktiviteter - Tilrettelæggelse og fremme af sportsbegivenheder, med eller uden anlæg - Aktiviteter udøvet af professionelle sportsfolk, kampledere, dommere, tidtagere mv. - Aktiviteter udøvet af sportsligaer og regulerende organer - Aktiviteter forbundet med fremme af sportsbegivenheder DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 17

18 - Stalde for væddeløbsheste og hunde samt garager for væddeløbsbiler - Drift af områder til sportsfiskeri og jagt - Hjælpetjenester for jagt som sports- eller fritidsaktivitet og lystfiskeri Nationalregnskabets definition af sport aktiviteter omfatter ikke: - Udlejning af udstyr til fritid og sport, jf Aktiviteter i parker og på strande, jf Sportsundervisning udøvet af individuelle lærere, trænere, jf Herudover omfatter definitionen ikke afledte effekter af sport: - Idrætsudstyr som individer køber for at dyrke deres sport - Opførelse af idrætsanlæg - Idrætsturisme (ud over den del der i den forbindelse måtte blive betalt for at bruge fx en idrætshal eller lignende.) - Idrætsevents (indgår hvis de arrangeres af en enhed der er placeret i branchen i forvejen, men her vil eventuelle afledte effekter hotelovernatninger osv. Ikke tælle med.) Idrætsevents Internationale turister Vi har indtil videre gennemgået 10 idrætsevents for at få et overblik over dagsforbruget for internationale overnattende turister til store events i Danmark. Dagsforbruget svinger mellem 594 kr. og 1884 kr. med et gennemsnitsforbrug på kr. per døgn. FIGUR A 3.1 Udenlandske turisters dagsforbrug ved events, 2012 priser, mio. kr. Event År Beløb for overnattende internationale gæster EM U VM idrætsgymnastik VM floorball (k) EM badminton EM trampolin VM ungdomssejl EM vandski VM brydning IOC kongres VM taekwondo Gennemsnit Kilde: Sportsevent Danmark 18 DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

19 Indenlandsk foreningsaktivitet Data for indenlandsk foreningsaktivitet og forbrug i forbindelse med stævner og turneringsaktivitet er ret mangelfulde. Årsagen er, at det ikke er alle specialforbund, der har indblik i regionale og decentrale turneringaktiviteter/stævner, da der typisk er en arbejdsdeling mellem det centrale forbund og de decentrale foreninger. Lidt groft sagt kan man sige, at forbund tager sig af de mere elitære og større arrangementer, mens foreninger og lokale kredse/unioner tager sig af motionisterne og børnene. DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 19

20 Sørkedalsveien 10 A N-0369 Oslo Frederik Langes Gate 20 N-9008 Tromsø DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase 12/08/14 Iværksætterlån Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL

DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 2 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Idrætten skaber vækst og arbejdspladser 4 Fokus på innovation ved

Læs mere

Eventvurdering af VM i ishockey 2018

Eventvurdering af VM i ishockey 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering af VM i ishockey 2018 Danmark har i august 2013 indgivet en formel tilkendegivelse til det internationale ishockeyforbund

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark INTRODUKTION TIL LUNDBECK Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark LUNDBECK: KORT FORTALT Lundbeck er en global medicinalvirksomhed med speciale i hjernesygdomme Vi arbejder med forskning og udvikling af

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering tanker om breddeidrættens kommercialisering Oplæg på Idrættens største udfordringer II, 30. maj, 2012. tanker om breddeidrættens kommercialisering 1. Fitnesskulturens logik og historie - den individuelle

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTERS SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKT

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTERS SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKT DANSKE INDHOLDSPRODUCENTERS SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKT Februar 2011 Analysen er udarbejdet af: Anna Porse Nielsen, Manto & Hannes Jakobsen, Producentforeningen Indhold 1 Baggrund og formål med rapporten...

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Analyse Februar 2011 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Danmark Tlf.: 33 11 01 11 Mail: info@manto-as.dk www.manto-as.dk

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

Strategier for den moderne golfklub

Strategier for den moderne golfklub Strategier for den moderne golfklub Konkurrencesituation, den bagvedliggende økonomi, potentialer og behov for ledelsesinformation DGU Udviklingskonference, Korsør den 20. november 2010 Udarbejdet af Lars

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere