Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08"

Transkript

1 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes Center for Unge og Misbrug, i perioden maj 4 december. Oplysningerne vedrører de unges oplevelser af psykiske problemer eller negative følelser, tanker og reaktioner, således som disse er fremstillet ved det interview, der afholdes med unge, når de indskrives i behandling i U-turn. Disse interviews har i perioden været baseret på det såkaldte EuroADAD spørgeskema. 1 EuroADAD er en europæisk tilpasning af en amerikansk interviewmodel, der afdækker den unges situation på en række såkaldte problemområder : fysisk og psykisk helbred, familieforhold, sociale forhold, skole, kriminalitet, alkohol og stoffer. Undersøgelsesgruppen og U-turns samlede gruppe. Køns- og aldersfordeling. Data er indsamlet i perioden De vedrører unge i alderen 14 til 4 år. Der er fundet i alt 17 gyldige besvarelser, heraf 9 (1 %) fra drenge og 1 (39 %) fra piger. Køns- og aldersfordelingen for undersøgelsesgruppen fremgår af Figur 1: Figur 1. Aldersfordeling. EuroADAD interviews med indskrevne i U-turn Antal år 1 år 1 år 17 år 1 år 19 år år 1 år år 3 år 4 år Uoplyst Mænd Kvinder Alder N=17 1 EuroADAD er den Europæiske version af Adolescent Drug Abuse Dialogue EuroADAD version 1., - -3 Friedman, A.S., Terras, A & Öberg, D. Philadelphia/Maastricht, Juni. EuroADAD, U-turn, version. v. Orbe, D. 1--.

2 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn - I perioden har der i alt været indskrevet 4 unge i U-turn, heraf 1 drenge ( %) og 1 piger (4 %). Køns- og aldersfordelingen for alle unge i U-turn ved indskrivningen fremgår af figur : Figur. Aldersfordeling. Alle indskrevne i U-turn Antal N= 4 14 år 1 år 1 år 17 år 1 år 19 år år 1 år år 3 år 4 år Uoplyst Mænd Kvinder Alder Generelt ses, at kvinderne er lidt ældre end mændene ved indskrivningen. 3 % af alle kvinder (41 % af undersøgelsesgruppen) er under 1 år mod 4 % af alle mænd (4 % af mænd i undersøgelsesgruppen). Undersøgelsesgruppen er således også lidt yngre end den samlede gruppe af unge i U-turn. Forskellen er dog meget lille. Der er nærmest ingen forskel mellem undersøgelsesgruppen og den samlede gruppe for så vidt angår kønsfordelingen. Datamaterialet omfatter % af det samlede antal indskrivninger i U-turn, og med de nævnte forhold vedr. køn og alder kan materialet betragtes som værende repræsentativt for den samlede gruppe af unge i U-turn på disse parametre. Oplysningerne om de unge baseres som nævnt på udtræk fra såkaldte EuroADAD interviews. Nedenstående oplysninger er hentet fra EuroADADs afsnit vedr. psykiske problemer. Tidligere behandling for psykiske problemer. Indledningsvist spørges der her om, hvorvidt den unge nogensinde har været i behandling for psykiske problemer (hhv. ambulant / indlæggelse på sygehus) Svarene fremgår af nedenstående figurer 3 og 4: Materialet er i skrivende stund ikke endeligt færdigindtastet og analyseret. Den endelige andel af unge, der har besvaret EuroADAD i perioden, vil således blive højere, når materialet er færdigbearbejdet. Side af 13 Studiestræde 47, 14 København K., 1--9

3 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn - Figur 3. Ambulant behandling for følelsesmæssige / psykiske problemer. Antal besvarelser Aldrig 1- gange 3-4 gange - gange 7- gange 9-1 gange Mænd Kvinder Antal behandlinger Mere end 1 gange Uoplyst Figur 4. Indlagt for psykiske problemer. Antal besvarelser Aldrig 1- gange 3-4 gange - gange 7- gange 9-1 gange Mænd 1 4 Kvinder Antal behandlinger Mere end 1 gange Uoplyst En ganske stor andel 41 mænd og 34 kvinder svarende til hhv. 4 % af mændene og % af kvinderne har modtaget ambulant behandling (ved psykolog eller psykiater) for følelsesmæssige eller psykiske problemer en eller to gange i deres liv. Det er et mindretal af de unge, der aldrig har modtaget ambulant behandling for psykiske problemer (9 mænd (3 %) og 14 kvinder ( %). Side 3 af 13 Studiestræde 47, 14 København K., 1--9

4 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn - Omvendt ser det ud med egentlige indlæggelser for psykiske problemer. Her har størstedelen mænd (3 %) og 44 kvinder (7 %) - aldrig været indlagt. Det kan på den baggrund konkluderes, at gruppen repræsenterer unge, der i stort omfang har / har haft behandlingskrævende psykiske eller følelsesmæssige problemer. 7 ud af 1 mænd og ud af 1 kvinder har været i ambulant behandling en eller flere gange. Såfremt det kan antages, at indlæggelserne indikerer psykiske problemer af alvorligere art kan det endvidere konkluderes, at ca. hver. mand og ca. hver 4. kvinde har haft så alvorlige psykiske problemer, at de har krævet indlæggelse på et eller flere tidspunkter i deres liv. Negative følelser, tanker og reaktioner. EuroADAD skemaet indeholder en række spørgsmål om negative, følelsesmæssige tilstande, tanker og reaktioner, hvor den unge bedes tage stilling til om udsagnene gælder for ham / hende eller ej. Spørgsmålet lyder: Hvilke af følgende følelser, tanker eller reaktioner passer på dig? hvorefter en række muligheder kan besvares med ja eller nej. Nogle af disse tilstande m.v. er gengivet nedenfor sammen med deres svarfordelinger opdelt på køn. Indledningsvist viser figur og besvarelser vedr. deprimerede tanker og angst / bekymring: Figur. Er ked af det eller deprimeret (nede) Mænd 43 3 Kvinder 4 13 N=17 Side 4 af 13 Studiestræde 47, 14 København K., 1--9

5 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn - Figur. Føler ofte angst eller bekymring Mænd Kvinder 1 1 Ovenstående besvarelser viser, at 4 % af mændene svarer bekræftende på at være kede af det. 4 % svarer bekræftende på at opleve angst / bekymring. De tilsvarende procentandele er for kvindernes vedkommende 7 % og 3 %. Samlet set beskriver over halvdelen af de unge ( %) sig altså som influeret af nedtrykthed, angst og spænding på interviewtidspunktet. De unge bliver også stillet overfor negative udsagn vedr. deres fremtidssyn og deres selvværd. Spørgsmål og besvarelser herom fremgår af figur 7 og : Figur 7. Føler en håbløshed om fremtiden Mænd 43 3 Kvinder 3 Side af 13 Studiestræde 47, 14 København K., 1--9

6 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn - Figur. Har en følelse af, at du ikke dur til noget Mænd 7 Kvinder 33 Ovenstående besvarelser viser, at 4 % af mændene svarer bekræftende på at føle håbløshed ved tanke på fremtiden. 7 % svarer bekræftende på at de oplever, at de ikke dur til noget. De tilsvarende procentandele er for kvindernes vedkommende 9 % og 4 %. Samlet set beskriver ca. halvdelen af de unge (,3 %) at sig ser på fremtiden med nogen håbløshed. Der er tydelig forskel mellem mænd og kvinder m.h.t. at opfatte sig selv som en der ikke dur til noget. Denne opfattelse har godt 1/4 af drengene mod over halvdelen af pigerne. Tilsvarende er der forskel mellem kønnene på udsagn, der indikerer tilbøjelighed til selvskadende adfærd, som det fremgår af figur 9 nedenstående: Figur 9. Har lyst til at gøre skade på dig selv Mænd 1 Kvinder 3 3 Side af 13 Studiestræde 47, 14 København K., 1--9

7 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn - Her er det en minoritet af mændene, der svarer bekræftende (1, %) mens det for kvindernes vedkommende er mere end tre gange så mange (3 %), der svarer bekræftende på at have lyst til at ville skade sig selv. Selvmordstanker og selvmordsforsøg EuroADAD indeholder flere spørgsmål vedr. selvmordstanker og selvmordsforsøg. Et af spørgsmålene i ovennævnte række af negative tanker, reaktioner og følelser drejer sig således herom. Besvarelserne fremgår af figur 1. Figur 1. Har selvmordstanker Mænd 1 7 Kvinder 41 Andetsteds i EuroADAD spørges om den unge nogensinde har oplevet alvorlige selvmordstanker samt om vedkommende har haft disse tanker indenfor den seneste måned. Herefter om den unge nogensinde har forsøgt selvmord samt i hvilket omfang vedkommendes eventuelle selvmordsforsøg har fundet sted indenfor den seneste måned. Ifald der svares bekræftende til at man har forsøgt selvmord spørges til antallet af forsøg nogensinde og indenfor seneste måned. Besvarelserne på disse spørgsmål fremgår nedenstående af figurerne til 1. Side 7 af 13 Studiestræde 47, 14 København K., 1--9

8 Figur. Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn - Oplevet alvorlige selvmordstanker, nogensinde Mænd 3 Kvinder 34 7 Figur 1. Oplevet alvorlige selvmordstanker, seneste måned Mænd Kvinder 44 9 Side af 13 Studiestræde 47, 14 København K., 1--9

9 Figur 13. Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn - Forsøgt selvmord, nogensinde Mænd Kvinder 33 Figur 14. Forsøgt selvmord, seneste måned Mænd 39 Kvinder Side 9 af 13 Studiestræde 47, 14 København K., 1--9

10 Figur 1. Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn - Antal selvmordsforsøg, nogensinde 1 1 Antal besvarelser forsøg forsøg 3 forsøg 4 forsøg + forsøg Mænd 3 Kvinder Antal forsøg N= 4 Af oplysningerne fremgår det at 3 mænd svarende til (4 %) har oplevet alvorlige selvmordstanker på et eller flere tidspunkter i deres liv. personer eller 1 % heraf angiver at have haft sådanne tanker indenfor den seneste måned. 34 kvinder svarende til % har oplevet alvorlige selvmordstanker på et eller flere tidspunkter i deres liv. personer eller 3, % heraf angiver at have haft sådanne tanker indenfor den seneste måned. mænd (1 %) og kvinder (43 %) har forsøgt at begå selvmord på et eller flere tidspunkter i deres liv. Af disse er der for mændenes vedkommende i 4 % af tilfældene tale om to eller flere forsøg. For kvindernes vedkommende er der i 7, % af tilfældene tale om to eller flere forsøg. Ud af gruppen af unge, der havde forsøgt selvmord, oplyste ca. 1 % af dem, at ét selvmordsforsøg havde fundet sted indenfor den seneste måned for interviewet. Vurdering af problemtyngde og hjælpebehov Karakteristisk for EuroADAD er, at et enkelt problemområde søges opsummeret ved at man spørger den unge, hvor mange dage indenfor de seneste 3 dage vedkommende har oplevet problemer med det pågældende emne. Altså her f.eks. antal dage med psykiske problemer i bred forstand indenfor de seneste 3 dage. Dertil beder man den unge score sit behov for hjælp på en skala fra til 3, hvor betyder intet problem / intet behov for hjælp og 3 betyder stort problem / stort behov for hjælp. Svarfordelingen på disse to spørgsmål fremgår nedenstående af figur 1 og 17. Side 1 af 13 Studiestræde 47, 14 København K., 1--9

11 Figur 1. Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn - Antal dage med 'psykiske problemer' indenfor de seneste 3 dage 3 7 Antal besvarelser Ingen dage 1- dage -1 dage -1 dage 1- dage 1- dage -3 dage Uoplyst Mænd Kvinder Antal dage Figur 17. Vigtighed af at få hjælp til psykiske problemer Antal besvarelser Intet behov () Lille behov (1) Moderat behov () Stort behov (3) Uoplyst Mænd Kvinder 7 1 Kategori Side af 13 Studiestræde 47, 14 København K., 1--9

12 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn - Opsamling og sammenligning Helt generelt synes kvinderne i undersøgelsesgruppen mere belastede af psykiske problemstillinger end mændene. Både når det drejer sig om antallet af ambulante behandlinger og antal indlæggelser for psykiske problemer er der en større andel af kvinder end mænd, der har været udsat herfor. Der er markant flere kvinder end mænd, der giver udtryk for tristhed, angst og bekymring end mænd. Men samlet set er andelen på tværs af køn også høj ( %). Indikation for tilbøjelighed for selvskadende adfærd findes hos ca. tre gange så mange kvinder som mænd i gruppen. (3 % kvinder mod 1 % mænd). Der er ca. en halv gang flere kvinder end mænd, der har haft alvorlige selvmordstanker og ca. dobbelt så mange som har forsøgt at begå selvmord en eller flere gange i deres liv. Samlet set har knapt 3 % af de unge i undersøgelsesgruppen forsøgt at begå selvmord en eller flere gange. I deres egen vurdering af de psykiske problemers tyngde er der ikke overraskende også forskelle mellem kønnene. 41 % af kvinderne mod % af mændene angiver at have haft psykiske problemer i bred forstand i over halvdelen af den seneste måned. 4 % af kvinderne mod 33 % af mændene vurderer, at de har et stort behov for hjælp til at få løst psykiske problemstillinger. Og det er omvendt kun, % af kvinderne, der vurderer ikke at have noget behov herfor, hvor 33 % af mændene vurderer ikke at have behov for hjælp i.f.m. psykiske problemstillinger. Sammenligninger med andre undersøgelser Det har ikke været muligt i denne forbindelse at foretage egentlige grundige søgninger i andre undersøgelser om unge og psykiske problemer. Nedenstående sammenligninger bør derfor tages med store forbehold. I foretog man en større undersøgelse i Fyns amt om unges livsstil og trivsel, fremlagt i rapporten Unges (mis)trivsel. 3 I undersøgelsen indgik.4 elever på 9. klassetrin. Her svarede 4 % af de adspurgte bekræftende på, at de inden for det sidste års tid havde haft alvorlige problemer, og at de havde haft brug for professionel hjælp. I sammenligning hermed er det en væsentlig højere andel af de unge i U-turn, der har modtaget professionel hjælp for psykiske problemer. Samme undersøgelse viste endvidere, at 47 % af pigerne havde overvejet selvskadende handlinger en eller flere gange og 1, % af drengene havde overvejet selvskadende handlinger en eller flere gange. I sammenligning hermed er andelen af unge med tilsvarende overvejelser blandt U-turns unge noget lavere. 3 Zøllner, Lilian, "Unges (Mis)trivsel", Center for Selvmordsforskning, Odense,. Side 1 af 13 Studiestræde 47, 14 København K., 1--9

13 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn - For så vidt angår selvmordsforsøg kan man på baggrund af oplysninger fra Center for Selvmordsforskning, 4 generelt opsummere at: Siden 19 er antallet af selvmord i Danmark generelt halveret, men blandt kvinder på 1-19 år, har der været en markant stigning i antal selvmord / selvmordsforsøg i de senere år. Blandt mændene er der ikke sket de samme stigninger inden for bestemte aldersgrupper. Generelt er ratio mellem mænds og kvinders selvmordsforsøg ca. 1:14. Dvs. at for hver gang 1 mænd forsøgte selvmord, var der 14 kvinder, der forsøgte. Data om selvmordsforsøg er kun registreret for Fyns Amt (frem til 4). Tal herfra viser at unge mellem 1 og 19 år havde forsøgt at begå selvmord i 4. af dem var piger. Samlet set svarer det til ca. 4- % af denne aldersgruppe, så set i det lys bliver de ca. 3 % blandt U-turns unge, der har forsøgt selvmord, en alarmerende høj andel. Der bør tages højde for, at EuroADAD på grund af sin udformning og udvælgelse af spørgsmål ikke levner ret mange muligheder for at fremstille nogen som helst i et positivt lys (!), men selv med dette forbehold in mente, giver oplysningerne indtryk af en gruppe unge, der mistrives og hvis hverdag i væsentlig grad er præget af bekymringer og lavt selvværd. Der er også indikationer på, at dette er gældende for U-turns unge i væsentlig højere grad end for danske unge i almindelighed. Sammenligningerne skal dog som nævnt tages med meget store forbehold på grund af usikkerheder i såvel U-turns oplysninger som i de oplysninger, der sammenlignes med. 4 Side 13 af 13 Studiestræde 47, 14 København K., 1--9

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Lilian Zøllner, Lone Rask og Agnieszka Konieczna Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 2 Sociale medier, søvn og mistrivsel C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Selvskadende

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Unges helbred. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unges helbred. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 3 Unges helbred Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 31 1. Indledning I dette kapitel påbegynder vi analysen af rapportens andet trivselsspor, hvor vi ser nærmere på de mange

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Struer Kommune Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Udarbejdet af: Sundhedskonsulent Henriette Haase Fischer Sundhedsmedarbejder Aino Skou Jensen & Sundhedsmedarbejder Mette Jaffke

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere