Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning"

Transkript

1 Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008

2 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning. Indstilling til pædagogisk-psykologisk vurdering. Indstilling afgives i samråd med forældrene. Parter. Indledende information og vejledning om sagsgang og mulighederne for specialpædagogik støtte. Afstemning af forældrenes ønske. Indledende møde. Anden indledning end et møde. Samtykke til indhentelse af oplysninger. Kap. 3 Kommunens oplysning af sagen Aktuel pædagogisk-psykologisk vurdering. Beskrivelse af det konkrete tilbud. Udtalelser fra andre sagkyndige. VISO Kap. 4 Partsoplysninger/partshøring Hvilke oplysninger skal der partshøres over? Oplysninger til ugunst for parten. Frist? Mundtlig partshøring. Forslag til formulering af et partshøringsbrev. Kap. 5 Afgørelsen Kompetencespørgsmål. Skolelederen træffer afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse. Oplysningsgrundlaget for en afgørelse. Selve afgørelsen. Begrundelse. Den konkrete vurdering. Oplysninger, der er lagt vægt på. De juridiske krav. Særligt om parternes/forældrenes synspunkter. Tydelighed. Klageadgang. Hvem kan klage? Hvem kan der klages til? Klagefrist. Opsættende virkning. Eventuelle formkrav. Kap. 6 Særligt om revisitation Procedure for revisitation af elever til vidtgående specialundervisning: Kap. 7 Forvaltningsretlige principper Princippet om saglig forvaltning. Undersøgelsesprincippet. Kap. 8 Vejledningspligt Kap. 9 Tavshedspligt Hvem har tavshedspligt? Hvilke oplysninger? Beskyttelse af privatlivets fred. Hvad indebærer tavshedspligten? Undtagelser fra tavshedspligten. Kap. 10 Forvaltningslovens bestemmelser om videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Private oplysninger. Personlige oplysninger. Myndighedsafgrænsning. Andre oplysninger. Betingelser for fravigelse. Oplysninger til og fra andre myndigheder. Kap. 11 Parters aktindsigt Interne arbejdsdokumenter er undtaget. Meroffentlighed. Partsbegrebet. Partshøring. Internt materiale. Frist 2

3 Kap. 12 Begrundelse Begrundelsens indhold. Manglende og utilstrækkelig begrundelse Kap. 13 Klagevejledning Kap. 14 Notatpligt Notatpligt i afgørelsessager og andre sager. Hvem har skrevet notatet? Kap. 15 Opgavefordelingen på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen Kommunerne. Regionerne. Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. Kap. 16 Oversigt over sager klagenævnet kan behandle. 3

4 Forord Denne vejledning henvender sig først og fremmest til de myndighedspersoner, der har ansvaret for at træffe afgørelse om specialundervisning/specialpædagogisk bistand. Det vil sige skoleledere, børne- og kulturchefer, kommunale sagsbehandlere og PPR-medarbejdere. Klagenævnet for vidtgående specialundervisning kan konstatere, at der i en overvejende del af klagesagerne optræder en række væsentlige formelle fejl, fx manglende eller ufuldstændige begrundelser. Denne vejledning skal betragtes som en praktisk hjælp til at tilrettelægge og gennemføre et godt sagsforløb. Vejledningen erstatter ikke de vejledninger, som Undervisningsministeriet udgiver i forbindelse med bekendtgørelser på specialundervisningsområdet. Vejledningens kapitel 2-6 tager udgangspunkt i kommunens behandling af sager efter bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Strukturen i kapitlerne følger kronologien i et sagsforløb. De grundlæggende forvaltningsretlige regler og principper, som gennemgås i vejledningens kapitel 7-14 gælder dog alle forvaltningssager, da disse har til formål at forbedre og sikre retstillingen for den enkelte borger. Reglerne om aktindsigt, partshøring, oplysning af sagen mv. gælder således også i sager om specialundervisning for voksne, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har på begyndt skolegangen. I kapitel 15 beskrives opgavefordelingen på specialundervisningsområdet, og i kapitel 16 beskrives klagemulighederne (klagenævnets kompetence) på specialundervisningsområdet. Vejledningen vil løbende blive opdateret og udbygget i forhold til andre sagsområder, som klagenævnet behandler, fx. ungdomsuddannelsessager. Vejledningen er blevet til ved et samarbejde mellem Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, der fungerer som sekretariat for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, Undervisningsministeriet, KL, Danske Regioner og Danske Handicaporganisationer. 4

5 1 Sagsbehandlingen/sagsgangen i sag vedrørende specialundervisning I kapitel 2-6 beskrives de generelle krav til sagsbehandlingen i sager om specialundervisning til børn i folkeskolen, herunder kravene om inddragelse af både forældre og børn. Sagsbehandlingen skal som udgangspunkt følge de almindelige bestemmelser i forvaltningsloven om behandling af sager samt de krav, der i øvrigt følger af god sagsbehandlingsskik (se kapitel 7-14). Det vil sige, at sagsbehandlingen skal leve op til de almindelige regler om oplysningspligt, tavshedspligt, videregivelse af oplysninger mv. samt almindelig sagsbehandlingsskik for så vidt angår fx dokumentation. På enkelte punkter er der desuden i medfør af lov om folkeskolen fastsat nærmere regler om sagsbehandlingen (bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand). I bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er det præciseret, at forældrene skal medvirke centralt i hele forløbet. Af hensyn til forældrenes retssikkerhed er det vigtigt, at der i hele forløbet sker en grundig orientering af forældrene om de oplysninger, der ligger i sagen, samt om de overvejelser, der gøres med hensyn til indhentelse af andre oplysninger. En grundig orientering og en god inddragelse af forældrene er en nødvendig forudsætning for, at der kan etableres et reelt samarbejde om at finde den/de løsninger, der bedst tilgodeser barnets behov. Det er således væsentligt, at forældrene inddrages, og det kan kun ske, hvis forældrene undervejs bliver gjort bekendt med kommunens overvejelser og får mulighed for at fremkomme med eventuelle kommentarer og korrektioner til de oplysninger, der er i sagen. Ifølge børnekonventionens artikel 12 har et barn ret til at blive hørt i sager, der vedrører barnets egne forhold, i det omfang barnet er i stand til det. Afgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand skal træffes på baggrund af en individuel, faglig og saglig vurdering af elevens undervisningsmæssige behov. 5

6 Tjekliste til sagsforløbet Sagens opstart: Hvem er part i sagen? Forældremyndighedsindehaveren/evt. fuldmagt til plejeforældre? Har forældrene modtaget indledende information og vejledning om sagsprocessen og de foreliggende muligheder for specialpædagogisk støtte. Er forældrene blevet orienteret om deres partsrettigheder efter forvaltningsloven? Er der sket afklaring af forældrenes ønsker og deres vurdering af barnets behov? Er der indhentet skriftligt samtykke fra forældrene til at indhente fortrolige og personlige oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder eller andre aktører? Er indstillingen til pædagogisk-psykologisk vurdering sket i samråd med forældre? Afgørelsens oplysningsgrundlag: Foreligger der en aktuel pædagogisk-psykologisk vurdering? Foreligger der evt. udtalelser eller vurderinger fra andre sagkyndige? Har der været kontakt til VISO, og foreligger der beskrivelse eller vurdering herfra? Foreligger der en beskrivelse af barnet fra lærer/skole/andre nøglepersoner? Foreligger der oplysninger fra forældrene om barnet? Er der oplysninger om hidtidig støtte? Er der en beskrivelse af det konkrete tilbud? Mangler der andre oplysninger, som har betydning for sagen? Partshøring: Er forældrene partshørt over oplysninger, som er til ugunst for dem (i forhold til deres ønske)? Er der givet en partshøringsfrist på 14 dage? Skal barnet involveres, jf. samrådsreglerne? Afgørelsens udfærdigelse (begrundelse): Er der i afgørelsen redegjort for den samlede vurdering af sagens faktiske oplysninger, som der er lagt vægt på i det konkrete tilfælde? Er der i afgørelsen henvist til de relevante lovbestemmelser og vejledninger? Er der redegjort for forældrenes synspunkter i afgørelsen og er der taget stilling til forældrenes argumenter? Er begrundelsen klar og tydelig? Er der relevant klagevejledning, herunder anført relevante klagefrister og hvilken myndighed, der skal behandle klagen? 6

7 2 Indledende fase Iværksættelse af specialpædagogisk bistand har typisk et forløb på tre trin: 1. En indstilling til pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) om at foretage en vurdering (indledende fase). 2. En pædagogisk-psykologisk vurdering oplysning af sagen/behovet samt forslag til foranstaltning (sagens oplysning). 3. Afgørelse om iværksættelse eller afslag på iværksættelse af specialpædagogisk bistand. Lov om folkeskolen 3, stk. 2. Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Undervisningsministeren fastsætter regler herom. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 1, stk. 1. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning. Stk. 2. Formålet med specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Indstilling til pædagogisk-psykologisk vurdering En indstilling om en pædagogisk-psykologisk vurdering går typisk gennem skolelederen (eventuelt børnehavelederen). Initiativet til, at eleven indstilles til pædagogisk-psykologisk vurdering, kan først og fremmest tages af de personer, der har kendskab til eleven i den daglige skolesituation det vil sige klasselæreren eller andre af elevens lærere samt skolelederen. Herudover kan sundhedsplejerske og den praktiserende læge indstille eleven til pædagogisk-psykologisk vurdering. Endelig kan forældrene og eleven selv anmode om, at der bliver foretaget en pædagogisk-psykologisk vurdering. Indstillingen til den pædagogiske-psykologiske vurdering skal beskrive årsagen til, at der ønskes iværksat en vurdering af behovet for specialpædagogisk bistand. Vurderingen skal også indeholde en beskrivelse af, hvilke former for støtte, der allerede er ydet, og evt. hvorfor dette ikke har været eller ikke længere er tilstrækkeligt. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 3, stk. 1. Hvis det antages, at en elev har særlige undervisningsbehov, som ikke kan opfyldes inden for rammerne af den almindelige undervisning, eller hvis elevens skolesituation i øvrigt giver anledning til alvorlig bekymring, indstilles eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering. Indstilling afgives af: 1) Klasselæreren, eventuelt på initiativ af elevens øvrige lærere eller andre af skolens medarbejdere med tilknytning til eleven. 2) Den kommunale sundhedstjeneste, hvis denne har kendskab til psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder hos eleven, som giver grund til at formode, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand. 7

8 Stk. 2. Indstillingen afgives gennem skolens leder. Skolens leder kan endvidere selv afgive indstilling om en pædagogisk-psykologisk vurdering. Stk. 3. Forældrene eller eleven kan anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering. Indstilling afgives i samråd med forældrene Forældrene kan selv anmode om indstilling til pædagogisk-psykologisk vurdering af deres barn. Normalt sker indstillingen på initiativ af barnets lærere. En indstilling skal dog altid afgives i samråd med forældrene og barnet. Kan forældrene ikke tilslutte sig, at der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering, må skolelederen afgøre, om det anses for absolut påkrævet, at der foretages en vurdering af barnet med henblik på belysning af barnets behov for specialpædagogisk bistand, eller om skolen på anden vis har mulighed for at sørge for barnets undervisning. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 3, stk. 4. Indstilling om en pædagogisk-psykologisk vurdering, jf. stk. 1 og stk. 2, afgives efter samråd med forældrene og eleven. Modsætter forældrene sig, at der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering, kan der kun afgives indstilling herom, hvis skolens leder anser det for absolut påkrævet, at der foretages en vurdering af elevens behov for specialpædagogisk bistand. Parter Det er vigtigt i afgørelsessager, at det indledningsvis klarlægges, hvem der er parter i sagen, da man som part opnår nogle særlige rettigheder. Som udgangspunkt er det forældremyndighedsindehaver, der er part i en sag om specialpædagogisk bistand til en elev i folkeskolen. I tilfælde af fælles forældremyndighed er det begge forældre, der er parter, og som skal inddrages i sagsforløbet. Dette gælder også, selvom barnet kun bor hos den ene af forældrene. Plejeforældre overtager ved et plejeforhold ikke forældremyndigheden, og forældremyndighedsindehaverne (en eller begge biologiske forældre) er derfor parter og skal inddrages i det omfang, de ønsker det. Bortset fra spørgsmål om skolegangens begyndelse og varighed kan skolen anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på vegne af forældremyndighedsindehaveren. Dette gælder dog ikke, hvis der er uenighed mellem forældrene og plejeforældrene og skolen har kendskab til dette. Hvis forældrene modsætter sig, at der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering, kan der kun afgives indstilling herom, hvis skolens leder anser det for absolut påkrævet, at der foretages en vurdering af elevens behov for specialpædagogisk bistand. 8

9 Lov om folkeskolen 54, stk. 1. Forældrenes rettigheder efter 9, stk. 4, og 12-14, 19 d, 19 e, 19 f, 20, 22, 27, 33, 34, og 51 og de i medfør af loven fastsatte regler tilkommer den eller de personer, som har forældremyndigheden over eleven. Elever, der ikke er undergivet forældrenes myndighed, træffer selv afgørelse efter 12, stk. 1 og 3, 14, stk. 3, 19 d, 19 e, 19 f, 20, stk. 1 og 2, 22, stk. 4, og 27, stk. 1. 1) Stk. 2. Bortset fra spørgsmålene om skolegangens begyndelse og varighed kan skolen anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne. Indledende information og vejledning I et stort antal af klagenævnets sager har forældrene givet udtryk for, at de har været utilfredse med inddragelsen af dem i beslutninger om specialundervisning. Mangelfuldt samarbejde og misforståelser har tilsyneladende ført til mange af de konflikter, der har resulteret i klager. I alle tilfælde er det af stor betydning, at skolen og kommunen grundigt forklarer forældrene/evt. plejeforældre skolens og kommunens opfattelse af barnets behov samt forklarer, hvordan en sag forløber. Det forhold, at der så vidt muligt er en fælles forståelse af barnets behov samt en afstemning af forventningerne kan have stor betydning for, at barnet får den rette støtte. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at parterne allerede i starten af et forløb om specialundervisning til et barn informeres/orienteres om Den konkrete sagsgang. Mulighederne for specialundervisning (specialpædagogisk bistand) Forældrene skal også Have mulighed for at komme med deres ønsker. Orienteres om partsrettigheder. Give samtykke til indhentelse af oplysninger. Information om den konkrete sagsgang i kommunen Forældrene bør have et klart billede af sagsgangen i den konkrete sag. Det kan være af stor betydning i forhold til det nødvendige samarbejde i en sag, at der er tydelighed om, hvad der skal ske i en sag, herunder hvem der er ansvarlig for at rådgive, og hvem der beslutter. Der bør også informeres om, hvor lang tid det forventes, at sagsgangen vil tage. Det bør altid tilstræbes, at sagsbehandlingen foregår hurtigt og smidigt. Information om mulighederne for specialpædagogisk støtte For at afstemme forældrenes forventninger er det vigtigt, at forældrene på et tidligt tidspunkt i forløbet får et overblik og et realistisk billede af, hvilke støttemuligheder kommunen konkret råder, som har relevans i forhold til det pågældende barns vanskeligheder og behov. Afstemning af forældrenes ønske Efter bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand skal der lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand. 9

10 Det er således vigtigt at få afklaret, hvilken hjælp forældrene ser som det rette tilbud for deres barn. Forældrenes opfattelse af barnets vanskeligheder, og hvorledes barnet kan støttes, er vigtige i forhold til beslutningen. Der vil dog kunne opstå situationer, hvor beslutning om iværksættelse af specialpædagogisk bistand og/eller det nærmere indhold ikke er i overensstemmelse med forældrenes holdning/ønsker. I sidste ende er det den faglige vurdering, der er udslagsgivende/afgørende. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 4, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at henvise en elev til specialpædagogisk bistand i en anden skole i kommunen end distriktsskolen. Kommunalbestyrelsen kan også efter overenskomst med en anden kommunalbestyrelse henvise elever til specialklasser eller specialskoler i den anden kommune. Forældrenes og elevens ønske med hensyn til den skolemæssige placering skal så vidt muligt følges Orientering om partsrettigheder Forældrene (parterne) skal gøres bekendt med de rettigheder, som de har efter forvaltningsloven. Det drejer sig først og fremmest om retten til aktindsigt samt retten til at udtale sig om sagen, inden der træffes afgørelse (partshøring). Desuden skal forældrene gøres bekendt med, at de efter folkeskolens regler har ret til at blive inddraget løbende. Der skal skabes en fælles forståelse af, hvad det betyder, at indstilling mv. skal afgives i samråd med forældrene, samt hvad det vil sige, at forældrenes ønske skal tillægges betydelig vægt. Retten til aktindsigt i den enkelte sag, herunder omfanget og formen, afgøres efter reglerne i forvaltningsloven, se nærmere side 29 (Kap 11 Parters aktindsigt). Indledende møde Det kan anbefales, at kommunen, fx skolelederen eller PPR, indledningsvis afholder et møde med forældrene med henblik på information om mulighederne for specialpædagogisk støtte, rettigheder m.m. og vejledning til forældrene. Mødet kan være en måde at skabe en nødvendig forventningsafstemning, der eventuelt kan imødegå fremtidige uoverensstemmelser i forløbet. Anden indledning end et møde Den nødvendige vejledning/information kan i vidt omfang også tilgodeses ved skriftlig orientering/information. Den enkelte kommune kan udarbejde en generel skriftlig vejledning på området, fx en pjece. En sådan generel skriftlig vejledning vil kunne berøre de fleste af ovennævnte emner. For så vidt angår samtykke, kan der til vejledningen vedlægges en samtykkeblanket til underskrift. Ved udarbejdelsen af en sådan blanket skal man være opmærksom på kravene til samtykke, jf. se nærmere nedenfor om samtykke, En generel vejledning vil ikke kunne tilgodese den konkrete drøftelse af barnets vanskeligheder og behov samt forældrenes ønsker. I forhold til den rette inddragelse af forældrene i forløbet kan en generel orientering ikke stå alene. Informationen bør endvidere findes i tilgængelig elektronisk form, således at forældre, som f.eks. har behov for skærmlæsningsprogrammer m.m., også har adgang til vejledningen. 10

11 Samtykke til indhentelse af oplysninger Offentlige ansatte, fx skoleledere, sagsbehandlere i kommunen og ansatte i den kommunale pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR) har tavshedspligt for så vidt angår fortrolige og personlige oplysninger. Tavshedspligten betyder, at man ikke må videregive fortrolige og personlige oplysninger. Tavshedspligten og reglerne om videregivelse af fortrolige og personlige oplysninger har praktisk betydning for muligheden for at få en sag tilstrækkeligt oplyst, idet oplysninger ikke frit kan indhentes og udveksles mellem forvaltningsmyndigheder og andre aktører på specialundervisningsområdet, jf. se side 26 (kap. 10 Forvaltningslovens bestemmelser om videregivelse af oplysninger mellem myndigheder). Oplysninger kan dog altid videregives og indhentes, hvis den, som oplysningerne angår, har givet samtykke. Forældremyndighedsindehaver skal således give samtykke til indhentelse af private oplysninger om barnet fra fx børnepsykiatrisk ambulatorium og børnehave. Skriftligt samtykke Et samtykke til videregivelse af private oplysninger skal være skriftligt. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne taler herfor. Fraviges kravet om skriftlighed, skal det med angivelse af konkret begrundelse herfor noteres i sagen, fx i journalen. Desuden skal det noteres, at der foreligger mundtligt samtykke, og det skal fremgå, hvornår dette mundtlige samtykke er givet, og hvilke oplysninger det omfatter. Ønsker forældrene ikke at give samtykke, kan oplysninger videregives i det omfang, de er nødvendige for sagens behandling, jf. forvaltningslovens 28, stk. 2, nr. 4, se side 27 (afsnit om betingelser for fravigelse). Konkret samtykke Samtykket skal konkretiseres, det vil sige, at forældrene skal informeres om, hvilke typer oplysninger det drejer sig om. Det skal således fremgå af samtykket, hvilke oplysninger og hvorfra oplysningerne skal skaffes, fx oplysninger fra børnepsykiatrisk ambulatorium vedr. et barns indlæggelse, herunder undersøgelsesresultater og udtalelse fra eventuel skolegang under indlæggelsen. Samtykkets varighed Et samtykke til videregivelse af private oplysninger bortfalder senest et år efter, det er givet. 11

12 3 Kommunens undersøgelse af sagen Aktuel pædagogisk-psykologisk vurdering En central del af oplysningsgrundlaget i forhold til specialundervisning er den pædagogisk-psykologiske vurdering. Det er afgørende, at der foreligger oplysninger, der er egnede til at beskrive/belyse barnets aktuelle behov. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 3, stk. 5. Den pædagogisk-psykologiske vurdering fremsendes skriftligt til skolens leder. Samtidig fremsendes en kopi af vurderingen til forældrene. Har eleven behov for specialpædagogisk bistand, skal vurderingen indeholde et forslag til den nærmere ordning af den specialpædagogiske bistand. I modsat fald skal udtalelsen ledsages af en vejledning til de lærere eller andre, der har afgivet indstilling med angivelse af, hvilke foranstaltninger der må anses for hensigtsmæssige til forbedring af elevens situation. Stk. 7. Den pædagogisk-psykologiske vurdering skal efter samråd med forældrene suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i fornødent omfang. Stk. 8. Den pædagogisk-psykologiske vurdering efter stk. 5 afgives efter samråd med forældrene og eleven. Kan der ikke opnås enighed med forældrene, skal den pædagogisk-psykologiske vurdering redegøre for, hvorvidt den foreslåede specialpædagogiske bistand vurderes at være absolut påkrævet. Den pædagogisk-psykologiske vurdering skal belyse barnets faglige, personlige og sociale potentialer og færdigheder med henblik på at yde skolen, eleven og forældrene rådgivning og støtte til elevens fortsatte undervisning i relation til elevens særlige behov og forudsætninger. Den pædagogisk-psykologiske vurdering bør indeholde en analyse af barnets særlige behov ud fra foreliggende oplysninger fra barnets lærere, forældre og andre nøglepersoner med betydning for barnets faglige og sociale situation. Det vil konkret sige, at der til grund for den pædagogisk-psykologiske vurdering bør foreligge relevante pædagogiske beskrivelser af barnet fra fx børnehave, børnehaveklasse, eller skole samt elev- og handleplaner fra skole og eventuel institution. Har barnet været til observation mv. på fx børnepsykiatrisk afdeling, kan undersøgelser og beskrivelser herfra også være relevante til beskrivelse af det samlede billede af barnets aktuelle behov. Indhentelse af disse oplysninger om barnet forudsætter samtykke fra forældremyndighedsindehaver(-ne), jf. side 10 (afsnit om samtykke til indhentelse af oplysninger). Et andet element i vurderingen er en grundig og dybtgående undersøgelse af barnets individuelle faglige og sociale kompetencer og potentialer samt fremadrettede behov for støtte. Det vil sige en aktuel testning af barnet. Det skal fremgå af vurderingen, hvilke test der er anvendt, og der bør være en sammenskrivning af disse. Beskrivelse af det konkrete tilbud Det konkrete tilbud bør beskrives fx i forhold til, hvilken målgruppe det er rettet mod, hvordan tilbuddet er struktureret, hvilke fagpersoner, der er tilknyttet, samt hvilken institutionsform det udgør. 12

13 Udtalelser fra andre sagkyndige Endelig kan det i særlige tilfælde være nødvendigt, at vurderingen suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige. Dette skal ske i samråd med forældrene. Det kan fx dreje sig om en ergoterapeut eller en tale-hørepædagog. VISO VISO er en videns- og specialrådgivningsfunktion. VISO blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen. På specialundervisningsområdet skal VISO bistå kommuner, regioner samt skoler og institutioner m.v. med vejledning og rådgivning på specialundervisningsområdet generelt, det vil sige både specialundervisning for børn og voksne. VISO skal udelukkende give støtte til kommunernes egen udredning. 13

14 4 Partsoplysninger (partshøring) Før der træffes afgørelse om specialundervisning skal parten (forældremyndighedsindehaver(-ne) eller evt. plejeforældre) være klar over, hvilke oplysninger afgørelsen vil blive truffet på grundlag af. Forældrene skal således have mulighed for at komme med kommentarer til oplysningerne. Dette skal blandt andet sikre, at afgørelsen træffes på det bedst mulige faktiske grundlag. Parten får mulighed for at påpege eventuelle misforståelser, unøjagtigheder, eller ufuldstændigheder, så disse kan ryddes af vejen. Herudover skal det overvejes, om barnet skal partshøres efter samrådsreglerne, jf. fx. 3, stk. 7, i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (bekendtgørelse nr af 15. december 2005). Hvilke oplysninger skal der partshøres over? Pligten til at partshøre omfatter oplysninger, som parten ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af og vil benytte som grundlag for afgørelsen om specialundervisning. Efter bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand skal forældrene orienteres skriftligt om alle indstillinger og rapporter om iværksættelse af specialpædagogisk bistand. Selvom denne forpligtelse er overholdt, og forældrene løbende har fået tilsendt rapporter og indstillinger, kan dette ikke træde i stedet for partshøring. Formålet med partshøring er at sikre, at den, der er part i en forvaltningssag, får lejlighed til at gøre sig bekendt med og kommentere de faktiske oplysninger, som vil blive lagt til grund for myndighedens afgørelse. Det vil sige, at kommunen i partshøringen skal gøre forældrene opmærksomme på, hvilke oplysninger, kommunen vil lægge vægt på i afgørelsen. Oplysninger til ugunst for parten Det fremgår af forvaltningslovens 19, at myndigheden kun har pligt til at gennemføre partshøring, hvis oplysningerne er til ugunst for parten. Det vil sige, at har forældrene været inddraget gennem hele sagsforløbet, og har de erklæret sig helt enige i tilbuddet om specialundervisning, kan partshøring undlades. Det vil dog oftest ikke være muligt at afgøre, hvorvidt en oplysning er til ugunst for parten. I tilfælde af usikkerhed skal der altid partshøres. Se også side 30 (afsnit om Partshøring). Partshøringsfrist Der må ikke træffes afgørelse, før parten har haft mulighed for at kommentere de oplysninger, myndigheden vil træffe afgørelse på grundlag af. Der bør af hensyn til sagsbehandlingstiden sættes en frist for partens bemærkninger. Ved fastsættelsen af en frist skal der gives parten rimelig tid til at sætte sig ind i oplysningerne og overveje eventuelle bemærkninger. I den konkrete vurdering af, hvor lang fristen skal være, kan der tages hensyn til omfanget af oplysningerne, og om parten tidligere har haft lejlighed til at udtale sig om andre dele af sagen. Partshøringsfristen fastsættes under hensyn til, hvor indgribende en foranstaltning, der er tale om. Almindeligvis vil en uge til 14 dage være en passende frist. Hvis parten anmoder om at få fristen forlænget, bør en sådan anmodning normalt imødekommes, medmindre det er væsentligt i strid med hensynet til afgørelsen, fx i tilfælde hvor et skoleår begynder, og specialundervisningstilbuddet af hensyn til barnet skal være på plads. 14

15 Det skal fremgå af partshøringsbrevet, at myndigheden kan træffe afgørelse uden partens svar, såfremt fristen ikke overholdes eller forlænges. Mundtlig partshøring Partshøring kan foretages mundtligt ved møde eller telefonisk. Mundtlig partshøring bør dog kun undtagelsesvist finde sted af hensyn til partens mulighed for at få et overblik og kun i de tilfælde, hvor de oplysninger, der partshøres over, ikke er omfangsrige. Gennemføres partshøringen mundtligt, skal partens svar noteres i sagen. Det bemærkes, at det er meget vigtigt, at parten gøres opmærksom på, at der er tale om en partshøring. Parten kan altid kræve at afgive en skriftlig udtalelse. Parten skal orienteres om denne ret, når der foretages mundtlig partshøring. Et eksempel på partshøringsbrev: Partens navn og adresse Partshøring Der er blevet ansøgt om/indstillet, at Deres søn/datter kan modtage specialundervisning i form af.. (støttetimer, specialklasse eller skole). Kommunens Skoleforvaltning har den XX:XX.2008 modtaget vedlagte (pædagogisk-psykologisk vurdering af xx.xx.2008 eller anden sagkyndig rapport m.m. af betydning for sagen). Det fremgår af vurderingen/rapporten m.v., at Deres søn/datter har behov for (oplysninger, som har betydning for den kommende afgørelse). Kommunens Skoleforvaltning skal anmode om Deres bemærkninger til oplysningerne i den pædagogisk-psykologiske vurdering/anden rapport. Deres bemærkninger skal være kommunen i hænde inden 14 dage fra Deres modtagelse af dette brev, ellers vil kommunen træffe afgørelse på, de oplysninger, kommunen allerede har. Med venlig hilsen 15

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Årsrapport 2014. Klagesager om specialundervisning. Februar 2015

Årsrapport 2014. Klagesager om specialundervisning. Februar 2015 1 Årsrapport 2014 Klagesager om specialundervisning Februar 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Klagenævnets virksomhed... 5 2.1. Klagenævnets kompetence... 5 2.2. Klagenævnets sammensætning...

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere