Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark."

Transkript

1 Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers organisation er det aftalt, at man i alle regioner skal udarbejde en praksisplan for regionen, og at der som en del af denne praksisplan skal være indeholdt en plan for rekruttering og fastholdelse af almen praktiserende læger (praksisplanen skal være færdig 1. april 2008 og delplanen om rekruttering og fastholdelse skal udarbejdes i løbet af 2006). Dette arbejde er nu startet op i regi af det forberedende samarbejdsudvalg mellem Region Syddanmark og de praktiserende læger. Det samlede planforslag vil komme til at indeholde følgende elementer: Forslag til initiativer med henblik på at rekruttere nye læger til almen praksis i regionen det være sig nyuddannede almen medicinere og udenlandske læger. Forslag til initiativer til at fastholde ældre almen medicinere i praksis. Redskaber til at sætte ind i akutte situationer, hvor befolkningen i et lokalområde måtte være uden reelt lægevalg. En plan for antal og placering af lægepraksis i regionen en plan for lægedækningen bæredygtige praksis. Med henblik på at sikre en god lægedækning i regionen er det centralt, at der etableres lægepraksis, der er attraktive for såvel lægerne som for patienterne. Altså praksis, der som er bæredygtige i den forstand, at man kan fastholde og ikke mindst tiltrække læger til dem og som også lever op til fremtidens krav til almen praksis. Dette notat er et oplæg til en strategi for, hvordan man via praksisplanlægningen og praksisstrukturen kan opnå bæredygtige lægepraksis. De andre elementer i den samlede praksisplan vil der senere komme oplæg om. Notatet vil efter drøftelse i arbejdsgruppen vedr. kommunesamarbejde blive drøftet i det forberedende samarbejdsudvalg for almen praksis. Initiativer til at opnå bæredygtige praksis skal opfylde to formål dels at sikre, at der i regionen er den bedst mulige lægedækning i hele regionen og dels at bidrage til gode rammer for den fortsatte udvikling i almen praksis. Udfordringerne for almen praksis er i de kommende år mangesidede:

2 Der vil blive stillet krav til, at de praktiserende læger i endnu højere grad fungerer i et integreret samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen - herunder kommunerne - om varetagelse af ansvaret for de kronisk syge. De praktiserende læger skal arbejde systematisk og målrettet med forebyggelse og rehabilitering. Praksis skal organiseres således, at der opnås en rationel og effektiv drift. Der vil blive stillet krav om større kvalitetssikring, -dokumentation og udvikling. Der vil blive stillet større krav om service over for patienterne. En nøgle til at fremme begge formål vil være at arbejde for at samle lægerne i større enheder i form af kompagniskabspraksis og samarbejdspraksis. Dette skyldes, at man ved, at solopraksis ikke er attraktive for nye læger - især hvis de ligger i landområderne. At flermandspraksis giver bedre mulighed for skabe et fagligt miljø til gavn for kvalitetsudvikling At flermandspraksis giver bedre mulighed for anskaffelse af det fornødne udstyr herunder IT-systemer. At flermandspraksis giver bedre mulighed for at ansætte hjælpepersonale og dermed aflaste lægerne samt yde et bredere tilbud inden for fx. forebyggelse og sammenhængende patientforløb for de kronisk syge. At flermandspraksis har bedre mulighed for at uddanne nye almenmedicinere (lokaler, bredde i aktiviteter) Etablering af bæredygtige praksis og sikring af tilgængelighed til praksis i landområder har tæt relation til spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger. Flere steder i landet har man oplevet mangel på praktiserende læger de seneste år. Der er i Sundhedsstyrelsens Lægeprognose opstillet forskellige scenarier for udviklingen i efterspørgslen efter læger, herunder almenmedicinere. De peger alle på, at der alt andet lige fremover må forventes en mangel på speciallæger i almen medicin. Også i den kommende Region Syddanmark har man de senere år mærket den begyndende lægemangel. Dette gælder først og fremmest i yderkantsområderne, hvor der som følge af problemer med at rekruttere almenlæger har været iværksat initiativer med det formål at tiltrække nye læger, fastholde ældre læger i praksis nogle år endnu samt endelig finde løsninger i akut opståede lægemangelsituationer.!"#$#%%&%'%

3 Den begyndende lægemangel giver sig udslag i problemer med at læger, der ønsker at ophøre med at praktisere ikke kan afhænde deres praksis, at nye ydernumre ikke kan besættes samt at lægevalget for befolkningen bliver forringet. Årsagerne til denne udvikling kan bl.a. findes i den skæve aldersfordeling hos de praktiserende læger med en markant overvægt af ældre læger og det faktum, at der er sket et fald i den gennemsnitlige ophørsalder, således at den p.t. er omkring 60 år. Det præcise omfang af den kommende lægemangel i regionen kendes ikke. Der er netop iværksat en undersøgelse med det formål at udarbejde en prognose for den fremtidige lægemangel, overordnet og på lokalplan for dels at lægge det rette niveau for rekrutterings- og fastholdelsestiltag dels for at udpege nuværende og kommende kritiske områder. Når undersøgelsens data er nærmere analyseret ultimo oktober 2006 vil der foreligge et klarere billede af dels det samlede regionale omfang af lægemanglen, dels vil de lokale områder, der i særlig grad vil blive berørt, kunne udpeges. Praksisplanlægning og praksisregulering med særligt fokus på bæredygtige praksis i landområderne Det er primært i landområder, lægemanglen hidtil har slået mest ned, hvorimod der ikke kan konstateres helt de samme problemer i købstæderne. En langsigtet, regionsdækkende strategi for sikring af lægedækningen på almenlægeområdet de kommende år bør først og fremmest sigte på at fremme bæredygtige lægepraksis i landområderne. Et af midlerne til at sikre bæredygtighed for praksis i landområderne kan være at samle praksis i flermandspraksis i de lidt større byer, hvorved der vil blive færre men større praksis i landområderne. Hvis man i dag ser ud over regionen, så er der en række enkeltmandspraksis i landområder (et meget groft overslag ville være omtrent 25 praksis), som må anses for ikke at være bæredygtige fremadrettet. De yngre, nye alment medicinere, hvoraf en stadig større andel er kvinder, efterspørger især nedsættelse i kompagniskabs- og samarbejdspraksis, hvorimod solopraksis i de helt små byer må forventes at være meget svære at få besat ved generationsskifte eller nynedsættelse. Idet lægerne er organiserede i egne praksis er der naturligvis begrænsede muligheder for hvordan man flytte dem rundt og herunder samle dem i større praksis. Landsoverenskomsten indeholder dog forskellige instrumenter til praksisplanlægning og praksisregulering, som har afgørende betydning for lægedækningen. Disse vedrører fx bestemmelser om antallet af læger i regionen, placering af nye læger, flytning af praksis, tildeling af delepraksis m.v. Herudover vil der naturligvis være mulighed for at indgå særaftaler, der giver incitamenter til etablering af flermandspraksis. Kombinationen af en praksisplan og den efterfølgende praksisregulering giver således

4 muligheder for at arbejde for en strategi om omdannelse af solopraksis især i landområderne til flermandspraksis. Der kan dog i nogle områder være behov for at fastholde enkeltmandspraksis for at sikre frit lægevalg og det er også erfaringen, at nogle patienter foretrækker læge i enkeltmandspraksis, da det understøtter kontinuiteten i forhold til patienten. Ovenstående betyder, at man i praksisreguleringen skal tage positivt hensyn til landområderne på bekostning af de større byer. Resultatet for befolkningen i landområderne vil blive, at lægevalget vil være sikret og forhåbentligt også med en bedre kvalitet, men der vil større afstand til nærmeste lægepraksis. Forhold der skal tages stilling til. Der skal tages stilling til følgende forhold : Hvor lang må den enkelte borger have til praktiserende læge - 10 km, 15 km eller evt. 20 km? og i hvor høj grad må etablering af større praksisenheder indskrænke patienternes reelle valgmuligheder? I hvilket omfang vil regionen anvende økonomiske incitamenter til at sikre bæredygtige lægepraksis i hele regionen (tilskud til flytning, tilskud til etablering, tilskud til hjælpepersonale, sikring af omsætning/minimumsgaranti) I hvilket omfang skal det lægges til grund, at det er en fælles opgave mellem regionen og kommuner at sikre lægedækning i lokalområder (lokaler m.v.). Det er skitseret i Landsoverenskomstens 13A, at det skal indgå i praksisplanen, om bl.a. kommunerne kan stille velegnede lejemål til rådighed for grupper af praktiserende læger med henblik på at understøtte en udvikling mod flerlægepraksis. I hvilket omfang skal der satses på satellitpraksis? Satellitpraksis indebærer, at der ikke kan garanteres daglig åbningstid, plus at der er ekstraomkostninger forbundet med transport, omsætningsgaranti, vikarer m.v.) Skal lægedækning i landområder ske på bekostning af dækning i større byområder - f.eks. skal alle 0 ydernumre placeres i landområder med henblik på at etablere flermandspraksis? Den videre proces Det er vigtigt at inddrage kommunerne i den kommende praksisplanlægning og herunder særligt i de aktuelle problemstillinger i relation til etablering af bæredygtige praksis. Samtidig vil det være af betydning, at der sikres en løbende kommunikation til borgerne. Ovenstående overvejelser er i overensstemmelse med de overvejelser, der p.t. gøres på landsplan i regi af Danske Regioners projekt om Rammeprogram for almen praksis Det skal oplyses, at Danske Regionen den 10. oktober 2006 afholder en landsdækkende konference vedr. fremtidens almene praksis.

5 Herudover foreslås, at der tages initiativ til udarbejdelse af kronikker, artikler m.v. som kan offentliggøres som en del af den offentlige debat om den fremtidige lægepraksis i regionen. Endvidere foreslås, at fremtidens almen praksis sættes på dagsordnen i det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg, eventuelt med henblik på arrangement af en regional konference om almen praksis i Region Syddanmark. Denne konference kunne i givet fald afholdes i foråret 2007.

Praksisplan på almenlægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse

Praksisplan på almenlægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse Område: Praksisafdelingen Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: E-mail: tine.canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/4276 Telefon: 76631409 Dato: 1. maj 2007 Notat Praksisplan på almenlægeområdet - herunder

Læs mere

UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger

UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Region Syddanmark og Praksisudvalget i Region Syddanmark. 2 Formål

Læs mere

Referat. Praksisplanudvalg. 24. april 2019, Kl Mødelokale K, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220

Referat. Praksisplanudvalg. 24. april 2019, Kl Mødelokale K, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Referat Praksisplanudvalg 24. april 2019, Kl. 12.00 Mødelokale K, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ansøgning om flytning af ydernummer på tværs af lægedækningsområder J.nr.

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

UDKAST TIL. PLAN TIL Sikring af kapaciteten på almenlægeområdet. - herunder rekruttering og fastholdelse

UDKAST TIL. PLAN TIL Sikring af kapaciteten på almenlægeområdet. - herunder rekruttering og fastholdelse UDKAST TIL PLAN TIL Sikring af kapaciteten på almenlægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse Arbejdsgruppen vedr. rekruttering og fastholdelse: Knud Erik Albertsen (PLO) Lars Bønløkke (PLO) Jenny

Læs mere

Oplæg til drøftelse af modeller for kapacitetsrokade indenfor almen praksis i Region Nordjylland

Oplæg til drøftelse af modeller for kapacitetsrokade indenfor almen praksis i Region Nordjylland Notat Oplæg til drøftelse af modeller for kapacitetsrokade indenfor almen praksis i Region Nordjylland Primær Sundhed Almen praksis På mødet i Samarbejdsudvalget for almen praksis den 16. december 2013

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

PLO Analyse Næsten 800 speciallæger i almen medicin arbejder uden for almen praksis

PLO Analyse Næsten 800 speciallæger i almen medicin arbejder uden for almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Næsten 800 speciallæger i almen medicin arbejder uden for almen praksis Hovedbudskaber Ud af 4.404 speciallæger i almen medicin er 770 beskæftiget uden for

Læs mere

Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre

Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 8. februar 2018 Ansøgning til pulje om etablering af lægehuse Københavns Kommune ansøger hermed Sundheds- og Ældreministeriets

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Delplan for rekruttering og fastholdelse samt strategipapir for sikring af borgernes lægedækning i almen praksis

Bilag. Region Midtjylland. Delplan for rekruttering og fastholdelse samt strategipapir for sikring af borgernes lægedækning i almen praksis Region Midtjylland Delplan for rekruttering og fastholdelse samt strategipapir for sikring af borgernes lægedækning i almen praksis Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 9 Delpraksisplan

Læs mere

Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget

Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Kontaktudvalget i relation til en drøftelse om kommunernes deltagelse i etablering

Læs mere

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Vedtaget af Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet den 10. juni 2008 2 1.0 Indledning I forbindelse med strukturreformen blev de tidligere amter

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

PLO Analyse Behov for 100 ekstra uddannelsesforløb i almen

PLO Analyse Behov for 100 ekstra uddannelsesforløb i almen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Behov for 100 ekstra uddannelsesforløb i almen medicin Hovedbudskaber Der skal en ambitiøs plan til for at vende udviklingen med mangel på praktiserende læger

Læs mere

Praksisplan for almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, som beskriver:

Praksisplan for almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, som beskriver: N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Sundhed og Omsorg Emne Lægedækning Afdeling Sundhed og Omsorg Telefon 99741554 E-post natascha.damgaard@rksk.dk Dato 23.

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Lægedækning i almen praksis i Region Syddanmark - fakta og tal

Lægedækning i almen praksis i Region Syddanmark - fakta og tal Lægedækning i almen praksis i Region Syddanmark - fakta og tal Indhold Forord... 2 Sikrede og kapaciteter i regionerne... 2 Sikrede og kapaciteter i Region Syddanmark... 2 Praksistyper og fordeling i Region

Læs mere

2-aftale (030308) Rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger

2-aftale (030308) Rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger 2-aftale (030308) Rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Region Syddanmark og Praksisudvalget i Region Syddanmark. 2 Formål med aftalen Aftalen

Læs mere

Lægedækning i Aalborg kommune

Lægedækning i Aalborg kommune Aalborg Kommune Lægedækning i Aalborg kommune Alment praktiserende læger og behovet for lægedækning i kommunen de næste ti år Sundhed og Bæredygtig Udvikling 19-02-2010 Side 2 af 14 Indhold Resumé... 3

Læs mere

Delepraksis er med den seneste overenskomst blevet personlig, hvilket vil sige at tilladelsen til delepraksis følger en bestemt

Delepraksis er med den seneste overenskomst blevet personlig, hvilket vil sige at tilladelsen til delepraksis følger en bestemt Bilag: Tiltag der allerede anvendes eller er blevet anvendt til sikring lægedækning i Region Sjælland Tiltag indenfor Sundhedslovens rammer Ejerskab af flere ydernumre Sundhedsloven giver mulighed for

Læs mere

STRATEGI FOR LÆGEDÆKNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

STRATEGI FOR LÆGEDÆKNING I KØBENHAVNS KOMMUNE STRATEGI FOR LÆGEDÆKNING I KØBENHAVNS KOMMUNE STRATEGI KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD INDLEDNING s. 5 VISION s. 6 STRATEGIENS FORUDSÆTNINGER s. 9 UDFORDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE s. 10 PRINCIPPER s. 14 STRATEGI

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Syddanmark

PLO faktaark 2017 Region Syddanmark PLO faktaark 2017 Region Syddanmark Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter pr.

Læs mere

Halsnæs Kommune har ingen kommentarer til del 2 i praksisplanen.

Halsnæs Kommune har ingen kommentarer til del 2 i praksisplanen. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger.

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Dette notat

Læs mere

PLO Analyse Høj tilfredshed med almen praksis

PLO Analyse Høj tilfredshed med almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 8. januar 2019 PLO Analyse Høj tilfredshed med almen praksis Hovedbudskaber Patienterne er generelt meget tilfredse med almen praksis. Mere end 121.000 patienter

Læs mere

Praksisplan på kiropraktorområdet

Praksisplan på kiropraktorområdet Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 08/4014 Dato: 8. oktober 2009 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E-mail: Christine.Lund.Momme@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631679 Notat

Læs mere

Høringsgrundlag Udkast Praksisplan på almenlægeområdet gældende fra 1.?.2008 v. 20.12.07

Høringsgrundlag Udkast Praksisplan på almenlægeområdet gældende fra 1.?.2008 v. 20.12.07 Høringsgrundlag Udkast Praksisplan på almenlægeområdet gældende fra 1.?.2008 v. 20.12.07 1 2 1.0 Indledning...5 1.1 Læsevejledning...6 2.0 Resumé...8 3.0 Formål med udarbejdelse af praksisplanen...9 3.1

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

Lægedækning i Almen Praksis i Region Hovedstaden

Lægedækning i Almen Praksis i Region Hovedstaden CENTER FOR SUNDHED Lægedækning i Almen Praksis i Temadrøftelse i Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde den 25. april 2017 v/ Enhedschef Jesper Lihn 1 Dagsorden 1. Lægedækningssituationen i 2. Ny lægedækningsmodel

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering

Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering Tillæg til Praksisudviklingsplanen Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering 1 Samarbejdsudvalget for almen læger har udarbejdet en praksisudviklingsplan for perioden 2012-2015. I planen

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Nordjylland

PLO faktaark 2017 Region Nordjylland PLO faktaark 2017 Region Nordjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

NOTAT SERVICEMÅL I LÆGEVAGTEN

NOTAT SERVICEMÅL I LÆGEVAGTEN BILAG 3 17. maj 2006/FIJ, tilrettet 6. august 2006 NOTAT SERVICEMÅL I LÆGEVAGTEN 1. (Der foreligger nu et oplæg til lægevagtsordning i Region Syddanmark fra en embedsmands- og lægearbejdsgruppe. I dette

Læs mere

Strategi for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark

Strategi for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark Afdeling: Praksis Journal nr.: 15/8829 Dato: 30. august 2015 UDKAST Strategi for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark Ver. 2.3 Indhold 1. Indledning og formål med strategien... 3 1.1 Samarbejde

Læs mere

Kapacitet - Praksisplan for almen praksis

Kapacitet - Praksisplan for almen praksis Kapacitet - Praksisplan for almen praksis 2020-2023 Indholdsfortegnelse Kapacitet - Praksisplan for almen praksis 2020-2023... 1 1 Indledning... 3 2 Baggrundsbeskrivelse af praksisstruktur i RSD... 3 2.1

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

Kapacitetsdel. Praksisplan for almen praksis Indholdsfortegnelse. Udkast til høringsversion Praksisplanudvalget

Kapacitetsdel. Praksisplan for almen praksis Indholdsfortegnelse. Udkast til høringsversion Praksisplanudvalget Kapacitetsdel Praksisplan for almen praksis 2020 2023 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Målsætninger for lægedækning...3 3 Baggrundsbeskrivelse af praksisstruktur i RSD...5 4 Befolkningsgrundlag,

Læs mere

$ #%&#' # ($%') ,&-./#!"#-#0# *#1! # 2.&#.#- #"21 .##!"#2! # #!-. 2 ##2 ##2. &1 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!"-.1$ ##2! # " 21 # && 2 ##*+ "/

$ #%&#' # ($%') ,&-./#!#-#0# *#1! # 2.&#.#- #21 .##!#2! # #!-. 2 ##2 ##2. &1 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!-.1$ ##2! #  21 # && 2 ##*+ / !"### #%&#' # (%')!*+,&-./#!"#-#0# *#! # 2.&#.#- #"2 #!"#.##!"#2! # #!-. 2 ##2 ##2. & 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!"-. ##2! # " 2 # && +&-&-##! #2!. 2 ##*+ "/ 52 # ###2/#!. #"#.2 #&6# # #.# 2 ##.7-! #2 "

Læs mere

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016 Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland September - november 2016 Baggrund Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har sendt udkast til praksisplan i høring frem til den 8. november

Læs mere

Rammer for lægedækning - lovgivning og overenskomst på området. Status på lægedækningssituationen. Konklusioner fra lægedækningsberegning

Rammer for lægedækning - lovgivning og overenskomst på området. Status på lægedækningssituationen. Konklusioner fra lægedækningsberegning SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 9. MARTS 2017 TEAMLEDER HEIDI TRAP OVERSKRIFTER LÆGEDÆKNING ALMEN PRAKSIS Rammer for lægedækning - lovgivning og overenskomst på området Status på lægedækningssituationen Konklusioner

Læs mere

GIVER REGIONSKLINIKKER I HOVEDSTADEN BORGERNE EN FAST LÆGE?

GIVER REGIONSKLINIKKER I HOVEDSTADEN BORGERNE EN FAST LÆGE? PLO-HOVEDSTADEN Til medlemmerne af Regionsrådet i Region Hovedstaden Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 44 10 94 post.hpl@dadl.dk Den 04-09-2018 Sagsnr.: 2016-2934/1416996 KA/BE/AnV Kære Regionsråd

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Udviklingsplan på psykologområdet.

Udviklingsplan på psykologområdet. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 10/3062 Dato: 8. februar 2010 Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen E-mail: Joergen.Marinus.Madsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631393

Læs mere

Strategi for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark

Strategi for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark Afdeling: Praksis Journal nr.: 18/21223 Dato: 4. november 2016 Revideret 25. april 2. juli 2018 Revideret UDKAST efter høringsperioden Strategi for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark Vedtaget

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Sjælland

PLO faktaark 2017 Region Sjælland PLO faktaark 2017 Region Sjælland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter pr.

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) 21. januar 2019 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20. marts 2019 kl. 12.00. 1. Formål Regeringen ønsker at investere i moderne læge- og

Læs mere

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Sundhedsområdet Dato 26. marts 2014 Sagsnr. 14/4401 Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Lørdag den 1. marts 2014 lykkes

Læs mere

Etablering af klinik til praktiserende læger og kommunal sygeplejeklinik på det tidligere Varde Sygehus

Etablering af klinik til praktiserende læger og kommunal sygeplejeklinik på det tidligere Varde Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 15 32651 Dato: 1. oktober 2015 Udarbejdet af: Annemarie Heinsen E mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Telefon: 76631371

Læs mere

L L

L L L 227 Bilag 17 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 227 endeligt svar på spørgsmål 81 Dok nr.: 1236363 har den 10. juni 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 81 (L 227 forslag til lov om ændring

Læs mere

Kapacitet - Praksisplan for almen praksis

Kapacitet - Praksisplan for almen praksis Kapacitet - Praksisplan for almen praksis 2020-2023 Indholdsfortegnelse Kapacitet - Praksisplan for almen praksis 2020-2023... 1 1 Indledning... 3 2 Målsætninger for lægedækning... 3 3 Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Høringssvar fra praktiserende læger

Høringssvar fra praktiserende læger Høringssvar fra praktiserende læger Høringspart: Niels Svensson 1. Formål og rammer for Praksisplanen Jeg er ø-læge på Femø. Min hverdag er meget forskellig fra almen praksis i dag, idet jeg fungerer som

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 2017 Nøgletal fra medlemsregisteret 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Antal praktiserende læger...4 Alder og køn...4

Læs mere

1. INDLEDNING Baggrund og arbejdsgruppens opgave NATIONAL UDVIKLING OG FORDELING AF SPECIALLÆGER I ALMEN MEDICIN...

1. INDLEDNING Baggrund og arbejdsgruppens opgave NATIONAL UDVIKLING OG FORDELING AF SPECIALLÆGER I ALMEN MEDICIN... Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1. Baggrund og arbejdsgruppens opgave... 3 2. NATIONAL UDVIKLING OG FORDELING AF SPECIALLÆGER I ALMEN MEDICIN... 5 2.1. Rekrutteringsgrundlag til almen praksis... 5 2.2. Fordeling

Læs mere

UDKAST UDKAST. Samarbejdsudvalg for almen læger

UDKAST UDKAST. Samarbejdsudvalg for almen læger UDKAST Samarbejdsudvalg for almen læger Praksisudviklingsplan 2012-2015 1 1. Indledning... 4 2. Baggrund og forudsætninger for planen... 5 2.1. Lovgrundlag... 5 2.2. Landsoverenskomsten... 5 Høring af

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering

Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering Samarbejdsudvalget for almen læger består i 2012 af: Regionsrådsmedlem Pernille Buhelt Regionsrådsmedlem Gunhild Olesen Møller Regionsrådsmedlem

Læs mere

Lægedækningsproblematikker i primærsektoren

Lægedækningsproblematikker i primærsektoren Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Lægedækningsproblematikker i primærsektoren Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 1 Indledning Region Midtjylland har -

Læs mere

Ny praksisplan for almen praksis. Sundhedspolitisk Dialogforum 5. oktober 2018

Ny praksisplan for almen praksis. Sundhedspolitisk Dialogforum 5. oktober 2018 Ny praksisplan for almen praksis Sundhedspolitisk Dialogforum 5. oktober 2018 Kort om praksisplanen for almen praksis Ny praksisplan udarbejdes af Praksisplanudvalget minimum én gang i hver valgperiode.

Læs mere

FYAM s medlemsundersøgelse 2016

FYAM s medlemsundersøgelse 2016 FYAM s medlemsundersøgelse 2016 Forum for Yngre almenmedicinere (FYAM) er en del af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og således en videnskabelig almenmedicinsk forening for de yngre læger, som er

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing

Læs mere

Strategi for samarbejdet med almen praksis

Strategi for samarbejdet med almen praksis Strategi for samarbejdet med almen praksis Med kommunernes øgede ansvar på sundhedsområdet følger også en stigende interesse i forhold til den del af sundhedsopgaven, der løftes af praksissektoren. Formålet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. ligestilling

Arbejdsgruppe vedr. ligestilling Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 11/ Dato: 12. maj 2011 Udarbejdet af: Christian Brincker Nordbek E mail: Christian.Brincker.Nordbek@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr. 1. september 2016

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr. 1. september 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr.

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Udkast. Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens 233, stk. 2

Udkast. Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens 233, stk. 2 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle 4. september 2017 Udkast Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni December Region Midtjylland. Skottenborg Viborg. 2.

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni December Region Midtjylland. Skottenborg Viborg. 2. Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 2. version December 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3 2. Resume af målsætninger

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5.september Sted Deltagere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5.september Sted Deltagere R E F E R A T Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5.september 14.30-17.00 Sted Deltagere Afbud Mødecenter, lokale C Lone Winther Jensen, formand

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Det undrer mig, på hvilket grundlag man har besluttet at udarbejde et tilbud der udelukkende er møntet på en offentlig løsning?

Det undrer mig, på hvilket grundlag man har besluttet at udarbejde et tilbud der udelukkende er møntet på en offentlig løsning? Center for Sundhed POLITIKERSPØRGSMÅL Direkte 38665381 Dato: 27. september 2018 Spørgsmål nr.: RR-147-18 Dato: 30. august 2018 Stillet af: Line Ervolder (C) Besvarelse udsendt den: 27. september 2018 Spørgsmål:

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del. Juni Region Midtjylland. Skottenborg Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del. Juni Region Midtjylland. Skottenborg Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning... 3 2. Resume af målsætninger og anbefalinger

Læs mere

Praksisplan for almen praksis 2015-18

Praksisplan for almen praksis 2015-18 DEL Praksisplan for almen praksis 0- Gældende pr. 0.0.0 Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse DEL ORGANISERING OG SIKRING AF LÆGEDÆKNINGEN

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Budgetnote 4b. Social- og Sundhedsforvaltningen Februar 2017

Budgetnote 4b. Social- og Sundhedsforvaltningen Februar 2017 Social- og Sundhedsforvaltningen Februar 2017 Budgetnote 4b Forslag til tiltag der understøtter udviklingen i retning af flere lægehuse og et tættere samarbejde med de praktiserende læger i Gladsaxe Kommune

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog

Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog Forening 05-10-2015

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

Notat til mødet den i styregruppen

Notat til mødet den i styregruppen Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Dato: 26. april 2017 Telefon: 4022 0107 Notat til mødet den 26-04-2017 i styregruppen Status og anbefalinger

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Region Midtjyllands perspektiver på strukturudviklingen i almen praksis

Region Midtjyllands perspektiver på strukturudviklingen i almen praksis Region Midtjyllands perspektiver på strukturudviklingen i almen praksis Region Midtjylland Primær Sundhed Region Midtjyllands perspektiver på strukturudviklingen i almen praksis. Indholdsfortegnelse Baggrund,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner:

Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner: Notat Danske Fysioterapeuter Folketingsvalget 2019 Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner: 1. Direkte adgang til fysioterapi 2. Målrettet og superviseret fysisk træning

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang. til. Fredag den 3. maj 2013

Udkast. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang. til. Fredag den 3. maj 2013 Fredag den 3. maj 2013 Udkast Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ændring af rammerne for almen medicinske ydelser i praksissektoren,

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

Speciallægepraksis i Region Nordjylland. Et vigtigt led i DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

Speciallægepraksis i Region Nordjylland. Et vigtigt led i DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Speciallægepraksis i Region Nordjylland Et vigtigt led i DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Speciallægepraksis i region Nordjylland Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvad ønsker vi at bidrage med? Udfordringer Løsningsforslag

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET Program for dagen 10.00-10.50 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, KL, lokale 1-1+3 10.50-11.00 Pause 11.00-12.00

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Høringsudkast. Handlingsplan. Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på. rekrutteringsvanskelige områder i. Region Syddanmark.

Høringsudkast. Handlingsplan. Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på. rekrutteringsvanskelige områder i. Region Syddanmark. Høringsudkast Handlingsplan Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark April 2011 Udarbejdet og godkendt af Samarbejdsudvalget vedr. almen

Læs mere

Spørgeramme til opsamling af erfaringer med regions- og udbudsklinikker, jf. politisk aftale om bedre lægedækning januar 2017

Spørgeramme til opsamling af erfaringer med regions- og udbudsklinikker, jf. politisk aftale om bedre lægedækning januar 2017 NOTAT 25-01-2018 EMN-2018-00111 1118526 Jane Holm Spørgeramme til opsamling af erfaringer med regions- og udbudsklinikker, jf. politisk aftale om bedre lægedækning januar 2017 Erfaringer med udbudsklinikker,

Læs mere