Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering BU - Tilsyn med undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig BU - Sundhedsplejens serviceniveau BU - Initiativer til overholdelse af budgetrammen for udsatte børn og unge SSÆ - Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd for BU - Eventuelt Person - BU - Personsag Person - BU - Lukket orientering...16

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/24829 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) forlod mødet kl. 19:00 og deltog ikke i behandlingen af pkt. 2C - F samt pkt. 3-9.

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Orientering Sagsnr.: 09/24825 Resumé: A. Lejre Kommune fører tilsyn 4 gange årligt med undervisningen på de dagbehandlingstilbud og opholdssteder for børn og unge, der har undervisningsoverenskomst med kommunen. Lejre Kommune fører desuden tilsyn med behandlingsdelen på dagbehandlingstilbud og et generelt tilsyn med opholdssteder for børn og unge 2 gange årligt. Tilsynet udføres af eksterne tilsynskonsulenter. Udvalget for Børn & Ungdom har hidtil behandlet tilsynsrapporter fra disse tilsynsbesøg enkeltvis snarest muligt efter rapporten foreligger. Der ønskes en drøftelse af fremtidig praksis. B. Introduktion til specialområdet. Visitationschef Annette Larsen giver en introduktion til specialområdet. C. Introduktion til folkeskoleområdet. Sekretariatschef Jan Winther giver en introduktion til folkeskoleområdet. D. Datoer for dialogmøder. I forhold til de datoer, der blev aftalt på sidste møde, er der behov for en justering. Det foreslås fortsat, at dialogmødet med skolerne afholdes i forbindelse med maj-mødet, men at dialogmødet med børnehaverne flyttes til juni-mødet, og dialogmøderne med dagplejen og ungdomsskolen flyttes til august-møderne. E. Datoer for udvalgets rundtur til børnehaver. Det foreslås, at datoen for rundturens anden dag til børnehaverne, fredag d. 9. april 2010, genovervejes, idet hverken direktøren eller dagtilbudschefen har mulighed for at deltage på denne dato. F. Ledelsesinformation Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Ledelsesinformation Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Punkt A udsat. Punkt B, C, D, E og F taget til efterretning. Afbud:

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af punkt 2C - F.

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 3. BU - Tilsyn med undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig Sagsnr.: 07/1790 Resumé: Lejre Kommune fører tilsyn med undervisningen på de dagbehandlingstilbud og opholdssteder for børn og unge, der har undervisningsoverenskomst med kommunen. Lejre Kommunes tilsyn er udført af pædagogisk konsulent Karsten Bjarnholt efter gældende regler herunder "Manual for tilsyn med undervisning". Der gennemføres i henhold til undervisningsoverenskomsterne 4 årlige tilsynsbesøg, 2 anmeldte og 2 uanmeldte. Sagsfremstilling: Der har været afholdt uanmeldt tilsyn med undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig den 6. november Tilsynets konklusion efter tilsynsbesøget er "at specialskolens undervisning matcher elevernes behov og lever op til de krav, der almindeligvis er gældende i folkeskolens tilsvarende specialundervisning". Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at tilsynsrapporten tages til efterretning. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport med underskrift , Specialskolen Bramsnæsvig Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 4. BU - Sundhedsplejens serviceniveau Sagsnr.: 09/22868 Resumé: I forbindelse med udarbejdelse af handleplan for overholdelse af budgetrammen for udsatte børn og unge, er der udarbejdet et forslag til nyt serviceniveau for Sundhedsplejen. Visitationschef Annette Larsen deltager under punktet. Sagsfremstilling: Det nye serviceniveau er baseret på følgende principper: Særligt fokus på tidlig og systematisk indsats Mulighed for ekstra ydelser til forældre med børn, som vurderes at have særlige behov Højt serviceniveau til alle nybagte forældre Mulighed for indsats ifht. konkrete behov hos grupper af børn eller forældre på skoleområdet. Særlig indsats på udvalgte fokusområder, der udvælges årligt Deltagelse i tværfagligt distriktssamarbejde I forhold til det hidtidige serviceniveau betyder dette et uændret højt serviceniveau til alle nybagte forældre. For børn og forældre med særlige behov vil der være tale om et styrket tilbud, hvor der i højere grad kan tilbydes behovsbesøg ud over barnets første leveår. På skoleområdet vil den individuelle indsats blive nedprioriteret til fordel for en mere gruppebaseret, konkret indsats i forhold til børn eller forældre. Yderligere om serviceniveauet Alle nybagte forældre tilbydes 6 besøg fra en sundhedsplejerske i løbet af barnets første leveår. Besøgene tilpasses den enkelte familie, idet flergangsforældre ikke altid ønsker 6 besøg. Endvidere tilbydes efter behov yderligere besøg i barnets hjem med individuelt tilrettelagte intervaller, maksimalt op til barnets skolestart, såfremt dette skønnes nødvendigt af hensyn til barnets udvikling. Ud over de individuelle besøg i hjemmet tilbydes forældrene deltagelse i mødregrupper, samt råd og vejledning i "Åbent Hus"-tilbud, som foregår 3 gange pr. måned i forskellige geografiske områder. I forhold til småbørnsområdet ydes endvidere konsulentbistand i form af råd og vejledning til dagplejen og daginstitutioner. På førskoleområdet er dette samlet set en udvidelse af det nuværende tilbud, idet der i højere grad kan ydes behovsbesøg ud over barnets første leveår.

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 På skoleområdet tilbydes alle børn en ind- og udskolingsundersøgelse ved kommunallægen. Såfremt der er mistanke om nedsat syn eller hørelse, tilbyder sundhedsplejerskerne efter anmodning fra en lærer eller skoleleder undersøgelse af specifikke børn for syns- eller hørenedsættelse. Endvidere tilbydes skolerne konsulentbistand i form af råd, vejledning samt deltagelse i temadage for elever eller temamøder for forældre om specifikke sundhedsemner. På skoleområdet betyder dette samlet set, at der ikke længere foretages generelle screeninger for syns- eller hørenedsættelse eller generelle sundhedssamtaler på alle klassetrin. Sundhedsplejerskerne vil fortsat deltage i det tværfaglige distriktssamarbejde. Det foreslås desuden, at sundhedsplejen arbejder med særlige fokusområder, der evalueres årligt. For 2010 foreslås følgende fokusområder: Overvægtige børn og unge Unge mødre Børn af psykisk syge mødre eller forældre med misbrug For tidligt fødte børn Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ovenstående serviceniveau vil sætte særlig fokus på tidlig og systematisk indsats, bl.a. ved at forbedre muligheden for at yde flere besøg med råd og vejledning til forældre med børn med særlige behov. På skoleområdet vil indsatsen i højere grad matche konkrete behov hos grupper af børn eller forældre, mens den individuelle og klassebaserede indsats minimeres. Der er afsat ressourcer specifikt til arbejdet med de særlige fokusområder, således at der også via fokusområderne fokuseres på børn og forældre med særlige behov. Endelig fastholdes det høje serviceniveau til alle nybagte forældre. Det foreslås, at det nye serviceniveau gøres til genstand for en grundig evaluering efter 1-2 år. Evalueringen skal især fokusere på, hvordan den øgede indsats har fungeret i forhold til børn og forældre med særlige behov, og hvordan den ændrede indsats på skoleområdet fungerer. Økonomi og finansiering: Ovenstående serviceniveau medfører en mindreudgift på ca kr. pr. år, hvilket i praksis sker ved at en ledig stilling ikke genbesættes. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller:

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 1. at serviceniveauet godkendes 2. at serviceniveauet evalueres efter 1-2 år Bilag: 1. Bilag sundhedsplejens serviceniveau - UBU dec Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Sagen genoptages, idet udvalget ønsker forelagt et alternativt forslag til dækning af skoleområdet inden der tages stilling. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 5. BU - Initiativer til overholdelse af budgetrammen for udsatte børn og unge Sagsnr.: 09/22869 Resumé: I forhold til området for udsatte børn og unge skal der tages en række initiativer for at sikre den samlede budgetrammes overholdelse. For 2009 forventes regnskabet at vise et betydeligt merforbrug i forhold til det oprindelig vedtagne budget, og i forhold til 2010 vil budgettet blive sat under fortsat pres af en række forskellige forhold, herunder nye anbringelsessager. Visitationschef Annette Larsen deltager under punktet. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 blev det forudsat, der skal iværksættes en handleplan på 6,2 mio. kr. på området udsatte børn og unge. Hertil kommer to nye anbringelsessager, som er besluttet ultimo 2009 i Børne- og Ungdomsudvalget, svarende til en årlig merudgift på ca. 3 mio.kr. udover det forudsatte ved budgetvedtagelsen, ligesom transportområdet allerede her tidligt på året ser ud til at blive belastet mere end forudsat. Samlet set vil der dermed være brug for iværksættelse af yderligere initiativer end de her beskrevne til at sikre budgetoverholdelsen. De initiativer, der beskrives i denne sag, falder i forskellige kategorier, idet nogle af initiativerne allerede er besluttet og iværksat, mens andre endnu kun er på et forberedende stadie. Etablering af egne specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud samt specialtilbud. Dette initiativ er tidligere godkendt og er p.t. under iværksættelse. Initiativet omhandler etablering af egne specialtilbud (særlige dagtilbud) samt specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud til børn med behov for et særligt skoletilbud, som evt. skal kombineres med et behandlingstilbud. Etableringen af egne tilbud omhandler dels nye børn, og dels børn, der tidligere har frekventeret tilbud i andre kommuner eller i privat regi. Samlet estimeret mindreudgift i 2010 i alt ca kr. Omlægning af serviceniveau i Sundhedsplejen Dette initiativ omhandler omlægning af servicetilbuddet i sundhedsplejen, således at indsatsen på 0-6 års området forstærkes, særligt med hensyn til muligheden for at yde en ekstra og tidlig indsats til børn og familier med særligt behov. På skoleområdet ændres tilbuddet væk fra generelle screeninger af alle elever til et mere specifikt, målrettet tilbud. Der er fremlagt særskilt sag til yderligere belysning af sagen. Estimeret mindreudgift udgør ca kr. Ændring af serviceniveau for merudgifter og lønkompensation vedrørende handicappede børn Administrationen er ved at færdiggøre et mere detaljeret forslag til nyt serviceniveau for merudgifter og lønkompensation vedrørende handicappede børn. Serviceniveauet tager udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelser om serviceniveau, idet Lejre Kommune på en række områder hidtil har haft et højere serviceniveau end dette. Arbejdet har taget udgangspunkt i en forventet mindreudgift på ca kr. årligt på handicapområdet.

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 Et nyt serviceniveau vil først blive endeligt vedtaget, når det mere detaljerede forslag foreligger. På nuværende tidspunkt skal alene besluttes, hvorvidt arbejdet med tilvejebringelse af det mere detaljerede forslag skal fortsætte. Når det mere detaljerede forslag foreligger, vil dette blive fremlagt til særskilt beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom til godkendelse, inden det iværksættes. Ændring af serviceniveauet for forebyggende foranstaltninger På tilsvarende måde som beskrevet vedr. handicapforanstaltningerne vil administrationen iværksætte et arbejde med beskrivelse af nyt forslag til serviceniveau for forebyggende foranstaltninger, med udgangspunkt i en forventet mindreudgift på ca kr. Når de konkrete forslag foreligger, vil de blive forelagt Udvalget for Børn & Ungdom til godkendelse, inden et ændret serviceniveau eventuelt iværksættes. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ovenstående initiativer er realistiske ændringer med henblik på at sikre budgetoverholdelsen, dog under forbehold for at der ikke sker en væsentlig forøgelse i antallet af børn med særlige behov. Den endelige godkendelse og dermed iværksættelse af eventuelle nye serviceniveauer vedr. handicapforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger afventer udarbejdelse af mere detaljerede beskrivelser, hvorfor der vil være en vis tidsmæssig forskydning i forhold til hvornår den fulde budgetvirkning kan opnås. Økonomi og finansiering: Budgetrammen for området udgør i 2010 i alt ca. 147 mio. kr., som vedrører alle tilbud til børn og unge, som ikke henhører under normalområdet. Ovenstående beskrevne initiativer vil samlet set medføre estimerede mindreudgifter på kr. Der vil således være behov for fremlæggelse af yderligere forslag til budgetoverholdelse. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at de beskrevne initiativer tages til efterretning 2. at nyt serviceniveau i Sundhedsplejen godkendes 3. at der snarest fremlægges forslag til godkendelse af nyt serviceniveau vedrørende merudgifter og lønkompensation til forældre med handicappede børn 4. at der snarest fremlægges forslag til godkendelse af nyt serviceniveau vedrørende forebyggende foranstaltninger 5. at der snarest fremlægges forslag til godkendelse vedrørende yderligere initiativer til budgetoverholdelse på området Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingens punkt 1, 3, 4 og 5 tiltrådt. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 10

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side SSÆ - Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd for 2009 Sagsnr.: 10/1299 Resumé: Sagen omhandler Lejre Kommunes årlige redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland vedrørende tilbud til børn og unge, tilbud til voksne samt specialundervisning. Kommunens redegørelse skal være indsendt til udviklingsrådet inden den 1. marts Sagsfremstilling: Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden fra den 1. januar 2007 til udgangen af Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland skal bl.a. med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet inden 1. maj De fem regionale redegørelser vil blive sammenskrevet til én landsdækkende redegørelse, som vil blive forelagt Folketinget. Redegørelsen skal bidrage til Folketingets drøftelse af udviklingen samt evt. give inspiration til nye lovforslag. Kommunen skal inden 1. marts 2010 indsende sin redegørelse vedrørende udviklingen i 2008 til udviklingsrådet, jf. 188 i Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om Social Service. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Statsforvaltningerne er sekretariat for udviklingsrådene og har på tværs af de fem statsforvaltninger udarbejdet fælles webbaserede spørgeskemaer til kommunernes og regionernes redegørelser til udviklingsrådene. Spørgeskemaerne er med få ændringer opbygget og formuleret på samme måde som sidste år. Formålet med de fælles spørgeskemaer er primært at sikre, at det bliver muligt at sammenligne redegørelserne såvel inden for regionerne som på landsplan. Dette er en forudsætning for, at udviklingsrådene kan leve op til kravene om ensartethed i de redegørelser, som rådene skal udarbejde til ministerierne, jf. Bekendtgørelse nr. 162 af 10. marts 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen. Kommunens og Regionens forpligtelse til at afgive redegørelse til udviklingsrådet opfyldes ved indberetning i de af sekretariaterne udarbejdede spørgeskemaer. Vejledning nr. 106 af 12. december 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen indeholder en grundig beskrivelse af de forhold, som kommunerne og Regionen skal lægge til grund for udarbejdelse af redegørelsen. Spørgeskemaerne for kommunernes redegørelse indeholder tre særskilte spørgeskemaer fordelt på områderne: Tilbud til børn og unge Tilbud til voksne Specialundervisning. Spørgsmålene i skemaerne afspejler de områder, der i løbet af 2008 har været debatteret i de fem udviklingsråd, ligesom der indgår en række mere generelle spørgsmål med mulighed for at beskrive udviklingsområderne, politikker og tendenser

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 12 mv. For så vidt angår generelle og brede spørgsmål er det op til kommunerne at vurdere, hvilke svar der vil være relevante at fremhæve. Der er mulighed for at redegøre mere frit i forhold til udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet, herunder beskrive eventuelle strukturafledte konsekvenser. Særlige temaer Indenrigs- og Socialministeriet samt Undervisningsministeriet har udpeget særlige temaer, der skal indgå i redegørelsen. På det sociale område er udpeget specialrådgivning - specialiseret rådgivning til borgere med særlige behov. På specialundervisningsområdet er afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer udpeget som særligt tema. Herudover har Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland besluttet at lade kommunernes og regionsrådets tilsyn med botilbud indgå i redegørelsen som et særligt tema. De særlige temaer behandles sidst i de tre spørgeskemaer. Besvarelserne af spørgeskemaerne er vedlagt som bilag. Udtalelser: Senest samtidig med, at kommunerne sender redegørelsen til udviklingsrådet, skal den sendes i høring hos Handicapråd og brugerorganisationer. Høringssvar skal ikke indarbejdes i kommunens redegørelser. Kommunerne sender høringssvar til udviklingsrådet med eventuelle bemærkninger. Lejre Kommune sender redegørelsen til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og DH-Lejre (Danske Handicaporganisationers Lejreafdeling). Administrationens vurdering: På børne- og ungeområdet ligner den generelle udvikling den i 2008, og der er overordnet samme praksis som sidste år. Der er dog sket en stigning i forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge jf. SEL 52, stk. 3 nr. 5 (aflastningsordning). Vedrørende anbringelsesområdet udtrykkes behov for særligt fokus på unge misbrugere samt unge med alvorlige opmærksomheds- eller udviklingsforstyrrelser. På specialundervisningsområdet beskrives en uændret efterspørgsel efter lands- og landdelsdækkende tilbud i forhold til tidligere år. Vedrørende den vidtgående specialundervisning bemærkes en ændring af visitationen, således at der fokuseres på en højere grad af enkeltintegration i nærmiljøet. Vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov beskriver redegørelsen, at der i 2009 er nedsat et visitationsudvalg på tværs af Jobcenter, Social Drift & Behandling, og Børn og Ungdom, der vurderer alle indstillinger fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og træffer en beslutning ud fra en helhedsvurdering. På voksenområdet er der overordnet en uændret praksis på området. Der beskrives en stigende efterspørgsel efter pladser på midlertidige botilbud for voksne på baggrund af flere unge med forskellige komplekse problemstillinger. Kommunens brug af længerevarende botilbud er uændret. Der beskrives en stigning i efterspørgslen på socialpædagogisk støtte, behandlingstilbud og misbrugsområdet, navnlig på baggund af unge med mange forskelligartede problemer. I forbindelse med socialpædagogisk støtte samt behandlingstilbud fremhæves et særligt behov for at have fokus på borgere med ADHD og dobbeltdiagnoser.

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 13 Vedrørende hjælpemiddelområdet beskrives en stigning i antallet af ansøgninger, idet borgerne samt plejen er blevet mere opmærksomme på, hvilke produkter der er på markedet. Vedrørende særligt tema omhandlende specialrådgivningstilbud beskrives blandt andet, at Lejre Kommune har indgået samarbejdsaftale med specialrådgivningstilbud i Holbæk, Center for specialrådgivning i Roskilde og Center for døve og blinde. Kommunen har ingen bemærkninger til særligt tema omhandlende afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer. Vedrørende særligt tema udmeldt af Det Regionale Udviklingsråd omhandlende tilsyn med botilbud er det blandt andet beskrevet, at Lejre Kommune gennemfører to årlige tilsyn på børne- og ungeområdet - et anmeldt og et uanmeldt - samt at der på voksenområdet gennemføres et anmeldt tilsyn årligt og at der gennemføres uanmeldte tilsyn efter behov. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at redegørelsen godkendes. Bilag: 1. Indenrigs- og socialminsterens og undervisningsministerens særlige temaer for Redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 3. Redegørelse vedr. voksenområdet 4. Redegørelse vedr. børn- og ungeområdet Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales ved formandsbeslutning. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Martin Stokholm Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til efterretning. Afbud:

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 14 Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: 09/24827 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Julie Hermind (F) opfordrer til at alle personalegrupper inddrages i arbejdsgrupper m.v. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Person - BU - Personsag Sagsnr.: 08/26527

19 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Person - BU - Lukket orientering Sagsnr.: 09/24825

20 Bilag: 2.1. Ledelsesinformation Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 17. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4252/10

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Bilag: 3.1. Tilsynsrapport med underskrift , Specialskolen Bramsnæsvig Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 17. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8444/10

33

34

35

36

37

38

39

40 Bilag: 4.1. Bilag sundhedsplejens serviceniveau - UBU dec Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 17. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

41 SUNDHEDSPLEJE PÅ SMÅBØRNS OMRÅDET: Ydelse Fagperson Indhold Tilbud om graviditetsbesøg til 1. Sundhedsplejerske i hjemmet Forældreskab gangs forældre samt efter henvisning Tid: 1 ½ time Relationer fra fødesteder, læger m.m. i forhold til familier med særlige behov. Etableringsbesøg Sundhedsplejerske i hjemmet Klinisk undersøgelse af barnet. Inden for 10 hverdage efter Tid: 1 ½ time Amning, vitaminer. udskrivelse fra sygehus. Ved hjemmefødsler prioriteres tidlig hjemmebesøg højt. Behovet for tidlig og hyppig besøg i Vejledning i forældreskab, mor barn kontakt, barnepleje, forebyggelse af vuggedød, forebyggelse af skæve kranier, evt. behandling af gulsot m.m. hjemmene efter fødslen er stigende, da forældre i dag føder ambulant eller udskrives 1-2 dage efter fødslen. Information fra sundhedsstyrelsen og sundhedsplejens ydelser i Lejre Kommune Amningen er på dette tidspunkt ikke etableret. Spædbørnene udskrives som regel uden lægetjek og ses først af en læge 5 uger gammel. 2. besøg Sundhedsplejerske i hjemmet Klinisk undersøgelse af barnet. 2-3 uger efter fødslen Tid: 1 time Amning Opfølgning på etableringsbesøg. Evt. kontrol af gulsot 3. besøg Sundhedsplejerske i hjemmet Klinisk undersøgelse af barnet Tilbydes ved behov Tid: 1 time Mor barn kontakt 3-4 uger efter fødslen Ofte problemer med amning, kolik, vægt hos barnet, trivsel, relation, tyde barnets signaler m.m 5 ugers undersøgelse Praktiserende læge Børneundersøgelse Etablering af mødregruppe 1-2 måneder efter fødslen Sundhedsplejerske i gruppe Tid: 1 time Selvstyrende mødregrupper 5-7 mødre pr gruppe Formål: Netværk 4. besøg 2 måneder efter fødslen Sundhedsplejerske i hjemmet Tid: 1 time Klinisk undersøgelse af barnet ved behov. Screening for fødselsdepression hos mor 3 måneder Praktiserende læge Vaccination 5. besøg Sundhedsplejerske i hjemmet Klinisk undersøgelse af barnet. 4 måneder efter fødslen Tid: 1 time Herunder motorisk undersøgelse af reflekser, muskeltonus, syn, kontakt 5 måneder Praktiserende læge Børneundersøgelse/vaccination Kost i mødregruppe 5-6 måneder efter fødslen Sundhedsplejerske i gruppe Tid: 1 time Vejledning i kost Sundhedsstyrelsens retningslinier 6. besøg Sundhedsplejerske i hjemmet Boel-prøve (kontakt /sanser/hørelse) måneder efter fødslen Tid: 1 time Motorik, kost, søvn, forebyggelse af ulykker i hjemmet, grænsesætning, opdragelse m.m 12 måneder Praktiserende læge Børneundersøgelse/vaccination

42 SUNDHEDSPLEJENS FOKUSOMRÅDER 2010: Åbent hus: Sundhedsplejen holder åbent hus de tre første onsdage i måneden kl Åbent hus er for alle forældre med børn som har behov for råd og vejledning om barnets trivsel. Til stede er to sundhedsplejersker. Det er ikke nødvendigt med tilmelding. Åbent hus afholdes: 1. onsdag i måneden på Kr. Hyllinge skole, sundhedsplejens kontor 2. onsdag i måneden på Allerslev skole, sundhedsplejens kontor 3. onsdag i måneden i Hvalsø hallen, borgerstuen Overvægtige børn og unge: Herunder kontakt med julemærkehjemmene. Tilbyder besøg mhp. støtte og vejledning hos familier med børn/unge efter ophold på julemærkehjem. Ansvarlig: Sundhedsplejerske Sanne Hentze Unge mødre: Mødregruppe for unge mødre i aldersgruppen op til 20 år. Nuværende gruppe har mødre fra 16 år. Gruppen mødes hver 8. uge med sundhedsplejerske. Gruppen inddrager andre faggrupper som dagplejepædagoger, PPR, jobkonsulenter m.m. i gruppen, for at styrke mødrenes forældreskab og mulighed for at vende tilbage til skole og uddannelse efter barsel. Ansvarlig: Sundhedsplejerske Susan Tanzer, Anne Hertz og Ellis Søndergaard Børn af psykisk syge mødre og børn af forældre med misbrugsproblemer: Sundhedspleje til ovennævnte familier. Ajourføring af viden indenfor områderne med det formål at spotte børnefamilier med psykiske problemer eller misbrug. Kontakt til relevante samarbejdspartnere indenfor psykiatrien og misbrugsenheder. Ansvarlig: Sundhedsplejerske Karen Christoffersen Præmature børn (for tidligt fødte børn): Sundhedspleje til familier med præmature børn, herunder kontakt til neonatalafdelinger i regionen. Tværfaglig præmatur gruppe som har til opgave at koordinere, opspore, vejlede forældre med for tidligt fødte børn i Lejre kommune. Formålet er at iværksætte en tidlig indsats over for de præmature børn som har risiko for udviklingsforstyrrelser. Den tværfaglige gruppe består at sundhedsplejersker, dagplejepædagoger, psykolog PPR, fysioterapeut PPR, sagsbehandler og talepædagog (PPR). Gruppen og sundhedsplejen til præmature børn er under udvikling her i efteråret 2009 Ansvarlig: Sundhedsplejerske Susan Tanzer

43 Bilag: 6.1. Indenrigs- og socialminsterens og undervisningsministerens særlige temaer for 2009 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 17. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 11826/10

44 Ministeren Holmens Kanal København K Tlf Fax Dato: 15. januar 2010 J.nr De regionale udviklingsråd att. Statsforvaltningerne De regionale udviklingsråds redegørelse for udviklingen efter kommunalreformen for 2009 Den 1. maj 2009 modtog undervisningsministeren og indenrigs- og socialministeren de regionale udviklingsråds redegørelser for 2008 for udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen. Udviklingsrådenes redegørelser udgjorde væsentlige bidrag til ministrenes redegørelser til Folketinget, der blev afgivet til Folketinget den 28. maj Rammerne for kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes redegørelser til udviklingsrådene og for udviklingsrådenes redegørelser til velfærdsministeren og undervisningsministeren fremgår af bekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 og vejledning nr. 106 af 12. december 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen. Heraf fremgår det, at det enkelte udviklingsråds redegørelse skal indeholde En overordnet beskrivelse og vurdering af udviklingen i regionen. En beskrivelse og vurdering af kommunernes behov for tilbud og dækningen heraf. En særlig analyse og vurdering af problemstillinger som følge af kommunalreformen og udviklingsrådenes forslag til løsning på disse problemstillinger. Oplysninger, der gør det muligt at identificere eventuelle problemer i forhold til den ansvarlige myndighed. Særlige temaer udmeldt af undervisningsministeren og velfærdsministeren. Derudover kan det enkelte udviklingsråd selv sætte fokus på særlige temaer. Udviklingsrådene kan vælge at gennemføre særlige undersøgelser, herunder kvantitative eller kvalitative analyser ved behandlingen af temaerne, og den enkelte kommunalbestyrelses og regionsrådets bidrag til behandlingen af temaerne skal indgå i kommunalbestyrelsens og regionsrådets egen redegørelse til udviklingsrådet.

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 15. februar 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 15. februar 2010 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 15. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. SSÆ

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Samarbejdsaftale III

Samarbejdsaftale III Revideret oktober 2013 Samarbejdsaftale III mellem Viborg Kommune og Skive Kommune omhandlende Center for Kommunikation & Undervisning - CKU Siden kommunalreformen i 2007 har der været et målrettet, løsningsfokuseret

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 Mødedato: 27-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.20 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Erik Janum, Chris Sørensen, Jørn Larsen # 256482/28-08-2002

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere