Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering BU - Tilsyn med undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig BU - Sundhedsplejens serviceniveau BU - Initiativer til overholdelse af budgetrammen for udsatte børn og unge SSÆ - Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd for BU - Eventuelt Person - BU - Personsag Person - BU - Lukket orientering...16

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/24829 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) forlod mødet kl. 19:00 og deltog ikke i behandlingen af pkt. 2C - F samt pkt. 3-9.

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Orientering Sagsnr.: 09/24825 Resumé: A. Lejre Kommune fører tilsyn 4 gange årligt med undervisningen på de dagbehandlingstilbud og opholdssteder for børn og unge, der har undervisningsoverenskomst med kommunen. Lejre Kommune fører desuden tilsyn med behandlingsdelen på dagbehandlingstilbud og et generelt tilsyn med opholdssteder for børn og unge 2 gange årligt. Tilsynet udføres af eksterne tilsynskonsulenter. Udvalget for Børn & Ungdom har hidtil behandlet tilsynsrapporter fra disse tilsynsbesøg enkeltvis snarest muligt efter rapporten foreligger. Der ønskes en drøftelse af fremtidig praksis. B. Introduktion til specialområdet. Visitationschef Annette Larsen giver en introduktion til specialområdet. C. Introduktion til folkeskoleområdet. Sekretariatschef Jan Winther giver en introduktion til folkeskoleområdet. D. Datoer for dialogmøder. I forhold til de datoer, der blev aftalt på sidste møde, er der behov for en justering. Det foreslås fortsat, at dialogmødet med skolerne afholdes i forbindelse med maj-mødet, men at dialogmødet med børnehaverne flyttes til juni-mødet, og dialogmøderne med dagplejen og ungdomsskolen flyttes til august-møderne. E. Datoer for udvalgets rundtur til børnehaver. Det foreslås, at datoen for rundturens anden dag til børnehaverne, fredag d. 9. april 2010, genovervejes, idet hverken direktøren eller dagtilbudschefen har mulighed for at deltage på denne dato. F. Ledelsesinformation Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Ledelsesinformation Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Punkt A udsat. Punkt B, C, D, E og F taget til efterretning. Afbud:

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af punkt 2C - F.

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 3. BU - Tilsyn med undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig Sagsnr.: 07/1790 Resumé: Lejre Kommune fører tilsyn med undervisningen på de dagbehandlingstilbud og opholdssteder for børn og unge, der har undervisningsoverenskomst med kommunen. Lejre Kommunes tilsyn er udført af pædagogisk konsulent Karsten Bjarnholt efter gældende regler herunder "Manual for tilsyn med undervisning". Der gennemføres i henhold til undervisningsoverenskomsterne 4 årlige tilsynsbesøg, 2 anmeldte og 2 uanmeldte. Sagsfremstilling: Der har været afholdt uanmeldt tilsyn med undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig den 6. november Tilsynets konklusion efter tilsynsbesøget er "at specialskolens undervisning matcher elevernes behov og lever op til de krav, der almindeligvis er gældende i folkeskolens tilsvarende specialundervisning". Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at tilsynsrapporten tages til efterretning. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport med underskrift , Specialskolen Bramsnæsvig Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 4. BU - Sundhedsplejens serviceniveau Sagsnr.: 09/22868 Resumé: I forbindelse med udarbejdelse af handleplan for overholdelse af budgetrammen for udsatte børn og unge, er der udarbejdet et forslag til nyt serviceniveau for Sundhedsplejen. Visitationschef Annette Larsen deltager under punktet. Sagsfremstilling: Det nye serviceniveau er baseret på følgende principper: Særligt fokus på tidlig og systematisk indsats Mulighed for ekstra ydelser til forældre med børn, som vurderes at have særlige behov Højt serviceniveau til alle nybagte forældre Mulighed for indsats ifht. konkrete behov hos grupper af børn eller forældre på skoleområdet. Særlig indsats på udvalgte fokusområder, der udvælges årligt Deltagelse i tværfagligt distriktssamarbejde I forhold til det hidtidige serviceniveau betyder dette et uændret højt serviceniveau til alle nybagte forældre. For børn og forældre med særlige behov vil der være tale om et styrket tilbud, hvor der i højere grad kan tilbydes behovsbesøg ud over barnets første leveår. På skoleområdet vil den individuelle indsats blive nedprioriteret til fordel for en mere gruppebaseret, konkret indsats i forhold til børn eller forældre. Yderligere om serviceniveauet Alle nybagte forældre tilbydes 6 besøg fra en sundhedsplejerske i løbet af barnets første leveår. Besøgene tilpasses den enkelte familie, idet flergangsforældre ikke altid ønsker 6 besøg. Endvidere tilbydes efter behov yderligere besøg i barnets hjem med individuelt tilrettelagte intervaller, maksimalt op til barnets skolestart, såfremt dette skønnes nødvendigt af hensyn til barnets udvikling. Ud over de individuelle besøg i hjemmet tilbydes forældrene deltagelse i mødregrupper, samt råd og vejledning i "Åbent Hus"-tilbud, som foregår 3 gange pr. måned i forskellige geografiske områder. I forhold til småbørnsområdet ydes endvidere konsulentbistand i form af råd og vejledning til dagplejen og daginstitutioner. På førskoleområdet er dette samlet set en udvidelse af det nuværende tilbud, idet der i højere grad kan ydes behovsbesøg ud over barnets første leveår.

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 På skoleområdet tilbydes alle børn en ind- og udskolingsundersøgelse ved kommunallægen. Såfremt der er mistanke om nedsat syn eller hørelse, tilbyder sundhedsplejerskerne efter anmodning fra en lærer eller skoleleder undersøgelse af specifikke børn for syns- eller hørenedsættelse. Endvidere tilbydes skolerne konsulentbistand i form af råd, vejledning samt deltagelse i temadage for elever eller temamøder for forældre om specifikke sundhedsemner. På skoleområdet betyder dette samlet set, at der ikke længere foretages generelle screeninger for syns- eller hørenedsættelse eller generelle sundhedssamtaler på alle klassetrin. Sundhedsplejerskerne vil fortsat deltage i det tværfaglige distriktssamarbejde. Det foreslås desuden, at sundhedsplejen arbejder med særlige fokusområder, der evalueres årligt. For 2010 foreslås følgende fokusområder: Overvægtige børn og unge Unge mødre Børn af psykisk syge mødre eller forældre med misbrug For tidligt fødte børn Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ovenstående serviceniveau vil sætte særlig fokus på tidlig og systematisk indsats, bl.a. ved at forbedre muligheden for at yde flere besøg med råd og vejledning til forældre med børn med særlige behov. På skoleområdet vil indsatsen i højere grad matche konkrete behov hos grupper af børn eller forældre, mens den individuelle og klassebaserede indsats minimeres. Der er afsat ressourcer specifikt til arbejdet med de særlige fokusområder, således at der også via fokusområderne fokuseres på børn og forældre med særlige behov. Endelig fastholdes det høje serviceniveau til alle nybagte forældre. Det foreslås, at det nye serviceniveau gøres til genstand for en grundig evaluering efter 1-2 år. Evalueringen skal især fokusere på, hvordan den øgede indsats har fungeret i forhold til børn og forældre med særlige behov, og hvordan den ændrede indsats på skoleområdet fungerer. Økonomi og finansiering: Ovenstående serviceniveau medfører en mindreudgift på ca kr. pr. år, hvilket i praksis sker ved at en ledig stilling ikke genbesættes. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller:

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 1. at serviceniveauet godkendes 2. at serviceniveauet evalueres efter 1-2 år Bilag: 1. Bilag sundhedsplejens serviceniveau - UBU dec Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Sagen genoptages, idet udvalget ønsker forelagt et alternativt forslag til dækning af skoleområdet inden der tages stilling. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 5. BU - Initiativer til overholdelse af budgetrammen for udsatte børn og unge Sagsnr.: 09/22869 Resumé: I forhold til området for udsatte børn og unge skal der tages en række initiativer for at sikre den samlede budgetrammes overholdelse. For 2009 forventes regnskabet at vise et betydeligt merforbrug i forhold til det oprindelig vedtagne budget, og i forhold til 2010 vil budgettet blive sat under fortsat pres af en række forskellige forhold, herunder nye anbringelsessager. Visitationschef Annette Larsen deltager under punktet. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 blev det forudsat, der skal iværksættes en handleplan på 6,2 mio. kr. på området udsatte børn og unge. Hertil kommer to nye anbringelsessager, som er besluttet ultimo 2009 i Børne- og Ungdomsudvalget, svarende til en årlig merudgift på ca. 3 mio.kr. udover det forudsatte ved budgetvedtagelsen, ligesom transportområdet allerede her tidligt på året ser ud til at blive belastet mere end forudsat. Samlet set vil der dermed være brug for iværksættelse af yderligere initiativer end de her beskrevne til at sikre budgetoverholdelsen. De initiativer, der beskrives i denne sag, falder i forskellige kategorier, idet nogle af initiativerne allerede er besluttet og iværksat, mens andre endnu kun er på et forberedende stadie. Etablering af egne specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud samt specialtilbud. Dette initiativ er tidligere godkendt og er p.t. under iværksættelse. Initiativet omhandler etablering af egne specialtilbud (særlige dagtilbud) samt specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud til børn med behov for et særligt skoletilbud, som evt. skal kombineres med et behandlingstilbud. Etableringen af egne tilbud omhandler dels nye børn, og dels børn, der tidligere har frekventeret tilbud i andre kommuner eller i privat regi. Samlet estimeret mindreudgift i 2010 i alt ca kr. Omlægning af serviceniveau i Sundhedsplejen Dette initiativ omhandler omlægning af servicetilbuddet i sundhedsplejen, således at indsatsen på 0-6 års området forstærkes, særligt med hensyn til muligheden for at yde en ekstra og tidlig indsats til børn og familier med særligt behov. På skoleområdet ændres tilbuddet væk fra generelle screeninger af alle elever til et mere specifikt, målrettet tilbud. Der er fremlagt særskilt sag til yderligere belysning af sagen. Estimeret mindreudgift udgør ca kr. Ændring af serviceniveau for merudgifter og lønkompensation vedrørende handicappede børn Administrationen er ved at færdiggøre et mere detaljeret forslag til nyt serviceniveau for merudgifter og lønkompensation vedrørende handicappede børn. Serviceniveauet tager udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelser om serviceniveau, idet Lejre Kommune på en række områder hidtil har haft et højere serviceniveau end dette. Arbejdet har taget udgangspunkt i en forventet mindreudgift på ca kr. årligt på handicapområdet.

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 Et nyt serviceniveau vil først blive endeligt vedtaget, når det mere detaljerede forslag foreligger. På nuværende tidspunkt skal alene besluttes, hvorvidt arbejdet med tilvejebringelse af det mere detaljerede forslag skal fortsætte. Når det mere detaljerede forslag foreligger, vil dette blive fremlagt til særskilt beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom til godkendelse, inden det iværksættes. Ændring af serviceniveauet for forebyggende foranstaltninger På tilsvarende måde som beskrevet vedr. handicapforanstaltningerne vil administrationen iværksætte et arbejde med beskrivelse af nyt forslag til serviceniveau for forebyggende foranstaltninger, med udgangspunkt i en forventet mindreudgift på ca kr. Når de konkrete forslag foreligger, vil de blive forelagt Udvalget for Børn & Ungdom til godkendelse, inden et ændret serviceniveau eventuelt iværksættes. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ovenstående initiativer er realistiske ændringer med henblik på at sikre budgetoverholdelsen, dog under forbehold for at der ikke sker en væsentlig forøgelse i antallet af børn med særlige behov. Den endelige godkendelse og dermed iværksættelse af eventuelle nye serviceniveauer vedr. handicapforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger afventer udarbejdelse af mere detaljerede beskrivelser, hvorfor der vil være en vis tidsmæssig forskydning i forhold til hvornår den fulde budgetvirkning kan opnås. Økonomi og finansiering: Budgetrammen for området udgør i 2010 i alt ca. 147 mio. kr., som vedrører alle tilbud til børn og unge, som ikke henhører under normalområdet. Ovenstående beskrevne initiativer vil samlet set medføre estimerede mindreudgifter på kr. Der vil således være behov for fremlæggelse af yderligere forslag til budgetoverholdelse. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at de beskrevne initiativer tages til efterretning 2. at nyt serviceniveau i Sundhedsplejen godkendes 3. at der snarest fremlægges forslag til godkendelse af nyt serviceniveau vedrørende merudgifter og lønkompensation til forældre med handicappede børn 4. at der snarest fremlægges forslag til godkendelse af nyt serviceniveau vedrørende forebyggende foranstaltninger 5. at der snarest fremlægges forslag til godkendelse vedrørende yderligere initiativer til budgetoverholdelse på området Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingens punkt 1, 3, 4 og 5 tiltrådt. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 10

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side SSÆ - Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd for 2009 Sagsnr.: 10/1299 Resumé: Sagen omhandler Lejre Kommunes årlige redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland vedrørende tilbud til børn og unge, tilbud til voksne samt specialundervisning. Kommunens redegørelse skal være indsendt til udviklingsrådet inden den 1. marts Sagsfremstilling: Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden fra den 1. januar 2007 til udgangen af Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland skal bl.a. med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet inden 1. maj De fem regionale redegørelser vil blive sammenskrevet til én landsdækkende redegørelse, som vil blive forelagt Folketinget. Redegørelsen skal bidrage til Folketingets drøftelse af udviklingen samt evt. give inspiration til nye lovforslag. Kommunen skal inden 1. marts 2010 indsende sin redegørelse vedrørende udviklingen i 2008 til udviklingsrådet, jf. 188 i Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om Social Service. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Statsforvaltningerne er sekretariat for udviklingsrådene og har på tværs af de fem statsforvaltninger udarbejdet fælles webbaserede spørgeskemaer til kommunernes og regionernes redegørelser til udviklingsrådene. Spørgeskemaerne er med få ændringer opbygget og formuleret på samme måde som sidste år. Formålet med de fælles spørgeskemaer er primært at sikre, at det bliver muligt at sammenligne redegørelserne såvel inden for regionerne som på landsplan. Dette er en forudsætning for, at udviklingsrådene kan leve op til kravene om ensartethed i de redegørelser, som rådene skal udarbejde til ministerierne, jf. Bekendtgørelse nr. 162 af 10. marts 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen. Kommunens og Regionens forpligtelse til at afgive redegørelse til udviklingsrådet opfyldes ved indberetning i de af sekretariaterne udarbejdede spørgeskemaer. Vejledning nr. 106 af 12. december 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen indeholder en grundig beskrivelse af de forhold, som kommunerne og Regionen skal lægge til grund for udarbejdelse af redegørelsen. Spørgeskemaerne for kommunernes redegørelse indeholder tre særskilte spørgeskemaer fordelt på områderne: Tilbud til børn og unge Tilbud til voksne Specialundervisning. Spørgsmålene i skemaerne afspejler de områder, der i løbet af 2008 har været debatteret i de fem udviklingsråd, ligesom der indgår en række mere generelle spørgsmål med mulighed for at beskrive udviklingsområderne, politikker og tendenser

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 12 mv. For så vidt angår generelle og brede spørgsmål er det op til kommunerne at vurdere, hvilke svar der vil være relevante at fremhæve. Der er mulighed for at redegøre mere frit i forhold til udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet, herunder beskrive eventuelle strukturafledte konsekvenser. Særlige temaer Indenrigs- og Socialministeriet samt Undervisningsministeriet har udpeget særlige temaer, der skal indgå i redegørelsen. På det sociale område er udpeget specialrådgivning - specialiseret rådgivning til borgere med særlige behov. På specialundervisningsområdet er afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer udpeget som særligt tema. Herudover har Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland besluttet at lade kommunernes og regionsrådets tilsyn med botilbud indgå i redegørelsen som et særligt tema. De særlige temaer behandles sidst i de tre spørgeskemaer. Besvarelserne af spørgeskemaerne er vedlagt som bilag. Udtalelser: Senest samtidig med, at kommunerne sender redegørelsen til udviklingsrådet, skal den sendes i høring hos Handicapråd og brugerorganisationer. Høringssvar skal ikke indarbejdes i kommunens redegørelser. Kommunerne sender høringssvar til udviklingsrådet med eventuelle bemærkninger. Lejre Kommune sender redegørelsen til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og DH-Lejre (Danske Handicaporganisationers Lejreafdeling). Administrationens vurdering: På børne- og ungeområdet ligner den generelle udvikling den i 2008, og der er overordnet samme praksis som sidste år. Der er dog sket en stigning i forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge jf. SEL 52, stk. 3 nr. 5 (aflastningsordning). Vedrørende anbringelsesområdet udtrykkes behov for særligt fokus på unge misbrugere samt unge med alvorlige opmærksomheds- eller udviklingsforstyrrelser. På specialundervisningsområdet beskrives en uændret efterspørgsel efter lands- og landdelsdækkende tilbud i forhold til tidligere år. Vedrørende den vidtgående specialundervisning bemærkes en ændring af visitationen, således at der fokuseres på en højere grad af enkeltintegration i nærmiljøet. Vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov beskriver redegørelsen, at der i 2009 er nedsat et visitationsudvalg på tværs af Jobcenter, Social Drift & Behandling, og Børn og Ungdom, der vurderer alle indstillinger fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og træffer en beslutning ud fra en helhedsvurdering. På voksenområdet er der overordnet en uændret praksis på området. Der beskrives en stigende efterspørgsel efter pladser på midlertidige botilbud for voksne på baggrund af flere unge med forskellige komplekse problemstillinger. Kommunens brug af længerevarende botilbud er uændret. Der beskrives en stigning i efterspørgslen på socialpædagogisk støtte, behandlingstilbud og misbrugsområdet, navnlig på baggund af unge med mange forskelligartede problemer. I forbindelse med socialpædagogisk støtte samt behandlingstilbud fremhæves et særligt behov for at have fokus på borgere med ADHD og dobbeltdiagnoser.

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 13 Vedrørende hjælpemiddelområdet beskrives en stigning i antallet af ansøgninger, idet borgerne samt plejen er blevet mere opmærksomme på, hvilke produkter der er på markedet. Vedrørende særligt tema omhandlende specialrådgivningstilbud beskrives blandt andet, at Lejre Kommune har indgået samarbejdsaftale med specialrådgivningstilbud i Holbæk, Center for specialrådgivning i Roskilde og Center for døve og blinde. Kommunen har ingen bemærkninger til særligt tema omhandlende afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer. Vedrørende særligt tema udmeldt af Det Regionale Udviklingsråd omhandlende tilsyn med botilbud er det blandt andet beskrevet, at Lejre Kommune gennemfører to årlige tilsyn på børne- og ungeområdet - et anmeldt og et uanmeldt - samt at der på voksenområdet gennemføres et anmeldt tilsyn årligt og at der gennemføres uanmeldte tilsyn efter behov. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at redegørelsen godkendes. Bilag: 1. Indenrigs- og socialminsterens og undervisningsministerens særlige temaer for Redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 3. Redegørelse vedr. voksenområdet 4. Redegørelse vedr. børn- og ungeområdet Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales ved formandsbeslutning. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Martin Stokholm Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til efterretning. Afbud:

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 14 Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: 09/24827 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Julie Hermind (F) opfordrer til at alle personalegrupper inddrages i arbejdsgrupper m.v. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Person - BU - Personsag Sagsnr.: 08/26527

19 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Person - BU - Lukket orientering Sagsnr.: 09/24825

20 Bilag: 2.1. Ledelsesinformation Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 17. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4252/10

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Bilag: 3.1. Tilsynsrapport med underskrift , Specialskolen Bramsnæsvig Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 17. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8444/10

33

34

35

36

37

38

39

40 Bilag: 4.1. Bilag sundhedsplejens serviceniveau - UBU dec Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 17. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

41 SUNDHEDSPLEJE PÅ SMÅBØRNS OMRÅDET: Ydelse Fagperson Indhold Tilbud om graviditetsbesøg til 1. Sundhedsplejerske i hjemmet Forældreskab gangs forældre samt efter henvisning Tid: 1 ½ time Relationer fra fødesteder, læger m.m. i forhold til familier med særlige behov. Etableringsbesøg Sundhedsplejerske i hjemmet Klinisk undersøgelse af barnet. Inden for 10 hverdage efter Tid: 1 ½ time Amning, vitaminer. udskrivelse fra sygehus. Ved hjemmefødsler prioriteres tidlig hjemmebesøg højt. Behovet for tidlig og hyppig besøg i Vejledning i forældreskab, mor barn kontakt, barnepleje, forebyggelse af vuggedød, forebyggelse af skæve kranier, evt. behandling af gulsot m.m. hjemmene efter fødslen er stigende, da forældre i dag føder ambulant eller udskrives 1-2 dage efter fødslen. Information fra sundhedsstyrelsen og sundhedsplejens ydelser i Lejre Kommune Amningen er på dette tidspunkt ikke etableret. Spædbørnene udskrives som regel uden lægetjek og ses først af en læge 5 uger gammel. 2. besøg Sundhedsplejerske i hjemmet Klinisk undersøgelse af barnet. 2-3 uger efter fødslen Tid: 1 time Amning Opfølgning på etableringsbesøg. Evt. kontrol af gulsot 3. besøg Sundhedsplejerske i hjemmet Klinisk undersøgelse af barnet Tilbydes ved behov Tid: 1 time Mor barn kontakt 3-4 uger efter fødslen Ofte problemer med amning, kolik, vægt hos barnet, trivsel, relation, tyde barnets signaler m.m 5 ugers undersøgelse Praktiserende læge Børneundersøgelse Etablering af mødregruppe 1-2 måneder efter fødslen Sundhedsplejerske i gruppe Tid: 1 time Selvstyrende mødregrupper 5-7 mødre pr gruppe Formål: Netværk 4. besøg 2 måneder efter fødslen Sundhedsplejerske i hjemmet Tid: 1 time Klinisk undersøgelse af barnet ved behov. Screening for fødselsdepression hos mor 3 måneder Praktiserende læge Vaccination 5. besøg Sundhedsplejerske i hjemmet Klinisk undersøgelse af barnet. 4 måneder efter fødslen Tid: 1 time Herunder motorisk undersøgelse af reflekser, muskeltonus, syn, kontakt 5 måneder Praktiserende læge Børneundersøgelse/vaccination Kost i mødregruppe 5-6 måneder efter fødslen Sundhedsplejerske i gruppe Tid: 1 time Vejledning i kost Sundhedsstyrelsens retningslinier 6. besøg Sundhedsplejerske i hjemmet Boel-prøve (kontakt /sanser/hørelse) måneder efter fødslen Tid: 1 time Motorik, kost, søvn, forebyggelse af ulykker i hjemmet, grænsesætning, opdragelse m.m 12 måneder Praktiserende læge Børneundersøgelse/vaccination

42 SUNDHEDSPLEJENS FOKUSOMRÅDER 2010: Åbent hus: Sundhedsplejen holder åbent hus de tre første onsdage i måneden kl Åbent hus er for alle forældre med børn som har behov for råd og vejledning om barnets trivsel. Til stede er to sundhedsplejersker. Det er ikke nødvendigt med tilmelding. Åbent hus afholdes: 1. onsdag i måneden på Kr. Hyllinge skole, sundhedsplejens kontor 2. onsdag i måneden på Allerslev skole, sundhedsplejens kontor 3. onsdag i måneden i Hvalsø hallen, borgerstuen Overvægtige børn og unge: Herunder kontakt med julemærkehjemmene. Tilbyder besøg mhp. støtte og vejledning hos familier med børn/unge efter ophold på julemærkehjem. Ansvarlig: Sundhedsplejerske Sanne Hentze Unge mødre: Mødregruppe for unge mødre i aldersgruppen op til 20 år. Nuværende gruppe har mødre fra 16 år. Gruppen mødes hver 8. uge med sundhedsplejerske. Gruppen inddrager andre faggrupper som dagplejepædagoger, PPR, jobkonsulenter m.m. i gruppen, for at styrke mødrenes forældreskab og mulighed for at vende tilbage til skole og uddannelse efter barsel. Ansvarlig: Sundhedsplejerske Susan Tanzer, Anne Hertz og Ellis Søndergaard Børn af psykisk syge mødre og børn af forældre med misbrugsproblemer: Sundhedspleje til ovennævnte familier. Ajourføring af viden indenfor områderne med det formål at spotte børnefamilier med psykiske problemer eller misbrug. Kontakt til relevante samarbejdspartnere indenfor psykiatrien og misbrugsenheder. Ansvarlig: Sundhedsplejerske Karen Christoffersen Præmature børn (for tidligt fødte børn): Sundhedspleje til familier med præmature børn, herunder kontakt til neonatalafdelinger i regionen. Tværfaglig præmatur gruppe som har til opgave at koordinere, opspore, vejlede forældre med for tidligt fødte børn i Lejre kommune. Formålet er at iværksætte en tidlig indsats over for de præmature børn som har risiko for udviklingsforstyrrelser. Den tværfaglige gruppe består at sundhedsplejersker, dagplejepædagoger, psykolog PPR, fysioterapeut PPR, sagsbehandler og talepædagog (PPR). Gruppen og sundhedsplejen til præmature børn er under udvikling her i efteråret 2009 Ansvarlig: Sundhedsplejerske Susan Tanzer

43 Bilag: 6.1. Indenrigs- og socialminsterens og undervisningsministerens særlige temaer for 2009 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 17. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 11826/10

44 Ministeren Holmens Kanal København K Tlf Fax Dato: 15. januar 2010 J.nr De regionale udviklingsråd att. Statsforvaltningerne De regionale udviklingsråds redegørelse for udviklingen efter kommunalreformen for 2009 Den 1. maj 2009 modtog undervisningsministeren og indenrigs- og socialministeren de regionale udviklingsråds redegørelser for 2008 for udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen. Udviklingsrådenes redegørelser udgjorde væsentlige bidrag til ministrenes redegørelser til Folketinget, der blev afgivet til Folketinget den 28. maj Rammerne for kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes redegørelser til udviklingsrådene og for udviklingsrådenes redegørelser til velfærdsministeren og undervisningsministeren fremgår af bekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 og vejledning nr. 106 af 12. december 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen. Heraf fremgår det, at det enkelte udviklingsråds redegørelse skal indeholde En overordnet beskrivelse og vurdering af udviklingen i regionen. En beskrivelse og vurdering af kommunernes behov for tilbud og dækningen heraf. En særlig analyse og vurdering af problemstillinger som følge af kommunalreformen og udviklingsrådenes forslag til løsning på disse problemstillinger. Oplysninger, der gør det muligt at identificere eventuelle problemer i forhold til den ansvarlige myndighed. Særlige temaer udmeldt af undervisningsministeren og velfærdsministeren. Derudover kan det enkelte udviklingsråd selv sætte fokus på særlige temaer. Udviklingsrådene kan vælge at gennemføre særlige undersøgelser, herunder kvantitative eller kvalitative analyser ved behandlingen af temaerne, og den enkelte kommunalbestyrelses og regionsrådets bidrag til behandlingen af temaerne skal indgå i kommunalbestyrelsens og regionsrådets egen redegørelse til udviklingsrådet.

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.1.1 De tidligere udviklingsråd...1

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 32.01 Meddelelse nr. 32.02 Meddelelse nr. 32.03 Meddelelse nr. 32.05 Meddelelse nr. 32.06 Meddelelse nr. 32.07 Meddelelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere