Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering BU - Tilsyn med undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig BU - Sundhedsplejens serviceniveau BU - Initiativer til overholdelse af budgetrammen for udsatte børn og unge SSÆ - Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd for BU - Eventuelt Person - BU - Personsag Person - BU - Lukket orientering...16

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/24829 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) forlod mødet kl. 19:00 og deltog ikke i behandlingen af pkt. 2C - F samt pkt. 3-9.

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Orientering Sagsnr.: 09/24825 Resumé: A. Lejre Kommune fører tilsyn 4 gange årligt med undervisningen på de dagbehandlingstilbud og opholdssteder for børn og unge, der har undervisningsoverenskomst med kommunen. Lejre Kommune fører desuden tilsyn med behandlingsdelen på dagbehandlingstilbud og et generelt tilsyn med opholdssteder for børn og unge 2 gange årligt. Tilsynet udføres af eksterne tilsynskonsulenter. Udvalget for Børn & Ungdom har hidtil behandlet tilsynsrapporter fra disse tilsynsbesøg enkeltvis snarest muligt efter rapporten foreligger. Der ønskes en drøftelse af fremtidig praksis. B. Introduktion til specialområdet. Visitationschef Annette Larsen giver en introduktion til specialområdet. C. Introduktion til folkeskoleområdet. Sekretariatschef Jan Winther giver en introduktion til folkeskoleområdet. D. Datoer for dialogmøder. I forhold til de datoer, der blev aftalt på sidste møde, er der behov for en justering. Det foreslås fortsat, at dialogmødet med skolerne afholdes i forbindelse med maj-mødet, men at dialogmødet med børnehaverne flyttes til juni-mødet, og dialogmøderne med dagplejen og ungdomsskolen flyttes til august-møderne. E. Datoer for udvalgets rundtur til børnehaver. Det foreslås, at datoen for rundturens anden dag til børnehaverne, fredag d. 9. april 2010, genovervejes, idet hverken direktøren eller dagtilbudschefen har mulighed for at deltage på denne dato. F. Ledelsesinformation Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Ledelsesinformation Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Punkt A udsat. Punkt B, C, D, E og F taget til efterretning. Afbud:

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af punkt 2C - F.

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 3. BU - Tilsyn med undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig Sagsnr.: 07/1790 Resumé: Lejre Kommune fører tilsyn med undervisningen på de dagbehandlingstilbud og opholdssteder for børn og unge, der har undervisningsoverenskomst med kommunen. Lejre Kommunes tilsyn er udført af pædagogisk konsulent Karsten Bjarnholt efter gældende regler herunder "Manual for tilsyn med undervisning". Der gennemføres i henhold til undervisningsoverenskomsterne 4 årlige tilsynsbesøg, 2 anmeldte og 2 uanmeldte. Sagsfremstilling: Der har været afholdt uanmeldt tilsyn med undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Specialskolen Bramsnæsvig den 6. november Tilsynets konklusion efter tilsynsbesøget er "at specialskolens undervisning matcher elevernes behov og lever op til de krav, der almindeligvis er gældende i folkeskolens tilsvarende specialundervisning". Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at tilsynsrapporten tages til efterretning. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1. Tilsynsrapport med underskrift , Specialskolen Bramsnæsvig Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 4. BU - Sundhedsplejens serviceniveau Sagsnr.: 09/22868 Resumé: I forbindelse med udarbejdelse af handleplan for overholdelse af budgetrammen for udsatte børn og unge, er der udarbejdet et forslag til nyt serviceniveau for Sundhedsplejen. Visitationschef Annette Larsen deltager under punktet. Sagsfremstilling: Det nye serviceniveau er baseret på følgende principper: Særligt fokus på tidlig og systematisk indsats Mulighed for ekstra ydelser til forældre med børn, som vurderes at have særlige behov Højt serviceniveau til alle nybagte forældre Mulighed for indsats ifht. konkrete behov hos grupper af børn eller forældre på skoleområdet. Særlig indsats på udvalgte fokusområder, der udvælges årligt Deltagelse i tværfagligt distriktssamarbejde I forhold til det hidtidige serviceniveau betyder dette et uændret højt serviceniveau til alle nybagte forældre. For børn og forældre med særlige behov vil der være tale om et styrket tilbud, hvor der i højere grad kan tilbydes behovsbesøg ud over barnets første leveår. På skoleområdet vil den individuelle indsats blive nedprioriteret til fordel for en mere gruppebaseret, konkret indsats i forhold til børn eller forældre. Yderligere om serviceniveauet Alle nybagte forældre tilbydes 6 besøg fra en sundhedsplejerske i løbet af barnets første leveår. Besøgene tilpasses den enkelte familie, idet flergangsforældre ikke altid ønsker 6 besøg. Endvidere tilbydes efter behov yderligere besøg i barnets hjem med individuelt tilrettelagte intervaller, maksimalt op til barnets skolestart, såfremt dette skønnes nødvendigt af hensyn til barnets udvikling. Ud over de individuelle besøg i hjemmet tilbydes forældrene deltagelse i mødregrupper, samt råd og vejledning i "Åbent Hus"-tilbud, som foregår 3 gange pr. måned i forskellige geografiske områder. I forhold til småbørnsområdet ydes endvidere konsulentbistand i form af råd og vejledning til dagplejen og daginstitutioner. På førskoleområdet er dette samlet set en udvidelse af det nuværende tilbud, idet der i højere grad kan ydes behovsbesøg ud over barnets første leveår.

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 På skoleområdet tilbydes alle børn en ind- og udskolingsundersøgelse ved kommunallægen. Såfremt der er mistanke om nedsat syn eller hørelse, tilbyder sundhedsplejerskerne efter anmodning fra en lærer eller skoleleder undersøgelse af specifikke børn for syns- eller hørenedsættelse. Endvidere tilbydes skolerne konsulentbistand i form af råd, vejledning samt deltagelse i temadage for elever eller temamøder for forældre om specifikke sundhedsemner. På skoleområdet betyder dette samlet set, at der ikke længere foretages generelle screeninger for syns- eller hørenedsættelse eller generelle sundhedssamtaler på alle klassetrin. Sundhedsplejerskerne vil fortsat deltage i det tværfaglige distriktssamarbejde. Det foreslås desuden, at sundhedsplejen arbejder med særlige fokusområder, der evalueres årligt. For 2010 foreslås følgende fokusområder: Overvægtige børn og unge Unge mødre Børn af psykisk syge mødre eller forældre med misbrug For tidligt fødte børn Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ovenstående serviceniveau vil sætte særlig fokus på tidlig og systematisk indsats, bl.a. ved at forbedre muligheden for at yde flere besøg med råd og vejledning til forældre med børn med særlige behov. På skoleområdet vil indsatsen i højere grad matche konkrete behov hos grupper af børn eller forældre, mens den individuelle og klassebaserede indsats minimeres. Der er afsat ressourcer specifikt til arbejdet med de særlige fokusområder, således at der også via fokusområderne fokuseres på børn og forældre med særlige behov. Endelig fastholdes det høje serviceniveau til alle nybagte forældre. Det foreslås, at det nye serviceniveau gøres til genstand for en grundig evaluering efter 1-2 år. Evalueringen skal især fokusere på, hvordan den øgede indsats har fungeret i forhold til børn og forældre med særlige behov, og hvordan den ændrede indsats på skoleområdet fungerer. Økonomi og finansiering: Ovenstående serviceniveau medfører en mindreudgift på ca kr. pr. år, hvilket i praksis sker ved at en ledig stilling ikke genbesættes. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller:

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 1. at serviceniveauet godkendes 2. at serviceniveauet evalueres efter 1-2 år Bilag: 1. Bilag sundhedsplejens serviceniveau - UBU dec Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Sagen genoptages, idet udvalget ønsker forelagt et alternativt forslag til dækning af skoleområdet inden der tages stilling. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 5. BU - Initiativer til overholdelse af budgetrammen for udsatte børn og unge Sagsnr.: 09/22869 Resumé: I forhold til området for udsatte børn og unge skal der tages en række initiativer for at sikre den samlede budgetrammes overholdelse. For 2009 forventes regnskabet at vise et betydeligt merforbrug i forhold til det oprindelig vedtagne budget, og i forhold til 2010 vil budgettet blive sat under fortsat pres af en række forskellige forhold, herunder nye anbringelsessager. Visitationschef Annette Larsen deltager under punktet. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 blev det forudsat, der skal iværksættes en handleplan på 6,2 mio. kr. på området udsatte børn og unge. Hertil kommer to nye anbringelsessager, som er besluttet ultimo 2009 i Børne- og Ungdomsudvalget, svarende til en årlig merudgift på ca. 3 mio.kr. udover det forudsatte ved budgetvedtagelsen, ligesom transportområdet allerede her tidligt på året ser ud til at blive belastet mere end forudsat. Samlet set vil der dermed være brug for iværksættelse af yderligere initiativer end de her beskrevne til at sikre budgetoverholdelsen. De initiativer, der beskrives i denne sag, falder i forskellige kategorier, idet nogle af initiativerne allerede er besluttet og iværksat, mens andre endnu kun er på et forberedende stadie. Etablering af egne specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud samt specialtilbud. Dette initiativ er tidligere godkendt og er p.t. under iværksættelse. Initiativet omhandler etablering af egne specialtilbud (særlige dagtilbud) samt specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud til børn med behov for et særligt skoletilbud, som evt. skal kombineres med et behandlingstilbud. Etableringen af egne tilbud omhandler dels nye børn, og dels børn, der tidligere har frekventeret tilbud i andre kommuner eller i privat regi. Samlet estimeret mindreudgift i 2010 i alt ca kr. Omlægning af serviceniveau i Sundhedsplejen Dette initiativ omhandler omlægning af servicetilbuddet i sundhedsplejen, således at indsatsen på 0-6 års området forstærkes, særligt med hensyn til muligheden for at yde en ekstra og tidlig indsats til børn og familier med særligt behov. På skoleområdet ændres tilbuddet væk fra generelle screeninger af alle elever til et mere specifikt, målrettet tilbud. Der er fremlagt særskilt sag til yderligere belysning af sagen. Estimeret mindreudgift udgør ca kr. Ændring af serviceniveau for merudgifter og lønkompensation vedrørende handicappede børn Administrationen er ved at færdiggøre et mere detaljeret forslag til nyt serviceniveau for merudgifter og lønkompensation vedrørende handicappede børn. Serviceniveauet tager udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelser om serviceniveau, idet Lejre Kommune på en række områder hidtil har haft et højere serviceniveau end dette. Arbejdet har taget udgangspunkt i en forventet mindreudgift på ca kr. årligt på handicapområdet.

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 Et nyt serviceniveau vil først blive endeligt vedtaget, når det mere detaljerede forslag foreligger. På nuværende tidspunkt skal alene besluttes, hvorvidt arbejdet med tilvejebringelse af det mere detaljerede forslag skal fortsætte. Når det mere detaljerede forslag foreligger, vil dette blive fremlagt til særskilt beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom til godkendelse, inden det iværksættes. Ændring af serviceniveauet for forebyggende foranstaltninger På tilsvarende måde som beskrevet vedr. handicapforanstaltningerne vil administrationen iværksætte et arbejde med beskrivelse af nyt forslag til serviceniveau for forebyggende foranstaltninger, med udgangspunkt i en forventet mindreudgift på ca kr. Når de konkrete forslag foreligger, vil de blive forelagt Udvalget for Børn & Ungdom til godkendelse, inden et ændret serviceniveau eventuelt iværksættes. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ovenstående initiativer er realistiske ændringer med henblik på at sikre budgetoverholdelsen, dog under forbehold for at der ikke sker en væsentlig forøgelse i antallet af børn med særlige behov. Den endelige godkendelse og dermed iværksættelse af eventuelle nye serviceniveauer vedr. handicapforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger afventer udarbejdelse af mere detaljerede beskrivelser, hvorfor der vil være en vis tidsmæssig forskydning i forhold til hvornår den fulde budgetvirkning kan opnås. Økonomi og finansiering: Budgetrammen for området udgør i 2010 i alt ca. 147 mio. kr., som vedrører alle tilbud til børn og unge, som ikke henhører under normalområdet. Ovenstående beskrevne initiativer vil samlet set medføre estimerede mindreudgifter på kr. Der vil således være behov for fremlæggelse af yderligere forslag til budgetoverholdelse. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at de beskrevne initiativer tages til efterretning 2. at nyt serviceniveau i Sundhedsplejen godkendes 3. at der snarest fremlægges forslag til godkendelse af nyt serviceniveau vedrørende merudgifter og lønkompensation til forældre med handicappede børn 4. at der snarest fremlægges forslag til godkendelse af nyt serviceniveau vedrørende forebyggende foranstaltninger 5. at der snarest fremlægges forslag til godkendelse vedrørende yderligere initiativer til budgetoverholdelse på området Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingens punkt 1, 3, 4 og 5 tiltrådt. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 10

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side SSÆ - Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd for 2009 Sagsnr.: 10/1299 Resumé: Sagen omhandler Lejre Kommunes årlige redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland vedrørende tilbud til børn og unge, tilbud til voksne samt specialundervisning. Kommunens redegørelse skal være indsendt til udviklingsrådet inden den 1. marts Sagsfremstilling: Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden fra den 1. januar 2007 til udgangen af Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland skal bl.a. med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet inden 1. maj De fem regionale redegørelser vil blive sammenskrevet til én landsdækkende redegørelse, som vil blive forelagt Folketinget. Redegørelsen skal bidrage til Folketingets drøftelse af udviklingen samt evt. give inspiration til nye lovforslag. Kommunen skal inden 1. marts 2010 indsende sin redegørelse vedrørende udviklingen i 2008 til udviklingsrådet, jf. 188 i Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om Social Service. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Statsforvaltningerne er sekretariat for udviklingsrådene og har på tværs af de fem statsforvaltninger udarbejdet fælles webbaserede spørgeskemaer til kommunernes og regionernes redegørelser til udviklingsrådene. Spørgeskemaerne er med få ændringer opbygget og formuleret på samme måde som sidste år. Formålet med de fælles spørgeskemaer er primært at sikre, at det bliver muligt at sammenligne redegørelserne såvel inden for regionerne som på landsplan. Dette er en forudsætning for, at udviklingsrådene kan leve op til kravene om ensartethed i de redegørelser, som rådene skal udarbejde til ministerierne, jf. Bekendtgørelse nr. 162 af 10. marts 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen. Kommunens og Regionens forpligtelse til at afgive redegørelse til udviklingsrådet opfyldes ved indberetning i de af sekretariaterne udarbejdede spørgeskemaer. Vejledning nr. 106 af 12. december 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen indeholder en grundig beskrivelse af de forhold, som kommunerne og Regionen skal lægge til grund for udarbejdelse af redegørelsen. Spørgeskemaerne for kommunernes redegørelse indeholder tre særskilte spørgeskemaer fordelt på områderne: Tilbud til børn og unge Tilbud til voksne Specialundervisning. Spørgsmålene i skemaerne afspejler de områder, der i løbet af 2008 har været debatteret i de fem udviklingsråd, ligesom der indgår en række mere generelle spørgsmål med mulighed for at beskrive udviklingsområderne, politikker og tendenser

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 12 mv. For så vidt angår generelle og brede spørgsmål er det op til kommunerne at vurdere, hvilke svar der vil være relevante at fremhæve. Der er mulighed for at redegøre mere frit i forhold til udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet, herunder beskrive eventuelle strukturafledte konsekvenser. Særlige temaer Indenrigs- og Socialministeriet samt Undervisningsministeriet har udpeget særlige temaer, der skal indgå i redegørelsen. På det sociale område er udpeget specialrådgivning - specialiseret rådgivning til borgere med særlige behov. På specialundervisningsområdet er afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer udpeget som særligt tema. Herudover har Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland besluttet at lade kommunernes og regionsrådets tilsyn med botilbud indgå i redegørelsen som et særligt tema. De særlige temaer behandles sidst i de tre spørgeskemaer. Besvarelserne af spørgeskemaerne er vedlagt som bilag. Udtalelser: Senest samtidig med, at kommunerne sender redegørelsen til udviklingsrådet, skal den sendes i høring hos Handicapråd og brugerorganisationer. Høringssvar skal ikke indarbejdes i kommunens redegørelser. Kommunerne sender høringssvar til udviklingsrådet med eventuelle bemærkninger. Lejre Kommune sender redegørelsen til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og DH-Lejre (Danske Handicaporganisationers Lejreafdeling). Administrationens vurdering: På børne- og ungeområdet ligner den generelle udvikling den i 2008, og der er overordnet samme praksis som sidste år. Der er dog sket en stigning i forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge jf. SEL 52, stk. 3 nr. 5 (aflastningsordning). Vedrørende anbringelsesområdet udtrykkes behov for særligt fokus på unge misbrugere samt unge med alvorlige opmærksomheds- eller udviklingsforstyrrelser. På specialundervisningsområdet beskrives en uændret efterspørgsel efter lands- og landdelsdækkende tilbud i forhold til tidligere år. Vedrørende den vidtgående specialundervisning bemærkes en ændring af visitationen, således at der fokuseres på en højere grad af enkeltintegration i nærmiljøet. Vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov beskriver redegørelsen, at der i 2009 er nedsat et visitationsudvalg på tværs af Jobcenter, Social Drift & Behandling, og Børn og Ungdom, der vurderer alle indstillinger fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og træffer en beslutning ud fra en helhedsvurdering. På voksenområdet er der overordnet en uændret praksis på området. Der beskrives en stigende efterspørgsel efter pladser på midlertidige botilbud for voksne på baggrund af flere unge med forskellige komplekse problemstillinger. Kommunens brug af længerevarende botilbud er uændret. Der beskrives en stigning i efterspørgslen på socialpædagogisk støtte, behandlingstilbud og misbrugsområdet, navnlig på baggund af unge med mange forskelligartede problemer. I forbindelse med socialpædagogisk støtte samt behandlingstilbud fremhæves et særligt behov for at have fokus på borgere med ADHD og dobbeltdiagnoser.

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 13 Vedrørende hjælpemiddelområdet beskrives en stigning i antallet af ansøgninger, idet borgerne samt plejen er blevet mere opmærksomme på, hvilke produkter der er på markedet. Vedrørende særligt tema omhandlende specialrådgivningstilbud beskrives blandt andet, at Lejre Kommune har indgået samarbejdsaftale med specialrådgivningstilbud i Holbæk, Center for specialrådgivning i Roskilde og Center for døve og blinde. Kommunen har ingen bemærkninger til særligt tema omhandlende afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer. Vedrørende særligt tema udmeldt af Det Regionale Udviklingsråd omhandlende tilsyn med botilbud er det blandt andet beskrevet, at Lejre Kommune gennemfører to årlige tilsyn på børne- og ungeområdet - et anmeldt og et uanmeldt - samt at der på voksenområdet gennemføres et anmeldt tilsyn årligt og at der gennemføres uanmeldte tilsyn efter behov. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at redegørelsen godkendes. Bilag: 1. Indenrigs- og socialminsterens og undervisningsministerens særlige temaer for Redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 3. Redegørelse vedr. voksenområdet 4. Redegørelse vedr. børn- og ungeområdet Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales ved formandsbeslutning. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Martin Stokholm Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til efterretning. Afbud:

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 14 Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: 09/24827 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Julie Hermind (F) opfordrer til at alle personalegrupper inddrages i arbejdsgrupper m.v. Afbud: Laila Torp Madsen (V) Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Person - BU - Personsag Sagsnr.: 08/26527

19 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Person - BU - Lukket orientering Sagsnr.: 09/24825

20 Bilag: 2.1. Ledelsesinformation Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 17. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4252/10

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Bilag: 3.1. Tilsynsrapport med underskrift , Specialskolen Bramsnæsvig Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 17. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8444/10

33

34

35

36

37

38

39

40 Bilag: 4.1. Bilag sundhedsplejens serviceniveau - UBU dec Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 17. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

41 SUNDHEDSPLEJE PÅ SMÅBØRNS OMRÅDET: Ydelse Fagperson Indhold Tilbud om graviditetsbesøg til 1. Sundhedsplejerske i hjemmet Forældreskab gangs forældre samt efter henvisning Tid: 1 ½ time Relationer fra fødesteder, læger m.m. i forhold til familier med særlige behov. Etableringsbesøg Sundhedsplejerske i hjemmet Klinisk undersøgelse af barnet. Inden for 10 hverdage efter Tid: 1 ½ time Amning, vitaminer. udskrivelse fra sygehus. Ved hjemmefødsler prioriteres tidlig hjemmebesøg højt. Behovet for tidlig og hyppig besøg i Vejledning i forældreskab, mor barn kontakt, barnepleje, forebyggelse af vuggedød, forebyggelse af skæve kranier, evt. behandling af gulsot m.m. hjemmene efter fødslen er stigende, da forældre i dag føder ambulant eller udskrives 1-2 dage efter fødslen. Information fra sundhedsstyrelsen og sundhedsplejens ydelser i Lejre Kommune Amningen er på dette tidspunkt ikke etableret. Spædbørnene udskrives som regel uden lægetjek og ses først af en læge 5 uger gammel. 2. besøg Sundhedsplejerske i hjemmet Klinisk undersøgelse af barnet. 2-3 uger efter fødslen Tid: 1 time Amning Opfølgning på etableringsbesøg. Evt. kontrol af gulsot 3. besøg Sundhedsplejerske i hjemmet Klinisk undersøgelse af barnet Tilbydes ved behov Tid: 1 time Mor barn kontakt 3-4 uger efter fødslen Ofte problemer med amning, kolik, vægt hos barnet, trivsel, relation, tyde barnets signaler m.m 5 ugers undersøgelse Praktiserende læge Børneundersøgelse Etablering af mødregruppe 1-2 måneder efter fødslen Sundhedsplejerske i gruppe Tid: 1 time Selvstyrende mødregrupper 5-7 mødre pr gruppe Formål: Netværk 4. besøg 2 måneder efter fødslen Sundhedsplejerske i hjemmet Tid: 1 time Klinisk undersøgelse af barnet ved behov. Screening for fødselsdepression hos mor 3 måneder Praktiserende læge Vaccination 5. besøg Sundhedsplejerske i hjemmet Klinisk undersøgelse af barnet. 4 måneder efter fødslen Tid: 1 time Herunder motorisk undersøgelse af reflekser, muskeltonus, syn, kontakt 5 måneder Praktiserende læge Børneundersøgelse/vaccination Kost i mødregruppe 5-6 måneder efter fødslen Sundhedsplejerske i gruppe Tid: 1 time Vejledning i kost Sundhedsstyrelsens retningslinier 6. besøg Sundhedsplejerske i hjemmet Boel-prøve (kontakt /sanser/hørelse) måneder efter fødslen Tid: 1 time Motorik, kost, søvn, forebyggelse af ulykker i hjemmet, grænsesætning, opdragelse m.m 12 måneder Praktiserende læge Børneundersøgelse/vaccination

42 SUNDHEDSPLEJENS FOKUSOMRÅDER 2010: Åbent hus: Sundhedsplejen holder åbent hus de tre første onsdage i måneden kl Åbent hus er for alle forældre med børn som har behov for råd og vejledning om barnets trivsel. Til stede er to sundhedsplejersker. Det er ikke nødvendigt med tilmelding. Åbent hus afholdes: 1. onsdag i måneden på Kr. Hyllinge skole, sundhedsplejens kontor 2. onsdag i måneden på Allerslev skole, sundhedsplejens kontor 3. onsdag i måneden i Hvalsø hallen, borgerstuen Overvægtige børn og unge: Herunder kontakt med julemærkehjemmene. Tilbyder besøg mhp. støtte og vejledning hos familier med børn/unge efter ophold på julemærkehjem. Ansvarlig: Sundhedsplejerske Sanne Hentze Unge mødre: Mødregruppe for unge mødre i aldersgruppen op til 20 år. Nuværende gruppe har mødre fra 16 år. Gruppen mødes hver 8. uge med sundhedsplejerske. Gruppen inddrager andre faggrupper som dagplejepædagoger, PPR, jobkonsulenter m.m. i gruppen, for at styrke mødrenes forældreskab og mulighed for at vende tilbage til skole og uddannelse efter barsel. Ansvarlig: Sundhedsplejerske Susan Tanzer, Anne Hertz og Ellis Søndergaard Børn af psykisk syge mødre og børn af forældre med misbrugsproblemer: Sundhedspleje til ovennævnte familier. Ajourføring af viden indenfor områderne med det formål at spotte børnefamilier med psykiske problemer eller misbrug. Kontakt til relevante samarbejdspartnere indenfor psykiatrien og misbrugsenheder. Ansvarlig: Sundhedsplejerske Karen Christoffersen Præmature børn (for tidligt fødte børn): Sundhedspleje til familier med præmature børn, herunder kontakt til neonatalafdelinger i regionen. Tværfaglig præmatur gruppe som har til opgave at koordinere, opspore, vejlede forældre med for tidligt fødte børn i Lejre kommune. Formålet er at iværksætte en tidlig indsats over for de præmature børn som har risiko for udviklingsforstyrrelser. Den tværfaglige gruppe består at sundhedsplejersker, dagplejepædagoger, psykolog PPR, fysioterapeut PPR, sagsbehandler og talepædagog (PPR). Gruppen og sundhedsplejen til præmature børn er under udvikling her i efteråret 2009 Ansvarlig: Sundhedsplejerske Susan Tanzer

43 Bilag: 6.1. Indenrigs- og socialminsterens og undervisningsministerens særlige temaer for 2009 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 17. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 11826/10

44 Ministeren Holmens Kanal København K Tlf Fax Dato: 15. januar 2010 J.nr De regionale udviklingsråd att. Statsforvaltningerne De regionale udviklingsråds redegørelse for udviklingen efter kommunalreformen for 2009 Den 1. maj 2009 modtog undervisningsministeren og indenrigs- og socialministeren de regionale udviklingsråds redegørelser for 2008 for udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen. Udviklingsrådenes redegørelser udgjorde væsentlige bidrag til ministrenes redegørelser til Folketinget, der blev afgivet til Folketinget den 28. maj Rammerne for kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes redegørelser til udviklingsrådene og for udviklingsrådenes redegørelser til velfærdsministeren og undervisningsministeren fremgår af bekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 og vejledning nr. 106 af 12. december 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen. Heraf fremgår det, at det enkelte udviklingsråds redegørelse skal indeholde En overordnet beskrivelse og vurdering af udviklingen i regionen. En beskrivelse og vurdering af kommunernes behov for tilbud og dækningen heraf. En særlig analyse og vurdering af problemstillinger som følge af kommunalreformen og udviklingsrådenes forslag til løsning på disse problemstillinger. Oplysninger, der gør det muligt at identificere eventuelle problemer i forhold til den ansvarlige myndighed. Særlige temaer udmeldt af undervisningsministeren og velfærdsministeren. Derudover kan det enkelte udviklingsråd selv sætte fokus på særlige temaer. Udviklingsrådene kan vælge at gennemføre særlige undersøgelser, herunder kvantitative eller kvalitative analyser ved behandlingen af temaerne, og den enkelte kommunalbestyrelses og regionsrådets bidrag til behandlingen af temaerne skal indgå i kommunalbestyrelsens og regionsrådets egen redegørelse til udviklingsrådet.

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Tilsyn med undervisningen

Læs mere

1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Vis udskrift: "Undervisning MÅ IKKE ÅBNES"

Vis udskrift: Undervisning MÅ IKKE ÅBNES Side 1 af 24 0% 0% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Side 1 af 13 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Viborg Kommune Carsten

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Vis udskrift: "Voksenskema 2009"

Vis udskrift: Voksenskema 2009 Side 1 af 44 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Undervisning 2009 Syddanmark

Undervisning 2009 Syddanmark Undervisning 29 Syddanmark 2 Indtast oplysninger om kontaktperson og kommunenummer Kontaktperson (navn og direkte telefonnummer) til evt afklarende spørgsmål: Christine Høstbo, 62234644 479 Kommunenummer:

Læs mere

2 af 82. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 82. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 82. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach BØRN OG UNGE Dato: 5. Marts 2008 NOTAT Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet Sagsbehandler: Birgitte Bach Sagsnummer: 2007120306E Børn og Unge Rådhuset Torvet, Afd. B1 7400

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat fra møde i mandag den 01. februar 2010 Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...3 2. JA - Tema: Beskæftigelsesplan 2010 og Udvalgets

Læs mere

Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet

Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet 0% 0% 100% 1 af 83. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr.

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Pa mange af sporgsmalene er der supplerende forklaringer. Nar sadan vejledning eksisterer, vil det fremga ved teksten "VEJLEDNING HER"

Pa mange af sporgsmalene er der supplerende forklaringer. Nar sadan vejledning eksisterer, vil det fremga ved teksten VEJLEDNING HER 0% 0% 100% 1 af 71. Skabelon for Born- og ungeomradet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgorelse nr. 979 af 1. oktober 2008): Pa mange af sporgsmalene er der supplerende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Vis udskrift: "Region 2008 Sjælland"

Vis udskrift: Region 2008 Sjælland Side 1 af 40 0% 0% 100% 1 af 62. Skabelon for regionsredegørelse (alle -henvisning er til serviceloven, senest bekendtgjort ved lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008) Ét svar i hver linje Kontaktpersonens

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 31. august 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Henrik Kjær,

Henrik Kjær, 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere