Europaudvalget RIA Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) og mødet i det blandede udvalg den april Dato: 25. marts 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: / Dok.: SJE42390 Side: 3-5 Dagsordenspunkt 1 SIS II: Statusorientering - orientering KOM(2005)0236, KOM(2005)0230 og KOM(2005) Dagsordenspunkt 2 Udkast til rådskonklusioner om SIRENEkontorernes udvikling inden for rammerne af Schengen-informationssystemet - vedtagelse KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 3 Schengen-evaluering af Schweiz: Orientering om ophævelse af luftgrænsekontrollen i forhold til Schweiz - orientering KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 4 Udnævnelse af direktøren for Europol - vedtagelse KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 5 Slutrapport fra ESRIF - orientering KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 6 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalg, kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser samt administrative foranstaltninger på arverets- og testamentsområdet * - præsentation af forslaget KOM-dokument foreligger endnu ikke Dagsordenspunkt 7 Forslag til Rådets rammeafgørelse om forebyggelse af bilæggelse af konflikter om jurisdiktion i straffesager Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 - politisk enighed KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 8 Forslag til ændring af Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi - præsentation af forslaget KOM-dokument foreligger endnu ikke Dagsordenspunkt 9 Forslag til ændring af Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af menneskehandel - præsentation af forslaget KOM-dokument foreligger endnu ikke Dagsordenspunkt 10 Ofres stilling i straffesager - orientering KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 11 E-justice: Eksisterende EU-finansieringsmuligheder - orientering KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 12 Forhandlinger om en samarbejdsaftale mellem Europol og Israel - godkendelse A-punkt KOM-dokument foreligger ikke Dagsordenspunkt 13 Forhandlinger om en samarbejdsaftale mellem Europol og Rusland - godkendelse A-punkt KOM-dokument foreligger ikke * Forslaget er endnu ikke fremsat, men forventes at have helt eller delvist hjemmel i TEF, afsnit IV. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Amsterdamtraktaten, finder derfor anvendelse. 2

3 Dagsordenspunkt 1: SIS II: Statusorientering Revideret notat. Ændringer er markeret med kursiv. Resumé Rådet forventes på det kommende møde at få forelagt en statusrapport om arbejdet med SIS II til orientering. I overensstemmelse med de rådskonklusioner, der blev vedtaget på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den februar 2009, er der iværksat et analyse- og reparationsarbejde, som skal afdække og løse de grundlæggende tekniske problemer med systemet. Der arbejdes fortsat på en rapport om mulighederne for som alternativ til ibrugtagning af det egentlige SIS II at videreudvikle det nuværende Schengen-informationssystem (SIS 1+) i form af et mindre avanceret system. Arbejdet med disse tiltag skrider efter det oplyste planmæssigt frem, og den nævnte rapport ventes fremlagt i maj 2009 med henblik på, at der på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den juni 2009 kan træffes beslutning om SIS II-projektets videre retning. Spørgsmålet om status for SIS II har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Nærhedsprincippet ses ikke at have betydning for spørgsmålet. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om andre medlemsstaters holdning til sagen. Fra dansk side agter man at tage statusorienteringen til efterretning. 1. Baggrund Rådet (retlige og indre anliggender) vedtog på sit møde den juni 2008 en detaljeret tidsplan for den resterende del af arbejdet med SIS IIprojektet. Efter tidsplanen forventedes overgangen til SIS II at finde sted i september Ud fra resultaterne af den række tests af systemet, der er gennemført i slutningen af 2008, stod det imidlertid klart, at fristen i september 2009 ikke kan overholdes. Det er nu forventningen, at overgangen til SIS II tidligst kan ske i slutningen af På grundlag af drøftelserne på det uformelle rådsmøde i Prag den januar 2009 vedtog Rådet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den februar 2009 en række rådskonklusioner om, hvordan man fremover kan sikre den nødvendige fremdrift i SIS II-projektet. Rådskonklusionerne indebærer navnlig, at Rådet tilslutter sig implementeringen af en analyse- og reparationsplan, som giver mulighed for at afdække og løse de grundlæggende tekniske problemer med SIS II. Yder- 3

4 mere indebærer konklusionerne, at Rådet med tilfredshed noterer sig implementeringen af en ny tilgang til den videre forvaltning af SIS IIprojektet, herunder de resterende tests, som i højere grad end hidtil involverer medlemsstaternes tekniske eksperter. Endelig indebærer konklusionerne, at Rådet anmoder Kommissionen og den såkaldte SIS II-taskforce om snarest muligt og senest i maj 2009 at fremlægge en rapport om mulighederne for som alternativ til ibrugtagning af det egentlige SIS II at videreudvikle det nuværende Schengen-informationssystem (SIS 1+) til et mindre avanceret system. Dette skal ske med henblik på, at Rådet senest på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den juni 2009 kan træffe beslutning om SIS II-projektets videre retning. 2. Indhold Rådet ventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den april 2009 at få forelagt en statusrapport for arbejdet med SIS II til orientering. Arbejdet med SIS II befinder sig lige nu i en afsluttende testfase. Ud fra resultaterne af de tests af systemet, der blev gennemført i slutningen af 2008, står det nu klart, at den tidligere forudsatte frist for overgangen til SIS II i september 2009 ikke kan overholdes. Der har under disse tests vist sig større tekniske vanskeligheder end forventet. Især er der problemer med at sikre, at indlæste data er ens overalt i systemet (såkaldt datakonsistens). Herudover har det vist sig, at systemet i visse tilfælde mister data under overførsel mellem den centrale og de nationale dele. Ifølge de seneste oplysninger er antallet af fejl dog nu nedbragt væsentligt. Arbejdet med de nye tiltag, som Rådet tilsluttede sig i de rådskonklusioner, som blev vedtaget på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den februar 2009, skrider efter det oplyste planmæssigt fremad. 3. Gældende dansk ret Spørgsmålet om status for SIS II giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Spørgsmålet om status for SIS II har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 4

5 5. Høring Der er ikke foretaget høring vedrørende sagen. 6. Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet ses ikke have betydning for spørgsmålet om status for SIS II. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om andre medlemsstaters holdninger til spørgsmålet om statusorienteringen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Fra dansk side forventer man at kunne tage statusrapporten til efterretning. 9. Europa-Parlamentet Spørgsmålet om status for SIS II har ikke været forelagt Europa- Parlamentet. 10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde Sagen har senest været drøftet på et møde i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde den 23. marts Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg Sagen om SIS II har ved flere lejligheder været forelagt Folketinget Europaudvalg og Retsudvalg, senest til orientering forud for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den februar

6 Dagsordenspunkt 2: Udkast til rådskonklusioner om SIRENEkontorernes udvikling inden for rammerne af Schengeninformationssystemet Nyt notat. Resumé Rådet forventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den april 2009 at få forelagt et udkast til rådskonklusioner om de såkaldte SIRENE-kontorers udvikling inden for rammerne af Schengeninformationssystemet (SIS). Udkastet til rådskonklusioner indebærer som det væsentligste, at Rådet anmoder SIS/SIRENE-arbejdsgruppen om årligt at fremlægge statistiske oplysninger om anvendelsen af SIS, at medlemsstaterne opfordres til at tage passende skridt til at sikre en tilstrækkelig bemanding af SIRENE-kontorerne, samt at Rådet udtrykker sin støtte til initiativer med henblik på fælles kurser for personalet ved SIRENEkontorerne. Udkastet til rådskonklusioner har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Nærhedsprincippet ses ikke at have betydning for sagen. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om andre medlemsstaters holdning til sagen. Fra dansk side agter man at tilslutte sig udkastet til rådskonklusioner. 1. Baggrund Som led i Schengen-samarbejdet er der oprettet et fælles informationssystem (SIS), der ved hjælp af elektronisk søgning giver de myndigheder, der er udpeget af Schengen-landene, adgang til indberetninger om personer og genstande til brug for grænsekontrollen, for anden politi- og toldkontrol i de enkelte lande samt for administrationen af udlændingelovgivningen. Indberetninger til systemet kan foretages inden for en række forskellige kategorier (f.eks. personer, der ønskes udleveret; uønskede udlændinge, der bør nægtes indrejse, og genstande, der eftersøges med henblik på beslaglæggelse, eller som er bevismidler i en straffesag). En indberetning i SIS består kun af et meget begrænset sæt oplysninger, der hovedsageligt tjener til identifikation af den person eller genstand, som indberetningen retter sig imod. Der vil derfor ofte være behov for at udveksle yderligere oplysninger. Hvis Danmark f.eks. har foretaget en indberetning i SIS med henblik på eftersøgning af en person, der ønskes udleveret til retsforfølgning her i landet, vil det Schengen-land, hvori den eftersøgte person antræffes, kunne have behov for yderligere oplysninger for at kunne behandle sagen om udlevering til Danmark. Det kan f.eks. 6

7 være oplysninger om fængslingsgrundlag, det strafbare forhold, som ligger bag eftersøgningen, og relevante straffebestemmelser. Sådanne supplerende oplysninger udveksles mellem Schengen-landenes SIRENEkontorer (som også står for indberetninger til SIS). I de seneste år er der sket en betydelig stigning i antallet af indberetninger i SIS og i antallet af såkaldte hits, dvs. søgninger i SIS, der giver et positivt resultat. En væsentlig del af stigningen i antallet af indberetninger må tilskrives optagelsen i Schengen-samarbejdet af 10 nye lande i 2007 og 2008 (9 af de 10 nye EU-medlemsstater og Schweiz). Udviklingen har ført til drøftelser om vigtigheden af, at det øgede antal indberetninger og hits ikke kommer til at medføre en overbebyrdelse af SIRENE-kontorerne med den virkning, at besvarelsen af anmodninger om supplerende oplysninger og kontorernes øvrige sagsbehandling bliver forsinket. Drøftelserne har navnlig drejet sig om behovet for at sikre, at SIRENE-kontorerne til stadighed har en tilstrækkelig bemanding. Endvidere har drøftelserne haft sammenhæng med samtidige overvejelser om etablering af fælles kurser for SIRENE-kontorernes personale med henblik på en effektivisering af det daglige samarbejde mellem kontorerne. 2. Indhold Rådet ventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den april 2009 at få forelagt et udkast til rådskonklusioner om SIRENEkontorernes udvikling inden for rammerne af SIS med henblik på vedtagelse. Udkastet til rådskonklusioner vil tage udgangspunkt i konstateringen af en betydelig stigning i antallet af indberetninger i SIS og i antallet af såkaldte hits i forbindelse med søgninger i systemet. På den baggrund ventes udkastet for det første at indebære, at Rådet med tilfredshed noterer sig, at SIS og samarbejdet mellem SIRENE-kontorerne yder et væsentligt bidrag til beskyttelsen af Schengen-området. Herudover ventes udkastet at indebære, at Rådet anmoder SIS/SIRENE-arbejdsgruppen om årligt at fremlægge statistiske oplysninger om anvendelsen af SIS og opfordrer medlemsstaterne til dels at fremme brugen af systemet, dels at sikre SIRENE-kontorerne de nødvendige ressourcer. Endelig ventes udkastet til rådskonklusioner at indebære, at Rådet udtrykker sin støtte til initiativer med henblik på at iværksætte fælles kurser for personalet ved SIRENE-kontorerne. 7

8 I Danmark har det nationale SIRENE-kontor også oplevet en stigning af indberetninger og i antallet af hits. Udviklingen har således også herhjemme medført en stigende aktivitet hos SIRENE-kontoret, hvilket dog hidtil har kunnet håndteres inden for den eksisterende bevillingsmæssige ramme. 3. Gældende dansk ret Udkastet til rådskonklusioner giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Udkastet til rådskonklusioner har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring vedrørende sagen. 6. Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet ses ikke have betydning for udkastet til rådskonklusioner. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om andre medlemsstaters holdninger til udkastet til rådskonklusioner. 8. Foreløbig generel dansk holdning Fra dansk side forventer man at kunne tilslutte sig udkastet til rådskonklusioner. 9. Europa-Parlamentet Udkastet til rådskonklusioner skal ikke forelægges Europa-Parlamentet. 10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde Sagen har været drøftet på et møde i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde den 23. marts

9 11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg Udkastet til rådskonklusioner har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg. 9

10 Dagsordenspunkt 3: Schengen-evaluering af Schweiz: Orientering om ophævelse af luftgrænsekontrollen i forhold til Schweiz Nyt notat. Resumé Formandskabet forventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den april 2009 at orientere om ophævelsen af grænsekontrollen ved luftgrænserne mellem Schweiz og de øvrige Schengen-lande den 29. marts Sagen har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Nærhedsprincippet ses ikke at have betydning for sagen. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. Fra dansk side agter man at tage orienteringen til efterretning. 1. Baggrund På mødet (retlige og indre anliggender) den november 2008 vedtog Rådet konklusioner om den gennemførte Schengen-evaluering af Schweiz. Det fremgik af konklusionerne, at det ved den gennemførte evalueringsproces var konstateret, at Schweiz grundlæggende var klar til at anvende Schengen-reglerne. På den baggrund traf Rådet samtidig afgørelse om fuld anvendelse af Schengen-reglerne i forhold til Schweiz. Schengen-reglerne herunder om ophævelse af grænsekontrollen har herefter fundet anvendelse mellem Schweiz og de øvrige Schengen-lande fra den 12. december Luftgrænsekontrollen ophæves dog først fra den 29. marts 2009, da det har været nødvendigt inden at gennemføre supplerende evalueringsbesøg i visse schweiziske lufthavne. De supplerende evalueringsbesøg i de berørte schweiziske lufthavne blev gennemført af et hold eksperter fra de øvrige Schengen-lande den februar På baggrund af besøgene har ekspertholdet fremlagt en evalueringsrapport, der er blevet forelagt for arbejdsgruppen om Schengen-evaluering til diskussion og godkendelse. Efter at Schweiz har besvaret enkelte supplerende spørgsmål, har arbejdsgruppen konkluderet, at forholdene i de besøgte lufthavne lever op til Schengen-reglerne, og at luftgrænsekontrollen mellem Schweiz og de øvrige Schengen-lande derfor som planlagt kan ophæves fra den 29. marts

11 2. Indhold Formandskabet forventes på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den april 2009 at orientere om ophævelsen af grænsekontrollen ved luftgrænserne mellem Schweiz og de øvrige Schengen-lande den 29. marts 2009 i forbindelse med Schweiz indtræden i Schengen-samarbejdet. 3. Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Sagen har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring i anledning af sagen. 6. Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet ses ikke at have betydning for sagen. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig generel dansk holdning Fra dansk side agter man at tage orienteringen om ophævelsen af luftgrænsekontrollen mellem Schweiz og de øvrige Schengen-lande til efterretning. 9. Europa-Parlamentet Sagen har ikke været forelagt for Europa-Parlamentet. 10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde Sagen har været drøftet på et møde i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde den 23. marts

12 11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg Sagen om Schweiz deltagelse i Schengen-samarbejdet har flere gange været forelagt for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg, senest til orientering forud for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den februar

13 Dagsordenspunkt 4: Udnævnelse af direktøren for Europol Revideret notat. Ændringerne er anført i kursiv. Resumé Det forventes, at formandskabet vil lægge op til, at Rådet på sit møde (retlige og indre anliggender) den april 2009 udnævner den nye direktør for Europol. Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet, og sagen vil heller ikke have lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger. Fra dansk side vil man i lyset af drøftelserne i Rådet tage stilling til, hvilken af kandidaterne til posten som direktør for Europol, man ønsker at støtte. 1. Baggrund I henhold til Europol-konventionens artikel 29 ledes Europol af en direktør, der efter indstilling fra Europols Styrelsesråd udnævnes af Rådet for en periode på fire år med mulighed for én genudnævnelsesperiode. Direktørens opgaver er bl.a. at udføre de opgaver, som er tildelt Europol, herunder varetage den løbende administration, personaleforvaltning, sikre korrekt udarbejdelse og gennemførelse af Styrelsesrådets afgørelser, udarbejde forslag til budget, stillingsfortegnelse og den femårige finansplan samt gennemføre Europols budget, samt enhver anden opgave, der tildeles direktøren ved Europol-konventionen. Den nuværende direktør Max-Peter Ratzels periode udløber den 15. april Max-Peter Ratzel har meddelt, at han ikke ønsker en yderligere periode, og der skal derfor udnævnes en ny direktør. På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den februar 2009 orienterede formandskabet om status for processen vedrørende udnævnelse af en ny direktør for Europol. Det forventes, at formandskabet vil lægge op til, at Rådet på sit møde (retlige og indre anliggender) den april 2009 træffer afgørelse om udnævnelse af den nye direktør. 2. Indhold I alt 45 personer har søgt stillingen som direktør for Europol, og der har været afholdt samtaler med nogle af disse ansøgere med henblik på at bedømme de pågældendes kvalifikationer. 13

14 Europols styrelsesråd har herefter afgivet en (fortrolig) indstilling til Rådet om egnede kandidater. I lyset af denne indstilling vil Rådet skulle træffe beslutning om udnævnelse af en ny direktør for Europol. 3. Gældende dansk ret Konventionen af 26. juli 1995 om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) er gennemført i dansk ret ved lov nr. 415 af 10. juni Loven trådte i kraft den 1. juli Europol-loven er efterfølgende ændret ved lov nr af 22. december 2004 (om gennemførelse af tillægsprotokollerne til Europol-konventionen mv.). 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Udnævnelse af en ny direktør for Europol har hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der har ikke været foretaget høring i anledning af sagen. 6. Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet ses ikke at have betydning for sagen. 7. Andre medlemsstaters kendte holdninger Der foreligger ikke offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til sagen. 8. Foreløbig dansk holdning Fra dansk side vil man i lyset af drøftelserne i Rådet tage stilling til, hvilken af kandidaterne til posten som direktør for Europol, man ønsker at støtte. 9. Europa-Parlamentet Sagen skal ikke forelægges for Europa-Parlamentet. 10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde Sagen har senest været drøftet på et møde i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde den 23. marts

15 11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg Sagen om udnævnelse af en ny direktør for Europol har tidligere været forelagt for Folketinget Europaudvalg og Retsudvalget til orientering forud for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den februar

16 Dagsordenspunkt 5: Slutrapport fra ESRIF Nyt notat. Resumé Formandskabet har lagt op til, at formanden for Det Europæiske Forum for Forskning og Innovation på Sikkerhedsområdet (ESRIF) på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den april 2009 skal præsentere hovedpunkterne i forummets kommende slutrapport. ESRIF, der er et samarbejde mellem relevante offentlige og private myndigheder og brancheaktører mv. i medlemsstaterne, blev oprettet i efteråret 2007 med henblik på at sikre en tæt dialog mellem den offentlige og den private sektor inden for europæisk forskning og innovation på sikkerhedsområdet. Rapporten forventes ikke at rejse spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet, ligesom den ikke forventes at ville have lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Der foreligger ikke offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til rapporten. Fra dansk side agter man at tage orienteringen til efterretning. 1. Baggrund Kommissionen offentliggjorde i 2007 en meddelelse til Europa- Parlamentet og Rådet om dialogen mellem den offentlige og den private sektor inden for forskning og innovation på sikkerhedsområdet (KOM(2007)511). Det fremgår af meddelelsen, at de politiske mål på området bl.a. er at bringe relevante berørte parter sammen for at drøfte tværgående spørgsmål af fælles interesse, at udarbejde forslag til udvikling af en strategisk forsknings- og innovationsplan på sikkerhedsområdet og at udveksle idéer, synspunkter og bedste praksis for at sikre en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet og for at fremme brugen af teknologi på sikkerhedsrelaterede områder. Kommissionen opfordrede i meddelelsen medlemsstaterne til at oprette Det Europæiske Forum for Forskning og Innovation på Sikkerhedsområdet (ESRIF) med henblik på at understøtte den civile sikkerhedspolitik med en passende teknologi- og videnbase ved at opstille og videreudvikle en mellem- og langsigtet fælles plan for sikkerhedsforskning. ESRIF blev herefter oprettet i september

17 ESRIF skal bl.a. bistå den europæiske sikkerhedssektor ved at styrke og fremhæve vigtigheden af dialog mellem den offentlige og den private sektor inden for europæisk sikkerhedsforskning, ved at tilskynde til nytænkning med henblik på at imødegå relevante trusler og ved løbende at undersøge de fremtidige behov for sikkerhedskapacitet i forhold til de eksisterende og fremtidige trusler. ESRIF har 64 officielle medlemmer fra offentlige og private myndigheder mv., som mødes flere gange om året, mens mere end 600 personer (forskere og brancheaktører mv.) bidrager til og deltager i arbejdet i de 11 arbejdsgrupper, der er etableret under ESRIF. ESRIF udsendte i 2008 et spørgeskema til EU-medlemsstaterne om deres prioriteringer og teknologiske behov på sikkerhedsområdet. Flere lande, herunder Danmark, fremhævede indsatsen mod organiseret kriminalitet som et prioritetsområde. Andre lande pegede på udvikling af nye mobilteknologier og tekniske redskaber til bekæmpelse af IT-kriminalitet. ESRIF skal inden udgangen af 2009 fremlægge en slutrapport med forummets anbefalinger på området. Det tjekkiske EU-formandskab har lagt op til, at formanden for ESRIF på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den april 2009 skal præsentere hovedpunkterne i den kommende slutrapport. 2. Indhold Det nærmere indhold af ESRIF s slutrapport er endnu ikke kendt. ESRIF har imidlertid tidligere oplyst, at man i forummets første år har analyseret de aktuelle sikkerhedstrusler fra bl.a. organiseret kriminalitet, terrorisme og radikalisering, voldelige konflikter, naturkatastrofer samt global opvarmning, og at disse vil blive sammenholdt med mulige fremtidige trusler med henblik på at udarbejde en langsigtet fælles plan for sikkerhedsforskning. Planen forventes at indeholde anbefalinger om forebyggelse af, forberedelse på og beskyttelse mod relevante trusler samt samfundets evne til at håndtere disse. Planen forventes endvidere at fokusere på at sikre EU s konkurrencedygtighed på sikkerhedsområdet. 3. Gældende dansk ret Sagen giver ikke anledning til at redegøre nærmere for gældende ret. 17

18 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Slutrapporten forventes ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser, ligesom den vurderes ikke at ville have statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring i sagen. 6. Nærhedsprincippet Sagen forventes ikke at rejse spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til slutrapporten. 8. Foreløbig generel dansk holdning Fra dansk side forventer man at kunne tage orienteringen om hovedpunkterne i ESRIF s slutrapport til efterretning. 9. Europa-Parlamentet Sagen har ikke været forelagt Europa-Parlamentet. 10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde Sagen har ikke været drøftet af Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde. 11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg og Retsudvalget. 18

19 Dagsordenspunkt 6: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalg, kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser samt administrative foranstaltninger på arverets- og testamentsområdet* Nyt notat. Resumé På det uformelle rådsmøde (retlige og indre anliggender) den januar 2009 i Prag oplyste Kommissionen, at Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalg, kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser samt administrative foranstaltninger på arverets- og testamentsområdet vil blive fremsat i marts Kommissionen oplyste endvidere, at forslaget i forhold til spørgsmålet om retternes kompetence vil lægge op til, at sagen skal behandles i den medlemsstat, hvor arvelader sidst havde bopæl. Retterne vil dog kunne henvise sagen til en ret i den medlemsstat, hvor arvelader var statsborger. Vedrørende lovvalgsreglerne vil der i forslaget blive lagt op til, at det i loven i den medlemsstat, hvor arvelader havde sidste bopæl, der skal finde anvendelse. Det skal dog være muligt for arvelader at foretage lovvalg på forhånd. Herudover vil forslaget indeholde regler om et europæisk arvecertifikat, der skal gøre det muligt at få præcis viden om, hvorvidt en EU-borger har efterladt et testamente eller dokument om sin sidste vilje. På det uformelle rådsmøde den januar 2009 i Prag tilkendegav Storbritannien, Irland og Malta, at disse lande er mindre positivt indstillet over for et fællesskabsinstrument på arverets- og testamentsområdet. Heroverfor tilkendegav Spanien, Finland, Frankrig, Luxembourg, Tyskland, Portugal, Polen, Cypern, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Belgien, Italien, Ungarn og Estland, at disse lande finder, at vedtagelsen af en ny velafbalanceret retsakt på arveretsområdet, som indeholder regler om kompetence og lovvalg, vil kunne forbedre det EU-retlige samarbejde. Kommissionens forslag forventes fremsat helt eller delvis med hjemmel i EF-traktatens afsnit IV, og forslaget vil i så fald være omfattet af det danske forbehold vedrørende retlige og indre anliggender, hvilket indebærer, at Danmark ikke vil deltage i en eventuel vedtagelse af en sådan regulering, og at en eventuel regulering ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark. 19

20 Det indstilles, at man fra dansk side tilkendegiver, at man vil forholde sig positivt i de videre forhandlinger af forordningsforslaget i den civilretlige arbejdsgruppe. 1. Baggrund I Rådets og Kommissionens fælles program af 30. november 2000 med foranstaltninger med henblik på gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område er det anført, at der skal udfærdiges et instrument på det arveretlige område. Efterfølgende blev Kommissionen i Haag-programmet opfordret til at fremlægge en grønbog om lovvalg med hensyn til arveretlige spørgsmål, herunder spørgsmål om værneting (kompetence), anerkendelse og fuldbyrdelse samt administrative foranstaltninger (arveattest, registrering af testamenter). Det fremgår endvidere af programmet, at et fællesskabsinstrument bør være gennemført inden udgangen af Den 1. marts 2005 fremlagde Kommissionen en grønbog om arv og testamente (KOM(2005)65) med henblik på iværksættelse af en høring om legal og testamentarisk arv i sager med et grænseoverskridende element. Grønbogen består ud over en generel indledning af syv overordnede afsnit. Disse afsnit vedrører lovvalgsregler, kompetenceregler, bestemmelser for anerkendelse og fuldbyrdelse, bevis for arvingers status (et europæisk arvebevis), registrering af testamenter, legalisering og retlig fremgangsmåde. Grønbogen indledes med en generel introduktion, hvor Kommissionen påpeger, at problemerne i forbindelse med arvesager, der har et grænseoverskridende element, hovedsagelig skyldes forskelle i medlemsstaternes grundlæggende arveretlige bestemmelser samt retsplejeregler og lovvalgsregler. Da det ikke er muligt at foretage en fuldstændig harmonisering af medlemsstaternes materielle ret, må der fokuseres på fælles lovvalgsregler, som f.eks. kan omfatte testamenters gyldighed, arvingers status, tvangsarv samt administration og fordeling af arv. Af indledningen fremgår endvidere, at det ikke vil være tilstrækkeligt at vedtage regler om retternes internationale kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retternes afgørelser, idet de fleste arvesager ikke forårsager retstvister. Kommissionen finder på den baggrund, at et fællesskabsinstrument skal omfatte anerkendelse af både retlige og udenretlige dokumenter (testamenter, notartestamenter og administrative dokumenter). Ligeledes finder Kommissionen, at det må overvejes, om et fællesskabsinstrument 20

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Mødedato: Fredag den 3. april 2009 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden Den 14.

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

N O T A T om undertegnelse af en revideret konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

N O T A T om undertegnelse af en revideret konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 364 Offentligt Lovafdelingen Dato: 19. april 2012 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Michelle Argir Simonsen Sagsnr.: 2011-773-0001 Dok.: 362819 N O T A T om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. juli 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. februar 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Jacob Christian Gaardhøje Sagsnr.: 2009-775-0021 Dok.: JCG40440 G R U N D N

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 29. EUROPAUDVAGS MØDE Mødedato: Fredag den 8. april 2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Civilafdelingen Dato: 2. november 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Kenny Rasmussen Sagsnr.: 2016-4000-0265 Dok.: 1922881 Notat om forhandlingerne

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2998 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2998 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2998 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2010-3061/1-0062 Dok.: SJE43283 Samlenotat vedrørende de sager inden for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt PDF udgave (141 KB) merne af Folketingets Europaudvalg stedfortrædere Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 1. juni 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3111 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3111 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3111 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. september 2011 Kontor: Det internationale kontor Sagsbeh: Helga Lund Laursen Sagsnr.: 2011-3051/01-0002 Dok.:

Læs mere

Den Nordiske Dødsbokonvention

Den Nordiske Dødsbokonvention Den Nordiske Dødsbokonvention Som affattet ved bekendtgørelse nr. 976 af 26/08/2015 Den nye BEK 976/2015 Den gamle BEK 348/1976 Artikel 1 ændret helt Bestemmelserne i denne konvention finder anvendelse

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

R E V I D E R E T G R U N D N O T A T. Europa-Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

R E V I D E R E T G R U N D N O T A T. Europa-Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0305 Bilag 4 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 8. januar 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/21-0168 Dok.: MDT40504 R E V I D E R E T G R U

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juli 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Johansen Sagsnr.: 2011-304-0023 Dok.: 203019 G R U

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udlændingeafdelingen Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2009)0154),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2009)0154), P7_TA-PROV(2012)0068 Arv og det europæiske arvebevis ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2015 (OR. en) 8658/15 COPEN 115 EUROJUST 93 EJN 42 NOTE fra: Anne Vibe Bengtsen, juridisk attaché, Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2962 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 31. august 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2009-3061/1-0059 Dok.: SJE42789 Samlenotat vedrørende de sager

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0399 Offentligt Sammenskrivning af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2004 2630+2631 - Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. december 2004 Med henblik

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 616 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 17. maj 2006 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2006-3061/1-0019 Dok.: CDH41208 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2709 - RIA Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 6. februar 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-767 Bidrag til samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 2 Offentligt Enhed Familier Sagsbehandler Lars Thøgersen Sagsnr. 2015-8195 Dato 24-05-2016 Samlenotat vedrørende de sager inden for Social- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Dato: 3. december 2010 Kontor: Sagsnr.: Dok.: HLL40553 N OT I T S om ophævelse af EU-retsakter

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 10. november 2010 J. nr. 2010-4249 Internationalt Kontor Supplerende samlenotat: Rådsmødet (Transport,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Europaudvalget 2008 2887 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2887 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2887 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 9. juli 2008 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2008-3061/1-0045 Dok.: CDH44558 Samlenotat vedrørende de sager

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. november 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5410-0093 Dok.: CWS41266 Samlenotat

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2016 COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indføre et forstærket samarbejde for så vidt angår kompetence, lovvalg

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere