Ledelsesberetning. billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der kan påvirke de enkelte afdelinger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning. billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der kan påvirke de enkelte afdelinger."

Transkript

1

2

3

4 Ledelsesberetning I. Generel læsevejledning Investeringsforeningen Etik Invest består af to afdelinger: Danske Obligationer og Nordiske Aktier. Hver afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i året samt giver en status ultimo året. I afdelingsberetningerne kommenteres afdelingernes resultater i året samt de specifikke forhold, som gælder for den enkelte afdeling. Foreningen håndterer de administrative opgaver og investeringsopgaven fælles for afdelingerne inden for de rammer, der er lagt for afdelingerne. Det er med til at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen. Det hænger sammen med, at afdelingerne selvom de investerer i forskellige typer af værdipapirer og følger forskellige strategier ofte påvirkes af mange af de samme forhold. Eksempelvis kan udsving i den globale vækst påvirke afkast og risiko i begge afdelinger. Derfor er det valgt at beskrive den overordnede markedsudvikling, de generelle risici og foreningens risikostyring i fælles afsnit for begge afdelinger i rapporten. Vi anbefaler, at disse afsnit læses i sammenhæng med de specifikke afdelingsberetninger for samlet set at få et fyldestgørende billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der kan påvirke de enkelte afdelinger. II. Fælles beskrivelse Med bidrag til almennyttige foreninger, eller uden sådanne bidrag Ifølge vedtægterne foretages udlodningen på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger. I begge afdelinger er der investeringsbeviser i to fondskoder betegnet Vælger og Special. For investeringsbeviser i fondskoderne Vælger ydes på baggrund af formuen ultimo året bidrag til de af medlemmerne udpegede almennyttige foreninger, herunder humanitære organisationer, såfremt afkastet i afdeling Danske Obligationer har været minimum 0,75%, og afkastet i afdeling Nordiske Aktier har været minimum 2%, jf. vedtægternes 26, stk. 1. For investeringsbeviser i fondskoderne Special ydes ikke bidrag til humanitære organisationer, hvorfor hele udlodningen tilfalder ejeren af investeringsbeviserne. Udlodningerne sker efter afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling, jf. 25, stk. 3. Risici samt risikostyring Som investor i investeringsforeningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. Nogle risici påvirker især afdeling Nordiske Aktier. Andre faktorer især afdeling Danske Obligationer, mens atter andre risikofaktorer gælder for begge afdelinger. En af de vigtigste risikofaktorer og den skal investor selv tage højde for er valget af afdeling. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil sige, at hvis investor f.eks. har valgt at investere i afdeling Nordiske Aktier, så fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere via investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: investors eget valg af afdeling investeringsmarkederne investeringsbeslutningerne driften af foreningen Risici knyttet til investors valg af afdelinger Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko man ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker en investor f.eks. en meget stabil udvikling for sine investeringsbeviser, bør man som udgangspunkt ikke investere i en afdeling med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren, se de to næste afsnit). Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er en aktieafdeling sjældent velegnet for de fleste investorer. Af den enkelte afdelingsberetning fremgår den risikoklassifikation med risikoindikatoren fra dokumentet Central Investorinformation: Lav risiko Høj risiko Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. 4

5 Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering Afdelingens placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år. Store historiske udsving er lig høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6-7). 1 Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant. Placeringen kan ændres med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Risici knyttet til investeringsmarkederne Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Etik Invest investerer overordnet ud fra en midt ad vejen linie : der satses ikke på at opnå afkast, der er højere end almindeligt for afdelingens investeringsområde, men til gengæld satses der på at undgå lavere afkast end tilsvarende afdelinger i andre investeringsforeninger. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes investeringspolitikker, foreningens interne kontroller og lovgivningens krav om risikospredning. Etik Invest anvender ikke afledte finansielle instrumenter (derivater). Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Etik Invest forsøger ikke at danne sig et fremtidsbillede af f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold, idet afdelingernes investeringsbeslutninger er bestemt af de klart fastlagte rammer for afdelingernes investeringsbeslutninger. Som det fremgår af afdelingsberetningerne senere i årsrapporten, er der for hver anført et benchmark. Det er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den pågældende afdeling investerer. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger. I begge Etik Invest afdelinger er investeringsstrategien passiv 2, hvilket betyder, at investerin- 1 Risikoindikatortal af den her anvendte type er for aktieafdelinger stærkt påvirket af kursdykket i Hvis årene blot byder på stagnation vil risikoindikatoren vise et markant lavere niveau. 2 Målet med afdelinger, som følger en aktiv investeringsstrategi, er at opnå et afkast, der er højere end afkast på det respektive benchmark. Når investeringsstrategien er aktiv forsøger man at finde de bedste investeringer for at give det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. gerne er sammensat, så de følger det valgte indeks, dog med mindre modifikationer især med henblik på begrænsning af kreditrisikoen, ikke mindst ved lovgivningens krav til spredning, og for Etik Invests vedkommende at stræbe efter lave omkostninger. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. For afdeling Nordiske Aktier er der et indeks, det er velegnet at holde afdelingens resultat op imod. I afdeling Danske Obligationer er der fastsat begrænsning på varighed (rentefølsomhed). Foreningen er ikke bekendt med noget helt velegnet indeks, men der er for orienteringens skyld vist et indeks, der produceres af Danske Bank. Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes på at udvikle systemerne, og der stræbes efter at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden et informationssystem, som sikrer at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene. Er der områder, der udvikler sig utilfredsstillende, drøfter bestyrelsen, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. På IT-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsrammer at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne skal løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. For yderligere omlysninger om de enkelte afdelinger henvises til afdelingsberetningerne i det følgende og til Central Investorinformation for de pågældende afdelinger, samt til prospektet og Etik Invests én-sides resumé om foreningen. Disse dokumenter kan downloades fra dk. 5

6 Generelle risikofaktorer Enkeltlande Ved investeringer i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, ligger der en risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investeringer alene i enkeltlande/-markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Endelig giver investeringer i udlandet en valutaeksponering, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Valuta Investeringer i udenlandske værdipapirer giver en eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdelinger, som investerer i danske aktier eller obligationer, har ingen direkte valutarisiko, mens afdelinger som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. Selskabsspecifikke forhold Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da en afdeling på investeringstidspunktet kan investere op til 10 pct. i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier og obligationer. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Forventninger til 2012 Udviklingen i verdensøkonomien har siden 2008 været præget af negative elementer, herunder betydelig usikkerhed med hensyn til den fremtidige udvikling. Udviklingen udsprang i USA især som følge af lavrentepolitik og excesser omkring ydelse og videresalg af boliglån, muliggjort af uvilje mod offentligt tilsyn og regulering. I Europa forstærkedes krisen af lempelig finanspolitik, der især i Sydeuropa førte til uholdbare offentlige underskud og gældsætning. I foråret 2011 indtrådte dog en bedring af stemningen på de finansielle markeder, men offentlig gældskrise især i Grækenland skabte ny usikkerhed om holdbarheden i opsvinget, hvorfor aktiekurserne resten af 2011 faldt. Efter overgangen til 2012 har der været mindre indikationer på en vending i den realøkonomiske udvikling. Endvidere har arbejdet med etablering af et forstærket grundlag for finanspolitikken i euro-landene tillige med nogle andre EU-lande tillige med målrettede pengepolitiske lempelser især Den Europæiske Centralbanks tilbud om at yde de private banker 3-årige lån mod sikkerhed i bankernes udlån bidraget til en tydelig forbedring af stemningen på de finansielle markeder med stigninger i aktiekurser og tydelige fald i renterne for statsobligationer fra lande med krise i de offentlige finanser, specielt sydeuropæiske lande. Ved færdiggørelsen af nærværende beretning i første halvdel af marts 2012 er der mange tegn på, at indsnævring af væsentlige usikkerhedselementer ser ud til at bane vejen for en svag positiv økonomisk udvikling gennem 2012 men der er fortsat en risiko for tilbagesving. Foreningsforhold Ved den ordinære generalforsamling i april 2011 blev Flemming Farup, fhv. afdelingschef i Nationalbanken, Niels Ravn og Ejvind Sandal genvalgt til bestyrelsen. Førstnævnte blev på det efterfølgende bestyrelsesmøde valgt til formand. Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 17. april 2012 kl. 17 på foreningens adresse: Højbro Plads 6, 1200 København K. Regnskabsmæssige oplysninger for begge afdelinger under ét Nettoresultat tkr Medlemmernes formue ultimo året tkr. Lovpligtig revision 75 tkr. Lønninger 59 tkr. 3 Den samlede personaleindsats svarede til ca. 1½ heltidsårsværk Usikkerhed ved indregning Foreningens værdipapirbeholdninger er alle børsnoterede, hvorfor der ikke har været usikkerhed ved indregning og måling Videnressourcer Der vurderes ikke at være videnressourcer, der vil være af særlig betydning for den fremtidige indtjening 3 Bestyrelsen og direktionen har ikke modtaget aflønning. 6

7 Etiske retningslinier 4 Investeringsforeningen Etik Invest benytter kriterier for (A) sociale forhold, (B) miljømæssige forhold og (C) branchekriterier, der redegøres for i det følgende. (A) Med hensyn til sociale forhold vurderes virksomhedernes overholdelse af nogle af FN's centrale menneskerettighedskonventioner. Det gælder: - Misbrug af børnearbejde (FN s Børnekonvention 32, ILO s konvention nr.138 om minimumsalder samt ILO s konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde). - Tvangsarbejde (ILO s konvention (nr. 29) om tvangsarbejde og ILO s konvention (nr. 105) om afskaffelse af tvangsarbejde). - Diskrimination på grund af køn, race eller religion (FN s deklaration om menneskerettigheder, 2 og 23, ILO s konvention nr. 111 om diskrimination samt ILO s konvention nr. 100 om ligeløn). - Foreningsfrihed (FN s deklaration om menneskerettigheder 23 samt ILO s konvention nr. 87 om organisa-tionsfrihed og ILO s konvention nr. 98 om organisationsret og kollektiv forhandlingsret). - Korruption (Kapitel 6 i OECD's retningslinier til multinationale virksomheder). (B) Udgangspunktet for vurderingen af virksomhedernes miljømæssige forhold er: - Arbejdsmiljø (ILO s konvention om sundhed og sikkerhed, ILO s konvention om minimumsløn, ILO s konvention om arbejdstider; også kaldet sweatshops). - FN s konvention om bevarelse af den biologiske mangfoldighed, herunder bioteknologisk sikkerhed. 4 Mange, som har et skævt øje til etiske investeringer, baserer sig på det teoretisk prægede argument, at hvis man udelukker selskaber, så går man glip af mulige høje afkast. Argumentet har desværre gennem adskillige år stået ret uimodsagt i det offentlige rum, fx synes kun få at have bemærket, at Pensionsmarkedsrådet (med repræsentanter for pensionskasser og pensionsforsikringsselskaber) i november 2007 udgav en rapport, hvori der anføres: Samtidig finder flere pensionsinstitutter, at etiske investeringer giver et afkast, som er mindst lige så godt som markedet generelt, hvis ikke bedre. I pressemeddelelsen anførtes: Analysen taler efter Pensionsmarkedsrådets opfattelse for, at der kan anlægges en etisk profil, samtidig med at pensionsinstitutterne skal opfylde lovgivningens krav til størst muligt afkast. Det er nemlig ingenlunde givet, at man får højere afkast ved også at investere i uetiske selskaber. For det første kan man ikke på forhånd vide, om disse selskaber klarer sig bedre end selskaber, som lever op til etiske kriterier. For det andet vil anvendelse af selv skrappe etiske kriterier kun indebære en moderat indsnævring af investeringsmulighederne. For det tredje vurderer flere pensionsinstitutter, at etiske overvejelser hos de virksomheder, der investeres i, har en positiv betydning for virksomhedens værdi og dermed afkastet af pensionsinstituttets investering. - FN s Montrealprotokol om forhold, der reducerer ozonlaget. - FN s rammekonvention vedrørende klimaforandringer; herunder Kyotoprotokollen. (C) Hvad angår branchekriterier afstår Etik Invest fra at investere i aktier, hvor 5% eller mere af omsætningen hidrører fra våben- og tobaksindustri. Almennyttige foreninger, som Etik Invest har aftaler med ADHD-foreningen AIDS-Fondet Amnesty International Astma-Allergi Forbundet Børns Vilkår Børnenes Kontor Caritas Danmark Dansk Epilepsiforening Dansk Røde Kors Danske Døves Landsforbund Kirkens Korshær Landsforeningen LEV Menighedsfakultetet Red Barnet Scleroseforeningen U-landsorganisationen IBIS UNICEF Danmark WWF Verdensnaturfonden Foreningsoplysninger Foreningens adresse Højbro Plads 6, 1. sal, 1200 København K. Telefon: Telefax: Revision Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerskab Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg. Depotselskab Nykredit Bank A/S Registreringsnumre CVR NR: , Finanstilsynet: Den Etiske komité nedsat af bestyrelsen som rådgiver for denne Lars Tybjerg, formand, Erik Merlung, pens. statsadvokat, og psykolog, cand.pæd.psych. Ole Kyed, souchef Lyngby-Taarbæk Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og tidl. formand for UNICEF. Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv Bestyrelse Flemming Farup, formand, cand. jur., pens. afdelingschef Nationalbanken. Niels Ravn, næstformand; cand. oecon., pens. koncerndirektør i VKR Holding A/S, 7

8 formand for bestyrelsen i GlobalConnect A/S; medlem af bestyrelsen i: Pace Invest A/S og L5 Invest A/S. Ejvind Sandal Advokat, Sandals Bureau, Base- Camp, Højbro Plads 6, 1. sal, 1200 København K. Formand for bestyrelsen i: Agro-Ferm A/S, Dansk Overflade Teknik A/S, DBK Bogdistribution Fond, F.E. Bording, Jiwe Varmförzinkning A/B, Vald. Birn Holding A/S, herunder koncernselskaber, Øresund Healthcare Management, A/S Jysk Fynsk Kapital A/S, herunder koncernselskaber, Hvassfonden, Den Faberske Fond og Withfonden samt Alkoholreklamenævnet og Læskedrikkereklamenævnet; medlem af bestyrelsen i: Inret A/S, K.W.Bruun Logistik A/S, K.W. Bruun Logistik AB, Interdan Support A/S, Lindenborg Gods A/S, Pro Venezia Komiteen (forening); ejerskaber og direktørpost: udgiver af The Copenhagen Post og direktør i MHS Trading A/S. Direktion Lars Tybjerg, cand. polit., pens. direktør fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Medlem af bestyrelsen i: Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Air Greenland A/S. III. Afdelingsberetninger Afdeling Danske Obligationer Afdelingens profil Børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret januar 2001 Risikoklasse: 3 Nominel størrelse pr. bevis: 10 kr. ISIN-fondskoder og forslag om udlodning for 2011: DK Danske Obligationer, Vælger, 0,15 kr. og 0,07 kr. i bidrag til almennyttige foreninger, DK Danske Obligationer, Special, 0,22 kr Nøgletal Årets afkast i pct.: 5,72 Benchmark for afkast: 6,0 5 Sharpe Ratio: 0,79 Standardafvigelse: 2,73 Omkostningsprocent: 1,22 Årets omkostninger i pct.: 1,47 Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens generelle afsnit ovenfor om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risiko- 5 Da investeringspolitikken ikke baseres på forventninger om renteudviklingen, men på en varighed på 4 år +/- ½ år, er der egentlig ikke behov for et benchmark, men til en orienterede sammenligning er anført afkast for Danske Invest Dannebrog, der udover stats- og realkreditobligationer også investerer i erhvervsobligationer, hvor afkast og risiko er højere. faktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Risikoprofil m.v. Afdelingen investerer ud fra et princip om risikospredning i danske stats- og realkreditobligationer. Varigheden for beholdningen tillades kun at bevæge sig i et bånd på plus/minus ½ år omkring 4 år, undtagelsesvist for en periode på op til 6 måneder ned til 3 år, se i øvrigt prospekt på denne måde sigtes der mod at opnå indtægt på det midterste stykke af rentekurven, uden risiko for betydelige kurstab ved rentestigning, men modsvarende uden chance for de rigtig store kursgevinster ved rentefald. Afdelingen rummer to fondskoder: For Vælger ydes et bidrag på 0,75% af bevisernes værdi ultimo hvert år - når årets afkast har været min. 0,75% - til de almennyttige og humanitære organisationer, som Etik Invest har aftale med og som ejerne af investeringsbeviserne har valgt. For fondskode Special udbetales tilsvarende beløb til ejeren. Særlige risici Obligationsmarkedet Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, herunder renteudviklingen globalt, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko Renteniveauet varierer fra region til region, og skal ses i sammenhæng med blandt andet inflationsniveauet. Renteniveauet spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer, samtidig med at ændringer i renteniveauet kan give kursfald/-stigninger. Når renteniveauet stiger, kan det betyde kursfald. Begrebet varighed udtrykker blandt andet kursrisikoen på de obligationer, der investeres i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Kreditrisiko Inden for de forskellige obligationstyper statsobligationer, realkreditobligationer, emerging markets obligationer, kreditobligationer osv. er der en kreditrisiko relateret til, om obligationerne modsvarer reelle værdier, og om stater, boligejere og virksomheder kan indfri deres gældsforpligtelser. Etik Invest investerer ikke i obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder, hvorfor der her ikke er risiko ved, at udsteder får forringet sin ra- 8

9 ting og/eller ikke kan overholde sine forpligtelser. Udviklingen i 2011 Afdelingen gav i 2011 et afkast på 5,72 pct., mens sammenligningsafkastet var 6,0 pct. Afdelingens afkast var således tilfredsstillende i forhold til udviklingen i benchmark og har mere end indfriet de forventninger for 2011, der blev angivet i årsrapporten for 2010, nemlig at der ikke var udsigt til kursstigninger, men risiko for et kursfald. Forventninger til afkast for 2012 Gennem 2011 var der tydelige, om end ikke markante kursstigninger, således at renterne blev ganske lave ved udgangen af året. De korte renter blev så lave, at der er svært at forestille sig, at der vil komme yderligere rentefald. Der ses derfor ikke basis for at regne med et afkast, der ligger meget over beholdningens gennemsnitlige rente efter omkostninger på ca. 2 %. På den anden side er det ikke sandsynligt med så meget opsving i samfundsøkonomien, at der viser sig prispres og kursfald. Afdeling Nordiske Aktier Afdelingens profil Børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret januar 2011 Risikoklasse: 7 Nominel størrelse pr. bevis: 10 kr. ISIN-fondskoder og forslag om udlodning for 2011: DK Nordiske Aktier, Vælger, 0,00 kr. og 0,00 kr. i bidrag til almennyttige foreninger, DK Nordiske Aktier, Special, 0,00 kr. Nøgletal Årets afkast i pct.: -14,15 Benchmark for afkast: -17,22 Sharpe Ratio: 0,76 Standardafvigelse: 21,38 Omkostningsprocent: 1,38 Årets omkostninger i pct.: 2,00 Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens generelle afsnit ovenfor om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Risikoprofil m.v. Afdelingen investerer ud fra et princip om risikospredning i nordiske aktier. Udgangspunktet for sammensætningen af beholdningen er vægtgrundlaget for indekset VINX30, der består af de 30 største nordiske aktier. Der sigtes således ikke mod at opnå særlige gevinster ved udvælgelse af enkeltaktier, men på at følge den almindelige markedsudvikling med en spredning på erhvervssektorer, der er større end ved investering alene i fx danske aktier. Endvidere er risikoen for at blive ramt af stærke virkninger fra enkeltpapirer meget begrænset. Der er enkelte modifikationer med henblik på ikke mindst på at holde handelsomkostningerne på et lavt niveau. Alle handler skal sigte mod, at andelen af den pågældende aktie kommer nærmere ved vægten i vægtgrundlaget, dog under iagttagelse af lovgivningens maksima på 10% for enkeltaktier og 40% for aktieposter mellem 5 og 10%. Med hensyn til at se til, at de selskaber, der investeres i, lever op til foreningens etiske kriterier følges løbende rapporter i pressen og andre medier, ikke mindst fra DanWatch, SwedWatch og BankWatch, der er såkaldte non-governmental organisations. Herudover har Etik Invest besluttet én gang årligt at sikre sig, at de selskaber, der indgår i foreningens beholdning også indgår i en eller flere af de beholdninger, der ejes af de meget store investorer i Sverige og Norge, som er kendt for med nidkærhed at sørge for, at etiske kriterier overholdes. Det drejer sig ikke mindst om arbejdsmarkedspensionsfondene i Sverige, Svenska Kyrkan og Statens Pensjonsfond i Norge (der består af det tidligere folketrygfondet og petroleumsfonden). Hvis der skulle opstå spørgsmål, hvor bestyrelsen finder, at det vil være en fordel med en yderligere behandling, vil bestyrelsen søge råd hos foreningens etiske komite. Det er aftalt med komiteen, at der holdes to årlige møder og at der kan holdes ekstraordinære møder, hvis der skulle vise sig behov herfor. Særlige risici herunder forretningsmæssige og finansielle risici Da afdelingen investerer i aktier har afdelingen en forretningsmæssig risiko. Den består hovedsageligt af en generel markedsrisiko, en aktierisiko på den enkelte virksomhed samt en valutarisiko mht. svenske og norske kroner, mens risikoen på euroen, der anvendes i Finland, må vurderes som meget lille, da den danske krone følger euroen tæt. Udsving på aktiemarkedet Aktiemarkeder kan svinge meget og kan falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en re- 9

10 aktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Risikovillig kapital Afkastet kan svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital til f.eks. udvikling af nye produkter. En del af en afdelings formue kan investeres i virksomheder, hvis teknologi er helt eller delvist nye, og hvis udbredelse kommercielt og tidsmæssigt kan være vanskelig at vurdere. Udviklingen i 2011 Afdelingen gav i 2011 et afkast på -13,83 pct., mens benchmark viste -17,22 pct. I årsrapporten for 2010 blev det ikke forudset, at der fra det tidligere forår ville vise sig svækkelse af aktiemarkederne, således at benchmarkindekset viste et fald på knap 25% ved udgangen af september. Siden da har der været en mere positiv udvikling, omend på en ustadig og usikker måde. Afdelingen levede således ikke op til forventninger om en positiv udvikling i 2011, men afkastet var dog tilfredsstillende set i forhold til udviklingen i benchmark. Forventninger til afkast for 2012 Som nævnt i fællesafsnittet er der ved færdiggørelsen af nærværende beretning i første halvdel af marts 2012 mange tegn på, at indsnævring af væsentlige usikkerhedselementer ser ud til at bane vejen for en svag positiv økonomisk udvikling gennem 2012 med opgang i aktiekurserne men der er fortsat en risiko for tilbagesving. 10

11 Årsregnskab Fællesnoter 1. Regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Regnskabspraksis er i forhold til tiden før 1. januar 2006 ændret med henblik på at sikre overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 723 af 7. juli 2005 om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger, tillige med de tilhørende Bemærkninger af 7. juli Om indregning og målegrundlag Indtægter og omkostninger er periodiseret og resultatopgørelsen indeholder således de beløb, der kan henføres til regnskabsåret. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles finansielle aktiver og forpligtelser til dagspris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet i det følgende for hver regnskabspost. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået seneste på balancedagen. Der indgår ikke afledte finansielle instrumenter i regnskabet. hvorfor der ikke ses at være behov for den i regnskabsbekendtgørelsens 45, stk. 3 foreskrevne procentvise fordeling på børsnoterede instrumenter og tre andre kategorier. Resultatopgørelsen Renter og udbytter Renteindtægter omfatter renter af indestående i depotselskabet og af obligationer. De indregnede aktieudbytter er de i året deklarerede udbytter. Kursgevinster og tab I det regnskabsmæssige resultat indgår såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-tab. De realiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem salgsværdien og værdien primo regnskabsåret henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsåret. De urealiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo regnskabsåret og kursværdien primo regnskabsåret henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsåret. Handelsomkostninger Heri indgår alle direkte omkostninger i forbindelse med handel med finansielle aktiver. Den del af omkostningerne, som er afholdt i forbindelse med køb- /salg af aktiver, der er forårsaget af emission/indløsning, indregnes direkte i formuen. Administrationsomkostninger Afdelingsdirekte omkostninger er de omkostninger, der kan henføres til den enkelte afdeling. Administrationsomkostninger, der ikke kan henføres til den enkelte afdeling, er fordelt mellem afdelingerne i forhold til deres højeste formueværdi i hver af afdelingerne indenfor regnskabsåret, jf. vedtægternes 22. Skat Denne post indeholder udbytteskat og renteskat, som er tilbageholdt i udlandet, og som ikke kan refunderes. Formuebevægelser I formuebevægelserne er indeholdt udlodningsregulering, således at de udlodningspligtige beløb er korrigeret efter udviklingen i cirkulerende mængde. Udlodningsreguleringen beregnes således, at udbytteprocenten er af samme størrelse før og efter emissioner og indløsninger. Til rådighed for udlodning Rådighedsbeløbet til udlodning består af de oven for omtalte poster: renter og udbytter, realiserede nettokursgevinster på obligationer og realiserede nettokursgevinster på aktier ejet i mindre end tre år, med fradrag af handels- og administrationsomkostninger samt formuebevægelserne, jf. de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Beløbet til rådighed for udlodning beregnes som procent af medlemmernes formue ultimo regnskabsåret. Denne beregnede procent nedrundes i overensstemmelse med ligningslovens 16 C til nærmeste kvarte procent med henblik på beregning af minimumsudlodning pr. andel. Forskellen mellem Årets nettoresultat og det samlede udlodningsbeløb tillægges/fradrages formuen. 11

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75 Investeringsforeningen Fundamental Invest CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Side Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2012... 3 Forventninger til

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen MS Invest Læsevejledning Investeringsforeningen MS Invest består af én afdeling. En afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr. 34 05 30 22

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr. 34 05 30 22 Årsrapport 2011 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Årsrapport for 2014 1/32

Årsrapport for 2014 1/32 1/32 Årsrapport for 2014 2/32 Halvårsrapport for 2012 Årsrapport 2014 3/32 3 Halvårsrapport for 2012 4/32 4 Indhold: Halvårsrapport for 2012 Foreningsoplysninger...4 Forord...5 Ledelsesberetning for 2014...10

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Halvårs

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Halvårs Halvårsrapport 2013 CVR-nr. 26 22 00 92 Halvårs CVR-nr. 26 22 00 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2

FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2 FORENINGSOPLYSNINGER Investeringsforeningen Absalon Invest blev stiftet den 14. november 1994. Foreningen hed indtil 1. oktober 2013 Alfred Berg Invest. Ultimo 2013 omfattede foreningen 13 afdelinger:

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2014. BI Private Equity. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap 014 Årsrapport 2014 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30

Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30 Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30 Ultimo Offentliggjort Indre Værdi/ Udlodning, kr. 1,2 Afdeling Danske Obligationer Indre Værdi + geninvestering af udlodning i året, kr. Afkast i

Læs mere

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Årsrappor t 2007. Investeringsforeningen Profil Invest. afdeling Steffen Rønn Brands

Årsrappor t 2007. Investeringsforeningen Profil Invest. afdeling Steffen Rønn Brands Årsrappor t 2007 Investeringsforeningen Profil Invest afdeling Steffen Rønn Brands Indholdsfortegnelse: Påtegninger Ledelsespåtegning 3 De uafhængige revisorers påtegning 4 ledelsesberetning Årets resultater

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Kort om strukturen i årsrapporten Gudme Raaschous årsrapport er opbygget med en række generelle afsnit og afsnit om de enkelte afdelinger. I de generelle

Læs mere