Ledelsesberetning. billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der kan påvirke de enkelte afdelinger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning. billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der kan påvirke de enkelte afdelinger."

Transkript

1

2

3

4 Ledelsesberetning I. Generel læsevejledning Investeringsforeningen Etik Invest består af to afdelinger: Danske Obligationer og Nordiske Aktier. Hver afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i året samt giver en status ultimo året. I afdelingsberetningerne kommenteres afdelingernes resultater i året samt de specifikke forhold, som gælder for den enkelte afdeling. Foreningen håndterer de administrative opgaver og investeringsopgaven fælles for afdelingerne inden for de rammer, der er lagt for afdelingerne. Det er med til at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen. Det hænger sammen med, at afdelingerne selvom de investerer i forskellige typer af værdipapirer og følger forskellige strategier ofte påvirkes af mange af de samme forhold. Eksempelvis kan udsving i den globale vækst påvirke afkast og risiko i begge afdelinger. Derfor er det valgt at beskrive den overordnede markedsudvikling, de generelle risici og foreningens risikostyring i fælles afsnit for begge afdelinger i rapporten. Vi anbefaler, at disse afsnit læses i sammenhæng med de specifikke afdelingsberetninger for samlet set at få et fyldestgørende billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der kan påvirke de enkelte afdelinger. II. Fælles beskrivelse Med bidrag til almennyttige foreninger, eller uden sådanne bidrag Ifølge vedtægterne foretages udlodningen på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger. I begge afdelinger er der investeringsbeviser i to fondskoder betegnet Vælger og Special. For investeringsbeviser i fondskoderne Vælger ydes på baggrund af formuen ultimo året bidrag til de af medlemmerne udpegede almennyttige foreninger, herunder humanitære organisationer, såfremt afkastet i afdeling Danske Obligationer har været minimum 0,75%, og afkastet i afdeling Nordiske Aktier har været minimum 2%, jf. vedtægternes 26, stk. 1. For investeringsbeviser i fondskoderne Special ydes ikke bidrag til humanitære organisationer, hvorfor hele udlodningen tilfalder ejeren af investeringsbeviserne. Udlodningerne sker efter afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling, jf. 25, stk. 3. Risici samt risikostyring Som investor i investeringsforeningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. Nogle risici påvirker især afdeling Nordiske Aktier. Andre faktorer især afdeling Danske Obligationer, mens atter andre risikofaktorer gælder for begge afdelinger. En af de vigtigste risikofaktorer og den skal investor selv tage højde for er valget af afdeling. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil sige, at hvis investor f.eks. har valgt at investere i afdeling Nordiske Aktier, så fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere via investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: investors eget valg af afdeling investeringsmarkederne investeringsbeslutningerne driften af foreningen Risici knyttet til investors valg af afdelinger Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko man ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker en investor f.eks. en meget stabil udvikling for sine investeringsbeviser, bør man som udgangspunkt ikke investere i en afdeling med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren, se de to næste afsnit). Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er en aktieafdeling sjældent velegnet for de fleste investorer. Af den enkelte afdelingsberetning fremgår den risikoklassifikation med risikoindikatoren fra dokumentet Central Investorinformation: Lav risiko Høj risiko Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. 4

5 Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering Afdelingens placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år. Store historiske udsving er lig høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6-7). 1 Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant. Placeringen kan ændres med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Risici knyttet til investeringsmarkederne Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Etik Invest investerer overordnet ud fra en midt ad vejen linie : der satses ikke på at opnå afkast, der er højere end almindeligt for afdelingens investeringsområde, men til gengæld satses der på at undgå lavere afkast end tilsvarende afdelinger i andre investeringsforeninger. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes investeringspolitikker, foreningens interne kontroller og lovgivningens krav om risikospredning. Etik Invest anvender ikke afledte finansielle instrumenter (derivater). Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Etik Invest forsøger ikke at danne sig et fremtidsbillede af f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold, idet afdelingernes investeringsbeslutninger er bestemt af de klart fastlagte rammer for afdelingernes investeringsbeslutninger. Som det fremgår af afdelingsberetningerne senere i årsrapporten, er der for hver anført et benchmark. Det er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den pågældende afdeling investerer. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger. I begge Etik Invest afdelinger er investeringsstrategien passiv 2, hvilket betyder, at investerin- 1 Risikoindikatortal af den her anvendte type er for aktieafdelinger stærkt påvirket af kursdykket i Hvis årene blot byder på stagnation vil risikoindikatoren vise et markant lavere niveau. 2 Målet med afdelinger, som følger en aktiv investeringsstrategi, er at opnå et afkast, der er højere end afkast på det respektive benchmark. Når investeringsstrategien er aktiv forsøger man at finde de bedste investeringer for at give det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. gerne er sammensat, så de følger det valgte indeks, dog med mindre modifikationer især med henblik på begrænsning af kreditrisikoen, ikke mindst ved lovgivningens krav til spredning, og for Etik Invests vedkommende at stræbe efter lave omkostninger. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. For afdeling Nordiske Aktier er der et indeks, det er velegnet at holde afdelingens resultat op imod. I afdeling Danske Obligationer er der fastsat begrænsning på varighed (rentefølsomhed). Foreningen er ikke bekendt med noget helt velegnet indeks, men der er for orienteringens skyld vist et indeks, der produceres af Danske Bank. Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes på at udvikle systemerne, og der stræbes efter at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden et informationssystem, som sikrer at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene. Er der områder, der udvikler sig utilfredsstillende, drøfter bestyrelsen, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. På IT-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsrammer at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne skal løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. For yderligere omlysninger om de enkelte afdelinger henvises til afdelingsberetningerne i det følgende og til Central Investorinformation for de pågældende afdelinger, samt til prospektet og Etik Invests én-sides resumé om foreningen. Disse dokumenter kan downloades fra dk. 5

6 Generelle risikofaktorer Enkeltlande Ved investeringer i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, ligger der en risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investeringer alene i enkeltlande/-markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Endelig giver investeringer i udlandet en valutaeksponering, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Valuta Investeringer i udenlandske værdipapirer giver en eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdelinger, som investerer i danske aktier eller obligationer, har ingen direkte valutarisiko, mens afdelinger som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. Selskabsspecifikke forhold Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da en afdeling på investeringstidspunktet kan investere op til 10 pct. i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier og obligationer. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Forventninger til 2012 Udviklingen i verdensøkonomien har siden 2008 været præget af negative elementer, herunder betydelig usikkerhed med hensyn til den fremtidige udvikling. Udviklingen udsprang i USA især som følge af lavrentepolitik og excesser omkring ydelse og videresalg af boliglån, muliggjort af uvilje mod offentligt tilsyn og regulering. I Europa forstærkedes krisen af lempelig finanspolitik, der især i Sydeuropa førte til uholdbare offentlige underskud og gældsætning. I foråret 2011 indtrådte dog en bedring af stemningen på de finansielle markeder, men offentlig gældskrise især i Grækenland skabte ny usikkerhed om holdbarheden i opsvinget, hvorfor aktiekurserne resten af 2011 faldt. Efter overgangen til 2012 har der været mindre indikationer på en vending i den realøkonomiske udvikling. Endvidere har arbejdet med etablering af et forstærket grundlag for finanspolitikken i euro-landene tillige med nogle andre EU-lande tillige med målrettede pengepolitiske lempelser især Den Europæiske Centralbanks tilbud om at yde de private banker 3-årige lån mod sikkerhed i bankernes udlån bidraget til en tydelig forbedring af stemningen på de finansielle markeder med stigninger i aktiekurser og tydelige fald i renterne for statsobligationer fra lande med krise i de offentlige finanser, specielt sydeuropæiske lande. Ved færdiggørelsen af nærværende beretning i første halvdel af marts 2012 er der mange tegn på, at indsnævring af væsentlige usikkerhedselementer ser ud til at bane vejen for en svag positiv økonomisk udvikling gennem 2012 men der er fortsat en risiko for tilbagesving. Foreningsforhold Ved den ordinære generalforsamling i april 2011 blev Flemming Farup, fhv. afdelingschef i Nationalbanken, Niels Ravn og Ejvind Sandal genvalgt til bestyrelsen. Førstnævnte blev på det efterfølgende bestyrelsesmøde valgt til formand. Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 17. april 2012 kl. 17 på foreningens adresse: Højbro Plads 6, 1200 København K. Regnskabsmæssige oplysninger for begge afdelinger under ét Nettoresultat tkr Medlemmernes formue ultimo året tkr. Lovpligtig revision 75 tkr. Lønninger 59 tkr. 3 Den samlede personaleindsats svarede til ca. 1½ heltidsårsværk Usikkerhed ved indregning Foreningens værdipapirbeholdninger er alle børsnoterede, hvorfor der ikke har været usikkerhed ved indregning og måling Videnressourcer Der vurderes ikke at være videnressourcer, der vil være af særlig betydning for den fremtidige indtjening 3 Bestyrelsen og direktionen har ikke modtaget aflønning. 6

7 Etiske retningslinier 4 Investeringsforeningen Etik Invest benytter kriterier for (A) sociale forhold, (B) miljømæssige forhold og (C) branchekriterier, der redegøres for i det følgende. (A) Med hensyn til sociale forhold vurderes virksomhedernes overholdelse af nogle af FN's centrale menneskerettighedskonventioner. Det gælder: - Misbrug af børnearbejde (FN s Børnekonvention 32, ILO s konvention nr.138 om minimumsalder samt ILO s konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde). - Tvangsarbejde (ILO s konvention (nr. 29) om tvangsarbejde og ILO s konvention (nr. 105) om afskaffelse af tvangsarbejde). - Diskrimination på grund af køn, race eller religion (FN s deklaration om menneskerettigheder, 2 og 23, ILO s konvention nr. 111 om diskrimination samt ILO s konvention nr. 100 om ligeløn). - Foreningsfrihed (FN s deklaration om menneskerettigheder 23 samt ILO s konvention nr. 87 om organisa-tionsfrihed og ILO s konvention nr. 98 om organisationsret og kollektiv forhandlingsret). - Korruption (Kapitel 6 i OECD's retningslinier til multinationale virksomheder). (B) Udgangspunktet for vurderingen af virksomhedernes miljømæssige forhold er: - Arbejdsmiljø (ILO s konvention om sundhed og sikkerhed, ILO s konvention om minimumsløn, ILO s konvention om arbejdstider; også kaldet sweatshops). - FN s konvention om bevarelse af den biologiske mangfoldighed, herunder bioteknologisk sikkerhed. 4 Mange, som har et skævt øje til etiske investeringer, baserer sig på det teoretisk prægede argument, at hvis man udelukker selskaber, så går man glip af mulige høje afkast. Argumentet har desværre gennem adskillige år stået ret uimodsagt i det offentlige rum, fx synes kun få at have bemærket, at Pensionsmarkedsrådet (med repræsentanter for pensionskasser og pensionsforsikringsselskaber) i november 2007 udgav en rapport, hvori der anføres: Samtidig finder flere pensionsinstitutter, at etiske investeringer giver et afkast, som er mindst lige så godt som markedet generelt, hvis ikke bedre. I pressemeddelelsen anførtes: Analysen taler efter Pensionsmarkedsrådets opfattelse for, at der kan anlægges en etisk profil, samtidig med at pensionsinstitutterne skal opfylde lovgivningens krav til størst muligt afkast. Det er nemlig ingenlunde givet, at man får højere afkast ved også at investere i uetiske selskaber. For det første kan man ikke på forhånd vide, om disse selskaber klarer sig bedre end selskaber, som lever op til etiske kriterier. For det andet vil anvendelse af selv skrappe etiske kriterier kun indebære en moderat indsnævring af investeringsmulighederne. For det tredje vurderer flere pensionsinstitutter, at etiske overvejelser hos de virksomheder, der investeres i, har en positiv betydning for virksomhedens værdi og dermed afkastet af pensionsinstituttets investering. - FN s Montrealprotokol om forhold, der reducerer ozonlaget. - FN s rammekonvention vedrørende klimaforandringer; herunder Kyotoprotokollen. (C) Hvad angår branchekriterier afstår Etik Invest fra at investere i aktier, hvor 5% eller mere af omsætningen hidrører fra våben- og tobaksindustri. Almennyttige foreninger, som Etik Invest har aftaler med ADHD-foreningen AIDS-Fondet Amnesty International Astma-Allergi Forbundet Børns Vilkår Børnenes Kontor Caritas Danmark Dansk Epilepsiforening Dansk Røde Kors Danske Døves Landsforbund Kirkens Korshær Landsforeningen LEV Menighedsfakultetet Red Barnet Scleroseforeningen U-landsorganisationen IBIS UNICEF Danmark WWF Verdensnaturfonden Foreningsoplysninger Foreningens adresse Højbro Plads 6, 1. sal, 1200 København K. Telefon: Telefax: Revision Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerskab Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg. Depotselskab Nykredit Bank A/S Registreringsnumre CVR NR: , Finanstilsynet: Den Etiske komité nedsat af bestyrelsen som rådgiver for denne Lars Tybjerg, formand, Erik Merlung, pens. statsadvokat, og psykolog, cand.pæd.psych. Ole Kyed, souchef Lyngby-Taarbæk Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og tidl. formand for UNICEF. Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv Bestyrelse Flemming Farup, formand, cand. jur., pens. afdelingschef Nationalbanken. Niels Ravn, næstformand; cand. oecon., pens. koncerndirektør i VKR Holding A/S, 7

8 formand for bestyrelsen i GlobalConnect A/S; medlem af bestyrelsen i: Pace Invest A/S og L5 Invest A/S. Ejvind Sandal Advokat, Sandals Bureau, Base- Camp, Højbro Plads 6, 1. sal, 1200 København K. Formand for bestyrelsen i: Agro-Ferm A/S, Dansk Overflade Teknik A/S, DBK Bogdistribution Fond, F.E. Bording, Jiwe Varmförzinkning A/B, Vald. Birn Holding A/S, herunder koncernselskaber, Øresund Healthcare Management, A/S Jysk Fynsk Kapital A/S, herunder koncernselskaber, Hvassfonden, Den Faberske Fond og Withfonden samt Alkoholreklamenævnet og Læskedrikkereklamenævnet; medlem af bestyrelsen i: Inret A/S, K.W.Bruun Logistik A/S, K.W. Bruun Logistik AB, Interdan Support A/S, Lindenborg Gods A/S, Pro Venezia Komiteen (forening); ejerskaber og direktørpost: udgiver af The Copenhagen Post og direktør i MHS Trading A/S. Direktion Lars Tybjerg, cand. polit., pens. direktør fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Medlem af bestyrelsen i: Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Air Greenland A/S. III. Afdelingsberetninger Afdeling Danske Obligationer Afdelingens profil Børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret januar 2001 Risikoklasse: 3 Nominel størrelse pr. bevis: 10 kr. ISIN-fondskoder og forslag om udlodning for 2011: DK Danske Obligationer, Vælger, 0,15 kr. og 0,07 kr. i bidrag til almennyttige foreninger, DK Danske Obligationer, Special, 0,22 kr Nøgletal Årets afkast i pct.: 5,72 Benchmark for afkast: 6,0 5 Sharpe Ratio: 0,79 Standardafvigelse: 2,73 Omkostningsprocent: 1,22 Årets omkostninger i pct.: 1,47 Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens generelle afsnit ovenfor om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risiko- 5 Da investeringspolitikken ikke baseres på forventninger om renteudviklingen, men på en varighed på 4 år +/- ½ år, er der egentlig ikke behov for et benchmark, men til en orienterede sammenligning er anført afkast for Danske Invest Dannebrog, der udover stats- og realkreditobligationer også investerer i erhvervsobligationer, hvor afkast og risiko er højere. faktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Risikoprofil m.v. Afdelingen investerer ud fra et princip om risikospredning i danske stats- og realkreditobligationer. Varigheden for beholdningen tillades kun at bevæge sig i et bånd på plus/minus ½ år omkring 4 år, undtagelsesvist for en periode på op til 6 måneder ned til 3 år, se i øvrigt prospekt på denne måde sigtes der mod at opnå indtægt på det midterste stykke af rentekurven, uden risiko for betydelige kurstab ved rentestigning, men modsvarende uden chance for de rigtig store kursgevinster ved rentefald. Afdelingen rummer to fondskoder: For Vælger ydes et bidrag på 0,75% af bevisernes værdi ultimo hvert år - når årets afkast har været min. 0,75% - til de almennyttige og humanitære organisationer, som Etik Invest har aftale med og som ejerne af investeringsbeviserne har valgt. For fondskode Special udbetales tilsvarende beløb til ejeren. Særlige risici Obligationsmarkedet Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, herunder renteudviklingen globalt, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko Renteniveauet varierer fra region til region, og skal ses i sammenhæng med blandt andet inflationsniveauet. Renteniveauet spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer, samtidig med at ændringer i renteniveauet kan give kursfald/-stigninger. Når renteniveauet stiger, kan det betyde kursfald. Begrebet varighed udtrykker blandt andet kursrisikoen på de obligationer, der investeres i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Kreditrisiko Inden for de forskellige obligationstyper statsobligationer, realkreditobligationer, emerging markets obligationer, kreditobligationer osv. er der en kreditrisiko relateret til, om obligationerne modsvarer reelle værdier, og om stater, boligejere og virksomheder kan indfri deres gældsforpligtelser. Etik Invest investerer ikke i obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder, hvorfor der her ikke er risiko ved, at udsteder får forringet sin ra- 8

9 ting og/eller ikke kan overholde sine forpligtelser. Udviklingen i 2011 Afdelingen gav i 2011 et afkast på 5,72 pct., mens sammenligningsafkastet var 6,0 pct. Afdelingens afkast var således tilfredsstillende i forhold til udviklingen i benchmark og har mere end indfriet de forventninger for 2011, der blev angivet i årsrapporten for 2010, nemlig at der ikke var udsigt til kursstigninger, men risiko for et kursfald. Forventninger til afkast for 2012 Gennem 2011 var der tydelige, om end ikke markante kursstigninger, således at renterne blev ganske lave ved udgangen af året. De korte renter blev så lave, at der er svært at forestille sig, at der vil komme yderligere rentefald. Der ses derfor ikke basis for at regne med et afkast, der ligger meget over beholdningens gennemsnitlige rente efter omkostninger på ca. 2 %. På den anden side er det ikke sandsynligt med så meget opsving i samfundsøkonomien, at der viser sig prispres og kursfald. Afdeling Nordiske Aktier Afdelingens profil Børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret januar 2011 Risikoklasse: 7 Nominel størrelse pr. bevis: 10 kr. ISIN-fondskoder og forslag om udlodning for 2011: DK Nordiske Aktier, Vælger, 0,00 kr. og 0,00 kr. i bidrag til almennyttige foreninger, DK Nordiske Aktier, Special, 0,00 kr. Nøgletal Årets afkast i pct.: -14,15 Benchmark for afkast: -17,22 Sharpe Ratio: 0,76 Standardafvigelse: 21,38 Omkostningsprocent: 1,38 Årets omkostninger i pct.: 2,00 Indledning Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens generelle afsnit ovenfor om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Risikoprofil m.v. Afdelingen investerer ud fra et princip om risikospredning i nordiske aktier. Udgangspunktet for sammensætningen af beholdningen er vægtgrundlaget for indekset VINX30, der består af de 30 største nordiske aktier. Der sigtes således ikke mod at opnå særlige gevinster ved udvælgelse af enkeltaktier, men på at følge den almindelige markedsudvikling med en spredning på erhvervssektorer, der er større end ved investering alene i fx danske aktier. Endvidere er risikoen for at blive ramt af stærke virkninger fra enkeltpapirer meget begrænset. Der er enkelte modifikationer med henblik på ikke mindst på at holde handelsomkostningerne på et lavt niveau. Alle handler skal sigte mod, at andelen af den pågældende aktie kommer nærmere ved vægten i vægtgrundlaget, dog under iagttagelse af lovgivningens maksima på 10% for enkeltaktier og 40% for aktieposter mellem 5 og 10%. Med hensyn til at se til, at de selskaber, der investeres i, lever op til foreningens etiske kriterier følges løbende rapporter i pressen og andre medier, ikke mindst fra DanWatch, SwedWatch og BankWatch, der er såkaldte non-governmental organisations. Herudover har Etik Invest besluttet én gang årligt at sikre sig, at de selskaber, der indgår i foreningens beholdning også indgår i en eller flere af de beholdninger, der ejes af de meget store investorer i Sverige og Norge, som er kendt for med nidkærhed at sørge for, at etiske kriterier overholdes. Det drejer sig ikke mindst om arbejdsmarkedspensionsfondene i Sverige, Svenska Kyrkan og Statens Pensjonsfond i Norge (der består af det tidligere folketrygfondet og petroleumsfonden). Hvis der skulle opstå spørgsmål, hvor bestyrelsen finder, at det vil være en fordel med en yderligere behandling, vil bestyrelsen søge råd hos foreningens etiske komite. Det er aftalt med komiteen, at der holdes to årlige møder og at der kan holdes ekstraordinære møder, hvis der skulle vise sig behov herfor. Særlige risici herunder forretningsmæssige og finansielle risici Da afdelingen investerer i aktier har afdelingen en forretningsmæssig risiko. Den består hovedsageligt af en generel markedsrisiko, en aktierisiko på den enkelte virksomhed samt en valutarisiko mht. svenske og norske kroner, mens risikoen på euroen, der anvendes i Finland, må vurderes som meget lille, da den danske krone følger euroen tæt. Udsving på aktiemarkedet Aktiemarkeder kan svinge meget og kan falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en re- 9

10 aktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Risikovillig kapital Afkastet kan svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital til f.eks. udvikling af nye produkter. En del af en afdelings formue kan investeres i virksomheder, hvis teknologi er helt eller delvist nye, og hvis udbredelse kommercielt og tidsmæssigt kan være vanskelig at vurdere. Udviklingen i 2011 Afdelingen gav i 2011 et afkast på -13,83 pct., mens benchmark viste -17,22 pct. I årsrapporten for 2010 blev det ikke forudset, at der fra det tidligere forår ville vise sig svækkelse af aktiemarkederne, således at benchmarkindekset viste et fald på knap 25% ved udgangen af september. Siden da har der været en mere positiv udvikling, omend på en ustadig og usikker måde. Afdelingen levede således ikke op til forventninger om en positiv udvikling i 2011, men afkastet var dog tilfredsstillende set i forhold til udviklingen i benchmark. Forventninger til afkast for 2012 Som nævnt i fællesafsnittet er der ved færdiggørelsen af nærværende beretning i første halvdel af marts 2012 mange tegn på, at indsnævring af væsentlige usikkerhedselementer ser ud til at bane vejen for en svag positiv økonomisk udvikling gennem 2012 med opgang i aktiekurserne men der er fortsat en risiko for tilbagesving. 10

11 Årsregnskab Fællesnoter 1. Regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Regnskabspraksis er i forhold til tiden før 1. januar 2006 ændret med henblik på at sikre overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 723 af 7. juli 2005 om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger, tillige med de tilhørende Bemærkninger af 7. juli Om indregning og målegrundlag Indtægter og omkostninger er periodiseret og resultatopgørelsen indeholder således de beløb, der kan henføres til regnskabsåret. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles finansielle aktiver og forpligtelser til dagspris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet i det følgende for hver regnskabspost. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået seneste på balancedagen. Der indgår ikke afledte finansielle instrumenter i regnskabet. hvorfor der ikke ses at være behov for den i regnskabsbekendtgørelsens 45, stk. 3 foreskrevne procentvise fordeling på børsnoterede instrumenter og tre andre kategorier. Resultatopgørelsen Renter og udbytter Renteindtægter omfatter renter af indestående i depotselskabet og af obligationer. De indregnede aktieudbytter er de i året deklarerede udbytter. Kursgevinster og tab I det regnskabsmæssige resultat indgår såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-tab. De realiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem salgsværdien og værdien primo regnskabsåret henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsåret. De urealiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo regnskabsåret og kursværdien primo regnskabsåret henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsåret. Handelsomkostninger Heri indgår alle direkte omkostninger i forbindelse med handel med finansielle aktiver. Den del af omkostningerne, som er afholdt i forbindelse med køb- /salg af aktiver, der er forårsaget af emission/indløsning, indregnes direkte i formuen. Administrationsomkostninger Afdelingsdirekte omkostninger er de omkostninger, der kan henføres til den enkelte afdeling. Administrationsomkostninger, der ikke kan henføres til den enkelte afdeling, er fordelt mellem afdelingerne i forhold til deres højeste formueværdi i hver af afdelingerne indenfor regnskabsåret, jf. vedtægternes 22. Skat Denne post indeholder udbytteskat og renteskat, som er tilbageholdt i udlandet, og som ikke kan refunderes. Formuebevægelser I formuebevægelserne er indeholdt udlodningsregulering, således at de udlodningspligtige beløb er korrigeret efter udviklingen i cirkulerende mængde. Udlodningsreguleringen beregnes således, at udbytteprocenten er af samme størrelse før og efter emissioner og indløsninger. Til rådighed for udlodning Rådighedsbeløbet til udlodning består af de oven for omtalte poster: renter og udbytter, realiserede nettokursgevinster på obligationer og realiserede nettokursgevinster på aktier ejet i mindre end tre år, med fradrag af handels- og administrationsomkostninger samt formuebevægelserne, jf. de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Beløbet til rådighed for udlodning beregnes som procent af medlemmernes formue ultimo regnskabsåret. Denne beregnede procent nedrundes i overensstemmelse med ligningslovens 16 C til nærmeste kvarte procent med henblik på beregning af minimumsudlodning pr. andel. Forskellen mellem Årets nettoresultat og det samlede udlodningsbeløb tillægges/fradrages formuen. 11

12 Overført til udlodning til næste år består af restbeløbet efter nedrunding af Til rådighed for udlodning. Overført til udlodning fra sidste år består af nedrundingen af udlodningsbeløbet fra sidste år. Balancen Børsnoterede værdipapirer er optaget til børskurs ultimo regnskabsåret. Udenlandske værdipapirer er omregnet efter valutakursen ultimo regnskabsåret. Ved køb eller salg af værdipapirer indgår henholdsvis udgår disse af beholdningen på handelstidspunktet. Værdien af sådanne poster er opført under betegnelsen mellemværende vedrørende handelsafvikling. Nøgletal, definitioner Indre værdi pr. andel Medlemmernes formue/cirkulerende andele ultimo året. Skattemæssig kurs Københavns Fondsbørs officielle kurs ultimo året. Udlodning pr. andel Udlodning pr. andel ultimo året: Udlodning til medlemmerne ultimo/cirkulerende andele ultimo året. Humanitært bidrag Bidrag til almennyttige foreninger, herunder humanitære organisationer, udgør for Etik Invest, Danske Obligationer, Vælger 0,75% af formuen ultimo regnskabsåret, og for Etik Invest, Nordiske Aktier, Vælger, 2,00%, når bidragsbeløb kan rummes inden for årets afkast. For fondskoderne Special udloddes modsvarende beløb til ejerne af investeringsbeviserne. Årets afkast i procent (Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning)/(indre værdi primo året)-1) x 100. Geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning x indre værdi ultimo året/indre værdi umiddelbart efter udlodning. Omkostningsprocent (Årets administrationsomkostninger/medlemmernes gennemsnitlige formue) x 100. Gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. Sharpe Ratio Sharpe Ratio beregnes ved at dividere investeringens merafkast med dens volatilitet/standardafvigelse. Sharpe Ratio måler en investeringsafkast i forhold til dens risiko. Jo større positiv Sharpe Ratio, jo bedre risikojusteret afkast. Ved hjælp af Sharpe Ratio kan investeringer med forskellige risikoniveauer sammenlignes. Der opgøres kun Sharpe Ratio for afdelinger, som har eksisteret i minimum 36 måneder. For afdelinger, der har eksisteret i mindst 60 måneder beregnes Sharpe Ratio på baggrund af udviklingen i de seneste 60 måneder. Omsætningshastighed (Kursværdi af køb + kursværdi af salg)/2)/medlemmernes gennemsnitlige formue. Kursværdi af køb og salg opgøres på baggrund af de realiserede købs- og salgspriser inkl. kurtage. Køb og salg er udelukkende i forbindelse med løbende porteføljepleje. Medlemmernes gennemsnitlige formue opgøres som beskrevet under omkostningsprocenten 2. Væsentlige aftaler Aftaler om depotbankfunktion Foreningen har en depotaftale med Nykredit Bank A/S. Depotbanken forvalter og opbevarer finansielle instrumenter og likvide midler for Foreningen i henhold til lov om finansiel virksomhed 106 samt Finanstilsynets bestemmelser.. 12

13 Afdeling Danske Obligationer Resultatopgørelse Balance kr. Note kr. Note Renter og udbytter AKTIVER 1.1. Renteindtægter Likvide midler I alt renter og udbytter Indestående i depotselskab Kursgevinster og -tab I alt likvide midler Not.oblig. fra danske udstedere Handelsomkostninger Obligationer I alt kursgevinster og -tab Noterede oblig. fra danske udstedere A. I alt indtægter I alt obligationer Administrationsomkostninger B. Resultat før skat Andre aktiver C. Årets nettoresultat Tilgodehavende renter m.m Formuebevægelser: I alt andre aktiver Éngangomkostninger - - Aktiver i alt Udlodningsregulering 19-2 Overført fra sidste år 35 5 PASSIVER I alt formuebevægelser Medlemmernes formue D. Til disposition Til rådighed for udlodning Hensatte forpligtelser (bidrag 2009 hum.org.) 114 Udlodn.af 0,75% bidrag til human.org Udlodn.af 0,75% til beviser "Special" Anden gæld Foreslået udlodning af udbytte Skyldige omkostninger Overført til udlodning næste år 5 37 I alt anden gæld Overført til formuen Passiver i alt NOTER Note 1. Renteindtægter: Note 5. Til rådighed for udlodning Indestående i depotselskab 18 6 Renteindtægter Noterede oblig. fra danske udstedere Realiseret kursgevinst til udlodning I alt renter Adm. omkostninger til modregning i udlodning Note 2. Kursgevinster og -tab: Udlodningsregul. ved emission/indløsning 19-2 Realiseret kursgevinst 63 0 Udlodning overført fra sidste år 36 5 Urealiseret kursgevinst I alt til rådighed for udlodning, brutto Bruttohandelsomkostn Udlodn.af 0,75% til human.org.og til Special beviser Kursgevinst./tab I alt til rådighed for udlodning, netto Note 3. Handelsomkostninger: Bruttohandelsomkostninger 6 1 Note 6. Beholdningsoversigt Der henvises til næste side Dækket ved emis/indløsn.indtægter -3 0 Note 7. Medlemmernes formue I alt handelsomkost. ved løbende drift 3 1 Cirk. Cirk. For- For- Note 4. Administrationsomkostninger: bevis. bevis. mue- mue- Afdelingsdirekte stk stk værdi værdi Gebyrer til depotselskab Medlemmernes formue primo Andre omk. i forb.med formueplejen Udlodning vedr. året før Øvrige omkostninger 0 0 Emissioner i året I alt opdelte administrationsomkostn Indløsninger i året Andel af fællesomkostninger Nettoemis.tillæg og -indløs.fradrag Honorar til bestyrelse - - Handelsomk. dækket ved Løn til direktion - - emissions- og indløsningsindtægter Løn til personale Korrektion Honorar for lovpligtig revision Regulering af udlod. ved emiss. og indløs Andre honorarer til revisor 12 0 Overført til udlodning fra sidste år Andre omk. i forbind.med formueplejen Overført til udlodning næste år Øvrige omkostninger 4 84 Foreslået udlodn. af udbytte samt bidrag I alt opdelte administrationsomkostn Overført fra resultatopgørelsen I alt administrationsomkostninger I alt medlemmernes formue ultimo Ved udarbejdelsen af grundlaget for årsregnskabet for 2010 skete en fejl ved opgørelsen af Tilgodehavende renter ultimo 2010, således at beløbet blev 197 tkr. for højt, hvilket nu er korrigeret tillige med modsvarende for Medlemmernes formue. 13

14 Hoved- og nøgletal for afdeling Danske Obligationer Korr a ) Nettoresultat (1.000 kr.) Formue ultimo året (1.000 kr.) b ,75% bidrag til hum.or g. (1.000 kr.) ,75% udlodn.til Special beviser (tkr.) Cirkulerende andele (stk.): 132 Fondskode Vælger Fondskode Special Cirkulerende andele i alt (stk.) Indre værdi (kr. pr. andel) 9,59 9,87 9,89 9,68 1b 9,90 Skattemæssig kurs (kr. pr. andel) 2 9,62 9,85 9,98 9,72 9,88 Udbytte (kr. pr. andel) 0,200 0,225 0,375 0,325 0,150 Heraf Kapitalindkomst 0,200 0,202 0,177 0,256 0,1496 Skattefri indkomst 0,000 0,023 0,198 0,069 0,0004 Pensionsskattepligtigt 0,200 0,000 0,000 0,000 0,0000 Humanitært bidrag (kr. pr. andel) 3 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Udlodning i alt 0,27 0,30 0,45 0,40 0,22 Omkostningsprocent 1,05 1,03 1,39 1,28 1,22 Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) 1,20 1,23 1,30 1,47 Årets afkast i pct. 1,32 5,61 3,29 3,87 5,72 Benchmark for årets afkast 4 4,27 8,50 5,10 5,35 6,00 Standardafvigelse 5 år 2,93 3,44 3,51 3,15 2,73 Sharpe ratio 0,19-0,37-0,38 0,12 0,79 Omsætningshastighed 2,32 0,28 0,36 0,09 0,01 1a ) I 2008 påbød Fondsrådet investeringsforeningen af udsende "Korrigerende/supplerende information til Årsrapporten for 2007" vedrørende fejl i behandlingen af handelsomkostninger, som indebar en forbedring på 2 tkr. af posten "I alt kursgevinster og -tab" og dermed af de følgende sumtal i resultatopgørelsen. 1b ) Ved udarbejdelsen af grundlaget for årsregnskabet for 2010 skete en fejl ved opgørelsen af Tilgodehavende renter ultimo 2010, således at beløbet blev 197 tkr. for højt, hvilket nu er korrigeret tillige med modsvarende for Medlemmernes formue og indre værdi ultimo. 2 ) De på Københavns Fondsbørs noterede ultimokurser - der anvendes af skattemyndighederne - er de kurser, der senest er handlet til, uanset tidspunkt. 3 ) 0,75% udlodning til beviser i fondskode Special er af samme størrelse. 4 ) Da investeringspolitikken ikke baseres på forventninger om renteudviklingen, men på en varighed på 4 år +/- ½ år, er der egentligt ikke behov for et benchmark, men til sammenligning er anført Danske Invest Dannebrog, der udover stats- og realkreditobligationer også investerer i erhvervsobligationer, hvor afkast og risiko er højere. Afd. Danske Obligationer beholdninger ultimo 2010 og 2011 Nom. beholdning tkr. Ultimo 2010 Ultimo 2011 Værdi af beholdning tkr. Andel, pct. Nom. beholdning tkr. Børskurs Værdi af beholdning tkr. ISIN Børskurs 4% Nordea Kredit OA 2038 DK , , , ,1 2% Skibskreditfond 2013 DK , , , ,4 2% Skibskreditfond 2015 DK , , , ,6 3% BRFkredit 321.B RTL 2012 DK , , , ,2 4% Reakkredit Danmark 2018 DK , , , ,1 2% Nykredit INK 90D STL 2014 DK , , , ,7 I alt fastforrent. realkreditobligationer , ,1 4% Stat 2015 DK , , , ,3 7% Stat 2024 DK , , , ,4 I alt fastforrentede statsobligationer , ,7 I alt obligationer , ,9 Likvide midler , ,1 I alt obligationer og likvide midler , ,0 Andel, pct. 14

15 E:\Aarsrapport2011finalSide15AktResulBalance.xls Afdeling Nordiske Aktier Resultatopgørelse Balance kr. Note kr. Note Renter og udbytter AKTIVER 1.1. Renteindtægter Likvide midler 1.3. Udbytter Indestående i depotselskab I alt renter og udbytter I alt likvide midler Kursgevinster og -tab 2.2. Kapitalandele Kapitalandele 2.7. Handelsomkostnimger Noterede aktier fra danske selskaber I alt kursgevinster og -tab Noterede aktier fra udl. selskaber A. I alt indtægter I alt kapitalandele Administrationsomkostninger Andre aktiver B. Resultat før skat Andre tilgodehavender Skat I alt andre aktiver 0 0 C. Årets nettoresultat Formuebevægelser: Aktiver i alt Udlodningsregulering -6 1 Overført fra sidste år PASSIVER I alt formuebevægelser Medlemmernes formue D. Til disposition Til rådighed for udlodning Hensatte forpligtelser Udlodn.af 2% bidrag til human.org Udlodn.af 2% til beviser "Special" Anden gæld Foreslået udlodning af udbytte Skyldige omkostninger Overført til udlodning næste år I alt anden gæld Overført til formuen Passiver i alt NOTER NOTE 1. RENTEINDTÆGTER: NOTE 6. TIL RÅDIGHED FOR UDLODNING Indestående i depotselskab 3 7 Renter og udbytter I alt renter 3 7 Ikke refunderbare udbytteskatter NOTE 2. UDBYTTER: Realiseret kursgevinst til udlodning Noterede aktier fra danske selskaber Adm. omkostninger til modregning i udlodning Noterede aktier fra udenlandske selskaber Udlodningsregul. ved emission/indløsning -6-6 I alt udbytter Udlodning overført fra sidste år NOTE 3. KURSGEVINSTER: I alt til rådighed for udlodning, brutto Kapitalandele: Udlodn.af 2,0% til human.org.og til Special beviser Noterede aktier fra danske selskaber I alt til rådighed for udlodning, netto Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kursgevinst og -tab før handelsomk NOTE 7. BEHOLDNINGSOVERSIGT: Der henvises til næste side. NOTE 4. HANDELSOMKOSTNINGER: Bruttohandelsomkostninger NOTE 8. MEDLEMMERNES Dækket ved emissions- og indløsn.indtægter -4-4 FORMUE: Nord. Nord. Nord. Nord. I alt handelsomkost. ved løbende drift Cirk. Cirk. For- Forbevis. bevis. mue- mue- NOTE 5. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 1.000stk stk. værdi værdi Afdelingsdirekte Medlemmernes formue primo Gebyrer til depotselskab Udlodn.sidste år vedr.cirk.beviser Andre omk. i forbindelse med formueplejen Emissioner I alt direkte administrationsomkostninger Indløsninger Andel af fællesomkostninger Nettoemis.tillæg og -indløs.fradrag Honorar til bestyrelse - - Handelsomk. dækket ved - Løn til direktion - - ved emissions/indløsningsindtægter Løn til personale Fusionsomkostninger Honorar for lovpligtig revision Udlodningsregulering ved emiss. og indløs Andre honorarer til revisor 25 0 Overført til udlodning fra sidste år Andre omk. i forbindelse med formueplejen Overført til udlodning næste år Øvrige omkostninger Foreslået udlodn.af udbytte og 2% udlodn I alt opdelte administrationsomkostninger Overført fra resultatopgørelsen I alt administrationsomkostninger I alt medlemmernes formue ultimo

16 Afd. Nordiske Aktier beholdninger ultimo 2010 og ultimo 2011 Valuta Ultimo 2010 Ultimo 2011 Valutakurs Børskurs Antal Værdi kr Andel i pct. Valutakurs Børskurs Antal Sektor/GICS nr. ISIN Olie og gas Seadrill/Norge BMG7945E1057 NOK 95,34 197, ,7 95,88 199, , StatOil/Oslo NO NOK 95,34 138, ,0 95,88 153, ,5 I alt olie og gas , ,3 Materialer Yara Intern./Norge NO NOK 95,34 336, ,2 95,88 239, , SCA B/Stockholm SE SEK 82,70 106, ,5 83,42 102, , UPM-Kymmene/Helsinki FI EUR 745,44 13, ,2 743,42 8, ,8 I alt materialer , ,8 Industri, transport Assa Abloy B/Sverige SE SEK 82,70 189, ,6 83,42 172, , Vestas Wind Systems DK DKK 100,00 176, ,3 100,00 62, , ABB/Stockholm CH SEK 82,70 151, ,5 83,42 129, , Volvo B/Stockholm SE SEK 82,70 118, ,3 83,42 75, , Sandvik/Stockholm SE SEK 82,70 131, ,3 83,42 84, , Atlas Copco A/Stockholm SE SEK 82,70 169, ,8 83,42 148, , SKF B/Sverige SE SEK 82,70 191, ,2 83,42 145, , A.P. Møller - Mærsk B DK DKK 100, , ,5 100, , ,3 I alt industri, transport , ,3 Forbrugsgoder Electrolux B/Sverige SE SEK 82,70 191, ,6 83,42 109, , H & M B/Stockholm SE SEK 82,70 224, ,8 83,42 221, , Carlsberg B DK DKK 100,00 558, ,5 100,00 405, ,3 I aæt forbrugsgoder , ,1 Sundhedsprodukter Novo Nordisk A/S B DK DKK 100,00 629, ,7 100,00 660, , Astra Zeneca/Stockholm GB SEK 82,70 309, ,5 83,42 316, ,4 I alt sundhedsprodukter , ,7 Finans Danske Bank DK DKK 100,00 143, ,0 100,00 72, , DNBNOR/Oslo NO NOK 95,34 81, ,1 95,88 58, , Nordea/Stockholm SE SEK 82,70 73, ,3 83,42 53, , SEB A/Stockholm SE SEK 82,70 56, ,8 83,42 40, , SHB A/Stockholm SE SEK 82,70 214, ,8 83,42 181, , Swedbank/Stockholm SE SEK 82,70 93, ,0 83,42 89, , Sampo/Helsinki FI EUR 745,44 20, ,4 743,42 19, ,0 I alt bank og forsikring , ,9 Informationsteknologi Nokia/Helsinki FI EUR 745,44 7, ,4 743,42 3, , Ericsson B/Stockholm SE SEK 82,70 78, ,1 83,42 70, ,8 I alt informationsteknolgi , ,8 Teleservice TeleNor/Oslo NO NOK 95,34 94, ,7 95,88 97, , TeliaSonera/Stockholm SE SEK 82,70 53, ,8 83,42 46, ,1 I alt teleservice , ,8 Forsyningsvirksomheder Fortum/Helsinki FI EUR 745,44 22, ,9 743,42 16, ,6 1 I alt børsnoterede aktier , ,5 Likvide midler 998 3, ,5 I alt aktiver , ,0 1 Geografisk fordeling: Danmark , ,5 Sverige , ,1 Norge , ,6 Finland , ,8 Værdi kr Andel i pct. Hoved- og nøgletal for Nordiske Aktier ) ) Nettoresultat (1.000 kr.) Formue ultimo året (1.000 kr.) % bidrag til hum.or g (1.000 kr.) % udlodn.til Special beviser (tkr) Cirkulerende andele (stk.): Fondskode Vælger Fondskode Special Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi (kr. pr. andel) 10,90 5,15 6,91 8,76 7,29 Skattemæssig kurs (kr. pr. andel) 3a 10,88 5,16 3,99 3b) 7,23 Udbytte (kr. pr. andel) 1,25 0,175 0,0910 0, Heraf Kapitalindkomst 0,01 0,012 0,0032 0, Aktieindkomst 1,24 0,163 0,0878 0, Humanitært bidra g (kr. pr. andel) 4 ) - - 0,1371 0, Omkostningsprocent 1,70 2,40 1,39 1,28 1,38 Årets Omkostninger i Procent ( ÅOP) 2,06 2,71 1,48 2,00 Årets afkast i % 0,94-45,78 38,62 30,66-14,15 Benchmark for årets afkast 6,80-52,25 33,32 29,86-17,22 Standardafvigelse (5 år) 11,78 18,45 21,16 26,22 21,38 Sharpe Ratio 0,95-0,21 0,00-0,02 0,76 Omsætningshastighed 0,88 0,31 0,02 0,02 0,01 1 ) I 2008 påbød Fondsrådet investeringsforeningen af udsende "Korrigerende/supplerende indformation til Årsrapporten for 2007" vedrørende fejl i behandlingen af handelsomkostninger, som indebar en forbedring på 9 tkr. af posten "I alt kursgevinster og -tab. 2) Afd. Verden blev den fusioneret med afd.nordiske Aktier som fortsæt. afd., der tilførtes en medlemsformue på t.kr. og andele. 3 ) De på Københavns Fondsbørs noterede ultimokurser - der anvendes af skattemyndigehderne - er de kurser, der er handlet til, uanset tidspunkt. 4 ) For investeringsbeviser i fondskoden "Vælger" udbetales bidrag til almennyttige foreninger, mens det tilsvarende beløb for "Special" udbetales til ejerne. 16

Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30

Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30 Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30 Ultimo Offentliggjort Indre Værdi/ Udlodning, kr. 1,2 Afdeling Danske Obligationer Indre Værdi + geninvestering af udlodning i året, kr. Afkast i

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Investeringsforeningen Etik Invest. Årsrapport 2008

Investeringsforeningen Etik Invest. Årsrapport 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Årsrapport 2008 1.januar 31. december 2008 INDHOLD Ledelsespåtegning.. 2 Revisionspåtegning. 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis. 7 Etik Invest

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsforeningen. Etik Invest. Årsrapport 2006

Investeringsforeningen. Etik Invest. Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Etik Invest Årsrapport 2006 1. januar - 31. december 2006 INDHOLD Årsrapport 2006 Påtegninger 3 Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 23. marts 2007

Årsregnskabsmeddelelse 23. marts 2007 Investeringsforeningen Etik Invest Højbro Plads 6, 1200 København K. Tel 3393 3391 Fax 3314 7949 www.etikinvest.dk info@etikinvest.dk Den 23. marts 2007 Årsregnskabsmeddelelse 23. marts 2007 Året i hovedpunkter

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf Fax

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf Fax Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/IP K E N D E L S E afsagt den 6. februar 2007 KLAGER: INDKLAGEDE: Danske Invest KLAGEEMNE: LEDETEKST: Udbytte og afkast. Indsigelse

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Årsrapporterne er godkendt af revisor uden anmærkninger, og jeg vil gennemgå udvalgte hovedtal fra årsregnskaberne.

Årsrapporterne er godkendt af revisor uden anmærkninger, og jeg vil gennemgå udvalgte hovedtal fra årsregnskaberne. Bilag 2 Direktionens beretning for 2014 på generalforsamlingen, den 15. april 2015 Tak for ordet. Resultaterne bag afkastene er beskrevet på siderne 28 til 73 i årsrapporten for Lån & Spar Invest, og siderne

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST, DANSKE OBLIGATIONER PROSPEKT 21. maj 2007 G4:Users:steno:Desktop:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ProspektObligationer070521final.doc . Afdeling Etik

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014 Dansk Revision Tønder I/S Registreret revisionsinteressentskab Alexandrinevej 1 DK-6270 Tønder toender@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 74 72 37 37 Telefax: +45 74 72 37 57 CVR: DK 33

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2007 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere