BURresumi. 5 års prøv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BURresumi. 5 års prøv"

Transkript

1 BURresumi 5 års prøv

2 5 års prøveeftersyn B UR har afsluttet et forsøgsprojekt vedrørende 5-års eftersyn med offentliggørelsen af rapporten 'Kvalitetsstyring i byggeriet - 5 års prøveeftersyn; der indeholder konklusionen på en række 5 års prøvesyn, der er blevet gennemført på nogle udvalgte offentlige bygninger og almenrryttige boligbebyggelser samt parcelhuse. Formålet med prøveeftersynet var primært at undersøge, om et 5 års eftersyn kan tilrettelægges i praksis, dvs. om de fleste skader og svigt kan afsløres på dette tidspunkt. Og konklusionen er, at det kan lade sig gøre, men også at omkostningerne ved et sådant eftersyn nok vil være relativt høje. Rapporten konkluderer imidlertid også, at der er konstateret en overraskende stor mængde skader og svigt, og at mange af disse kunne være undgået eller burde være opdaget på et tidligere tidspunkt under byggeriets projektering og udførelse. Ikke mindst derfor kan rapporten med sine mange eksempler på typiske skader og svigt på bygningsdele være nyttig læsning for byggeriets projekterende og udførende. Forsøgsprojektets baggrund I 1982 afgav en arbejdsgruppe nedsat af Byggestyrelsen en redegørelse om standardforbehold om 5" års entreprenøransvar. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter for Byggestyrelsen, Entreprenørforeningen og Håndværksrådet. giverens ansvar for mangler, der ikke er synlige ved afleveringen, ophører senest 5 år efter afleveringsforretningen. Arbejdsgruppen kortlagde i sin redegørelse fordele og ulemper ved et sådant standardforbehold, og konkluderede bl. a., at en anerkendelse af standardforbeholdet om begrænsning af entreprenøransvaret til 5 år indenfor byggeriet har samfundsmæssige fordele, men at det ud fra et bygherresynspunkt kan være betænkeligt at gå med til en isoleret gennemførelse af 5 års reglen. Arbejdsgruppen foreslog derfor, at en 5 års regel blev kombineret med en eftersynsordning indenfor byggeriet inden 5 års fristens udløb. Ved et sådant eftersyn mente arbejdsgruppen, at de fleste mangler og andre svigt i byggeriet kunne opdages, og byggeriet skulle således få en effektiv 5 års eftersyns og forældelsesperiode. For at få belyst brugbarheden af arbejdsgruppens forslag gennemførtes i samarbejde mellem BUR, Byggestyrelsen og Post- og Telegrafvæsenets Bygningstjeneste et prøveeftersyn af et antal bygninger, der havde en alder på ca. 5 år, regnet fra afleveringsforretningen. Forsøgsprojektets formål har således været at undersøge, hvilke skader og svigt, se figur 1, der kan konstateres ved et 5 års eftersyn, for derigennem at få belyst spørgsmålet: Kan et 5 års eftersyn afsløre de fleste skader og svigt i et byggeri? Herudover havde projektet til formål at opsamle erfaringer omkring et 5 års eftersyn med hensyn til administration, tilrettelæggelse, undersø~sesmetoder, tid samt økonomi. Baggrunden for arbejdsgruppens nedsættelse var organisationernes ønske om indførelse af et nyt standardforbehold, gående ud på, at tilbud- Forsideillustration af Nis Bangsbo. De følgende illustrationer viser eksempler på fgl der er registreret under prøveeftersynene. Illustrationerne er fra tidligere udsendte BYG-ERFA blade. Tillagsisolering af skunkvæg er ikke ført uden om varmerør, hvilket kan medføre frostsprængninger.

3 Den praktiske gennemførelse af prøveeftersynet Prøveeftersynet er blevet gennemført på nogle udvalgte offentlige bygninger og almennyttige boligbebyggelser samt parcelhuse. lalt 16 byggerier er blevet synet, fordelt på 3 administrationsbygninger med lagerhal, kontorer og personalefaciliteter 2 boligkomplekser med sædvanlige lejligheder 2 boligkomplekser af henholdsvis klyngehuse og rækkehuse 9 parcelhusbyggerier. Prøveeftersynene er gennemført på 5 niveauer, jfr. figur 2. Prøveeftersynene har omfattet en gennemgående registrering på niveau I suppleret med enkelte stikprøveundersøgelser på niveau II og III. I enkelte tilfælde er der desuden foretaget undersøgelser på niveau IV og V. For de udvalgte byggerier er prøveeftersynene blevet begrænset til følgende bygningsdele: Terrændæk. Støtte- og læmure i terræn. Ydervægge, vinduer og udvendige døre. Indervægge og indvendige døre. Indvendige dæk og trapper. Gulvbelægninger. Altaner og altangange. Udvendige trapper og ramper. Tage. Våde rul Kloak. VVS Røranlæg. Ventilation: Kanaler. adgangsforhold især i boligkomplekserne, dels af beklædninger og afdækninger. Hvor inspektion af bygningsdele krævede demontering af beklædninger m.v., udførtes alene stikprøvevis eftersyn. I hovedsagen er prøveeftersynene gennemført som en visuel inspektion, men som supplement er endvidere i enkelte tilfælde gennemført særundersøgelser, omfattende fx borekerneudtagning, thermografi, neutronmåling af fugt i isolering, TV-inspektion af kloak, laboratorieundersøgelse af udtagne rørstykker samt diverse opbrydninger. Før de enkelte eftersyn blev igangsat, indsamledes projektmateriale i form af tegninger og beskrivelser fra opførelsen af det pågældende byggeri. Det indsamlede materiale anvendtes til planlægning af eftersynet, herunder udfærdigelse af fortrykte checklister til registerering af skader og svigt under eftersynet. For hvert enkelt byggeri afsluttedes eftersynet med udarbejdelse af en registreringsrapport. Registreringsrapporten opdeltes efter bygningsdele i overensstemmelse med BPS's fælles tegningsprincipper, og for hver bygningsdel beskrives udformningen, de registrerede skader og svigt, og årsag og konsekvenser for de enkelte skader og svigt vurderes. De enkelte registreringsrapporter er ikke publiceret og kan ikke rekvireres, men er anvendt som grundlag for udarbejdelse af den endelige projektrapport, der er offentlig tilgængelig. Konklusioner fra de gennemførte prøveeftersyn Selvom prøveeftersynene har indskrænket sig til en gennemgang af 16 udvalgte bebyggelser, må det med den variation i planer, kon- I struktioner og materialer, som forekommer i de undersøgte byggerier antages, at bebyggelserne udgør et repræsentativt udsnit af nyere dansk byggeri. Da yderligere byggerierne var udvalgt uden forudgående kendskab til kvalitet eller tilstand, kan erfaringerne fra prøveeftersynene med en vis ret anses for at have alm~ gyldighed.... D Først og fremmest kan det konstateres, at der ved prøveeftersynene er fundet en overraskende stor mængde skader og svigt - som ovenikøbet for manges vedkommende er velkendte fra tidligere skadesregistreringer. Inventar, elinstallationer, teknikcentraler og en række indvendige finishc~.' -;,; arbejder indgik således ikke i prøve- ~,',~ 1'; :_'."'~' eltersynene. ";:..~~-:.,~s..:.".",.-.,7:-".-~,",-,,~i1".r-:-"""~.- 'l'1in-'~n'\~~>:;"~\:'_~!#~90':i'-p~w:~~~ ~ -_'L..~~,~_~.. :.;j-".~i';~--=,---"j,-==.",-,.c".~'.l-r~.;~~ ;-::"". Som det fremgår affigur 2, blev eftersynet for de eftersete bygningsdeles vedkommeri.de begrænset dels af 7 år gammelt vinduesparti. Tømmerkorkhdi har nedbrudt lodposiog undericarm på grund af uhensigtsmæssig konstruktion og mangelfuld imprægnering.

4 betydelig del af de regi æder og svigt af en sadan strered art, at r'e m" ~~e01,s som mindre rsfulde, men der resterer dog et ret stort antal skader og ;.vlktt som er væsentlige, 10m er ge :>yggeriet og som bør af- r1igt. hjælpes ~: C Det har ligget uden for prøveefrenynenes formal at tage stilling til ansvarsfomoldene ved de konmltercg svigt. Men det kan konstate at Amagerne dels skal gdfuld eller darlig projektering og udførelse, dels er et re ~ sultat af mangelfuldt vedligehold.,. O Mange af de skader og $Vigt, der er konstateret under eftersynene, ~eh~e~æret~daget~erede under byggeriets udf"rel,ved byggeriets aflevenng eller ved udløbet af gsperioden. Især i småhusbyg t!jynes der i vid ud stræknin t være tale om svigt, som t eftersyn kunne have afsløret ved afleveringen. En sætning der går igen og igen i registreringer været o De mange skader og svigt, der er hjndet, viser klart, at indførelse af et eftersyn vil have stor betydoirj,g for bygningers vedligehold Et standsvurderinger - give mulighed for tidlig udbedring af skader svigt me I ~ f' J l Iser i udgifte l senere reparation og vedligeh Det har d l' t uden for proj(' ts formål a an give ræcise tal l besparelser.. C Formålet med prøveeftersynene, har primært været at undersøge, om ftersyn kan tilrettelægges i praksi~ svigt 1 Og ko ringsafmit er: 'Burde have nstateret ved afleveringen'. sig gøre, men... vs om de fleste skader og afsløres på: dette tidspunkt. er, at det kan lade D Der ligger et problem i omkostningerne. t såkaldt generaleftersyn på niveau I med stikprøver på niveau II og III vil kunne gennemføres for en udgift på...i Vindueskonstruktion angrebet af Tømmerkorkhat. Der ses begyndende frugtlegemedannelse Projekt, ~s start bør der fore- nøje granslming af projektet. tages Udførelse siddet kr. pr. ml etageareal, "varende til 0,4-1,2 % af byggeudgiften. Et sådant generaleftersyn vil dog ndre grad kunne afsløre skade svigt i de mere utllgængelinpiele. Et nøjere eftersyn af d1sse områder vil nødvendiggøre en udvidelse af generaleftersynet med underf",.~j~,.. også på niveau IV og V, hvorved omkostningerne meget nemt VJ.1 bbve ceptabelt høje. :::J På den baggrund konkluderer undersøgelsen, at den billigste og mest effektiv~ vej frem er at sætte kraftigere ind med en forebyggende ind sats gennem en bedre kvalitetssty ring af byggeriet og en sikring af byggeriets vedli~ehold. Denne fore ldsats bør især omfatte følgende >mrådcr. U nder arbejdets udføre! foretages en systematisk og dokumenteret kvalitetsstyring. Vedligelwld I forbindelse med byg~riets start bør der udarbejdes pecifikatione-r for bygnmgsdele og matenaler med angivelse af funktionel levetid og nødvendigt vedligehold. Ved bygge- riets Ibrugtagning bør der etableren løbende eftersyn og vedligehold. En effektiv og dokumenteret indsat'! på disse 3 områder vj.1 medføre, at der ved et S-års eftersyn kan fremlægges dokumentation for kvalitetskontrollen under arbejdets udførelse' og for det efterfølgende vedligehold. Der vil hermed være skabt en betrdehg sikkerhed for, at bygningernes tilstand er i orden på j-års tidspunktet. Herved kan S-års eftersynet blive den a&luttende kontrol af, at tinl{ene er i orden, og ikke indled nmgen til en 'ambulancetjeneste', således som undersøgelsen nænnest indicerer vil blive tufældet, såfremt tingenes tilstand ikke ændres. Som skrevet står i forordet til den orte rapport om S-års prøvee tlyn. 'Rapporten er også påmindelse til by~riets parter om, at der stadigvæk er meg,..,. t "'1'lte i form af en bedre kvalil,, ~ større incbats under

5 byggeriets planlægning og udførelse. Byggeskader er ikke blot en risiko ved at prøve noget nyt, men skyldes i for mange tilfælde manglende omtanke, manglende omhu og manglende brug af kendt og som regel let tilgængelig viden'. Figur 1 Definitioner Fey"! Ved en fejl forstås den beslutning og/eller handling der har medført, at et funktionskrav til bygningen eller en bygningsdel ikke er blevet opfyldt. Begrebet fejl omfatter således både beslutningen (uanset hvem, der har truffet den) og dennes gennemførelse. RLlmedannelser opstået som følge af, at gulvkonstruktion og herpå hvilende skillevæg, har såt sig i jvrhold til ydervæg. Svigl Svigt betegner, at materialer, konstruktioner eller bygningsdele i et bygværk savner egenskaber, som efter aftaler eller forudsætninger, efter offentlige forskrifter eller god byggeskik hører med. Svigt omfatter alle sådanne forhold uanset deres årsag. Skade Ved en skade forstås forringelse (brud, lækage, deformation, svækkelse, ødelæggelse etc.) af en bygnings eller bygningsdels brugsegenskaber (incl. udseende og holdbarhed) som følge af et svigt. Falsafslutningen på rulskiftet er nedbrudt bl. a. fordi, der ikke er muret med helt fyldte fuger. Kvalitetsstyring i byggeriet 5 års prøveeftersyn Forsøgsprojektet er med økonomisk støtte fra BUR udarbejdet af: Støttemodtager: Lemming & Eriksson Rådgivende ingeniører NS Lundtoftevej 1 F 2800 Lyngby tlf.: Følgegruppe: Arkitekt m.a.a. Kjeld Nielsen, P&T Kontorchef Flemming Lethan, Byggestyrelsen Sekretariatsleder Flemming Frydendal, BUR Ingeniør Halldor Gudmunsson, TI Lemming & Eriksson (konstruktionsarbejder) Rapport: Forsøgsprojektet er afsluttet med offentliggørelse af BUR-rapporten 'Kvalitetsstyring i byggeriet - 5 års prøveeftersyn', september sider, kr. 100,- incl. moms. ISBN ISSN

6 December Figur 2 Niveauer Ved prøveeftersynet er registreringen af skader og svigt blevet opdelt i følgende 5 niveauer: Niveau I Registrering af skader og svigt, som umiddelbart kan konstateres ved en visuel kontrol af bygværket. Niveau II Registrering af skader og svigt, der er skjult af demonterbare afdækninger (nedhængte lofter, lemme til rørskakter etc.), men som iøvrigt kan konstateres ved en visuel kontrol. Niveau III Undersøgelser foretaget med håndinstrumenter som fx covermeter, træfugtighedsmåler etc. Niveau IV Undersøgelser foretaget med specielt teknisk udstyr uden direkte indgreb i bygværket som fx TV-inspektion af kloak, røntgenmålinger, ultralydmålinger, neutronmålinger. Niveau V Undersøgelser, der kræver indgreb i bygværket og deraf følgende efterreparation som fx udboring af betonkerner, udtagning af rørstykker til laboratorieanalyse, aftagning af facadebeklædninger etc. Nedbrudt tra i ca. 7 år gammelt vindue. Dimensionsændringer i tagunderlaget foranlediget affugtophobning i tagkonstruktionen. BUR/Byggeriets Udviklingsråd BUR/Byggen'ets Udviklingsråd er oprettet ved lov af 19. maj 1971 omfremme af byggeriets udvikling. BUR har til.opgave atfremme foranstaltninger, der kan,ge byggeriets kvalitet og produktivitet samt dets konkurrencedygtighed på et internationalt marked. Som et led i sit arbejde skal BUR bl. a. virke for, at der gennemføres forsøgs- og udviklingsopgaver af betydning for byggeriets udvikling, og at resultaterne heraf udbredes og udnyttes. BUR yder st#tte til gennemførelse affors,gsprojekter både i nybyggeriet og indenfor byfornyelsesområdet. BUR-resumeer, der offentliggøres fra afsluttede forsøg, kan fås gratis ved henvendelse til BUR 's sekretariat. BUR-rapporter, der offentliggøres fra afsluttede fors,g kan købes i Direktoratet for Statens Indkøb, Bredgade 20, 1260 København K samt i Byggecentrums Litteraturtjeneste, Vester VoldgatU 94, 1552 K,benhavn V, tif og gennem boghandlere. Byggeriets Udviklingsråd, ungangstradt 37A, DK-1468 K.benhavn K, tekjqn: KC-84 visaprint as ISSN

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere