Uddrag af overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag af overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F 2012"

Transkript

1

2 Uddrag af overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F 2012 Bygningsoverenskomsten Kapitel 6 Akkord/lønsystemer 31 Akkordgrundlag Akkord 1. Såfremt en af parterne ønsker det, udføres alt nyt arbejde i akkord og betales efter de til enhver tid mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ- Industri-Byg i Danmark gældende prislister samt tilhørende bestemmelser. Glarmesterarbejde 2. Den mellem Glarmesterlauget i Danmark og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark gældende prisliste med tillæg anvendes for udførsel af glarmesterarbejde. Alt nyt bygningsarbejde, hvor akkordprisen inkl. alle tillæg overstiger 400,00 kr., udføres i akkord og betales efter prislisten. Undtaget fra prislisten er inventararbejde (forretningslokaler, banker o. lign.) samt møbelarbejde og industrielt værkstedsarbejde. I sådanne forhold samt i alle øvrige forhold er overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg gældende. Gulvlæggerarbejde 3. Den mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark gældende priskurant med tilhørende bestemmelser for udførelse af gulvlæggerarbejde anvendes. Undtaget fra priskuranten er gulvlæggerarbejde som er omfattet af prislisten mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. I alle øvrige forhold er overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg gældende. 32 Indgåelse af akkord Tildeling 1. Akkordens omfang fastlægges skriftligt, og underskrives af begge parter, før arbejdet påbegyndes, såfremt en af parterne ønsker dette. På tildelingen henvises, så vidt muligt til daterede udleverede tegninger og beskrivelser. En eventuel uenighed om en tildeling, kan fagretlig behandles, men påvirker ikke parternes ret til at arbejde på akkord. Opmålte akkordregnskaber 2. Det er parternes ret løbende under arbejdets gang, eller ved arbejdets afslutning at lade den samlede mængde af arbejde opmåle efter gældende prislister. Akkordregnskabet skal indeholde oplysninger om prislistens positionsnumre, mængde og pris. Afleverede akkordregnskaber skal være underskrevet og forsynet med afleveringsdato. 1

3 Modtageren skal kvittere for modtagelsen af regnskaberne. Hvis der mellem parterne er udvekslet regnskaber baseret på organisationernes prislister, akkorderingssedler, eller kritik heraf, betragtes arbejdet som værende udført i akkord. Akkordaftaler som bygger på standardpriser eller slumpakkorder m.v. 3. Såfremt en af parterne ønsker at indgå en akkordaftale som bygger på standardpriser eller en slumpakkord, fremsættes forslag hertil - baseret på akkordregnskaber udarbejdet med baggrund i organisationernes prislister og/eller akkorderingsforslag - skriftligt til modparten, inden halvdelen af arbejdet, der forhandles om, er udført. Hvis parterne inden halvdelen af arbejdet er udført ikke har fremsat forslag til standardpris eller slumpakkord udføres arbejdet ikke i akkord efter indholdet i stk. 3. Modparten kvitterer for modtagelsen og skal i løbet af 10 arbejdsdage svare skriftligt på forslaget. Modtagelsesdagen regnes ikke med i ovennævnte tidsfrist. Herefter forhandles forslag og svar mellem parterne. Svares der ikke inden for den nævnte frist, er forslaget gældende. Akkordaftale om en standardpris eller slumpakkord skal for at være gældende, være skriftligt, og underskrevet af begge parter. Opnås der ikke enighed, afgøres uoverensstemmelsen i henhold til regler for behandling af faglig strid. Hvis der mellem virksomheden og medarbejderne opstår uenighed, når parterne har udvekslet akkordforslag, som bygger på standard-priser eller slumpakkorder m.v. skal der ved mægling mellem parterne fremlægges et regnskab baseret på prislisterne, udarbejdet af medarbejdersiden og virksomhedens beregningsgrundlag. Som lægges til grund for løsning af striden. Akkordering 4. Hvis en af parterne ønsker det, kan der for akkordarbejde, som ikke kan udledes af de mellem organisationerne aftalte prislister, indgås akkorderingsaftale. Forslag herom fremsættes skriftligt til modparten, under arbejdets gang, der i løbet af 5 arbejdsdage skal svare skriftligt på forslaget, hvorefter forslag og svar forhandles mellem parterne. Parterne er pligtige til at kvittere for modtagelsen. Svares der ikke inden for de nævnte 5 arbejdsdage, betragtes forslaget som godkendt. Modtagelsesdagen regnes ikke med i ovennævnte tidsfrist. Opnås der ikke enighed, afgøres uoverensstemmelsen i henhold til regler for behandling af faglig strid. Begæring herom skal ske inden 2 måneder efter, at modparten har modtaget kravet. Lokalaftaler 5. Ved akkordarbejde kan der, for arbejde der helt eller delvist ikke kan udledes af de mellem organisationerne aftalte prislister, indgås en lokalaftale mellem virksomheden og medarbejderne. En lokalaftale skal for at være gældende, være skriftlig, og under-skrevet af begge parter. Parterne som har indgået aftalen kan gensidigt opsige lokalaftalen med et varsel på 3 måneder. 2

4 Skriftlige meddelelser 6. Når en besked til et arbejdshold vedrørende arbejdsforholdene er givet skriftligt til tillidsrepræsentanten / medarbejderens repræsentant, betragtes den dermed som værende bragt til arbejdsholdets kundskab. Tillidsrepræsentanten / medarbejderens repræsentant er forpligtet til at give beskeden videre til arbejdsholdet. Reparationsarbejder 7. Det er en forudsætning, at adgang til akkord ikke lægger hindringer i vejen for reparationsarbejders udførelse på sædvanlig måde, og medarbejdere, der arbejder i akkord, kan ikke vægre sig ved at afbryde akkorden for at udføre reparationsarbejde. Man bør dog tage rimelige hensyn til, at det ikke altid bliver de samme medarbejdere, der tages ud af akkorden. Lønsystemer 8. Produktivitetsfremmende lønsystemer kan gennemføres, når virksomheden og medarbejderne er enige herom, og dette er godkendt af organisationerne. Prislistetillæg til Tømrer og Snedkerprislisten 9. Prislistetillæg udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår: 1. marts 2012 tillægges 1,2 %. 1. marts 2013 tillægges 1,3 %. Zonetillæg 10. Zonetillæg er gældende i København, 1. og 2. zone. Zonetillægget udgør 3 %. Der betales zonetillæg til: Afsnit 1, 2, 5, 7, 8 og 10. Der betales ikke zonetillæg til: Afsnit 3, 4, 6, 9 og 10 gruppe 5 og 6. Når der benyttes punkter i afsnit 10, til arbejde efter afsnit 3, 4, 6, 9 og 10 gruppe 5 og 6, tilkommer disse punkter ikke zonetillæg. Andre forudsætninger end prislistens 11. Hvor der ved akkordarbejde fremstilles væg-, og/eller tagkassetter eller lignende konstruktioner under andre forudsætninger end beskrevet i prislisternes generelle bestemmelser og særlige bestemmelser, aftaler de lokale parter, forud for arbejdets begyndelse fradragets størrelse i hvert enkelt tilfælde efter besigtigelse af forholdene på arbejdspladsen. En forudsætning for at der skal ydes fradrag, er at der stilles hjælpemidler til rådighed, som er anderledes end de hjælpemidler der stilles til rådighed på en byggeplads. Ikke præstationsafhængig løn 12. Der kan mellem en virksomhed og medarbejder indgås en aftale om at arbejdet udføres på en ikke præstationsafhængig løn. 3

5 33 Akkordforhold Bindende aftaler 1. En akkord mellem virksomheden og medarbejderne er gensidigt bindende. Afskedigelse af medarbejder i akkord 2. En virksomhed kan ikke uden påviselig grund afskedige medarbejderne, før arbejdet er fuldført. Sker dette, skal medarbejderne have akkordbeløbet fuldt udbetalt. Bortgang i akkord 3. Såfremt en medarbejder forlader en akkord, hvor 2 eller flere deltager, vil et eventuelt overskud, udover det udbetalte, tilfalde den eller de øvrige deltagere i akkorden. Kritik af arbejdet ved bortgang i akkord 4. For det arbejde der ved bortgangen i akkorden, ikke overtages af tilbageværende medarbejder i akkorden, og som ikke er kritiseret efter 37 stk. 1, 2 og 3, har virksomheden ret til at kritisere efter bestemmelsen i 37 stk. 4. Akkord i underskud 5. Virksomheden har ret til at afregne akkorden, såfremt virksomheden har dokumenteret, at på opgørelsestidspunktet er medarbejdernes indtjening pr. time mindre end minimallønnen. Herefter er parterne frigjort. Akkordens afslutning 6. Såfremt ikke andet aftales, ophører ansættelsesforholdet, uden opsigelsesvarsel, når akkorden er afsluttet. Op- og nedmanding af akkord 7. Virksomheden eller dennes repræsentant kan, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, forøge eller reducere antallet af øvrige i akkorden beskæftigede medarbejdere. Tillidsrepræsentanten/medarbejderens repræsentant kan ikke selvstændigt antage eller afskedige, men har påtaleret, hvis han mener, at der sættes for mange eller for få medarbejdere på akkorden. Hvis enighed ikke opnås, kan spørgsmålet fagretlig behandles ved mæglingsmøde afholdt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af mæglingsbegæring. 4

6 34 Akkordudbetaling og forskud Akkordudbetaling 1. Under forudsætning af at beløbet er tjent, fastsættes udbetalingen i akkord til pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår: Forskud 1. marts kr. 129,00 2. Medarbejderne er berettiget til hver lønningsdag at få indtil 85 % af det bevisligt fortjente akkordoverskud udbetalt. Begæring om forskud på akkorden må være fremsendt 5 arbejds-dage før lønningsdagen. Der udbetales ikke forskud på akkorder, hvis varighed er mindre end 3 uger. 35 Opgørelse af akkorder Akkordopgørelse 1. Akkordopgørelser skal indeholde den aftalte akkordsum, opgørelse over akkorderinger, opgørelse over timeforbrug og udbetalte acontobeløb samt være forsynet med fordeling pr. medarbejder. Akkordopgørelsen underskrives og dateres med indleveringsdato af den medarbejder, der har deltaget i akkorden. Underskrift og indlevering kan dog ved fuldmagt overdrages til anden person. Akkordopgørelser skal være virksomheden i hænde senest 15 arbejdsdage, efter akkorden er afsluttet. Overholdes indleveringsfristen ikke, er krav om akkordafregning for sent fremsendt. Billedprislisten 2. Når modtageren af et regnskab helt eller delvist baseret på beregningsprogrammet Billedprislisten, anmoder afsenderen om at få det tilsendt elektronisk, skal modtageren ved en evt. kritik af regnskabet returnere den elektronisk til afsenderen. Såfremt modtageren anmoder om den elektroniske fil, skal denne afleveres til modtageren senest én arbejdsdag efter anmodningen. Hvis denne tidsfrist overskrides forlænges fristen i stk. 3 tilsvarende. Kritik af regnskaber / Akkordopgørelser 3. Kritik af indleveret akkordregnskab / akkordopgørelser, skal være afleveret senest 10 arbejdsdage efter akkordregnskabets / akkordopgørelsens modtagelse. Kritikken skal være skriftlig og indeholde en specifikation over de posteringer, der kritiseres, og skal udvise det beløb, der er til udbetaling. Kritikken rettes til akkordholderen, der har underskrevet akkordregnskabet / akkordopgørelsen. Kritikfristerne er også gældende for akkordregnskaber / akkordopgørelser udarbejdet af virksomheden. Udbetaling af akkordoverskud hvorom der er enighed 4. Udbetaling af overskud, hvorom der er enighed, skal finde sted førstkommende lønudbetalingsdag efter den uge, hvori kritikfristen udløber. 5

7 Akkordoverskud hvorom der er uenighed 5. Er der uoverensstemmelse om akkordregnskabets / akkordopgørelsens rigtighed henvises de omstridte poster til afgørelse efter 73 Skriftlig begæring herom skal ske inden 2 måneder efter, at akkord-regnskabet / akkordopgørelsen blev afleveret. Overholdes fristen ikke, er akkordregnskabet / akkordopgørelsen betalbart efter virksomhedens kritik. 36 Anbefalet brev/afleveringsattest eller elektronisk aflevering 1. Kan et forslag til akkordregnskab, en akkordaftale, en akkorderingsseddel, eller en akkordopgørelse eller kritik af disse ikke afleveres personligt, kan det ske ved anbefalet skrivelse/afleveringsattest, afsendt indenfor de ovennævnte frister. Poststemplets dato er gældende. Overholdes kritikfristen ikke, er kravet betalbart efter pålydende. Elektronisk aflevering, , sms eller lignende 2. Ved fremsendelse af elektroniske oplysninger, betragtes disse som modtaget, når modtageren har fremsendt elektronisk kvittering til afsenderen. Såfremt at denne kvittering ikke modtages, skal oplysningerne fremsendes efter stk. 1 for at kritikfristerne er gældende. 37 Kritik af arbejdet i akkord 1. Virksomheden kan kritisere arbejdet under arbejdets gang. 2. Såfremt medarbejderen under igangværende akkord skriftligt afleverer hele eller dele af den tildelte akkord til virksomheden, skal virksomheden senest 10 arbejdsdage herefter kritisere arbejdet. 3. Såfremt der ikke er aftalt at ansættelsesforholdet fortsætter, skal medarbejderen senest 2 arbejdsdage forud for akkordens afslutning, advisere virksomheden om tidspunkt for akkordens afslutning, så parterne kan aftale tidspunkt for kritik/gennemgang af det udførte arbejde. Virksomhedens mulighed for kritik af akkordarbejdet ophører derved når ansættelsesforholdet er ophørt. 4. Hvis ikke akkordarbejdet er kritiseret af virksomheden efter stk. 1, 2 eller 3, skal virksomheden senest 10 dage efter aflevering af ugesedlerne hvori de sidste akkordtimer indgår, aflevere kritik af arbejdet. 5. I alle tilfælde skal virksomhedens kritik være skriftlig, og afleveres til akkordholderen/tillidsrepræsentanten. 6

8 38 Elevers deltagelse i akkord Akkordopgørelse 1. Ved akkordopgørelse fradrages den faktiske akkordudbetaling inkl. evt. forskuds- og acontoudbetaling. Elevers deltagelse 2. Når elever deltager i medarbejdernes akkord fradrages, i medarbejdernes akkordopgørelse, elevens timeløn samt følgende beløb pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår: 1. marts lønperiode kr. 2,00, i alt pr. time 60,75 kr. 2. lønperiode kr. 6,00, i alt pr. time 76,95 kr. 3. lønperiode kr. 11,00, i alt pr. time 91,85 kr. 4. lønperiode kr. 18,00, i alt pr. time 115,55 kr. 1. marts lønperiode kr. 2,00, i alt pr. time 62,05 kr. 2. lønperiode kr. 6,00, i alt pr. time 78,55 kr. 3. lønperiode kr. 11,00, i alt pr. time 93,65 kr. 4. lønperiode kr. 18,00, i alt pr. time 117,95 kr. Voksenelevers deltagelse 3. Hvor voksenelever deltager i medarbejdernes akkorder, træffes lokalt aftale om deres udbetalingers modregning, der dog maksimalt kan udgøre fagets minimalløn. Akkord 4. Elever har ikke en selvstændig akkordret. 39 Nye materialer 1. Til fastsættelse af priser for nye materialer, der fremkommer, eller materialer, der søges anvendt som erstatningsmaterialer i byggesektoren, eller ved ændring af de hidtil anvendte konstruktioner eller arbejdsformer, nedsættes et paritetisk sammensat udvalg af Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. 2. Udvalget skal, når en af parterne fremsætter ønske herom, optage forhandling til fastsættelse af priser for nævnte materialer. Udvalgets afgørelse indføres i prisfortegnelsen, såfremt organisationerne er enige herom. Hvis organisationerne er enige derom, kan udvalget i øvrigt eventuelt optage forhandling om ændring af bestående prisfortegnelsespriser. Sådanne eventuelle ændringer skal, for at kunne få gyldighed, godkendes af organisationernes kompetente forsamlinger. 7

9 Bilag 11 Akkordbestemmelser Ordforklaring til Kapitel 6 Akkordbestemmelser Tildeling: Er en skriftlig aftale mellem virksomheden og medarbejderne om hvor meget arbejdet medarbejderne skal udføre, på den pågældende byggeplads. Beskrivelsen af arbejdet skal være så præcis som muligt, og de enkelte bygningsdele skal beskrives evt. med henvisning til udleverede tegninger og beskrivelser (tekniske anvisninger). Samtidig skal mængden af det aftalte afgrænses så præcist som muligt, således at 3. part ikke er i tvivl om tildelingens indhold. Akkordaftale: En skriftlig aftale indgået mellem virksomheden og medarbejderne som indeholder, en beskrivelse af arbejdet, forudsætningerne for udførsel og en pris på arbejdet. Det anbefales: I det omfang der ikke forligger en tildeling, indeholder akkordaftalen en tilsvarende beskrivelse af arbejdet omfang som beskrevet under tildeling. At der i aftalen henvises til overenskomsten og prislisternes Generelle og Særlige bestemmelser. At der forud for arbejdets påbegyndelse aftales hvilket værktøj/tekniske hjælpemidler der stilles til rådighed af virksomheden. Akkordering: En skriftlig aftale indgået mellem virksomheden og medarbejderne for arbejde der ikke kan udledes af prislisterne, og/eller som ikke er beskrevet i den indgåede akkordaftale. Ved udfærdigelse af akkorderingssedler anbefales det: - At der påføres dato og fortløbende nummerering - At arbejdet beskrives så præcist som muligt, således at 3. part ikke er i tvivl om akkorderingssedlens indhold. Akkordregnskab: Et akkordregnskab kan som udgangspunkt enten udarbejdes efter svendeprislisten i Billedprislisten eller TARIF, og er et udtryk for en opgørelse af det udførte arbejde. Akkordregnskab indeholder ikke en opgørelse af timer og fordeling af overskud 8

10 Standardpris: En skriftlig aftale indgået mellem virksomheden og medarbejderne, som bygger på en gennemsnit pris på eksempelvis: Forskellige typer af døre, som ikke koster det samme, Forskellige typer at tagbeklædning eller tagkonstruktion, som ikke koster det samme, Forskellige typer af vægbeklædning eller vægkonstruktion, som ikke koster det samme, Men det aftales mellem virksomheden og medarbejderne at de skal betales med samme stk. eller m2 pris. Ofte vil der ligge et eller flere akkordregnskaber til grund for den aftalte gennemsnitspris. Slumpakkord: En skriftlig aftale indgået mellem virksomheden og medarbejderne, som i modsætning til en standard pris, bygger på en erfaringsbaseret prissætning af at bestemt stykke arbejde. Prisen forhandles mellem parterne ud fra hver deres erfaringsgrundlag. Der vil ofte være tale om en samlet pris på et stykke arbejde. Akkordopgørelse: En akkordopgørelse forudsætter at arbejdet er udført i akkord. Akkordopgørelser skal indeholde: Den aftalte/opmålte akkordsum Opgørelse over akkorderinger Opgørelse over timeforbrug, herunder elever Opgørelse over det udbetalte acontobeløb Fordeling af overskud pr. medarbejder. 9

11 10

12 Uddrag af Prislisten mellem Dansk Byggeri og TIB 2010 Generelle bestemmelser for Prislisten. Afsnittene 1 t.o.m Prislisten 1.1. Nærværende prisliste omhandler veludført arbejde Priserne er baseret på arbejdsnormer, monteringsvejledninger, materialer og materiel, som er almindelig kendt og anvendt forud for forhandlingstidspunktets afslutning Priserne er baseret på, at arbejdet udføres med specialværktøj, el- og/eller luftværktøj Formuleringen aftales særskilt indebærer ingen begrænsninger af svendenes ret til akkordering, i henhold til overenskomstens bestemmelser, for overdraget arbejde. 2. Materialer 3. Akkord 2.1. Materialer leveres således at længde og dimensioner er specificeret, og at anvendelsesområder er let overskuelige Akkordens omfang fastlægges skriftligt før arbejdets påbegyndelse, såfremt en af parterne ønsker dette, jf. overenskomstens bestemmelser herom. Hver aftale (akkordtildeling) betragtes som en selvstændig akkord Ved arbejdets start gøres sjakket bekendt med tegninger, beskrivelser, monteringsanvisninger og tidsplan Længder under 1 meter opmåles som 1 meter og indgår i gradueringsmængden med samme. Arealer under 1 m2 opmåles som 1 m2 Runde materialer betales pr. cm diameter, (målt på midten), som firkantede af samme dimension.og indgår i gradueringsmængden med samme I opmåling af beklædning fradrages ikke for åbninger t.o.m.1,5 m Ved isoleringsarbejder opmåles fladerne mellem mure, søjler, dragere og lign. samt mellem gitterspær med en afstand over 2 meter. Gulvunderlag, bjælker, stolper, spær, åse og lign. fradrages ikke i opmålingen og giver ikke anledning til flere fladetillæg Senest ved akkordens indgåelse aftaler parterne skriftligt, hvilke hjælpemidler virksomheden stiller til rådighed for medarbejderne i forbindelse med transport og optagning af materialer. Hvis der forekommer transport og optagning af materialer, som overstiger beskrivelserne i pkt. 7 og 8 aftaler parterne skriftligt en betaling herfor Bemandingen skal antalsmæssigt stå i rimeligt forhold til akkordens omfang. 11

13 4. Arbejdets omfang 4.1. Gradueringen forudsætter fortløbende arbejde på samme arbejdsplads. Som fortløbende arbejde betragtes arbejde der er tildelt i en samlet akkord, uanset der i akkorden indgår arbejder, som betales efter forskellige afsnit i prislisten Gener ved evt. afbrydelse i kontinuiteten aftales særskilt. Ved skift mellem indvendigt og udvendigt arbejde skal der i givet fald aftales en betaling for omstilling. Afbrydes arbejdet på grund af vejrlig eller udførelse af reparationsarbejde i henhold til overenskomstens bestemmelser, betales der ikke for omstilling. 5. Hjælpegrej / Fællesværktøj 6. Stillads 5.1. Firmaet leverer vederlagsfrit specialværktøj, el- og/eller luftværktøj, transportmidler og løftegrej i rimeligt og hensigtsmæssigt omfang og beskaffenhed. Til boring i beton og tegl leveres pneumatiske boremaskiner. Der kan kræves sømpistol til fastgørelse af mere end 50 beslag, i samme akkord. Sjakket er pligtige til at påse, at ovenstående værktøj ikke misbruges eller bortkommer fra arbejdspladsen. Værktøj henlægges dagligt på et af firmaet anvist sted på pladsen, inden for 100 meter fra benyttelsesstedet Hvor mesteren efter aftale stiller andet el- eller luftværktøj til rådighed end det i punkt 5.1. nævnte, aftales betaling mellem parterne. Krav om fradrag eller tillæg skal være fremsat skriftligt senest ved akkordens indgåelse Nødvendig tilrigning af strøm/luft og arbejdslys til eget arbejde på arbejdsstedet er indeholdt i akkordpriserne indenfor 100 meter fra benyttelses-stedet Firmaet stiller nødvendige bukke, stiger og stilladsmaterialer til rådighed Stilladser og/eller sikkerhedsforanstaltninger betales efter det faktisk udførte arbejde Før arbejdets start skal nødvendige afdækninger/afskærmninger være udført Hvor virksomheden efter aftale stiller andet stilladsudstyr til rådighed end nævnt i afsnit 10, gruppe 7, eksempelvis arbejdsplatforme som eks. Hünnebeck, Manitou eller lignende, skal krav om betaling være aftalt inden akkordens indgåelse. Såfremt arbejdsplatforme benyttes til optagning af materialer bør parterne samtidig indgå aftale om betaling herfor. 12

14 7. Materialer udvendig Ved transport fra depot til indbygningsstedet stiller mesteren hensigtsmæssig transportvogn/løftegrej til rådighed. Transportvej frem til indbygningsstedet skal være af en beskaffenhed, så transport kan ske uhindret Modtagning og aflæsning af materialer samt vandret transport indtil sammenlagt 40 meter, er indeholdt i priserne, eventuelt aflæsning i depot betales særskilt Optagning af materialer til stueetagen er indeholdt i priserne. Ved udvendigt arbejde er optagning t.o.m. 4 meter indeholdt i priserne. Mesteren stiller hensigtsmæssigt løftegrej til rådighed. Betjening af kran, truck, traktor og lift er ikke indeholdt. Optagning over 4 meter akkorderes. 8. Materialer indvendig Materialer leveres på samme plan som den etage, hvor de skal anvendes Materialer til stueetagen leveres max. 5 meter fra indgang Modtagning af materialer og materiel samt eventuel udpakning og vandret transport t.o.m. 40 meter på etagen er indeholdt i priserne Indtagning fra ophejsningsmiddel er indeholdt i priserne Optagning og transport på terræn betales særskilt. 9. Interimistisk arbejde med videre Nedtagningen betales med 50 % af opstillingsprisen Opstilling af interimistiske stolper og stole samt afstivninger og lign. betales efter afsnit 1 med et fradrag på 20 % Interimistiske indhegninger, arbejdsskure, materielskure og lign. fradrages for alt arbejde 20 %. Som interimistisk udførelse forstås beklædning uden renskæring og tæt sammenskæring og med lettere sømning end sædvanlig. 10. Oprydning Almindelig oprydning efter eget arbejde udvendigt udføres dagligt. Affald samt overskydende materiale, henlægges i container eller på materialeplads inden for 40 meter Overskydende materialer samt affald henlægges på nærmere anvist materialeplads eller container, dog indenfor en afstand af max. 40 meter på etagen Nedtagning af overskydende materialer samt affald betales særskilt Miljøsortering af affald akkorderes. 13

15 Generelle bestemmelser for de enkelte afsnit Afsnit 1. Særlige bestemmelser 1. Træmaterialer af savskåret tømmer, planker, lægter eller brædder af fyr eller gran eller lignende nåletræ. 2. Tværsnittet af såvel ru som almindelig høvlet træ, beregnes efter det ru handelsmål. Tværsnittet af lamineret træ beregnes efter det faktiske mål. 3. Påsætning og aftagning af styrebrædder og afsværtninger er indeholdt i priserne, dog undtaget afsværtning af interimistiske stole og lignende. Særlig fastgørelse af afsværtning ved rejsning på beton og lignende akkorderes. 4. De nødvendige målelægter er indeholdt i afbindingspriserne. Udføres målelægter til andre håndværkere, betales efter særlig aftale. 5. Hvis enkelte emner i forbindelse med rejsning ikke kan placeres endeligt, kan gener herved akkorderes. 6. Opmålingsprincip for færdigfremstillede spær: A) Alt tømmer der leveres påsat indenfor trekanten imellem spær og spærfod, inkl. spærender t.o.m. 1 m vandret målt udhæng, er indeholdt i tabelpriserne. B) Rejsning af samlede konstruktioner bestående af tre eller flere stykker træ, beregnes efter tabelpriserne. C) Prisen for kel- eller gratparti er pr. stk. kel eller grat. D) Spændvidden ved kel- og gratpartier beregnes ud fra spændvidden på hovedspæret ved graten og hovedspæret ved kelen. 14

16 Forklarende tekst til: Bjælkelag, udvendigt og indvendigt bindingsværk, tagværk, skalke m.v. Tildannelse af tømmer indeholder afkortning på mål vinkelret eller skråt på tømmerets længderetning med max. et snit pr. ende i max. 45º, samt eventuel afmærkning til senere samling. Gældende for punkterne Samling af tømmer forudsætter færdigtildannede materialer, der leveres klar til samling på profil eller lignende med angivelse af materialets placering i den samlede konstruktion. Prisen indeholder de for samlingerne nødvendige søm, skruer, nagler eller kiler. Gældende for punkterne Opstilling eller henlægning af tømmer forudsætter færdigtildannede materialer, der leveres med angivelse af placering på indbygningsstedet. Prisen indeholder de for samlingerne nødvendige søm, skruer, nagler eller kiler. Gældende for punkterne Tildannelser, opstilling eller henlægning af tømmer forudsætter uforarbejdede materialer. Prisen indeholder de for samlingerne nødvendige søm, skruer, nagler eller kiler. Gældende for punkterne Ved beregning af den mængde tømmer, der indgår i akkorden, opgøres ovennævnte fire afsnit hver for sig. 15

17 Afsnit 2. Særlige bestemmelser 1. Fladetillæg. Der betales fladetillæg til hver enkelt tagflade. Indgår der i den enkelte tagflade forskellige materialer, betales fladetillæg til hver materialeart. Hvor forskellige materialer deler tagfladen i flere ikke sammenhængende felter, betales fladetillæg til hver enkelt felt. Afbrydes tagfladen af gennemgående ikke dækkede flader, betales fladetillæg til hver enkelt dækket felt. Ved oplægning af lysplader i samme profil som tagbeklædningen, enkeltvis og/eller parvis med dækmål på t.o.m. 2,3 m², betales der ikke ekstra fladetillæg til lyspladen. 2. Opmålingsprincip. Det opmålte areal for tagbeklædningen er også gældende for lægtningen og undertaget. 16

18 Afsnit 3. Særlige bestemmelser 1. Mesteren leverer materialet hensigtsmæssigt inden for 20 m fra indbygningsstedet på den etage, hvor det skal anvendes. 2. Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde, der indgår i den tildelte akkord, uanset arbejdet foregår på en eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige arbejdspladser, der er tildelt samlet, betales uden for akkord. 3. Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt, betales prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord, plus det tidligere kontinuerligt udførte. 4. Indgår der i akkorden andre arbejder end det i afsnit 3, gruppe 1 anførte, og der herved sker afbrydelser i elementopstillingen, betales efter den før og efter afbrydelsen udførte mængde. 5. Såfremt svendene i forbindelse med opstillingen af vægelementer også skal oplægge dækelementer af samme materialeart, har dette ikke afbrydende virkning. 6. Ved påbegyndelse af en tildelt akkord, tillægges pr. akkorddeltager kr. 200, For anvendelse af tykkere materialer end nævnt i gruppe 1, tillægges tabellen forskellen mellem sidste mål og pris. 17

19 Etagehøje elementer og multiplader Afsnit 3 omhandler etagehøje elementer t.o.m. 60 cm brede og 40 x 60 cm multiplader, med dertil hørende brystninger og overliggere, opstillet som skillerum og bagmur. Ved etagehøje elementer anvendes kran som H+H Montagekran eller Let lift som vist i H+H brochure: Let montagen med omtanke, eller tilsvarende ændrer dette ikke betalingsgrundlaget. Opstilling og flytning af montagekran er ikke indeholdt i priserne. Opstillingspriserne er gældende uanset, hvilke limtyper der anvendes. Affasning eller runding af udadgående hjørner i gasbeton, med leveret specialværktøj er indeholdt i m²-prisen. Ud spartling af huller eller fastgørelse af soldater, dorn og montagetang i vægelementer er indeholdt i opstillingspriserne. Spartling over rør forudsætter, at rørfræsninger er efterfyldt med et materiale, således at overfladen ligger tilbage for det plan der skal spartles, og således at der ikke skal efterfyldes spartelmasse af flere gange. Hvor spartling ikke skal foretages af de svende der opstiller væggene, eller spartling ikke udføres i sammenhæng med opstillingen, kan fradragsprisen ikke påberåbes som grundlag for spartling. Fastgørelse af soldater og ledere i gulve gælder alle materialearter og fastgørelsesmetoder. Almindelig afvaskning og rengøring af det til opstillingen nødvendige værktøj er indeholdt i priserne. 18

20 Facader og skillevægge af træelementer eller sandwichkonstruktion Montering af træ- og sandwichelementer på facader hvor der er opstillet facadestillads ligger udenfor prislistens forudsætninger. Montering af elementer som måtte indeholde vinduer og døre ikke indeholder justering af disse. Forskellen mellem samlede konstruktioner Leverancer og tolerancer. Virksomheden skal levere en montageplan der viser, hvor de enkelte elementer skal monteres. Leverancen af elementer skal ske i den rækkefølge de skal monteres. Det forudsættes, at tolerancen på underlaget, hvor sandwich elementerne skal monteres, lever op til de tolerancer som producenten angiver. Forudsætning for tabelpriserne på helvægs træelementer forudsætter, at monteringsunderlaget er ret, og derved ikke kræver opklodsning. 19

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten Akkordering og prislistens generelle bestemmelser Bygningsoverenskomsten April 2008 30 Akkordgrundlag Akkord 1. Alt nyt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udføres i akkord og betales efter de til enhver

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark.

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. Bygningsoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...7 1 Overenskomstens område...7 2 Definition af permanente

Læs mere

M A L E R F O R BUNDET I DA N M A R K

M A L E R F O R BUNDET I DA N M A R K M A L E R F O R BUNDET I DA N M A R K Forord Malerforbundets Lønfaglige Udvalg har udarbejdet denne informationspjece vedrørende forudakkordering for at fremhæve nogle af de bestemmelser, den enkelte kollega

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Akkorderings- folderen

Akkorderings- folderen Akkorderings- folderen tidl. "VEJLE-FOLDEREN" (Opdateret marts 2011) Hjælp til brug ved udarbejdelse af akkorderinger m.v. Der skal gøres opmærksom på, at det er ca. priser fra standardbyggeri og at priserne

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen

Navn. Opmåleruddannelsen. samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn. 3F Byggegruppen Navn Opmåleruddannelsen samt Byggegruppens øvrige aktiviteter vedrørende resultatløn 3F Byggegruppen Indhold Introduktion... 2 Introforløb og Opmålermodul... 5 Bygge og Anlægsoverenskomsten... 6 Akkordtidsfortegnelsen

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

AKKORDERING. Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325

AKKORDERING. Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325 AKKORDERING H v o r d a n s ka l j e g a k ko r d e r e? Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325 I n d h o l d s f o r te g n e l s e Forsiden 1 Indholdsfortegnelse 2 FACADEARBEJDE 3 FACADEARBEJDE forts...

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed:

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed: Praktiklogbog (Uddannelsesbogen) Glarmester (Version 8) Elev: _ Virksomhed: CVR: Hvorfor praktiklogbog? Det er et krav i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser at ved afslutningen af en praktikperiode udsteder

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murersvend Brian Egebjerg Christensen (faglig sekretær Steen Mogensen) mod Dansk Byggeri for Erik Møberg A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kapitel 1 Område og definitioner...7. Kapitel 2 Ansættelsesforhold...13. Kapitel 3 Arbejdstid...19

Kapitel 1 Område og definitioner...7. Kapitel 2 Ansættelsesforhold...13. Kapitel 3 Arbejdstid...19 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...7 1 Overenskomstens område...7 2 Definition af permanente arbejdspladser...7 3 Nyoptagne virksomheder...8 4 Gensidige forpligtelser...9 5 Omgåelse

Læs mere