Årsregnskabsmeddelelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2009"

Transkript

1 Pressemeddelelse nr. 5/2010 Årsregnskabsmeddelelse 2009 Resumé: Den 5. maj 2009, blev Affitech AS, en norsk forskningsvirksomhed inden for antistoflægemidler, baseret i Oslo, og Pharmexa A/S, et børsnoteret dansk forsknings og udviklingsselskab inden for vacciner, baseret i København sammenlagt i en aktie for aktie transaktion ( Sammenlægningen ). Efter Sammenlægningen skiftede Pharmexa A/S navn til Affitech A/S og Affitech AS skiftede navn til Affitech Research AS. På baggrund af de relative værdier af selskaberne blev de tidligere Affitech Research AS aktionærer majoritetsaktionærer i Affitech A/S. Hermed blev substansen af transaktionen, at Affitech Research AS købte Affitech A/S i en omvendt virksomhedsovertagelse. Det konsoliderede regnskab for 2009 repræsenterer derfor regnskabet for Affitech Research AS for 12 måneder, og regnskabet for Affitech A/S er konsolideret fra og med 5. maj 2009, da Sammenlægningen skete. Affitech A/S (Koncernen) rapporterede et nettotab på 67,9 mio. DKK i 2009 set i forhold til et nettotab på 36,3 mio. DKK i Koncernens balance var pr. 31. december ,5 mio. DKK. Set i forhold til 2008, er balancen betydeligt influeret af Sammenlægningen i maj 2009, samt restruktureringen, som blev annonceret i september Den konsoliderede nettopengestrøm for 2009 er negativ med 25,6 mio. DKK, set i forhold til negative pengestrømme på 21,4 mio. DKK i Pengestrømme i 2009 relateres primært til driftstabet på 43,4 mio. DKK og et nettobeløb 20,2 mio. DKK fra et rettet aktieudbud til en gruppe eksisterende aktionærer i juli Den 4. januar 2010 annoncerede Affitech A/S en mellemfinansiering tilvejebragt af tre eksisterende aktionærer. Den 22. februar 2010 annoncerede Affitech A/S et provenu baseret på en restrukturering af de tilbageværende elementer i en royalty aftale med KAEL Gemvax. Disse midler har gjort det muligt for Selskabet at fortsætte driften i første kvartal 2010, mens drøftelser vedrørende ny finansiering har fundet sted. I tillæg hertil annoncerer Selskabet i dag en restrukturering af samarbejdet med Omeros Corporation, en amerikansk biofarmaceutisk virksomhed. Som resultat af denne restrukturering, har Omeros den 30. marts 2010 betalt Affitech A/S USD og vil den 5. april 2010 betale Affitech A/S yderligere USD. Per dags dato har Affitech A/S midler til at finansiere sine aktiviteter indtil midten af april 2010 men vil herefter have brug for yderligere kapital. Selskabet er pt. i sidste fase af forhandlinger vedrørende kapitaltilførsel med mere end én part, og Bestyrelsen forventer enten at afslutte aftalen om kapitaltilførsel i nær fremtid eller at aftale yderligere mellemfinansiering, indtil en sådan investering er på plads. Hvis ingen af disse aftaler realiseres, vil Bestyrelsen blive nødsaget til at overveje alternative løsningsmuligheder, som potentielt kan få en væsentlig negativ indflydelse på værdien af selskabets nettoaktiver. Side 1

2 Selv om den planlagte finansiering endnu ikke er tilvejebragt, mener Bestyrelsen, at det er sandsynligt at en aftale vil være på plads i starten af 2. kvartal, og at Selskabet vil have tilstrækkelig likviditet til at få finansieringen gennemført. Bestyrelsen forventer, at provenuet fra Selskabets forventede kapitaltilførsel vil være nok til at finansiere Selskabets aktiviteter i mindst 12 måneder frem og som følge deraf betragter Bestyrelsen fortsat Selskabet som værende i stand til at fortsætte driften. Driften i 2009 Affitech A/S gennemførte i 2009 succesfuldt overgangen fra at være udvikler af terapeutiske vacciner, som er et højrisikofelt, til at være forsker og udvikler af antistoflægemidler. Specielt har Selskabets forskere succesfuldt genereret antistoffer rettet mod adskillige G proteinkoblede receptorer (GPCRs). Sådanne antistoffer rettet mod receptorer har længe været et mål for medicinindustrien og har potentialet til at blive fremtidens banebrydende lægemidler, som kan forbedre behandlingen inden for en bred vifte af sygdomme. Disse antistoffer forventes at blive interessante for den internationale medicinindustri både behandlingsmæssigt og kommercielt, og Affitech A/S forventer at etablere flere samarbejdsaftaler med medicinindustrien med henblik på at markedsføre sådanne antistoffer i de kommende år. Andre hovedaktiviteter efter Sammenlægningen i maj 2009: Ansættelse af Dr. Robert Burns som en ny administrerende direktør og Dr. Alexander Duncan som ny SVP Research and Development samt andre nøglepersoner i direktionen Restrukturering af de sammenlagte selskaber, herunder lukning af udviklingslaboratoriet i Hørsholm, Danmark samt lukning af forretningsudviklingsenheden i Walnut Creek, Californien, USA Udvikling af en ændret strategi med fokus på et udviklingsprogram for antistoflægemidler ved brug af Affitech A/S CBAS teknologiplatform Fortsat fokus på samarbejde med nye og eksisterende partnere Selskabets vigtigste nyheder i løbet af 2009: 27. marts 2009 Sammenlægning af Pharmexa A/S (nu Affitech A/S) og Affitech AS (nu Affitech Research AS) godkendt af mere end 99,1% af Affitech AS aktionærer 24. april 2009 Pharmexa A/S sælger Pharmexa Epimmune til den koreanske virksomhed VaxOnco, Inc. 5. maj 2009 Resultat af ekstraordinær generalforsamling i Pharmexa A/S hvor aktionærerne i Pharmexa godkendte Sammenlægningen 27. maj 2009 Bestyrelsen har konstitueret sig med Dr. Keith McCullagh som ny formand og Ole Steen Andersen som ny næstformand 2. juli 2009 Affitech A/S har afsluttet aktieudbud med succes og modtaget et kontant bruttoprovenu på DKK 26,8 mio. 22. juli 2009 Affitech A/S får licens til at udvikle og kommercialisere nye anti VEGF antistoffer 1. september 2009 Affitech A/S udnævner Dr. Robert Burns til administrerende direktør og Dr. Alexander Duncan til SVP Research & Development 30. september 2009 Affitech A/S fortsætter med at transformere selskabet til en international konkurrencedygtig antistofvirksomhed og offentliggør nyudnævnelser og organisatoriske ændringer 6. november 2009 Affitech A/S offentliggør nye videnskabelige resultater for selskabets r84 VEGF/VEGFR2 antistof Side 2

3 Vigtige nyheder efter regnskabsårets afslutning: 4. Januar 2010 Affitech A/S sikrer bridgelån frem til ny kapitalrejsning 22. februar 2010 Affitech A/S restrukturerer licensaftale med KAEL GemVax 31. marts 2010 Affitech A/S annoncerer i dag, at Selskabet har restrukturet milepæls og royalty komponenterne i et eksisterende forskningssamarbejde med Omeros Inc., som løser Omeros fra sådanne fremtidige betalinger til gengæld for en kontantbetaling på USD. Forventninger til 2010 Selv om den planlagte finansiering endnu ikke er tilvejebragt, mener Bestyrelsen, at det er sandsynligt at en aftale vil være på plads tidligt i 2. kvartal, og at Selskabet vil have tilstrækkelig likviditet til at få fuldført finansieringen. Bestyrelsen forventer, at indtægterne fra den forventede kapitaltilførsel vil være nok til at finansiere Selskabets aktiviteter i mindst 12 måneder frem, og som følge deraf betragter Bestyrelsen fortsat Selskabet som værende i stand til at fortsætte driften. Når kapitaltilførslen er tilendebragt, forventes aktivitetsniveauet inden for forskningen gradvist at blive øget i resten af året. De totale driftsudgifter for 2010 skønnes at blive omkring mio. DKK, og nettotabet for 2010 skønnes at blive ca mio. DKK. Et væsentligt mål for Selskabet i 2010 er at indlede et eller flere samarbejder med medicinindustrien baseret på at udvikle nye antistoflægemidler udviklet på basis af Affitech A/S s CBAS teknologi, specielt GPCR antistoffer og andre komplekse mål for antistoflægemidler på cellernes overflade. Årsrapport Årsrapporten kan fra d. 9. april downloades fra Selskabets hjemmeside og vil efter anmodning blive tilsendt i trykt version. Generalforsamling Affitech A/S afholder ordinær generalforsamling, den 29. april 2010, kl. 11:00 på adressen: Plesner Amerika Plads Kbh. Ø Side 3

4 Hoved og nøgletal for koncernen 1) (t.kr. undtagen nøgletal) Resultatopgørelse Nettoomsætning Forskningsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Restruktureringsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter/-omkostninger Andre driftsposter Finansielle poster Årets resultat Balance Immaterielle anlægsaktiver Likvide beholdninger Aktiver Aktiekapital Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Nøgletal Aktuel EPS (a nominelt 0,50 kr. pr. aktie) -0,4-0,3-0,4 Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), ultimo ) Regnskabstallene for 2009 inkluderer sammenlægningen af Affitech Research AS og AffitechA/S fra 5. maj Regnskabstallene fra før 5. maj 2009 og for 2008 og 2007 inkluderer Affitech Research AS. Regnkabstallene for 2005 og 2006 er ikke inkluderet da disse kun følger norske regnskabsregler. Side 4

5 Bestyrelsens og Direktionens påtegning Bestyrelse og Direktion har dags dato behandlet og godkendt Årsrapporten for 2009 for Affitech A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hørsholm, den 31. marts 2010 Direktion Robert F. Burns Martin Welschof Alexander Duncan Bestyrelse Keith McCullagh Ole Steen Andersen Pål Rødseth Formand Næstformand Michel L. Pettigrew Arne Handeland Steinar J. Engelsen Udtalelserne oven for rummer fremadrettet information vedrørende planer, forventninger og Selskabets fremtidige præstationer. Hvert af disse indeholder væsentlige usikkerhedsmomenter, og Selskabets faktiske resultater kan variere markant fra den information, som disse udtalelser rummer. Side 5

6 Affitech A/S s uafhængige revisorers påtegning på Årsrapporten vil være modificeret og lyder som følger: Til aktionærerne i Affitech A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Affitech A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 omfattende totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 Side 6

7 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold, henleder vi opmærksomheden på note 1 i koncernregnskabet, der beskriver at virksomheden på nuværende tidspunkt har ressourcer til at finansiere koncernens og selskabets egen drift i første halvdel af april 2010 og hvis det ikke lykkes at gennemføre en kapitaludvidelse, som beskrevet i note 1, vil det være nødvendigt, at bestyrelsen overvejer alternative ordninger og sådanne ordninger kan muligvis have væsentlig negativ indflydelse på værdien af koncernens og selskabets netto aktiver. Som det også beskrives i note 1 i koncernregnskabet, forventer bestyrelsen at gennemføre en sådan kapitaludvidelse i den nærmeste fremtid eller at aftale yderligere mellemfinansieringsaftaler indtil gennemførelse af en sådan kapitaludvidelse. Disse forhold beskriver tilstedeværelsen af en væsentlig usikkerhed vedrørende selskabets evne til at sikre yderligere finansiering af koncernens og dets egen aktiviteter og dermed evnen til at fortsætte driften. Udtalelse om ledelsesberetningen Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Side 7

8 Regnskabsberetning 2009 Sammenlægningen Den 5. maj 2009 blev Affitech A/S det juridiske moderselskab for Affitech Research AS i en aktie for aktie transaktion. På baggrund af de relative værdier af selskaberne blev de tidligere Affitech Research AS aktionærer majoritetsaktionærer i Affitech A/S. Dermed blev substansen af transaktionen, at Affitech Research AS købte Affitech A/S i en omvendt overtagelse. Det konsoliderede regnskab for 2009 viser derfor regnskabstal for Affitech Research AS for 12 måneder, mens regnskabstal for Affitech A/S er konsolideret fra den 5. maj 2009, hvor Sammenlægningen af de to selskaber fandt sted. Sammenligningstal for 2008 er de tal, som er rapporteret i IFRS årsregnskabet fra det juridiske datterselskab Affitech Research AS. Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter salg af produkter, primært Protein L, licensbetalinger, royalties og milepælsbetalinger fra partnere. Koncernens nettoomsætning udgjorde totalt 3,5 mio. DKK i 2009, sammenlignet med 3,8 mio. DKK i 2008, hvilket er en nedgang på 7 %. Nedgangen skyldes primært lavere produktsalg og lavere milepælsbetalinger fra forskningssamarbejder. Forskningsomkostninger Hovedaktiviteter på forskningssiden er relateret til optimering af antistoffer, og udgifterne er klassificeret som forskningsudgifter. Forskningsfasen omfatter typisk identifikation af potentielle molekylære mål for antistoflægemidler, design og test af antistoffer rettet mod disse mål. Forskningsudgifterne udgjorde totalt 30,3 mio. DKK i 2009, sammenlignet med 34,0 mio. DKK i 2008, en nedgang på 11 %. Nedgangen skyldes primært reduktion i medarbejderantallet i Affitech Research AS i Udviklingsomkostninger Udviklingsfasen ved fremstilling af lægemidler omfatter den prækliniske udvikling af en lægemiddelkandidat, herunder udvikling af fremstillingsprocessen, udviklingen af en plan for klinisk udvikling og forskellige prækliniske forsøg. Udviklingsomkostningerne udgjorde totalt 2,6 mio. DKK i 2009, sammenlignet med 0,0 mio. DKK i De øgede omkostninger skyldes udgifter registreret efter Sammenlægningen og er relateret til udviklingsaktiviteter i Affitech A/S. Affitech Research AS havde ingen udviklingsaktiviteter hverken i 2008 eller Administrationsomkostninger I 2009 steg administrationsomkostningerne med 13,3 mio. DKK til 22,8 mio. DKK. Omkostningsstigningen skyldes primært omkostningerne ved at være et børsnoteret selskab, aktiviteter fra flere adresser samt fratrædelsesgodtgørelse til den tidligere administrerende direktør. Omkostninger ved restrukturering Baseret på Selskabets nye forretningsstrategi og behovet for at fokusere ressourcerne på kerneaktiviteter valgte Selskabet at lukke udviklingslaboratorier i Hørsholm, Danmark samt forretningsudviklingsenheden i Walnut Creek, Californien, USA. Dette var effektivt pr. 30. september, Lukningen af disse faciliteter resulterede i restruktureringsomkostninger på 6,7 mio. DKK, 2,4 mio. DKK i nedskrivninger relateret til inventar i Affitech A/S og 10,1 mio. DKK i goodwill nedskrivninger relateret til lukningen af udviklingsafdelingen i Hørsholm. Side 8

9 Andre driftsposter Andre driftsposter omfatter indkomst fra offentlige tilskud, der beløber sig til 1,9 mio. DKK i 2009, sammenlignet med 2,4 mio. DKK i Et projekt, der kvalificerede til et tilskud fra Norges Forskningsråd, blev afsluttet i Årets resultat og opfølgning på tidligere udmeldte forventninger Koncernen rapporterede et nettotab på 67,9 mio. DKK i 2009, sammenlignet med et nettotab på 36,3 mio. DKK i Nettotabet er i overensstemmelse med udmeldte forventninger i rapporten for tredje kvartal Afvigelser i forhold til prospekt af 30. juni, 2009 Affitech A/S offentliggjorde et prospekt d. 30. juni, 2009 i forbindelse med Sammenlægningen og det kontante udbud. I prospektet var indtægter for 2009 estimeret til 10 mio. DKK og nettotabet til ca. 40 mio. DKK. De aktuelle indtægter for 2009 er lavere på grund af lavere milepælsbetalinger og licensbetalinger end forventet. Nettotabet er højere på grund af lavere indtægter og restruktureringsomkostningerne, som beskrevet oven for. Balanceposter Koncernens balance pr. 31. december 2009 var 34,5 mio. DKK. Immaterielle aktiver udgjorde 23,2 mio. DKK. Kontantbeholdning og andre likvider beløb sig til 2,1 mio. DKK, og egenkapital beløb sig til 10,1 mio. DKK. Sammenlignet med 2008, er balancen influeret af Sammenlægningen i maj, 2009 og restruktureringen, der blev annonceret i september Anden gæld for 2009 inkluderer hensættelser til fratrædelsesgodtgørelser og andre udgifter forbundet med restrukturering. Pengestrømsopgørelse Den konsoliderede nettopengestrøm for 2009 er negativ med 25,6 mio. DKK sammenlignet med negative pengestrømme på 21,4 mio. DKK i Pengestrømmen i 2009 er primært relateret til tabet på driften på 43,4 mio. DKK og et nettobeløb fra kapitalrejsningen på 20,2 mio. DKK. I 2008 var pengestrømmen primært influeret af tabet på driften på 36,5 mio. DKK og finansiering i form af et efterstillet konvertibelt lån på 16,6 mio. DKK. Kapitalberedskab og likviditet Som andre biotekselskaber har Affitech A/S registreret tab gennem flere år og er derfor afhængig af fortsat kapitaltilførsel, før Koncernens aktiviteter begynder at give overskud. Affitech A/S rapporterede et nettotab på 67,9 mio. DKK i 2009 og havde likvide beholdninger på i alt 2,1 mio. DKK ved årets slutning. Den 4. januar, 2010 annoncerede Affitech A/S en mellemfinansiering. Den 22. februar, 2010 annoncerede Affitech A/S et provenu baseret på en restrukturering af de tilbageværende elementer i en royalty aftale med KAEL Gemvax. Disse midler har gjort det muligt for Selskabet at fortsætte driften i første kvartal 2010, mens drøftelser vedrørende ny finansiering har fundet sted. I tillæg hertil annoncerer Selskabet i dag en restrukturering af samarbejdet med Omeros Corporation, en amerikansk biofarmaceutisk virksomhed. Som resultat af denne restrukturering, har Omeros den 31. marts 2010 betalt Affitech A/S USD og vil den 5. april 2010 betale Affitech A/S yderligere USD. Per dags dato har Affitech A/S midler til at finansiere sine aktiviteter indtil midten af april 2010 men vil herefter have brug for yderligere kapital. Selskabet er pt. i sidste fase af forhandlinger vedrørende kapitaltilførsel med mere end én part, og Bestyrelsen forventer enten at afslutte aftalen om kapitaltilførsel i nær fremtid eller at aftale yderligere mellemfinansiering, indtil en sådan investering er på plads. Hvis ingen af disse aftaler realiseres, vil Bestyrelsen blive nødsaget til at overveje alternative løsningsmuligheder, som kan få potentiel og væsentlig negativ indflydelse på værdien af selskabets nettoaktiver. Side 9

10 Selv om den planlagte finansiering endnu ikke er tilvejebragt, mener Bestyrelsen, at det er sandsynligt at en aftale vil være på plads i starten af 2. kvartal, og at Selskabet vil have tilstrækkelig likviditet til at få finansieringen er på plads. Bestyrelsen forventer, at indtægterne fra Selskabets forventede kapitaltilførsel vil være nok til at finansiere Selskabets aktiviteter i mindst 12 måneder frem og som følge deraf betragter Bestyrelsen fortsat Selskabet som værende i stand til at fortsætte driften. Nærtstående parter I 2009, før Sammenlægningen, omkostningsførte Affitech Research AS 0,6 mio. DKK i renter på det efterstillede konvertible lån fra flere af de tidligere aktionærer i Affitech Research AS. Lånet inklusive påløbne renter blev konverteret til aktier i Affitech Research AS før Sammenlægningen. Der var ingen andre betydningsfulde transaktioner med relaterede parter i løbet af året, bortset fra den normale forretning med datterselskaber og aflønning af direktionen. Mellemfinansieringen, der blev annonceret 4. januar, 2010, blev tilvejebragt af tre aktionærer: Braganza AS, Ferd AS og Verdane Private Equity AS. Væsentlige begivenheder efter balancedagen 4. januar 2010 annoncerede Affitech A/S, at tre eksisterende aktionærer tilvejebragte en mellemfinansiering til Selskabet (som nævnt i afsnittet oven for). Dette lån skulle give Selskabet mulighed for at fortsætte med igangværende diskussioner vedrørende en større refinansiering i første kvartal, Yderligere og mere detaljeret information findes i pressemeddelelsen fra d. 4. januar, 2010, der ligger på Selskabets hjemmeside Den 22. februar annoncerede Affitech A/S, at Selskabet havde solgt tilbageværende royalty rettigheder til GV1001 vaccinen til den Koreanske virksomhed KAEL Gemvax. Den totale salgspris var 1,3 mio. USD, heraf 1,0 mio. USD kontant. Se venligst mere detaljeret information i pressemeddelelsen fra 22. februar, 2010, som ligger på Selskabets hjemmeside Affitech A/S annoncerer i dag at Selskabet har restruktureret milepæls og royaltykomponenterne i et eksisterende forskningssamarbejde med Omeros Corporation, som løser Omeros fra sådanne fremtidige betalinger til gengæld for en kontantbetaling på USD. Som resultat af restruktureringen har Omeros betalt Affitech A/S USD d. 31 marts 2010 og vil betale yderligere USD d. 5. april Retssager Selskabet er blevet sagsøgt af en gruppe mindretalsaktionærer i Affitech A/S, som udfordrer lovligheden af generalforsamlinger, afholdt henholdsvis d. 28. april 2009 og d. 5. maj 2009 samt gyldigheden af de beslutninger, der er taget på disse møder, herunder beslutningen om at sammenlægge Affitech (på tidspunktet kaldet Pharmexa A/S) med Affitech Research AS, (på tidspunktet kaldet Affitech AS). Aktionærerne fremfører primært (i) at generalforsamlingen ikke var lovligt indkaldt, (ii) at Sammenlægningen, som blev vedtaget på Generalforsamlingen, i stedet skulle have været fremlagt af Bestyrelsen som en juridisk fusion og dermed fulgt kravene til fusion og (iii), at beslutningen om at effektuere Sammenlægningen strider imod 80 i Aktieselskabsloven vedrørende beskyttelse af aktionærer og Selskabet mod beslutninger, som klart giver visse aktionærer eller andre en uretmæssig fordel. Denne sag er under behandling i Østre Landsret. Parternes skriftveksling er næsten fuldendt og sagen venter aktuelt på datoen for behandling ved domstolen. Det er uvist, hvornår sagen kommer for domstolen. Side 10

11 Affitech A/S har tidligere erklæret, at Selskabet ikke mener, at der er belæg for disse indsigelser mod Selskabet, hverken juridisk eller på anden vis. Selskabet har forsvaret sin position og vil fortsat gøre det. Det er generelt ikke muligt at garantere udfaldet af et lovindgreb. Side 11

12 Totalindkomst 1. januar december Koncern (t.kr.) Nettoomsætning Forskningsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Restruktureringsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter/-omkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat 0 0 Årets resultat Valutakursreguleringer af udenlandske datterselskaber Totalindkomst Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie -0,4-0,3 Side 12

13 Balance 31. december - Aktiver Koncern Koncern (t.kr.) Goodwill Patenter. varemærker og teknologier Licenser og rettigheder Immaterielle anlægsaktiver Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler 9 29 Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Side 13

14 Balance 31. december - passiver Koncern (t.kr.) Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Ansvarlig konvertibel lån Aktiebaseret vederlæggelse Valutakursreguleringer Egenkapital Gæld finansiel leasing Anden langsigtet gæld Langsigtede gældsforpligtelser Kort del af gæld finansiel leasing Kreditorer Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortsigtede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Side 14

15 Egenkapitalopgørelse Koncern Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Aktiebaseret vederlæggelse Ansvarligt konvertibelt lån Valutakurs reguleringer t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital 1. Januar Totalindkomst Kapitalforhøjelse, apportindskud Kapitalforhøjelse, kontantindskud Ansvarligt konvertibelt lån Rente på konvertibelt lån Omkostningsført værdi af tildelte warrants Valutakursreguleringer Egenkapital 31 december Total Egenkapital 1. Januar Totalindkomst Overført til dækning af tab Ansvarlig konvertibel lån Rente på konvertibel lån Omkostningsført værdi af tildelte warrants Valutakursreguleringer Egenkapital 31 december Side 15

16 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Koncern (t.kr) Årets resultat Reguleringer Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignede Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Tilgange på immaterielle anlægsaktiver Tilgange på materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investerings- aktiviteter Nettoprovenue fra aktieemission Udstedelse af konvertibelt lån Afdrag på lån Afdrag finansiel leasing Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Urealiseret kursgevinst/tab Likvider i Affitech A/S på dato for sammenlægningen Livider 1. januar Likvider 31. december Likvider er sammensat på følgende måde: Kontanter og anfordringsindskud Side 16

17 Note: Regnskabsgrundlag Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkendt af EU samt efter yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber er krav i regnskabsloven for selskaber, som rapporterer efter IFRS og rapporteringskrav fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år, bortset fra implementeringen af nye/opdaterede standarder, som er obligatoriske fra regnskabsår, der påbegyndes 1. januar Som følge af den omvendte overtagelse er der foretaget nogle tilføjelser til beskrivelserne af anvendt regnskabspraksis, som reflekterer sammenlægningen: Basis for konsolidering Den 5. maj 2009 blev Affitech A/S det juridiske moderselskab for Affitech Research AS i en aktie for aktie transaktion. På baggrund af de relative værdier af selskaberne, blev de tidligere Affitech Research AS aktionærer majoritetsaktionærer i Affitech A/S. Dermed blev substansen af transaktionen, at Affitech Research AS købte Affitech A/S i en omvendt overtagelse. De konsoliderede tal for 2009 viser derfor regnskabstal for Affitech Research AS for 12 måneder, mens regnskabstal for Affitech A/S er konsolideret fra den 5. maj 2009, hvor sammenlægningen af de to selskaber fandt sted. Sammenligningstal for 2008 er de tal, som er rapporteret i IFRS årsregnskabet fra det juridiske datterselskab Affitech Research AS. Det antal aktier, der vises i de konsoliderede regnskabstal, er fra det juridiske moderselskab Affitech A/S inklusive det antal aktier, der blev udstedt som en del af overtagelsen af Affitech Research AS. Udover den omvendte overtagelse af Affitech Research AS, som er beskrevet ovenfor, omfatter de konsoliderede regnskabstal Affitech A/S og de selskaber, hvor Affitech A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmeretten eller på anden måde har bestemmende indflydelse (datterselskaber). Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Affitech Research AS (juridisk datterselskab) og regnskaber for moderselskabet og datterselskaberne ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og ved efterfølgende at eliminere transaktioner med nærtstående parter, aktiebesiddelser og balancer samt urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. Koncernregnskabet er baseret på regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis for Affitech Koncernen. Køb og salg af selskaber er medtaget i resultatopgørelsen for den periode, hvor Affitech A/S har ejet selskabet. Sammenligninger er ikke foretaget for sådanne køb og salg. Indtægter og tab består af forskellen mellem salgsprisen og den bogførte værdi af nettoaktiverne på tidspunktet for salget og udgifterne til frasalg. Erhvervelse af nye selskaber behandles regnskabsmæssigt efter overtagelsesmetoden. Kostprisen måles til dagsværdien af de overdragne aktiver og de afholdte og pådragne forpligtelser på overtagelsestidspunktet med tillæg af omkostninger, der er direkte forbundet med overtagelsen. Identificerbare overtagne aktiver og pådragne forpligtelser og eventualforpligtelser i forbindelse med en virksomhedssammenslutning måles ved første indregning til dagsværdien på overtagelsestidspunktet uanset omfanget af en eventuel minoritetsinteresse. Eventuelle positive forskelle mellem kostprisen og dagsværdien af koncernens andel af de overtagne identificerbare nettoaktiver indregnes som goodwill. Side 17

18 Kritisk regnskabsbedømmelse og skøn Sammenlægning af Affitech A/S og Affitech Research AS I forbindelse med sammenlægningen af Affitech A/S og Affitech Research AS i maj 2009 er aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser i Affitech A/S indregnet i henhold til overtagelsesmetoden med udgangspunkt i en omvendt overtagelse. I den forbindelse foretages adskillige skøn over de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser i forbindelse med opgørelse af markedsværdierne af disse. Estimaterne er baseret på de mest opdaterede informationer på rapporteringsdatoen. Elementer i opkøbsbalancen er baseret på skøn, hvilket indebærer et usikkerhedselement. Det kan blive nødvendig at ændre tidligere estimater inden for 12 måneder efter 5. maj 2009 som resultat af ændrede forudsætninger for disse skøn. Side 18

Affitech (Koncernen) rapporterer et nettotab på 71,7 millioner kr. i 2010 set i forhold til et nettotab på 67,9 millioner i 2009.

Affitech (Koncernen) rapporterer et nettotab på 71,7 millioner kr. i 2010 set i forhold til et nettotab på 67,9 millioner i 2009. Meddelelse nr. 4/2011 Selskabsmeddelelse Årsregnskabsmeddelelse for 2010 København og Oslo d. 31. marts 2011 Resumé I 2010 nåede Affitech alle mål i sit fastsatte udviklingsprogram for Selskabets førende

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Til Nasdaq OMX Copenhagen

Til Nasdaq OMX Copenhagen Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 35/ Kvartalsregnskab for de første af Resumé: For de første af havde Affitech-koncernen omsætning på DKK 3,2 mio. og et resultat på DKK -58,3 mio. Resultatet inkluderer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport for Q110

Meddelelse om kvartalsrapport for Q110 Meddelelse om kvartalsrapport for Q110 til NASDAQ OMX Copenhagen Meddelelse nr. 20/2010 Kvartalsrapport for første kvartal 2010 (1.januar 31. marts) 2010 Resumé: I de tre første måneder af 2010 genererede

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 85 97 27 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere