Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 22. maj 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V) Jytte Dalgaard (F) Lars Sørensen (V) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med handicaprådet Dialogmøde med integrationsrådet Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget ultimo april Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Drøftelse af anvendelse af besparelse som følge af lockout Orientering om indsats for at sikre regresindtægter på sygedagpengeområdet Godkendelse af resultatrevision for Aktuelle nøgletal Orientering om Jobcentrets tilbudskatalog Forslag til særlige indsatsområder- Beskæftigelsesplan Opfølgning på drøftelse af projekt for udfaldstruede dagpengemodtagere Orientering om forslag til idékatalog til budget på arbejdsmarkedsudvalgets område Forløbsprogram for depression Nyt fra LBR Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn...29 Bilagsoversigt...30 Norddjurs Kommune

3 1. Dialogmøde med handicaprådet G01 13/9530 Åben sag Sagsgang: AU Arbejdsmarkedsudvalget afholder det årlige dialogmøde med handicaprådet. Mødet afholdes kl i byrådssalen på Rådhuset i Grenaa. Der er følgende dagsorden til dialogmødet: Status på ministermål 2012 Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for 2014 Forslag fra handicaprådet til beskæftigelsesplan 2014 Eventuelt De enkelte emner drøftes på mødet med henblik på det fremtidige samarbejde. Ministermål vedr. tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger i Norddjurs Kommune, december 2012 vedlægges som bilag. Brev og notat vedr. ministermål for 2014 er vedlagt som bilag til punkt vedr. drøftelse af forslag til særlige indsatsområder, der skal indarbejdes i Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for Ingen økonomiske konsekvenser. Økonomidirektøren indstiller, at punkterne drøftes. Bilag: 1 Åben Ministermål - Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger i Norddjurs Kommune /13 Referat af mødet mellem arbejdsmarkedsudvalget og handicaprådet: Fra handicaprådet (HR) Jens Holst og Preben Fruelund Status på ministermål 2012 Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger ikke overholdt ministermålet 1

4 HR havde følgende ønsker til arbejdsmarkedsudvalget, at: holde fokus på hvad borgeren har brug for fremfor målsætningerne fastholde syge eller handicappede aktive holde fokus på den forebyggende indsats det kan betyde, at flere fastholdes i arbejde Forslag fra handicaprådet til beskæftigelsesplan 2014 Det blev aftalt, at forvaltningen afholder møde med HR om forslag til beskæftigelsesplan Handicappolitik i proces Ønsker målsætninger på området indarbejdes i handicappolitikken, således at det lettere kan ses, om tingene er lykkedes. Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for 2014 Materialet fra Beskæftigelsesministeren er godt, dog kræves en nærmere gennemgang af de enkelte mål. Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Der er allerede oprettet 24 nye fleksjob under 10 timer efter den nye ordning. Eventuelt HR: Ønsker at der er en vejledning om, hvor man skal henvende sig om pensionsspørgsmål på kommunens hjemmeside. Endvidere bør der på hjemmesiden gøres opmærksom på, hvor lang sagsbehandlingstiden kan forventes at være indenfor de enkelte -typer. 2

5 2. Dialogmøde med integrationsrådet G01 13/1353 Åben sag Sagsgang: AU Mødet tager udgangspunkt i samarbejdet mellem arbejdsmarkedsområdet og integrationsområdet omkring de flygtninge og indvandrere, som er bosiddende i Norddjurs Kommune. Mødet afholdes kl i byrådssalen på Rådhuset i Grenaa. Der er følgende dagsorden til mødet: Status på ministermål 2012 Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for 2014 Integrationsrådets forslag til beskæftigelsesplan for 2014 Orientering om etablering af netværk Eventuelt Ministermål vedr. antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentligt forsørgelsesydelser december 2012 vedlægges som bilag. Brev og notat vedr. ministermål for 2014 er vedlagt som bilag til punkt vedr. drøftelse af forslag til særlige indsatsområder, der skal indarbejdes i Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for Ingen økonomiske konsekvenser. Økonomidirektøren indstiller, at punkterne drøftes. Bilag: 1 Åben Ministermål 4 Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser i Norddjurs december 2012.pdf 61326/13 Det var ikke muligt, at gennemføre dialogmødet pga. afbud. Der forsøges at finde en ny dato for dialogmøde med integrationsrådet. 3

6 3. Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget ultimo april S00 13/650 Åben sag Sagsgang: AU I budgetopfølgningen pr. ultimo april 2013 forventes en afvigelse på i alt 4,334 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes følgende: Seniorjob: På baggrund af ændret lovgivning og afkortning af dagpengeperioden har der været en stor tilgang til seniorjob primo I skønnet for resten af året vurderes det, at der i 2013 vil være ca. 64 personer på ordningen svarende til i alt 37 helårspersoner. I 2013 er der oprindeligt budgetteret med 13 helårspersoner og en nettoudgift på 2,021 mio. kr. Det nye skøn betyder en merudgift på 3,750 mio. kr. Servicejob: Der forventes en mindreindtægt i 2013 på 0,739 mio. kr. vedr. servicejob. Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 24. april foreslået, at mindreindtægten kunne finansieres af eventuelle mindreudgifter på andre områder i løbet af året. UU-Djursland lønbesparelse ifm. lockout: I UU-Djursland har 10 vejledere været ramt af lockout i april. Den samlede lønbesparelse udgør 0,324 mio. kr. for 18 arbejdsdage. Heraf udgør andelen for Norddjurs Kommune 0,155 mio. kr. For Norddjurs Kommunes andel har kommunalbestyrelsen på mødet den 23. april besluttet, at kommunalbestyrelsen tager endelig stilling til hvordan den samlede anvendelse af ikkeudbetalt løn, som følge af lockouten, skal komme de konfliktramte områder til gode. Det gøres, når konflikten er afsluttet og der er et overblik over dens direkte konsekvenser, efter indstilling fra børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. Opr. Overført fra Tillægsbevillinger Korr. Afvigelse* Forventet (1.000) kr. budget tidl. År Budget regnskab Drift * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse ekskl. forbrug af overførte beløb jf. tabel udvikling i overførte beløb fra tidligere år Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (1.000) kr. Overført fra tidl. år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Drift Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.)

7 Korrektioner på arbejdsmarkedsudvalgets område (omplacering og tillægsbevilling) Afvigelse indenfor servicerammen 120 I alt Økonomidirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben AU bilag til budgetopfølgning april /13 Arbejdsmarkedsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. 5

8 4. Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget G01 13/1401 Åben sag Sagsgang: AU I budget 2013 indgår en række politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer på arbejdsmarkedsudvalgets område. Nedenfor følger en beskrivelse af de enkelte punkter samt opfølgning herpå. Større andel sygedagpengemodtagere delvist tilbage i arbejde (O202) Beskrivelse: Styrket indsats for at få sygedagpengemodtagere delvist tilbage i arbejde. Formålet er at fremme arbejdsfastholdelsen for sygemeldte samt opnå en hurtigere tilbagevenden til arbejdet. Andelen af delvist sygemeldte øges med 4 pct. til en andel på 16 pct. Dette svarer til at ca. 24 sygedagpenge forløb ændres fra sygemelding på fuldtid til deltid. Indsats: Fastholdelsesindsatsen både i forhold til offentlige og private virksomheder er optimeret ved at flytte ressourcer til opgaven. Indsatsen skal medvirke til, at flere sygemeldte har en tilknytning til deres arbejdsplads i sygdomsperioden. Status: Der anvendes nøgletal fra jobindsats, som opgøres månedlig dog med nogen forsinkelse. Opgørelse for 2012 viser en gennemsnitlig andel af delvist raskmeldte på 11,6 pct. Fra januar til marts 2013 har andelen været 9,4 pct., svarende til gennemsnitligt 113 delvise raskmeldinger pr. måned. Flere jobrotationsprojekter i kommunen (P205) Beskrivelse: Den virksomhedsrettede indsats styrkes gennem etablering af jobrotationsprojekter i Norddjurs Kommune. Jobrotation indebærer at ansatte sendes på efteruddannelse og erstattes af ledige vikarer i uddannelsesperioden. Indsatsen indebærer etablering af 20 fuldtidsvikarstillinger med jobrotationsydelse årligt. Indsats: Iværksættelsen af jobrotationsforløb fordrer et tæt samarbejde med arbejdsgiverne i både de offentlige og private virksomheder. På den baggrund er alle chefer i Norddjurs Kommunes lederforum blevet orienteret om mulighederne ved jobrotation. Beskæftigelsesregion Midtjylland stod for orienteringen. Dette er sket for at skærpe fokus i hele organisationen. Alle både offentlige og private virksomheder i Norddjurs Kommune har mulighed for at hente bistand til planlægning og iværksættelse af jobrotation fra Jobrotationskontoret i Randers, som LBR har bevilliget 0,1 mio. kr. Endvidere har der været dialog med forskellige fagforeninger om muligheden for at udnytte deres netværk til information om jobrotation. Der vil løbende blive fulgt op jobrotationsforløb og udvalget vil blive orienteret. Status: Samlet er der pr. marts 47 vikarer ansat i jobrotationsprojekter. 6

9 Inden for teknisk service området er der pt. 12 vikarer ansat. Ansættelsen er frem til sommeren Der er løbende ca. 20 vikarer i gang i forbindelse med enkeltmandsrotationer, som vedrører sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, pædagog og køkkenassistenter. Derudover er ca. 15 vikarer fra Norddjurs Kommune ansat i jobrotationsstillinger i Syddjurs, Randers, Silkeborg og Aarhus. Til september 2013 forventes opstart af stort rotationsprojekt inden for handicap og psykiatri med ca. 50 vikarer. Endvidere arbejdes med etablering af større projekter inden for det administrative område samt på sundheds og omsorgs området. Mentorkorps til unge (P206) Beskrivelse: Der oprettes et mentorkorps til fastholdelse af (udsatte) unge i uddannelse eller arbejde. Indsatsen målrettes primært kontanthjælpsmodtagere i match 2. Det er forudsat, at der anvendes mentorstøtte svarende til et årsværk og at ordningen vil være udgiftsneutral såfremt 4 af 35 kontanthjælpsmodtagere fastholdes i ordinær uddannelse pr. år. Indsats: Sammen med UU, Ungdomsskolen og erhvervsskolerne og Jobcentret er besluttet at videreføre pilotprojektet vedr. anvendelse af mentorer. Det betyder, at den organisation, hvor det vil give bedst mening at stille en mentor til rådighed for den unge, således at frafald kan undgås. Status: I efteråret 2012 har mentorstøtteordningen medført, at 9 unge er blevet fastholdt i uddannelse. I første kvartal 2013 er der ydet mentorstøtte til 3 unge under uddannelse, hvoraf alle fortsat er i uddannelse. Øget indsats overfor ledige, der risikerer at miste dagpengeretten (hensigtserklæring) Beskrivelse: En række ledige risikerer at miste dagpengeretten ved årsskiftet og herefter. Jobcentret vil målrettet anvende den ekstraordinære indsats fra regeringens AKUT-pakke til at sikre så mange som muligt en vej til job (den håndholdte indsats). Desuden vil Norddjurs Kommune i samarbejde med arbejdsløshedskasserne hjælpe med at vikarjobs, jobåbninger og sæsonarbejde tilbydes ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. Der skal sættes øget fokus på anvendelse af jobrotation og på arbejdsmarkedsudvalgets budget skal der findes 1 mio. kr., der anvendes til betaling for opkvalificering og kompetenceudvikling. Beløbet målrettes ledige, der har stor risiko for at miste dagpengeretten. Derudover opfordres ledige til at indgå i uddannelser, herunder SU-berettigede uddannelser af mindst 18 mdr. varighed, hvilket giver adgang til dagpenge efter dimittendsatsen. Det undersøges samtidig, om der indenfor de eksisterende lønbudgetter er mulighed for at lave et 1-årigt projekt, hvor et antal ledige, der har risiko for at miste dagpengeretten, ansættes midlertidigt på ordinære vilkår. Indsats: Dagpengemodtagere, der står til at miste dagpengene i første halvår af 2013, er omfattet af akutpakken. 7

10 Det indebærer: Jobhjælp hos et særligt jobberedskab i a-kasserne og jobcentrene Ret til et intensivt jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler Ret til opkvalificeringsjob Ret til hurtigt at få bevilget virksomhedspraktik eller job med løntilskud Bedre mulighed for at få et vikarjob via jobrotationsordningen Mulighed for at søge akutjob. Endvidere har dagpengemodtagere, der har opbrugt deres ret til dagpenge og som er overgået til at være selvforsørgende en række rettigheder og muligheder for indsats efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Selvforsørgende kan til enhver tid henvende sig i jobcentret og få information og vejledning om muligheder for beskæftigelse og uddannelse. Endvidere kan selvforsørgende få tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik samt ansættelse i løntilskud i privat eller offentlig virksomhed. Jobcentret har iværksat en række initiativer i forbindelse med akutpakken. Der er et tæt samarbejde med a-kasserne omkring de ledige udfaldstruede både i forhold til en virksomhedsrettet indsats, uddannelse, coaching og jobformidler. Endvidere skal indsatsen ses i sammenhæng med flere jobrotationsprojekter i kommunen (P205). Arbejdsmarkedsudvalget har d. 19. september 2012 drøftet mulighederne for at iværksætte et 1 årigt projekt for udfaldstruede. Status: Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne følger løbende op på indsatsen som følge af akutpakken samt aftalen om akutjob. Statusopgørelse pr medio maj fra Beskæftigelsesregion Midtjylland viser, at: 374 udfaldstruede dagpengemodtagere har modtaget et akutbrev 83 personer fortsat i målgruppen 49 personer er på uddannelsesordningen til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og som modtager den særlige uddannelsesydelse Der er opslået 208 akutjobs i Norddjurs Kommune, heraf udgør akutjobs i den private sektor 32,2 pct. Der er medio maj anvendt 1,5 mio. kr. brutto til uddannelsesydelse samt køb af uddannelsestilbud til ledige, der har mistet dagpengene. Kommunale løntilskudsstillinger (hensigtserklæring) Beskrivelse: Den virksomhedsrettede indsats anvendes i dag til at supplere den kommunale indsats på en række serviceområder. Løntilskudsjobs skal anvendes i overensstemmelse med det fastsatte forhold mellem ordinært ansatte og ledige i aktivering. Indsats: Løntilskudsstillinger kan med dette udgangspunkt anvendes til at få udført opgaver, der ellers ikke ville blive udført, f.eks. renholdelse af kommunale arealer og dermed reducere anvendelsen af pesticider. Derudover indeholder den virksomhedsrettede indsats muligheden for virksomhedspraktik. 8

11 Der udmeldes en kvote for ansættelse med løntilskud pr. kommune. I 2013 er kvoten for Norddjurs Kommune 136 helårspersoner, som kan ansættes i kommunalt løntilskud. Status: Jobindsats giver mulighed for at følge op på den virksomhedsrettede indsats i Norddjurs Kommune. I perioden januar til marts 2013 har antallet af forsikrede ledige i virksomhedsrettet aktivering udgjort 177 fuldtidspersoner svarende til en andel på 61 pct. af alle aktiverede. For kontanthjælpsmodtagere har 99 fuldtidspersoner været i virksomhedsrettet aktivering med en andel på 58 pct. For forsikrede ledige har der primært været tale om ansættelse med løntilskud (137 fuldtidspersoner), mens kontanthjælpsmodtagere primært har været aktiveret i virksomhedspraktik (87 fuldtidspersoner). Arbejdsmarkedsstyrelsen opgør de enkelte kommuners brug af kommunalt løntilskud. Ifølge seneste opgørelse fra april har der været 102,7 helårspersoner i løntilskud ved Norddjurs Kommune. Dette svarer til en udnyttelsesprocent i forhold til kvoten på 75,5 pct. På landsplan er udnyttelsesprocenten 47,4 pct. Seniorjob (hensigtserklæring) Beskrivelse: Norddjurs Kommune ser seniorjobordningen som en positiv mulighed, der sikrer ledige med mindre end 5 år til efterlønsalderen et godt job. Samtidig kan ansatte i seniorjob bidrage til at styrke kommunens service på områder, hvor de har kvalifikationer at bidrage med. Seniorjobordningen søges målrettet områder, hvor der er behov for et højere serviceniveau, f.eks. det grønne område. Men også på ældreområdet søges seniorjobordningen målrettet til at give bedre service til især de svageste ældre. Indsats: Med baggrund i akutpakken har regeringen givet mulighed for at flere ledige, som er født i perioden 1. juli 1955 til 31. december 1957 kan være opfattet af seniorordningen. Jobcentret samarbejder med kommunens HR-afdelingen om at finde arbejdspladser til seniorjobberne. Status: Opgørelse pr. primo maj viser en markant tilgang til seniorjobordningen i Norddjurs Kommune i Tilgangen skyldes en kombination af afkortning af dagpengeperioden samt ny lovgivning. Fra og med 2013 er dagpengeperioden blevet halveret til 2 år, hvilket betyder at forholdsvis flere end hidtil er berettiget til et seniorjob. Overgangsordningen indebærer, at retten til seniorjob bevares for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957, og hvis dagpengeperiode er udløbet eller vil udløbe i perioden fra den 1. januar 2012 til og med den 30. juni Disse personer ville under de hidtidige regler ikke være berettigede til seniorjob, da tilbagetrækningsreformen gradvist øger efterløns- og pensionsalderen. 9

12 Seneste opgørelse af personer i seniorjob samt ansøgere til seniorjob i Norddjurs Kommune viser en markant tilgang til ordningen primo Tilgangen skyldes den nævnte kombination af afkortning af dagpengeperioden samt den midlertidige udvidelse af ordningen. Ved årsskiftet var der 7 personer ansat i seniorjob i Norddjurs Kommune. Fra januar til maj er der ansat yderligere 26 nye i seniorjob, mens en er ophørt. Der er pr. primo maj i alt 32 personer ansat i seniorjob. Derudover har 15 personer med ret til seniorjob ansøgt. Antal person i seniorjob i 2013 (skøn) 2013 Bestand primo (pers) 7 Tilgang 57 Afgang -18 Netto til-/afgang 39 Bestand ultimo (pers) 46 Helårspersoner 37 Det skønnes, at den samlede tilgang i 2013 vil udgøre 57 personer. Samtidig forventes en afgang på 18 personer. Nettotilgangen i 2013 skønnes dermed at udgøre 39 personer. Den samlede bestand i 2013 vurderes at udgøre 37 helårspersoner. Seniorjob - forventet afvigelse pr primo maj Antal helårspersoner Nettoudgift (mio. kr.) Nyt skøn pr. primo marts 37,0 5,771 Budgetteret 13,0 2,021 Forventet mertilgang/merforbrug 24,0 3,750 I 2013 er der oprindeligt budgetteret med 13 helårspersoner og en nettoudgift på 2,021 mio. kr. Det nye skøn giver en forventet kommunal nettoudgift på 5,771 mio. kr. og dermed merudgifter for 3,750 mio. kr. Der er i budget 2013 indregnet en besparelse på forsørgelsesudgifterne. Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 10

13 Til orientering oplyser forvaltningen, at der for at øge andelen af sygedagpengemodtagere der er delvist tilbage i arbejde, er afsat ressourcer til fastholdelseskonsulent, som har fokus på dette område. Arbejdsmarkedsudvalget tog derudover orienteringen til efterretning. 11

14 5. Drøftelse af anvendelse af besparelse som følge af lockout G01 13/10180 Åben sag Sagsgang: AU, ØK, KB Kommunalbestyrelsen har på møde den 23. april 2013 besluttet, at kommunalbestyrelsen (efter indstilling fra de berørte udvalg) tager endelig stilling til, hvordan den samlede besparelse, som følge af lockouten, skal komme de konfliktramte områder til gode. I forbindelse med lockouten har der på arbejdsmarkedsområdet været besparelser på løn på 0,16 mio. kr. på UU Djursland (Norddjurs Kommunes andel) og 0,03 mio. kr. i Jobcenter Norddjurs. Forvaltningen foreslår, at den ikke udbetalte løn for UU Djursland anvendes til en særlig indsats overfor unge, som er i fare for at falde ud af uddannelser. Midlerne anvendes til opfølgning og mentorforløb. Det forventes, at Syddjurs Kommune vil hjemtage deres andel af lønbesparelsen. I Jobcenter Norddjurs foreslås midlerne anvendt til yderligere individuel jobformidler for udfaldstruede ledige. Ingen økonomiske konsekvenser, idet midlerne bliver på de konfliktramte områder. Økonomidirektøren indstiller, at 1. den ikke udbetalte løn for UU Djursland anvendes til en særlig indsats overfor unge, som er i fare for at falde ud af uddannelser 2. den ikke udbetalte løn for Jobcenter Norddjurs anvendes til yderligere individuel jobformidler for udfaldstruede ledige. Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte indstillingen og videresendte sagen til økonomiudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget ønsker en redegørelse fra UU og Jobcenteret på hvilke konkrete tiltag, som sættes i gang for de ekstra midler. 12

15 6. Orientering om indsats for at sikre regresindtægter på sygedagpengeområdet G01 13/3748 Åben sag Sagsgang: AU Forvaltningen samarbejder med revisionsfirmaet BDO om indsatsen for at sikre regresindtægter på sygedagpengeområdet. BDO har en specialenhed, der sammen med et advokatfirma afklarer sager om regres på sygedagpenge hos forsikringsselskaber. Norddjurs Kommune fremfinder sagerne og fremskaffer den fornødne dokumentation. Sagen overgives herefter til BDO, hvor specialister beregner regreskrav og eventuelle renter. På det grundlag fremsender specialisterne et regreskrav til forsikringsselskaber m.v. Herefter sker en juridisk afklaring af sagen mellem BDO og forsikringsselskaberne, og efterfølgende afsluttes sagen med modtagelse af det fremsendte krav, forlig eller retssag. BDO og advokatfirmaet afklarer sagerne i forbindelse med forlig og retssager efter accept fra Norddjurs Kommune. BDO og advokatfirmaet afholder kurser om regres på sygedagpenge for de ansatte i Norddjurs Kommune. Det drejer sig primært om de lovmæssige regler, og forhold som sagsbehandlere skal være opmærksom på i forhold til at finde sager, hvor der kan rejses sag om regres. Resultat for Norddjurs Kommune vedr. regresindtægter på sygedagpengeområdet i 2012 er 1,1 mio. kr., hvilket stemmer overens med budgettet. Regresindtægterne i 2011 var på 0,7 mio. kr. Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 13

16 7. Godkendelse af resultatrevision for G01 13/7560 Åben sag Sagsgang: AU, KB Resultatrevision 2012 har været til høring i LBR og Beskæftigelsesregion Midtjylland, og kommentarerne herfra vil blive indarbejdet i resultatrevisionen Forvaltningen vil på mødet orientere om de bemærkninger, der er kommet fra FTF og LO i LBR og Beskæftigelsesregion Midtjylland. I høringssvaret fra FTF og LO kommenteres en række forhold vedrørende lovgivning og mål for beskæftigelsesindsatsen, som ligger uden for resultatrevisionens rammer. Arbejdsmarkedsområdet foreslår, at der med baggrund i høringssvar fra FTF og LO indarbejdes følgende bemærkninger: At beskæftigelsesindsatsen fremadrettet nytænkes herunder aktiveringsstrategi og indsatser som følge af ændret lovgivning og reformer At afsnittet vedrørende besparelser på førtidspension og kontanthjælp omformuleres til Det skal endvidere bemærkes, at det i henhold til ministermålet er lykkedes at reducere antallet af personer på førtidspension og kontanthjælp Bemærkningerne fra Beskæftigelsesregion Midtjylland giver ikke anledning til ændringer i forslag til Resultatrevision Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte forslag til ændringer i Norddjurs Kommunes Resultatrevision De økonomiske konsekvenser af ledighedssituationen er medtaget i Norddjurs Kommunes regnskab for 2012, og evt. efterregulering af 2012 vil finde sted via midtvejsreguleringen, som indgår i budgetopfølgning i

17 Økonomidirektøren indstiller, at Resultatrevision 2012 godkendes med de foreslåede ændringer og videresendes til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Bilag: 1 Åben Skriftlig tilbagemelding fra Beskæftigelsesregion Midtjylland vedr 65044/13 resultatrevision Åben Høringsskrivelse fra FTF og LO vedr. Resultatrevision /13 3 Åben Resultatrevision Forslag 22 maj /13 Arbejdsmarkedsudvalget drøftede en række ændringer til beskæftigelsesplanen på baggrund af høringssvarene. Disse indarbejdes i det endelige forslag til resultatrevision. Arbejdsmarkedsudvalget tilsluttede sig herefter resultatrevisionen, og videresendte sagen til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. 15

18 8. Aktuelle nøgletal G01 13/1207 Åben sag Sagsgang: AU Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der bl.a. belyser udviklingen i antallet af borgere i Norddjurs Kommune, der modtager følgende ydelser: A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Fleksydelse Førtidspension Akutpakke Unges uddannelsesvalg De aktuelle nøgletal er vedlagt som bilag. Desuden har Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejdet aktuelle ledighedstal. De aktuelle ledighedstal er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregion Midtjylland har udarbejdet måltal for den enkelte kommunes opfyldelse af mål i beskæftigelsesplanen 2012/2013 og den aktuelle status på akutpakke. Bilag vedr. måltal og akutpakke er vedlagt som bilag. Ingen konsekvenser. Økonomidirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Nøgletal til AU maj /13 2 Åben Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt- marts /13 3 Åben Ledighedstal Marts /13 Arbejdsmarkedsudvalget tog nøgletallene til efterretning 16

19 9. Orientering om Jobcentrets tilbudskatalog G01 13/9984 Åben sag Sagsgang: AU Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på mødet om hvilke tilbud, Jobcentret kan tilbyde de forskellige målgrupper. Overordnet drejer det sig om følgende: Forsikrede ledige: Jobsøgningskurser Læsekurser Afklarings- og afprøvningsforløb Coaching Ordinær uddannelse Løntilskud, jobrotation, virksomhedspraktik, voksen lærlinge Sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidering: Afklaringsforløb (bl.a. arbejdsevne) Virksomhedspraktikker, afprøvning og genoptræning Fastholdelsesindsatser Forløb for personer med psykisk problemstillinger Fleksjob Kontanthjælp og integration: 17

20 Virksomhedspraktik / virksomhedscenter Løntilskud Samtaleforløb Rusmiddelbehandling Brobygningsforløb Danskundervisning Mentorordning for fastholdelse i uddannelse Produktionsskole og AMU forløb Den samlede oversigt med uddybning af tilbud til de enkelte målgrupper samt leverandører findes i Jobcentrets tilbudskatalog, der er vedlagt som bilag. Tilbuddene gives som led i den aktive beskæftigelsesindsats. For 2013 har Norddjurs Kommune et rådighedsbeløb på kr kr. pr. helårsperson til at gennemføre aktivering for. I 2012 var beløbet på kr kr. pr. helårsperson. Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Jobcenter Norddjurs Tilbudskatalog /13 Arbejdsmarkedsudvalget tog tilbudskataloget til efterretning. 18

21 10. Forslag til særlige indsatsområder- Beskæftigelsesplan G01 13/7563 Åben sag Sagsgang: AU Arbejdsmarkedsudvalget drøfter forslag til særlige indsatsområder i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan I 2014 forventes, at nye reformer på arbejdsmarkedsområdet inden for kontanthjælp og sygedagpenge skal implementeres. Med henblik på dette har arbejdsmarkedsområdet udpeget følgende indsatsområder til at understøtte både beskæftigelsesmålene for 2014 og implementeringen af allerede vedtagne reformer samt de kommende reformer: Udvikle og implementere en ny tidlig indsats for alle målgrupper Målrette og udvikle den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper Målrette uddannelse af unge under 30 år i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Udvikle redskaber og metoder til at nytænke beskæftigelsesindsatsen, så langtidsledigheden mindskes Udvikle og organisere det tværkommunale samarbejde og dermed forebygge, at ledige kommer i permanent forsørgelse Udvikle sammenhænge i beskæftigelsesindsatsen med a-kasser, virksomheder og uddannelsesinstitutioner Forslaget har taget udgangspunkt i udfordringerne på arbejdsmarkedsområdet, som er beskrevet i Resultatrevision 2012 og Kommunebeskrivelsen for Norddjurs Kommune. De økonomiske konsekvenser vil indgå i budget Økonomidirektøren indstiller, at forslag til særlige indsatsområder drøftes med henblik på indarbejdelse i Beskæftigelsesplan Bilag: 1 Åben Kommunebeskrivelse Norddjurs Kommune 63284/13 2 Åben Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for /13 19

22 3 Åben Notat om de beskæftigelsespolitiske mål for /13 Arbejdsmarkedsudvalget drøftede forslag til særlige indsatsområder med henblik på indarbejdelse i Beskæftigelsesplan Følgende områder blev valgt som de indsatsområder, der arbejdes videre med til Beskæftigelsesplan 2014: Udvikle og implementere en ny tidlig indsats for alle målgrupper Målrette og udvikle den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper Målrette uddannelse af unge under 30 år i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Udvikle redskaber og metoder til at nytænke beskæftigelsesindsatsen, så langtidsledigheden mindskes Udvikle og organisere det tværgående samarbejde internt i kommunen og dermed forebygge, at ledige kommer i permanent forsørgelse Udvikle sammenhænge i beskæftigelsesindsatsen med a-kasser, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og LBR 20

23 11. Opfølgning på drøftelse af projekt for udfaldstruede dagpengemodtagere S00 13/7726 Åben sag Sagsgang: AU Arbejdsmarkedsudvalget drøftede et projekt for udfaldstruede dagpengemodtagere på mødet den 24. april Det blev drøftet, om der kan etableres ekstraordinære stillinger til udfaldstruede dagpengemodtagere i en tidsbegrænset periode svarende til det antal timer den pågældende ledige mangler for at have genoptjent dagpengeretten. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at udsætte behandling af sagen, indtil der er en afklaring af lovmedholdeligheden af et sådan projekt for de udfaldstruede. Der er fra forvaltningens side rettet henvendelse til KL med henblik på en afklaring af lovmedholdeligheden. Der gives en orientering på mødet. Regeringen har besluttet at stille forslag om Ny og bedre indfasning af dagpengereformen. Dette forslag forventes at afhjælpe en del af de problematikker som projektet for udfaldstruede dagpengemodtagere skulle have løst. Og det foreslås derfor at en evt. viderebehandling af projektet afventer lovforslaget, der vil medføre en forlængelse af forsørgelsen for de udfaldstruede. Skøn over de økonomiske konsekvenser findes i notat, der er vedlagt som bilag. Økonomidirektøren indstiller, at punktet drøftes. Bilag: 1 Åben Notat - økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere 63849/13 Forvaltningen oplyser supplerende: Svar på lovmedholdeligheden i forhold til projektet for de udfaldstruede fra KL: Alle stillinger i kommunen skal slås op og indlægges i Jobnet.dk (jf. lov om ansvar for og styring af beskæftigelsesindsatsen 57). Ansættelser, som i det væsentlige er begrundet i hensyn til ansøgerens sociale eller økonomiske forhold, er som udgangspunkt i strid med grundlæggende forvaltningsretlige og kommunalretlige principper, medmindre der findes udtrykkelig hjemmel for at fravige dette. 21

24 En sådan begrænset hjemmel findes i loven om akutjob og præmie til arbejdsgivere ( 2), som gør det muligt for offentlige arbejdsgivere, at give kvalificerede ledige, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger senest den 30. juni 2013, fortrinsadgang til stillinger, der opslås som akutjob til en nævnt målgruppe. Der er fortsat ikke en afgørelse fra beskæftigelsesankenævnet om Frederikshavner modellen. Arbejdsmarkedsudvalget drøftede sagen og afventer afgørelsen fra beskæftigelsesankenævnet. 22

25 12. Orientering om forslag til idékatalog til budget på arbejdsmarkedsudvalgets område S00 13/6849 Åben sag Sagsgang: AU Kommunalbestyrelsesmedlemmerne og fagudvalgene har i perioden fra den april 2013 haft mulighed for at stille spørgsmål med henblik på at få lavet beregninger af forslag til idékatalog. Jf. budgetprocedure skal udvalgene orienteres om status på beregningerne henover foråret Økonomidirektøren vil derfor på mødet orientere om status på de forslag, som vedrører arbejdsmarkedsudvalgets område. Arbejdsmarkedsudvalget vil på mødet i juni få endnu en status på beregningerne til idékataloget på udvalgets eget område. Ligeledes vil kommunalbestyrelsen på temamøderne den 25. juni 2013 og den 8. august 2013 få en status på beregninger til idékataloget. På mødet medio august (uge 33) skal arbejdsmarkedsudvalget behandle de politiske ideer og driftsforslag inden for udvalgets område. Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Økonomidirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: 1 Åben Samlet oversigt anlægsskemaer 69550/13 2 Åben Oversigt over anlægsønsker budget /13 Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning 23

26 13. Forløbsprogram for depression I02 13/9955 Åben sag Sagsgang: VPU, AU, ØK, KB Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 7. marts 2013 et forløbsprogram for depression. Forløbsprogrammet skal nu politisk behandles i kommunerne. Forløbsprogrammet er udarbejdet af repræsentanter fra praksissektoren, regionspsykiatrien og kommunerne i Region Midtjylland. Klyngestyregruppen skal efterfølgende udarbejde en strategi for implementering af forløbsprogrammet. Det forventes, at forløbsprogrammet implementeres i efteråret Formålet med forløbsprogrammet for depression er at opnå høj kvalitet og sammenhæng i tilbuddene til borgere med depression samt sikre en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. Forløbsprogrammet lægger op til en kontinuerlig, systematisk og proaktiv indsats på tværs af almen praksis, kommune og hospital. Der er fokus på at understøtte patientens evne til egenomsorg og mestring af livet med en sygdom. Målgruppen i forløbsprogrammet er voksne over 18 år med depression. Depressive lidelser har store konsekvenser for den enkelte og samfundet både på grund af behandlingsomkostninger, et relativt stort antal sygemeldinger og omkostninger til fleksjob samt tidligere afgang fra arbejdsmarkedet. Efter én depression er risikoen for at få en ny depression 60 %, og efter to depressioner er risikoen 80 %. Det er derfor meget vigtigt både at forebygge depressioner og nye episoder af depression. Materiale vedrørende forløbsprogram for depression og resume af programmet er vedlagt som bilag. De økonomiske konsekvenser skal afdækkes i de enkelte klynger og af de enkelte kommuner i samarbejde med de øvrige aktører. I Norddjurs Kommune vil velfærdsforvaltningen og arbejdsmarkedsområdet blive involveret. I forløbsprogrammet vurderes det, at et bedre forløb for patienter med depression vil kunne reducere kommunernes afledte udgifter. Derudover vurderes det, at der kan være en afledt økonomi for kommunerne forbundet med følgende anbefalinger: Alle patienter inden for målgruppen tilbydes undervisning om sygdommens årsager, forløb og behandling (psykoedukation) Jobcenteret afholder samtaler og foretager screening for depression efter 8 ugers sygemelding Jobcenteret fremsender opdaterede opfølgningsplaner til patienten Indsatser for at fastholde kontakt til arbejdsmarkedet Deltagelse i efteruddannelse/fælles skolebænk 24

27 Økonomidirektøren indstiller, at forløbsprogrammet for depression godkendes. Bilag: 1 Åben Forløbsprogram for depression (final).pdf 65235/13 2 Åben Følgenotat - forløbsprogram for depression.pdf 65239/13 3 Åben Resume af forløbsprogram for depression.docx 65241/13 Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslaget til forløbsprogrammet for depression. 25

28 14. Nyt fra LBR G01 13/1208 Åben sag Sagsgang: AU Der gives en orientering fra LBR. Ingen økonomiske konsekvenser. Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget foreslår, at der afholdes et dialogmøde med LRB d. 19. juni 2013 kl Arbejdsmarkedsudvalget tog derudover orienteringen til efterretning 26

29 15. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan G01 13/1209 Åben sag Sagsgang: AU En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2013 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Ingen konsekvenser Økonomidirektøren indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for /13 Arbejdsmarkedsudvalget tog gennemgangen til efterretning. 27

30 16. Gensidig orientering G01 13/1210 Åben sag Sagsgang: AU På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil forvaltningen orientere om følgende: Endeligt program København Orientering om retssag Orientering vedr. Beskæftigelseskonference Opfølgning vedr. udfaldstruede akutjob Nyt fra jobrotationsordninger DI-møde i Randers Møde vedr. jobrotation på private virksomheder Orientering om nyttejobs Ingen konsekvenser Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 28

31 17. Orientering om afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn G01 13/1356 Åben sag Sagsgang: AU Arbejdsmarkedsudvalget gives en orientering om afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn. Ingen konsekvenser. Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 29

32 Bilagsoversigt 1. Dialogmøde med handicaprådet 1. Ministermål - Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger i Norddjurs Kommune (62095/13) 2. Dialogmøde med integrationsrådet 1. Ministermål 4 Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser i Norddjurs december 2012.pdf (61326/13) 3. Budgetopfølgning for arbejdsmarkedsudvalget ultimo april AU bilag til budgetopfølgning april 2013 (67053/13) 7. Godkendelse af resultatrevision for Skriftlig tilbagemelding fra Beskæftigelsesregion Midtjylland vedr resultatrevision 2012 (65044/13) 2. Høringsskrivelse fra FTF og LO vedr. Resultatrevision 2012 (66510/13) 3. Resultatrevision Forslag 22 maj 2013 (67054/13) 8. Aktuelle nøgletal 1. Nøgletal til AU maj 2013 (65686/13) 2. Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt- marts 2013 (65699/13) 3. Ledighedstal Marts 2013 (64131/13) 9. Orientering om Jobcentrets tilbudskatalog 1. Jobcenter Norddjurs Tilbudskatalog 2013 (67055/13) 10. Forslag til særlige indsatsområder- Beskæftigelsesplan Kommunebeskrivelse Norddjurs Kommune (63284/13) 2. Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014 (48423/13) 3. Notat om de beskæftigelsespolitiske mål for 2014 (48426/13) 11. Opfølgning på drøftelse af projekt for udfaldstruede dagpengemodtagere 1. Notat - økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere (63849/13) 12. Orientering om forslag til idékatalog til budget på arbejdsmarkedsudvalgets område 1. Samlet oversigt anlægsskemaer (69550/13) 2. Oversigt over anlægsønsker budget 2014 (69551/13) 13. Forløbsprogram for depression 1. Forløbsprogram for depression (final).pdf (65235/13) 2. Følgenotat - forløbsprogram for depression.pdf (65239/13) 3. Resume af forløbsprogram for depression.docx (65241/13) 15. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2013 (60930/13) 30

33 Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V) Jytte Dalgaard (F) 31

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Ebeltoft Rådhus Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 22. maj 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Viden Djurs (Teknisk Skole i Grenaa) - Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 19. juni 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Tangkærcentret Sygehusvej 50, Ørsted Dato: Onsdag den 18. september 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:25 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Viden Djurs (Teknisk Skole i Grenaa) - Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 19. juni 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Tangkærcentret Sygehusvej 50, Ørsted Dato: Onsdag den 18. september 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:25 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget afholdes i rådssalen i Grenaa kl. 16.00-18.00. Dato: Onsdag den 21. august 2013 Start kl.:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Mødelokale 3 på rådhuset i Grenaa. Dato : 11. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 17:00 Medlemmer John Saaby Jensen (A), formand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 23. oktober 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd Sted: Mødelokale 19 (101) Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 BESLUTNINGSPROTOKOL Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dialogmøde med Handicaprådet kl. 14-15 i Rådssalen. Derefter arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl. 15-17.30 i mødelokale 3 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 10. oktober 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014

Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014 Indsatsområder på arbejdsmarkedsområdet i 2014 Status pr. september 2014 På arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2014 sat fokus på en række indsatsområde. Indsatsområderne har følgende baggrund: Politiske

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. John Saaby Jensen (A), formand Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V), næstformand Jytte Dalgaard (F)

BESLUTNINGSPROTOKOL. John Saaby Jensen (A), formand Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V), næstformand Jytte Dalgaard (F) Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødet starter hos CV2 Kursuscenter, N.P. Josiassens Vej 44 i Grenaa Dato : 10. marts 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 17:00 Medlemmer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 12 Dato : 12. december 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 12 Dato : 12. december 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 12 Dato : 12. december 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand)

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 6. maj 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl.

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Rådhus Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V)

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 17:00 Sted: Comwell Rebild Bakker Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 Resultatrevision 2012 3 19 Status udfaldstruede dagpengemodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning.

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Regeringen og de centrale aktører på det danske arbejdsmarked indgik i august 2012 en aftale om akut og massivt

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. december 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere