~øje. Udbygningsprojektets Fase 1 er jf. materialet budgetteret til i alt kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~øje. Udbygningsprojektets Fase 1 er jf. materialet budgetteret til i alt kr. 5.460.959.-"

Transkript

1 ~øje S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm Struer Kommune Postboks 19 Østergade MRS Struer STRUER KOMMUNE Att.: Borgmesterkontoret Vedr.: Medfinansiering ved udbygning af Jegindø Fiskerihavn Jegindø d. 26. marts 2014 Under henvisning til vor tidligere henvendelse og drøftelser vedr. udbygningsprojekt for Jegindø Fiskerihavn bl.a. fremsendt foreløbig udgave af "Udviklingsplan for Jegindø Fiskerihavn" fremsendes vedlagt kopi af projektbeskrivelse, udviklingsplan og ansøgning om tilskud iht. EFF ordningen for fiskerihavne. Som det er fremgået af vor tidligere henvendelse og drøftelser forudsætter tilskud iht. EFF ordningen en tilsvarende "anden national offentlig medfinansiering". Udbygningsprojektets Fase 1 er jf. materialet budgetteret til i alt kr Heraf er det planen at S/I Jegindø Havn selv gennemfører investeringer for kr , og der er indsendt ansøgning om 50% tilskud iht. EFF for det øvrige anlægsprojekt i alt ansøgt EFF tilskud kr Vi skal således herved konkretisere vor tidligere henvendelse vedr. medfinansiering fra Struer Kommune i overensstemmelse med ovenstående således at Struer Kommune anmodes om at medfinansiere projektet (i form af tilskud) svarende til ansøgt EFF tilskud kr Med venlig hilsen Sit Jegindø Havn Bo Husted Kjeldgaard 6() 73M 41c90 )

2 S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm wwjeindo.. 4gt Ansøgning om tilskud EFF projekter i fiskerihavne mm. Udvikling og udbygning af Jegindø Fiskerihavn Marts 2014

3 Indhold A. Ansøgnings form ularsæt B. Projektbeskrivelse 1. Beskrivelse af projektet 2. Projektets kapacitetsmål mm. 3. Projektets effektmål C. Udviklingsplan for Jegindø Fiskerihavn D. Bilag - Projekttegninger - Kopi af leverandørtilbud - Vedr. offentlig medfinansiering - Vedtægter S/I Jegindø Havn - 3 års regnskaber - Kopi af lokalplan 305 2

4 Ansøcer Ansøgende havn er: S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm CVR Beskrivelse af projektet Investeringsprojektet udgør fase 1 i moderniserings- og udbygningsplan for Jegindø Fiskerihavn indeholdt i Udviklingsplan af marts 2014 og består af: Etablering af ny lossekaj for muslingefartøjer mm. Etablering af lastekaj inkl. rampe mm. for muslinge genudlægningsfartøj Etablering af pladsforhold, belysning mm. for losning, losningsudstyr mm., samt for oparbejdnings- og forarbejdningsaktiviteter o.l. Læmole ved nye kajanlæg Uddybning af havneindløb og lossebassin Formålet med investerincisproiektet er at forfølge udviklingsplanens strategi om at: Tiltrække muslingefartøjers landing af muslinger fra Limfjorden. Tiltrække fartøjer landing af østers Tiltrække fartøjers landing af andre, "nye" fangsttyper som eks. søstjerner. Skabe baggrund for at en betydelig del ideelt set hovedparten af de landede muslinger og østers oprenses, klargøres, oparbejdes mm. i Jegindø havneområde og ekspederes her fra til kunder i ind- og udland. Skabe baggrund for og tiltrække yderligere erhvervsmæssig aktivitet handel, service, følgevirksomhed mm. i tilknytning til fiskeriaktiviteterne. Strukturel og miljømæssig forbedring af fiskerihavnen af hensyn til at udbygge havnens betydning for lokalområdet via de forøgede fiskerirelaterede aktiviteter. Behovet for det planlagte investeringsprojekt hænger sammen med målet jf. ovenfor om betydeligt øgede landinger af muslinger og østers samt forarbejdning mm., og de krav der i den anledning stilles til havneforhold og faciliteter. Som det fremgår af udviklingsplanen forudsætter strategien og målene om øgede landinger mm.: 3

5 Etablering af tilstrækkelige og hensigtsmæssige lossekaj forhold for de forventede 6-7 moderne muslingefartøjer, og for de forventede yderligere fartøjer vedrørende østers, samt vedrørende andre "nye" landingstyper f.eks. søstjerner. - Etablering af hensigtsmæssige kaj- og lastningsfaciliteter, rampe mm. for muslinge genudlægningsfartøj "Limfjord". Uddybning af havnebassinet og indsejling til min. 3 meter og etablering af hensigtsmæssige indsejlingsforhold, læmoler mm. til sikring af hensigtsmæssig anløbs-, losse- og lasteforhold under alle vejr- og vindforhold. Etablering af tilstrækkelige og hensigtsmæssige pladsforhold og faciliteter ved kaj og i havneområdet for losning og lastning containerplads, plads for læssekraner mm. Etablering af tilstrækkelige, hensigtsmæssige pladsforhold og faciliteter, adgangsforhold mm. for rensnings-, klargørings-, oparbejdningsaktiviteter mm. til rådighed (på lejebasis) for rense-, forarbejdnings- og handelsvirksomheder i den betydeligt øgede aktivitet, der vil følge af de væsentligt øgede landinger af muslinger, østers mm. Investeringens nyskabende karakter For Jegindø Fiskerihavn er projektet nyskabende særligt i kraft af at det opfylder de særlige krav til muslingefiskeriets forhold, landingsbehov og de særlige krav vedrørende genudlægning af undermålsmuslinger. Endvidere er det nyskabende i kraft af at der skabes ideelle pladsforhold mm. for rensning/afsending, oparbejdning/forarbejdning og afsætning som lokal erhvervsaktivitet frem for uforarbejdet forsendelse af muslinger og østers til andre forarbejdningssteder. Proiektets kollektive karakter Proiektet er et offentligt lignende projekt, idet Projektet gennemføres af den selvejende institution Jegindø Havn. Som selvejende institution bl.a. med offentlig indsigt har institutionen det offentligt lignende formål at drive havn med almindelig og lige adgang for alle m.h.t benyttelse og institutionen har sin egen formue men ingen eierkreds der kan øve indflydelse på havnen og dens aktiviteter Projektet er kollektivt tilgængeligt for alle brugere på lige vilkår. Projektet er kollektivt over for individuelle brugere eks. med samme adgang og muligheder for alle, der ønsker at benytte kajanlæg, faciliteter, plads mm. til de planlagte formål og på samme vilkår m.h.t afgifter, pladsleje mm. Der er offentlig adgang til resultaterne bl.a. via Struer Kommune. Der er finansiel deltagelse af kollektive organer (Struer Kommune) 4

6 Investeringsoversigt budget Der er for projektet udviklingsplanen fase 1 opstillet følgende investeringsbudget. (Kr.) Anlæg i til- Anlæg selvfin. skudsansø. Jegindø Havn Etablering af 75 meter kaj og 10 meter sidefløj med stålspuns, forankring mm., opfyldning, betonsstingsbelægning, pladsbelægning mm. samt sydmole, læmole ca. 20m. (Jf. tilbud- Ivan Jakobsen Bil. 1) Uddybning af indsejling og havnebassin (overslag) Belysningsanlæg, kraftinstallationer (overslag) Pejling, opmåling, matrikulering, geotekniske undersøgelser (jf. tilbud Havnecon Consulting Bilag 2) Projektering, tilsyn (jf. tilbud Havnecon Consulting Bilag 2) I alt anlæg Samlede investeringer Finansieringsplan Samlede investeringer Tilskud EFF 50% af støtteberettigede ,50 Tilskud Struer Kommune ,50 Egen finansiering Sti Jegindø Havn Samlet finansiering 5,460,99 5

7 Projektets planmæssige forudsætninger tilladelser Projektet vedrørende udbygning af Jegindø Fiskerihavn er omfattet af allerede tidligere vedtaget lokalplan nr Da det foreliggende investeringsprojekt falder inden for denne vedtagne lokalplan, er de planmæssige forudsætninger tilstede. Der foreligger endvidere tidligere tilladelse til havneudvidelse fra Kystdirektoratet, som forventes fornyet inden for relativ kort behandlingstid. 2. Projektets kapacitetsmål mm. Investeringsprojektet indeholder: Etablering af 41,5 meter ny lossekaj for muslingefartøjer mfl. og Etablering af 33,5 meter ny lastekaj med rampe mm. for genudlægningsfartøj Etablering af ca /m2 kaj/havneplads med pladsbelægning, arbejdsbelysning, kraftinstallationer mm. for losseudstyr/losseaktivitet, muslingecontainer mm. samt afsandingscontainere, opsamlingsplads til forarbejdning, oparbejdnings/ekspeditionsaktiviteter. Etablering af læmole ca. 20 meter ved nye kajanlæg Uddybning af havnebassin og indsejling til 3 meters vanddybde. (Se projekttegninger bilag) Kapacitets målene er Lossekaj kapacitet som kan betjene 6-7 muslingefartøjer samt diverse østers fartøjer mfl.. Kapaciteten ved de nye anlæg muliggør at to muslingefartøjer ad gangen kan ligge ved kaj og have fuldt tilstrækkelige pladsforhold for containere og lossekraner mm. til losning af de samlede laster - typisk inden for ca. halvanden time. Samlede kapacitet i praksis ca tons muslinger/år plus østers mfl. Anlægs- og lastekapacitet for genudlægningsfartøjet "Limfjord" med hensigtsmæssig rampefacilitet mm. til effektiv lastning af genudlægningsmuslinger typisk 2-3 gange/uge og ca tons/gang i alt i praksis ca tons/år. Tilfredsstillende pladsforhold for eks. typisk 6 stk. muslingecontainere og 6 stk. afsandingscontainere, samt hensigtsmæssige pladsforhold og faciliteter for diverse håndteringer samt oparbejdningsvirksomheders aktiviteter i tilknytning til modtagelse, oparbejdning, ekspedition mm. 3. Projektets effektmål Projektet vil betyde en strukturel og miliømæssig forbedring af fiskerihavnen, som vil medvirke til at udbygge havnens betydning for lokalområdet dels i kraft af de forøgede fiskerirelaterede aktiviteter øgede landinger, øget 6

8 værditilvækst, værditilvækst via øget oparbejdning, salgsværdi mm. dels via følgeaktiviteter, service, handel mm. i forbindelse fiskeriaktiviteterne, og endvidere i kraft af den øgede, almindelige publikumsinteresse for et aktivt havne- og kystmiljø bedre udlejnings- og forretningsmuligheder i havneområdet osv. Konkret vil de nye kajanlæg aflaste de eksisterende kajanlæg og pladser, således at der frigøres plads mm. til andre havnerelaterede aktiviteter, service funktioner mm.. Forøget produktivitet Projektet vil medvirke til betydelig forøgelse i mængde og værdier af landinger primært af muslinger og østers. Landinger af muslinger forventes øget fra pt. ca tons/år til ca tons/år og landinger af østers forventes mængdemæssigt øget tilsvarende 3-4 gange. Forøgede landingsværdier I takt med den forventede forøgede landinger af muslinger, østers osv, øges landingsværdierne. Der er i nedenstående oversigt anført de forventede landingsværdier Efter projekt Efter 2 år Efter 5 år Landing af muslinger (mio. kr.) Landing af østers (mio. kr.) 0,5 0,7 1,5 Landing af diverse andre (mio. kr.) 0,2 0,3 0,5 I alt landingsværdi (mio. kr.) 7, Kvalitetsforbedringer De landede muslinger og østers mm. vil i kraft af den direkte tilførsel til rensning, afsanding, oparbejdning mm. bevare en højere kvalitet end i dag, hvor hovedparten af landingerne føres til rensning, oparbejdning andre steder og hvor transport og ekstra håndtering mm. kan medføre visse skader og en reduceret friskhed mm. I kraft af at en meget stor del af de landede muslinger og østers fremover kan oparbejdes til fersk konsum fremfor industriel forarbejdning med kogning, konservering mm. opnås et kvalitetsløft og værdiløft af de landede råvarer. 7

9 Arbeidsmiliø Projektet vil forbedre arbejdsmiljøet for fiskere og lossepersonale mm. i kraft af de forbedrede, optimale pladsforhold inkl, optimale belysningsforhold og faciliteter i øvrigt til losning af muslinger og østersfangster. De nuværende pladsforhold er snævre og giver begrænsninger i lossepersonalets udførelse af arbejdet ligesom f.eks. mangelfuld belysning kan give risiko for uheld o.l. Værditilvækst beskæftigelse Projektet vil skabe mulighed for at en stor del af landingerne oparbejdes og klargøres til salg/ekspedition i havneområdet blandt andet ved den eksisterende virksomhed Johs Jensen Fiske- og Muslingeexport A/S, TO Seafood Import & Export ApS mfl. Firmaet Johs Jensen Fiske- og Muslingeexport A/S har planer om at udbygge aktiviteterne i takt med at landingerne forøges, hvis forholdene i øvrigt er tilstede. Værditilvæksten af de forøgede landingsmængder vil afhænge af graden af oparbejdning mm. efter skøn forventes merværditilvækst lokalt at blive Efter projekt Efter 2 år Efter 5 år Tilvækst værdi ved oparbejdning (mio. kr.) De forøgede aktiviteter i kraft af forøgede landinger, øget oparbejdning mm. samt relaterede aktiviteter forventes at øge den lokale beskæftigelse skønsmæssigt forventes merbeskæftigelsen af blive Efter projekt Efter 2 år Efter 5 år Merbeskæftigelse ved havneaktivitet, oparbejdning, følgevirksom hed mm Proiektets overordnede betydning Landinger af muslinger og østers i Jegindø Fiskerihavn har de seneste år været faldende, idet de hjemmehørende fartøjer m.fl. kun delvist har benyttet havnen pga. de koncentrationsforhold mm., der er beskrevet i udviklingsplanen. Denne tendens til reduceret andel af landinger ses yderligere forstærket i indeværende år med risiko for betydelig nedgang i landingerne. Denne udvikling kan bringe eksistensgrundlaget for Jegindø Fiskerihavn i fare ligesom det kan få alvorlige konsekvenser for oparbejdningsaktiviteterne i havneområdet med værdiskabelse og beskæftigelse. 8

10 Det er således at principiel meget stor betydning, at de initiativer, der er planlagt iht. Udviklingsplanen bliver effektueret og gennemførelsen af nærværende projekt (udviklingsplanens fase 1) kan blive afgørende for Jegindø Fiskerihavns fremtid, og som sådan af meget stor betydning for Jegindø Havns og havneområdets fremtidige rolle i lokalsamfundet 9

11 8 :: ,.4.4 'R--, 8 8 INGENIØRE R TLF m 6 hc!havneca. 1 i d s) R E ø *, m.4,5y","r»., N.. til /, 1.E5? 1.6.% il Wå ' - ''.. v 8 c' 8 cc _ CDZ,-, Z o<.z Za> cocji ØLIJW OZ(.7C1(-5 CI>-(5Z Z D_ cn 4-

12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsskema Tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Ansøgningsfrister: Ansøgning kan indgives fra den 1. februar 2014 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 30. marts NaturErhvervstyrelsen opfordrer til, at ansøgningen med bilag fremsendes elektronisk. Materialet skal sendes til: Vær opmærksom på, at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet kan blive offentliggjort. 1. Projekttitel Udvikling og udbygning af Jegindø Fiskerihavn 2. Kort projektresume (skal indeholde: 1) projektets formål, 2) investeringer i projektet og 3) projektets forventede effekt) maks. 10 linjer Formål: Tiltrække muslingefartøjers landinger - og østerslandinger m.fl, og skabe baggrund for en væsentlig del af landingerne oparbejdes mm. i havneområdet - samt tiltrække diverse følgevirksomhed. Investeringer: Ny lossekaj for muslinger og østersfartøjer, ny lastekaj og faciliteter for muslingegenudlægningsfartøj, pladsforhold mm. for losning og udstyr, pladsforhold for første omsætning, oparbejdning mm., læmole ved nye kajanlæg, uddybning af havn. Effekter: Forøgelse af landinger/landingsværdier med %, forøgelse af værditilvæksten ved oparbejdning mm. ( mio. kr.) merbeskæftigelse (+8-12), merindtægter til Jegindø Havn ( t.kr./år) CVR-nr Se-nr. P-nr. CPR: nr. Navn: S/I Jegindø Havn Gade/vej og nr.: Havnegade 10 Postnr.: 7790 Kommune: Struer Telefon: By: Thyholm Region: Midtjylland Mobil telefon: Fax: NaturEdwervstyrelsen Nyropsgade 30 DK 1780 København V Tit mailgnaturertiverv dk

13 Konsulents navn/virksomhed: eren(udfyldes kun hvis relevant Kontaktperson: Gade og nr./postboks: Postnr.: Kommune: By: Region: Telefon: Mobil: 5. Oplysninger om ejer Selskabsform (A/S, ApS, AmbA, I/S, K/S, personligt ejet): Selvejende institution Selskabets navn: S/I Jegindø Havn Ansøger er (sæt kryds): Offentlig fiskerihavn: Privatejet fiskerihavn: Anden privat aktør: fl... El 6.1 Hvornår påbegyndes projektet? 6.2 Hvornår afsluttes DrOjektet?Slutdatoen skal være UDBETALINGSANMODNINGEN MED SLUTRAPPORT SKAL SENEST VÆRE MODTAGET I NATURERHVERVSTYRELSEN DEN 1. AUGUST (anfør dato) (anfør dato) 6.3 Projektet vedrører investering i (sæt kryds) Offentlige og offentligt lignende faciliteter: Andre end offentlige og offentligt lignede faciliteter: 6.4 Projektet vedrører investering i (sæt kryds) 6.5 Projektets resultater medfører: (sæt kryds ud for alle relevante felter) Bemærk, at ansøger i projektbeskrivelsen skal godtgøre, at projektets resultater lever op til det/de valgte felter. (Se kapitel 11 1 "Vejledning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder" for en beskrivelse af, hvad der betegnes som offentlige og offentligt lignende faciliteter, og hvad der betegnes som andre faciliteter). Offentligt ejet havn: Privat ejet havn: Landingssted: (Se liste over godkendte landingssteder I bilag 1 i "Vejleding om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder"). Strukturel eller miljømæssig tilpasning af havnen af væsentlig betydning for lokalområdet Fastholdelse eller forøgelse af værdien/mængden af de landede fisk Forbedring af landingernes værdi eller kvalitet Li El C Zi Z Z

14 Investeringer der forbedrer service for fiskefartøjer og/eller akvakulturfartøjer, der anvender fiskerihavnen Investeringer der forbedrer landing, omsætning og opbevaring af fiskerivarer eller akvakulturprodukter i forbindelse med 1. omsætningsled, herunder fiskeauktion Kompetenceudvikling i tilknytning til ovenstående e for Drolektet, finansiering og ansøgt tilskud 7.1 Hvad er den samlede projektsum? (alle udgifter til projektet) DK kr. 7.2 Hvad er den ansøgte projektsum? (tilskudsberettigede investeringer) DK kr. 7.3 Hvad er det ansøgte tilskud? 50% (offentlige og offentligt lignende faciliteter) ,50 DK kr. = 50 0/0 20% (ikke offentligt eller offentligt lignende faciliteter) DK kr. = % Hvordan finansieres den resterende del af projektet? Egenfinansiering DK kr. Tilskud fra staten DK kr. Tilskud fra anden offentlig side Anfør hvilken: Andet, herunder midler fra private havne eller private landingssteder Kommune DK kr. DK kr. Anfør hvilken: 8 Beskrivelse af projektet Forretningsplan for udvikling af fiskerihavnen eller landingsstedet er vedlagt: (I bilag 1 kan du læse mere om hvilke oplysninger, der skal fremg af udviklingsplanen). Konkret projektbeskrivelse er vedlagt: (I bilag 2 kan du læse mere om, hvilke oplysninger, der skal fremgå af projektbeskrivelsen), 2 ja. nej 2 ja nej 4

15 Dokumentation for medfinansiering af projektet med andre offentlige midler end midler fra Fødevareministeriet er vedlagt: S ja EI nej 9. Oplysninger om fiskerihavnens og virksomhedens økonomiske forhold Det er en betingelse for tilskud, at fiskerihavnen og projektet er teknisk og økonomisk levedygtigt, efter at projektet er gennemført. Ansøger skal derfor udfylde nedenstående skema. Pkt udfyldes af alle. Pkt udfyldes også, hvis ansøger er privat aktør. Remærk at arsregnskader ror ae Ansøgningsår (-2) roregaenae ar_ogsa skai veoiæg Ansøgningsår (-1) Ansøgningsår es ansøgningen. Ansøgningsår (+2) (forventet tal) Ansøgningsår (+5) (forventet tal) 9.1 Havnens egenkapital Havnens driftsresultat før skat 9.3 Havnens omsætning Dækningsbidrag Virksomhedens egenkapital 9.6 Virksomhedens driftsresultat før skat 9.7 Virksomhedens omsætning 9.8 Dækningsbidrag 5

16 snin er om fiskerihavnen Ansøgningsår (-1) Ansøgningsår 10.1 Antal hjemmehørende fartøjer 10.2 Antal fartøjer der 16 (delvist) 14 (delvist) benytter havnen 10.3 Landinger - fisk til 2000 tons 2500 tons konsum DK kr DK kr Landinger - industrifisk tons tons 0 DK kr. 0 DK kr. 0 DK kr. 0 DK kr Landinger fra udenlandske fartøjer 10.6 Andel af landet fisk i E- kvalitet af landet konsum fisk 10.7 Lossekapacitet t mængde pr. døgn 100 % 100 % t mængde pr. døgn 10.8 Gennemsnitlig 1,5 timer 1,5 timer landingstid/lossetid pr. fartøj 10.9 Kaj areal ca m2 ca m2 110 løbende meter Antal beskæftigede Mænd: 0,15 Kvinder: 0, Antal arbejdsulykker Mænd: 0 Kvinder: løbende meter Mænd: 0,15 Kvinder: 0, Pro ektinvesterin en Her skal ansøger anføre, hvilken betydning projektet har for nedenstående områder. Projektets forventede effekt i hele værdikæden fra fangst til forbrug. Hvis projektet f.eks. omfatter investering i omstrukturering af kajanlæg og i etablering af areal til førstegangssalg, skal ansøger under pkt og 11.8 anføre, hvor mange meter (m2 og løbende meter) investeringen har medført. Aktivitet Tilvækst som følge af investeringen Kølefrysehus kapacitet m Lagerkapacitet (m3) m Ismaskiner antal 11.4 Forsyningsanlæg (el, vand, brændstof) antal 11.5 Handteringsanlæg antal 11.6 Andre faciliteter antal Anfør hvilke: 11.7 Omstrukturering af kajanlæg 1000 m2 Genudlægningskaj 75 løbende meter 11.8 Anvendeligt areal til førstegangssalg 1000 m2 6

17 12. Forventede effekter af investerin en Projektets forventede effekt i hele værdikæden fra fangst til forbrug skal beskrives. Ansøger skal herunder angive, om investeringen har betydning for forskellige forhold. Hvis investeringen har betydning for et forhold, skal der kort angives, hvilken betydning investeringen får, når den er gennemført. Besvarelsen indgår i en vurdering og prioritering af ansøgningen (alle felter skal udfyldes) Projektet medfører en strukturel eller miljømæssig tilpasning af fiskerihavnen, der har betydning for udviklingen i lokalområdet eller er afgørende for, at havnen kan fastholde eller forøge landinger af fisk, landingernes værdi eller kvalitet (sæt kryds): Ja hvis ja, beskriv hvordan: Tiltrække forøgede landinger af muslinger og østers mm. - samt afledt aktivitet. Nej El 12.2 Forøgelse af mængden - forbedret produktivitet. Investeringen medfører en forøgelse af mængden af landet fisk (sæt kryds): Ja.0 hvis ja, hvor stor procentvis forøgelse: 220 % (set i forhold til i dag) Nej ri Forøgelse af værdien af de landede fisk. Investeringen medfører en forøgelse af de landede fisks værdi (sæt kryds): Ja hvis ja, hvor stor procentvis forøgelse: 220 % (set i forhold til i dag) Nej E Kvalitetsforbedring af de landede fisk. Investeringen medfører en kvalitetsforbedring af den landede fisk, således at der sker en forøgelse af klasse E fisk (sæt kryds): Ja hvis ja, - forøgelse i klasse E fisk: Se projektbeskrivelse % (set i forhold til i dag) Nej ri 12.5 Betyder investeringen et forbedret arbejdsmiljø eller forbedret arbejdssikkerhed (sæt kryds): Ja hvis ja, beskriv hvordan: Bedre pladsforhold, belysning mm. ved losseaktivitet. Nej e 12.6 Projektet vedrører investeringer i faciliteter, der har til formål at forbedre ydelser, service eller forsyninger, der tilbydes i forbindelse med fartøjets brug af havnen eller landingsstedet eller vedrører landing, omsætning og opbevaring af fiskerivarer eller akvakulturprodukter i forbindelse med 1. omsætningsled, herunder fiskeauktioner (sæt kryds og specificer evt, under pkt )' Ja hvis ja, beskriv hvordan: Pladsforhold mm. til afsanding, modtagelse til oparbejdning mm. Nej Investeringen forbedrer ydelser, service eller forsyning (sæt kryds): 8

18 Ja El hvis ja, beskriv hvordan: genudlægningsfartøj Nej E Kraftinstallation, belysning for losning - faciliteter til 12.8 Forbedringer vedrører landing (sæt kryds): Ja E hvis ja, beskriv hvordan: Bedre pladsforhold mm. for containere, losning mm. - og direkte adgang til afsanding, oparbejdning mm. Nej Forbedringer vedrører omsætning (sæt kryds): Ja I hvis ja, beskriv hvordan: Øgede landinger giver øget omsætning i havneafgifter - samt pladsleje. Direkte tilgang til oparbejdning mm. giver betydelig merværdi af de landede muslinge og østers. Nej n Forbedringer vedrører opbevaring (sæt kryds): Ja hvis ja, beskriv hvordan: Bedre pladsforhold til muslingecontainer og adsandingsscontainer mm. giver bedre opbevaringsforhold frem til oparbejdning osv. Nej E 13. Nødvendige tilladelser Forudsætter projektets gennemførelse, at der opnås tilladelser fra andre myndigheder (fx byggetilladelser)? Hvis ja, har ansøger opnået de nødvendige tilladelser fra andre myndigheder til gennemførelse af projektet? (Disse skal vedlægges på udbetalingstidspunktet - gælder også rateudbetalinger) Udbudsregler, herunder den danske tilbudslov: Er projektet omfattet af tilbudsloven? Er projektet omfattet af EU's udbudsregler? Ja 11 Nej E Ja El Nej EI Ja E Nej ri Jafl Nej E Evt, bemærkninger hertil: 14. Tjekliste E Alle punkter i ansøgningen er udfyldt 9

19 E Ansøgningen er underskrevet Si Udviklingsplan for fiskerihavnen eller landingstedet er vedlagt (se bilag 1) En detaljeret projektbeskrivelse er vedlagt (se retningslinier i bilag 2) T Dokumentation for medfinanisering af projektet med andre offentlige midler end midler fra Fødevareministeriet er vedlagt E Et specificeret budget er vedlagt (bilag 3) E Kopi af kontrakter og leverandør tilbud (2 tilbud pr. invester ngstype) - Bygningstegninger [S] Vedtægter for havnen og virksomheden er vedlagt Kopi af nødvendige tilladelser Arsregnskaber for havnen og virksomheden for de seneste 3 regnskabsår 15. Ansøgers underskrift Med min underskrift bekræfter jeg: At jeg er bekendt med reglerne for ordningen "Fiskerihavne og landingssteder" At de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte At jeg ikke har modtaget andet EU-tilskud til projektet At jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningens afgørelse At jeg er indforstået med, at kontrolmyndighederne kan foretage den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol Dato: 1L// I( Navn (Blokbogstaver): Bo Husted Kjeldgaard les /*ri ItC, Underskrift: 4

20 S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm Udviklingsplan for Jegindø Fiskerihavn Marts 2014

21 1. Jegindø Havn S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm CVR Jegindø Havn er oprindelig etableret i 1939 som fiskerihavn med plads til fiskebåde i havnebassinet. På havneområdet er der i tilknytning til fiskerihavnen flere bygninger og fiskerskure som pga. deres naturlige tilhørsforhold er med til at give og opretholde fiskerihavnens karakter og miljø blev Jegindø Havn udvidet med en særskilt lystbådehavn til 40 både med diverse tilhørende faciliteter. Jegindø Havn er endvidere hjemsted for FDF Sejlcenter Limfjord med diverse faciliteter, hvor børn og unge lærer om sejlads og søsport. Havnens oraaniserinq Jegindø Havn er organiseret som selvelende institution (S/) det vil sige at havnen har sine egen formue, men ingen eierkreds der kan øve indflydelse på havnen og dens aktiviteter. Den selvejende institution Jegindø Havn har til formål at forestå anlæg og drift af havnen med dertil hørende service faciliteter. Den selvejende institution ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen, hvor alle havnens brugere (pladslejere) har stemmeret. Endvidere udpeger kommunen et medlem til bestyrelsen til varetagelse af de offentlige interesser i havnen. Den daglige drift af havnen forestås af en ansat havnefoged (deltids) bistået af deltidsadministration. Bådpladsen og havnearealer mm. udlejes til brugerne, - bådpladser, arealer mm. må ikke afhændes, men udelukkende udlejes af havnen. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for udleje, fremleje, anvendelse mm. Havnens økonomi Jegindø Havns indtægtsgrundlag er lejeindtægter ved bådpladser, havnearealer og havnefaciliteter, samt havneafgifter fra fiskeriets landinger. Endvidere har der været et lille kommunalt tilskud Havnens udgifter (drift, vedligehold, administration, afskrivning, finansiering mm.) dækkes af disse indtægter, og der opnås typisk balance (2013 et overskud på 26 tkr.). Egenkapitalen er (ultimo 2013) t kr. 2

22 2. Jegindø Fiskerihavn Den eksisterende Jegindø Fiskerihavn var oprindelig hjemsted for en række fiskefartøjer med meget varierende linnfjordsfiskeri ål, sild, fladfisk mm., men i takt med de meget store ændringer i limfjordsfiskeriet, hvor muslingefiskeriet i dag er det helt dominerende - og de senere år også østersfiskeri har aktiviteten i Jegindø Fiskerihavn ændret indhold tilsvarende. Jegindø Fiskerihavn med kajplads, lossefaciliteter, containerplads mm. er således efterhånden søgt indrettet efter at kunne betjene muslingefiskeriet samt østersfiskeriet men også stadig give plads for det øvrige, blandede fiskeris behov. Der er i dag hjemmehørende i Jegindø Havn 4 muslingefartøjer med i alt 7 muslingelicenser og 7 østerslicenser samt endvidere 10 østersfiskefartøjer og der er i fiskerihavnens område en musling/østers forarbejdningsvirksomhed med rense-, oparbejdnings-, pakkefaciliteter mm. for muslinger og østers. Endvidere er der hjemmehørende tre øvrige, mindre fiskefartøjer med blandet fiskeri. Produktion og omsætning Jegindø Fiskerihavn Udviklingen i Jegindø Fiskerihavns produktion og omsætning er meget præget af den udvikling, der har været i muslingfiskeriet og østersfiskeriet herunder den betydelige koncentration, erhvervet har gennemgået såvel i primærfiskeriet som i forarbejdningsog afsætningsled. Muslingefiskeriet i Limfjorden er reguleret via licenser til de aktive muslingefiskere med historiske rettigheder. Der i alt 51 licenser og oprindelig var disse fordelt med 1 licens pr. fartøj. Siden 2009 har det været muligt at samle flere licenser på et fartøj ligesom fartøjerne er tilladt større. Denne strukturudvikling har medført at de 51 licenser nu er fordelt på 35 fartøjer. Næsten tilsvarende udvikling er sket for østersfiskeriet. Her er i alt 100 licenser, hvoraf de 51 hører til de 35 muslingefartøjer, mens de øvrige østerslicenser er fordelt på 35 andre fiskefartøjer fortrinsvis små/mindre fartøjer. I forarbejdnings- og afsætningsleddet er tilsvarende sket betydelige koncentrationer, idet bl. a. de to største virksomheder Vilsund Blue og Limfjordskompagniet er fusioneret i 2010/11 og andre virksomheder er lukket. Der er således i dag i Danmark en stor forarbejdningsvirksomhed og tre mindre/små heraf en beliggende på Jegindø samt et mindre antal handels- og eksportvirksomheder. Det faktiske fiskeri og landinger af muslinger og østers kan variere betydeligt fra år til år såvel i mængde som i værdi. Disse variationer følger dels at de løbende ændringer i tilladte fangstmængder pr. licens, dels at de faktiske muligheder for fangst pga. bestandsændringer, begrænsede fangstforhold f.eks. ved isvintre osv., samt pga. varierende prisforhold i henhold til svingende markedsforhold. Jegindø Havn mærker tilsvarende "naturlige" udsving i landing og landingsværdi fra muslinge- og østersfiskeriet. 3

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 33 70 31 37 Giro nr. 200 30 31 N O TAT Bjarne Løf Henriksen blh@danskehavne.dk Dir. 3370 3441 www.danskehavne.dk 3. oktober 2014 Evaluering af udviklingsprogram

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015

Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015 Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015 Bekendtgørelse nr. 1208 af 27. oktober 2015 om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter. Det udfyldte ansøgningsskema

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

Undertegnede ønsker at etablere ovennævnte dagtilbud på følgende adresse (er der tale om en midlertidig adresse skal dette anføres):

Undertegnede ønsker at etablere ovennævnte dagtilbud på følgende adresse (er der tale om en midlertidig adresse skal dette anføres): Børne- og Ungeafdelingen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Boern.unge@holstebro.dk Ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Holstebro Kommune 1. Stamdata for virksomheden

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

KAPACITETSANSØGNINGSSKEMA

KAPACITETSANSØGNINGSSKEMA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 780 København V KAPACITETSANSØGNINGSSKEMA ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT ANVENDE ET FARTØJ TIL ERHVERVSMÆSSIGT FISKERI

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er et krav, at ansøger

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Sendes til: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014

Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014 Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014 A. Ansøger CVR- / CPR-nr. Navn og adresse E-mail: Journalnummer (udfyldes ikke) B. Kontaktperson Er ansøger også kontaktperson

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice

Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice BILAG 1 Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice Til: Struer Kommune Myndighed, Sundhed og Omsorg Voldgade 14C 7600 Struer Mrk. "Anmodning om godkendelse - Frit valg af leverandør - madservice"

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

ANSØGNING. Om støtte i henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst.

ANSØGNING. Om støtte i henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. ANSØGNING Om støtte i henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. 1. Oplysning om det projekt, hvortil der søges støtte: Kortfattet projektbeskrivelse:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning #split# Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk Ansøgningsskemaet

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren BEK nr 260 af 24/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3742-08-6 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

3.5 Havne og søtransport

3.5 Havne og søtransport 19-12-2005 18:16 Side 2 Odense Havn Foto: Fyns Amt 3.5 Havne og søtransport 3.5 Havne.qxd Amtsrådets mål Det er amtsrådets overordnede målsætninger på området, at: 104 at fastholde og fremme Odense Havn

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger. Ja, sagen haster fordi:

SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger. Ja, sagen haster fordi: Ansøgningsskema SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om godkendelse af sociale foranstaltninger. Sådan

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

SIKUKI NUUK HARBOUR A/S

SIKUKI NUUK HARBOUR A/S Nuuk 4. juli 2014 GENOPSLAG PRÆKVALIFIKATION Ny Containerterminal, Nuuk Sikuki Nuuk Harbour A/S inviterer hermed interesserede til at ansøge om prækvalifikation med henblik på at deltage i en konkurrence,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 3. udgave november 2011. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond

Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond BUPL s Rådighedsfond yder, efter ansøgning og i det omfang det er muligt, fortrinsvis støtte kun til medlemmer

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere