~øje. Udbygningsprojektets Fase 1 er jf. materialet budgetteret til i alt kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~øje. Udbygningsprojektets Fase 1 er jf. materialet budgetteret til i alt kr. 5.460.959.-"

Transkript

1 ~øje S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm Struer Kommune Postboks 19 Østergade MRS Struer STRUER KOMMUNE Att.: Borgmesterkontoret Vedr.: Medfinansiering ved udbygning af Jegindø Fiskerihavn Jegindø d. 26. marts 2014 Under henvisning til vor tidligere henvendelse og drøftelser vedr. udbygningsprojekt for Jegindø Fiskerihavn bl.a. fremsendt foreløbig udgave af "Udviklingsplan for Jegindø Fiskerihavn" fremsendes vedlagt kopi af projektbeskrivelse, udviklingsplan og ansøgning om tilskud iht. EFF ordningen for fiskerihavne. Som det er fremgået af vor tidligere henvendelse og drøftelser forudsætter tilskud iht. EFF ordningen en tilsvarende "anden national offentlig medfinansiering". Udbygningsprojektets Fase 1 er jf. materialet budgetteret til i alt kr Heraf er det planen at S/I Jegindø Havn selv gennemfører investeringer for kr , og der er indsendt ansøgning om 50% tilskud iht. EFF for det øvrige anlægsprojekt i alt ansøgt EFF tilskud kr Vi skal således herved konkretisere vor tidligere henvendelse vedr. medfinansiering fra Struer Kommune i overensstemmelse med ovenstående således at Struer Kommune anmodes om at medfinansiere projektet (i form af tilskud) svarende til ansøgt EFF tilskud kr Med venlig hilsen Sit Jegindø Havn Bo Husted Kjeldgaard 6() 73M 41c90 )

2 S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm wwjeindo.. 4gt Ansøgning om tilskud EFF projekter i fiskerihavne mm. Udvikling og udbygning af Jegindø Fiskerihavn Marts 2014

3 Indhold A. Ansøgnings form ularsæt B. Projektbeskrivelse 1. Beskrivelse af projektet 2. Projektets kapacitetsmål mm. 3. Projektets effektmål C. Udviklingsplan for Jegindø Fiskerihavn D. Bilag - Projekttegninger - Kopi af leverandørtilbud - Vedr. offentlig medfinansiering - Vedtægter S/I Jegindø Havn - 3 års regnskaber - Kopi af lokalplan 305 2

4 Ansøcer Ansøgende havn er: S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm CVR Beskrivelse af projektet Investeringsprojektet udgør fase 1 i moderniserings- og udbygningsplan for Jegindø Fiskerihavn indeholdt i Udviklingsplan af marts 2014 og består af: Etablering af ny lossekaj for muslingefartøjer mm. Etablering af lastekaj inkl. rampe mm. for muslinge genudlægningsfartøj Etablering af pladsforhold, belysning mm. for losning, losningsudstyr mm., samt for oparbejdnings- og forarbejdningsaktiviteter o.l. Læmole ved nye kajanlæg Uddybning af havneindløb og lossebassin Formålet med investerincisproiektet er at forfølge udviklingsplanens strategi om at: Tiltrække muslingefartøjers landing af muslinger fra Limfjorden. Tiltrække fartøjer landing af østers Tiltrække fartøjers landing af andre, "nye" fangsttyper som eks. søstjerner. Skabe baggrund for at en betydelig del ideelt set hovedparten af de landede muslinger og østers oprenses, klargøres, oparbejdes mm. i Jegindø havneområde og ekspederes her fra til kunder i ind- og udland. Skabe baggrund for og tiltrække yderligere erhvervsmæssig aktivitet handel, service, følgevirksomhed mm. i tilknytning til fiskeriaktiviteterne. Strukturel og miljømæssig forbedring af fiskerihavnen af hensyn til at udbygge havnens betydning for lokalområdet via de forøgede fiskerirelaterede aktiviteter. Behovet for det planlagte investeringsprojekt hænger sammen med målet jf. ovenfor om betydeligt øgede landinger af muslinger og østers samt forarbejdning mm., og de krav der i den anledning stilles til havneforhold og faciliteter. Som det fremgår af udviklingsplanen forudsætter strategien og målene om øgede landinger mm.: 3

5 Etablering af tilstrækkelige og hensigtsmæssige lossekaj forhold for de forventede 6-7 moderne muslingefartøjer, og for de forventede yderligere fartøjer vedrørende østers, samt vedrørende andre "nye" landingstyper f.eks. søstjerner. - Etablering af hensigtsmæssige kaj- og lastningsfaciliteter, rampe mm. for muslinge genudlægningsfartøj "Limfjord". Uddybning af havnebassinet og indsejling til min. 3 meter og etablering af hensigtsmæssige indsejlingsforhold, læmoler mm. til sikring af hensigtsmæssig anløbs-, losse- og lasteforhold under alle vejr- og vindforhold. Etablering af tilstrækkelige og hensigtsmæssige pladsforhold og faciliteter ved kaj og i havneområdet for losning og lastning containerplads, plads for læssekraner mm. Etablering af tilstrækkelige, hensigtsmæssige pladsforhold og faciliteter, adgangsforhold mm. for rensnings-, klargørings-, oparbejdningsaktiviteter mm. til rådighed (på lejebasis) for rense-, forarbejdnings- og handelsvirksomheder i den betydeligt øgede aktivitet, der vil følge af de væsentligt øgede landinger af muslinger, østers mm. Investeringens nyskabende karakter For Jegindø Fiskerihavn er projektet nyskabende særligt i kraft af at det opfylder de særlige krav til muslingefiskeriets forhold, landingsbehov og de særlige krav vedrørende genudlægning af undermålsmuslinger. Endvidere er det nyskabende i kraft af at der skabes ideelle pladsforhold mm. for rensning/afsending, oparbejdning/forarbejdning og afsætning som lokal erhvervsaktivitet frem for uforarbejdet forsendelse af muslinger og østers til andre forarbejdningssteder. Proiektets kollektive karakter Proiektet er et offentligt lignende projekt, idet Projektet gennemføres af den selvejende institution Jegindø Havn. Som selvejende institution bl.a. med offentlig indsigt har institutionen det offentligt lignende formål at drive havn med almindelig og lige adgang for alle m.h.t benyttelse og institutionen har sin egen formue men ingen eierkreds der kan øve indflydelse på havnen og dens aktiviteter Projektet er kollektivt tilgængeligt for alle brugere på lige vilkår. Projektet er kollektivt over for individuelle brugere eks. med samme adgang og muligheder for alle, der ønsker at benytte kajanlæg, faciliteter, plads mm. til de planlagte formål og på samme vilkår m.h.t afgifter, pladsleje mm. Der er offentlig adgang til resultaterne bl.a. via Struer Kommune. Der er finansiel deltagelse af kollektive organer (Struer Kommune) 4

6 Investeringsoversigt budget Der er for projektet udviklingsplanen fase 1 opstillet følgende investeringsbudget. (Kr.) Anlæg i til- Anlæg selvfin. skudsansø. Jegindø Havn Etablering af 75 meter kaj og 10 meter sidefløj med stålspuns, forankring mm., opfyldning, betonsstingsbelægning, pladsbelægning mm. samt sydmole, læmole ca. 20m. (Jf. tilbud- Ivan Jakobsen Bil. 1) Uddybning af indsejling og havnebassin (overslag) Belysningsanlæg, kraftinstallationer (overslag) Pejling, opmåling, matrikulering, geotekniske undersøgelser (jf. tilbud Havnecon Consulting Bilag 2) Projektering, tilsyn (jf. tilbud Havnecon Consulting Bilag 2) I alt anlæg Samlede investeringer Finansieringsplan Samlede investeringer Tilskud EFF 50% af støtteberettigede ,50 Tilskud Struer Kommune ,50 Egen finansiering Sti Jegindø Havn Samlet finansiering 5,460,99 5

7 Projektets planmæssige forudsætninger tilladelser Projektet vedrørende udbygning af Jegindø Fiskerihavn er omfattet af allerede tidligere vedtaget lokalplan nr Da det foreliggende investeringsprojekt falder inden for denne vedtagne lokalplan, er de planmæssige forudsætninger tilstede. Der foreligger endvidere tidligere tilladelse til havneudvidelse fra Kystdirektoratet, som forventes fornyet inden for relativ kort behandlingstid. 2. Projektets kapacitetsmål mm. Investeringsprojektet indeholder: Etablering af 41,5 meter ny lossekaj for muslingefartøjer mfl. og Etablering af 33,5 meter ny lastekaj med rampe mm. for genudlægningsfartøj Etablering af ca /m2 kaj/havneplads med pladsbelægning, arbejdsbelysning, kraftinstallationer mm. for losseudstyr/losseaktivitet, muslingecontainer mm. samt afsandingscontainere, opsamlingsplads til forarbejdning, oparbejdnings/ekspeditionsaktiviteter. Etablering af læmole ca. 20 meter ved nye kajanlæg Uddybning af havnebassin og indsejling til 3 meters vanddybde. (Se projekttegninger bilag) Kapacitets målene er Lossekaj kapacitet som kan betjene 6-7 muslingefartøjer samt diverse østers fartøjer mfl.. Kapaciteten ved de nye anlæg muliggør at to muslingefartøjer ad gangen kan ligge ved kaj og have fuldt tilstrækkelige pladsforhold for containere og lossekraner mm. til losning af de samlede laster - typisk inden for ca. halvanden time. Samlede kapacitet i praksis ca tons muslinger/år plus østers mfl. Anlægs- og lastekapacitet for genudlægningsfartøjet "Limfjord" med hensigtsmæssig rampefacilitet mm. til effektiv lastning af genudlægningsmuslinger typisk 2-3 gange/uge og ca tons/gang i alt i praksis ca tons/år. Tilfredsstillende pladsforhold for eks. typisk 6 stk. muslingecontainere og 6 stk. afsandingscontainere, samt hensigtsmæssige pladsforhold og faciliteter for diverse håndteringer samt oparbejdningsvirksomheders aktiviteter i tilknytning til modtagelse, oparbejdning, ekspedition mm. 3. Projektets effektmål Projektet vil betyde en strukturel og miliømæssig forbedring af fiskerihavnen, som vil medvirke til at udbygge havnens betydning for lokalområdet dels i kraft af de forøgede fiskerirelaterede aktiviteter øgede landinger, øget 6

8 værditilvækst, værditilvækst via øget oparbejdning, salgsværdi mm. dels via følgeaktiviteter, service, handel mm. i forbindelse fiskeriaktiviteterne, og endvidere i kraft af den øgede, almindelige publikumsinteresse for et aktivt havne- og kystmiljø bedre udlejnings- og forretningsmuligheder i havneområdet osv. Konkret vil de nye kajanlæg aflaste de eksisterende kajanlæg og pladser, således at der frigøres plads mm. til andre havnerelaterede aktiviteter, service funktioner mm.. Forøget produktivitet Projektet vil medvirke til betydelig forøgelse i mængde og værdier af landinger primært af muslinger og østers. Landinger af muslinger forventes øget fra pt. ca tons/år til ca tons/år og landinger af østers forventes mængdemæssigt øget tilsvarende 3-4 gange. Forøgede landingsværdier I takt med den forventede forøgede landinger af muslinger, østers osv, øges landingsværdierne. Der er i nedenstående oversigt anført de forventede landingsværdier Efter projekt Efter 2 år Efter 5 år Landing af muslinger (mio. kr.) Landing af østers (mio. kr.) 0,5 0,7 1,5 Landing af diverse andre (mio. kr.) 0,2 0,3 0,5 I alt landingsværdi (mio. kr.) 7, Kvalitetsforbedringer De landede muslinger og østers mm. vil i kraft af den direkte tilførsel til rensning, afsanding, oparbejdning mm. bevare en højere kvalitet end i dag, hvor hovedparten af landingerne føres til rensning, oparbejdning andre steder og hvor transport og ekstra håndtering mm. kan medføre visse skader og en reduceret friskhed mm. I kraft af at en meget stor del af de landede muslinger og østers fremover kan oparbejdes til fersk konsum fremfor industriel forarbejdning med kogning, konservering mm. opnås et kvalitetsløft og værdiløft af de landede råvarer. 7

9 Arbeidsmiliø Projektet vil forbedre arbejdsmiljøet for fiskere og lossepersonale mm. i kraft af de forbedrede, optimale pladsforhold inkl, optimale belysningsforhold og faciliteter i øvrigt til losning af muslinger og østersfangster. De nuværende pladsforhold er snævre og giver begrænsninger i lossepersonalets udførelse af arbejdet ligesom f.eks. mangelfuld belysning kan give risiko for uheld o.l. Værditilvækst beskæftigelse Projektet vil skabe mulighed for at en stor del af landingerne oparbejdes og klargøres til salg/ekspedition i havneområdet blandt andet ved den eksisterende virksomhed Johs Jensen Fiske- og Muslingeexport A/S, TO Seafood Import & Export ApS mfl. Firmaet Johs Jensen Fiske- og Muslingeexport A/S har planer om at udbygge aktiviteterne i takt med at landingerne forøges, hvis forholdene i øvrigt er tilstede. Værditilvæksten af de forøgede landingsmængder vil afhænge af graden af oparbejdning mm. efter skøn forventes merværditilvækst lokalt at blive Efter projekt Efter 2 år Efter 5 år Tilvækst værdi ved oparbejdning (mio. kr.) De forøgede aktiviteter i kraft af forøgede landinger, øget oparbejdning mm. samt relaterede aktiviteter forventes at øge den lokale beskæftigelse skønsmæssigt forventes merbeskæftigelsen af blive Efter projekt Efter 2 år Efter 5 år Merbeskæftigelse ved havneaktivitet, oparbejdning, følgevirksom hed mm Proiektets overordnede betydning Landinger af muslinger og østers i Jegindø Fiskerihavn har de seneste år været faldende, idet de hjemmehørende fartøjer m.fl. kun delvist har benyttet havnen pga. de koncentrationsforhold mm., der er beskrevet i udviklingsplanen. Denne tendens til reduceret andel af landinger ses yderligere forstærket i indeværende år med risiko for betydelig nedgang i landingerne. Denne udvikling kan bringe eksistensgrundlaget for Jegindø Fiskerihavn i fare ligesom det kan få alvorlige konsekvenser for oparbejdningsaktiviteterne i havneområdet med værdiskabelse og beskæftigelse. 8

10 Det er således at principiel meget stor betydning, at de initiativer, der er planlagt iht. Udviklingsplanen bliver effektueret og gennemførelsen af nærværende projekt (udviklingsplanens fase 1) kan blive afgørende for Jegindø Fiskerihavns fremtid, og som sådan af meget stor betydning for Jegindø Havns og havneområdets fremtidige rolle i lokalsamfundet 9

11 8 :: ,.4.4 'R--, 8 8 INGENIØRE R TLF m 6 hc!havneca. 1 i d s) R E ø *, m.4,5y","r»., N.. til /, 1.E5? 1.6.% il Wå ' - ''.. v 8 c' 8 cc _ CDZ,-, Z o<.z Za> cocji ØLIJW OZ(.7C1(-5 CI>-(5Z Z D_ cn 4-

12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsskema Tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Ansøgningsfrister: Ansøgning kan indgives fra den 1. februar 2014 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 30. marts NaturErhvervstyrelsen opfordrer til, at ansøgningen med bilag fremsendes elektronisk. Materialet skal sendes til: Vær opmærksom på, at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet kan blive offentliggjort. 1. Projekttitel Udvikling og udbygning af Jegindø Fiskerihavn 2. Kort projektresume (skal indeholde: 1) projektets formål, 2) investeringer i projektet og 3) projektets forventede effekt) maks. 10 linjer Formål: Tiltrække muslingefartøjers landinger - og østerslandinger m.fl, og skabe baggrund for en væsentlig del af landingerne oparbejdes mm. i havneområdet - samt tiltrække diverse følgevirksomhed. Investeringer: Ny lossekaj for muslinger og østersfartøjer, ny lastekaj og faciliteter for muslingegenudlægningsfartøj, pladsforhold mm. for losning og udstyr, pladsforhold for første omsætning, oparbejdning mm., læmole ved nye kajanlæg, uddybning af havn. Effekter: Forøgelse af landinger/landingsværdier med %, forøgelse af værditilvæksten ved oparbejdning mm. ( mio. kr.) merbeskæftigelse (+8-12), merindtægter til Jegindø Havn ( t.kr./år) CVR-nr Se-nr. P-nr. CPR: nr. Navn: S/I Jegindø Havn Gade/vej og nr.: Havnegade 10 Postnr.: 7790 Kommune: Struer Telefon: By: Thyholm Region: Midtjylland Mobil telefon: Fax: NaturEdwervstyrelsen Nyropsgade 30 DK 1780 København V Tit mailgnaturertiverv dk

13 Konsulents navn/virksomhed: eren(udfyldes kun hvis relevant Kontaktperson: Gade og nr./postboks: Postnr.: Kommune: By: Region: Telefon: Mobil: 5. Oplysninger om ejer Selskabsform (A/S, ApS, AmbA, I/S, K/S, personligt ejet): Selvejende institution Selskabets navn: S/I Jegindø Havn Ansøger er (sæt kryds): Offentlig fiskerihavn: Privatejet fiskerihavn: Anden privat aktør: fl... El 6.1 Hvornår påbegyndes projektet? 6.2 Hvornår afsluttes DrOjektet?Slutdatoen skal være UDBETALINGSANMODNINGEN MED SLUTRAPPORT SKAL SENEST VÆRE MODTAGET I NATURERHVERVSTYRELSEN DEN 1. AUGUST (anfør dato) (anfør dato) 6.3 Projektet vedrører investering i (sæt kryds) Offentlige og offentligt lignende faciliteter: Andre end offentlige og offentligt lignede faciliteter: 6.4 Projektet vedrører investering i (sæt kryds) 6.5 Projektets resultater medfører: (sæt kryds ud for alle relevante felter) Bemærk, at ansøger i projektbeskrivelsen skal godtgøre, at projektets resultater lever op til det/de valgte felter. (Se kapitel 11 1 "Vejledning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder" for en beskrivelse af, hvad der betegnes som offentlige og offentligt lignende faciliteter, og hvad der betegnes som andre faciliteter). Offentligt ejet havn: Privat ejet havn: Landingssted: (Se liste over godkendte landingssteder I bilag 1 i "Vejleding om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder"). Strukturel eller miljømæssig tilpasning af havnen af væsentlig betydning for lokalområdet Fastholdelse eller forøgelse af værdien/mængden af de landede fisk Forbedring af landingernes værdi eller kvalitet Li El C Zi Z Z

14 Investeringer der forbedrer service for fiskefartøjer og/eller akvakulturfartøjer, der anvender fiskerihavnen Investeringer der forbedrer landing, omsætning og opbevaring af fiskerivarer eller akvakulturprodukter i forbindelse med 1. omsætningsled, herunder fiskeauktion Kompetenceudvikling i tilknytning til ovenstående e for Drolektet, finansiering og ansøgt tilskud 7.1 Hvad er den samlede projektsum? (alle udgifter til projektet) DK kr. 7.2 Hvad er den ansøgte projektsum? (tilskudsberettigede investeringer) DK kr. 7.3 Hvad er det ansøgte tilskud? 50% (offentlige og offentligt lignende faciliteter) ,50 DK kr. = 50 0/0 20% (ikke offentligt eller offentligt lignende faciliteter) DK kr. = % Hvordan finansieres den resterende del af projektet? Egenfinansiering DK kr. Tilskud fra staten DK kr. Tilskud fra anden offentlig side Anfør hvilken: Andet, herunder midler fra private havne eller private landingssteder Kommune DK kr. DK kr. Anfør hvilken: 8 Beskrivelse af projektet Forretningsplan for udvikling af fiskerihavnen eller landingsstedet er vedlagt: (I bilag 1 kan du læse mere om hvilke oplysninger, der skal fremg af udviklingsplanen). Konkret projektbeskrivelse er vedlagt: (I bilag 2 kan du læse mere om, hvilke oplysninger, der skal fremgå af projektbeskrivelsen), 2 ja. nej 2 ja nej 4

15 Dokumentation for medfinansiering af projektet med andre offentlige midler end midler fra Fødevareministeriet er vedlagt: S ja EI nej 9. Oplysninger om fiskerihavnens og virksomhedens økonomiske forhold Det er en betingelse for tilskud, at fiskerihavnen og projektet er teknisk og økonomisk levedygtigt, efter at projektet er gennemført. Ansøger skal derfor udfylde nedenstående skema. Pkt udfyldes af alle. Pkt udfyldes også, hvis ansøger er privat aktør. Remærk at arsregnskader ror ae Ansøgningsår (-2) roregaenae ar_ogsa skai veoiæg Ansøgningsår (-1) Ansøgningsår es ansøgningen. Ansøgningsår (+2) (forventet tal) Ansøgningsår (+5) (forventet tal) 9.1 Havnens egenkapital Havnens driftsresultat før skat 9.3 Havnens omsætning Dækningsbidrag Virksomhedens egenkapital 9.6 Virksomhedens driftsresultat før skat 9.7 Virksomhedens omsætning 9.8 Dækningsbidrag 5

16 snin er om fiskerihavnen Ansøgningsår (-1) Ansøgningsår 10.1 Antal hjemmehørende fartøjer 10.2 Antal fartøjer der 16 (delvist) 14 (delvist) benytter havnen 10.3 Landinger - fisk til 2000 tons 2500 tons konsum DK kr DK kr Landinger - industrifisk tons tons 0 DK kr. 0 DK kr. 0 DK kr. 0 DK kr Landinger fra udenlandske fartøjer 10.6 Andel af landet fisk i E- kvalitet af landet konsum fisk 10.7 Lossekapacitet t mængde pr. døgn 100 % 100 % t mængde pr. døgn 10.8 Gennemsnitlig 1,5 timer 1,5 timer landingstid/lossetid pr. fartøj 10.9 Kaj areal ca m2 ca m2 110 løbende meter Antal beskæftigede Mænd: 0,15 Kvinder: 0, Antal arbejdsulykker Mænd: 0 Kvinder: løbende meter Mænd: 0,15 Kvinder: 0, Pro ektinvesterin en Her skal ansøger anføre, hvilken betydning projektet har for nedenstående områder. Projektets forventede effekt i hele værdikæden fra fangst til forbrug. Hvis projektet f.eks. omfatter investering i omstrukturering af kajanlæg og i etablering af areal til førstegangssalg, skal ansøger under pkt og 11.8 anføre, hvor mange meter (m2 og løbende meter) investeringen har medført. Aktivitet Tilvækst som følge af investeringen Kølefrysehus kapacitet m Lagerkapacitet (m3) m Ismaskiner antal 11.4 Forsyningsanlæg (el, vand, brændstof) antal 11.5 Handteringsanlæg antal 11.6 Andre faciliteter antal Anfør hvilke: 11.7 Omstrukturering af kajanlæg 1000 m2 Genudlægningskaj 75 løbende meter 11.8 Anvendeligt areal til førstegangssalg 1000 m2 6

17 12. Forventede effekter af investerin en Projektets forventede effekt i hele værdikæden fra fangst til forbrug skal beskrives. Ansøger skal herunder angive, om investeringen har betydning for forskellige forhold. Hvis investeringen har betydning for et forhold, skal der kort angives, hvilken betydning investeringen får, når den er gennemført. Besvarelsen indgår i en vurdering og prioritering af ansøgningen (alle felter skal udfyldes) Projektet medfører en strukturel eller miljømæssig tilpasning af fiskerihavnen, der har betydning for udviklingen i lokalområdet eller er afgørende for, at havnen kan fastholde eller forøge landinger af fisk, landingernes værdi eller kvalitet (sæt kryds): Ja hvis ja, beskriv hvordan: Tiltrække forøgede landinger af muslinger og østers mm. - samt afledt aktivitet. Nej El 12.2 Forøgelse af mængden - forbedret produktivitet. Investeringen medfører en forøgelse af mængden af landet fisk (sæt kryds): Ja.0 hvis ja, hvor stor procentvis forøgelse: 220 % (set i forhold til i dag) Nej ri Forøgelse af værdien af de landede fisk. Investeringen medfører en forøgelse af de landede fisks værdi (sæt kryds): Ja hvis ja, hvor stor procentvis forøgelse: 220 % (set i forhold til i dag) Nej E Kvalitetsforbedring af de landede fisk. Investeringen medfører en kvalitetsforbedring af den landede fisk, således at der sker en forøgelse af klasse E fisk (sæt kryds): Ja hvis ja, - forøgelse i klasse E fisk: Se projektbeskrivelse % (set i forhold til i dag) Nej ri 12.5 Betyder investeringen et forbedret arbejdsmiljø eller forbedret arbejdssikkerhed (sæt kryds): Ja hvis ja, beskriv hvordan: Bedre pladsforhold, belysning mm. ved losseaktivitet. Nej e 12.6 Projektet vedrører investeringer i faciliteter, der har til formål at forbedre ydelser, service eller forsyninger, der tilbydes i forbindelse med fartøjets brug af havnen eller landingsstedet eller vedrører landing, omsætning og opbevaring af fiskerivarer eller akvakulturprodukter i forbindelse med 1. omsætningsled, herunder fiskeauktioner (sæt kryds og specificer evt, under pkt )' Ja hvis ja, beskriv hvordan: Pladsforhold mm. til afsanding, modtagelse til oparbejdning mm. Nej Investeringen forbedrer ydelser, service eller forsyning (sæt kryds): 8

18 Ja El hvis ja, beskriv hvordan: genudlægningsfartøj Nej E Kraftinstallation, belysning for losning - faciliteter til 12.8 Forbedringer vedrører landing (sæt kryds): Ja E hvis ja, beskriv hvordan: Bedre pladsforhold mm. for containere, losning mm. - og direkte adgang til afsanding, oparbejdning mm. Nej Forbedringer vedrører omsætning (sæt kryds): Ja I hvis ja, beskriv hvordan: Øgede landinger giver øget omsætning i havneafgifter - samt pladsleje. Direkte tilgang til oparbejdning mm. giver betydelig merværdi af de landede muslinge og østers. Nej n Forbedringer vedrører opbevaring (sæt kryds): Ja hvis ja, beskriv hvordan: Bedre pladsforhold til muslingecontainer og adsandingsscontainer mm. giver bedre opbevaringsforhold frem til oparbejdning osv. Nej E 13. Nødvendige tilladelser Forudsætter projektets gennemførelse, at der opnås tilladelser fra andre myndigheder (fx byggetilladelser)? Hvis ja, har ansøger opnået de nødvendige tilladelser fra andre myndigheder til gennemførelse af projektet? (Disse skal vedlægges på udbetalingstidspunktet - gælder også rateudbetalinger) Udbudsregler, herunder den danske tilbudslov: Er projektet omfattet af tilbudsloven? Er projektet omfattet af EU's udbudsregler? Ja 11 Nej E Ja El Nej EI Ja E Nej ri Jafl Nej E Evt, bemærkninger hertil: 14. Tjekliste E Alle punkter i ansøgningen er udfyldt 9

19 E Ansøgningen er underskrevet Si Udviklingsplan for fiskerihavnen eller landingstedet er vedlagt (se bilag 1) En detaljeret projektbeskrivelse er vedlagt (se retningslinier i bilag 2) T Dokumentation for medfinanisering af projektet med andre offentlige midler end midler fra Fødevareministeriet er vedlagt E Et specificeret budget er vedlagt (bilag 3) E Kopi af kontrakter og leverandør tilbud (2 tilbud pr. invester ngstype) - Bygningstegninger [S] Vedtægter for havnen og virksomheden er vedlagt Kopi af nødvendige tilladelser Arsregnskaber for havnen og virksomheden for de seneste 3 regnskabsår 15. Ansøgers underskrift Med min underskrift bekræfter jeg: At jeg er bekendt med reglerne for ordningen "Fiskerihavne og landingssteder" At de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte At jeg ikke har modtaget andet EU-tilskud til projektet At jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningens afgørelse At jeg er indforstået med, at kontrolmyndighederne kan foretage den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol Dato: 1L// I( Navn (Blokbogstaver): Bo Husted Kjeldgaard les /*ri ItC, Underskrift: 4

20 S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm Udviklingsplan for Jegindø Fiskerihavn Marts 2014

21 1. Jegindø Havn S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm CVR Jegindø Havn er oprindelig etableret i 1939 som fiskerihavn med plads til fiskebåde i havnebassinet. På havneområdet er der i tilknytning til fiskerihavnen flere bygninger og fiskerskure som pga. deres naturlige tilhørsforhold er med til at give og opretholde fiskerihavnens karakter og miljø blev Jegindø Havn udvidet med en særskilt lystbådehavn til 40 både med diverse tilhørende faciliteter. Jegindø Havn er endvidere hjemsted for FDF Sejlcenter Limfjord med diverse faciliteter, hvor børn og unge lærer om sejlads og søsport. Havnens oraaniserinq Jegindø Havn er organiseret som selvelende institution (S/) det vil sige at havnen har sine egen formue, men ingen eierkreds der kan øve indflydelse på havnen og dens aktiviteter. Den selvejende institution Jegindø Havn har til formål at forestå anlæg og drift af havnen med dertil hørende service faciliteter. Den selvejende institution ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen, hvor alle havnens brugere (pladslejere) har stemmeret. Endvidere udpeger kommunen et medlem til bestyrelsen til varetagelse af de offentlige interesser i havnen. Den daglige drift af havnen forestås af en ansat havnefoged (deltids) bistået af deltidsadministration. Bådpladsen og havnearealer mm. udlejes til brugerne, - bådpladser, arealer mm. må ikke afhændes, men udelukkende udlejes af havnen. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for udleje, fremleje, anvendelse mm. Havnens økonomi Jegindø Havns indtægtsgrundlag er lejeindtægter ved bådpladser, havnearealer og havnefaciliteter, samt havneafgifter fra fiskeriets landinger. Endvidere har der været et lille kommunalt tilskud Havnens udgifter (drift, vedligehold, administration, afskrivning, finansiering mm.) dækkes af disse indtægter, og der opnås typisk balance (2013 et overskud på 26 tkr.). Egenkapitalen er (ultimo 2013) t kr. 2

22 2. Jegindø Fiskerihavn Den eksisterende Jegindø Fiskerihavn var oprindelig hjemsted for en række fiskefartøjer med meget varierende linnfjordsfiskeri ål, sild, fladfisk mm., men i takt med de meget store ændringer i limfjordsfiskeriet, hvor muslingefiskeriet i dag er det helt dominerende - og de senere år også østersfiskeri har aktiviteten i Jegindø Fiskerihavn ændret indhold tilsvarende. Jegindø Fiskerihavn med kajplads, lossefaciliteter, containerplads mm. er således efterhånden søgt indrettet efter at kunne betjene muslingefiskeriet samt østersfiskeriet men også stadig give plads for det øvrige, blandede fiskeris behov. Der er i dag hjemmehørende i Jegindø Havn 4 muslingefartøjer med i alt 7 muslingelicenser og 7 østerslicenser samt endvidere 10 østersfiskefartøjer og der er i fiskerihavnens område en musling/østers forarbejdningsvirksomhed med rense-, oparbejdnings-, pakkefaciliteter mm. for muslinger og østers. Endvidere er der hjemmehørende tre øvrige, mindre fiskefartøjer med blandet fiskeri. Produktion og omsætning Jegindø Fiskerihavn Udviklingen i Jegindø Fiskerihavns produktion og omsætning er meget præget af den udvikling, der har været i muslingfiskeriet og østersfiskeriet herunder den betydelige koncentration, erhvervet har gennemgået såvel i primærfiskeriet som i forarbejdningsog afsætningsled. Muslingefiskeriet i Limfjorden er reguleret via licenser til de aktive muslingefiskere med historiske rettigheder. Der i alt 51 licenser og oprindelig var disse fordelt med 1 licens pr. fartøj. Siden 2009 har det været muligt at samle flere licenser på et fartøj ligesom fartøjerne er tilladt større. Denne strukturudvikling har medført at de 51 licenser nu er fordelt på 35 fartøjer. Næsten tilsvarende udvikling er sket for østersfiskeriet. Her er i alt 100 licenser, hvoraf de 51 hører til de 35 muslingefartøjer, mens de øvrige østerslicenser er fordelt på 35 andre fiskefartøjer fortrinsvis små/mindre fartøjer. I forarbejdnings- og afsætningsleddet er tilsvarende sket betydelige koncentrationer, idet bl. a. de to største virksomheder Vilsund Blue og Limfjordskompagniet er fusioneret i 2010/11 og andre virksomheder er lukket. Der er således i dag i Danmark en stor forarbejdningsvirksomhed og tre mindre/små heraf en beliggende på Jegindø samt et mindre antal handels- og eksportvirksomheder. Det faktiske fiskeri og landinger af muslinger og østers kan variere betydeligt fra år til år såvel i mængde som i værdi. Disse variationer følger dels at de løbende ændringer i tilladte fangstmængder pr. licens, dels at de faktiske muligheder for fangst pga. bestandsændringer, begrænsede fangstforhold f.eks. ved isvintre osv., samt pga. varierende prisforhold i henhold til svingende markedsforhold. Jegindø Havn mærker tilsvarende "naturlige" udsving i landing og landingsværdi fra muslinge- og østersfiskeriet. 3

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S Udbud af turbinerevision Offentliggjort den XX. april 2014 Tro og love erklæring om

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF Indledning I forbindelse med organisationens ansøgning om driftstilskud skal revisor i henhold til 7 i Revisionsbekendtgørelsen (nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Prækvalifikationsgrundlag Juli 2015 VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Revision 0 Dato 2015-07-17 Udarbejdet af LER Kontrolleret

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

KARL OVERGAARDS MINDEFOND

KARL OVERGAARDS MINDEFOND J.nr. 21006397 ANL/ds/anl Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere