~øje. Udbygningsprojektets Fase 1 er jf. materialet budgetteret til i alt kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~øje. Udbygningsprojektets Fase 1 er jf. materialet budgetteret til i alt kr. 5.460.959.-"

Transkript

1 ~øje S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm Struer Kommune Postboks 19 Østergade MRS Struer STRUER KOMMUNE Att.: Borgmesterkontoret Vedr.: Medfinansiering ved udbygning af Jegindø Fiskerihavn Jegindø d. 26. marts 2014 Under henvisning til vor tidligere henvendelse og drøftelser vedr. udbygningsprojekt for Jegindø Fiskerihavn bl.a. fremsendt foreløbig udgave af "Udviklingsplan for Jegindø Fiskerihavn" fremsendes vedlagt kopi af projektbeskrivelse, udviklingsplan og ansøgning om tilskud iht. EFF ordningen for fiskerihavne. Som det er fremgået af vor tidligere henvendelse og drøftelser forudsætter tilskud iht. EFF ordningen en tilsvarende "anden national offentlig medfinansiering". Udbygningsprojektets Fase 1 er jf. materialet budgetteret til i alt kr Heraf er det planen at S/I Jegindø Havn selv gennemfører investeringer for kr , og der er indsendt ansøgning om 50% tilskud iht. EFF for det øvrige anlægsprojekt i alt ansøgt EFF tilskud kr Vi skal således herved konkretisere vor tidligere henvendelse vedr. medfinansiering fra Struer Kommune i overensstemmelse med ovenstående således at Struer Kommune anmodes om at medfinansiere projektet (i form af tilskud) svarende til ansøgt EFF tilskud kr Med venlig hilsen Sit Jegindø Havn Bo Husted Kjeldgaard 6() 73M 41c90 )

2 S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm wwjeindo.. 4gt Ansøgning om tilskud EFF projekter i fiskerihavne mm. Udvikling og udbygning af Jegindø Fiskerihavn Marts 2014

3 Indhold A. Ansøgnings form ularsæt B. Projektbeskrivelse 1. Beskrivelse af projektet 2. Projektets kapacitetsmål mm. 3. Projektets effektmål C. Udviklingsplan for Jegindø Fiskerihavn D. Bilag - Projekttegninger - Kopi af leverandørtilbud - Vedr. offentlig medfinansiering - Vedtægter S/I Jegindø Havn - 3 års regnskaber - Kopi af lokalplan 305 2

4 Ansøcer Ansøgende havn er: S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm CVR Beskrivelse af projektet Investeringsprojektet udgør fase 1 i moderniserings- og udbygningsplan for Jegindø Fiskerihavn indeholdt i Udviklingsplan af marts 2014 og består af: Etablering af ny lossekaj for muslingefartøjer mm. Etablering af lastekaj inkl. rampe mm. for muslinge genudlægningsfartøj Etablering af pladsforhold, belysning mm. for losning, losningsudstyr mm., samt for oparbejdnings- og forarbejdningsaktiviteter o.l. Læmole ved nye kajanlæg Uddybning af havneindløb og lossebassin Formålet med investerincisproiektet er at forfølge udviklingsplanens strategi om at: Tiltrække muslingefartøjers landing af muslinger fra Limfjorden. Tiltrække fartøjer landing af østers Tiltrække fartøjers landing af andre, "nye" fangsttyper som eks. søstjerner. Skabe baggrund for at en betydelig del ideelt set hovedparten af de landede muslinger og østers oprenses, klargøres, oparbejdes mm. i Jegindø havneområde og ekspederes her fra til kunder i ind- og udland. Skabe baggrund for og tiltrække yderligere erhvervsmæssig aktivitet handel, service, følgevirksomhed mm. i tilknytning til fiskeriaktiviteterne. Strukturel og miljømæssig forbedring af fiskerihavnen af hensyn til at udbygge havnens betydning for lokalområdet via de forøgede fiskerirelaterede aktiviteter. Behovet for det planlagte investeringsprojekt hænger sammen med målet jf. ovenfor om betydeligt øgede landinger af muslinger og østers samt forarbejdning mm., og de krav der i den anledning stilles til havneforhold og faciliteter. Som det fremgår af udviklingsplanen forudsætter strategien og målene om øgede landinger mm.: 3

5 Etablering af tilstrækkelige og hensigtsmæssige lossekaj forhold for de forventede 6-7 moderne muslingefartøjer, og for de forventede yderligere fartøjer vedrørende østers, samt vedrørende andre "nye" landingstyper f.eks. søstjerner. - Etablering af hensigtsmæssige kaj- og lastningsfaciliteter, rampe mm. for muslinge genudlægningsfartøj "Limfjord". Uddybning af havnebassinet og indsejling til min. 3 meter og etablering af hensigtsmæssige indsejlingsforhold, læmoler mm. til sikring af hensigtsmæssig anløbs-, losse- og lasteforhold under alle vejr- og vindforhold. Etablering af tilstrækkelige og hensigtsmæssige pladsforhold og faciliteter ved kaj og i havneområdet for losning og lastning containerplads, plads for læssekraner mm. Etablering af tilstrækkelige, hensigtsmæssige pladsforhold og faciliteter, adgangsforhold mm. for rensnings-, klargørings-, oparbejdningsaktiviteter mm. til rådighed (på lejebasis) for rense-, forarbejdnings- og handelsvirksomheder i den betydeligt øgede aktivitet, der vil følge af de væsentligt øgede landinger af muslinger, østers mm. Investeringens nyskabende karakter For Jegindø Fiskerihavn er projektet nyskabende særligt i kraft af at det opfylder de særlige krav til muslingefiskeriets forhold, landingsbehov og de særlige krav vedrørende genudlægning af undermålsmuslinger. Endvidere er det nyskabende i kraft af at der skabes ideelle pladsforhold mm. for rensning/afsending, oparbejdning/forarbejdning og afsætning som lokal erhvervsaktivitet frem for uforarbejdet forsendelse af muslinger og østers til andre forarbejdningssteder. Proiektets kollektive karakter Proiektet er et offentligt lignende projekt, idet Projektet gennemføres af den selvejende institution Jegindø Havn. Som selvejende institution bl.a. med offentlig indsigt har institutionen det offentligt lignende formål at drive havn med almindelig og lige adgang for alle m.h.t benyttelse og institutionen har sin egen formue men ingen eierkreds der kan øve indflydelse på havnen og dens aktiviteter Projektet er kollektivt tilgængeligt for alle brugere på lige vilkår. Projektet er kollektivt over for individuelle brugere eks. med samme adgang og muligheder for alle, der ønsker at benytte kajanlæg, faciliteter, plads mm. til de planlagte formål og på samme vilkår m.h.t afgifter, pladsleje mm. Der er offentlig adgang til resultaterne bl.a. via Struer Kommune. Der er finansiel deltagelse af kollektive organer (Struer Kommune) 4

6 Investeringsoversigt budget Der er for projektet udviklingsplanen fase 1 opstillet følgende investeringsbudget. (Kr.) Anlæg i til- Anlæg selvfin. skudsansø. Jegindø Havn Etablering af 75 meter kaj og 10 meter sidefløj med stålspuns, forankring mm., opfyldning, betonsstingsbelægning, pladsbelægning mm. samt sydmole, læmole ca. 20m. (Jf. tilbud- Ivan Jakobsen Bil. 1) Uddybning af indsejling og havnebassin (overslag) Belysningsanlæg, kraftinstallationer (overslag) Pejling, opmåling, matrikulering, geotekniske undersøgelser (jf. tilbud Havnecon Consulting Bilag 2) Projektering, tilsyn (jf. tilbud Havnecon Consulting Bilag 2) I alt anlæg Samlede investeringer Finansieringsplan Samlede investeringer Tilskud EFF 50% af støtteberettigede ,50 Tilskud Struer Kommune ,50 Egen finansiering Sti Jegindø Havn Samlet finansiering 5,460,99 5

7 Projektets planmæssige forudsætninger tilladelser Projektet vedrørende udbygning af Jegindø Fiskerihavn er omfattet af allerede tidligere vedtaget lokalplan nr Da det foreliggende investeringsprojekt falder inden for denne vedtagne lokalplan, er de planmæssige forudsætninger tilstede. Der foreligger endvidere tidligere tilladelse til havneudvidelse fra Kystdirektoratet, som forventes fornyet inden for relativ kort behandlingstid. 2. Projektets kapacitetsmål mm. Investeringsprojektet indeholder: Etablering af 41,5 meter ny lossekaj for muslingefartøjer mfl. og Etablering af 33,5 meter ny lastekaj med rampe mm. for genudlægningsfartøj Etablering af ca /m2 kaj/havneplads med pladsbelægning, arbejdsbelysning, kraftinstallationer mm. for losseudstyr/losseaktivitet, muslingecontainer mm. samt afsandingscontainere, opsamlingsplads til forarbejdning, oparbejdnings/ekspeditionsaktiviteter. Etablering af læmole ca. 20 meter ved nye kajanlæg Uddybning af havnebassin og indsejling til 3 meters vanddybde. (Se projekttegninger bilag) Kapacitets målene er Lossekaj kapacitet som kan betjene 6-7 muslingefartøjer samt diverse østers fartøjer mfl.. Kapaciteten ved de nye anlæg muliggør at to muslingefartøjer ad gangen kan ligge ved kaj og have fuldt tilstrækkelige pladsforhold for containere og lossekraner mm. til losning af de samlede laster - typisk inden for ca. halvanden time. Samlede kapacitet i praksis ca tons muslinger/år plus østers mfl. Anlægs- og lastekapacitet for genudlægningsfartøjet "Limfjord" med hensigtsmæssig rampefacilitet mm. til effektiv lastning af genudlægningsmuslinger typisk 2-3 gange/uge og ca tons/gang i alt i praksis ca tons/år. Tilfredsstillende pladsforhold for eks. typisk 6 stk. muslingecontainere og 6 stk. afsandingscontainere, samt hensigtsmæssige pladsforhold og faciliteter for diverse håndteringer samt oparbejdningsvirksomheders aktiviteter i tilknytning til modtagelse, oparbejdning, ekspedition mm. 3. Projektets effektmål Projektet vil betyde en strukturel og miliømæssig forbedring af fiskerihavnen, som vil medvirke til at udbygge havnens betydning for lokalområdet dels i kraft af de forøgede fiskerirelaterede aktiviteter øgede landinger, øget 6

8 værditilvækst, værditilvækst via øget oparbejdning, salgsværdi mm. dels via følgeaktiviteter, service, handel mm. i forbindelse fiskeriaktiviteterne, og endvidere i kraft af den øgede, almindelige publikumsinteresse for et aktivt havne- og kystmiljø bedre udlejnings- og forretningsmuligheder i havneområdet osv. Konkret vil de nye kajanlæg aflaste de eksisterende kajanlæg og pladser, således at der frigøres plads mm. til andre havnerelaterede aktiviteter, service funktioner mm.. Forøget produktivitet Projektet vil medvirke til betydelig forøgelse i mængde og værdier af landinger primært af muslinger og østers. Landinger af muslinger forventes øget fra pt. ca tons/år til ca tons/år og landinger af østers forventes mængdemæssigt øget tilsvarende 3-4 gange. Forøgede landingsværdier I takt med den forventede forøgede landinger af muslinger, østers osv, øges landingsværdierne. Der er i nedenstående oversigt anført de forventede landingsværdier Efter projekt Efter 2 år Efter 5 år Landing af muslinger (mio. kr.) Landing af østers (mio. kr.) 0,5 0,7 1,5 Landing af diverse andre (mio. kr.) 0,2 0,3 0,5 I alt landingsværdi (mio. kr.) 7, Kvalitetsforbedringer De landede muslinger og østers mm. vil i kraft af den direkte tilførsel til rensning, afsanding, oparbejdning mm. bevare en højere kvalitet end i dag, hvor hovedparten af landingerne føres til rensning, oparbejdning andre steder og hvor transport og ekstra håndtering mm. kan medføre visse skader og en reduceret friskhed mm. I kraft af at en meget stor del af de landede muslinger og østers fremover kan oparbejdes til fersk konsum fremfor industriel forarbejdning med kogning, konservering mm. opnås et kvalitetsløft og værdiløft af de landede råvarer. 7

9 Arbeidsmiliø Projektet vil forbedre arbejdsmiljøet for fiskere og lossepersonale mm. i kraft af de forbedrede, optimale pladsforhold inkl, optimale belysningsforhold og faciliteter i øvrigt til losning af muslinger og østersfangster. De nuværende pladsforhold er snævre og giver begrænsninger i lossepersonalets udførelse af arbejdet ligesom f.eks. mangelfuld belysning kan give risiko for uheld o.l. Værditilvækst beskæftigelse Projektet vil skabe mulighed for at en stor del af landingerne oparbejdes og klargøres til salg/ekspedition i havneområdet blandt andet ved den eksisterende virksomhed Johs Jensen Fiske- og Muslingeexport A/S, TO Seafood Import & Export ApS mfl. Firmaet Johs Jensen Fiske- og Muslingeexport A/S har planer om at udbygge aktiviteterne i takt med at landingerne forøges, hvis forholdene i øvrigt er tilstede. Værditilvæksten af de forøgede landingsmængder vil afhænge af graden af oparbejdning mm. efter skøn forventes merværditilvækst lokalt at blive Efter projekt Efter 2 år Efter 5 år Tilvækst værdi ved oparbejdning (mio. kr.) De forøgede aktiviteter i kraft af forøgede landinger, øget oparbejdning mm. samt relaterede aktiviteter forventes at øge den lokale beskæftigelse skønsmæssigt forventes merbeskæftigelsen af blive Efter projekt Efter 2 år Efter 5 år Merbeskæftigelse ved havneaktivitet, oparbejdning, følgevirksom hed mm Proiektets overordnede betydning Landinger af muslinger og østers i Jegindø Fiskerihavn har de seneste år været faldende, idet de hjemmehørende fartøjer m.fl. kun delvist har benyttet havnen pga. de koncentrationsforhold mm., der er beskrevet i udviklingsplanen. Denne tendens til reduceret andel af landinger ses yderligere forstærket i indeværende år med risiko for betydelig nedgang i landingerne. Denne udvikling kan bringe eksistensgrundlaget for Jegindø Fiskerihavn i fare ligesom det kan få alvorlige konsekvenser for oparbejdningsaktiviteterne i havneområdet med værdiskabelse og beskæftigelse. 8

10 Det er således at principiel meget stor betydning, at de initiativer, der er planlagt iht. Udviklingsplanen bliver effektueret og gennemførelsen af nærværende projekt (udviklingsplanens fase 1) kan blive afgørende for Jegindø Fiskerihavns fremtid, og som sådan af meget stor betydning for Jegindø Havns og havneområdets fremtidige rolle i lokalsamfundet 9

11 8 :: ,.4.4 'R--, 8 8 INGENIØRE R TLF m 6 hc!havneca. 1 i d s) R E ø *, m.4,5y","r»., N.. til /, 1.E5? 1.6.% il Wå ' - ''.. v 8 c' 8 cc _ CDZ,-, Z o<.z Za> cocji ØLIJW OZ(.7C1(-5 CI>-(5Z Z D_ cn 4-

12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsskema Tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Ansøgningsfrister: Ansøgning kan indgives fra den 1. februar 2014 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 30. marts NaturErhvervstyrelsen opfordrer til, at ansøgningen med bilag fremsendes elektronisk. Materialet skal sendes til: Vær opmærksom på, at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet kan blive offentliggjort. 1. Projekttitel Udvikling og udbygning af Jegindø Fiskerihavn 2. Kort projektresume (skal indeholde: 1) projektets formål, 2) investeringer i projektet og 3) projektets forventede effekt) maks. 10 linjer Formål: Tiltrække muslingefartøjers landinger - og østerslandinger m.fl, og skabe baggrund for en væsentlig del af landingerne oparbejdes mm. i havneområdet - samt tiltrække diverse følgevirksomhed. Investeringer: Ny lossekaj for muslinger og østersfartøjer, ny lastekaj og faciliteter for muslingegenudlægningsfartøj, pladsforhold mm. for losning og udstyr, pladsforhold for første omsætning, oparbejdning mm., læmole ved nye kajanlæg, uddybning af havn. Effekter: Forøgelse af landinger/landingsværdier med %, forøgelse af værditilvæksten ved oparbejdning mm. ( mio. kr.) merbeskæftigelse (+8-12), merindtægter til Jegindø Havn ( t.kr./år) CVR-nr Se-nr. P-nr. CPR: nr. Navn: S/I Jegindø Havn Gade/vej og nr.: Havnegade 10 Postnr.: 7790 Kommune: Struer Telefon: By: Thyholm Region: Midtjylland Mobil telefon: Fax: NaturEdwervstyrelsen Nyropsgade 30 DK 1780 København V Tit mailgnaturertiverv dk

13 Konsulents navn/virksomhed: eren(udfyldes kun hvis relevant Kontaktperson: Gade og nr./postboks: Postnr.: Kommune: By: Region: Telefon: Mobil: 5. Oplysninger om ejer Selskabsform (A/S, ApS, AmbA, I/S, K/S, personligt ejet): Selvejende institution Selskabets navn: S/I Jegindø Havn Ansøger er (sæt kryds): Offentlig fiskerihavn: Privatejet fiskerihavn: Anden privat aktør: fl... El 6.1 Hvornår påbegyndes projektet? 6.2 Hvornår afsluttes DrOjektet?Slutdatoen skal være UDBETALINGSANMODNINGEN MED SLUTRAPPORT SKAL SENEST VÆRE MODTAGET I NATURERHVERVSTYRELSEN DEN 1. AUGUST (anfør dato) (anfør dato) 6.3 Projektet vedrører investering i (sæt kryds) Offentlige og offentligt lignende faciliteter: Andre end offentlige og offentligt lignede faciliteter: 6.4 Projektet vedrører investering i (sæt kryds) 6.5 Projektets resultater medfører: (sæt kryds ud for alle relevante felter) Bemærk, at ansøger i projektbeskrivelsen skal godtgøre, at projektets resultater lever op til det/de valgte felter. (Se kapitel 11 1 "Vejledning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder" for en beskrivelse af, hvad der betegnes som offentlige og offentligt lignende faciliteter, og hvad der betegnes som andre faciliteter). Offentligt ejet havn: Privat ejet havn: Landingssted: (Se liste over godkendte landingssteder I bilag 1 i "Vejleding om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder"). Strukturel eller miljømæssig tilpasning af havnen af væsentlig betydning for lokalområdet Fastholdelse eller forøgelse af værdien/mængden af de landede fisk Forbedring af landingernes værdi eller kvalitet Li El C Zi Z Z

14 Investeringer der forbedrer service for fiskefartøjer og/eller akvakulturfartøjer, der anvender fiskerihavnen Investeringer der forbedrer landing, omsætning og opbevaring af fiskerivarer eller akvakulturprodukter i forbindelse med 1. omsætningsled, herunder fiskeauktion Kompetenceudvikling i tilknytning til ovenstående e for Drolektet, finansiering og ansøgt tilskud 7.1 Hvad er den samlede projektsum? (alle udgifter til projektet) DK kr. 7.2 Hvad er den ansøgte projektsum? (tilskudsberettigede investeringer) DK kr. 7.3 Hvad er det ansøgte tilskud? 50% (offentlige og offentligt lignende faciliteter) ,50 DK kr. = 50 0/0 20% (ikke offentligt eller offentligt lignende faciliteter) DK kr. = % Hvordan finansieres den resterende del af projektet? Egenfinansiering DK kr. Tilskud fra staten DK kr. Tilskud fra anden offentlig side Anfør hvilken: Andet, herunder midler fra private havne eller private landingssteder Kommune DK kr. DK kr. Anfør hvilken: 8 Beskrivelse af projektet Forretningsplan for udvikling af fiskerihavnen eller landingsstedet er vedlagt: (I bilag 1 kan du læse mere om hvilke oplysninger, der skal fremg af udviklingsplanen). Konkret projektbeskrivelse er vedlagt: (I bilag 2 kan du læse mere om, hvilke oplysninger, der skal fremgå af projektbeskrivelsen), 2 ja. nej 2 ja nej 4

15 Dokumentation for medfinansiering af projektet med andre offentlige midler end midler fra Fødevareministeriet er vedlagt: S ja EI nej 9. Oplysninger om fiskerihavnens og virksomhedens økonomiske forhold Det er en betingelse for tilskud, at fiskerihavnen og projektet er teknisk og økonomisk levedygtigt, efter at projektet er gennemført. Ansøger skal derfor udfylde nedenstående skema. Pkt udfyldes af alle. Pkt udfyldes også, hvis ansøger er privat aktør. Remærk at arsregnskader ror ae Ansøgningsår (-2) roregaenae ar_ogsa skai veoiæg Ansøgningsår (-1) Ansøgningsår es ansøgningen. Ansøgningsår (+2) (forventet tal) Ansøgningsår (+5) (forventet tal) 9.1 Havnens egenkapital Havnens driftsresultat før skat 9.3 Havnens omsætning Dækningsbidrag Virksomhedens egenkapital 9.6 Virksomhedens driftsresultat før skat 9.7 Virksomhedens omsætning 9.8 Dækningsbidrag 5

16 snin er om fiskerihavnen Ansøgningsår (-1) Ansøgningsår 10.1 Antal hjemmehørende fartøjer 10.2 Antal fartøjer der 16 (delvist) 14 (delvist) benytter havnen 10.3 Landinger - fisk til 2000 tons 2500 tons konsum DK kr DK kr Landinger - industrifisk tons tons 0 DK kr. 0 DK kr. 0 DK kr. 0 DK kr Landinger fra udenlandske fartøjer 10.6 Andel af landet fisk i E- kvalitet af landet konsum fisk 10.7 Lossekapacitet t mængde pr. døgn 100 % 100 % t mængde pr. døgn 10.8 Gennemsnitlig 1,5 timer 1,5 timer landingstid/lossetid pr. fartøj 10.9 Kaj areal ca m2 ca m2 110 løbende meter Antal beskæftigede Mænd: 0,15 Kvinder: 0, Antal arbejdsulykker Mænd: 0 Kvinder: løbende meter Mænd: 0,15 Kvinder: 0, Pro ektinvesterin en Her skal ansøger anføre, hvilken betydning projektet har for nedenstående områder. Projektets forventede effekt i hele værdikæden fra fangst til forbrug. Hvis projektet f.eks. omfatter investering i omstrukturering af kajanlæg og i etablering af areal til førstegangssalg, skal ansøger under pkt og 11.8 anføre, hvor mange meter (m2 og løbende meter) investeringen har medført. Aktivitet Tilvækst som følge af investeringen Kølefrysehus kapacitet m Lagerkapacitet (m3) m Ismaskiner antal 11.4 Forsyningsanlæg (el, vand, brændstof) antal 11.5 Handteringsanlæg antal 11.6 Andre faciliteter antal Anfør hvilke: 11.7 Omstrukturering af kajanlæg 1000 m2 Genudlægningskaj 75 løbende meter 11.8 Anvendeligt areal til førstegangssalg 1000 m2 6

17 12. Forventede effekter af investerin en Projektets forventede effekt i hele værdikæden fra fangst til forbrug skal beskrives. Ansøger skal herunder angive, om investeringen har betydning for forskellige forhold. Hvis investeringen har betydning for et forhold, skal der kort angives, hvilken betydning investeringen får, når den er gennemført. Besvarelsen indgår i en vurdering og prioritering af ansøgningen (alle felter skal udfyldes) Projektet medfører en strukturel eller miljømæssig tilpasning af fiskerihavnen, der har betydning for udviklingen i lokalområdet eller er afgørende for, at havnen kan fastholde eller forøge landinger af fisk, landingernes værdi eller kvalitet (sæt kryds): Ja hvis ja, beskriv hvordan: Tiltrække forøgede landinger af muslinger og østers mm. - samt afledt aktivitet. Nej El 12.2 Forøgelse af mængden - forbedret produktivitet. Investeringen medfører en forøgelse af mængden af landet fisk (sæt kryds): Ja.0 hvis ja, hvor stor procentvis forøgelse: 220 % (set i forhold til i dag) Nej ri Forøgelse af værdien af de landede fisk. Investeringen medfører en forøgelse af de landede fisks værdi (sæt kryds): Ja hvis ja, hvor stor procentvis forøgelse: 220 % (set i forhold til i dag) Nej E Kvalitetsforbedring af de landede fisk. Investeringen medfører en kvalitetsforbedring af den landede fisk, således at der sker en forøgelse af klasse E fisk (sæt kryds): Ja hvis ja, - forøgelse i klasse E fisk: Se projektbeskrivelse % (set i forhold til i dag) Nej ri 12.5 Betyder investeringen et forbedret arbejdsmiljø eller forbedret arbejdssikkerhed (sæt kryds): Ja hvis ja, beskriv hvordan: Bedre pladsforhold, belysning mm. ved losseaktivitet. Nej e 12.6 Projektet vedrører investeringer i faciliteter, der har til formål at forbedre ydelser, service eller forsyninger, der tilbydes i forbindelse med fartøjets brug af havnen eller landingsstedet eller vedrører landing, omsætning og opbevaring af fiskerivarer eller akvakulturprodukter i forbindelse med 1. omsætningsled, herunder fiskeauktioner (sæt kryds og specificer evt, under pkt )' Ja hvis ja, beskriv hvordan: Pladsforhold mm. til afsanding, modtagelse til oparbejdning mm. Nej Investeringen forbedrer ydelser, service eller forsyning (sæt kryds): 8

18 Ja El hvis ja, beskriv hvordan: genudlægningsfartøj Nej E Kraftinstallation, belysning for losning - faciliteter til 12.8 Forbedringer vedrører landing (sæt kryds): Ja E hvis ja, beskriv hvordan: Bedre pladsforhold mm. for containere, losning mm. - og direkte adgang til afsanding, oparbejdning mm. Nej Forbedringer vedrører omsætning (sæt kryds): Ja I hvis ja, beskriv hvordan: Øgede landinger giver øget omsætning i havneafgifter - samt pladsleje. Direkte tilgang til oparbejdning mm. giver betydelig merværdi af de landede muslinge og østers. Nej n Forbedringer vedrører opbevaring (sæt kryds): Ja hvis ja, beskriv hvordan: Bedre pladsforhold til muslingecontainer og adsandingsscontainer mm. giver bedre opbevaringsforhold frem til oparbejdning osv. Nej E 13. Nødvendige tilladelser Forudsætter projektets gennemførelse, at der opnås tilladelser fra andre myndigheder (fx byggetilladelser)? Hvis ja, har ansøger opnået de nødvendige tilladelser fra andre myndigheder til gennemførelse af projektet? (Disse skal vedlægges på udbetalingstidspunktet - gælder også rateudbetalinger) Udbudsregler, herunder den danske tilbudslov: Er projektet omfattet af tilbudsloven? Er projektet omfattet af EU's udbudsregler? Ja 11 Nej E Ja El Nej EI Ja E Nej ri Jafl Nej E Evt, bemærkninger hertil: 14. Tjekliste E Alle punkter i ansøgningen er udfyldt 9

19 E Ansøgningen er underskrevet Si Udviklingsplan for fiskerihavnen eller landingstedet er vedlagt (se bilag 1) En detaljeret projektbeskrivelse er vedlagt (se retningslinier i bilag 2) T Dokumentation for medfinanisering af projektet med andre offentlige midler end midler fra Fødevareministeriet er vedlagt E Et specificeret budget er vedlagt (bilag 3) E Kopi af kontrakter og leverandør tilbud (2 tilbud pr. invester ngstype) - Bygningstegninger [S] Vedtægter for havnen og virksomheden er vedlagt Kopi af nødvendige tilladelser Arsregnskaber for havnen og virksomheden for de seneste 3 regnskabsår 15. Ansøgers underskrift Med min underskrift bekræfter jeg: At jeg er bekendt med reglerne for ordningen "Fiskerihavne og landingssteder" At de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte At jeg ikke har modtaget andet EU-tilskud til projektet At jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningens afgørelse At jeg er indforstået med, at kontrolmyndighederne kan foretage den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol Dato: 1L// I( Navn (Blokbogstaver): Bo Husted Kjeldgaard les /*ri ItC, Underskrift: 4

20 S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm Udviklingsplan for Jegindø Fiskerihavn Marts 2014

21 1. Jegindø Havn S/I Jegindø Havn Havnegade Thyholm CVR Jegindø Havn er oprindelig etableret i 1939 som fiskerihavn med plads til fiskebåde i havnebassinet. På havneområdet er der i tilknytning til fiskerihavnen flere bygninger og fiskerskure som pga. deres naturlige tilhørsforhold er med til at give og opretholde fiskerihavnens karakter og miljø blev Jegindø Havn udvidet med en særskilt lystbådehavn til 40 både med diverse tilhørende faciliteter. Jegindø Havn er endvidere hjemsted for FDF Sejlcenter Limfjord med diverse faciliteter, hvor børn og unge lærer om sejlads og søsport. Havnens oraaniserinq Jegindø Havn er organiseret som selvelende institution (S/) det vil sige at havnen har sine egen formue, men ingen eierkreds der kan øve indflydelse på havnen og dens aktiviteter. Den selvejende institution Jegindø Havn har til formål at forestå anlæg og drift af havnen med dertil hørende service faciliteter. Den selvejende institution ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen, hvor alle havnens brugere (pladslejere) har stemmeret. Endvidere udpeger kommunen et medlem til bestyrelsen til varetagelse af de offentlige interesser i havnen. Den daglige drift af havnen forestås af en ansat havnefoged (deltids) bistået af deltidsadministration. Bådpladsen og havnearealer mm. udlejes til brugerne, - bådpladser, arealer mm. må ikke afhændes, men udelukkende udlejes af havnen. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for udleje, fremleje, anvendelse mm. Havnens økonomi Jegindø Havns indtægtsgrundlag er lejeindtægter ved bådpladser, havnearealer og havnefaciliteter, samt havneafgifter fra fiskeriets landinger. Endvidere har der været et lille kommunalt tilskud Havnens udgifter (drift, vedligehold, administration, afskrivning, finansiering mm.) dækkes af disse indtægter, og der opnås typisk balance (2013 et overskud på 26 tkr.). Egenkapitalen er (ultimo 2013) t kr. 2

22 2. Jegindø Fiskerihavn Den eksisterende Jegindø Fiskerihavn var oprindelig hjemsted for en række fiskefartøjer med meget varierende linnfjordsfiskeri ål, sild, fladfisk mm., men i takt med de meget store ændringer i limfjordsfiskeriet, hvor muslingefiskeriet i dag er det helt dominerende - og de senere år også østersfiskeri har aktiviteten i Jegindø Fiskerihavn ændret indhold tilsvarende. Jegindø Fiskerihavn med kajplads, lossefaciliteter, containerplads mm. er således efterhånden søgt indrettet efter at kunne betjene muslingefiskeriet samt østersfiskeriet men også stadig give plads for det øvrige, blandede fiskeris behov. Der er i dag hjemmehørende i Jegindø Havn 4 muslingefartøjer med i alt 7 muslingelicenser og 7 østerslicenser samt endvidere 10 østersfiskefartøjer og der er i fiskerihavnens område en musling/østers forarbejdningsvirksomhed med rense-, oparbejdnings-, pakkefaciliteter mm. for muslinger og østers. Endvidere er der hjemmehørende tre øvrige, mindre fiskefartøjer med blandet fiskeri. Produktion og omsætning Jegindø Fiskerihavn Udviklingen i Jegindø Fiskerihavns produktion og omsætning er meget præget af den udvikling, der har været i muslingfiskeriet og østersfiskeriet herunder den betydelige koncentration, erhvervet har gennemgået såvel i primærfiskeriet som i forarbejdningsog afsætningsled. Muslingefiskeriet i Limfjorden er reguleret via licenser til de aktive muslingefiskere med historiske rettigheder. Der i alt 51 licenser og oprindelig var disse fordelt med 1 licens pr. fartøj. Siden 2009 har det været muligt at samle flere licenser på et fartøj ligesom fartøjerne er tilladt større. Denne strukturudvikling har medført at de 51 licenser nu er fordelt på 35 fartøjer. Næsten tilsvarende udvikling er sket for østersfiskeriet. Her er i alt 100 licenser, hvoraf de 51 hører til de 35 muslingefartøjer, mens de øvrige østerslicenser er fordelt på 35 andre fiskefartøjer fortrinsvis små/mindre fartøjer. I forarbejdnings- og afsætningsleddet er tilsvarende sket betydelige koncentrationer, idet bl. a. de to største virksomheder Vilsund Blue og Limfjordskompagniet er fusioneret i 2010/11 og andre virksomheder er lukket. Der er således i dag i Danmark en stor forarbejdningsvirksomhed og tre mindre/små heraf en beliggende på Jegindø samt et mindre antal handels- og eksportvirksomheder. Det faktiske fiskeri og landinger af muslinger og østers kan variere betydeligt fra år til år såvel i mængde som i værdi. Disse variationer følger dels at de løbende ændringer i tilladte fangstmængder pr. licens, dels at de faktiske muligheder for fangst pga. bestandsændringer, begrænsede fangstforhold f.eks. ved isvintre osv., samt pga. varierende prisforhold i henhold til svingende markedsforhold. Jegindø Havn mærker tilsvarende "naturlige" udsving i landing og landingsværdi fra muslinge- og østersfiskeriet. 3

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN

RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN RØNNE HAVN A/S VIRKSOMHEDSPLAN 2010 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2010-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit: Indhold: Side: Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Formål med en virksomhedsplan 4 3. Virksomhedens arbejdsgrundlag

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas maj 2012 Kolofon INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Udkast NOTAT Redegørelse om Arealanvendelsen på danske havne Maj 2010 Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Side 2/27 1. Forord... 3 2. Redegørelsens formål...

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilskud under Innovationsloven

Vejledning om tilskud under Innovationsloven Vejledning om tilskud under Innovationsloven August 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud under innovationsloven Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri UDKAST 23. marts 07 Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond Indhold 1. Indledning 5 2. Vision

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for Fiskeri LAG Nord

Lokal udviklingsstrategi for Fiskeri LAG Nord Lokal udviklingsstrategi for Fiskeri LAG Nord Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

Vækst i danske havne

Vækst i danske havne Vækst i danske havne Transport- og Energiministeriet samt Søfartsstyrelsen og Konkurrencestyrelsen November 2005 Vækst i danske havne Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og fremtidsmuligheder side 1 Sammenfatning

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne M inisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere