Introduktion. Sproget er vores stærkeste udfoldelsesmiddel, fordi vi kan bruge det til at forvandle os selv. Inger Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. Sproget er vores stærkeste udfoldelsesmiddel, fordi vi kan bruge det til at forvandle os selv. Inger Christensen"

Transkript

1 15 Sproget er vores stærkeste udfoldelsesmiddel, fordi vi kan bruge det til at forvandle os selv. Inger Christensen Det er vores indtryk, at rigtig mange coaches i større eller mindre grad er inspirerede af de systemiske tanker. Vi har derfor ønsket at skrive en grundbog, der på en tilgængelig måde introducerer den ganske komplekse teori, som det systemiske verdenssyn baserer sig på. Vores målsætning med denne bog er at illustrere systemisk coaching i praksis, gennem cases, eksempler på spørgsmålstyper, redskaber, modeller med videre. Samtidig introducerer vi det teori- og begrebsapparat, den systemiske coach trækker på og har til sin rådighed i coachrummet, og som kan hjælpe coachen med at forholde sig til fokuspersonen og de udfordringer og problemstillinger, fokuspersonen bringer ind i samtalerummet. Vi definerer os selv som praksisteoretikere; det vil sige, vi abonnerer ikke på en distinkt adskillelse mellem teori og praksis. Vi taler hellere om en teori, som finder sin anvendelse i praksis, og om en praksis, der er funderet i teori og at de to er gensidigt påvirkende og udviklende hinanden. I bogen kommer det til udtryk i en stadig vekselvirkning mellem teori bag coachingpraksis, beskrivelse af coachingpraksis og refleksion over coachingpraksis. Den systemiske teori leverer et begrebssæt, som har vist sig virkningsfuldt og hjælpsomt i forhold til coaching i praksis, og vi er stærkt inspirerede af det systemiske grundsyn på verden. Dette er dermed det fundament, vi står på, men ikke i en forstand, hvor vi definerer os selv som ortodokse systemikere. Vi afviser altså ikke begreber, tilgange og metoder fra andre teoretiske retninger, blot fordi de ikke udspringer fra systemisk tankegang. For os repræsenterer teori foreløbige forståelsesmodeller, der tilbyder måder at anskue verden på. Præmissen for, om en given teori er gyldig, er, at den har vist sig virksom og hjælpsom inden for en systemisk coachingpraksis. Således er der i bogen input fra andre

2 16 > tilgange og teoretiske retninger end den stringent systemiske, blandt andre den løsningsfokuserede og den narrative tilgang. Vi mener, at dette er i fuld overensstemmelse med den systemiske teori; en pointe, vi diskuterer nærmere i bogens sidste kapitel. Vores overordnede sigte er coaching i organisatoriske sammenhænge, og altså i mindre grad de forskellige former for lifecoaching, hvor fokuspersonerne opsøger hjælp til at håndtere rent personlige spørgsmål såsom børneopdragelse, partnerskabstematikker, ønske om en mere sund livsstil eller lignende. Det er vigtigt at pointere af to årsager. Den første er, at lifecoachingen i høj grad har bredt sig ud over det terapeutiske område og kan således indbefatte tematikker som ægteskabsproblemer, ekstreme selvværdstematikker eller ligefrem overvejelser om, hvorvidt livet er værd at leve. Organisatorisk coaching inviterer ikke til, at sådanne tematikker bliver en del af samtalerummet. Her vil de emner, fokuspersonen kommer til coachingsamtalen med, som hovedregel være knyttet an til arbejdsrelaterede tematikker, spørgsmål til egen rolle og position i den organisatoriske kontekst og identifikation af udviklingsmål for enten sig selv eller organisationen. Naturligvis er disse i høj grad bundet op på fokuspersonens forståelse af egen identitet, og coachingsamtalen vil derfor altid tage udgangspunkt i det hele menneske det er jo ikke sådan, at man i en arbejdsrelateret samtale lukker ned for sit personlige domæne men fokus vil som hovedregel være på fokuspersonen i dennes organisatoriske kontekst. Den anden væsentlige forskel mellem organisatorisk coaching og lifecoaching ligger i den tilgang, coachen har til udviklingsarbejdet sammen med fokuspersonen. Det vender vi tilbage til lidt senere, når vi har præsenteret vores forståelse af systemisk coaching. At vores fokus er på organisatorisk coaching gør, at det ikke har været så magtpåliggende for os i denne bog at foretage en skarp adskillelse mellem terapi og coaching. Systemisk coaching bygger i høj grad på inspiration fra den systemiske terapi (primært familieterapi), og vi tager begreberne derfra og sætter dem ind i den organisatoriske sammenhæng, vi bruger dem i. Men fordi de emner, der tages op i coachingsamtalerne, som udgangspunkt ikke er terapikrævende, er grænserne mellem terapi og coaching i denne sammenhæng ikke så afgørende. Der er dog stadig

3 17 en mængde etiske forhold, der gør sig gældende, når man som coach indtræder i en hjælpeposition for et andet menneske; disse vil blive behandlet løbende gennem bogen og særskilt i kapitel 14. Definition af systemisk coaching Når vi nu begiver os på vej mod at definere, hvad systemisk coaching er, gør vi det med en mængde forbehold skubbet foran os. Vi tror således ikke på, at det lader sig gøre at opstille en udtømmende definition og vi mener heller ikke, at en sådan definition er et mål i sig selv. I forlængelse af ovenstående finder systemisk coaching sit udtryk i sin praktiske anvendelse, og ikke i en definition sort på hvidt. Når vi alligevel forsøger os med en indkredsning, gør vi det for at afstemme de forventninger, du som læser har til denne bog. En grundpointe i den systemiske kommunikationsforståelse er, at det i alle kommunikative situationer er vigtigt, at man gør sig besværet at klargøre de rammeforståelser, kommunikationen skal foregå inden for. Det gælder for coachingsamtalen, og det gælder også ved læsning af en tekst. En første definition af coaching er, at det er en samtale mellem to personer, som primært handler om at gå på opdagelse i den enes verden med det formål, at denne bliver mere afklaret om et eller andet. Denne definition indfanger noget af det, der adskiller coachingsamtalen fra andre almindelige samtaler, hvor to eller flere personer taler om et emne og hver kommer med deres erfaringer og bud på, hvad emnet betyder for dem. I disse samtaler skifter fokus mellem personerne i takt med, hvem der tager ordet. Coachingsamtalen er asymmetrisk på den måde, at uanset hvem der taler, er det fokuspersonens verden, der er i fokus. En anden definition af coaching er, at det er en dialogisk læreproces, hvor en coach hjælper en fokusperson til at undersøge og udvikle sin personlige handlekapacitet i forhold til udvalgte problemstillinger. Denne anden definition lægger mere vægt på selve handlingen eller mulighed for handling. Begge definitioner lægger vægt på, at der er tale om en hjælperelation, hvor coachen bistår fokuspersonen med det, der er den andens projekt, hvad

4 18 > enten dette defineres som den pågældendes verden eller den andens udvalgte problemstillinger. En tredje definition af coaching understreger det systemiske element, som er fraværende i den første definition, og som blot antydes i den anden: At det handler om relationen mellem person og problemstilling, altså om den pågældendes forholdemåde i forhold til egen udfordring eller problemstilling, mere end det handler om selve fokuspersonen eller fokuspersonens problemstilling isoleret set. Systemisk coaching kan altså defineres som en samtale, hvor en coach hjælper den coachede til at kunne se forskellige perspektiver på relationen mellem fokuspersonen selv og fokuspersonens problemstilling. Med disse indledende øvelser kan vi definere systemisk coaching som nedenstående. I definitionen trækker vi på en mængde af de begreber, som vil blive udfoldet i løbet af bogen, så på sin vis er denne definition samtidig en fortættet udgave af indholdet i den samlede bog. Definitionen er sat op i tre niveauer: et hvad, et hvordan og et hvorfor. Hvad er systemisk coaching? Systemisk coaching er en hjælpeorienteret samtaleform. Fra en samskabende og nysgerrig position understøtter og inspirerer coachen en eller flere fokuspersoner til at reflektere over og lære af egne og andres erfaringer, og derigennem blive klogere på egne ressourcer og handlemuligheder. Det sker i forhold til udviklingsønsker, dilemmaer og udfordringer, som er vigtige for den eller de pågældende, og med fokus på de sociale og organisatoriske mønstre og relationer, fokuspersonen(erne) handler i. Hvordan systemisk coaching? Den systemiske coach besidder gamemasterfærdigheder. Det vil sige kommunikative færdigheder til at skabe bevægelser i samtaler i ønskede retninger og mod mål, der løbende genforhandles med fokuspersonen(erne) i takt med samtalens bevægelse. Dette sker blandt andet gennem aktiv lytning, forstyrrende, refleksionsskabende spørgsmål, anvendelse af hypoteser og tydeliggørelse af de kontekster og den kompleksitet, det eller de aktuelle temaer udfolder sig i.

5 19 Hvorfor systemisk coaching? Hensigten med en coachende samtale er, at fokuspersonen(erne) får øje på nye perspektiver på sine selvforståelser, selvopfattelser og selvfortællinger ved at se disse i relationelle, diskursive og kontekstuelle sammenhænge. Derved udfoldes et multivers af forståelser og fremtidsmuligheder, som der kan prioriteres i, udvikles på og handles ud fra. Som nævnt er definitionen sprængfyldt af begreber og forståelser, der vil blive udfoldet i løbet af bogen. Den er på denne måde en kondenseret version af vores forståelse af systemisk coaching og populært sagt: Hvis ikke denne definition har givet anledning til nysgerrighed og lyst til at få udfoldet elementerne i den, kan du som læser roligt lægge bogen her til side og bruge din dyrebare tid på andre ting. Er din nysgerrighed til gengæld vakt, vil vi gøre vort bedste for på de kommende sider at pirre den yderligere. Systemisk coaching adskiller sig fra andre, mere traditionelle retninger på flere måder. Den mest udbredte tilgang til coaching baserer sig på en klassisk humanistisk psykologisk forestilling om mennesket som bærer af en mængde iboende ressourcer, der ligger i kim, og som vi alle har en indbygget drift mod at realisere. Et eksempel på denne tænkning ses i Abraham Maslows behovspyramide, som man ofte ser refereret til i coachinglitteraturen. Coaching er i denne forstand et spørgsmål om selvaktualisering, hvor fokuspersonen inspireres af coachen til at indse og realisere sine uudnyttede ressourcer, potentialer og behov. Systemisk coaching er ikke så optaget af iboende og uudnyttede potentialer. Fokus er her på de relationer og forståelsessammenhænge, som hver enkelt indgår i, og som muliggør nogle adfærdsmønstre og besværliggør andre. En måde at beskrive forskellen på er ved de to metaforer guldgraveren og alkymisten. For guldgraveren er coaching et spørgsmål om at frigøre et latent potentiale (guld) i fokuspersonen, at grave det frem så at sige. Guldet findes i sin faste form, og coachens opgave er at hjælpe fokuspersonen til at fjerne de jordlag, der dækker det, og som forhindrer fokuspersonen i at kunne se sit eget potentiale. For alkymisten findes guldet i udgangspunktet ikke i sin faste form; her er ikke tale om et potentiale, der ligger begravet under mere eller mindre selvskabte barrierer, men om muligheder, som i forskellige relationelle sammenhænge skabes eller ikke skabes.

6 20 > Figur 1. Guldgraveren Hvor guldgraver-coachen altså graver efter potentialer i fokuspersonen for at finde guld, sammenstiller og sammenblander alkymist-coachen perspektiver og virkelighedsforståelser for sammen med fokuspersonen at skabe guld i løbet af coachingprocessen. Forskellen kan sammenfattes ved, at mens guldgraver-coachens mål er at hjælpe sin fokusperson til indsigt, er alkymist-coachens mål at hjælpe til udsigt. Dette er samtidig den anden forskel mellem organisatorisk coaching og lifecoaching, som vi var inde på tidligere. Lifecoaching vil ofte lægge sig i forlængelse af guldgraver-tilgangen og have fokus på individets selvudvikling og selvaktualisering, mens systemisk organisatorisk coaching sætter den organisatoriske, relationelle sammenhæng, individet indgår i, som øverste kontekst. På samme måde som det er sket for coaching, er begrebet om anerkendelse vidt udbredt over det organisatoriske landskab i Danmark. Og ligesom coachingbegrebet, som dækker over snart sagt enhver form for vejledning og støtte, har anerkendelsesbegrebet gennemgået en tilsvarende betydningsmæssig spredning og optræder i mangfoldige udlægninger lige fra økonomisk belønning til ros.

7 21 Figur 2. Alkymisten Også for os står anerkendelsen centralt. Vi mener, at begreberne om anerkendelse og værdsættelse er fundamentale for coachen i den hjælperelation, coachen har til fokuspersonen. I vores brug af anerkendelsesbegrebet trækker vi på to retninger. Dels den tyske filosofiske tradition, der ser anerkendelse som forudsætningen for overhovedet at kunne udvikle en selvbevidsthed som individ. I coachingsamtalen er dette oversat til pointen om, at anerkendelsen af den anden er forudsætningen for overhovedet at kunne indtræde i en coachende hjælperelation til vedkommende. Ikke forstået som en værdimæssig forholden sig til fokuspersonen i den forstand, at man nødvendigvis skal kunne lide ham eller hende, men som en grundlæggende accept af, at den anden, netop i kraft af at være en anden, er forskellig fra en selv. Og dermed tænker og handler ud fra andre logikker og forforståelser, som er fuldt ud legitime og gyldige. Den anden retning er den amerikanske tilgang appreciative inquiry eller AI, der er et slags metodisk udviklingsperspektiv på anerkendelse. Grundtanken er, at forandring og udvikling i organisationer og individer bedst skabes ved at engagere folk i aktivt og systematisk at lære af deres succeser og at fokusere på ressourcer frem for på mangler. Begge disse retninger udfoldes i bogen.

8 22 > Hvad er coaching svaret på? Coaching er i stadig stigende grad et omsiggribende fænomen i både offentlige og private organisationer. Der er i hvert fald to forhold, der kan være med til at kaste lys over baggrunden for, at coaching er blevet så udbredt og ses som et relevant svar på mange spørgsmål i dag. Det første er overgangen fra industrisamfund til videnssamfund, der i organisationer har resulteret i et behov for helt andre ledelsestilgange, som matcher bevægelsen fra ledelse som styring til ledelse som katalysator. Her er coaching et godt svar. Det andet forhold er de store fortællingers og de samlende institutioners død. Vi samles i dag hverken om kirke, fagforening, tv-avis eller kongehus; det har medført, at det i dag i langt højere grad end tidligere er op til den enkelte at hitte rede i og finde mening i tilværelsen. Som følge af denne udvikling er der opstået et øget behov for hjælpefunktioner, som støtter op omkring denne meningssøgning og meningsafklaring. Det er coaching ét af svarene på. Som svar på disse ting, er coaching næppe en døgnflue. Det kan være, at behovet for hele tiden at finde på noget nyt kommer til at betyde, at betegnelsen coaching forsvinder ud af virksomheders og organisationers sprog, men det at kunne tilbyde rum for samtaler, hvor den enkelte leder og medarbejder kan arbejde med dilemmaer, med refleksion over egen praksis og med at finde mening i arbejdslivet og i tilværelsen som sådan, er næppe noget, der forsvinder. Overordnet set kan coaching imødekomme et ønske fra fokuspersonen om enten afklaring eller bevægelse. Afklaring af, hvordan man forholder sig til en given problemstilling; bevægelse i forhold til, at man ikke er tilfreds der, hvor man er, og at man gerne vil et andet sted hen. Begge disse rummer et handlingsperspektiv, og i mange tilfælde er det, hvad der søges i coachingsamtaler. Særligt i organisatorisk coaching er denne opfattelse udbredt. Her skal vi have valuta for pengene, fokuspersonerne skal bestyrkes i deres handlekraft, og samtalen skal munde ud i konkrete handlinger, som fokuspersonen kan gå hjem og udføre. I disse samtaler er det coachens ansvar, at samtalen bevæger sig fremad mod de fastsatte mål, at fokus-

9 23 personen holdes fast på de aftalte målsætninger, og at der skabes en progressiv udvikling i fokuspersonens forholden sig til den valgte tematik. For mange coaches kommer dette ansvar til at virke som et pres. Man underlægger sig selv et produktionspres, hvor man med vold og magt skal skabe resultater for fokuspersonen i samtalen. For det første er det her vigtigt at huske på, at det i sidste ende er fokuspersonens ansvar, hvilken læring der kommer ud af samtalen. Som ordsproget siger, kan man trække en hest hen til vandtruget, men man kan ikke tvinge den til at drikke. Men man skal naturligvis sørge for, at samtalen skaber de bedst mulige rammer for læring og udvikling at der er vand i truget, så at sige. For det andet er det en god hjælp at huske på, at afklaring kan have mange ansigter. Af og til kan fokuspersonen have brug for en samtale, der ikke nødvendigvis har en bevidst retning, søger nye erkendelsesmæssige landvindinger eller foreskriver handling. En samtale, som i stedet giver et øjebliks mulighed for at genfinde et fokus, at sætte ord på de opgaver, krav, selvkrav, ønsker og forventninger, arbejdssituationen er vævet ind i. At få samling på sig selv, ved at få lejlighed til at sætte ord på sig selv, og på denne måde genfinde grænserne for, hvorfra ens verden går. Denne form for afklaring er en decideret ikke-målrettet aktivitet. I disse samtaler kan en insisterende søgen efter en klar kontrakt for samtalen, en opfordring fra coachens side til at spidsformulere temaet og målet for samtalen, eller et for udtalt ønske om at skabe fremdrift i samtalen måske komme til at virke hæmmende for det, der egentlig er fokuspersonens behov. Det bliver nemt en udfordring for coachen. Man kan have så stærkt et ønske om at hjælpe fokuspersonen, at man bliver utålmodig på hans/hendes vegne, når samtalen ikke synes at bevæge sig ud af stedet. Udfordringen er at holde sig selv og sin egen udviklingstrang tilbage, og ikke søge bevægelse på fokuspersonens vegne, før fokuspersonen er parat til det. Teknikker, modeller og spørgsmålstyper Vi præsenterer i bogen en lang række teknikker og tilgange, som erfaringsmæssigt har vist sig hjælpsomme i coachingsamtaler. Grundlæggende er en bevidsthed om brug af teknikker og tilgange nødvendig for

10 24 > overhovedet at komme i gang med at arbejde med samtaler på en anden og mere refleksiv måde end i hverdagssamtalen. Samtidig er der i den systemiske tilgang til coaching nok færre teknikker, modeller og lister over trin, man skal igennem end i så mange andre tilgange. Vi taler hellere om tankeværktøjer end om konkrete samtaletekniske redskaber. Generelt gældende for tankeværktøjerne er, at de tjener til at belyse relationer mellem mennesker frem for at forsøge at belyse individer. De tjener til at belyse mønstre i kommunikation eller adfærd frem for at afdække lineære årsagsog virkningssammenhænge i kommunikation og adfærd; og de tjener til at belyse en mangfoldighed af virkeligheder frem for ét hændelsesforløb eller én virkelighed. Det er teknikker og redskaber, der lægger hovedvægten på fremtiden snarere end på fortiden, på muligheder og løsninger snarere end på problemer. Og hovedvægten ligger på at tale om, hvordan man kan anskue problemet på forskellige måder i stedet for at tale om selve problemet. Modeller indtager en særlig position i coachinglitteraturen. Der findes et hav af forskelligartede samtalemodeller, og enhver coach med respekt for sig selv har udviklet mindst en (variant over en) model, der i særlig grad kan inspirere til bevægelse og udvikling i samtalen. Og modeller er gode at strukturere samtaler efter. Blot bør man være varsom med sin omgang med dem; enhver model bærer nemlig en implicit risiko med sig. Bruges den for stringent, kan det føre til stive og stiliserede samtaler, der mere foregår på modellens præmisser end på coachens eller fokuspersonens. Den tyske kulturteoretiker Walter Benjamin skriver: Værket er konceptionens dødsmaske (Benjamin, 1993, s. 20). Med det mener han, at den dynamiske og bevægelige tanke, som et kunstværk udspringer af, falder til hvile, stivner og ultimativt dør i det øjeblik, kunstværket er materialiseret. Billedligt talt. På samme måde kan vi sige, at modeller er samtalens dødsmaske. I modellerne aner vi det liv, de levende samtaler, som modellerne er konciperet ud fra, og som de bærer tydelige reminiscenser af. Men de er ikke disse samtaler! Modeller er skitser til landkort over samtaler. Modeller er for samtalen, hvad partituret er for musikken: noget at arbejde ud fra, men som skal finde sit levende udtryk i udførelsen. Dette er samtidig det fine ved modeller, at de gør virkeligheden

11 25 mindre kompleks, end den i virkeligheden er. Modellerne her i bogen skal læses som sådanne kompleksitetsreduktioner. De er illustrationer af mulige bevægelser i samtaler, men de må altid omgås med uærbødighed og sans for, hvordan de virker i den konkrete situation. På samme måde gælder det for spørgsmål. Coaching udlægges ofte som kunsten at stille spørgsmål, og opstillinger over spørgsmålstyper florerer i coachinglitteraturen. Det gør de også i denne bog, da spørgsmål erfaringsmæssigt er den kommunikationsform, der bedst sikrer, at bolden bliver på fokuspersonens banehalvdel. Men her indledningsvis vil vi gerne præcisere, at spørgsmål aldrig er udgangspunktet for samtalen. Ovenfor pointerede vi det samskabende element som en væsentlig del af systemisk coaching, og det betyder, at spørgsmål i en samtale opstår ud fra et komplekst mønster af sociale forventninger, tidligere møder mellem coach og fokusperson og den kontekst, der er gældende for samtalen samt naturligvis ud fra samtalens hidtidige forløb. Spørgsmål kan derfor ikke meningsfuldt anskues løsrevet fra den samtale, de skal indgå i. Derfor giver det heller ikke mening at tale om det perfekte spørgsmål, forstået som den type spørgsmål, der i særlig grad skaber udvikling. Forskellige spørgsmålstyper kan forskellige ting. Og hvilken spørgsmålstype, der i en given samtale vil skabe bedste forudsætninger for udvikling og bevægelse, afhænger helt og holdent af den kontekst, samtalen udspiller sig i. Dermed er vi tilbage ved det måske væsentligste begreb i systemisk coaching, begrebet om kontekst, som vil blive diskuteret løbende gennem bogen. Bogens opbygning Der er flere måder, man kan læse denne bog på. Den er opbygget, så visse grundlæggende nøglebegreber og forståelser forklares i starten. Men vi har også forsøgt at blande teori, praktiske eksempler og redskaber, så delkapitler kan læses alene selvfølgelig med det forbehold, at der i enkeltkapitler anvendes begreber, der er beskrevet tidligere. Vi starter med et kapitel, hvor de helt grundlæggende systemiske teorier og anta-

12 26 > gelser bliver præsenteret og sammenholdt med, hvilken relevans de har for coaching. Dette kapitel vil i sagens natur have et mere overordnet og abstrakt præg. Derefter vil begreberne blive gradvist udfoldet i løbet af bogens kapitler, alt efter hvilke sammenhænge de indgår i og skal bruges til at belyse. De samme begreber vil derfor også optræde i let forskellige klæder i kapitlerne. Dette greb har også den fordel, at det letter tilgangen til bogen som helhed; man kan som læser dykke ned i de kapitler, man er mest interesseret i, og punktlæse alt efter, hvilke spørgsmål og udfordringer man står over for (og forhåbentlig få så meget blod på tanden, at man ender med at læse hele bogen). Overordnet er bogen inddelt i fire dele. Den første kridter det teoretiske fundament op. Her gives en indføring i systemisk teori i forhold til coaching (kapitel 1); der diskuteres anvendelsen af den arv, den systemiske tilgang har fået fra den terapeutiske retning, der populært omtales som Milanoskolen, særligt begreberne nysgerrighed, neutralitet og uærbødighed (kapitel 2). Begrebet om anerkendelse fra den tyske filosofiske tradition sættes i forhold til den meget udbredte amerikanske udløber, appreciative inquiry (AI), som er et metodisk udviklingsperspektiv på anerkendelse (kapitel 3); og endelig præsenterer vi gamemasterfærdighederne som omtalt i definitionen ovenfor (kapitel 4). Den næste del stiller skarpt på forskellige tilgange til coaching, som alle i forskellige grad er beslægtet med systemisk tænkning. Vi kommer ind på grundlæggende teknikker som nøgleord, spejling og visuelle stilladser (kapitel 5), og vi introducerer forskellige spørgsmålstyper og spørgeteknikker (kapitel 6). Derefter præsenterer vi den værdsættende tilgang til coaching (kapitel 7), den løsningsfokuserede tilgang (kapitel 8) og den narrative tilgang (kapitel 9). Delen rundes af med en række spørgsmålskæder fra de forskellige tilgange (kapitel 10). Tredje del i bogen kan vi kalde kontekstdelen. Her diskuterer vi forskellige teorier, der belyser forskellige aspekter af kontekst-begrebet. Vi lægger ud med en diskussion af kommunikativ positionering i forbindelse med coachingsamtaler (kapitel 11), og det følges op af introduktion til domæneteorien (kapitel 12) og CMM-teorien (kapitel 13).

13 27 I den sidste del diskuterer vi nogle af de etiske aspekter, der er ved at føre coachingsamtaler (kapitel 14), og i det sidste kapitel diskuterer vi de implikationer, det har for muligheden af at være til stede i en coachingsam ta le, at man vælger sig et bevidst teoretisk ståsted (kapitel 15). Til sidst i bogen er dels en liste over systemiske grundbegreber, dels en personliste over centrale inspirationskilder til vores forståelse af systemisk coaching, som den kommer til udtryk i denne bog. Vores primære målgruppe er mennesker, der i organisatoriske sammenhænge har brug for tilegnelse af coachende og samtaletekniske færdigheder. Desuden vil mennesker, hvis professionelle liv består i at have samtaler med forskellige mennesker, naturligvis også kunne finde inspiration og forhåbentlig læring i denne bog. Vi henvender os således til ledere, jobkonsulenter, sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, frontlinjemedarbejdere med videre i private og offentlige virksomheder, som har samtalen, den konstruktive dialog og den bevidste kommunikation med kunder, kolleger, medarbejdere, borgere eller brugere som vigtigste arbejdsredskab.

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009)

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) den 09-03-2012 kl. 10:07 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Forfatternes overordnede ambition med bogen er at udfolde en systemisk forståelse af coaching på

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle 101 Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle stilladser Kopernicus og Darwins egentlige fortjeneste bestod ikke i opdagelsen af en sand teori, men af et frugtbart nyt perspektiv. Ludwig Wittgenstein I

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Samlet certificering som systemisk coach

Samlet certificering som systemisk coach Som certificeret systemisk coach fra ATTRACTOR er jeg nu ikke bare coach af navn men også af gavn. Både som leder og coach har jeg nu overskud og metoder til at få teamet og den enkelte person til at finde

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst.

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Peter Hansen-Skovmoes, Synergi HRM og Gert Rosenkvist, Rosenkvist Consult 1 Hvem er vi? Chefkonsulent Gert

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan Personlige mål Afdækning Praktik Kompetencebevis Sociale mål Personlige data Faglige mål Indhold Forord... 4 Materialets idégrundlag... 4

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Rambøll Management Consulting Attractor

Rambøll Management Consulting Attractor Maj Britt Andreasen, Thomas Bonderup, Finn Borch, Thomas Gerstrøm, Per Møller Janniche, Dorthe Jensen, Trille Frodelund Lykke, Søren Moldrup, Asbjørn Molly, Hanne Vibeke Moltke, Kim Martin Nielsen og Pernille

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Netværk for Yngre Planlæggere 28. februar 2005 Invitation til kursus i Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Vil du være med til at sætte nye standarder for planlægning i Danmark og eksperimentere

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 Indhold Forord 9 Introduktion 12 Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 1. Hvad er dit motiv? 29 Værdier og holdninger 31

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Forandring, udvikling og Innovation

Forandring, udvikling og Innovation Velkommen til modul 4b af DOL modulet: Forandring, udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen 15. November 2012 Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Du og jeg, Alfred Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Inklusiv praksis i et individuelt perspektiv Modul 2 Ballerup Kommune Professionshøjskolen UCC Modul 113135, Foråret 2011 Vejleder Martin Kirkegaard

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Refleksion i Pædagogikken

Refleksion i Pædagogikken Refleksion i Pædagogikken en pædagogisk refleksionsmetode Introduktion I mødet med jer, pædagoger, primært i daginstitutioner har jeg som supervisor og coach gennem mange år oplevet en brændende interesse

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Coaching i praksis - Teori og metoder til coachingsamtaler på 6 minutter. Andreas Juhl, 2005

Coaching i praksis - Teori og metoder til coachingsamtaler på 6 minutter. Andreas Juhl, 2005 Coaching i praksis - Teori og metoder til coachingsamtaler på 6 minutter. Andreas Juhl, 2005 Hvordan skaber vi effektive og målrettede samtaler i vores daglige arbejde? Hvordan sikrer vi, at de mennesker,

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Velkommen til 2. undervisningsdag

Velkommen til 2. undervisningsdag Velkommen til 2. undervisningsdag Tættere på elevers læring Et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere i Kolding/Haderslev Fredag d. 20. marts 2014 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skolelederforeningentaettere-paa-elevernes-laering

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Selandia CEU Bredahlsgade 1 4200 Slagelse, telefon 58 56 70 00, www.selandia-ceu.dk Muligheder med mere DFT på Selandia Tre DFT på EUD Et på gymnasierne (HHX-HTX)

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Den systemiske terapeut. Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl

Den systemiske terapeut. Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl Den systemiske terapeut Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl Indholdsfortegnelse 1) Indledning og problemformulering... 2 2) Afgrænsning af den systemiske konstruktionisme... 3 2.1) Den første fase...

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Denne bog henvender sig til både interne

Denne bog henvender sig til både interne Anmeldelser Maja Loua Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard: Anerkendende HR og organisationsudvikling Skab mening, handlekraft og bedre resultater Dansk Psykologisk Forlag, 2008, 231 sider, ISBN 978-87-7706-526-2

Læs mere

Stå sammen og bevæg jer

Stå sammen og bevæg jer Rosenkvist Consult www,rosenkvistconsult.dk Stå sammen og bevæg jer Indledning Først vil jeg gerne anerkende Brinkmanns intention i hans opgør med tidens udviklingstvang og fremhæve nogle af de synspunkter,

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører De tre domæner en guide for kontekstnavigatører Arbejdspapir af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S og Asbjørn Molly, ATTRACTOR A/S Humberto Maturana, chilensk biolog og systemisk stifinder, henkastede på

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere