Introduktion. Sproget er vores stærkeste udfoldelsesmiddel, fordi vi kan bruge det til at forvandle os selv. Inger Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. Sproget er vores stærkeste udfoldelsesmiddel, fordi vi kan bruge det til at forvandle os selv. Inger Christensen"

Transkript

1 15 Sproget er vores stærkeste udfoldelsesmiddel, fordi vi kan bruge det til at forvandle os selv. Inger Christensen Det er vores indtryk, at rigtig mange coaches i større eller mindre grad er inspirerede af de systemiske tanker. Vi har derfor ønsket at skrive en grundbog, der på en tilgængelig måde introducerer den ganske komplekse teori, som det systemiske verdenssyn baserer sig på. Vores målsætning med denne bog er at illustrere systemisk coaching i praksis, gennem cases, eksempler på spørgsmålstyper, redskaber, modeller med videre. Samtidig introducerer vi det teori- og begrebsapparat, den systemiske coach trækker på og har til sin rådighed i coachrummet, og som kan hjælpe coachen med at forholde sig til fokuspersonen og de udfordringer og problemstillinger, fokuspersonen bringer ind i samtalerummet. Vi definerer os selv som praksisteoretikere; det vil sige, vi abonnerer ikke på en distinkt adskillelse mellem teori og praksis. Vi taler hellere om en teori, som finder sin anvendelse i praksis, og om en praksis, der er funderet i teori og at de to er gensidigt påvirkende og udviklende hinanden. I bogen kommer det til udtryk i en stadig vekselvirkning mellem teori bag coachingpraksis, beskrivelse af coachingpraksis og refleksion over coachingpraksis. Den systemiske teori leverer et begrebssæt, som har vist sig virkningsfuldt og hjælpsomt i forhold til coaching i praksis, og vi er stærkt inspirerede af det systemiske grundsyn på verden. Dette er dermed det fundament, vi står på, men ikke i en forstand, hvor vi definerer os selv som ortodokse systemikere. Vi afviser altså ikke begreber, tilgange og metoder fra andre teoretiske retninger, blot fordi de ikke udspringer fra systemisk tankegang. For os repræsenterer teori foreløbige forståelsesmodeller, der tilbyder måder at anskue verden på. Præmissen for, om en given teori er gyldig, er, at den har vist sig virksom og hjælpsom inden for en systemisk coachingpraksis. Således er der i bogen input fra andre

2 16 > tilgange og teoretiske retninger end den stringent systemiske, blandt andre den løsningsfokuserede og den narrative tilgang. Vi mener, at dette er i fuld overensstemmelse med den systemiske teori; en pointe, vi diskuterer nærmere i bogens sidste kapitel. Vores overordnede sigte er coaching i organisatoriske sammenhænge, og altså i mindre grad de forskellige former for lifecoaching, hvor fokuspersonerne opsøger hjælp til at håndtere rent personlige spørgsmål såsom børneopdragelse, partnerskabstematikker, ønske om en mere sund livsstil eller lignende. Det er vigtigt at pointere af to årsager. Den første er, at lifecoachingen i høj grad har bredt sig ud over det terapeutiske område og kan således indbefatte tematikker som ægteskabsproblemer, ekstreme selvværdstematikker eller ligefrem overvejelser om, hvorvidt livet er værd at leve. Organisatorisk coaching inviterer ikke til, at sådanne tematikker bliver en del af samtalerummet. Her vil de emner, fokuspersonen kommer til coachingsamtalen med, som hovedregel være knyttet an til arbejdsrelaterede tematikker, spørgsmål til egen rolle og position i den organisatoriske kontekst og identifikation af udviklingsmål for enten sig selv eller organisationen. Naturligvis er disse i høj grad bundet op på fokuspersonens forståelse af egen identitet, og coachingsamtalen vil derfor altid tage udgangspunkt i det hele menneske det er jo ikke sådan, at man i en arbejdsrelateret samtale lukker ned for sit personlige domæne men fokus vil som hovedregel være på fokuspersonen i dennes organisatoriske kontekst. Den anden væsentlige forskel mellem organisatorisk coaching og lifecoaching ligger i den tilgang, coachen har til udviklingsarbejdet sammen med fokuspersonen. Det vender vi tilbage til lidt senere, når vi har præsenteret vores forståelse af systemisk coaching. At vores fokus er på organisatorisk coaching gør, at det ikke har været så magtpåliggende for os i denne bog at foretage en skarp adskillelse mellem terapi og coaching. Systemisk coaching bygger i høj grad på inspiration fra den systemiske terapi (primært familieterapi), og vi tager begreberne derfra og sætter dem ind i den organisatoriske sammenhæng, vi bruger dem i. Men fordi de emner, der tages op i coachingsamtalerne, som udgangspunkt ikke er terapikrævende, er grænserne mellem terapi og coaching i denne sammenhæng ikke så afgørende. Der er dog stadig

3 17 en mængde etiske forhold, der gør sig gældende, når man som coach indtræder i en hjælpeposition for et andet menneske; disse vil blive behandlet løbende gennem bogen og særskilt i kapitel 14. Definition af systemisk coaching Når vi nu begiver os på vej mod at definere, hvad systemisk coaching er, gør vi det med en mængde forbehold skubbet foran os. Vi tror således ikke på, at det lader sig gøre at opstille en udtømmende definition og vi mener heller ikke, at en sådan definition er et mål i sig selv. I forlængelse af ovenstående finder systemisk coaching sit udtryk i sin praktiske anvendelse, og ikke i en definition sort på hvidt. Når vi alligevel forsøger os med en indkredsning, gør vi det for at afstemme de forventninger, du som læser har til denne bog. En grundpointe i den systemiske kommunikationsforståelse er, at det i alle kommunikative situationer er vigtigt, at man gør sig besværet at klargøre de rammeforståelser, kommunikationen skal foregå inden for. Det gælder for coachingsamtalen, og det gælder også ved læsning af en tekst. En første definition af coaching er, at det er en samtale mellem to personer, som primært handler om at gå på opdagelse i den enes verden med det formål, at denne bliver mere afklaret om et eller andet. Denne definition indfanger noget af det, der adskiller coachingsamtalen fra andre almindelige samtaler, hvor to eller flere personer taler om et emne og hver kommer med deres erfaringer og bud på, hvad emnet betyder for dem. I disse samtaler skifter fokus mellem personerne i takt med, hvem der tager ordet. Coachingsamtalen er asymmetrisk på den måde, at uanset hvem der taler, er det fokuspersonens verden, der er i fokus. En anden definition af coaching er, at det er en dialogisk læreproces, hvor en coach hjælper en fokusperson til at undersøge og udvikle sin personlige handlekapacitet i forhold til udvalgte problemstillinger. Denne anden definition lægger mere vægt på selve handlingen eller mulighed for handling. Begge definitioner lægger vægt på, at der er tale om en hjælperelation, hvor coachen bistår fokuspersonen med det, der er den andens projekt, hvad

4 18 > enten dette defineres som den pågældendes verden eller den andens udvalgte problemstillinger. En tredje definition af coaching understreger det systemiske element, som er fraværende i den første definition, og som blot antydes i den anden: At det handler om relationen mellem person og problemstilling, altså om den pågældendes forholdemåde i forhold til egen udfordring eller problemstilling, mere end det handler om selve fokuspersonen eller fokuspersonens problemstilling isoleret set. Systemisk coaching kan altså defineres som en samtale, hvor en coach hjælper den coachede til at kunne se forskellige perspektiver på relationen mellem fokuspersonen selv og fokuspersonens problemstilling. Med disse indledende øvelser kan vi definere systemisk coaching som nedenstående. I definitionen trækker vi på en mængde af de begreber, som vil blive udfoldet i løbet af bogen, så på sin vis er denne definition samtidig en fortættet udgave af indholdet i den samlede bog. Definitionen er sat op i tre niveauer: et hvad, et hvordan og et hvorfor. Hvad er systemisk coaching? Systemisk coaching er en hjælpeorienteret samtaleform. Fra en samskabende og nysgerrig position understøtter og inspirerer coachen en eller flere fokuspersoner til at reflektere over og lære af egne og andres erfaringer, og derigennem blive klogere på egne ressourcer og handlemuligheder. Det sker i forhold til udviklingsønsker, dilemmaer og udfordringer, som er vigtige for den eller de pågældende, og med fokus på de sociale og organisatoriske mønstre og relationer, fokuspersonen(erne) handler i. Hvordan systemisk coaching? Den systemiske coach besidder gamemasterfærdigheder. Det vil sige kommunikative færdigheder til at skabe bevægelser i samtaler i ønskede retninger og mod mål, der løbende genforhandles med fokuspersonen(erne) i takt med samtalens bevægelse. Dette sker blandt andet gennem aktiv lytning, forstyrrende, refleksionsskabende spørgsmål, anvendelse af hypoteser og tydeliggørelse af de kontekster og den kompleksitet, det eller de aktuelle temaer udfolder sig i.

5 19 Hvorfor systemisk coaching? Hensigten med en coachende samtale er, at fokuspersonen(erne) får øje på nye perspektiver på sine selvforståelser, selvopfattelser og selvfortællinger ved at se disse i relationelle, diskursive og kontekstuelle sammenhænge. Derved udfoldes et multivers af forståelser og fremtidsmuligheder, som der kan prioriteres i, udvikles på og handles ud fra. Som nævnt er definitionen sprængfyldt af begreber og forståelser, der vil blive udfoldet i løbet af bogen. Den er på denne måde en kondenseret version af vores forståelse af systemisk coaching og populært sagt: Hvis ikke denne definition har givet anledning til nysgerrighed og lyst til at få udfoldet elementerne i den, kan du som læser roligt lægge bogen her til side og bruge din dyrebare tid på andre ting. Er din nysgerrighed til gengæld vakt, vil vi gøre vort bedste for på de kommende sider at pirre den yderligere. Systemisk coaching adskiller sig fra andre, mere traditionelle retninger på flere måder. Den mest udbredte tilgang til coaching baserer sig på en klassisk humanistisk psykologisk forestilling om mennesket som bærer af en mængde iboende ressourcer, der ligger i kim, og som vi alle har en indbygget drift mod at realisere. Et eksempel på denne tænkning ses i Abraham Maslows behovspyramide, som man ofte ser refereret til i coachinglitteraturen. Coaching er i denne forstand et spørgsmål om selvaktualisering, hvor fokuspersonen inspireres af coachen til at indse og realisere sine uudnyttede ressourcer, potentialer og behov. Systemisk coaching er ikke så optaget af iboende og uudnyttede potentialer. Fokus er her på de relationer og forståelsessammenhænge, som hver enkelt indgår i, og som muliggør nogle adfærdsmønstre og besværliggør andre. En måde at beskrive forskellen på er ved de to metaforer guldgraveren og alkymisten. For guldgraveren er coaching et spørgsmål om at frigøre et latent potentiale (guld) i fokuspersonen, at grave det frem så at sige. Guldet findes i sin faste form, og coachens opgave er at hjælpe fokuspersonen til at fjerne de jordlag, der dækker det, og som forhindrer fokuspersonen i at kunne se sit eget potentiale. For alkymisten findes guldet i udgangspunktet ikke i sin faste form; her er ikke tale om et potentiale, der ligger begravet under mere eller mindre selvskabte barrierer, men om muligheder, som i forskellige relationelle sammenhænge skabes eller ikke skabes.

6 20 > Figur 1. Guldgraveren Hvor guldgraver-coachen altså graver efter potentialer i fokuspersonen for at finde guld, sammenstiller og sammenblander alkymist-coachen perspektiver og virkelighedsforståelser for sammen med fokuspersonen at skabe guld i løbet af coachingprocessen. Forskellen kan sammenfattes ved, at mens guldgraver-coachens mål er at hjælpe sin fokusperson til indsigt, er alkymist-coachens mål at hjælpe til udsigt. Dette er samtidig den anden forskel mellem organisatorisk coaching og lifecoaching, som vi var inde på tidligere. Lifecoaching vil ofte lægge sig i forlængelse af guldgraver-tilgangen og have fokus på individets selvudvikling og selvaktualisering, mens systemisk organisatorisk coaching sætter den organisatoriske, relationelle sammenhæng, individet indgår i, som øverste kontekst. På samme måde som det er sket for coaching, er begrebet om anerkendelse vidt udbredt over det organisatoriske landskab i Danmark. Og ligesom coachingbegrebet, som dækker over snart sagt enhver form for vejledning og støtte, har anerkendelsesbegrebet gennemgået en tilsvarende betydningsmæssig spredning og optræder i mangfoldige udlægninger lige fra økonomisk belønning til ros.

7 21 Figur 2. Alkymisten Også for os står anerkendelsen centralt. Vi mener, at begreberne om anerkendelse og værdsættelse er fundamentale for coachen i den hjælperelation, coachen har til fokuspersonen. I vores brug af anerkendelsesbegrebet trækker vi på to retninger. Dels den tyske filosofiske tradition, der ser anerkendelse som forudsætningen for overhovedet at kunne udvikle en selvbevidsthed som individ. I coachingsamtalen er dette oversat til pointen om, at anerkendelsen af den anden er forudsætningen for overhovedet at kunne indtræde i en coachende hjælperelation til vedkommende. Ikke forstået som en værdimæssig forholden sig til fokuspersonen i den forstand, at man nødvendigvis skal kunne lide ham eller hende, men som en grundlæggende accept af, at den anden, netop i kraft af at være en anden, er forskellig fra en selv. Og dermed tænker og handler ud fra andre logikker og forforståelser, som er fuldt ud legitime og gyldige. Den anden retning er den amerikanske tilgang appreciative inquiry eller AI, der er et slags metodisk udviklingsperspektiv på anerkendelse. Grundtanken er, at forandring og udvikling i organisationer og individer bedst skabes ved at engagere folk i aktivt og systematisk at lære af deres succeser og at fokusere på ressourcer frem for på mangler. Begge disse retninger udfoldes i bogen.

8 22 > Hvad er coaching svaret på? Coaching er i stadig stigende grad et omsiggribende fænomen i både offentlige og private organisationer. Der er i hvert fald to forhold, der kan være med til at kaste lys over baggrunden for, at coaching er blevet så udbredt og ses som et relevant svar på mange spørgsmål i dag. Det første er overgangen fra industrisamfund til videnssamfund, der i organisationer har resulteret i et behov for helt andre ledelsestilgange, som matcher bevægelsen fra ledelse som styring til ledelse som katalysator. Her er coaching et godt svar. Det andet forhold er de store fortællingers og de samlende institutioners død. Vi samles i dag hverken om kirke, fagforening, tv-avis eller kongehus; det har medført, at det i dag i langt højere grad end tidligere er op til den enkelte at hitte rede i og finde mening i tilværelsen. Som følge af denne udvikling er der opstået et øget behov for hjælpefunktioner, som støtter op omkring denne meningssøgning og meningsafklaring. Det er coaching ét af svarene på. Som svar på disse ting, er coaching næppe en døgnflue. Det kan være, at behovet for hele tiden at finde på noget nyt kommer til at betyde, at betegnelsen coaching forsvinder ud af virksomheders og organisationers sprog, men det at kunne tilbyde rum for samtaler, hvor den enkelte leder og medarbejder kan arbejde med dilemmaer, med refleksion over egen praksis og med at finde mening i arbejdslivet og i tilværelsen som sådan, er næppe noget, der forsvinder. Overordnet set kan coaching imødekomme et ønske fra fokuspersonen om enten afklaring eller bevægelse. Afklaring af, hvordan man forholder sig til en given problemstilling; bevægelse i forhold til, at man ikke er tilfreds der, hvor man er, og at man gerne vil et andet sted hen. Begge disse rummer et handlingsperspektiv, og i mange tilfælde er det, hvad der søges i coachingsamtaler. Særligt i organisatorisk coaching er denne opfattelse udbredt. Her skal vi have valuta for pengene, fokuspersonerne skal bestyrkes i deres handlekraft, og samtalen skal munde ud i konkrete handlinger, som fokuspersonen kan gå hjem og udføre. I disse samtaler er det coachens ansvar, at samtalen bevæger sig fremad mod de fastsatte mål, at fokus-

9 23 personen holdes fast på de aftalte målsætninger, og at der skabes en progressiv udvikling i fokuspersonens forholden sig til den valgte tematik. For mange coaches kommer dette ansvar til at virke som et pres. Man underlægger sig selv et produktionspres, hvor man med vold og magt skal skabe resultater for fokuspersonen i samtalen. For det første er det her vigtigt at huske på, at det i sidste ende er fokuspersonens ansvar, hvilken læring der kommer ud af samtalen. Som ordsproget siger, kan man trække en hest hen til vandtruget, men man kan ikke tvinge den til at drikke. Men man skal naturligvis sørge for, at samtalen skaber de bedst mulige rammer for læring og udvikling at der er vand i truget, så at sige. For det andet er det en god hjælp at huske på, at afklaring kan have mange ansigter. Af og til kan fokuspersonen have brug for en samtale, der ikke nødvendigvis har en bevidst retning, søger nye erkendelsesmæssige landvindinger eller foreskriver handling. En samtale, som i stedet giver et øjebliks mulighed for at genfinde et fokus, at sætte ord på de opgaver, krav, selvkrav, ønsker og forventninger, arbejdssituationen er vævet ind i. At få samling på sig selv, ved at få lejlighed til at sætte ord på sig selv, og på denne måde genfinde grænserne for, hvorfra ens verden går. Denne form for afklaring er en decideret ikke-målrettet aktivitet. I disse samtaler kan en insisterende søgen efter en klar kontrakt for samtalen, en opfordring fra coachens side til at spidsformulere temaet og målet for samtalen, eller et for udtalt ønske om at skabe fremdrift i samtalen måske komme til at virke hæmmende for det, der egentlig er fokuspersonens behov. Det bliver nemt en udfordring for coachen. Man kan have så stærkt et ønske om at hjælpe fokuspersonen, at man bliver utålmodig på hans/hendes vegne, når samtalen ikke synes at bevæge sig ud af stedet. Udfordringen er at holde sig selv og sin egen udviklingstrang tilbage, og ikke søge bevægelse på fokuspersonens vegne, før fokuspersonen er parat til det. Teknikker, modeller og spørgsmålstyper Vi præsenterer i bogen en lang række teknikker og tilgange, som erfaringsmæssigt har vist sig hjælpsomme i coachingsamtaler. Grundlæggende er en bevidsthed om brug af teknikker og tilgange nødvendig for

10 24 > overhovedet at komme i gang med at arbejde med samtaler på en anden og mere refleksiv måde end i hverdagssamtalen. Samtidig er der i den systemiske tilgang til coaching nok færre teknikker, modeller og lister over trin, man skal igennem end i så mange andre tilgange. Vi taler hellere om tankeværktøjer end om konkrete samtaletekniske redskaber. Generelt gældende for tankeværktøjerne er, at de tjener til at belyse relationer mellem mennesker frem for at forsøge at belyse individer. De tjener til at belyse mønstre i kommunikation eller adfærd frem for at afdække lineære årsagsog virkningssammenhænge i kommunikation og adfærd; og de tjener til at belyse en mangfoldighed af virkeligheder frem for ét hændelsesforløb eller én virkelighed. Det er teknikker og redskaber, der lægger hovedvægten på fremtiden snarere end på fortiden, på muligheder og løsninger snarere end på problemer. Og hovedvægten ligger på at tale om, hvordan man kan anskue problemet på forskellige måder i stedet for at tale om selve problemet. Modeller indtager en særlig position i coachinglitteraturen. Der findes et hav af forskelligartede samtalemodeller, og enhver coach med respekt for sig selv har udviklet mindst en (variant over en) model, der i særlig grad kan inspirere til bevægelse og udvikling i samtalen. Og modeller er gode at strukturere samtaler efter. Blot bør man være varsom med sin omgang med dem; enhver model bærer nemlig en implicit risiko med sig. Bruges den for stringent, kan det føre til stive og stiliserede samtaler, der mere foregår på modellens præmisser end på coachens eller fokuspersonens. Den tyske kulturteoretiker Walter Benjamin skriver: Værket er konceptionens dødsmaske (Benjamin, 1993, s. 20). Med det mener han, at den dynamiske og bevægelige tanke, som et kunstværk udspringer af, falder til hvile, stivner og ultimativt dør i det øjeblik, kunstværket er materialiseret. Billedligt talt. På samme måde kan vi sige, at modeller er samtalens dødsmaske. I modellerne aner vi det liv, de levende samtaler, som modellerne er konciperet ud fra, og som de bærer tydelige reminiscenser af. Men de er ikke disse samtaler! Modeller er skitser til landkort over samtaler. Modeller er for samtalen, hvad partituret er for musikken: noget at arbejde ud fra, men som skal finde sit levende udtryk i udførelsen. Dette er samtidig det fine ved modeller, at de gør virkeligheden

11 25 mindre kompleks, end den i virkeligheden er. Modellerne her i bogen skal læses som sådanne kompleksitetsreduktioner. De er illustrationer af mulige bevægelser i samtaler, men de må altid omgås med uærbødighed og sans for, hvordan de virker i den konkrete situation. På samme måde gælder det for spørgsmål. Coaching udlægges ofte som kunsten at stille spørgsmål, og opstillinger over spørgsmålstyper florerer i coachinglitteraturen. Det gør de også i denne bog, da spørgsmål erfaringsmæssigt er den kommunikationsform, der bedst sikrer, at bolden bliver på fokuspersonens banehalvdel. Men her indledningsvis vil vi gerne præcisere, at spørgsmål aldrig er udgangspunktet for samtalen. Ovenfor pointerede vi det samskabende element som en væsentlig del af systemisk coaching, og det betyder, at spørgsmål i en samtale opstår ud fra et komplekst mønster af sociale forventninger, tidligere møder mellem coach og fokusperson og den kontekst, der er gældende for samtalen samt naturligvis ud fra samtalens hidtidige forløb. Spørgsmål kan derfor ikke meningsfuldt anskues løsrevet fra den samtale, de skal indgå i. Derfor giver det heller ikke mening at tale om det perfekte spørgsmål, forstået som den type spørgsmål, der i særlig grad skaber udvikling. Forskellige spørgsmålstyper kan forskellige ting. Og hvilken spørgsmålstype, der i en given samtale vil skabe bedste forudsætninger for udvikling og bevægelse, afhænger helt og holdent af den kontekst, samtalen udspiller sig i. Dermed er vi tilbage ved det måske væsentligste begreb i systemisk coaching, begrebet om kontekst, som vil blive diskuteret løbende gennem bogen. Bogens opbygning Der er flere måder, man kan læse denne bog på. Den er opbygget, så visse grundlæggende nøglebegreber og forståelser forklares i starten. Men vi har også forsøgt at blande teori, praktiske eksempler og redskaber, så delkapitler kan læses alene selvfølgelig med det forbehold, at der i enkeltkapitler anvendes begreber, der er beskrevet tidligere. Vi starter med et kapitel, hvor de helt grundlæggende systemiske teorier og anta-

12 26 > gelser bliver præsenteret og sammenholdt med, hvilken relevans de har for coaching. Dette kapitel vil i sagens natur have et mere overordnet og abstrakt præg. Derefter vil begreberne blive gradvist udfoldet i løbet af bogens kapitler, alt efter hvilke sammenhænge de indgår i og skal bruges til at belyse. De samme begreber vil derfor også optræde i let forskellige klæder i kapitlerne. Dette greb har også den fordel, at det letter tilgangen til bogen som helhed; man kan som læser dykke ned i de kapitler, man er mest interesseret i, og punktlæse alt efter, hvilke spørgsmål og udfordringer man står over for (og forhåbentlig få så meget blod på tanden, at man ender med at læse hele bogen). Overordnet er bogen inddelt i fire dele. Den første kridter det teoretiske fundament op. Her gives en indføring i systemisk teori i forhold til coaching (kapitel 1); der diskuteres anvendelsen af den arv, den systemiske tilgang har fået fra den terapeutiske retning, der populært omtales som Milanoskolen, særligt begreberne nysgerrighed, neutralitet og uærbødighed (kapitel 2). Begrebet om anerkendelse fra den tyske filosofiske tradition sættes i forhold til den meget udbredte amerikanske udløber, appreciative inquiry (AI), som er et metodisk udviklingsperspektiv på anerkendelse (kapitel 3); og endelig præsenterer vi gamemasterfærdighederne som omtalt i definitionen ovenfor (kapitel 4). Den næste del stiller skarpt på forskellige tilgange til coaching, som alle i forskellige grad er beslægtet med systemisk tænkning. Vi kommer ind på grundlæggende teknikker som nøgleord, spejling og visuelle stilladser (kapitel 5), og vi introducerer forskellige spørgsmålstyper og spørgeteknikker (kapitel 6). Derefter præsenterer vi den værdsættende tilgang til coaching (kapitel 7), den løsningsfokuserede tilgang (kapitel 8) og den narrative tilgang (kapitel 9). Delen rundes af med en række spørgsmålskæder fra de forskellige tilgange (kapitel 10). Tredje del i bogen kan vi kalde kontekstdelen. Her diskuterer vi forskellige teorier, der belyser forskellige aspekter af kontekst-begrebet. Vi lægger ud med en diskussion af kommunikativ positionering i forbindelse med coachingsamtaler (kapitel 11), og det følges op af introduktion til domæneteorien (kapitel 12) og CMM-teorien (kapitel 13).

13 27 I den sidste del diskuterer vi nogle af de etiske aspekter, der er ved at føre coachingsamtaler (kapitel 14), og i det sidste kapitel diskuterer vi de implikationer, det har for muligheden af at være til stede i en coachingsam ta le, at man vælger sig et bevidst teoretisk ståsted (kapitel 15). Til sidst i bogen er dels en liste over systemiske grundbegreber, dels en personliste over centrale inspirationskilder til vores forståelse af systemisk coaching, som den kommer til udtryk i denne bog. Vores primære målgruppe er mennesker, der i organisatoriske sammenhænge har brug for tilegnelse af coachende og samtaletekniske færdigheder. Desuden vil mennesker, hvis professionelle liv består i at have samtaler med forskellige mennesker, naturligvis også kunne finde inspiration og forhåbentlig læring i denne bog. Vi henvender os således til ledere, jobkonsulenter, sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, frontlinjemedarbejdere med videre i private og offentlige virksomheder, som har samtalen, den konstruktive dialog og den bevidste kommunikation med kunder, kolleger, medarbejdere, borgere eller brugere som vigtigste arbejdsredskab.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig?

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Indledning Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Denne bog giver dig indsigt i, hvordan du kan skifte mellem alle rollerne og samtidig bevare

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI SPU Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet 1 Miniudgave... af, hvad systemteori handler om. Miniudgaven beskriver nogle nøglebegreber indenfor systemisk tænkning og praksis til brug for skoler, fritidshjem

Læs mere

Side 1. Coaching - En udviklende samtale

Side 1. Coaching - En udviklende samtale Side 1 Coaching - En udviklende samtale Coaching definitioner Coaching er gennem dialog at lukke op for et menneskes potentiale til at forbedre sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære,

Læs mere

Cubions coachingprofil

Cubions coachingprofil Cubions coachingprofil Af Astrid Kilt Abstrakt Følgende er en artikel omkring Cubions coachingprofil, som er produktet af den gennemgribende undersøgelse, som Cubion fik foretaget i efteråret 2008. Artiklen

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Samlet Miniordbog. Forklaringer af vigtige begreber

Samlet Miniordbog. Forklaringer af vigtige begreber Samlet Miniordbog Forklaringer af vigtige begreber Hos AttractorKurser er ord vigtige. Vores tekster og kursuslokaler er fyldt med ord og begreber fra de teorier, vi arbejder med i forhold til mennesker

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne

Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne Program Underviser: Timo Klindt Bohni Dag 1 09.00 Velkomst og præsentationer Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne Målet med dette delemne

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Kompetencegivende videreuddannelse på diplomniveau Familiecoaching i systemisk perspektiv Modulet Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for fagprofessionelle,

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009)

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) den 09-03-2012 kl. 10:07 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Forfatternes overordnede ambition med bogen er at udfolde en systemisk forståelse af coaching på

Læs mere

Systemisk metode - et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler

Systemisk metode - et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Systemisk metode - et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler 11.02.11 Systemisk teori og metode kan bruges til at forstå, hvordan organisationer fungerer, herunder forandringer, relationer, kommunikation,

Læs mere

Hvor var det nu vi kom fra?

Hvor var det nu vi kom fra? Hvor var det nu vi kom fra? Korte møder: Sidste gang arbejdede vi med den professionelle samtale samtalens faser og spørgeteknik. Hvilke refleksioner har det givet dig efterfølgende? Har du anvendt nogen

Læs mere

Certificeret systemisk coach (EMCCakkrediteret)

Certificeret systemisk coach (EMCCakkrediteret) Certificeret systemisk coach (EMCCakkrediteret) Løft dine samtale- og kommunikationskompetencer til højeste niveau Samtaler og personlig kommunikation er vigtig for trivsel, effektivitet og sammenhængskraft

Læs mere

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Coachingguide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Denne coachingguide er lavet til dig, der deltager i triaden fra din arbejdsplads i projekt Styrket indsats til

Læs mere

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) SySteMiSk ledelse Thomas Hestbæk Andersen Flemming teori ogsmedegaard praksis Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Dag 3. Modul 3. Aarhus Coaching

Dag 3. Modul 3. Aarhus Coaching Dag 3 Modul 3 1 Udvidet feedback Som feedbacker har man: Styr på tiden Fokus på kropssprog Fokus på anvendelse af den pågældende model 2 Coachen som gamemaster W. Barnett Pearce Gamemasterens dobbelte

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

LEVENDE CASES SOM UNDERVISNINGSFORM

LEVENDE CASES SOM UNDERVISNINGSFORM LEVENDE CASES SOM UNDERVISNINGSFORM AF MORTEN PAUSTIAN Levende cases som undervisningsform af Morten Paustian Copyright Videncenter for Innovation, Iværksætteri og Inkubation 2009 Videncenter for Innovation,

Læs mere

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle 101 Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle stilladser Kopernicus og Darwins egentlige fortjeneste bestod ikke i opdagelsen af en sand teori, men af et frugtbart nyt perspektiv. Ludwig Wittgenstein I

Læs mere

Samlet certificering som systemisk coach

Samlet certificering som systemisk coach Som certificeret systemisk coach fra ATTRACTOR er jeg nu ikke bare coach af navn men også af gavn. Både som leder og coach har jeg nu overskud og metoder til at få teamet og den enkelte person til at finde

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Baggrund for 3D COACHING og artiklen til EMCC Fra CO-DESIGN til COACHING. Et Coaching KIT s tilblivelse Coaching KIT ets muligheder- CASES

Baggrund for 3D COACHING og artiklen til EMCC Fra CO-DESIGN til COACHING. Et Coaching KIT s tilblivelse Coaching KIT ets muligheder- CASES 3D COACHING Oplæg v EMCC konference 31 oktober 2013 af Trine Paludan www.3dcoaching.dk OPLÆG Baggrund for 3D COACHING og artiklen til EMCC Fra CO-DESIGN til COACHING. Et Coaching KIT s tilblivelse Coaching

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Ung og sund Du bestemmer

Ung og sund Du bestemmer Ung og sund Du bestemmer Vejledning rådgivning Hvem bestemmer emnet, målet og vejen dertil? Afsenderperspektiv Autoritært eksperten udtaler sig Vurderende fordømmende, Moraliserende Ikke deltager centreret

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Indhold. Indhold Indhold. Forord... 9

Indhold. Indhold Indhold. Forord... 9 Indhold Indhold Indhold Forord... 9 Kapitel 1. Rådgiverens ekstra faglighed... 15 Værn mod faglig ensomhed... 15 Den modige rådgiver... 17 Definition af en rådgiver... 19 Rådgiverhåndbogens ståsted...

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Akademimodul i professionel kommunikation

Akademimodul i professionel kommunikation Akademimodul i professionel kommunikation Vejledende indholdsplan Formål Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig indsigt i metoder til konstruktiv kommunikation i mødet med borgere, kunder,

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN Adjunktpædagogikum Modul 1 22.10.2014 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik Formål At introducere

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

DEN PROTREPTISKE SAMTALE

DEN PROTREPTISKE SAMTALE Maibritt Isberg Andersen DEN PROTREPTISKE SAMTALE din håndbog BOGANMELDELSE OG ET SMUGKIK I BOGEN BOGANMELDELSE AF FILOSOF KIM GØRTZ Maibritt Isberg Andersen bidrager med sin bog: Den protreptiske samtale

Læs mere

Banalitetens paradoks

Banalitetens paradoks MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k D e c e m b e r 2 0 1 2 Banalitetens paradoks Af Jonas Grønbæk

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Coaching for behandlere og konsulenter. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for behandlere og konsulenter. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for behandlere og konsulenter Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder FORORD 7 Forord Som leder er det væsentligt at kunne reflektere over værdier på et meget højt plan, fordi det er med til at give overskud af mening og få mennesker til at tage ansvar. Ledelse handler meget

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

JOBVÆKST Mariagerfjord. Værktøj til Coaching

JOBVÆKST Mariagerfjord. Værktøj til Coaching JOBVÆKST Mariagerfjord Værktøj til Coaching Coaching - Definitioner Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Dokumentation modus 2 På vej mod refleksiv systematisk dokumentationspraksis v. Michael Christensen, Ph.D. stud/projektleder LOS Martin Madsen, cand.

Dokumentation modus 2 På vej mod refleksiv systematisk dokumentationspraksis v. Michael Christensen, Ph.D. stud/projektleder LOS Martin Madsen, cand. Dokumentation modus 2 På vej mod refleksiv systematisk dokumentationspraksis v. Michael Christensen, Ph.D. stud/projektleder LOS Martin Madsen, cand. mag./projektkonsulent LOS Om projektet Kontekst NPM

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Velkommen. Hvad er din kommunikative styrke?

Velkommen. Hvad er din kommunikative styrke? Velkommen Hvad er din kommunikative styrke? Dagens program Opgaven til i dag - Abillityspotting Lise Tingleff Domæneteori Se domænerne i spil Kommunikation Positionering Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen Gør tanke til handling VIA University College Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen 1 Indholdet i dag Retningslinjer for læringssamtaler Hvad er supervision Opskrift på supervision Spørgsmålstyper

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 BSS DAGENS PROGRAM Velkomst og introduktion Mentorrollen ved Susan Heilemann Pause sandwich og sodavand Den gode samtale ved Majbritt Nielsen og Marie Louise Bro Pold

Læs mere

Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb)

Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb) Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb) Deltag på denne eksklusive og EMCC-akkreditererede coachuddannelse Løft dine samtale- og kommunikationskompetencer til højeste niveau 63.900 DKK

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Compagnie Cnops i samarbejde med. Byder velkommen til temadagen om vejledermetoder

Compagnie Cnops i samarbejde med. Byder velkommen til temadagen om vejledermetoder Compagnie Cnops i samarbejde med Byder velkommen til temadagen om vejledermetoder Lidt om Steen og Compagniet Arbejder med æstetiske lærings- og vejledningsformer Compagnie Cnops - forumteatermetoden Cnops

Læs mere

Fredag d. 26. oktober. v. Britt Riber

Fredag d. 26. oktober. v. Britt Riber Fredag d. 26. oktober v. Britt Riber Programændring - Videosupervision rykkes frem til 29. november Opsamling fra sidst Anerkendende pædagogik Spørgsmålstyper Eksternalisering Nysgerrig, spørgende forholdemåde

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Coaching og ontologi

Coaching og ontologi KU d. 18.11.2009 Ved: Morten Ziethen Konsulent og ErhvervsPhd studerende Rambøll Attractor og Institut for filosofi og Idehistorie, AU 23 38 28 27 moz@attractor.dk Oplæggets overordnede spørgsmål: Hvor

Læs mere

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst.

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Peter Hansen-Skovmoes, Synergi HRM og Gert Rosenkvist, Rosenkvist Consult 1 Hvem er vi? Chefkonsulent Gert

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 4. november 2013 Hvorfor tale om kontekst? Påstand Alt er en del af et større system biologisk som socialt Kontekst Alting ting

Læs mere

JAGTEN PÅ DET KONKRETE I COA

JAGTEN PÅ DET KONKRETE I COA JAGTEN PÅ DET KONKRETE I COACHING OG MENTORING HVORDAN TAL KAN VÆRE STØTTEPILLER OG SNUBLETRÅDE I KRAVET OM EKSEKVERING HANNE V. MOLTKE RAMBØLL/ATTRACTOR HVM@RAMBOLL.COM MÅLINGER OG TAL I ORGANISATIONER

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Program Kl. 10.00-10.15: Velkomst og intro Kl. 10.15-11.20:

Læs mere