Odense Tunneldalsystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Tunneldalsystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141"

Transkript

1 Odense Tunneldalsystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141

2 Fotos fra registreringspunktet Foto fra kontrasterende delområde omkring Fangel Hede 2

3 Foto fra kontrasterende delområde omkring Fangel Hede Foto af udsigt til Åsystemet SV for Lundegård hovedgård Nøglekarakter Ekstensivt dyrkede jordbrug, åer og vådområder, skovområder, småplantninger og krat, spredt bebyggelse og sammensat kompleksitet. Beliggenhed og afgrænsning Odense Å Tunneldalssystem dækker et areal, som udgør ca ha og er beliggende SV for Odense i forlængelse af Odense Smeltevandsdal. Området strækker sig i en NØ-SV retning over ca. 11 km og varierer i bredde mellem 0,6 km og 8 km. Mod NV afgrænses området af en højere liggende moræneflade med dødispræg, mod SV af Synebjerg Bakker, mod SØ af Sallin-ge Dødis- og Åslandskab og mod øst af Vejle-Egeskov Moræneflade. Karakterområdet er beliggende i Odense, Assens og Faaborg-Midtfyn kommuner. Landskabstype Tunneldal/dyrket/klasse 3 Naturgrundlag Bogstavkode: Jhfb (Tunneldal, smeltevandssand, bølgede bløde bakker markeret i terrænet/ komplekst mht. jord og terrænet) Geomorfologi Området er dannet som en tunneldal under sidste istid i forbindelse med, at en subglacial flod har skåret sig ned i morænefladen. I denne forbindelse er der dannet nogle åssystemer nede i tunneldalen, som løber parallelt med tunneldalens udbredelsesretning. Disse er særligt markan-te i den SV del af karakterområdet. Jordtype Den overvejende jordtype i karakterområdet er smeltevandssand. Dog findes en stor andel ferskvandsdannelser i 3

4 Landskabskarakteren Landskabskarakteren er betinget af en bølget tunneldal, som har været grundlaget for udbredelsen af ekstensivt drevne jordbrug, mindre skovområder, kratbevoksning omkring vådområder samt husmandssteder og mindre til middelstore gårde langs og tilbagetrukket fra vejene. Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring og efter udskiftningen. Skovområderne og småplantningerne betinger, sammen med det bølgede terræn, en lukket afgrænsning og et landskab af lille skala. Variationen i arealanvendelse betinger en meget sammensat kompleksitet. Området er ikke præget af noget bestemt mønster, og strukturen i karakterområdet er præget af flader. Landskabskarakteren fremstår som visuel rolig med et afdæmpet støjniveau. Umiddelbart NV og nord for Nørre Broby er skalaen og afgrænsningen anderledes end for resten af karakterområdet, idet terrænet her er helt fladt. I den SV del af karakterområdet er der ofte udsigt til Synebjerg Bakker, og afgrænsningen af de overordnede landskabsrum, som skabes af disse, er her meget tydelig. Omkring Fangel Hede og Ulvebæk findes to mindre delområder, da landskabsrummene her er mere lukket afgrænsede og mindre end i resten af karakterområdet. I området mellem Lundegård og Sølung syd for Ulvebæk ligger et åssystem, som træder markant frem i landskabet. Hovedgårdene Lundegård og Brobygård fremstår lokalt markant med deres karakteristiske bygninger, haveanlæg, alléer og samspillet med de omkringliggende vådområder. De større skove og gårde/husmandssteder har stort set beholdt størrelse og udformning. Næsten alle hegn og diger er forsvundet og mønstrene fra udskiftningstiden er blevet udvisket. Den funktionsmæssige sammenhæng mellem natur- og kulturgrundlag er reduceret. De op-rindelige engarealer omkring åerne er stort set alle drænet, og de fleste åer er blevet udrettet. Nørre Broby og Brobyværk er vokset anseeligt i størrelse, og Vøjstrup er vokset sammen med Nørre Broby. En del bebyggelse er kommet til området omkring år Bebyggelsen i området er velholdt, mens engarealer mange steder præges af manglende afgræsning og dermed tilgroning. Væksthusene virker som forstyrrende elementer, og synes en smule misligholdte. Højspændingsledningerne som gennemskærer området, forstyrrer jævnligt i landskabet. områderne omkring Odense Å, Vittinge Å og Ulvebæk samt i forbindelse med moseområder. Enkelte morænelersaflejringer findes omkring Nørre Broby. I den nordlige del findes større områder med ferskvandssand, som stammer fra Odense Smeltevandsdal. Terræn Terrænet er bølget, med områder hvor dalbunden dog er helt flad. Dalbunden ligger overordnet set ca m.o.h. I dalbunden findes en del bakker som udgøres af åse. Åsene er generelt ca m høje. Kompleksitet Kompleksitet mht. jordbund og terræn. Hydrologi Odense Å, Ulvebæk og Vittinge Å, Borreby Møllebæk, Holmehave Bæk, Skelbæk samt en del mose- og mindre søområder. Arealanvendelse og landskabselementer Bevoksningsmønster Bevoksningen i området domineres af mange mindre skovområder, småbeplantninger, sump-skov og krat og få levende hegn og bevoksede diger. Skovområderne varierer i størrelse mellem ca. 2 ha og 45 ha og udgøres af blandet løv- og nå-letræsbevoksning. Flægskov, Vejle Skov og Præsteskov er områdets største og mest sammenhængende skovområder. Resten af skovområderne er relativt små og ligger spredt ud over hele karakterområdet. Småplantninger, sumpskov og krat findes især omkring vådområder (åer, moser, småsøer og enge) og udgøres som oftest af løvtræsbevoksning. Spredt i området findes enkelte levende hegn og bevoksede diger. I den sydlige del er det karakteristisk at disse udgøres af tætte syrenhegn. Enkelte nåle- og pyntegrøntsplantager findes i området ofte i forbindelse med småskovene. Dyrkningsform Dyrkningsformen i karakterområdet er overvejende ekstensiv og drevet af deltids- og fritidsbrug. Et mindre antal fuldtidsbrug ligger spredt i området og er typisk husdyrbrug eller væksthusgartneri. Enkelte engområder findes langs åerne, som ofte afgræsses af kvæg og får. Bebyggelsesstruktur Bebyggelsesstrukturen i området udgøres af landsbyer og mindre byer samt mindre til middelstore gårde og husmandssteder. 4

5 Af landsbyer findes Solevad, Borreby og Vittinge. Nørre Broby og Brobyværk er områdets største byer, der er oprindelige gårdsamfund, som med tiden er vokset ved opførelsen af parcelhusområder. Begge er kirkebyer og ligger med en indbyrdes afstand på ca. 3 km i den sydlige del af området. Solevad udgøres af en samling af mindre huse, hvoraf en del ser ud til at fungere som fritidshuse. Borreby og Vittinge udgøres af en samling gårde. Det er typisk, at en del af gårdene i byerne, stadig er i landbrugsmæssig drift. I området findes et mindre antal små til middelstore gårde, som er opført i en blanding af ældre bindingsværk eller nyere mursten (omkring år 1900). Gårdene er beliggende både langs og tilbagetrukket fra vejene samt i byerne. Spredt i hele karakterområdet ligger der langs bivejene husmandssteder, som er husmandssteder fra udskiftningstiden, opført i bindingsværk. Derudover er der kommet nyere statshus-mandssteder til omkring år Kulturhistoriske mønstre og anlæg Af hovedgårde findes Brobygård, Lundegård og Vejlegård. Brobygårds hovedbygning består af et flerfløjet anlæg, som er opført i 1673 og Avlsbygningerne er genopført i Til Brobygård hører et ca. 1,3 ha stort haveanlæg med fredet lysthus og enkelte skovområder. Ejerlavet er friholdt for nybebyggelse. Brobyværk Mølle som har hørt under Brobygård omkring Lundegårds hovedbygning består af tre fløje, som er opført i og i Avlsbygninger består af en lade fra 1632 og en stald fra Til gården hører et haveanlæg på ca. 6 tdr. land og en mølle (Lundegårds Mølle). Ejerlavet er friholdt for nybebyggelse. Vejlegårds hovedbygning er genopført i 1854 og nye avlsbygninger er genopført i Til Vejlegård hører et haveanlæg, skovområder, nord for hovedbygningen et voldsted (Slotsholmen) og NV for findes en mølle, Vejle Mølle, som har hørt under hovedgården omkring år Ejerlavet er blevet bebygget med tiden. Omkring Fangel Hede findes et kamudskiftningsmønster, som afspejles i hegnsstrukturen. Tekniske anlæg Mellem Nørre Broby og Brobyværk samt mellem Nørre Broby og Langsted gennemskæres karakterområdet af højspændingsledninger. Området gennemskæres fra NØ til SV af en landevej. Spredt i området findes et større antal væksthuse. Disse er primært koncentreret omkring Fangel Vestermark og omkring Vejle Skov. Et større antal findes desuden på den nordlige brink af Odense Å nord for Borreby. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring og efter udskiftningen. I forbindelse med udskiftningen blev jorden fordelt ved blokudskiftning i utallige små jordlodder, som blev adskilt af levende hegn og diger. Omkring åerne, som snoede sig i sit naturlige forløb, fandtes store engområder, som blev afgræsset af kreaturer og får. Rumlige og visuelle forhold De karaktergivende elementer udgøres af en bølget tunneldal, ekstensivt drevne jordbrug, mindre skovområder, kratbevoksning omkring vådområder, få byer samt husmandssteder og mindre til middelstore gårde langs og tilbagetrukket fra vejene. Skovområderne og småplantningerne danner, sammen med det bølgede terræn (og dalsiderne), rammerne om et landskab af lille skala stedvist middel skala. Skovområderne, småplantningerne og terrænet skaber både de overordnede og underordnede rum, da opdeling af de overordnede rum, vha. af f.eks. levende hegn og bevoksede diger, ikke er udbredt i området. Afgrænsningen er lukket. Der er en stor variation i arealanvendelsen, dvs. i landbrugstyper og beboelsestyper, som bevirker, at landskabskarakteren fremstår med en meget sammensat kompleksitet. Manglen på en overordnet hegnsstruktur samt den mere eller mindre tilfældige placering af landskabselementerne får landskabskarakteren til at fremtræde uden noget bestemt mønster. Dog findes omkring Fangel Hede en hegnsstruktur hvori den oprindelige blokudskiftning er erkendelig. Strukturen i karakterområdet er præget af landbrugsflader og skovflader. Der findes ingen tekniske elementer i området, som skaber visuel uro i landskabet. Pga. at der er relativt få veje i området, og disse derfor er ret befærdede og dermed støjende, er støjniveauet afdæmpet. Højspændingsledningerne virker ikke markante i landskabet. 5

6 I den SV del af karakterområdet er der ofte udsigt til Synebjerg Bakker, og afgrænsningen af de overordnede landskabsrum, som skabes af disse, er her meget tydelig. Omkring Fangel Hede og Ulvebæk findes to mindre delområder, der er præget af mindre landskabsrum, som er meget lukket afgrænset. Omkring Fangel Hede skyldes dette, at der findes mange hegn og bevoksede diger, idet den oprindelige hegnsstruktur er bevaret og fungerer som rumskabende element. Til forskel fra det øvrige karakterområde er hegnene her som oftest meget tætte og markante, hvilket skaber mere lukket afgrænsede rum. Omkring Ulvebæk er terrænet mere kuperet, især i den SV-ligste del af området, og her udgør terrænet sammen med de mindre skovområder de rumskabende elementer. Det er typisk for delområderne omkring Fangel Hede og Ulvebæk, at disse præges af et større antal småskove samt en del kratbevoks-ning omkring vådområderne. Disse bevoksninger forstærker den lukkede afgrænsning af landskabsrummene. Fælles for delområderne er, at beboelsestypen primært udgøres af hus-mandssteder. Arealanvendelsen bærer præg af, at næsten alle jorder indgår i fritids- eller deltidsbrug. I området mellem Lundegård og Sølung syd for Ulvebæk ligger et åssystem, som træder markant frem i landskabet. Oplevelsen af disse geotoper er særligt god fra området syd for Lundegård. Mellem åssystemet og umiddelbart NV og nord for Nørre Broby er terrænet helt fladt, hvilket bevirker at der også her er udsyn åssystemet og de omkringliggende områder, idet denne flade stort set er friholdt for bebyggelse og bevoksning. Lundegård fremstår markant i landskabet med sine karakteristiske bindingsværksbygninger. Både hovedbygninger og avlsbygningerne fremstår i god vedligeholdelsesmæssig stand og ensartet stil, og der er godt samspil mellem hovedgårdens beliggenhed ned mod åen og engarealerne i SV og jordbrugsarealerne mod NØ og øst. Brobygård fremstår ligeledes markant i landskabet med sine karakteristiske hoved- og avlsbygninger i høj vedligeholdelsesmæssig stand og ensartet stil, velholdte stendiger omkring hovedgårdens arealer, parkanlægget og alléerne. Desuden er der god synergi mellem hovedgårdens sø, Odense Å og vådområderne. Igennem tiden har de større skove og gårde/husmandssteder stort set beholdt størrelse og udformning. Næsten alle hegn, med undtagelse af området omkring Fangel Hede, er forsvundet, således at markfelterne er blevet større og mere åbne. Dette har medført, at mønstrene fra udskiftningstiden er blevet udvisket. Den funktionsmæssige sammenhæng mellem natur- og kulturgrundlag er reduceret, idet mange husmandssteder og mindre gårde nu fungerer som ren beboelse uden tegn på tilknytning til landbruget. Derudover er de oprindelige engarealer omkring åerne, nu stort set alle drænet og inddraget til jordbrug. De fleste åer er, i forbindelse med dræningen af engarealerne, blevet udrettet mange steder, og forløbet blevet strømlinet i modsætning til de naturligt mæandrerende forløb. Nørre Broby og Brobyværk er vokset anseeligt i størrelse, og Vøjstrup er vokset sammen med Nørre Broby. En del nybebyggelse er kommet til området omkring år Bebyggelsen i området er velholdt, mens engarealer mange steder præges af manglende afgræsning og dermed tilgroning. Væksthusene virker som forstyrrende elementer, idet de typisk ikke er afskærmet af bevoksning og derfor ligger frit og markant i landskabet. En del af disse væksthuse virker en smule misligholdte og bærer præg af ikke at være i funktion. Højspændingsledningerne som gennemskærer området, forstyrrer jævnligt i landskabet og er særligt synlige i den sydlige del af karakterområdet. Landskabskarakterens nøglefunktioner og udviklingstendenser Nøglefunktioner tilopretholdelse/styrkelse/ genopretning af landskabskarakteren Opretholdelsen af landskabskarakteren er betinget af den ekstensive jordbrugsdrift samt den udbredte bevoksning i form af småskove og mose/krat områder. Afgræsning af engarealer og naturgenopretning, i form af at tilbageføre naturlige åforløb, samt at gendanne engområder vil styrke landskabskarakteren, idet den derved vil fremstå med en større tidsdybde og bedre sammenhæng mellem natur og kulturgrundlag. Planmæssige og retlige forhold I henhold til Regionplan 2005 er følgende forhold, som har indflydelse på landskabskarakteren, fundet. Potentielle vådområder jf. VMP II Et stort område, som dækker ca. 950 ha, fra Borreby i en bred zone langs Odense Å ned om-kring Ulvebæk og Sølung samt hele det flade område NV og N for Nørre Broby. Derudover omkring Odense Å s forløb mellem Nørre Broby og Brobyværk. Skovbyggelinie, 300 m byggelinie Omkring Flægskov, Vejle Skov, Præsteskov og det grønne område som ligger mellem bebyggelsen N for Vøjstrup og parceludstykningerne, som ligger i en cirkel nord for. Fredede områder > ½ ha Området omkring Odense Å nord for Borreby og op til Bellinge samt langs Odense Å s forløb fra Brobyværk og i NV retning til Åmose. Områder hvor skovrejsning er uønsket Alle områder som er udpeget som potentielle vådområder 6

7 jf. VMP II, langs Odense Å s forløb gennem Brobyværk samt den nordlige brink af Odense Å som er beliggende mellem Borreby og Bellinge. Skovrejsningsområde Omkring bækken, som løber mellem Fangel og Vester Torp, samt omkring de tre mindre søer, som er beliggende i Fangel Hede nord for Bjerget. Fremtidig byvækstområde N og S for Vøjstrup omkring Fladbjerg, NØ for Nørre Broby samt ved Orelund i Brobyværk. Landskabskvalitetsvurdering Vurdering af karakterstyrke Karakteristisk Hele karakterområdet med undtagelse af områderne omkring Fangel Hede og Ulvebæk De ekstensivt dyrkede jordbrug, åer og vådområder, skovområderne, småplantningerne og krat, den spredte bebyggelse og den sammensatte kompleksitet, som alle er nøgleelementer, fremstår tydeligt i hele karakterområdet med undtagelse af områderne omring Fangel Hede og Ulvebæk. Relationen mellem natur og kulturgrundlaget afspejles i udbredelsen af de ekstensivt dyrkede landbrugsflader, variationen i arealanvendelse og den sammensatte kompleksitet. Landskabska-rakteren vurderes som karakteristisk. Kontrasterende Området omkring Fangel Hede og Ulvebæk I områderne omkring Fangel Hede og Ulvebæk betinges landskabskarakteren af hegnsstruktu-ren og terrænet, som bevirker at skalaen er mindre og afgrænsningen er mere lukket end i re-sten af karakterområdet. Bebyggelsen præges primært af husmandsbebyggelser. Landskabska-rakteren vurderes som kontrasterende (K). Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder Områder med visuelle oplevelsesmuligheder Åssystemet mellem Lundegård og Sølung syd for Ulvebæk Dette åssystem træder markant frem i landskabet, som en geotop dannet under sidste istid. Åssystemet giver et tydeligt indblik i dannelseshistorien af Odense Tunneldal. Kulturmiljøer med visuelle oplevelsesmuligheder Lundegård Lundegård fremstår som et kulturmiljø med visuelle oplevelsesmuligheder, idet den træder markant frem i landskabet med sine karakteristiske bindingsværksbygninger. Både hovedbygninger og avlsbygningerne fremstår i god vedligeholdelsesmæssig stand og ensartet stil, og der er godt samspil mellem hovedgårdens beliggenhed ned mod åen og engarealerne i SV og jordbrugsarealerne mod NØ og øst. Brobygård Brobygård fremstår ligeledes som et kulturmiljø med visuelle oplevelsesmuligheder, idet den også træder markant frem i landskabet med sine karakteristiske hoved- og avlsbygninger. Brobygård fremstår i høj vedligeholdelsesmæssig stand og med en ensartet bygningsstil stil, velholdte stendiger omkring hovedgårdens arealer, parkanlæg og alléer. Derudover er der godt samspil mellem hovedgårdens sø, Odense Å og vådområderne. Vurdering af tilstand Middel Hele karakterområdet Intaktheden af landskabskarakteren vurderes som middel, idet den kun delvist afspejler landskabet, som det blev udformet under udskiftningen. De større skove og gårde/ husmandssteder har stort set beholdt størrelse og udformning. Ændringerne i landskabskarakteren består i, at næsten alle hegn er forsvundet, og mønstrene fra udskiftningstiden dermed er blevet udvisket. Derudover er den funktionsmæssige sammenhæng mellem natur- og kulturgrundlag reduceret, og de oprindelige engarealer omkring åerne nu stort set alle drænet og inddraget til jordbrug. De fleste åer er, i forbindelse med dræningen af engarealerne, blevet udrettet mange steder. Byerne er vokset anseeligt i størrelse, og en del nybebyggelse er kommet til området omkring år Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af bebyggelsen i området er god, mens engarealer mange steder præges af manglende afgræsning og dermed tilgroning. Landskabskarakteren forstyrres jævnligt af højspændingsledningerne som gennemskærer området, og er særligt synlige i den sydlige del af karakterområdet. Sårbarhedsvurdering Da hele karakterområdet karakteriseres ved at fremstå med stor variation i arealanvendelse, vil nye former for arealanvendelse ikke virke forstyrrende på landskabskarakteren. Opførelsen af tekniske elementer vil virke forstyrrende i begrænset omfang, da karakterområdet ikke er præget af vide udsigter. Åssystemerne, som er særligt fremtrædende mellem Lundegård og Sølung, samt området i den SV del, hvor der er udsyn til Synebjerg Bakker, vurderes som sårbare over for opførelsen af tekniske anlæg og skovrejsning, som 7

8 vil sløre terrænformerne og blokere udsigterne. Kapacitetsvurdering På baggrund af sårbarhedsvurderingen er områdets kapacitet i forhold til relevante planlægningstemaer i Regionplan 2005 vurderet. Med undtagelse af de udpegede potentielle vådområder jf. VMP II, vil ingen af de planlagte tiltag, som fremgår af Regionplan 2005 påvirke landskabskarakteren nævneværdigt. De udpegede potentielle vådområder jf. VMP II vil styrke karakteren, idet disse områder føres tilbage til deres oprindelige funktion. Dette vil medføre at landskabskarakteren vil komme til at fremstå med et mere ensartet og homogent præg, samt at karakterområdets oprindelse og tidsdybde fremhæves. Den planlagte skovrejsning omkring Fangel Hede vurderes til ikke at påvirke landskabskarakteren, da det drejer sig om relativt små områder, som i forvejen er præget af småskove og ikke slører udsigter over tunneldalen. Registreringspunkt: Nr. 1. UTM 32 U N , E Besigtelsesdato: Niveau: Regionalt - Fyn Besigtelsesteam: SGJ/MBJ 8

9 Vurdering af karakter Skalbjerg Holmstrup e Vejsmark Brændekilde Render SKT KLEMENS Stenløse Lindve Frøbjerg Bellinge Volderslev Nårup Fangel Fangel Torp Møllebjerg sbjerg Grave Glamsbjerg Bregnemose Langsted Vittinge Radby Køng Gummerup Ståby Ølsted Heden Akkerup Vantinge Hårby Trunderup Sallinge Lyndelse Hillerslev Strandby Jordløse 0 2,5 5 mose kilometer Gammel Stenderup Øster Hæsinge Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende Byflade 9

10 Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder Sa derum Dalum Skalbjerg Holmstrup Orte Vejsmark Brændekilde Render SKT KLEMENS Stenløse L Frøbjerg Bellinge Volderslev Nårup Fangel Fangel Torp Møllebjerg up amsbjerg Grave Glamsbjerg Bregnemose Langsted Vittinge Radby Køng Gummerup Ståby Ølsted Heden fte Akkerup Vantinge Sallinge rup Hårby Trunderup arup Lyndelse Hillerslev ældemose Strandby Jordløse 0 2,5 5 kilometer Gammel Stenderup Øster Hæsinge Særlige visuelle oplevelser Visuelle oplevelser Byflade 10

11 Vurdering af tilstand Skalbjerg Holmstrup Sanderum Dalum Orte Vejsmark Brændekilde Render SKT KLEMENS Stenløse Lin Frøbjerg Bellinge Volderslev Nårup Fangel Fangel Torp Møllebjerg p msbjerg Grave Glamsbjerg Bregnemose Langsted Vittinge Radby Køng Gummerup Ståby Ølsted Heden e Akkerup Vantinge p Hårby Trunderup Sallinge rup Strandby demose kilometer Jordløse 0 2,5 5 Lyndelse Hillerslev Øster Hæsinge God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand Byflade 11

12 Vurdering af sårbarhed Skalbjerg Holmstrup Sanderum Dalum Orte Vejsmark Brændekilde Render SKT KLEMENS Stenløse L Frøbjerg Bellinge Volderslev Nårup Fangel Fangel Torp Møllebjerg up amsbjerg Grave Glamsbjerg Bregnemose Langsted Vittinge Radby Køng Gummerup Ståby Ølsted Heden fte Akkerup Vantinge rup Hårby Trunderup Sallinge arup Strandby ældemose kilometer Jordløse 0 2,5 5 Lyndelse Hillerslev G l St d Øster Hæsinge Sårbart område Byflade Udgivet af Fyns Amt 2006 Grundmateriale: Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 KD

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Synebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Fra registreringspunktet set mod øst. Fra registreringspunktet set mod nordøst. Fra registreringspunktet set mod syd. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Gislev Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Foto fra registreringspunkt. Foto fra Registreringspunkt. Øst for Ringe. Vest for Ryslinge. 2 Ekstensivt udnyttet areal Nøglekarakter

Læs mere

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 Svindinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Store sammenhængende skove,

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Faaborg Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Fra registreringspunkt set mod nord. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod øst. Udsigt over

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Broholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26

Broholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26 Broholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26 Fotos fra registreringspunkt Udsigt til havet, den nordlige del. 2 Nøglekarakter Bølget terræn, blandede landbrugstyper, tætte

Læs mere

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 Dongs Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet set mod syd. Udsigt fra Højbjerg A Udsigt fra Højbjerg B 2 Nøglekarakter Store

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 Egebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, sydskråningen af Egebjerg Bakker. Fotostandpunkt nord for Skovmark, fotoretning

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

Håstrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12

Håstrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12 Håstrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12 Håstrup Moræneflade set fra registreringspunktet mod nordøst. Håstrup Moræneflade, sydligt kontrasterende delområde med udkik

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Horne Land Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nord. Udsigt fra den sydlige kyststrækning ud over Øhavet. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej 36 TUNNELDALENE LANDSKABETS KENDETEGN Tunneldalene er kendetegnet ved et overvejende åbent landskab præget af store øst-vestgående tunneldalstrøg, højtliggende moræneplateauer og store skovområder. I dalene

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Stenstrup Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30

Stenstrup Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30 Stenstrup Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30 Fra registreringspunktet mod øst. Fra registreringspunktet set mod nord. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Flad til bølget

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Storbakket skovklædt landskab med herregårdspræg og koncentration af talrige

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Indhold Landskabet i Odense kommune s. 4 Landskabskarakterkortlæging s. 6 1 - Bellinge Moræneflade s. 8 2 - Holmstrup Dødislandskab s. 16 3 - Blommenslyst

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose

Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose Foto 1: Den nordlige del af Borre Sømose med spredt beplantning af løv og nål samt enkeltrækkede nordvestsydøstgående hegn centralt i mosen. Foto 2: På de sandede

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

Langeskov-Seden Hedeslette. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36

Langeskov-Seden Hedeslette. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36 Langeskov-Seden Hedeslette Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36 Hovedgårdslandskabet med alleen op til hovedgården. Fra registreringspunktet set mod øst. Fra det nordlige delområde

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

Hårlev Landbrugsflade

Hårlev Landbrugsflade Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje. Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger. Udsynet

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Landskabskarakterområde: Rosenholm Ådal (nr. 27)

Landskabskarakterområde: Rosenholm Ådal (nr. 27) Landskabskarakterområde: Rosenholm Ådal (nr. 27) 11.02.04 VNE/S&L. Regionalt niveau. Feltreg. skemaer B3/Termestrup Enge og B4/Mellemmølle Denne beskrivelse er en lettere redigeret udgave af en beskrivelse

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING 16 LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING DE STORE LANDSKABSTRÆK Allerød Kommune ligger i det nordsjællandske moræne- og skovlandskab omgivet af Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune mod nord, Hørsholm Kommune

Læs mere

5 Gyrstinge landbrugsflade

5 Gyrstinge landbrugsflade 91 5 Gyrstinge landbrugsflade BESKRIVELSE Nøglekarakter Et storbakket, åbent, intensivt dyrket morænelandskab med spredt bebyggelse, enkel struktur og flere tværgående, tekniske anlæg. Figur 1 Det storbakkede

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere