Anbefalinger til indhold og funktionalitet af en Kardiologisk Fællesdatabase og IT- platform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til indhold og funktionalitet af en Kardiologisk Fællesdatabase og IT- platform"

Transkript

1 Anbefalinger til indhold og funktionalitet af en Kardiologisk Fællesdatabase og IT- platform Organisatorisk rapport: d 12. december 2012 Dette dokument er en organisatorisk rapport er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) i forbindelse med etablering af en Kardiologisk Fællesdatabase (KFD). Formålet med udvalgsarbejdet har været at formulere principperne og en fælles holdning til en Kardiologisk Fællesdatabase og IT-platform med udgangspunkt i de kliniske kvalitetsdatabaser for hjertesvigt og hjerterehabilitering, men med mulighed for at udvide databasen til andre kardiologiske områder. Rapporten giver et bud på indhold og funktionalitet med henblik på at kunne udvikle en rationel og fleksibel databaseløsning, der i fremtiden kan integrere kvalitetsmålinger og klinisk arbejde. Rapportens indhold har været kommenteret ved høringsrunde i DCS og RKKP november 2012 Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forkortelser og ordforklaring...3 Problem...3 Formål og afgrænsning...4 Målgruppe...4 Resume af anbefalinger...4 Kvalitetsmål og principperne for Kardiologisk Fællesdatabase...4 Klinisk funktionalitet af Kardiologisk Fællesdatabase...5 Procedure ved etablering af nye databaser under Kardiologisk Fællesdatabase...5 Del I: Udviklings- og analysefase...5 Tidsforløb og workshops...5 Arbejdsgruppens sammensætning...6 Kommissorium...6 Resultat af SWOT analyse...6 Brugere af KFD...7 Erfaringer fra eksisterende systemer...7 Kvalitet og tidsafhængige variabler...8 Funktionalitet og effektivisering...8 Forskning...8 Del II: Løsningsmodel med udgangspunkt i hjertesvigt og rehabilitering...9 Brugerinterface i relation til sygdomsforløb...9 Variabler skal godkendes af koordinationsgruppe i KFD...9 Variablers definition...10 Ejerskab til variabler og forskning...10 Dataudveksling med EPJ...11 Datafangst og validering...11 Data er tidsafhængige...12 Videre implementering af KFD under RKKP...12 Tjekliste til overvejelse ved tilslutning af nyt sygdomsområde til KFD...12 Fase I Ansøgning om ny database/sygdomsområde...12 Fase II-Godkendelse af nyt databaseområde...13 Fase III- Koordinering og udvikling af databasen...13 Appendix...15 Perspektiver til senere versioner...15 Ideer til forskningsanvendelse...15 Patientindtastning...15 Overvejelser om alternative løsninger...15 Appendix med tabeller og figurer...16 Figur med IT platform og Kardiologisk Fællesdatabase...16 Eksempel på variabler til brug for hjertesvigt og rehabilitering...16 Eksempel på kodning af variabler...17 Tabel Eksempel med registre som bruger forskellige variabel definitioner...18 Side 2 af 19

3 Indledning Forkortelser og ordforklaring KFD Kardiologisk Fællesdatabase, er den database som indeholder alle de kardiologiske stamdata og specialdata. Data tilgås ved en fælles IT platform RKKP Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram NIP National Indikator Projekt DCS Dansk Cardiologisk Selskab ESC European Society of Cardiology DHR Dansk Hjerteregister DHD Dansk Hjertesvigts Database SWOT Strengths, weaknesses, opportunities, threats analyse af fordele og ulemper [v1] Elementer der anbefales implementeret i første version af Kardiologisk fællesdatabase [v2] Elementer til overvejelse i senere version af Kardiologisk fællesdatabase FMK Fælles medicinkort Problem Måling af kvalitet i sundhedsvæsenet kræver målbare og valide data. De eksisterende registre kan ikke levere dette, og derfor ønskes supplerende data fra behandlere i sygehusvæsenet. I forvejen indberettes til landsdækkende kvalitetsdatabaser inden for invasiv kardiologi, hjertesvigt, ablation for atrieflimren samt pacemaker og ICD behandling. Derudover anvendes i kardiologien mere end 35 forsknings- og kliniske databaser i ind- og udland. Det er et problem, at databaserne benytter forskellige IT-platforme, som ikke umiddelbart tillader samkøring eller genbrug af data på tværs af databaserne. Det er et problem, at den tid læger og sygeplejersker bruger på indtastning tages fra den tid, der er afsat til patientbehandlingen. Løsningen kunne være at samordne de kardiologiske forsknings- og kliniske databaser således at dobbeltindtastning undgås. Det kræver en omstrukturering af databaserne, som tillader kvalitetsmåling, helst uden at besværliggøre den kliniske arbejdsproces. Derfor besluttede RKKP og DCS i 2010 at udvikle en kardiologisk fællesdatabase (KFD), med udgangspunkt i Dansk Hjerterehabiliterings Database (DHRD) og Dansk Hjertesvigts Database (DHD). Økonomien til arbejdet blev sikret gennem bevilling i 2012 til etablering og drift på ca. kr. 2,0 mio., der administreres af RKKP. Tidshorisonten er, at en minimumsversion etableres i første kvartal I december 2011 nedsatte DCS en ad hoc arbejdsgruppe til samordning af databaseområdet. Få måneder senere blev gruppen udvidet til også at omfatte repræsentanter fra RKKP og bistand fra professionelle IT konsulenter. Side 3 af 19

4 Formål og afgrænsning Formålet med denne rapport har været at beskrive principperne i en Kardiologisk Fællesdatabase (KFD) og tilhørende IT-platform. Formålet er at beskrive en model, der kan indsamle valide kvalitetsdata som en delproces af det kliniske arbejde. I del I beskrives muligheder og holdninger (SWOT analyse) på basis af to afholdte workshop. I del II fokuseres på indhold og funktionalitet af KFD, med fokus på supportfunktioner og andre tiltag, som kan motivere klinikere til at bruge en fælles IT-platform. I arbejdet tages udgangspunkt i de kliniske kvalitetsdatabaser for hjertesvigt og hjerterehabilitering, men hensigten er at udvide databasen trinvist, ud fra en af DCS prioriteret rækkefølge, så fællesdatabasen på sigt vil være dækkende for hele det kardiologiske område. Målgruppe Denne rapport er henvendt til DCS egne arbejdsgrupper, til regionerne, til RKKP og tilknyttede ITsamarbejdspartnere. DCS s arbejdsgrupper kan bruge rapporten ved udarbejdelse af nye kliniske databaser, idet der gives eksempler på hvilke elementer der skal overvejes ved etablering. Regionerne og RKKP kan bruge rapporten som en dokumentation for lægernes (DCS) holdning (ønsker og krav) til funktionalitet og anvendelse af de kliniske databaser. Det er et delmål at rapporten må inspirere og hjælpe kvalitetsdatabaser inden for andre lægevidenskabelige kliniske specialer, og som idekatalog for samarbejdende IT-leverandører. Resume af anbefalinger Det anbefales, at der udvikles en IT-platform, der fungerer som fælles indtastningsflade for de kardiologiske kvalitetsdatabaser således at alle indberettede data samles i en Kardiologisk Fællesdatabase (KFD). I rapporten markeres anbefalinger til implementering i første version med [v1], mens ideer til udvikling i senere versioner markeres med [v2]. Kvalitetsmål og principperne for Kardiologisk Fællesdatabase Det primære mål med KFD er at opsamle valide kvalitetsdata. Data indsamles via en fælles IT-platform, som er forberedt til at kunne udbygges med nye kardiologiske sygdomsområder. Fordelen ved kun at have én database, er at ændringer/opdateringer af variabler der foretages i én sammenhæng straks slår igennem i alle andre sammenhænge. Tidligere etablerede man forskellige databaser for hvert sygdomsområde, men nu defineres i stedet et tilhørende sæt af variabler for hvert sygdomsområde, men variabler deles på tværs af sygdomsområder. Kvalitetsforbedringer for de administrative brugere opnås ved at generere lister med patienter, som mangler opfyldelse af forskellige kvalitetsmål. En sidegevinst ved den foreslåede model er, at data også kan bruges i klinisk- og forskningsmæssig sammenhæng til fremme af kardiologiens udvikling i Danmark. Det er et ønske, at KFD også kan fungere som forskningsinfrastruktur, på samme måde som cancerdatabaserne, der både er kvalitets og forskningsdatabaser på cancerområdet. For eksempel har det været en del af DHRDs målsætning at kunne levere danske data til den europæiske database. Side 4 af 19

5 Klinisk funktionalitet af Kardiologisk Fællesdatabase Erfaringsmæssigt er det vanskeligt for hospitalsbrugere at finde tid og ressourcer til at indtaste valide kvalitetsdata, og derfor bliver IT-platformen nødt til at begunstige disse brugere. Begunstigelsen kan bestå i kliniske og administrative supportfunktioner, som giver brugerne tidsmæssigt råderum til at levere de påkrævede kvalitetsdata. Grundtanken er, at en IT-platform, der er tilpasset brugerne vil motivere til brug af systemet. Derfor må IT-platformen tilpasses specifikke situationer for et sygdomsforløb, f.eks.henvisning til klinikken/afdelingen, visitation, besøg ved læge og sygeplejerske. Supportfunktioner kan være tidsbesparende datafangst fra andre registre, genbrug af fællesdata (for at undgå dobbeltindtastning), bedre patientoverblik, beslutningsstøtte, udregning af risikoscore, og automatisk generering af journaltekster til den elektroniske patientjournal. Det er ikke ambitionen at skabe en elektronisk patientjournal, men at skabe et elektronisk register, der kan fremvise de indhentede kvalitetsdata så brugeren kan få et bedre overblik end gennem de eksisterende systemer. Selvom systemet baseres på datafangst og kliniske supportfunktioner må systemet kunne håndtere situationer hvor disse ikke slår til. Eksempelvis ved manglende patientfremmøde må systemet tillade en separat og hurtig indtastning af et minimum af kvalitetsdata. Procedure ved etablering af nye databaser under Kardiologisk Fællesdatabase Definition og dokumentation af variabler/datasæt for hvert sygdomsforløb udarbejdes ved de relevante DCS arbejdsgrupper. Definitioner skal følge etablerede standarder og være kompatible med andre vigtige registre, eksempelvis ESC. En koordinationsgruppe under DCS og RKKP skal udpeges for at vurdere de foreslåede variabler i relation til eksisterende variabler. En fælles variabeldefinition skal besluttes under hensyntagen til eksisterende databaser, databasebestyrelser og ved kontakt til de forskellige arbejdsgrupper under DCS. RKKP har det overordnede ansvar for styring af KFD med projektplaner, aftaler med IT-levarandør, og åbenhed vedrørende dokumentation. Det anbefales at der afholdes regelmæssige audit på udvalgte variabler for at sikre en høj datakvalitet. Del I: Udviklings og analysefase Tidsforløb og workshops Det første møde i arbejdsgruppen blev afholdt december 2011 med deltagelse af OW, SPJ og repræsentant fra IT firmaet Trifork. På mødet planlagdes arbejdsprocessen og efterfølgende workshop. Engagementet af eksternt IT firma muliggjorde en uafhængig vurdering af muligheder og brugernes behov. På de to workshops afdækkedes ønsker, krav, bekymringer, forhindringer og muligheder (SWOT analyse) i en kreativ proces. Den første workshop d 3.januar 2012 blev afholdt med temaet "Den ultimative løsning" med deltagelse fra alle inviterede arbejdsgrupper. På mødet diskuteredes spørgsmål som "Hvad skal vi kunne med systemet?", " Hvordan kan patientforløbene defineres?", "Hvad er behovet og fordelen ved strukturerede data?", "Hvordan kan et system hjælpe os ved patientovergange?". På den anden workshop (d. 7. februar 2012) gennemgik man konklusioner fra første workshop, og formulerede et udkast/forslag til Side 5 af 19

6 datastruktur opbygget over en simpel model. I April 2012 blev arbejdsgruppen omstruktureret til også at omfatte repræsentanter fra kompetencecentre under RKKP. I Juni indgik RKKP en aftale med det Århusbaserede firma, IT-Medico, om at udvikle den fælles IT-platform og danne den fælles database. Arbejdsgruppens sammensætning Forfattere: Olav W Nielsen og Søren Paaske Johnsen på vegne af arbejdsgruppen. De inviterede DCS arbejdsgrupper og deltagere fra udvalgs og høringsarbejde ses nedenfor Fra DCS DCS-bestyrelse - Olav W Nielsen, Dan Høfsten, DHR - Poul Erik Mortensen (thoraxkirurg), Anne Dorte Zwisler Arbejdsgrupperne for: - Iskæmi og interventionel kardiologi - Christian Juul Terkelsen, Mads Andersen - Arytmi - Christian Gerdes, Jens Brock Johansen - Hjertesvigt - Olav W Nielsen, Kenneth Egstrup, Lars Køber - Hjerterehabilitering - Ole May, Ida Gustafsson, Eva Prescott fra RKKP: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik-vest (KCKS-Vest) - Anne Nakano Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik-Øst (KCEB-Øst) - Charlotte Cerqueira Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik-Nord (KCEB-Nord) Søren Paaske Johnsen Kommissorium DCS formulerede i december 2011 et oplæg til igangsættelse af processen: - Angiv hvilke fælles kardiologiske variabler fra forskellige hjertesygdomsgrupper der kan samles, og hvorledes de bør defineres, i en fælles database - Angiv hvilke variabler (med tilhørende definition) fra de specielle hjertesygdomsgrupper inden for hjertesvigt, iskæmisk hjertesygdom, arytmi, og rehabilitering, der bør tilgodeses i forskellige underdatabaser. I arbejdet ønskes Hensyntagen til variabler fra de nationale registre inden for hjerteinsufficiens, rehabilitering, arytmi, og iskæmisk hjertesygdom At data er kompatible med de europæiske surveys (EuroObservational Studies) i et omfang som muliggør eksport af alle eller dele af variabler til ESC-registre Forslag til hvorledes registrene kan indarbejdes og lette en klinisk hverdag, f.eks. implementering af scoringssystemer, henvisningsskemaer, og automatisk generering af tekst til patientjournal og epikrise. Kommissoriet har tjent som inspiration til udvalgsarbejdet og nærværende rapport. Men da valget af variabler er en pågående og iterativ proces har vi her valgt at beskrive principperne for proces, mens det konkrete valg af variabler og definitioner vil blive beskrevet i et parallelt udvalgsarbejde. Resultat af SWOT analyse Tabel 1 Definition af brugere på 4 niveauer. Politiske Repræsenteret ved regionerne (f.eks med ønske om redskab til kvalitetsmåling ) Administrative Brugere på hospitals/afdelingsniveau, der har ønske om at kunne lave statistik på patientforløb, visitere patienter og spare tid Patientnære Læger og sygeplejersker som skal levere data til systemet, og få noget tilbage fra systemet i form af bedre overblik og autogenerede tekstnotater Forskere Forskere der beskriver sammenhænge ved at koble databasen med andre registre Side 6 af 19

7 Brugere af KFD Ved omtale af systemet og funktionalitet skelnes mellem politiske, administrative, patientnære og forskningsorienterede brugere af systemet (Tabel 1). Erfaringer fra eksisterende systemer På baggrund af positive erfaringer (Tabel 2) og negative erfaringer fra ( Tabel 3) tidligere systemer kunne formuleres nogen ønsker for et nyt system: [v1] Skal være online, landsdækkende, tilpasset klinisk dagligdag, kunne eksportere tekstdata til EPJ, være let anvendeligt, og med mulighed for eksport af data til egen databehandling. [v1] Bør have en gennemskuelig organisation, kunne genbruge data fra andre databaser, og give mulighed for at opfange hvis data ændrer sig over tid. Konfliktområder ved udvikling af et nyt system blev også afdækket under workshoppen, f.eks. begrænsede tidsressourcer til indtastning, problemer med ejerskab af data, frygt for ringe datakvalitet, og om der kunne gives mulighed for at supplere med variabler til forskningsbrug (Tabel 4) Tabel 2 Positive elementer ved eksisterende systemer Dansk Hjerteregister Kombinerer data fra Østdanmark, Vestdanmark og Landspatientregister (DHR) Landsdækkende og online Webpats (kard.lab Østdanmark) Vestdansk hjertebase (kard.lab Vest DK) NIP har en lettilgængelig analyseportal. Er velfungerende og indarbejdet til klinisk brug, Data af høj validitet fordi de indtastes af speciallæger, Data kan eksporteres til EPJ ved automatisk tekstgenerator Webbaseret. Dataeksport til regneark Godt indarbejdet. Let anvendeligt NIP hjertesvigt har medført en generel bedre kvalitet på afdelingsniveau Tabel 3 Begrænsninger ved eksisterende systemer Organisatoriske Administrative problemer ved datafangst/låning fra andre systemer Skrøbelig organisation, baseret på få ildsjæle, begrænset økonomi De fleste databaser i dag er ikke nationale Flere databaser er uden sammenfald af variabler og uden datagenbrug Kvalitetsmæssige Ressourcekrævende DHR Indeholder kun invasive kardiologiske data (ikke anden vigtig information) Nogen databaser er vanskelig at få data fra pga "ejerskabsfølelse" fra ildsjæle Visse data i eksisterende databaser er indtastet i hast, og er ikke valide Uens datadefinition af samme typer variabler mellem forskellige databaser Ændringer af dynamiske variable opfanges ikke Indtastning er tidsrøvende og der kommer intet tilbage til brugeren i dag Databaserne er adskilt fra klinisk praksis, dårlig/ingen snitflade til EPJ Dobbeltregistrering i forskellige databaser tidsspilde og medfører risiko for fejl NIP kvalitetsdata anvendes ikke direkte af den patientnære bruger Tabel 4 De patientnære brugeres forbehold ved nyt register Hvordan skal vi finde tid og ressourcer til ekstra tidsforbrug ved indberetning/registrering? Hvordan undgår man sløset dataindberetning som i nogen af de eksisterende systemer? Hvordan sikres datakvalitet hvis man laver datafangst, eller hvis noget er indtastet sløset? Hvordan sikrer man at data er synkroniseret med (EPJ) og medicin modul? Hvordan sikres ejerskab og særinteresser i de enkelte data og databaser til forskningsbrug? Side 7 af 19

8 Kvalitet og tidsafhængige variabler En velfungerende IT-platform bør indeholde kvalitetsforbedrende funktioner for alle type af brugere (Tabel 5). En særlig styrke ved en dynamisk IT-platform og database er muligheden for at lave kvalitetsmål på tidsforløb, og forløbsorienterede data. Funktionalitet og effektivisering De patientnære brugere er i forvejen underlagt tidskrævende dokumentationskrav og kan ikke pålægges yderligere. Derfor anbefales: [v1] at systemet implicit skaber tidsmæssigt råderum og incitamenter for de patientnære brugere til at levere ekstra kvalitetsdata: F.eks. ved bedre patientoverblik, autogenerering af journaltekst til EPJ, og genbrug af data kan der spares tid til brug for mere dokumentation. (Tabel 6) Forskning Klinisk forskning er tæt associeret med kvalitetsområdet. Derfor ønskes at: [v2] basale kardiologiske data fra en fællesdatabase kan bruges i forskningssammenhæng. F.eks ved at data (efter godkendelse fra relevante myndigheder) kan kobles med andre registre (Tabel 7). Tabel 5 Eksempler på kvalitetsforbedrende funktioner i KFD i forhold til brugerne Sundhedspolitisk og Kunne måle varighed fra henvisninger til diagnose eller behandling [v2] Kunne kvalitetsmåle på indikatorer såvel som på tidsforløb [v1] forsker Krydse data til register og kohorteforskning (DHR, Euroheart survey) [v2] Afdelings administrator Patientnær behandler Udskrive løbende tjekliste af indikatorer, og mulighed for at lave for statistik herpå [v2] Give tilbagemelding om datakvalitet og tidsforløb [v2] Komplikationsregistrering [v2] Lave lister (evt sende warnings til egen læge / egne læger) mhp ekstra patientkontroller [v2] Lave lister på vilkårligt valg af variabler for at tjekke datakvalitet og indhold Få bedre overblik ved at følge tidsmæssig udvikling af variable (blodprøver, Blodtryk etc [v2] Få feedback i form af tjeklister mhp at øge kvalitet i behandling, F(.eks. huske at henvise til rehabilitering, eller ICD enhed ) [v2] Få beslutningstøtte ved mulighed for scoreberegning af risiko (ChadVasc, Hasbled) [v1] Få warnings/popup på patientniveau ved særlige afvigelser fra god kvalitet [v2] Tabel 6 Eksempler på rationaliseringsfunktioner ved KFD For patientnær Ved at data overføres til EPJ ved at autogenere resume til brug for indlæggelsesnotater, brugere epikriser, henvisninger, og oplæg ved tilsynsanmodning. [v1] [v2] (tidsbesparelse) Ved at få et bedre patientoverblik ved hurtig at præsentere kliniske relevante data eller ved automatiseret resume. (f.eks Stamdatablad med basisfelter plus udvalgte felter) [v1] [v2] Ved at levere og hente data fra FMK vs. EPM t(datafangst). Udnyt genbrug af data og undgå dobbeltindtastning i flere forskellige flere kliniske databaser [v2] For afdelingsadministration Ved at give straksmelding til brugeren vedrørende tjeklister [v2] Give bruger mulighed for selv at søge i databasen [v2] Give mulighed for statistik ved automatiserede søgninger (queries) [v2] Tabel 7 Eksempler på forskningsanvendelse og potentiale ved KFD Kunne eksportere og koble data med andre forskningsregistre/internationale surveys/ DHR [v2] Kunne identificere patienter til forskning ved screening af databaser [v2] Kunne ad hoc randomisere patienter til landsdækkende protokoller (mhp follow up studier) til at teste effekten af forskellige administrative patientforløb eller behandlinger [v2] Side 8 af 19

9 Del II: Løsningsmodel med udgangspunkt i hjertesvigt og rehabilitering De patientnære brugere forventes at blive pålagt indrapportering af data til systemet efter at have set patienten. Hvis man ønsker valide kvalitetsdata må systemet tilpasses disse brugere, så det kan bruges i de forskellige kliniske situationer. I det følgende beskrives en løsning for hjertesvigt og rehabilitering efter en generel model, med mulighed for senere at tilknytte nye underdatabaser. Tabel 8 Brugerinterface (Userinterface, UI) i relation til forskellige situationer i et sygdomsforløb Situation Version Bruger Henvisning [v1] [v2] Til læger, der henviser til afdelingen/klinikken Visitation [v2] Til lægen, der visiterer patienten til afdeling/klinikken Forløb læge [v1] Til lægen, der følger pt i klinkken Forløb sgpl [v1] Til sygeplejerske, der følger pt i hj.svigtklinikken Kvalitet [v1] Til kvalitetsperson, der tjekker målopfyldelse af kvalitetsindikatorer Patient [v2] Online formular til patienten indtaster før besøg/indlæggelse Forskning [v2] Til forskere kan defineres særvariabler Indlæggelse [v2] Til læger og sygeplejersker der modtager pt ved akut indlæggelse Epikriser [v2] Til læger og sygeplejersker der udskriver patient Brugerinterface i relation til sygdomsforløb Et sygdomsforløb kan opdeles i en række situationer med hver sin lægelige eller sygeplejefaglige procedure. Hver af disse situationer i et sygdomsforløb kræver et særlig brugerinterface med tilhørende variabler: [v1] IT-platformen må gengive et sygdomsforløb på en for brugeren meningsfuld og nyttig måde. (Tabel 8). Eksempelvis vil det for en ambulant hjertesvigtspatient gælde, at patienten skal 1) henvises, 2) visiteres, 3) se en læge, 4) se en sygeplejerske, og 5) en udnævnt kvalitetsmedarbejder (f.eks sygeplejerske) skal tjekke om alle kvalitetsindikatorer er indberettet for hver enkelt underdatabase. [v2] På sigt kan modellen udbygges med patientindtastede data, forskningsrelevante data, og data fra en hospitalsindlæggelse. Variabler skal godkendes af koordinationsgruppe i KFD [v1] Udvælgelse af hvilke variabler, der skal medtages i KFD, baseres på ensartede kriterier (Tabel 9). F.eks. ønsket om at måle og give bedre kvalitet i behandlingen. Et andet kriterium er at medtage variabler, som kan give de patientnære brugere mere tid eller bedre overblik, eller forskningspotentiale. [v1] Det endelige sæt variabler skal koordineres ved en koordinationsgruppe sammensat af RKKP og DCS. En sådan koordinationsgruppen skal identificere potentielle konflikter, og koordinere definitionen af variabler med de meste relevante arbejdsgrupper. Side 9 af 19

10 Tabel 9 Forslag til kriterier for at vælge variabler til KFD. Kvalitet Kvalitetsindikatorer, der er nøje beskrevet og dokumenteret i dokumentalistrapport. [v1] Resume Variabler, der er nødvendige for at kunne resumere patientens samlede sygdomsforløb ( f.eks. iskæmisk hjertesygdom, EF, NYHA, ACE i, EKG, ekko, hypertension, komorbiditet Klinisk Tværfagligt Score Forskning (lungesygdom, nyresygdom) [v1] Variabler, der er nødvendige for at generere et meningsfuldt journalnotat ud fra en konsultation, f.eks BT, puls, [v1] Variabler, der er nødvendig i forhold til sygepleje/fysioterapi (f.eks. patient uddannelse, hjemmesituation, sygdomsforståelse ) [v1] Variabler som kan bruges til at beregne en udvalgt risikoscore (f.eks. ChadVasc) [v1] Supplerende variabler mhp forskningsprojekter/registre (f.eks ESC) [v2] Tabel 10 Regler for variablers standard og definition Skal baseres på åbne standarder (data, udviklingsmiljø, kode osv) og følge internationale definitioner [v1] En ansvarlig arbejdsgruppe skal give forslag til definition på en basal og avanceret skala. Dette forslag skal i høring i andre relevante arbejdsgrupper[v1] Variable skal være tidsmarkerede så man kan følge dynamiske ændringer (gemmes med tidsstempel) [v1] Kilden og dato ved en datafanget variabel bør kunne rekonstrueres og evt vises [v1] Levetiden for en variabels gyldighed skal angives, (dvs hvor længe kan den accepteres før opdatering) [v1] Variabler skal være struktureret og defineret ens på tværs af underdatabaser [v1] En variabel skal have valideringsregler [v1] Variablers definition [v1] Definitionen må baseres på gældende internationale standarder tilpasset danske forhold, dvs åbne standarder, dannet i konsensus mellem relevante arbejdsgrupper, og så vidt muligt kompatible med internationale surveys/registre (Tabel 10). Det kan være en fordel at definere grupper af variable (moduler), som kan eksporteres og valideres en bloc (f.eks et sæt af livsstilsvariabler, der kan bruges i forskellige underdatabaser). Tabel 11 Problemområder vedrørende ejerskab til variabler Skal der være mulighed for Lokalt (afdeling) og for en arbejdsgruppe (nationalt) at indsamle data og kunne indtaste ekstra variable? Skal der være fagligt ejerskab til variable (til forskningsbrug) på basis af forskningsprotokoller indgivet til en koordinationsgruppe, evt en særlig styringskomite for hver kvalitetsdatabase? Skal særlig forskningsmæssige variabler kunne tilknyttes en ejer (evt i en tidsbegrænset periode)? Hvordan skal man kunne udtrække fællesvariabler, evt forskningsvariabler, til databehandling? Ejerskab til variabler og forskning Ejerskabet" til variabler har haft sin særlige diskussion, men rapporten giver ikke nogen løsning på det problem idet der afventes en politisk beslutning. På den ene side er der fremført ønsker om at data skal kunne anvendes til forskning. På den anden side ønsker enkelte interessegrupper et ejerskab til særlige variabler fordi der har været anvendt særlige ressourcer på dataindsamling. (Tabel 11). Side 10 af 19

11 [v2] Der er enighed om at KFD vil kunne reducere behovet for individuelle forskningsdatabaser. Derfor efterspørges en fleksibel løsning, hvor læger vil kunne definere supplerende forskningsvariabler der nemt kan implementeres af leverandøren. Dataudveksling med EPJ Det vil være motiverende for indtastning hvis de strukturerede data fra KFD kan give brugeren et bedre patientoverblik og spare tid. Det kan for eksempel gøres ved at data automatisk omsættes til journaltekst som efterfølgende eksporteres til en lokal EPJ: [v1] Der ønskes mulighed for at danne et summarisk kardiologisk overblik (a la det tidligere anvendte "resumeark" eller "hovedkort"). Automatisk tekstdannelse findes i dag i PATS, Vestdansk hjertedatabase, og fra medicinjournal til EPJ (OPUS i Region Hovedstaden). [v2] På sigt kan man forestille sig at data kan udveksles på variabelniveau, hvis den regionale EPJ vil tillade det. Men udveksling af data med EPJ er kontroversielt. De 5 regioner anvender forskellige EPJ systemer, og selv inden for samme region er der forskellige krav til strukturering af kliniske datatyper. De fleste regioner har en EPJ, der består af flad tekst med ikke-søgbare felter, mens andre eksempelvis kræver særlig indtastning af blodtryk og puls i strukturerede variabler. På grund af disse forskelligheder vil der være forskellige behov og ønsker, der ikke kan tilgodeses i første version af IT-platformen, men som der evt kan arbejdes på i efterfølgende versioner. Tabel 12 Overvejelser ved datafangst i KFD Konverterings Der må laves konverteringsalgortimer af historiske data, som skal med i ny fælles database algoritmer (f.eks.fra DHR, Rehab, NIP hjerteinsufficiens) [v1] Markering af Kilden til indhold af en variabel skal vises (f.eks. LPR ved datafangst, patient hvis en patient input kilde konfirmation har tastet data online) [v1] Lægen skal kunne overskrive datafangede data (evt på samme måde som medicin valideres i FMK eller smartere) [v2] Tabel 13 Forslag til tidspunkter for statusopdatering af variabler Forundersøgelse Hvis en patient har angivet basisoplysninger online [v2] og indlæggelse Hvis en læge/sgpl validerer data og taster nye ind. [v2] Afslutning Når (special) lægen opdaterer informationer ved afslutning [v2] Når der dannes struktureret resume af resultat i journalvenlig tekst til epikrise (evt henvisninger). [v2] Når Lægen kan redigere teksten inden eksport til EPJ [v2] Statustidspunkter ajourføring af KFD Når medicin opdateres i EPM/FMK, og datafanges til KFD og journaltekst ved [v1] Datafangst og validering Datafangst er en arbejdstidsbesparende proces, der eksempelvis kan gøres fra følgende kilder: Medicin (FMK/receptregister), EKG (EKG database), LPR diagnose (f.eks. tidligere PCI, Hjerteoperation, Pacemaker/ICD), biokemiske analyser. [v1] Datafangst anbefales i videst muligt omfang, men der vil være brug for at validere de indfangede oplysninger. Det betyder at alle variabler skal være mærket med en dato for opdatering og kode for seneste Side 11 af 19

12 kilde (Tabel 12). Automatisk datafangst fra PATS og vestdansk database til hjerterehabiliteringsformål kan være hensigtsmæssigt at prioritere tidligt. [v2] Det vil formentlig blive nødvendigt at definere et hierarki for hvilke datakilder, der er mest valide i henhold til enkelt variable, ligesom dato for fangsten er vigtig. Data er tidsafhængige Datavalidering er nødvendigt ved datafangst og ved variabler som kan ændre sig over tid. Der kan eksempelvis være brug for opdatering i henhold til bestemte tidspunkter. (Tabel 13) [v1] I første omgang besluttes at indføre en levetid eller varighed for gyldigheden af en variabel som må formodes at ændre sig med tiden. (f.eks. en blodprøveværdi, blodtryk, oplysning om hypertension) [v2] Tidsafhængighed af variabler er et komplekst område, som må granskes i senere versioner sammen med de IT-partnere som skal implementere systemet. Videre implementering af KFD under RKKP [v1] En minimumsløsning skal give mulighed for at indsamle og give oversigt af variabler som bruges til måling af kvalitetsindikatorer kunne vise en liste med patienter fra den basispopulationen som er målgruppe for et givent indikatorsæt, og/eller patienter som bare er henvist til klinikken [v1] En brugbar løsning skal bygge videre på ovenstående og kunne datafange fra LPR, DHR, FMK/receptregister tillade indtastning af data tilpasset det aktuelle patientforløb kunne præsentere og genbruge allerede gemte data give brugeren mulighed for at validere datafangede variabler [v1] En funktionel løsning skal bygge videre på ovenstående og ved afslutning/henvisning generere en automatiseret tekst på basis af de strukturerede indtastede/datafangede variabler (som evt kan overføres til journal via simpel cut-and-paste funktion) kunne generere lister med patienter der skal visiteres/indkaldes kunne forenkle henvisninger og beregning af risikoscore Ved udvikling af KFD kan det være en fordel at starte med få udvalgte og veldokumenterede variabler. ved en iterativ og agil proces at justere skærmbilleder (userinterfaces) og variabeldefinitioner. at generere henvisninger med eksport af data til PATS og vest dansk hj.database og arytmiregister. at give afdelinger løbende overblik af kvaliteten ved hjælp af automatiserede queries Tjekliste til overvejelse ved tilslutning af nyt sygdomsområde til KFD Fase I Ansøgning om ny database/sygdomsområde [v1] En arbejdsgruppe under DCS som vil etablere en kvalitetsdatabase skal primært definere problemstillingen og skitsere hvad der er god kvalitet på området. På dette grundlag kan der fremsendes ansøgning til først DCS og siden RKKP. Side 12 af 19

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Styring i praksis Inspiration fra British Columbia Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation

Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation Notat Forenklet og forbedret offentlig styringsinformation - skadesregistrering Resultater fra et styringslaboratorium gennemført under FORUM for Fremtidens Offentlige Styring og ledelse på Regionshospitalet

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere