d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E"

Transkript

1 d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

2 tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere forslag til at reducere energiforbruget. Mere isolering forudsætter en tæt dampspærre ellers kan der opstå fugtproblemer. Denne artikel handler om dampspærren, dens funktion og problemer med den. Engang havde husene hverken isolering eller dampspærre. Fugten diffunderede ud gennem utætheder i vægge og lofter, døre og vinduer. De pudsede lofter optog fugt og afgav den igen. Man frøs og begyndte at isolere Langt hen ad vejen gik det godt med at isolere de eksisterende konstruktioner for husene var stadig utætte, og det hindrede i vidt omfang fugtskader. Der opstod først problemer, hvis den varme, fugtige luft fra boligen, der trængte ud i ydervægskonstruktionen eller op gennem etagedækket og ud i tagrummet, nåede at kondensere i stedet for at blive ventileret væk. Så kunne isolering og træværk blive opfugtet, og der var risiko for skimmel, råd og svamp. Lærlingen og svenden Omkring 1970 gik en tømrerlærling sammen med en ældre svend og satte dampspærre op i en bygning. Da de var færdige, tog svenden sin lægtehammer, og prikkede en masse huller i dampspærren, for som han sagde til lærlingen: det skal ikke være for tæt, det skal kunne ånde! er vi blevet klogere siden 1970 erne? Dampspærren kom ind i billedet Problemet blev løst ved, at man opsatte en dampspærre fx alukraft på den varme side af isoleringen, så den fugtige luft fra boligen ikke længere kunne trænge ud i konstruktionerne. Ikke alle var enige i det fornuftige i at opsætte dampspærre mange mente, at boligerne nu ville blive for tætte. Med dampspærren havde man ganske vist fundet en teknisk løsning, der skulle kunne stoppe den fugtige luft, men den fungerede ikke altid, fordi man ikke var tilstrækkeligt opmærksom på eller klar over at det også er vigtigt, at samlingerne er helt lufttætte. Tætte boliger stiller krav til dampspærren Energikrisen i 1970 erne resulterede i et boom af vinduesudskiftninger og desværre også problemer med fugt i både boliger og konstruktioner. Problemerne opstod på grund af den forringelse af ventilationen, som skyldtes, at vinduer og fuger blev tættere. For at afhjælpe problemerne satte man ventilationsspalter i vinduerne og gennemførte oplysningskampagner om vigtigheden af at lufte ud dagligt. Nye isoleringskrav skærper problemet Der er igen kommet fokus på energiforbruget og nu også CO 2 udslip. Det betyder, at der stilles endnu større krav om energibesparelser. SBi anvisning 221 Efterisolering af etageboliger viser, hvordan man opfylder kravene i det nye Bygningsreglement 2008 (BR08) om forbedret varmeisolering, når tag, facade og vinduer renoveres på eksisterende bygninger.

3 En af mulighederne er efterisolering af det eksisterende byggeri. Belært af tidligere tiders erfaringer er der imidlertid nogle forhold, som skal overvejes, hvis risikoen for fugtskader skal begrænses i forbindelse med efterisolering. Når varm, fugtig luft bliver afkølet dannes der kondens fx som dug på en kold rude. Vær opmærksom på dugpunktet Varm luft kan rumme mere fugt end kold luft, og når luften bliver afkølet, vil den på et tidspunkt nå et punkt, hvor overskudsfugten bliver afgivet som frit vand fx som kondens på et undertag eller en kold rude. Dette er dugpunktet. Der trænger altid små mængder fugt ud i konstruktionen, og dampspærren anvendes for at hindre, at opfugtningen bliver for kraftig. Ved efterisolering i en eksisterende konstruktion risikerer man, at fugten kondenserer inde i konstruktionen i stedet for at blive ventileret væk. Diffusionstæt undertag Eventuel fugt fra hul i damspærre ledes ud via ventilationsspalte mellem isolering og undertag. Ventileret eller uventileret tagkonstruktion Dampspærren indgår i et kompliceret samspil med andre bygningsmaterialer og bygningskonstruktioner. I isolerede tagkonstruktioner skal man fx vælge mellem ventilerede og uventilerede løsninger og mellem diffusionstætte og diffusionsåbne undertage. Et diffusionstæt undertag kræver en ventileret tagkonstruktion, hvor der er etableret en ventilationsspalte mellem isoleringslaget og undertaget, så fugt, der trænger op i tagkonstruktionen, kan blive ventileret bort. En uventileret tagkonstruktion er baseret på, at fugten diffunderer ud gennem den diffusionsåbne undertagsdug. Diffusionsåbent undertag Eventuel fugt fra hul i damspærre ledes ud gennem undertag og tagbeklædning.

4 tema dampspærren Dampspærren skal være tæt Uanset om der vælges den ene eller anden konstruktionstype, er det meget vigtigt, at fugtbelastningen indefra er yderst begrænset. Jo mindre ventilation i konstruktionen, jo højere krav til damspærrens tæthed. En korrekt udført og tæt dampspærre er derfor et MUST, hvis fugtproblemer skal undgås i tagkonstruktionen. På grund af trykforskellen mellem indeluft og udeluft bliver der presset store mængder indeluft og dermed fugtighed ud gennem utætheder i samlinger mellem foliebanerne, hvor folien støder op til vægge, gulve, lofter og vinduer mv., eller hvor folien bliver gennembrudt af stikkontakter etc. At få etableret en helt tæt dampspærre i eksisterende byggeri, fx ved tagfod, rørgennemføringer, rundt om skunkstolper og hanebånd, har altid været en byggeteknisk udfordring og er det stadig! Hvis udførelsen ikke er i orden I BvB har vi set flere eksempler på opfugtninger af konstruktioner og i den forbindelse skimmelvækst enten pga. utætheder i dampspærren, i samlinger eller ved tilstødende bygningsdele eller fordi der direkte mangler dampspærre. Utæt dampspærre har resulteret i skimmelvækst på undertag af gips. I en aktuel sag, hvor der er registreret voldsom skimmelvækst i tagrum, er der foretaget syn og skøn. Af skønsmandens rapport fremgår, at dampspærren flere steder ikke er monteret efter god håndværksmæssig byggeskik. Der mangler blandt andet tætning ved installationer og ved installationsskakt, og der mangler tætning ved loftslem i trapperum.

5 Pladsen er knap begrænset mulighed for reparation af eventuelle utætheder i dampspærren. Afhjælpning kræver, at der foretages en gennemgribende udbedring af dampspærren, hvilket betyder, at isolering skal fjernes, ny dampspærre etableres inkl. diverse fugetætninger og tapening, hvorefter isoleringen udlægges. Pudsede lofter som dampspærre I BYG-ERFA Erfaringsblad nr Dampspærrer i klimaskærmen fugttransport og materialer advares der mod at anse pudsede lofter som en tilstrækkelig dampspærre. Af den ny SBI anvisning 221 om efterisolering fremgår det også, at Loftkonstruktionen skal hindre fugt i at trænge op i isoleringen. Det anbefales at traditionelle pudsede lofter (og skråvægge) ved efterisolering suppleres med en dampspærre, selvom det ved velventilerede tagrum ikke er kritisk, om der trænger lidt fugt gennem loftet Husk derfor på, at en ny dampspærre som regel vil være billigere og lettere at montere i forbindelse med renoveringen end bagefter, når man har konstateret, at der trænger fugt op i tagkonstruktionen, og der skal ske udbedring af skaderne. Nye materialer og nye løsninger Hvor der før primært blev brugt alukraft (aluminiumsfolie på et bærelag af kraftpapir) elle PE-folie (polyethylen) som dampspærre, er der i dag kommet flere nye dampspærrematerialer på markedet med tilhørende taper og fugemasser, der anvendes til samling og reparation. Nogle af disse dampspærrer kan ændre egenskaber afhængigt af fugtindholdet i omgivelserne. Det er en byggeteknisk udfordring at få dampspærren helt tæt. Der er behov for udvikling af nye bygbare detailløsninger for at sikre tæthed.

6 tema dampspærren Videnformidling og efteruddannelse For at minimere risikoen for fugtskader er det vigtigt at få formidlet viden om dampspærrers materialeegenskaber og brugbarhed. BvB hilser det derfor velkomment, at der på flere tekniske skoler er taget initiativ til både at uddanne tømrerlærlinge og efteruddanne tømrersvende i at udføre dampspærrer korrekt og lufttæt. Ikke mindst en afsluttende BlowerDoor-test (trykprøvning) kan ganske pædagogisk vise, hvor svært det er at lave en tæt løsning, og dermed også hvordan der skal sættes ind for at sikre tætheden. Tapet samling uden fast underlag og tvivlsom tætning ved gennemføringer og spær. BlowerDoor-test Med en såkaldt BlowerDoor-test kan man måle en bygnings tæthed. Inden testen skal alle udeluftventiler og aftrækskanaler forsegles, så huset er tæt. I en døråbning placerer man en speciel dør en BlowerDoor med en ventilator. Ved hjælp af enten overtryk eller undertryk får man et mål for luftskiftet i det forseglede område. Ved et overtryk eller undertryk på 50 Pascal må luftskiftet ikke overstige 1½ liter i sekundet pr. m 2. Erfaring fra kursus på teknisk skole På et kursus blev en lokal tømrer bestilt til at sætte dampspærre på en af de tagmodeller, som blev brugt på kurset. Tømreren skulle medtage den type dampspærre og tape mv., som han normalt ville vælge, og udføre arbejdet som han normalt ville gøre. Det blev en lærerig dag for tømreren for umiddelbart bestod hans arbejde ikke BlowerDoortesten primært fordi samlinger og tilslutninger ikke var tætte. Udover viden om hvordan man sikrer dampspærrens tæthed, er det vigtigt, at der også undervises i, hvorfor det er så vigtigt, at dampspærren er helt lufttæt. Historien med lærlingen og svenden skal jo nødigt gentage sig. Efterisolering ja, men med bygbare løsninger Det er naturligvis ikke hensigten med denne artikel, at bygningsejerne skal undlade at efterisolere. Men det er nødvendigt med skærpet opmærksomhed for at reducere risikoen for alvorlige følgeskader.

7 Giv dampspærren særlig opmærksomhed. Den har stor betydning for, om bygningen får et godt og langt liv. Man skal både være opmærksom på klimaet i verden klimaet i husenes konstruktioner og indeklimaet i boligen. Efterisolering indgår i et kompliceret samspil med mange faktorer herunder dampspærren. Det er vigtigt at forstå, hvad der sker rent bygningsfysisk. Men det er ikke nok. Det er lige så vigtigt, at det er muligt at etablere den nødvendige tæthed sagt med andre ord, at løsningerne er bygbare. Ved efterisolering skal man sikre sig, at man ikke får skabt nye problemer og udfordringer. Og husk altid ventilationen Tætte boliger kræver god ventilation, og det skal der tages højde for i planlægning og projektering. Det stiller store krav til rådgivere og håndværkere. Men også til beboerne, som efterfølgende skal sørge for regelmæssigt at vedligeholde fx emhætter og ventilatorer, og i øvrigt dagligt skal huske at lufte ud. Bedste viden nu litteraturliste BYG-ERFA Informationsblad Dampspærrer i bygninger tæthed, samlingsdetaljer, termografi, efterisolering, skimmelvækst, hygrodiode, terrændæk, trægulve, afkølede rum. BYG-ERFA Erfaringsblad Dampspærrer i klimaskærmen fugttransport og materialer BYG-ERFA Erfaringsblad Dampspærrer udførelser og detaljer mod opvarmede rum BYG-ERFA Erfaringsblad Ventilation af tagkonstruktioner tagrum, hanebåndsloft, skunkrum og paralleltag BYG-ERFA Erfaringsblad om Undertage diffusionstætte og diffusionsåbne BYG-ERFA Erfaringsblad Krav om klimaskærmens tæthed krav, måling, lufttætning BYG-ERFA Erfaringsblad Energi- og indeklimaforbedring ældre etageboliger SBi anvisning 214 Klimaskærmens lufttæthed SBi anvisning 221 Efterisolering af etageboliger SBi anvisning 224 Fugt i bygninger (udkommer forår 2009) godetage.dk din genvej til god tagrenovering 7

8 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Ny Kongensgade København K Tel bvb.dk

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien 2008 BvB erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater Tagkonstruktionen er den bygningsdel, der har flest svigt og skader. Derfor har BvB s formidlingsindsats i særlig grad

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Radon og boligen Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Indhold Forord... 3 Hvorfor bekymre sig om radon?... 4 Hvad er radon?... 6 Radon kan give lungekræft... 6 Hvordan kommer radon ind i

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2012 Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt Ny viden om ventilation af skunkrum Koks gav vigtig viden Sent i forløbet gik det op for folkene bag

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere