Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer Dan Hoffmeyer DELTA Akustik & Vibration

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSION 9 1 BAGGRUND SF 6 SOM GASFYLDNING I LYDISOLERENDE TERMORUDER PROJEKTETS FORMÅL OG AFGRÆNSNING VINDUERS OPBYGNING OG LYDISOLERENDE EGENSKABER Ruder og vinduer Lydisolation måling og vurdering 13 2 MÅL FOR UDVIKLING AF ALTERNATIVER TIL BRUG AF SF 6 I LYDISOLERENDE VINDUER VURDERING AF DAGENS BRUG AF SF Brug af SF Rude- og vinduestyper Typer af støjkilder og krav til vinduer ANALYSE AF PROBLEMSTILLING, OMFANG OG BEHOV FØRSTE FORSØGSSERIE EFFEKT AF BRUG AF SF Rude- og vinduestyper Laboratoriemålinger målefaciliteter, målemetode og montage Måleprogram Måleresultater Vurdering af måleresultater OPSUMMERING MÅL FOR LYDISOLATION Almindelige vinduer moderate krav til lydisolation Specielle vinduer høje krav til lydisolation 33 3 ANALYSE OG TEST AF ALTERNATIVER TIL BRUG AF SF 6 I LYDISOLERENDE VINDUER VURDERING AF MULIGE ALTERNATIVER Almindelige vinduer moderate krav til lydisolation Specielle vinduer høje krav til lydisolation ANDEN FORSØGSSERIE ALTERNATIVER TIL BRUG AF SF Vindues- og rudetyper Måleprogram vindue af træ Måleresultater vindue af træ Vurdering af måleresultater vindue af træ Måleprogram vindue af aluminium Måleresultater vindue af aluminium Vurdering af måleresultater vindue af aluminium 3.3 OPSUMMERING ANALYSE OG TEST AF ALTERNATIVER Almindelige vinduer Specielle vinduer 61 4 EKSEMPLER PÅ MULIGE ALTERNATIVER TIL BRUG AF SF 6 I LYDISOLERENDE VINDUER 63 3

4 4.1 MULIGE ALTERNATIVER BYGGE- OG ENERGITEKNISK VURDERING ØKONOMISK VURDERING MULIGE ALTERNATIVER TIL BRUG AF SF 6 ALMINDELIGE VINDUER MODERATE KRAV TIL LYDISOLATION Vejtrafikstøj Togstøj MULIGE ALTERNATIVER TIL BRUG AF SF 6. SPECIELLE VINDUER HØJE KRAV TIL LYDISOLATION Vejtrafikstøj Togstøj 67 5 KONKLUSION 69 6 REFERENCER 71 Bilag A Måleresultater fra første forsøgsserie 73 Bilag B Måleresultater fra anden forsøgsserie. Vindue af træ. 91 Bilag C Måleresultater fra anden forsøgsserie. Vindue af aluminium

5 Forord I forbindelse med ønsket om at styrke udviklingen og afsætningen af renere produkter, herunder udvikling af alternativer til de kraftige drivhusgasser, er der under Miljøstyrelsens Udviklingsordning under Program for renere produkter mv. igangsat projektet Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer. Projektrapporten redegør for den gennemførte analyse og test af alternativer til brug af SF 6 i lydisolerende termoruder. Projektet er udført af DELTA Akustik & Vibration i samarbejde med Teknologisk Institut, Byggekomponenter. Peter B. Vestergaard fra Teknologisk Institut, Byggekomponenter i Århus har gennemført den indledende kortlægning og derudover medvirket ved analyse og vurdering af alternativer. Dan Brøsted Pedersen, Henrik S. Olesen og Erik Miranda, DELTA Akustik & Vibration i Århus, har udført målingerne af lydisolation i projektets to forsøgsserier. Rapporten er udarbejdet af Dan Hoffmeyer, DELTA Akustik & Vibration i Lyngby. Til projektet har der været knyttet en følgegruppe, hvis deltagere alle har bidraget til projektets gennemførelse. Følgegruppen bestod af: Frank Jensen, Miljøstyrelsen, Kemikaliekontoret Erik Aggerholm, Rationel Vinduer A/S udpeget af Vinduesproducenternes SamarbejdsOrganisation: VSO Carl Axel Lorentzen, Pilkington Danmark A/S udpeget af Glasindustrien: GS Birgit Rasmussen, VELUX A/S Følgende leverandører af ruder og vinduer har velvilligt stillet prøveemner mv. til rådighed for projektet: SCANGLAS A/S: Pilkington Danmark A/S: GK GLAS A/S: Arcotec: VELTERM A/S: Rationel Vinduer A/S: H S Hansens Fabrikker A/S: Ruder Ruder Ruder TPS rude Gaspåfyldning Vinduer af træ Vinduer af aluminium 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusion Rapporten omhandler projektet Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer under Miljøstyrelsens Udviklingsordning under Program for renere produkter mv. SF 6 er en kraftig drivhusgas, som på sigt er uønsket. Langt det største forbrug i Danmark er til lydisolerende vinduer. Projektet skal anvise alternative løsninger til anvendelse af SF 6 i lydisolerende vinduer med samme lydisolerende effekt. Rapporten beskriver indledningsvis projektets baggrund og giver en kort introduktion til opbygning af ruder og vinduer samt måling og vurdering af lydisolation. Projektets første del omfatter fastlæggelse af målene for udvikling af alternativer til brug af SF 6 i lydisolerende vinduer. På baggrund af en vurdering af dagens forbrug af SF 6, en analyse af problemstilling, omfang og behov og projektets første forsøgsserie opsummeres målene for udvikling af alternativer. Der skelnes her mellem almindelige vinduer med moderate krav til lydisolation og specielle vinduer med høje krav til lydisolation samt mellem lydisolation mod vejtrafikstøj i byområder og lydisolation mod støj fra tog med høj hastighed. Den anden del af projektet omfatter analyse og test af alternativer til brug af SF 6 i lydisolerende vinduer. Resultaterne viser, at flere af de ved analysen udvalgte mulige ændringer af rudetyper opfylder den opstillede målsætning for lydisolationen. De mest omfattende ændringer er dem, der indgår for at opfylde kravene til lydisolation mod togstøj for specielle vinduer med høje lydkrav. Endelig opsummeres en række eksempler på mulige alternativer til brug af SF 6 sammen med en overordnet bygge- og energiteknisk samt økonomisk vurdering af de udvalgte rudetyper. Rapporten konkluderer på baggrund af den gennemførte analyse og afprøvning af udvalgte, realistiske løsninger for relevante vindues- og rudetyper, at det med forholdsvis enkle tekniske midler er muligt at substituere anvendelsen af SF 6 i lydisolerende vinduer gennem ændringer af rudeopbygningen. 7

8 8

9 Summary and Conclusion This report presents the results of the project "Substitution of SF 6 in soundinsulating windows under the development programme of the Danish Environmental Protection Agency "Programme on Cleaner Products". SF 6 is a potent greenhouse gas, which is non-desirable. By far the largest consumption of SF 6 in Denmark is for sound-insulating windows. It is the aim of this project to identify alternative solutions to the use of SF 6 in sound-insulating windows, with the same sound-insulating effect. By way of introduction, the report describes the background of the project and gives a short introduction to the construction of glazing and windows, as well as measurement and rating of the sound insulation. The first part of the project includes determination of the aims for development of alternatives to the use of SF 6 in sound-insulating windows. On the basis of an overview of the present consumption of SF 6, an analysis of the problem, extent, and needs are summarised. The first test series of the project, and the aims for development of alternatives are also summarised. There is a distinction here between ordinary windows with moderate requirements for sound insulation and special windows with high requirements for sound insulation. There is also a distinction between sound insulation against road traffic noise in residential areas and sound insulation against noise from normal trains at high speed. The second part of the project includes analyses and tests of alternatives to the use of SF 6 in sound-insulating windows. The results indicate that several of the possible changes in glazing type selected fulfil the aims for sound insulation. The most comprehensive changes are those which are included to fulfil the requirements on sound insulation against noise from trains and for special windows with high requirements. Finally, a number of examples of possible alternatives to the use of SF 6 are summarised, together with a general building, energy and financial evaluation of the glazing types selected. On the background of the analyses and testing of selected realistic solutions for relevant window and glazing types, it is concluded that, with relatively simple technical means, it is possible to substitute the use of SF 6 in soundinsulating windows through changes in the glazing construction. 9

10 1

11 1 Baggrund 1.1 SF 6 som gasfyldning i lydisolerende termoruder SF 6 (svovlhexafluorid) er en tung gas, der bl.a. alene eller i kombination med andre gasarter anvendes som gasfyldning i lydisolerende termoruder. Fyldning med en gas, der er tungere end luft, bevirker, at visse termorudetyper får en ikke uvæsentlig forøgelse af lydisolationen i mellemfrekvensområdet. Forøgelsen af lydisolationen kan tilskrives, at lydhastigheden i den tunge gas er væsentligt lavere end i atmosfærisk luft. SF 6 benyttes udelukkende med det formål at forøge lydisolationen. En uddybende beskrivelse af 2-lags termoruders lydisolation, herunder indflydelse af gasfyldning i termoruders hulrum, findes i Lydteknisk Instituts rapport om optimering af lydisolation for 2-lags termoruder [1], der også henviser til en række yderligere referencer om emnet. SF 6 er en kraftig drivhusgas, der indtil for nylig ikke har været at finde i naturen. SF 6 er således et kunstigt fremstillet stof, der antager gasform ved normale temperaturer og atmosfæretryk. SF 6 er medtaget på de Forenede Nationers klimakonventions Kyoto protokols liste over drivhusgasser, som landene er forpligtet til at reducere brugen af, samt på Miljøstyrelsens liste over 1 stoffer, som er uønskede på sigt. Det fremgår af den af Teknologisk Institut Energi for Miljøstyrelsen udarbejdede slutrapport om erstatning af kraftige drivhusgasser [2] tillige, at glasindustrien med et 1997-forbrug ifølge Miljøstyrelsens oplysninger på 7,2 tons SF 6 var langt det største forbrugsområde i Danmark. Rapporten anbefalede på denne baggrund igangsætning af det nu afsluttede projekt om substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer. I forbindelse med ønsket om at substituere denne drivhusgas med andre løsninger blev udvikling og information om alternative rudetyper til lydisolerende vinduer anset for nødvendigt. De alternative rudetyper skulle honorere de samme krav til lydisolation, som opfyldes med SF 6 -gasfyldning. Udvikling og test skulle tage udgangspunkt i den aktuelle anvendelse af SF 6 i termoruder, dvs. i hvilke rudetyper, i hvilke vindueskonstruktioner og for hvilke typer af udendørs støj der anvendes SF 6 -fyldning. Typen af trafikstøjkilde ansås for vigtig, idet DELTA vurderede, at der i en del tilfælde med almindelig vejtrafikstøj ikke blev opnået den store effekt ved at benytte SF 6 -fyldning i termoruder, mens der i andre tilfælde, som f.eks. ved lydisolering mod tog- og flystøj, kunne fås en ikke ubetydelig reduktion af støjen. Vurderingen byggede bl.a. på de i Lydteknisk Instituts rapport om optimering af vinduers lydisolation [3] anførte måleresultater for ruder med og uden SF 6 - fyldning monteret i forskellige vindueskonstruktioner. 11

12 Substitutionen af SF 6 vurderedes at kunne ske enten i form af alternative gasfyldninger eller hvilket umiddelbart ansås for mere sandsynligt ved at der blev ændret på andre parametre ved termoruders opbygning. 1.2 Projektets formål og afgrænsning SF 6 er en kraftig drivhusgas, som på sigt er uønsket. Langt det største forbrug i Danmark er til lydisolerende vinduer. Projektets formål er at udvikle samt formidle viden om alternative rudekonstruktioner, hvor der uden brug af SF 6 kan opnås samme lydisolerende effekt. Den foreliggende rapport omhandler lydisolerende vinduer med termoruder. Der er taget udgangspunkt i 2-lags termoruder, og hovedvægten i løsningerne er ligeledes lagt på 2-lags termoruder. Projektet omfatter ikke koblede vinduer, vinduer med forsatsrammer mv. 1.3 Vinduers opbygning og lydisolerende egenskaber Som en del af projektets baggrund gives i det følgende kombineret med forklaringer af rapportens terminologi en kort introduktion til den baggrundsviden om f.eks. opbygning af ruder og vinduer samt måling og vurdering af lydisolation, som der ikke er redegjort nærmere for i rapporten. Supplerende oplysninger kan f.eks. findes i [1] og [3] Ruder og vinduer Et vindue eller en vindueskonstruktion omfatter flere delkomponenter, herunder ruden (glaskonstruktionen), karmen og rammen, tætningslister samt beslag. Ved et lydisolerende vindue forstås en vindueskonstruktion, hvor det ved valg af delkomponenterne, herunder specielt ruden, er tilstræbt at opnå en væsentligt højere lydisolation for det samlede vindue end det, der fås for et vindue, hvor der ikke stilles krav til lydisolationen. Med SF 6 i lydisolerende vinduer menes, at der i den i vinduet anvendte termorudes hulrum er påfyldt gasarten SF 6. En 2-lags termorude består af to lag glas adskilt af et forseglet hulrum, se også Lydteknisk Institut Rapport nr. 113 [1]. Normalt samles og forsegles de to glaslag med en dobbelt forsegling af butylmasse mellem afstandsprofil af metal (oftest aluminium eller galvaniseret stål) og glasset og polysulfid eller polyurethan som slutforsegling. Hulrummet mellem glassene kan påfyldes forskellige gasarter som f.eks. SF 6 eller Argon. Ét eller begge rudens glaslag kan være udført som et laminat, dvs. af to lag glas, der er lamineret sammen med et lamineringsmateriale. Der skelnes her 12

13 mellem støbelaminater og folielaminater. Folielaminater anvendes primært til laminering af sikkerhedshensyn, her benævnt almindelig sikkerhedsfolie, men omfatter også folier med specielt gode lydmæssige egenskaber. Disse benævnes i det følgende lydfolier. Det laminerede glas anbringes normalt ved rudens indvendige side af hensyn til at sikre optimale lydisolerende egenskaber også ved lave udendørs temperaturer. Ved angivelse af en termorudes opbygning (rudetype) benyttes følgende terminologi (mål i mm): glastykkelse-hulrum-glastykkelse f.eks for en termorude med to 4 mm glas adskilt af et 12 mm hulrum. Ved beskrivelse af støbelaminater angives tykkelserne af de to lag glas og lamineringsmaterialet: glas/lamineringsmateriale/glas f.eks. 4/1.5/4 for et ca. 9 mm støbelaminat af to 4 mm glas omkring ca. 1,5 mm lamineringssmateriale. For folielaminater angives derimod tykkelserne af de to lag glas efterfulgt af et punktum og antallet af folielag. Hvert folielag er normalt ca.,38 mm tykt. I projektets rudetyper kan der dels være tale om et almindeligt sikkerhedslaminat af PVB, dels om specielle lydlaminater. Hvis det sidstnævnte er tilfældet, er dette anført i forbindelse med rudebeskrivelsen: (sg) betyder her lydlaminat fra glasfabrikanten SCANGLAS (Saint-Gobain), mens (pi) betyder lydlaminat fra glasfabrikanten Pilkington: glasglas.antal folielag f.eks om to 4 mm glas med et enkelt lag almindeligt sikkerhedsfolie imellem eller 44.2 (pi) om to 4 mm glas med to lag lydfolie fra Pilkington imellem. Der er i projektet anvendt hulrumsfyldninger af atmosfærisk luft eller rene gasarter som Argon eller SF 6, men ikke kombinationer/blandinger. Ved SF 6 - fyldning forstås således, at der tilnærmelsesvist er 1% SF 6 i rudens hulrum. Argon er p.t. af hensyn til varmeisolering den foretrukne hulrumsfyldning, og det er derfor valgt, at ruder med Argon i projektet optræder uden yderligere angivelse af gasart. For øvrige gasarter, incl. atmosfærisk luft, angives hulrumsfyldningen i tekst efter rudebetegnelsen. De til projektet leverede eller påfyldte ruders gasfyldninger har ikke konsekvent kunnet kontrolleres inden for projektets rammer. Ved en almindelig termolydrude forstås her en termorude, hvor lydisolationen er opnået ved enkle foranstaltninger som asymmetri med hensyn til glastykkelserne samt evt. påfyldning af SF 6. Som eksempel på en almindelig termolydrude kan nævnes SF Lydisolation måling og vurdering Vinduers eller ruders lydisolation måles som reduktionstal pr. 1/3 oktav. Målingerne udføres normalt som laboratoriemålinger, jf. standarden DS/EN ISO 13

14 1-3 [4], men det er også muligt at eftervise et vindues eller en facades lydisolation ved en kontrolmåling i byggeriet. De målte reduktionstal pr. 1/3 oktav præsenteres ofte grafisk som funktion af frekvensen. Herudover findes der en række enkelttalsværdier, der beskriver lydisolationen ved et enkelt tal. Den mest anvendte enkelttalsværdi for laboratoriemålinger er R w -værdien (for feltmålinger benyttes R w ), der beregnes ved sammenligning af kurven med en referencekurve, jf. standarden DS/EN ISO [5]. Til R W -værdien er der knyttet de spektrale korrektionsled C og C tr. Summen af R w og C tr benævnes ofte R A,tr (trafikstøjreduktionstallet). Med R A,tr kan man på en simpel måde beregne forskellen mellem det A-vægtede støjniveau ude og inde for et såkaldt generaliseret vejtrafikstøjspektrum (bytrafik mv.). Det forudsættes, at lydtransmission sker gennem vinduet. R A,tr tager i meget højere grad end R w -værdien højde for lydisolationen i den lave del af frekvensområdet. Efter samme principper er også enkelttalsværdien, R A,tr,s,A5 defineret. Denne størrelse beregnes for et støjspektrum svarende til normal jernbanetrafik ved høje hastigheder, som er beskrevet i Nordtest Metode NT_ACOU 61 [6].R A,tr,s,A5 -værdien er i modsætning til R A,tr -værdien for vejtrafikstøj primært bestemt af størrelsen af reduktionstallene i mellemfrekvensområdet. Det skal bemærkes, at hverken reduktionstallet pr. 1/3 oktav eller de beskrevne enkelttalsværdier er direkte mål for forskellen mellem støjniveauet ude og inde. Ud over de benyttede mål for lydisolationen bestemmes niveaudifferensen af vinduernes areal samt andre parametre. Alle enkelttalsværdier i rapporten er beregnet for frekvensområdet 1 Hz til 31 Hz. Værdierne er kun defineret som hele tal i db, men angives i denne rapport supplerende med én decimal (f.eks. R A,tr 35 / 34,8 db) af hensyn til sammenligning af måleresultaterne, der ofte kun udviser meget små forskelle i enkelttalsværdierne. Ved sammenligning af værdier i hele tal og i decimaltal fremgår det, at R w -værdien altid afrundes nedad, mens de øvrige værdier afrundes normalt. Vedrørende termoruders og vinduers reduktionstalskurvers forløb henvises til [1] og [3]. Her skal blot nævnes nogle få forhold af betydning for vurderingen af projektets måleresultater. Reduktionstalskurver for termoruder eller vinduer med termoruder vil stort set altid have to tydelige dyk. Det ene forekommer i den lave del af frekvensområdet og kan tilskrives grundresonansfrekvensen for rudeopbygningen, mens det andet forekommer i den høje del af frekvensområdet og skyldes koincidenseffekter for rudens glaslag (sammenfald af udbredelseshastighed i luft og glaslag). Effekten af at fylde rudens hulrum med SF 6 vil ofte være en forøgelse af reduktionstallet i området mellem disse to dyk. Herudover kan der i visse tilfælde være en tendens til, at resonansdykket forværres af SF 6 -fyldningen. 14

15 2 Mål for udvikling af alternativer til brug af SF 6 i lydisolerende vinduer 2.1 Vurdering af dagens brug af SF 6 Som en del af projektet har Peter B. Vestergaard, Teknologisk Institut, Byggekomponenter, foretaget en indledende kortlægning af anvendelsen af ruder med SF 6 -fyldning i Danmark. Formålet var at afklare, i hvilket omfang der var anvendt SF 6 i gasfyldte termoruder i 1999, hvilke rude- og vinduestyper det var aktuelt for, samt hvilke typer af støjkilder og krav til lydisolation de skulle anvendes til. Undersøgelsen blev gennemført ved telefonisk kontakt til alle danske termorudeproducenter med mærkningsret i henhold til DS Af disse ca. producenter angav seks virksomheder at have fabrikeret ruder med SF 6 i Kun fire virksomheder kunne dog finde tilstrækkelige oplysninger til at deltage i kortlægningen med hensyn til rudetyper mv Brug af SF 6 Generelt viser den indledende kortlægning et faldende forbrug af SF 6. Mange termorudeproducenter har således givet udtryk for at have fravalgt SF 6 med begrundelser som: Fokusering på U-værdier (SF 6 forringer varmeisoleringen ved de oftest anvendte glasafstande) Pris Politik Mediemæssig opmærksomhed Kommende forbud Teknologisk Institut vurderer, at SF 6 -forbruget til lydisolerende ruder i 1999 hos de 6 producenter, jf. ovenfor, var af størrelsesordenen 2 tons Rude- og vinduestyper Undersøgelsen viste, at der, når der blev anvendt SF 6, var tale om enten meget specielle rudetyper med forventning om en særdeles høj lydisolation (R w over db) eller almindelige termolydruder med mere moderate lydisolerende egenskaber (R w omkring 35 db). Stort set alle de leverede ruder var til kontorbyggerier, og mange var til store faste vinduespartier i aluminium. 15

16 I Tabel 2.1 i Afsnit nedenfor angives de aktuelle rude- og vinduestyper for de ved den indledende kortlægning fundne større vinduesprojekter, hvor der er anvendt SF 6 -fyldning Typer af støjkilder og krav til vinduer Som det fremgår af Tabel 2.1 har fire af de fundne projekter med SF 6 været til byggerier, der var udsat for togstøj, mens resten fordeler sig mellem vejtrafikstøj, lufthavnsstøj og virksomhedsstøj. De anførte lydisolationsværdier antages at være de krav, der er stillet i forbindelse med projektet. Hvorvidt de anvendte vinduer har kunnet opfylde disse krav, er ikke nøjere dokumenteret eller vurderet. Det fremgår, at der i de fem projekter, hvor der findes værdier, er angivet lydisolationsværdier R w mellem 39 db og 47 db. Støjkilde Lydisolation R w Rudeopbygning Rudemål [mm] Togstøj 44 4/1/ SF Maskinstøj (produktion) Ej oplyst 4/.5/ SF Togstøj Ej oplyst 8--4 SF 6 1 Trafikstøj /2/4 SF 6 Store ruder Togstøj 45 4/2/ SF 6 Store ruder Lufthavnsstøj 42 4/1/ SF 6 Store ruder Togstøj SF Elementtype/ materiale Oplukkelig / Træ Faste partier / Aluminium Faste partier / Aluminium Faste partier / Aluminium Faste partier / Aluminium Faste partier / Aluminium Faste partier / Aluminium Tabel 2.1 Gennemførte vinduesprojekter med SF 6 i Resultater fra den indledende kortlægning udført af Teknologisk Institut. 2.2 Analyse af problemstilling, omfang og behov Resultaterne af den indledende kortlægning viste, at der til trods for en faldende tendens stadig i 1999 var et ikke ubetydeligt forbrug af SF 6 i lydisolerende termoruder. Ved en total afskaffelse af anvendelsen af SF 6 er viden om alternative rudetyper, der kan opfylde de samme krav til lydisolation som de mest relevante rudetyper med SF 6 -fyldning, derfor nødvendig. En del af problemstillingen er, at der ved valg af lydisolerende ruder og vinduer ofte alene fokuseres på R w -værdien som parameter for den lydisolerende evne over for trafikstøj. Dette vil normalt favorisere anvendelsen af ruder med SF 6, selv om der i en del tilfælde med almindelig vejtrafikstøj ikke fås den store 16

17 effekt på hverken rudens eller det samlede vindues lydisolation mod vejstøj af at benytte SF 6 -fyldning. Det er således ikke R w -værdien alene, men lydisolationen for den aktuelle type af udendørs støj, f.eks. R A,tr eller R A,tr,s,A5, der bør bruges ved vurdering af vinduers lydisolation. se Afsnit Yderligere skal det fremhæves, at det ikke er rudens lydisolation alene, men det samlede vindues, der skal fokuseres på. Det er derfor nødvendigt konkret at vurdere konstruktionernes lydisolerende egenskaber med hensyn til de udendørs støjtyper. Generelt anses de væsentligste behov for lydisolerende vinduer at være i forbindelse med vejtrafikstøj. Herudover er lydisolationen mod togstøj væsentlig at medtage, hvad også overvægten af vinduesprojekter med togstøj i kortlægningen af SF 6 -forbruget viste. Yderligere kan det også forventes, at SF 6 har større indflydelse i forbindelse med togstøj. Grunden hertil er, at SF 6 ofte vil forøge reduktionstallet i mellemfrekvensområdet, der er bestemmende for lydisolationen mod togstøj. Det er således med hensyn til målene for udvikling af alternativer valgt at benytte to typer af udendørs trafikstøjspektra, nemlig vejtrafikstøj og togstøj, mens der ikke er medtaget andre støjtyper, f.eks. flystøj. Der henvises til Afsnit vedrørende definitionen af de to spektra, der primært dækker henholdsvis vejtrafik i byområder og jernbanetrafik ved høje hastigheder og i øvrigt forventes at udgøre to yderpunkter med hensyn til indflydelsen af SF 6. Oplysningerne i forbindelse med kortlægningen peger i retning af, at behovet for alternative rudekonstruktioner ud over almindelige termolydruder med moderate lydisolerende egenskaber (R w omkring 35 db) også omfatter mere specielle rudetyper med forventning om en ekstra høj lydisolation (R w over db). De almindelige termolydruder er typisk en let asymmetrisk konstruktion, hvor det ene glas er et 4 mm glas, mens det andet er et 6-8 mm glas, evt. et folielaminat. Hulrumsdybden er ofte omkring 16 mm. De mere specielle termorudetyper har ét eller to laminater, større samlede glastykkelser og evt. et større hulrum. Med hensyn til vinduestyper er det også med udgangspunkt i kortlægningen muligt at foretage en opdeling i to hovedtyper, dels oplukkelige standard vinduer i normale vinduesformater, dels faste vinduespartier i store formater. De førstnævnte kan optræde i mange former for byggeri, herunder også i boligbyggeri, mens de sidstnævnte typisk er at finde inden for kontorbyggeriet. På baggrund af analysen er det besluttet, at der allerede ved den første forsøgsserie fokuseres på: Nogle typiske, danske vindueskonstruktioner Nogle overordnede rudetyper, hvor der i 1999 var et SF 6 -forbrug Vurdering af lydisolation med hensyn til både vejtrafikstøj og togstøj 17

18 2.3 Første forsøgsserie effekt af brug af SF 6 Formålet med denne forsøgsserie er for nogle få udvalgte konstruktioner at vise forskellen mellem lydisolationen med og uden anvendelse af SF 6. På denne baggrund vil de lydmæssigt begrundede mål for udviklingen af alternativer til brugen af SF 6 i lydisolerende termoruder kunne opstilles. Udvælgelsen af konstruktionerne er foretaget på baggrund af kortlægningen og analysen i relation til anvendelsen af SF 6 i lydisolerende vinduer, jf. Afsnit 2.1 og 2.2. De valgte rude- og vinduestyper fremgår af Afsnit 2.3.1, og måleprogrammet er gengivet i Afsnit Det fremgår heraf, at der er gennemført målinger på ruder alene og på hele vindueskonstruktioner. De førstnævnte målinger er udført for at finde effekten af SF 6 på ruden alene, idet det meget ofte er lydisolationsværdier for ruder, der fokuseres på, til trods for at ruder stort set altid indbygges i et vindue, og at kravet til lydisolation normalt gælder det samlede vindue. Målingerne af lydisolation for hele vindueskonstruktioner med de samme rudetyper er derimod forsøgsseriens væsentligste bidrag til at vise den reelle effekt af SF 6 -fyldningen i rudernes hulrum Rude- og vinduestyper Det er valgt at lade den første forsøgsserie omfatte tre rudetyper. Disse er alle målt som ruder alene, monteret i laboratoriet i henhold til DS/EN ISO 1 3 [4]. Herudover er de to af rudetyperne målt i et oplukkeligt vindue af træ og en rudetype målt i et fast vindue af aluminium. Alle målinger er gennemført med henholdsvis atmosfærisk luft og SF 6. Rudetyperne og til vinduet af træ er begge at betragte som almindelige termolydruder og kan som sådan forefindes både med og uden SF 6. Den ene rudetype består af et 6 mm og et 4 mm glas, mens den anden har et 6 mm glas og et folielaminat (sikkerhedslaminat) med to 4 mm glas. Tykkelsen på ca. 26 mm tillader montage i almindeligt forekommende danske vinduestyper. Disse ruder skal repræsentere rudetyper med R w -værdier på db. Rudetypen 6--4/1.5/4 til vinduet af aluminium er en tykkere rudekonstruktion, der sjældent vil kunne monteres i en almindelig vinduestype, men derimod i specielle vinduessystemer af plast eller metal. Denne rude skal repræsentere rudetyper med R w -værdier over db. Ruden med en samlet tykkelse på ca. 35 mm har et 6 mm glas og et støbelaminat med to 4 mm glas og et hulrum på mm. Vinduet af træ repræsenterer et typisk boligvindue, der dog også forekommer i mange andre danske bygningstyper. Træ anses for at være det mest anvendte materiale til vindueskarme og -rammer i Danmark. Andre muligheder havde f.eks. været vinduer af plast, aluminium eller kombinationer af træ og aluminium. 18

19 Selv om det lydmæssigt ville være at foretrække at anvende karm-/rammeprofiler med to tætningsplaner, blev det besluttet at vælge et vindue med kun et tætningsplan, svarende til et typisk dansk vindue af træ. Vinduer af træ med to tætningsplaner markedsføres stort set ikke i Danmark. Det valgte udadgående topstyrede vindue har karm og ramme af fyrretræ. Fugen mellem karm og ramme er udformet med et enkelt anslag forsynet med tætningsliste. Rammen har en omløbende beslagnot. Ruder isættes med glastætningsbånd i den 18 mm høje glasfals. Glaslisterne er i fyrretræ, bundglaslisten dog i aluminium. Glasfalsen tillader montering af 26 mm tykke termoruder. Et snit i vindueskonstruktionen af træ er vist i Figur 2.1. Det valgte vindue er en standardvare af høj kvalitet, men har ikke optimal tætning i relation til lydisolation. For at illustrere virkningen af et lydmæssigt bedre tætnet vindue er der derfor gennemført målinger med supplerende tætning af fugen mellem karm og ramme og bundglaslisten på vinduet af træ. Tætningen er foretaget ved påsætning af tape over alle fuger indvendigt og udvendigt. 19

20 Figur 2.1 Snit i karm/ramme i vindue af træ (side og bund).

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

Lydmæssig optimering af Russervinduer. Miljøprojekt nr. 1417, 2012

Lydmæssig optimering af Russervinduer. Miljøprojekt nr. 1417, 2012 Lydmæssig optimering af Russervinduer Miljøprojekt nr. 1417, 2012 Titel: Lydmæssig optimering af Russervinduer Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk Redaktion: Lars Sommer Søndergaard

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø.

Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø. Rapport Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Ø. Udført for Miljøstyrelsen TC-100518 Sagsnr.: A581085-05 Side 1 of

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

Russervinduer. Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1.

Russervinduer. Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. Russervinduer Spørgeskemaundersøgelse og lydmålinger af Russervinduer monteret i Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1, 1. sal, København Miljøprojekt nr. 1609, 2014 Titel: Russervinduer Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

U LT R A L O W E N E R G Y

U LT R A L O W E N E R G Y U LT R A L O W E N E R G Y WINDOWS R VINDUER FRA ULSTED Nye Low Energy Windows ra ScandiWood A/S Windows Ulsted Low Energy Windows har skabt nye muligheder or arkitekter til at designe passivhuse. Den

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1 Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 2 Fast vindue 26 VELFAC 2 Topstyret vindue 2 VELFAC 220 Hjørnevindue VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

Optimering af termoruders montering i vinduer Slutrapport omfattende fase 1 og fase 2 - J.nr. 75661/00-0020

Optimering af termoruders montering i vinduer Slutrapport omfattende fase 1 og fase 2 - J.nr. 75661/00-0020 Optimering af termoruders montering i vinduer Slutrapport omfattende fase 1 og fase 2 - J.nr. 75661/00-0020 Udført for: Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Att.: Sergio G. Fox Udført af: Civilingeniør

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme 1. 2. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme Friskluftindtag øverst i den indvendigt gående ramme I overramme-stykket udfræses et friskluftindtag dim.: (l) (216+79) mm x (b) 12 mm iht. den

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

Teknisk forståelse af termografiske

Teknisk forståelse af termografiske Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Termografiske billeder kan, hvis de anvendes rigtigt, være gode som indikatorer for fejl Stol

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Ordrenr. 0301/514472 Side 1 af 8 Bilag 1 Initialer. KlasifikationafprøveemnetihenholdtilEN13830 4.1, 4.4 og 4.5 og standardernenævntherunder:

Ordrenr. 0301/514472 Side 1 af 8 Bilag 1 Initialer. KlasifikationafprøveemnetihenholdtilEN13830 4.1, 4.4 og 4.5 og standardernenævntherunder: TEST Reg.nr. 2 Eiler Thomsen Alufacader A/S Ivar Lundgaards Vej 2 700 Holstebro Ordrenr. 0301/14472 Side 1 af 8 Bilag 1 Initialer MOJ 0BPrøvningsrapport 123 Prøveemne: Udtagning: Facadeelement opbygget

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement

Databasen SimDB. SimDB - BuildingElement Databasen SimDB Databasen SimDB...1 SimDB - BuildingElement...1 SimDB - BuildingElement, ConstructionLayer...2 Materialelag for WinDoor...3 SimDB - BuildingElement, MaterialAmount...4 SimDB - BuildingMaterial...5

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug

CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug Lamineret sikkerhedsglas iht. EN 14449 CONTRAFLAM 30 Brandbeskyttende sikkerhedsglas til indvendig brug Hærdet glas Opskummende interlayer Forsegling A2-s1, d0 +2/-1 mm Personsikkerhed (EN 12600) 1 (B)

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 1: GRUNDLÆGGENDE ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER BYG DTU U-001 2003 Version 6 31-01-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll

Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v. Jürgen Nickel, Rambøll Hvordan opnås et godt indeklima i lavenergiboliger? Temamøde 28. September Aalborg Universitet Akustik og støj hvordan får vi de gode løsninger? v., Rambøll Hvad er støj Rumakustik og bygningsakustik Krav

Læs mere

2. Betjeningsmetoder

2. Betjeningsmetoder Indholdsfortegnelse 2.1 Manuel betjening... Side 1 2.1.1 Akseldrift... Side 2 2.1.2 Magnetdrift... Side 4 2.2 Elektrisk drift... Side 6 2.3 Oversigt over betjeningsmetoder... Side 7 Betjeningsmetoder 2.1

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende

Læs mere

Case: Kopenhagen Fur

Case: Kopenhagen Fur indoordesign Case: Kopenhagen Fur Case: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme Case: MLA-Gruppen Case: Mærsk Case: Komfo Case: DSB Case: Eitzen Chemicals Case: Endemol Case: Tivoli Case: Københavns Universitet

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort!

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! ...når kvalitet, muligheder og bæredygtighed går op i en større enhed. Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! Facade-foldedøre Foldedøre til udestuer & vinterhaver Foldedøre til café, restaurant,

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere

VELFAC Classic En moderne FortoLkning AF kitfalsvinduet

VELFAC Classic En moderne FortoLkning AF kitfalsvinduet VELFAC Classic En moderne fortolkning af kitfalsvinduet Et energivindue til udskiftning af kitfalsvinduer VELFAC Classic er et nyt vinduessystem i træ/alu specielt til vinduesudskiftninger i ældre etagebyggeri.

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer Udvikling af VELFAC fra 1985 til i dag VELFAC, 2-lags rude (udgået 8) Konstruktion: træ/aluminium Rude: 4-16-4 Uw-værdi: 1,6 (2,9 i 1985) Energiklasse D, Eref: -40 Randzonetemperatur: 7,2º Markedsført

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1 VIKING vinduer & døre A/S - et stærkt produkt! Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 2 Gode grunde til at vælge VIKING vinduer & døre A/S Høj

Læs mere

INCADO er specialist i skræddersyede indretningsløsninger

INCADO er specialist i skræddersyede indretningsløsninger Wall Decor by INCADO INCADO er specialist i skræddersyede indretningsløsninger efter dit behov. TRYK Vi trykker kundens billedmateriale, logo, foto, mm. Logo sættes på vore egne designs, som f.eks på landkort.

Læs mere

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Profile Pro Lofttrapper tra - den sikre adgang til loftrummet PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Model Termo Robust og brugervenlig lofttrappe i træ, består af 3 led, og er nem at åbne og

Læs mere

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Alux gennemtænkt design til mindste detalje Alux fremstilles på egen fabrik i Danmark af én af landets

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Vrøgum Træ / Aluminiums Vinduer & Døre

Vrøgum Træ / Aluminiums Vinduer & Døre Vrøgum Træ / Aluminiums Vinduer & Døre Udviklet for naturen fra naturen Vi vil alle helst leve sundt og behageligt, men desværre kan vi ikke forvente, at jordens ressourcer varer evigt. Derfor er det i

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

vindue indadgående lodret snit overkarm indadgående termoglas vandret snit sidekarm

vindue indadgående lodret snit overkarm indadgående termoglas vandret snit sidekarm A. A standardtegninger : I, 1991): indadgående vandret t sidekarm I) vindue indadgående vandret snit sidekarm indadgående vandret snit vindue indadgående vandret snit sidekarm vindue indadgående lodret

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Modul 2: Vinduer og solafskærmning

Modul 2: Vinduer og solafskærmning Modul 2: Indholdsfortegnelse Hvorfor har vi vinduer?...2 Forklaring på komponenter i vinduer...2 Uværdier Definition og eksempler...3 Oversigt med U-værdier for ruder...4 Sollys og solenergi...5 Sammensat

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere