Lektion 6: Protreptik: værdibaseret coaching

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektion 6: Protreptik: værdibaseret coaching"

Transkript

1 Lektion 6: Protreptik: værdibaseret coaching Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20.august 15:30-17:45

2 Litteratur og tematikker Emne: Protreptik værdibaseret coaching Litteratur Kirkeby, Hede, & Mejlhede, Protreptik. Filosofisk coaching i ledelse Søltoft, Kierkegaard som coach Willig, Coaching er skabt til tennis - ikke til selvet Tematikker Protreptik: at vende sig mod det væsentlige Intimteknologier: Narrativ og systemisk coaching Protreptikkens fundament og metode Dialogpraksisser

3 Nephew: Igen & igen & Mon I har tabt os bag en vogn fra USA

4 Coachingens mål er succes ikke livet selv! Coachingens opgave er at hjælpe med at opbygge motivationen og med at lægge en plan for, hvordan man kommer sikkert i mål og får mest ud af sig selv og livet. P.Søltoft 2008,s.3 Coaching er således en resultatorienteret proces, der handler om at hjælpe andre med at finde ud af, hvad de vil, hvad der forhindre dem i at opnå det på en ærlig, effektiv og sjov måde Sophie Manning i Søltoft s.4 Når man læser Kierkegaard virker det ikke helt så enkelt som når man læser Sofia Manning Pia Søltoft 2008, s.10.

5 Temaer i kritikken af coachingfænomenet Det fører til udmattelse, fordi feltet (selvet) er grænseløst Det producerer en skadelig selvovervågning fordi det er forankret i en idealforestilling om mennesket frem for en realforestilling. Selvet er ikke en entitet på samme måde som en færdighed, en evne, et mål ect. Individet over-ansvarliggøres. Det bliver til en intimteknologi, der fører til endnu mere stress (K.M.Bovbjerg) Underdeterminisering fører paradoksalt nok til overdeterminiserng (Susanne Ekmann) Genstandsgørelse af selvet. Endimentionalitet. Målrationalitet.

6 Coaching og positiv psykologi kritiseres for et ulideligt positivt blik på tilværelsen coachen ser heller ikke efter ubalancer i sindet P.Sølftoft

7 Kritik af coaching tema: kritik af det udviklingsoptimistiske menneskesyn Måske fører træningen [coaching] slet ikke til en styrkelse, men til en udmattelse af selvet? Rasmus Willig, Politiken 4.apr

8 Coachingfænomenet skal dog have den indrømmelse, at: Vi er i alt for høj grad styret af vores vaner og andre begrænsende forestillinger om os selv. Vi er alt for reaktive og for lidt proaktive Vi lever med alt for små indflydelsescirkler Se: Steven Coveys bog: Syv gode vaner. Vi er som elefanten, der har været bundet som unge og derfor som fuldvoksen at den ikke kan komme fri af pælen.

9 Kierkegaard om vanens magt: Vanens magt skal brydes, men ikke som Covey forestillede sig: ved at etablere gode vaner. Jf. Søren Kierkgaard Vane betegner derfor altid noget Ufrit. Men ligesom man ikke kan det Gode uden Frihed, saaledes kan man heller ei blive deri uden Frihed, og derfor kan man med Hensyn til det Gode aldrig tale om Vane. (SKS, EE2, 3,27).

10 Den arianske strid En strid om et udviklingsoptimistisk menneskesyn En strid fra oldkirken imellem Biskop Athanasius ( ) og Arios. En dogmatisk strid om kristologien og dermed også en strid om menneskesyn: et udviklingsoptimistisk (Arios) vs. et paradokserkendende (Ahtanasius). Holmquist & Nørrgaards kirkehistorie bind 1. s. 159ff.

11 "Kampen mod Arios' kristologi og skildringen af Antonios' levevej bort fra verden og ud i ørknen var begge motiveret af en stærk overbevisning om, at mennesket ikke formår at være sin egen frelser. Kun den, der ikke støder imod sine egne grænser, kan falde for illusionen om sin egen guddommelighed. Alle, som har set ind i sig selv, og netop set oprigtigt og realistisk, ved, at redningen må komme fra nogen, som er af en helt anden art. [...] Arianerne var påvirkede af den gamle romerske udviklingsoptimisme og lod den blande ind i teologien. Hensigterne var rosværdige, man ville gerne tro godt om mennesket. Det var en kristne humanisme, som var fornuftig og sympatisk i manges øren, men som manglede kraft til at gøre mennesket mere menneskeligt. Da Arios erklærede Jesus for at være en skabt gudesøn, mente han, at han stod vagt om Guds ophøjethed. Han indså ikke, at han berøvede mennesket sin Gud og overlod mennesket til sin egen kraft og stræben. [...] Med sin udødelige maksime - 'Gud blev menneske, for at mennesket skulle guddommeliggøres' - generobrer han [Athanasios] troen på en Gud, som ikke bare er højt hævet over alt skabt, men som i sin kærlighed også er kommet mennesket så nær, at dets liv kan blive ét med hans liv. Guds menneskebliven er nøglen til menneskers guddommeliggørelse." (Halldorf, Det fædrende ophav, Forlaget Aros 2002 s.78).

12 En aktuel version af den gamle strid? Op igennem 1990 erne og 00 erne har vi skabt en kultur, der alene har opfordret mennesket til at definere sig selv ved sine ambitioner, drømme og fantasier. En kultur, der reproducerer folks manglende evne til nøgternt at vurdere egne evner ved at anspore dem til konsekvent at overvurdere dem.

13 Maieutikken, Den sokratiske jordemoderkunst Kierkegaard: al sand hjælpen begynder med en Ydmygelse; hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaa, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og ikke at forstaa hvad den Anden forstaar (SKS, SFV, 16,27)

14 Kierkegaard og Sokrates Kierkegaard sætter Sokrates meget højt Men Sokrates mangler noget: Sokrates besad ikke selv sandheden. Og derfor kunne han kun virke negativt igangsættende på sine elever. Han efterlod dem tomme og desorienterede, fordi han ikke havde nogen fylde at skænke af. Sokrates var derfor ikke i stand til at guide eleven i den rigtige retning. Sokrates hæver et selvbedrag, men sætter intet i stedet. Kierkegaard vil også gerne selvbedraget til livs, men går en lidt anden vej eller rettere; han påstår, at han ved noget om vores selv: han ved, at vi ikke vil vedkende os det, og siger, at det er det, han vil gøre os opmærksomme på. P.Søltoft. S.6

15 En samtaleform, der: Stiller spørgsmål, men giver ikke svar Forløser, men føder ikke noget Kradser i et evt. selvbedrag, men sætter ikke noget i stedet.

16 Et spor fra Augustin tema: at kende både målet (Kiekregaard) og vejen (Sokrates) Senantikkens største teolog Augustin har reflekteret over en dobbelthed i den eksistentielle livsopgave. Det handler både om at kende målet og vejen. I sine bekendelser sondrer han mellem dem, der kender vejen, men ikke målet, og dem, der kender målet, men ikke vejen. Augustin skriver Når jeg først var faldet til ro med din Bibel, og mine sår havde lukket sig under dine helbredende fingre, skulle jeg kunne se tydeligt, hvilken forskel der er på selvhævdelse og bekendelse, mellem dem (platonikerne), der kan se, hvor rejsen går hen, men ikke hvor vejen går, og så selve vejen, der fører til det salige fædreland. (Augustin, Bekendelser 7,20). For Augustin er idéen, at platonikerne af alle kender det højeste Gode, Gud og deri adskiller de sig fra andre filosoffer. Men vejen til det største gode kender de ikke, for de kender ikke Kristus (Augustinus, 2002, s. 8,8;8,10;9,19). > Kierkegaard om inderlighedens betydning: hellere bede i sandhed til en afgud, end i usandhed til den sande Gud. (SKS AE 7,184)

17 Kierkegaard som coach? Pia Søltoft Om (mis)brugen af Søren Kierkegaard i coachingkulturen Med Kierkegaards eksistenstænkning tilbydes et mere solidt fundament til coaching-kulturen, og måske endda nye redskaber Kierkegaard er mere end en sokratisk fødselshjælper Tilbyder et mere paradoksalt og modsætningsfyldt menneskebillede Det ekstraordinære er indlejret i det ordinære det er ikke, som i den overfladiske coaching-litteratur, et fravær af det ordinære

18 Protreptik Mere normativ tilgang til coahcing En dyb kyndighed omkring sin egen handlekraft > et beredskab til at tage stilling på forhånd > en form for menneskelig robusthed Gør det muligt at handle på en sags vegne og ikke kun for bundlinjens skyld. En metode for de klassiske kardinaldyder: godhed, retfærdighed, sandhed og skønhed

19 Protreptikkens kernerolle: Hjælp til at finde tiltro til sig selv! (I kontrast til fx hvad Pia Søltoft skriver om den systemiske spørgeteori i coaching: Disse spørgsmål får så lidt efter lidt den, der spørges, til at blive mere og mere i tvivl, give sig mere og mere, slå sig i tøjret, for slutteligt ganske at opgive den overbevisning, han oprindeligt havde men helt uden at få en ny i stedet for. (Søltoft,s.5)

20 At handle ud fra det inderste i en selv Hvis man skal leve et vellykket liv, da må man leve ud fra det inderste og dybeste i sig selv. Karen Blixen Fra værktøjer og metoder til indsigt (fra how to why): Når de basale værdier er erfaret og forankret i hjertets grund, bliver handling simpel, handlekraft selvfølgelig, og begivenheden behersket med let hånd. Protreptik s.17. Nietzsche: Når først man har sit hvorfor med livet på plads, forliger man sig næsten med ethvert hvordan.

21 12 grunde til protreptik (1-6) 1 Eksisterende intimteknologier er ineffektive og uafklarede omkring deres forhold til magt og individuel frihed 2 Behov for en mere refleksiv, kyndig og myndig ledelsesrefleksion 3 Behov for at opbygge ny organisationskultur baseret på nye former for loyalitet og solidaritet 4 Der skal være mulighed for at drage omsorg for sig selv 5 Et nyt fundament for personlig udvikling (fra udvikling til fremkaldelse) 6 WLB og problematikker vedr. Det psykiske arbejdsmiljø

22 12 grunde til protreptik (7-12) 7 Nye koncepter for livslang læring 8 Modvirke skueværdier, buzz, overfladisk legitimering og branding 9 Tage CSR alvorligt / virksomhedens sociale ansvar 10 Det skal give mening at tage ansvar 11 For at bevare kontakten med menneskers basale værdi i professionelle miljøer 12 Behov for et nyt praktisk ideal for balance mellem pligt og rettighed et nyt koncept for frihed

23 Protreptikkens tre faser Fase 1 1. Vilkårlig begyndelse i stedet for kontrakt 2. Refleksiv energi i stedet for status 3. Erkendelse i stedet for optimering af kompetencer 4. Almene begreber i stedet for konkrete udformninger 5. Selvopfattelse i stedet for skjulte ressourcer

24 Protreptikkens tre faser Fase 2 1. Anerkendelse af refleksionsevne i stedet for evaluering 2. Refleksion over begreberne vision, mission og værdier 3. Værdidilemmaer i stedet for harmoni

25 Protreptikkens tre faser Fase 3 1. Konsekvenser af den nye menneskelige indsigt 2. At reflektere kritisk over organisationen og ledelsen 3. At samtænke værdier og nye ideer 4. At anerkende medarbejderens værdier og gøre rede for egne NB: Grundlæggende handler protreptik om at filosofere og dermed reflektere på et højt plan og hermed løbende gøre op med metoder, forestillinger og stereotypier. s.188

26 Kirkebys tre protreptiske metakapaciteter for ledere: 1. At gøre sig sit eget værdigrundlag klart gennem refleksiv besindelse på det normative, dvs. På de kollektive og individuelle kriterier for det gode liv 2. At lære sig at lære af sin egen erfaring og af historien generelt (inkl. Andres erfaringer) 3. At udvikle evnen til at lade sig godt råde og i sidste instans af sig selv! (Michael Højlund Larsen)

27 Fra negativ til positiv frihed menneskets frihed forstås som frihed til frem for frihed fra. Det er en positiv frihed (Berlin, 2008 [1969]), der binder mennesket til andet og mere end sig selv og et frihedsbegreb, der tydeligt adskiller sig fra modernitetens individualiserede opfattelse af frihed som selvbestemmelse (Holm & Pedersen, 2006, s. 128). Det selvledelsesbegreb, der udvikles her, må således ikke forveksles med selvstændighed. Det er et normativt selvledelsesbegreb, men i stedet for, at det normative kommer fra ledelsesrationalet (eller fra selvaktualiseringsbehovet), må det komme fra et ubetinget livsanliggende, der kan transcendere såvel det kommercielle værdiskabelseskrav som det senmoderne emancipationskrav (Rösing, 2007).

28 Max Schelers værdihierarki Tysk filosof Scheler skelner mellem 4 hierarkiske niveauer i værdier: 1. Sanselige værdier: behagelig ubehagelig 2. Vitale værdier: ædel gemen 3. Åndelige værdier: ret uret, skøn hæslig, sand falsk 4. Det hellige felt: sakral profan Protreptik, s.184.

29 Arbejde, frembringelse og handling Hannah Arendt skelner i sit hovedværk "Menneskets vilkår" imellem tre forskellige former for menneskelig aktivitet: ARBEJDE (Labor), FREMBRINGELSE (Work) og HANDLING (Action). 29

30 ARBEJDE (labor) er en aktivitet, der har en cirkulær struktur. Det er det daglige slid og hverdagens og årets rutiner. Arbejde er en cyklus med en bestemt rytme, og som er uden begyndelse eller afslutning. The cyclical nature of LABOR FREMBRINGELSE (work) defineres som skabelse eller produktion. Det er en aktivitet, der har en fremadrettet bevægelse (ligesom en pil) med en klar begyndelse og afslutning. FREMBRINGELSE hører hjemme i årsag-virknings logikken og følger en instrumental rationalitet. The arrow nature of WORK HANDLING (action) er defineret som dialog med andre mennesker om emner, der har betydning for os. Det er en aktivitet, der har karakter af kommunikation, netværk og interaktion. HANDLING har en begyndelse, men ingen ende. HANDLING er den del af den menneskelige aktivitet, der handler om værdier og meningsskabelse. 30 The intertwined nature of ACTION Kilde: Labor, Work and Action Thomas Engelmann, 2012

31 Ledelse og dialogkultur En dialog består i at stille spørgsmål, at lytte, at være åben over for andre mennesker og at tænke sammen med dem. I en dialog må man suspendere sine domme, sætte sig selv i en andens sted og kunne håndtere usikkerhed. citat fra MHL, Filosofi i ledelse, s.31

32 Hvordan står det til med vores dialogkultur? Dialogen er et frirum, det giver mulighed for at filosofere. En god dialogkultur giver et nysgerrigt, undrende og lærende samvær Dialog er levende ord (jf. Grundtvig) Noget nyt kan blive til! NB: I forhold til mange andre lande har vi i den skandinaviske ledelsesmodel en høj grad af dialog, medinddragelse, medindflydelse, tillid, lav magtdistance mv.

Forord: Litteratur og tematikker Emne: Den menneskelige leder 27-11-2013. Kun den, der standser op, er på vej. Lektion 4: Den menneskelige leder

Forord: Litteratur og tematikker Emne: Den menneskelige leder 27-11-2013. Kun den, der standser op, er på vej. Lektion 4: Den menneskelige leder Lektion 4: Den menneskelige leder Diplom i Ledelse modul 2. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Litteratur og tematikker Emne: Den menneskelige leder Litteratur Kirstine Andersen, Kierkegaard

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009)

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) den 09-03-2012 kl. 10:07 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Forfatternes overordnede ambition med bogen er at udfolde en systemisk forståelse af coaching på

Læs mere

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 NLP Master i Ledelse og Kommunikation Life- log Businesscoach fra Manning Inspire Businesscoach fra Leadership Company Coaching og foredrag kan bestilles via

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Tillidsskabende ledelse

Tillidsskabende ledelse Bent Jakobsen Tillidsskabende ledelse Lohses Forlag i samarbejde med Zalto A/S Indhold Forord 7 Indledning 9 Del 1: Ledelse 1 Den nødvendige ledelse 31 Del 2: Lederen ledelse begynder hos lederen 2.1 Kend

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING den 09-03-2012 kl. 10:11 Søren Moldrup side 1 af 15 sider INTRODUKTION Begrebet narrativ defineres som en fortælling

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Artikel i Psykologi nr. 2 2013 om uddannelsen Coaching i Organisationer - CoachingManagement

Artikel i Psykologi nr. 2 2013 om uddannelsen Coaching i Organisationer - CoachingManagement Artikel i Psykologi nr. 2 2013 om uddannelsen Coaching i Organisationer - CoachingManagement Se mere om uddannelsen på www.orsted.dk og www.orsted.dk/coachingmanagement Vi har også et hold for ledige med

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Skrevet af Nick Gottenborg Bruun og Per Thomsen maj 2012 ved hjælp fra mange

Læs mere

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse 24. november 2008 PAPER Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Erfaringsbaseret paper til konferencen: Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Thomas

Læs mere