b.qxl: /03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b j h

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h"

Transkript

1 b.qxl: /03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b j h k j i 13

2 b.qxl: /03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670 Låsby Tel Fax DK S N FIN

3 26/03/09 12:40 Side 3 User Guide b.qxl: DK S N FIN Premier Indicator Gate Avantgarde Indicator Gate

4 b.qxl: /03/09 12:40 Side 2 DK VIGTIGT: OPBEVARES TIL SENERE BRUG Læs denne instruktion grundigt, før de monterer produktet. Forkert montering kan resultere i skader på produktet eller i værste fald barnet. Kontrollér gitteret omhyggeligt ved udpakningen. Brug ikke gitteret, hvis det er beskadiget eller der mangler dele. Premier passer til åbninger fra cm. Dette sikkerhedsgitter er fremstillet af metal. Avantgarde passer til åbninger fra cm. Dette sikkerhedsgitter er fremstillet af træ og metal. Forlængere kan endvidere købes separat til brug i følgende åbninger: Åbningens bredde Antal Premier forlængere * cm 1 * cm ,5 cm 3 99,5-106,5 cm 4 106,5-113,5 cm 5 113,5-120 cm 6 Åbningens bredde Antal Avantgarde * cm 1 * cm ,5 cm 3 97,5-104,5 cm 4 2 Indledning Produktinformation forlængere Vigtige bemærkninger ADVARSEL: Forkert montering eller indstilling af dette sikkerhedsgitter kan være farligt. Brug ikke sikkerhedsgitteret hvis dele af gitteret er beskadiget eller mangler. Sikkerhedsgitteret må ikke monteres foran vinduer. Stop med at bruge gitteret hvis barnet er i stand til at klatre over det. A og B ADVARSEL: Hvis sikkerhedsgitteret ikke placeres korrekt i forhold til trappen, kan det udgøre en risiko for barnets sikkerhed. Vær opmærksom på følgende: - Hvis sikkerhedsgitteret anvendes øverst på en trappe for at forhindre, at barnet falder ned ad trappen, må det ikke placeres på trin neden for trappens øverste trin. Gitteret er beregnet til børn fra 6 måneder og op til 24 måneder. Denne retningslinie skal dog ses i forhold til barnets egen udvikling, idet børns evner og færdigheder udvikles forskelligt. Når gitteret er monteret i henhold til vejledningen - dvs. mellem to rene, fedtfri, stabile og ensartede overflader overholder det flg. standard: EN 1930: ,5-111,5 cm 5 111,5-118 cm 6 * Inkluderet ved nogle modeller. Sikkerhed: Hvis gitteret monteres med 2 eller flere forlængere på samme side skal vægbeslag altid anvendes. Gitteret skal monteres i en strukturmæssigt ubeskadiget åbning, fri for snavs og fedt. Hvis gitteret sættes op på mursten, gipsvæg eller anden uensartet overflade, kan det vær nødvendigt at montere en ensartet overflade som f.eks. et høvlet bræt på væggen. Tryk altid knappen ind, mens håndtaget løftes. Alle spindler har en deformation på gevindet for at undgå usikker indstilling. Rørforingerne til spindlerne har ikke noget indvendigt gevind. Spindlerne behøver ikke blive skruet ud, de skal blot trækkes ud af rørforingerne. Opbevar denne vejledning og skruenøglen til senere justeringer. - Hvis sikkerhedsgitteret anvendes nederst på en trappe for at forhindre, at barnet kravler op ad trappen, skal det placeres på trappens nederste trin. Hvis gitteret er beskadiget, eller der har været uheld i forbindelse med gitteret, må det ikke tages i brug igen. Gitteret skal altid placeres direkte på gulvet/trappen. Bemærk, at dette produkt ikke nødvendigvis forhindrer, at der sker uheld. Barnet bør altid være under opsyn. Når gitteret er monteret, bør man læse vejledningen igen og kontrollere, at det er monteret korrekt og sikkert. Legetøj må ikke hænges på eller bindes fast til nogen del af gitteret. Lad aldrig børn svinge på gitteret. Kravl aldrig over gitteret, åbn altid lågen. Vigt Mo

5 b.qxl: /03/09 12:40 Side 3 Vigtige bemærkninger Hold altid gitteret lukket og låst. Af sikkerhedsmæssige hensyn kontrollér regelmæssigt beslagene samt de øvrige dele.juster om nødvendigt i henhold til denne vejledning. Kontrollér med mellemrum, at låse-anordningerne kan bevæges uhindret. Brug kun originale Baby Dan reservedele til gitteret. Montering Det er vigtigt først at vide, hvordan åbnings- /lukkemekanismen fungerer. 1. Åbning af lågen Tryk på knappen og løft samtidig håndtaget løft lågesektionen og åbn lågen. 2. Lukning af lågen Luk lågesektionen og tryk håndtaget ned. Bemærk: Når gitteret er monteret, og lågesektionen er lukket, skal man sikre, at låseanordningen hviler oven på bundrammen (se tegning 2a.), og at trykknappen er sprunget ud igen. 3. Montering uden forlænger Indsæt rørforingerne (c) og spindlerne (b). 4. Centrer gitteret midt i åbningen og direkte på gulvet/trappen, således at afstandene X og Y er lige store og højst 62 mm. Løft håndtaget op i lodret stilling (se tegning 1). Undlad at løfte i gitteret. 5. Træk de nederste spindler ud mod væggen /karmen og spænd møtrikkerne på begge spindler til i hånden. Juster møtrikkerne i henhold til punkt Træk de øverste spindler ud mod fastgørelsesfladen i begge sider af gitteret. Spænd derefter møtrikken i hængselsiden (6a), indtil låseanordningen hviler over bundrammen (6b). Luk nu håndtaget ned og spænd spindlen til i håndtagsiden (6c). Juster møtrikkerne i henhold til punkt VIGTIGT: I gitterets "håndtagside" sidder en top-indikator og en bund-indikator. Indikatorernes funktion er at vise, om gitteret kan opnå det korrekte tryk i den pågældende åbning. Begge indikatorer har 2 niveauer. Et rødt niveau og et gult niveau. 7a. Gitteret kan kun bruges uden vægbeslag, når både det røde og og det gule niveau i indikatoren er forsvundet. 7b. Hvis man, ved opspænding, kan få det røde niveau til at forsvinde, må gitteret benyttes med vægbeslag i den pågældende åbning. 7c. Hvis det røde i indikatoren stadig er synlig, når gitteret er monteret, må gitteret ikke benyttes i denne åbning, da det betyder, at åbningen ikke kan modstå det minimumstryk, der kræves til en sikker montering. 8a+8b+8c Montering med vægbeslag Placer vægbeslagene mellem spindlerne og væggen/dørkarmen. Afmærk deres placering. Fjern gitteret. Skru væg beslagne fast i henhold til afmærkningerne. Bemærk: De medfølgende skruer er kun beregnet til montering i træ. Hvis de skal monteres i et andet materiale, skal der anvendes korrekte skruer og rawlplugs (diameter = 4 mm). Nu kan gitteret monteres i henhold til punkt Montering af forlænger Sæt forlængertremmen, top- og bundstykker sammen. 10. Sæt forlængerrørene direkte ind i gitteret (ikke i rørforingerne). Skub den monterede forlænger uden på rørene. Monter spindlerne direkte i forlængerrørene. Monter gitteret i henhold til punkt 3-6. Bemærk: Afstanden mellem den første forlængertremme og væggen må ikke overstige 61 mm. Rengøring Ingen af gitterets dele kræver smøring. Rengør gitteret med varmt sæbevand eller en fugtig klud. Undlad at bruge opløsningsmidler, kemikalier, skurepulver eller skarpt værktøj til rengøring af gitteret. 3

6 b.qxl: /03/09 12:40 Side 4 S VIKTIGT. SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Vi ber dig läsa igenom dessa instruktioner noggrant. Annars riskerar du att grinden, eller i värsta fall ditt barn, skadas. När du packar upp grinden ska du kontrollera alla delar noga. Använd inte grinden om det finns delar som är trasiga eller om det saknas delar. Premier passar till öppningar från cm. Denna säkerhetsgrind är tillverkad av metall. Avantgarde passar till öppningar från cm. Denna säkerhetsgrind är tillverkad av trä och metall. Förlängare kan dessutom köpas separat för att användas i följande öppningar: Öppningens bredd Antal förlängare Premier * cm 1 * cm ,5 cm 3 99,5-106,5 cm 4 106,5-113,5 cm 5 113,5-120 cm 6 Öppningens bredd Antal förlängare Avantgarde * cm 1 * cm ,5 cm 3 97,5-104,5 cm 4 VARNING: Felaktig montering eller inställning av detta säkerhetsgaller kan vara farligt. Använd inte säkerhetsgallret om delar av gallret är skadade eller saknas. Säkerhetsgallret får inte monteras över ett fönster. Använd inte gallret om barnet kan klättra över det. A och B VARNING: Grindens placering i förhållande till trappan kan utgöra en olycklig risk för ditt barns säkerhet. Var vänlig observera följande: - Om grinden används överst i en trappa för att hindra barnet från att ramla nerför trappan får den inte placeras på något trappsteg som befinner sig längre ner än det översta. 4 Introduktion Produktinformation Viktig information Grinden är avsedd för barn från 6 till 24 månader. Eftersom alla barn utvecklar sina motoriska färdigheter vid olika åldrar bör dessa åldersangivelser anpassas efter just ditt barns utveckling. När grinden är monterad i enlighet med instruktionen mellan två rena och stabila ytor uppfyller den kraven enligt: EN 1930: ,5-111,5 cm 5 111,5-118 cm 6 * Ingår i vissa modeller. Säkerhet: Om grinen ska monteras med 2 eller fler förlängningar på samma sida skall alltid väggbrickorna användas. Grinden måste monteras i en öppning som är fri från skador, smuts och olja. Om grinden monteras på tegelsten, gipsvägg eller annan yta som inte är enhetlig kan det vara nödvändigt att montera en jämn yta, t.ex. en hyvlad bräda, på väggen. Tryck alltid ner knappen när handtaget lyfts. Alla spindlar har en typ av deformation på gängan för att undvika justering som inte är säker. Spindlarnas plasthöljen har ingen invändig gänga. Man behöver inte skruva upp spindlarna utan bara dra ut dem ur höljena. Spara instruktionerna och skruvnyckeln för framtida bruk. - Om grinden används längst ned i en trappa för att hindra barnet från att klättra upp i trappan måste den placeras på det lägsta trappsteget. Om grinden skadas eller om det sker en olycka i samband med grinden får denna inte användas igen. Placera alltid grinden direkt på golvet/trappan. Vänligen observera att den här produkten inte automatiskt förhindrar olyckor. Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn. När grinden har installerats ska du läsa instruktionerna igen och kontrollera att grinden är korrekt monterad och säker. Häng eller bind inte fast leksaker vid någon del av grinden. Låt aldrig dina barn gunga på grinden. Vikt Mo

7 b.qxl: /03/09 12:40 Side 5 Viktig information Låt aldrig äldre barn klättra över grinden då detta kan utgöra en risk. Öppna alltid grinden. Se alltid till att grinden är stängd och låst. Kontrollera då och då att utrustningen är säker och att grindens delar är i gott skick. Justera om nödvändigt enligt dessa instruktioner. Kontrollera då och då att låsmekanismerna kan röra sig fritt. Använd endast originalreservdelar från Baby Dan till den här produkten. Montering 1. VIKTIGT Det är viktigt att först och främst känna till funktionerna hos öppnings-/stängningsmekanismerna. Öppna grinden Tryck ned knappen och lyft samtidigt upp handtaget. Lyft upp grindsektionen och sväng den utåt för att öppna den. 2. Stäng grinden Stäng grinden och tryck ner handtaget. Observera: När grinden har installerats och stängts måste man se till att platshållaren vilar på den undre ramen (se bild 2a.) och att tryckknappen har hoppat ut igen. 3. Montering utan förlängning För in höljena (c) och spindlarna (b). 4. Placera grinden mitt i dörröppningen och direkt på golvet/trappan så att avstånden A och B är lika långa och inte överstiger 62 mm. Öppna handtaget till höjt läge (se bild 1). Lyft inte upp grinden. 5. Dra ut de undre spindlarna mot monteringsytan och dra med handkraft åt muttrarna på båda spindlarna. Spänn muttrarna enligt punkt Dra ut de övre spindlarna på båda sidorna om grinden mot monteringsytan. Spänn därefter muttern på gångjärnssidan (6a) tills platshållaren vilar över den undre ramen (6b). Stäng sedan handtaget och spänn spindeln på den sida där handtaget befinner sig (6c). Spänn muttrarna enligt punkt VIKTIGT: På grindens ände (handtagssidan) sitter en indikator längst upp och en längst ner. Dessa indikatorer visar om grinden kan monteras med korrekt tryck i den aktuella öppningen. Bägge indikatorer har två nivåer. En röd nivå och en gult nivå. 7a. Grinden kan bara användas utan väggbrickor om bägge indikatorer (röd nivå och gult nivå) inte syns. 7b Om den röda nivåindikatorn inte syns när grinden monteras kan den användas med väggbrickor i just denna öppning. 7c. Om den röda indikatorn fortfarande syns när grinden har monterats får grinden inte användas i den aktuella öppningen eftersom den inte kan motstå det lägsta tryck som krävs för säker installation. 8+8a+8b Montering med väggbrickor Placera väggbrickorna mellan spindlarna och väggen/dörröppningen. Markera deras läge. Ta bort grinden. Skruva fast väggbrickorna enligt markeringarna. Observera: De medföljande skruvarna är endast avsedda för montering i trä. Vid montering i annat material ska man använda därför avsedda skruvar och pluggar (diameter = 4 mm). Nu kan du installera grinden enligt punkt Montering av förlängning Koppla ihop stången och förlängningshöljena. 10. Sätt förlängningsrören direkt in i grinden (inte i höljena). Skjut den monterade förlängningen över rören. Montera spindlarna direkt i förlängningsrören. Montera grinden enligt punkt 3-6. Observera: Avståndet mellan den första förlängningsstången och väggen får inte överstiga 61 mm. Underhåll Ingen del av grinden kräver smörjning. Rengör grinden med varmt tvålvatten eller en fuktig trasa. Använd aldrig lösningsmedel, kemikalier, skur pulver eller skarpa föremål när grinden rengörs. 5

8 b.qxl: /03/09 12:40 Side 6 N VIKTIG. OPPBEVARES FOR FREMTIDIG BRUK Sett av noen få minutter til å lese denne bruksanvisningen nøye. Feil montering kan forårsake skader på grinden eller i verste fall barnet. Kontroller alle delene av grinden når du pakker den ut av emballasjen. Ikke bruk grinden hvis noen av delene er ødelagt eller mangler. Premier passer til åpninger fra cm. Denne sikkerhetsgrinden er fremstilt av metall. Avantgarde passer til åbninger fra cm. Denne sikkerhetsgrinden er fremstilt av tre og metall. Forlengere kan dessuten kjøpes separat til bruk i følgende åpninger: Åpningens bredde Antall forlengere Premier: * cm 1 * cm ,5 cm 3 99,5-106,5 cm 4 106,5-113,5 cm 5 113,5-120 cm 6 Åpningens bredde Antall forlengere Avantgarde: * cm 1 * cm ,5 cm 3 97,5-104,5 cm 4 ADVARSEL: Feil montering eller innstilling av denne sikkerhetsgrinden kan være farlig. Ikke bruk sikkerhetsgrinden hvis deler av grinden er skadet eller mangler. Sikkerhetsgrinden må ikke monteres foran vinduer. Slutt å bruke grinden hvis barnet klarer å klatre over den. A og B ADVARSEL: Hvordan grinden plasseres i forhold til trappen kan påvirke barnets sikkerhet negativt. Vær oppmerksom på følgende: - Hvis grinden brukes øverst i trappen for å unngå at barnet faller ned trappene, må den ikke plasseres 6 Innledning Produktinformasjon Viktige merknader Grinden er beregnet på barn mellom 6 og 24 måneder. Fordi barn utvikler ferdigheter ved forskjellige alderstrinn, bør disse aldersgrensene tilpasses barnets eget utviklingstrinn. Når grinden er montert mellom to bygningsmessig faste og solide flater, i overensstemmelse med anvisningene, oppfyller den følgende standard: EN 1930: ,5-111,5 cm 5 111,5-118 cm 6 * Følger med til enkelte modeller. Sikkerhet: Hvis gitteret er satt opp med 2 eller flere forlengere på den ene siden av gitret, må den aldri brukes uten veggbeslag. Grinden må monteres i en bygningsmessig fast åpning som er fri for skitt og fett. Hvis grinden monteres på murvegg, gipsvegg eller annen ujevn overflate, kan det være nødvendig å feste for eksempel en høvlet plate på veggen for å få jevnt underlag. Trykk alltid på knappen når du løfter håndtaket. Alle spindlene har en deformering i gjengene for å hindre uforsvarlig justering. Plasthylsene til spindlene har ikke innvendige gjenger. Spindlene trenger ikke skrus løs det er bare å trekke dem ut av hylsene. Oppbevar bruksanvisningen og skrunøkkelen for fremtidig bruk. på noen av trappetrinnene under gulvnivå øverst. - Hvis grinden brukes nederst i trappen for å unngå at barnet går opp trappen, må den plasseres på det nederste trinnet. Hvis grinden har vært utsatt for en ulykke, må den ikke brukes mer. Plasser alltid grinden direkte på gulvet /i trappen. Vær oppmerksom på at dette produktet ikke nødvendigvis hindrer at det skjer ulykker. Gå aldri fra barnet uten tilsyn. Når grinden er montert, må du lese bruksanvisningen på nytt for å kontrollere at den er riktig montert og sikret. Vikt Mo

9 b.qxl: /03/09 12:40 Side 7 Viktige merknader Ikke heng eller bind fast leker på grinden. La aldri barna få bruke grinden som huske. La ikke eldre barn få lov til å klatre over grinden, da dette kan være farlig. Åpne alltid grinden først. Grinden skal alltid stå i lukket og låst stilling. Montering 1. VIKTIG Først er det viktig å gjøre seg kjent med hvordan åpne- og lukkemekanismen fungerer. Slik åpner du grinden Trykk på knappen og løft håndtaket samtidig sving grinden til siden for å åpne den. 2. Slik lukker du grinden Lukk grinden og trykk håndtaket ned. Merk: Når grinden er montert og lukket, må du passe på at posisjonsindikatoren hviler over bunnrammen (se fig. 2a.) og at trykknappen har sprunget ut igjen. 3. Montering uten forlenger Sett inn hylsene (c) og spindlene (b). 4. Plasser grinden midt i åpningen og rett på gulvet/i trappen slik at avstandene A og B er like og ikke større enn 62 mm. Løft håndtaket til åpen stilling (se fig. 1). Ikke løft grinden. 5. Trekk ut de nederste spindlene, mot festeflaten og dra mutrene på begge spindlene til for hånd. Juster mutrene i henhold til punkt Trekk ut de øverste spindlene på begge sider av grinden, mot festeflaten. Dra deretter til mutteren på hengselsiden (6a) inntil posisjonsindikatoren hviler over bunnrammen (6b). Lukk håndtaket og stram spindelen på håndtak-siden (6c). Juster mutrene i henhold til punkt VIKTIG: På "håndtaksiden" av grinden sitter det en indikator oppe og en indikator nede. Indikatorenes funksjon er å vise om grinden oppnår riktig trykk i den aktuelle åpningen. Kontroller regelmessig at festene sitter som de skal, og at de ulike delene er i god stand. Juster om nødvendig, i henhold til denne bruksanvisningen. Kontroller regelmessig at låseinnretningene beveger seg fritt. Bruk bare originale Baby Dan reservedeler til dette produktet. Begge indikatorene har 2 nivåer. Et rødt nivå og et gult nivå. 7a. Grinden kan bare brukes uten veggbeslag hvis både rødt nivå og gult nivå i indikatoren er forsvunnet. 7b. Hvis det røde nivået forsvinner ved montering, kan gitteret brukes med veggbeslag i den aktuelle åpningen. 7c. Hvis det røde i indikatoren fortsatt er synlig når grinden er montert, kan grinden ikke brukes i denne åpningen. Det betyr nemlig at åpningen ikke tåler minstetrykket som kreves for en forsvarlig montering. 8+8a+8b Montering med veggkopper Plasser veggkoppene mellom spindlene og veggen/dørkarmen. Merk av hvor veggkoppene skal sitte. Fjern grinden. Skru inn veggkoppene i overensstemmelse med merkene. Merk:: skruene som følger med er bare beregnet på tre. Hvis veggkoppene skal festes til et annet materiale, må du bruke riktig type skruer og plugger (diameter = 4 mm). Du er nå klar til å montere grinden i henhold til punkt Montering av forlenger Kople sammen stangen og forlengerhusene. 10. Sett forlengerrørene rett inn i grinden (ikke i husene). Skyv den monterte forlengeren over rørene. Monter spindlene direkte inn i forlengerrørene. Monter grinden i henhold til punkt 3-6. Merk: Avstanden mellom den første forlengerstangen og veggen må ikke være større enn 61 mm. Vedlikehold Ingen deler av grinden trenger smøring. Rengjør grinden med varmt såpevann eller en fuktig klut. Bruk aldri løsningsmidler, kjemikalier, skurepulver eller skarpe redskaper når du rengjør grinden. 7

10 b.qxl: /03/09 12:40 Side 8 FIN TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ ASENNUSOHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. Lue ohjeet huolellisesti läpi, ennen kuin asennat tuotteen. Virheellinen asennus saattaa vahingoittaa tuotetta tai ikävimmässä tapauksessa lasta. Premier sopii seuraavanlaisiin aukkoihin: cm. Turvaportin valmistusmateriaali on metalli. Avantgarde sopii seuraavanlaisiin aukkoihin: cm. Turvaportin valmistusmateriaali on puu ja metalli. Irrallisia jatko-osia voi ostaa seuraavanlaisissa aukoissa käytettäväksi: Aukon leveys Jatko-osien Premier: lukumäärä * cm 1 * cm ,5 cm 3 99,5-106,5 cm 4 106,5-113,5 cm 5 113,5-120 cm 6 Aukon leveys Jatko-osien Avantgarde: lukumäärä * cm 1 * cm ,5 cm 3 VAROITUS: Jos turvaportti on koottu tai asennettu väärin, se voi aiheuttaa vaaratekijän. Älä käytä turvaporttia, jos se on vaurioitunut tai siitä puuttuu osia. Turvaporttia ei saa asentaa ikkunan eteen. Älä käytä turvaporttia, kun lapsi osaa kiivetä sen yli. A ja B VAROITUS: Jos turvaporttia ei asenneta oikein portaisiin nähden, se ei täytä tehtäväänsä eikä suojaa lapsesi turvallisuutta. 8 Yleistä Tuotetiedot Tärkeitä huomautuksia Tarkista tuotetta pakkauksesta purkaessasi, että tuote ei ole vahingoittunut. Älä käytä tuotetta, mikäli osia puuttuu tai on rikkoontunut. Portti on tarkoitettu 6 24 kuukauden ikäisille lapsille. Tätä ohjeistusta voi soveltaa lapsen kehityksen mukaan, koska lasten kyvyt ja valmiudet kehittyvät eri tahtiin. Kun tuote on koottu asennusohjeiden mukaisesti kahden kiinteärakenteisen pinnan väliin, se täyttää seuraavat standardit: EN 1930: ,5-104,5 cm 4 104,5-111,5 cm 5 111,5-118 cm 6 * Joissakin malleissa. Turvallisuus: Mikäli turvaportti asennetaan kahden tai useamman jatkopalan avulla, on seinäkiinnikkeitä käytettävä aina. Portti tulee sijoittaa kahden puhtaan ja kiinteärakenteisen pinnan väliin. Jos portti asennetaan tiiliseinään, kipsilevyseinään tai vastaavaan epätasaiseen pintaan, seinään on hyvä kiinnittää tasainen puurima portin asennusalustaksi. Paina aina painiketta, kun nostat kädensijaa. Tukiruuveissa on epäsymmetrinen kierre turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Tukiruuvien hylsyjen sisäpinnalla ei ole kierteitä. Tukiruuveja ei tarvitse ruuvata auki, ne vain vedetään ulos hylsyistä. Säilytä asennusohje ja ruuviavain myöhempää käyttöä varten. Huomioi nämä seikat: - Jos turvaporttia käytetään portaiden yläpäässä estämästä lasta putoamasta portaita alas, tulee turvaportti sijoittaa ylimmälle portaalle. - Jos turvaporttia käytetään portaiden alapäässä estämässä lasta kiipeämästä portaita ylös, tulee turvaportti sijoittaa alimmalle portaalle. Jos turvaportin kanssa on tapahtunut onnettomuus, sitä ei saa ottaa uudelleen käyttöön. Aseta portti aina suoraan lattialle tai portaalle. Huomaa, että turvaportti ei välttämättä estä onnettomuuksia. Älä jätä lasta ilman valvontaa. Tär Ase

11 b.qxl: /03/09 12:40 Side 9 Tärkeitä huomautuksia Kun olet asentanut turvaportin, lue asennusohjeet kertaalleen ja tarkista, että asennus on tehty oikein ja turvallisesti. Älä ripusta tai kiinnitä leikkikaluja turvaporttiin. Älä anna lasten roikkua portissa. Älä anna vanhempien lasten kiivetä portin yli, vaan avaa portti aina. Pidä portti aina suljettuna ja lukittuna. Tarkista turvallisuussyistä säännöllisesti kiinnikkeet ja muut osat. Säädä tai kiristä tarpeen mukaan asennusohjeiden mukaisesti. Tarkista säännöllisesti, että lukkomekanismi liikkuu esteittä. Käytä vain alkuperäisiä Baby Dan - varaosia. Asennus 1. TÄRKEÄÄ Perehdy aluksi portin avaamiseen ja sulkemiseen. Portin avaaminen Avaa kädensija painamalla lukituspainiketta ja nostamalla kädensijaa samanaikaisesti. Nosta portti-osaa ja avaa portti. 2. Portin sulkeminen Sulje porttiosa ja paina kädensija alas. Huom.: Kun portti on asennettu paikoilleen ja porttiosa on suljettu, varmista, että tukipala on alaosan päällä (katso kuva 2a), ja että lukituspainike on ponnahtanut takaisin ulos. 3. Asennus ilman lisäosia Aseta hylsyt (c) ja tukiruuvit (b) paikoilleen. 4. Aseta portti keskelle oviaukkoa ja suoraan lattialle tai portaalle siten, että A:n ja B:n väliset etäisyydet ovat samat ja korkeintaan 62 mm. Avaa kädensija yläasentoon (katso kuva 1). Älä nosta porttia. 5. Vedä alatukiruuveja kohti kiinnityspintaa ja kiristä molempien tukiruuvien muttereita käsin. Säädä muttereita kohdan 7 mukaisesti. 6. Vedä ylätukiruuveja kohti kiinnityspintaa. Kiristä ensin saranapuolen mutteria (6a), kunnes tukipala on alaosan päällä (6b). Sulje kädensija ja kiristä kädensijan puoleista tukiruuvia (6c). Säädä muttereita kohdan 7 mukaisesti. 7. TÄRKEÄÄ: Portin ylä- ja alareunassa on kädensijan puolella kiinnikemerkit. Niiden tarkoituksena on kertoa, onko portti tarpeeksi tukevasti kiinni oviaukossa. Molemmissa merkeissä on kaksi osaa (punainen ja keltainen). 7a. Porttia voidaan käyttää ilman seinäkiinnikkeitä ainoastaan silloin, kun molempien merkkien punainen ja keltainen osa ovat poissa näkyvistä. 7b. Jos punainen merkki häviää kiinnitettäessä, portin asennukseen tulee käyttää seinäkiinnikkeitä. 7c. Jos punainen merkki näkyy, portti ei sovellu käytettäväksi kyseisessä oviaukossa, sillä oviaukko ei kestä turvallisen asennuksen edellyttämää minimipainetta a + 8b Asennus seinäkiinnikkeiden avulla Sijoita seinäkiinnikkeet seinätassujen ja oviaukon kehyksen väliin. Merkitse seinäkiinnikkeiden paikat. Poista portti. Ruuvaa seinäkiinnikkeet paikoilleen merkintöjen mukaisesti. Huom.: Turvaportin mukana toimitettavat ruuvit on tarkoitettu puukiinnitykseen. Käytä muiden materiaalien kanssa niihin soveltuvia ruuveja ja proppausvaippoja (Ø 4 mm). Assenna portti kohdan 3-6 mukaisesti. 9. Lisäosan kokoaminen Kiinnitä hylsyt lisäosaputken ylä- ja alapäähän. 10. Yhdistä lisäosaputket suoraan porttiin (ei hylsyihin). Paina koottu lisäosa paikoilleen lisäosaputkeen. Kiinnitä tukiruuvit lisäosaan. Assenna portti kohdan 3-6 mukaisesti. Huom.: Seinän ja portin uloimman osan etäisyys saa olla korkeintaan 61 mm. Hoito Portin osat eivät vaadi rasvausta. Puhdista portti lämpimällä saippuavedellä tai kostealla liinalla. Älä koskaan käytä portin puhdistamiseen liuottimia, kemikaaleja, hankaavia puhdistusaineita tai teräviä esineitä. 9

12 b.qxl: /03/09 12:40 Side 10 10

13 b.qxl: /03/09 12:40 Side 11 p o n m r s q l b x 4 f x 4 i* x 2 c x 4 g x 1 j* x 4 e x 4 h* x 2 k* x 2 * Inkluderet ved nogle modeller * Ingår i vissa modeller * Følger med til enkelte modeller * Joissakin malleissa. 11

14 b.qxl: /03/09 12:40 Side 12 A. B a b c c b 4. b c c b x Max. 62 mm Y Max. 62 mm

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung 474911_a I 06/2012 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS SIRA & SIRA FEDTSTEN/KLEBERSTEIN 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska Driftsvejledning/Bruksanvisning ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska engineering for a better world GEA Mechanical Equipment 2014-07 Ventil

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere