b.qxl: /03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b j h

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h"

Transkript

1 b.qxl: /03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b j h k j i 13

2 b.qxl: /03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670 Låsby Tel Fax DK S N FIN

3 26/03/09 12:40 Side 3 User Guide b.qxl: DK S N FIN Premier Indicator Gate Avantgarde Indicator Gate

4 b.qxl: /03/09 12:40 Side 2 DK VIGTIGT: OPBEVARES TIL SENERE BRUG Læs denne instruktion grundigt, før de monterer produktet. Forkert montering kan resultere i skader på produktet eller i værste fald barnet. Kontrollér gitteret omhyggeligt ved udpakningen. Brug ikke gitteret, hvis det er beskadiget eller der mangler dele. Premier passer til åbninger fra cm. Dette sikkerhedsgitter er fremstillet af metal. Avantgarde passer til åbninger fra cm. Dette sikkerhedsgitter er fremstillet af træ og metal. Forlængere kan endvidere købes separat til brug i følgende åbninger: Åbningens bredde Antal Premier forlængere * cm 1 * cm ,5 cm 3 99,5-106,5 cm 4 106,5-113,5 cm 5 113,5-120 cm 6 Åbningens bredde Antal Avantgarde * cm 1 * cm ,5 cm 3 97,5-104,5 cm 4 2 Indledning Produktinformation forlængere Vigtige bemærkninger ADVARSEL: Forkert montering eller indstilling af dette sikkerhedsgitter kan være farligt. Brug ikke sikkerhedsgitteret hvis dele af gitteret er beskadiget eller mangler. Sikkerhedsgitteret må ikke monteres foran vinduer. Stop med at bruge gitteret hvis barnet er i stand til at klatre over det. A og B ADVARSEL: Hvis sikkerhedsgitteret ikke placeres korrekt i forhold til trappen, kan det udgøre en risiko for barnets sikkerhed. Vær opmærksom på følgende: - Hvis sikkerhedsgitteret anvendes øverst på en trappe for at forhindre, at barnet falder ned ad trappen, må det ikke placeres på trin neden for trappens øverste trin. Gitteret er beregnet til børn fra 6 måneder og op til 24 måneder. Denne retningslinie skal dog ses i forhold til barnets egen udvikling, idet børns evner og færdigheder udvikles forskelligt. Når gitteret er monteret i henhold til vejledningen - dvs. mellem to rene, fedtfri, stabile og ensartede overflader overholder det flg. standard: EN 1930: ,5-111,5 cm 5 111,5-118 cm 6 * Inkluderet ved nogle modeller. Sikkerhed: Hvis gitteret monteres med 2 eller flere forlængere på samme side skal vægbeslag altid anvendes. Gitteret skal monteres i en strukturmæssigt ubeskadiget åbning, fri for snavs og fedt. Hvis gitteret sættes op på mursten, gipsvæg eller anden uensartet overflade, kan det vær nødvendigt at montere en ensartet overflade som f.eks. et høvlet bræt på væggen. Tryk altid knappen ind, mens håndtaget løftes. Alle spindler har en deformation på gevindet for at undgå usikker indstilling. Rørforingerne til spindlerne har ikke noget indvendigt gevind. Spindlerne behøver ikke blive skruet ud, de skal blot trækkes ud af rørforingerne. Opbevar denne vejledning og skruenøglen til senere justeringer. - Hvis sikkerhedsgitteret anvendes nederst på en trappe for at forhindre, at barnet kravler op ad trappen, skal det placeres på trappens nederste trin. Hvis gitteret er beskadiget, eller der har været uheld i forbindelse med gitteret, må det ikke tages i brug igen. Gitteret skal altid placeres direkte på gulvet/trappen. Bemærk, at dette produkt ikke nødvendigvis forhindrer, at der sker uheld. Barnet bør altid være under opsyn. Når gitteret er monteret, bør man læse vejledningen igen og kontrollere, at det er monteret korrekt og sikkert. Legetøj må ikke hænges på eller bindes fast til nogen del af gitteret. Lad aldrig børn svinge på gitteret. Kravl aldrig over gitteret, åbn altid lågen. Vigt Mo

5 b.qxl: /03/09 12:40 Side 3 Vigtige bemærkninger Hold altid gitteret lukket og låst. Af sikkerhedsmæssige hensyn kontrollér regelmæssigt beslagene samt de øvrige dele.juster om nødvendigt i henhold til denne vejledning. Kontrollér med mellemrum, at låse-anordningerne kan bevæges uhindret. Brug kun originale Baby Dan reservedele til gitteret. Montering Det er vigtigt først at vide, hvordan åbnings- /lukkemekanismen fungerer. 1. Åbning af lågen Tryk på knappen og løft samtidig håndtaget løft lågesektionen og åbn lågen. 2. Lukning af lågen Luk lågesektionen og tryk håndtaget ned. Bemærk: Når gitteret er monteret, og lågesektionen er lukket, skal man sikre, at låseanordningen hviler oven på bundrammen (se tegning 2a.), og at trykknappen er sprunget ud igen. 3. Montering uden forlænger Indsæt rørforingerne (c) og spindlerne (b). 4. Centrer gitteret midt i åbningen og direkte på gulvet/trappen, således at afstandene X og Y er lige store og højst 62 mm. Løft håndtaget op i lodret stilling (se tegning 1). Undlad at løfte i gitteret. 5. Træk de nederste spindler ud mod væggen /karmen og spænd møtrikkerne på begge spindler til i hånden. Juster møtrikkerne i henhold til punkt Træk de øverste spindler ud mod fastgørelsesfladen i begge sider af gitteret. Spænd derefter møtrikken i hængselsiden (6a), indtil låseanordningen hviler over bundrammen (6b). Luk nu håndtaget ned og spænd spindlen til i håndtagsiden (6c). Juster møtrikkerne i henhold til punkt VIGTIGT: I gitterets "håndtagside" sidder en top-indikator og en bund-indikator. Indikatorernes funktion er at vise, om gitteret kan opnå det korrekte tryk i den pågældende åbning. Begge indikatorer har 2 niveauer. Et rødt niveau og et gult niveau. 7a. Gitteret kan kun bruges uden vægbeslag, når både det røde og og det gule niveau i indikatoren er forsvundet. 7b. Hvis man, ved opspænding, kan få det røde niveau til at forsvinde, må gitteret benyttes med vægbeslag i den pågældende åbning. 7c. Hvis det røde i indikatoren stadig er synlig, når gitteret er monteret, må gitteret ikke benyttes i denne åbning, da det betyder, at åbningen ikke kan modstå det minimumstryk, der kræves til en sikker montering. 8a+8b+8c Montering med vægbeslag Placer vægbeslagene mellem spindlerne og væggen/dørkarmen. Afmærk deres placering. Fjern gitteret. Skru væg beslagne fast i henhold til afmærkningerne. Bemærk: De medfølgende skruer er kun beregnet til montering i træ. Hvis de skal monteres i et andet materiale, skal der anvendes korrekte skruer og rawlplugs (diameter = 4 mm). Nu kan gitteret monteres i henhold til punkt Montering af forlænger Sæt forlængertremmen, top- og bundstykker sammen. 10. Sæt forlængerrørene direkte ind i gitteret (ikke i rørforingerne). Skub den monterede forlænger uden på rørene. Monter spindlerne direkte i forlængerrørene. Monter gitteret i henhold til punkt 3-6. Bemærk: Afstanden mellem den første forlængertremme og væggen må ikke overstige 61 mm. Rengøring Ingen af gitterets dele kræver smøring. Rengør gitteret med varmt sæbevand eller en fugtig klud. Undlad at bruge opløsningsmidler, kemikalier, skurepulver eller skarpt værktøj til rengøring af gitteret. 3

6 b.qxl: /03/09 12:40 Side 4 S VIKTIGT. SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Vi ber dig läsa igenom dessa instruktioner noggrant. Annars riskerar du att grinden, eller i värsta fall ditt barn, skadas. När du packar upp grinden ska du kontrollera alla delar noga. Använd inte grinden om det finns delar som är trasiga eller om det saknas delar. Premier passar till öppningar från cm. Denna säkerhetsgrind är tillverkad av metall. Avantgarde passar till öppningar från cm. Denna säkerhetsgrind är tillverkad av trä och metall. Förlängare kan dessutom köpas separat för att användas i följande öppningar: Öppningens bredd Antal förlängare Premier * cm 1 * cm ,5 cm 3 99,5-106,5 cm 4 106,5-113,5 cm 5 113,5-120 cm 6 Öppningens bredd Antal förlängare Avantgarde * cm 1 * cm ,5 cm 3 97,5-104,5 cm 4 VARNING: Felaktig montering eller inställning av detta säkerhetsgaller kan vara farligt. Använd inte säkerhetsgallret om delar av gallret är skadade eller saknas. Säkerhetsgallret får inte monteras över ett fönster. Använd inte gallret om barnet kan klättra över det. A och B VARNING: Grindens placering i förhållande till trappan kan utgöra en olycklig risk för ditt barns säkerhet. Var vänlig observera följande: - Om grinden används överst i en trappa för att hindra barnet från att ramla nerför trappan får den inte placeras på något trappsteg som befinner sig längre ner än det översta. 4 Introduktion Produktinformation Viktig information Grinden är avsedd för barn från 6 till 24 månader. Eftersom alla barn utvecklar sina motoriska färdigheter vid olika åldrar bör dessa åldersangivelser anpassas efter just ditt barns utveckling. När grinden är monterad i enlighet med instruktionen mellan två rena och stabila ytor uppfyller den kraven enligt: EN 1930: ,5-111,5 cm 5 111,5-118 cm 6 * Ingår i vissa modeller. Säkerhet: Om grinen ska monteras med 2 eller fler förlängningar på samma sida skall alltid väggbrickorna användas. Grinden måste monteras i en öppning som är fri från skador, smuts och olja. Om grinden monteras på tegelsten, gipsvägg eller annan yta som inte är enhetlig kan det vara nödvändigt att montera en jämn yta, t.ex. en hyvlad bräda, på väggen. Tryck alltid ner knappen när handtaget lyfts. Alla spindlar har en typ av deformation på gängan för att undvika justering som inte är säker. Spindlarnas plasthöljen har ingen invändig gänga. Man behöver inte skruva upp spindlarna utan bara dra ut dem ur höljena. Spara instruktionerna och skruvnyckeln för framtida bruk. - Om grinden används längst ned i en trappa för att hindra barnet från att klättra upp i trappan måste den placeras på det lägsta trappsteget. Om grinden skadas eller om det sker en olycka i samband med grinden får denna inte användas igen. Placera alltid grinden direkt på golvet/trappan. Vänligen observera att den här produkten inte automatiskt förhindrar olyckor. Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn. När grinden har installerats ska du läsa instruktionerna igen och kontrollera att grinden är korrekt monterad och säker. Häng eller bind inte fast leksaker vid någon del av grinden. Låt aldrig dina barn gunga på grinden. Vikt Mo

7 b.qxl: /03/09 12:40 Side 5 Viktig information Låt aldrig äldre barn klättra över grinden då detta kan utgöra en risk. Öppna alltid grinden. Se alltid till att grinden är stängd och låst. Kontrollera då och då att utrustningen är säker och att grindens delar är i gott skick. Justera om nödvändigt enligt dessa instruktioner. Kontrollera då och då att låsmekanismerna kan röra sig fritt. Använd endast originalreservdelar från Baby Dan till den här produkten. Montering 1. VIKTIGT Det är viktigt att först och främst känna till funktionerna hos öppnings-/stängningsmekanismerna. Öppna grinden Tryck ned knappen och lyft samtidigt upp handtaget. Lyft upp grindsektionen och sväng den utåt för att öppna den. 2. Stäng grinden Stäng grinden och tryck ner handtaget. Observera: När grinden har installerats och stängts måste man se till att platshållaren vilar på den undre ramen (se bild 2a.) och att tryckknappen har hoppat ut igen. 3. Montering utan förlängning För in höljena (c) och spindlarna (b). 4. Placera grinden mitt i dörröppningen och direkt på golvet/trappan så att avstånden A och B är lika långa och inte överstiger 62 mm. Öppna handtaget till höjt läge (se bild 1). Lyft inte upp grinden. 5. Dra ut de undre spindlarna mot monteringsytan och dra med handkraft åt muttrarna på båda spindlarna. Spänn muttrarna enligt punkt Dra ut de övre spindlarna på båda sidorna om grinden mot monteringsytan. Spänn därefter muttern på gångjärnssidan (6a) tills platshållaren vilar över den undre ramen (6b). Stäng sedan handtaget och spänn spindeln på den sida där handtaget befinner sig (6c). Spänn muttrarna enligt punkt VIKTIGT: På grindens ände (handtagssidan) sitter en indikator längst upp och en längst ner. Dessa indikatorer visar om grinden kan monteras med korrekt tryck i den aktuella öppningen. Bägge indikatorer har två nivåer. En röd nivå och en gult nivå. 7a. Grinden kan bara användas utan väggbrickor om bägge indikatorer (röd nivå och gult nivå) inte syns. 7b Om den röda nivåindikatorn inte syns när grinden monteras kan den användas med väggbrickor i just denna öppning. 7c. Om den röda indikatorn fortfarande syns när grinden har monterats får grinden inte användas i den aktuella öppningen eftersom den inte kan motstå det lägsta tryck som krävs för säker installation. 8+8a+8b Montering med väggbrickor Placera väggbrickorna mellan spindlarna och väggen/dörröppningen. Markera deras läge. Ta bort grinden. Skruva fast väggbrickorna enligt markeringarna. Observera: De medföljande skruvarna är endast avsedda för montering i trä. Vid montering i annat material ska man använda därför avsedda skruvar och pluggar (diameter = 4 mm). Nu kan du installera grinden enligt punkt Montering av förlängning Koppla ihop stången och förlängningshöljena. 10. Sätt förlängningsrören direkt in i grinden (inte i höljena). Skjut den monterade förlängningen över rören. Montera spindlarna direkt i förlängningsrören. Montera grinden enligt punkt 3-6. Observera: Avståndet mellan den första förlängningsstången och väggen får inte överstiga 61 mm. Underhåll Ingen del av grinden kräver smörjning. Rengör grinden med varmt tvålvatten eller en fuktig trasa. Använd aldrig lösningsmedel, kemikalier, skur pulver eller skarpa föremål när grinden rengörs. 5

8 b.qxl: /03/09 12:40 Side 6 N VIKTIG. OPPBEVARES FOR FREMTIDIG BRUK Sett av noen få minutter til å lese denne bruksanvisningen nøye. Feil montering kan forårsake skader på grinden eller i verste fall barnet. Kontroller alle delene av grinden når du pakker den ut av emballasjen. Ikke bruk grinden hvis noen av delene er ødelagt eller mangler. Premier passer til åpninger fra cm. Denne sikkerhetsgrinden er fremstilt av metall. Avantgarde passer til åbninger fra cm. Denne sikkerhetsgrinden er fremstilt av tre og metall. Forlengere kan dessuten kjøpes separat til bruk i følgende åpninger: Åpningens bredde Antall forlengere Premier: * cm 1 * cm ,5 cm 3 99,5-106,5 cm 4 106,5-113,5 cm 5 113,5-120 cm 6 Åpningens bredde Antall forlengere Avantgarde: * cm 1 * cm ,5 cm 3 97,5-104,5 cm 4 ADVARSEL: Feil montering eller innstilling av denne sikkerhetsgrinden kan være farlig. Ikke bruk sikkerhetsgrinden hvis deler av grinden er skadet eller mangler. Sikkerhetsgrinden må ikke monteres foran vinduer. Slutt å bruke grinden hvis barnet klarer å klatre over den. A og B ADVARSEL: Hvordan grinden plasseres i forhold til trappen kan påvirke barnets sikkerhet negativt. Vær oppmerksom på følgende: - Hvis grinden brukes øverst i trappen for å unngå at barnet faller ned trappene, må den ikke plasseres 6 Innledning Produktinformasjon Viktige merknader Grinden er beregnet på barn mellom 6 og 24 måneder. Fordi barn utvikler ferdigheter ved forskjellige alderstrinn, bør disse aldersgrensene tilpasses barnets eget utviklingstrinn. Når grinden er montert mellom to bygningsmessig faste og solide flater, i overensstemmelse med anvisningene, oppfyller den følgende standard: EN 1930: ,5-111,5 cm 5 111,5-118 cm 6 * Følger med til enkelte modeller. Sikkerhet: Hvis gitteret er satt opp med 2 eller flere forlengere på den ene siden av gitret, må den aldri brukes uten veggbeslag. Grinden må monteres i en bygningsmessig fast åpning som er fri for skitt og fett. Hvis grinden monteres på murvegg, gipsvegg eller annen ujevn overflate, kan det være nødvendig å feste for eksempel en høvlet plate på veggen for å få jevnt underlag. Trykk alltid på knappen når du løfter håndtaket. Alle spindlene har en deformering i gjengene for å hindre uforsvarlig justering. Plasthylsene til spindlene har ikke innvendige gjenger. Spindlene trenger ikke skrus løs det er bare å trekke dem ut av hylsene. Oppbevar bruksanvisningen og skrunøkkelen for fremtidig bruk. på noen av trappetrinnene under gulvnivå øverst. - Hvis grinden brukes nederst i trappen for å unngå at barnet går opp trappen, må den plasseres på det nederste trinnet. Hvis grinden har vært utsatt for en ulykke, må den ikke brukes mer. Plasser alltid grinden direkte på gulvet /i trappen. Vær oppmerksom på at dette produktet ikke nødvendigvis hindrer at det skjer ulykker. Gå aldri fra barnet uten tilsyn. Når grinden er montert, må du lese bruksanvisningen på nytt for å kontrollere at den er riktig montert og sikret. Vikt Mo

9 b.qxl: /03/09 12:40 Side 7 Viktige merknader Ikke heng eller bind fast leker på grinden. La aldri barna få bruke grinden som huske. La ikke eldre barn få lov til å klatre over grinden, da dette kan være farlig. Åpne alltid grinden først. Grinden skal alltid stå i lukket og låst stilling. Montering 1. VIKTIG Først er det viktig å gjøre seg kjent med hvordan åpne- og lukkemekanismen fungerer. Slik åpner du grinden Trykk på knappen og løft håndtaket samtidig sving grinden til siden for å åpne den. 2. Slik lukker du grinden Lukk grinden og trykk håndtaket ned. Merk: Når grinden er montert og lukket, må du passe på at posisjonsindikatoren hviler over bunnrammen (se fig. 2a.) og at trykknappen har sprunget ut igjen. 3. Montering uten forlenger Sett inn hylsene (c) og spindlene (b). 4. Plasser grinden midt i åpningen og rett på gulvet/i trappen slik at avstandene A og B er like og ikke større enn 62 mm. Løft håndtaket til åpen stilling (se fig. 1). Ikke løft grinden. 5. Trekk ut de nederste spindlene, mot festeflaten og dra mutrene på begge spindlene til for hånd. Juster mutrene i henhold til punkt Trekk ut de øverste spindlene på begge sider av grinden, mot festeflaten. Dra deretter til mutteren på hengselsiden (6a) inntil posisjonsindikatoren hviler over bunnrammen (6b). Lukk håndtaket og stram spindelen på håndtak-siden (6c). Juster mutrene i henhold til punkt VIKTIG: På "håndtaksiden" av grinden sitter det en indikator oppe og en indikator nede. Indikatorenes funksjon er å vise om grinden oppnår riktig trykk i den aktuelle åpningen. Kontroller regelmessig at festene sitter som de skal, og at de ulike delene er i god stand. Juster om nødvendig, i henhold til denne bruksanvisningen. Kontroller regelmessig at låseinnretningene beveger seg fritt. Bruk bare originale Baby Dan reservedeler til dette produktet. Begge indikatorene har 2 nivåer. Et rødt nivå og et gult nivå. 7a. Grinden kan bare brukes uten veggbeslag hvis både rødt nivå og gult nivå i indikatoren er forsvunnet. 7b. Hvis det røde nivået forsvinner ved montering, kan gitteret brukes med veggbeslag i den aktuelle åpningen. 7c. Hvis det røde i indikatoren fortsatt er synlig når grinden er montert, kan grinden ikke brukes i denne åpningen. Det betyr nemlig at åpningen ikke tåler minstetrykket som kreves for en forsvarlig montering. 8+8a+8b Montering med veggkopper Plasser veggkoppene mellom spindlene og veggen/dørkarmen. Merk av hvor veggkoppene skal sitte. Fjern grinden. Skru inn veggkoppene i overensstemmelse med merkene. Merk:: skruene som følger med er bare beregnet på tre. Hvis veggkoppene skal festes til et annet materiale, må du bruke riktig type skruer og plugger (diameter = 4 mm). Du er nå klar til å montere grinden i henhold til punkt Montering av forlenger Kople sammen stangen og forlengerhusene. 10. Sett forlengerrørene rett inn i grinden (ikke i husene). Skyv den monterte forlengeren over rørene. Monter spindlene direkte inn i forlengerrørene. Monter grinden i henhold til punkt 3-6. Merk: Avstanden mellom den første forlengerstangen og veggen må ikke være større enn 61 mm. Vedlikehold Ingen deler av grinden trenger smøring. Rengjør grinden med varmt såpevann eller en fuktig klut. Bruk aldri løsningsmidler, kjemikalier, skurepulver eller skarpe redskaper når du rengjør grinden. 7

10 b.qxl: /03/09 12:40 Side 8 FIN TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ ASENNUSOHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. Lue ohjeet huolellisesti läpi, ennen kuin asennat tuotteen. Virheellinen asennus saattaa vahingoittaa tuotetta tai ikävimmässä tapauksessa lasta. Premier sopii seuraavanlaisiin aukkoihin: cm. Turvaportin valmistusmateriaali on metalli. Avantgarde sopii seuraavanlaisiin aukkoihin: cm. Turvaportin valmistusmateriaali on puu ja metalli. Irrallisia jatko-osia voi ostaa seuraavanlaisissa aukoissa käytettäväksi: Aukon leveys Jatko-osien Premier: lukumäärä * cm 1 * cm ,5 cm 3 99,5-106,5 cm 4 106,5-113,5 cm 5 113,5-120 cm 6 Aukon leveys Jatko-osien Avantgarde: lukumäärä * cm 1 * cm ,5 cm 3 VAROITUS: Jos turvaportti on koottu tai asennettu väärin, se voi aiheuttaa vaaratekijän. Älä käytä turvaporttia, jos se on vaurioitunut tai siitä puuttuu osia. Turvaporttia ei saa asentaa ikkunan eteen. Älä käytä turvaporttia, kun lapsi osaa kiivetä sen yli. A ja B VAROITUS: Jos turvaporttia ei asenneta oikein portaisiin nähden, se ei täytä tehtäväänsä eikä suojaa lapsesi turvallisuutta. 8 Yleistä Tuotetiedot Tärkeitä huomautuksia Tarkista tuotetta pakkauksesta purkaessasi, että tuote ei ole vahingoittunut. Älä käytä tuotetta, mikäli osia puuttuu tai on rikkoontunut. Portti on tarkoitettu 6 24 kuukauden ikäisille lapsille. Tätä ohjeistusta voi soveltaa lapsen kehityksen mukaan, koska lasten kyvyt ja valmiudet kehittyvät eri tahtiin. Kun tuote on koottu asennusohjeiden mukaisesti kahden kiinteärakenteisen pinnan väliin, se täyttää seuraavat standardit: EN 1930: ,5-104,5 cm 4 104,5-111,5 cm 5 111,5-118 cm 6 * Joissakin malleissa. Turvallisuus: Mikäli turvaportti asennetaan kahden tai useamman jatkopalan avulla, on seinäkiinnikkeitä käytettävä aina. Portti tulee sijoittaa kahden puhtaan ja kiinteärakenteisen pinnan väliin. Jos portti asennetaan tiiliseinään, kipsilevyseinään tai vastaavaan epätasaiseen pintaan, seinään on hyvä kiinnittää tasainen puurima portin asennusalustaksi. Paina aina painiketta, kun nostat kädensijaa. Tukiruuveissa on epäsymmetrinen kierre turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Tukiruuvien hylsyjen sisäpinnalla ei ole kierteitä. Tukiruuveja ei tarvitse ruuvata auki, ne vain vedetään ulos hylsyistä. Säilytä asennusohje ja ruuviavain myöhempää käyttöä varten. Huomioi nämä seikat: - Jos turvaporttia käytetään portaiden yläpäässä estämästä lasta putoamasta portaita alas, tulee turvaportti sijoittaa ylimmälle portaalle. - Jos turvaporttia käytetään portaiden alapäässä estämässä lasta kiipeämästä portaita ylös, tulee turvaportti sijoittaa alimmalle portaalle. Jos turvaportin kanssa on tapahtunut onnettomuus, sitä ei saa ottaa uudelleen käyttöön. Aseta portti aina suoraan lattialle tai portaalle. Huomaa, että turvaportti ei välttämättä estä onnettomuuksia. Älä jätä lasta ilman valvontaa. Tär Ase

11 b.qxl: /03/09 12:40 Side 9 Tärkeitä huomautuksia Kun olet asentanut turvaportin, lue asennusohjeet kertaalleen ja tarkista, että asennus on tehty oikein ja turvallisesti. Älä ripusta tai kiinnitä leikkikaluja turvaporttiin. Älä anna lasten roikkua portissa. Älä anna vanhempien lasten kiivetä portin yli, vaan avaa portti aina. Pidä portti aina suljettuna ja lukittuna. Tarkista turvallisuussyistä säännöllisesti kiinnikkeet ja muut osat. Säädä tai kiristä tarpeen mukaan asennusohjeiden mukaisesti. Tarkista säännöllisesti, että lukkomekanismi liikkuu esteittä. Käytä vain alkuperäisiä Baby Dan - varaosia. Asennus 1. TÄRKEÄÄ Perehdy aluksi portin avaamiseen ja sulkemiseen. Portin avaaminen Avaa kädensija painamalla lukituspainiketta ja nostamalla kädensijaa samanaikaisesti. Nosta portti-osaa ja avaa portti. 2. Portin sulkeminen Sulje porttiosa ja paina kädensija alas. Huom.: Kun portti on asennettu paikoilleen ja porttiosa on suljettu, varmista, että tukipala on alaosan päällä (katso kuva 2a), ja että lukituspainike on ponnahtanut takaisin ulos. 3. Asennus ilman lisäosia Aseta hylsyt (c) ja tukiruuvit (b) paikoilleen. 4. Aseta portti keskelle oviaukkoa ja suoraan lattialle tai portaalle siten, että A:n ja B:n väliset etäisyydet ovat samat ja korkeintaan 62 mm. Avaa kädensija yläasentoon (katso kuva 1). Älä nosta porttia. 5. Vedä alatukiruuveja kohti kiinnityspintaa ja kiristä molempien tukiruuvien muttereita käsin. Säädä muttereita kohdan 7 mukaisesti. 6. Vedä ylätukiruuveja kohti kiinnityspintaa. Kiristä ensin saranapuolen mutteria (6a), kunnes tukipala on alaosan päällä (6b). Sulje kädensija ja kiristä kädensijan puoleista tukiruuvia (6c). Säädä muttereita kohdan 7 mukaisesti. 7. TÄRKEÄÄ: Portin ylä- ja alareunassa on kädensijan puolella kiinnikemerkit. Niiden tarkoituksena on kertoa, onko portti tarpeeksi tukevasti kiinni oviaukossa. Molemmissa merkeissä on kaksi osaa (punainen ja keltainen). 7a. Porttia voidaan käyttää ilman seinäkiinnikkeitä ainoastaan silloin, kun molempien merkkien punainen ja keltainen osa ovat poissa näkyvistä. 7b. Jos punainen merkki häviää kiinnitettäessä, portin asennukseen tulee käyttää seinäkiinnikkeitä. 7c. Jos punainen merkki näkyy, portti ei sovellu käytettäväksi kyseisessä oviaukossa, sillä oviaukko ei kestä turvallisen asennuksen edellyttämää minimipainetta a + 8b Asennus seinäkiinnikkeiden avulla Sijoita seinäkiinnikkeet seinätassujen ja oviaukon kehyksen väliin. Merkitse seinäkiinnikkeiden paikat. Poista portti. Ruuvaa seinäkiinnikkeet paikoilleen merkintöjen mukaisesti. Huom.: Turvaportin mukana toimitettavat ruuvit on tarkoitettu puukiinnitykseen. Käytä muiden materiaalien kanssa niihin soveltuvia ruuveja ja proppausvaippoja (Ø 4 mm). Assenna portti kohdan 3-6 mukaisesti. 9. Lisäosan kokoaminen Kiinnitä hylsyt lisäosaputken ylä- ja alapäähän. 10. Yhdistä lisäosaputket suoraan porttiin (ei hylsyihin). Paina koottu lisäosa paikoilleen lisäosaputkeen. Kiinnitä tukiruuvit lisäosaan. Assenna portti kohdan 3-6 mukaisesti. Huom.: Seinän ja portin uloimman osan etäisyys saa olla korkeintaan 61 mm. Hoito Portin osat eivät vaadi rasvausta. Puhdista portti lämpimällä saippuavedellä tai kostealla liinalla. Älä koskaan käytä portin puhdistamiseen liuottimia, kemikaaleja, hankaavia puhdistusaineita tai teräviä esineitä. 9

12 b.qxl: /03/09 12:40 Side 10 10

13 b.qxl: /03/09 12:40 Side 11 p o n m r s q l b x 4 f x 4 i* x 2 c x 4 g x 1 j* x 4 e x 4 h* x 2 k* x 2 * Inkluderet ved nogle modeller * Ingår i vissa modeller * Følger med til enkelte modeller * Joissakin malleissa. 11

14 b.qxl: /03/09 12:40 Side 12 A. B a b c c b 4. b c c b x Max. 62 mm Y Max. 62 mm

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET FÖRORD Portabel kemtoalett som inte kräver några yttre anslutningar eller genomföringar i båtskrovet,

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual autic Toilet med /6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual INSTALLATIONS MANUAL. Billede af installationen. Tag indløbsmøtrikken af, indsæt indløbsskrue ind i tankens

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! 28042 BISCA WRIST SVENSKA 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden BISCA är ett handledsbandage som är speciellt lämpligt för reumatiker. Ortosen

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS NO Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-/ Les før bruk og lagre på et trygt sted. Generell sikkerhet. Dette er før du bruker kaffekvern. Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetsregler

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis S95 Monterings och användarmanual samt garantibevis Sida 1:1-1:13 Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis Side 2:1-2:13 Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis Side 3:1-3:13 Asennus- ja

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...9 VEDLIGEHOLDELSE...11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS...14 EGENSKAPER...15 INSTALLATION...17

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE Grind and brew coffee maker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...................................................................

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Profile Pro Lofttrapper tra - den sikre adgang til loftrummet PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Model Termo Robust og brugervenlig lofttrappe i træ, består af 3 led, og er nem at åbne og

Læs mere