Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik"

Transkript

1 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr Fremsat den 4. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Forenkling af administrationen af ledighedsydelse ved flytning til anden kommune m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 74 a indsættes som stk. 6 og 7:»Stk. 6. Personer, der modtager ledighedsydelse, jf. stk. 1 og 3, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune. Stk. 7. Personer, der i forbindelse med flytning til en anden kommune opsiger et fleksjob, har ret til ledighedsydelse, hvis betingelserne for udbetaling af ledighedsydelse er opfyldt, jf. stk. 1-3 og 74 b.«2. I 74 c, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:»vurderingen skal være afsluttet senest, når pågældende har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Når en person, der modtager ledighedsydelse eller har opsagt et fleksjob, flytter til en anden kommune, skal denne kommune afslutte vurderingen inden for fristen på 18 måneder. Kommunen skal dog senest inden for 6 måneder efter flytningen afslutte vurderingen, hvis fristen på 18 måneder ikke kan overholdes på grund af flytningen.«3. I 74 d, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:»arbejdsindtægt m.v. efter 1. pkt. reguleres med samme procentsats som arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«4. I 74 f indsættes som stk. 5 og 6:»Stk. 5. Personer, der modtager ledighedsydelse, jf. stk. 1 og 2, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune. Stk. 6. Personer, der i forbindelse med flytning til en anden kommune opsiger et job i ustøttet beskæftigelse, har ret til ledighedsydelse, jf. stk. 1 og 2, hvis betingelserne for udbetaling af ledighedsydelse er opfyldt, jf. 74 g.«5. I 74 i, stk. 3, ændres» 74 a, stk. 5,«til:» 74 a, stk. 5-7,«. 1

2 2 Loven træder i kraft den 1. februar

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Ledighedsydelse ved flytning til anden kommune Gældende ret Forslagets indhold 2.2. Revurdering af retten til ledighedsydelse Gældende ret Forslagets indhold 2.3. Beregning af ledighedsydelse Gældende ret Forslagets indhold 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgere 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Reglerne om ledighedsydelse og særlig ydelse er over flere år blevet ændret og justeret som følge af politiske aftaler. Ændringerne har i praksis medført, at der på enkelte områder er opstået usikkerhed om reglernes anvendelse. På den baggrund foreslås det i lovforslaget, at modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse bevarer ydelsen ved flytning til anden kommune. Samtidig medfører lovforslaget, at personer, der opsiger deres fleksjob eller ophører i ansættelse i ustøttet beskæftigelse i forbindelse med flytning, er berettiget til ledighedsydelse, hvis de almindelige betingelser for at modtage ledighedsydelse er opfyldt. 3

4 Det foreslås endvidere, at reglerne for vurdering af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, præciseres. Forslaget medvirker til at forbedre borgernes retsstilling, da det skaber klarere regler om borgernes rettigheder og pligter i forbindelse med ledighedsydelse. Forslaget indgår også i det forenklingskatalog, som Kommunernes Landsforening har udarbejdet på det kommunale og regionale område, som skal bidrage til den fortsatte afbureaukratisering og forenkling af administrationen på det kommunale område, samt bidrage til at frigøre ressourcer til borgernær service. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Ledighedsydelse ved flytning til anden kommune Gældende ret Personer, der er berettiget til fleksjob og modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter de gældende regler, er fortsat berettiget til ledighedsydelse ved flytning til en ny kommune, hvis denne kommune vurderer, at personen opfylder betingelserne for fleksjob og for at modtage ledighedsydelse. Det er opholdskommunen, der udbetaler ledighedsydelsen, og som har ansvaret for, at udbetalingen sker i overensstemmelse med lovens bestemmelser herom. Ledighedsydelsen udbetales uændret, hvis personen fortsat vurderes at være berettiget til fleksjob og dermed ledighedsydelse. Retten til ydelsen kan alene ophøre, hvis kommunen på baggrund af en vurdering efter 74 c i lov om aktiv socialpolitik træffer afgørelse om, at betingelserne for at få et fleksjob ikke er opfyldt. Loven indeholder ikke regler for kommunens vurdering af, om betingelserne for fleksjob er opfyldt, når en modtager af ledighedsydelse flytter sin bopæl fra en kommune til en anden eller har opsagt et fleksjob for at flytte til en anden kommune, men af bemærkningerne til ændringsforslag til lovforslag nr. L 4 (Folketingstidende, , tillæg A, side 850) fremsat den 7. oktober 1999 fremgår det, at retten til ledighedsydelse bevares ved flytning til en anden kommune i lighed med, hvad der gælder, når en ansat i fleksjob flytter kommune. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. L 136 (Folketingstidende, , tillæg A, side 3082) forslag til ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love (Ændring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse og sagsbehandling m.v.) fremsat den 15. december 2000 i forbindelse med førtidspensionsreformen, at hvis den ansatte selv opsiger arbejdet, anses den pågældende for selvforskyldt ledig, med mindre der er en gyldig grund til opsigelsen. Vurderingen af, om der foreligger en gyldig grund, foretages efter lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 4 og 5. Ankestyrelsen har imidlertid i Principafgørelse A om en persons ret til ledighedsydelse, når pågældende har opsagt sit fleksjob for at flytte til en anden kommune, fastsat, at retten til ledighedsydelse forudsætter en afgørelse om visitation til fleksjob. Når en flytning medfører, at ansøger ikke kan fortsætte i sit fleksjob og derfor må opsige dette, skal der ske fornyet visitation i den kommune, som personen flytter til for at afgøre, om personen fortsat er berettiget til et fleksjob og opfylder betingelserne for at modtage ledighedsydelse. På baggrund af Ankestyrelsens afgørelse er der opstået tvivl om, hvorvidt der efter de gældende regler også skal ske en fornyet visitation, hvis en person, der modtager ledighedsydelse, flytter til en anden kommune, eller om personen fortsat kan modtage ledighedsydelse i den nye kommune. Der er således skabt usikkerhed om fortolkningen af gældende ret Forslagets indhold Det foreslås, at personer, der modtager ledighedsydelse og særlig ydelse, bevarer ydelsen, når de flytter deres bopæl til en anden kommune. Den nye kommune kan derfor fortsætte udbetaling af ledighedsydelse 4

5 og særlig ydelse uden at foretage en ny visitation af personen for at konstatere, at berettigelsen til fleksjob fortsat er opfyldt. Det foreslås ligeledes, at personer, der opsiger et fleksjob eller ophører i ansættelse i ustøttet beskæftigelse i forbindelse med flytning til en anden kommune, er berettiget til at modtage ledighedsydelse uden, at den nye kommune skal foretage en ny visitation til fleksjob. Betingelserne i loven for udbetaling af ledighedsydelse og særlig ydelse skal dog være opfyldt, og herunder er det fortsat af afgørende betydning, at der ikke foreligger selvforskyldt ledighed. Opsigelse af et fleksjob i forbindelse med flytning skal ikke i sig selv betragtes som selvforskyldt ledighed. Hvis der foreligger en af de gyldige grunde, jf. 13, stk. 4 og 5, i lov om aktiv socialpolitik, til, at fleksjobbet er blevet opsagt, vil der således ikke være tale om selvforskyldt ledighed. Kommunen kan, hvis der er opstået tvivl om personens rådighed i forbindelse med flytningen, afprøve denne, jf. lovens 74 b, stk. 3, ved at give pågældende et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11. Ændringer i retten til ledighedsydelse eller særlig ydelse vil først få virkning fra det tidspunkt, hvor tilflytningskommunen har truffet afgørelse om, at personen ikke er berettiget til et fleksjob og dermed til ledighedsydelse eller særlig ydelse. Tilflytningskommunen vurderer i øvrigt, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, jf. lovens 74 c, hvor det fremgår, hvornår vurderingen skal foretages og hvilke krav, der skal indgå og dokumenteres i forbindelse med vurderingen Revurdering af retten til ledighedsydelse Gældende ret Efter 74 c, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, skal kommunen vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når en person har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Loven angiver ikke, hvornår vurderingen skal være afsluttet. Efter gældende praksis har kommunen haft 6 måneder til at gennemføre en vurdering af, om personen fortsat opfyldte betingelserne for fleksjob, fra det tidspunkt, hvor vurderingen efter 74 c, stk. 1, i loven, skulle være påbegyndt. Det fremgår af 74 c, stk. 1, at vurderingen skal foretages, når personen har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Det betyder, at kommunen skal have afsluttet vurderingen, når personen har modtaget ledighedsydelse i i alt 18 måneder. Dette samme gælder, når kommunen skal foretage en revurdering efter 74 c, stk. 1, 2. pkt., i loven Forslagets indhold Da der i praksis er opstået tvivl om, hvornår en vurdering efter lov om aktiv socialpolitik 74 c, stk. 1, anses for rettidigt afsluttet, foreslås det, at det bliver direkte angivet i loven, at vurderingen skal være afsluttet senest, når der er modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 18 måneder. Da vurderingen skal påbegyndes, når personen har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder, har kommunen 6 måneder til at foretage vurderingen efter lovens 74 c. Det samme gør sig gældende for revurderinger efter lovens 74 c, stk. 1, 2. pkt. Den kommune, som personen flytter til, skal som udgangspunkt afslutte vurderingen af, hvorvidt betingelserne for fleksjob er opfyldt, når personen har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Hvis den nye kommune på grund af flytningen, ikke kan overholde fristen på 18 måneder, skal denne kommune senest inden for 6 måneder efter flytningen afslutte vurderingen af, hvorvidt betingelserne for fleksjob er opfyldt. Tidspunktet for flytningen er det tidspunkt, hvor borgeren reelt har taget ophold i den nye kommune. Dette gælder også for revurderinger efter 74 c, stk. 1, 2. pkt., i loven. Baggrunden for dette er, at det derved sikres, at den nye kommune ikke står i den situation, at den fx kun har en måned til at gennemføre vurderingen, fordi personen ved flytningen har modtaget ledigheds- 5

6 ydelse i 17 måneder, og der ikke foreligger en afsluttet vurdering i den fraflyttede kommune. Den nye kommune risikerer derfor med forslaget ikke, at det får refusionsmæssige konsekvenser, at vurderingen ikke er foretaget inden for tidsfristerne fastsat i 74 c, stk. 1, i loven, hvis vurderingen er afsluttet senest 6 måneder efter, at personen er flyttet til den nye kommune. Efter de gældende regler har kommunen ikke ret til refusion, hvis vurderingen efter 74 c i lov om aktiv socialpolitik ikke er gennemført korrekt, herunder ikke er sket inden for fristerne Beregning af ledighedsydelsen Gældende ret Efter de gældende regler i lov om aktiv socialpolitik 74 d, stk. 2, udgør ledighedsydelsen et beløb, der svarer til, hvad den pågældende i gennemsnit har modtaget i arbejdsindtægt eller anden indtægt, der træder i stedet for arbejdsindtægt, i de foregående 3 måneder. Ydelsen kan dog ikke udgøre mere end 91 pct. eller mindre end 82 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det fremgår af 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at beløbet reguleres én gang om året pr. den første mandag i januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent Forslagets indhold For at sikre at ledighedsydelse, der er beregnet til at ligge mellem det fastsatte maksimum på 91 pct. og minimum på 82 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, også bliver løbende reguleret, ændres 74 d, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, så det fremgår, at arbejdsindtægt og andre indtægter beregnet efter lovens 74 d, stk. 2, 1. pkt., skal reguleres med den samme procentsats som arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Alle personer på ledighedsydelse får herefter reguleret deres ydelse en gang årligt med samme procentandel, som arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb reguleres med. Ydelsen kan dog ikke udgøre mere 91 pct. og ikke være mindre en 82 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Knap personer modtog ledighedsydelse i en kortere eller længere periode i Heraf boede 600 personer i en anden kommune ultimo 2008 end ultimo Forslaget omfatter også personer, der modtager særlig ydelse. Der var i 2008 knap 375 personer på særlig ydelse. Dette forslag skønnes at have begrænsede økonomiske konsekvenser. Forslaget om regulering af ledighedsydelse, der er beregnet til at ligge mellem 82 pct. og 91 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, skønnes at omfatte meget få personer, og det vil derfor have begrænsede økonomiske konsekvenser. Med forslaget får kommunerne bedre mulighed for at tilrettelægge deres administration af ledighedsydelse og særlig ydelse. Forslaget skønnes i 2010 og de efterfølgende år årligt at frigøre 0,4 mio. kr. i kommunerne. Forslaget indgår som et element i regeringens opfyldelse af flerårsaftalen fra 2008 med KL om frigørelse af ressourcer til borgernær service i kommunerne i Drøftelserne med KL om udmøntning af flerårsaftalen vil ske i forbindelse med de årlige drøftelser om kommunernes økonomi. Finansministeren vil i forlængelse af de årlige drøftelser med KL om kommunernes økonomi fremlægge et bloktilskudsaktstykke, hvori der søges om bemyndigelse til at kunne fravige 14, stk. 2, i lov nr. 499 af 7. juni 2006 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med senere ændringer, så kom- 6

7 munernes statstilskud ikke nedsættes med de kommunale mindreudgifter, som følger af lovforslaget. Dette skal ses i sammenhæng med formålet med lovforslaget, nemlig at give kommunerne større frihed og frigøre ressourcer til borgernær service. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Der er ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Forslaget har været sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer: Beskæftigelsesrådet, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Danske Handicaporganisationer, Kommunernes Landsforening, Ankestyrelsen, Rigsrevisionen, Det Centrale Handicapråd, Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, Rådet for Socialt udsatte, Foreningen af socialchefer i Danmark, Statsforvaltningerne i Danmark, Foreningen af statsforvaltningsjurister, Center for Ligebehandling af Handicappede, Dansk Socialrådgiverforening, Jobrådgivernes Brancheforening, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kommunernes Revision og Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ mindreudgifter Kommuner: Det forventes, at forslaget fra 2010 og fremover vil frigøre 0,4 mio. kr. i kommunerne Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne 7

8 Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 6 i lov om aktiv socialpolitik 74 a. Efter forslaget bevarer personer, der flytter til en anden kommune, deres ret til ledighedsydelse. Det betyder, at den nye kommune kan fortsætte udbetalingen af ledighedsydelse på baggrund af den tidligere bopælskommunes vurdering og først skal foretage en ny vurdering af, om personen opfylder betingelserne for fleksjob og dermed er berettiget til ledighedsydelse, når personen har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder, jf. lovens 74 c med de ændringer, som fremgår af lovforslagets 1, nr. 2. Kommunen skal dog som hidtil ved tvivl om modtagerens rådighed afprøve denne, jf. lovens 74 b, stk. 3. Med forslaget til ny 74 a, stk. 7, foreslås det, at personer, der i forbindelse med flytning til en anden kommune må opsige et fleksjob, er berettiget til ledighedsydelse, hvis de almindelige betingelser for at modtage ydelsen er opfyldt. Hvis kommunen fx vurderer, at den pågældende i forhold til de almindelige rådighedsbestemmelser er selvforskyldt ledig efter et fleksjob, jf. 74 b, stk. 1, nr. 4, i loven, vil den pågældende miste retten til ledighedsydelse. Hvis kommunen vurderer, at personen ikke er selvforskyldt ledig i forbindelse med opsigelsen af et fleksjob på grund af flytningen, men er i tvivl om, hvorvidt personen står til rådighed for et fleksjob, skal kommunen afprøve den pågældendes rådighed, jf. lovens 74 b, stk. 3. Det fremgår heraf, at kommunen skal afprøve rådigheden ved at give personen et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11. Kommunens vurdering af, om betingelserne for et fleksjob fortsat er opfyldt, følger de betingelser med hensyn til frister og grundlag, der er fastsat i lovens 74 c med de ændringer, som fremgår af lovforslagets 1, nr. 2. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Til nr. 2 Det foreslås, at det af 74 c, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik fremgår, at vurderingen skal være afsluttet senest, når den pågældende har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Tidspunktet for påbegyndelse af vurderingen er uændret og skal som hidtil påbegyndes, når personen har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Det betyder, at kommunen altid har 6 måneder til at vurdere, om personen fortsat er berettiget til fleksjob og give personen et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11. Kommunen skal herefter påbegynde en ny vurdering, når personen igen har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Det foreslås endvidere, at det kommer til at fremgå af 74 c, stk. 1, i loven, at den kommune, som borgeren flytter til, som udgangspunkt skal afslutte vurderingen af, om personen fortsat opfylder betingelserne for fleksjob senest, når personen har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Kommunen får dog op til 6 måneder til at foretage vurderingen af, om betingelserne for fleksjob er opfyldt, hvis det ikke er muligt at overholde fristen på 18 måneder på grund af flytningen. Det betyder, at fristen på 18 måneder kan overskrides med op til 6 måneder i forbindelse med en persons flytning til en ny kommune. De 6 måneder løber fra den dato, hvor personen har taget ophold i den nye kommune, jf. 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvorefter en person har opholdskommune der, hvor personen har sin bopæl eller sædvanligvis opholder sig. Det vil derfor ikke få refusionsmæssige konsekvenser for den 8

9 nye kommune, at fristen på 18 måneder ved afslutningen af vurdering i lovens 74 c, stk. 1, ikke er overholdt, hvis vurderingen er afsluttet senest 6 måneder efter flytningen. Hvis den kommune, som personen flytter fra, har påbegyndt en vurdering og givet pågældende et tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og personen kan fortsætte i disse tilbud, kan den nye kommune fortsætte vurderingen. Dette gør sig også gældende for revurderinger efter 74, stk. 1, 2. pkt., i loven. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Til nr. 3 Det foreslås at ændre 74 d, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, så det fremgår, at ledighedsydelse, som er beregnet til at ligge mellem 91 pct. og 82 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, skal reguleres med samme procentsats som arbejdsløshedspengenes højeste beløb. Da ledighedsydelse ydes for indtil 5 dage om ugen rundes det regulerede beløb op eller ned til nærmeste beløb, der er deleligt med 5. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Til nr. 4 Det foreslås, at personer, der er berettiget til ledighedsydelse, jf. 74 f, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik, efter ansættelse i ustøttet arbejde bevarer retten til ydelsen ved flytning, hvis betingelserne for dette er opfyldt. Det betyder, at den nye kommune kan fortsætte udbetalingen af ledighedsydelse på baggrund af den tidligere kommunens vurdering. Dette gælder også, hvis personen opsiger sin ansættelse i ustøttet arbejde i forbindelse med flytningen. Kommunen skal dog i denne situation vurdere, om personen er selvforskyldt ledig, jf. 74 g, stk. 1, nr. 2, i loven, eller om personen ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder på grund af en rimelig grund, jf. 13, stk. 4, i loven. Bemærkningerne under nr. 1 finder ligeledes anvendelse for denne gruppe. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Til nr. 5 Det foreslås, at personer, der modtager særlig ydelse, bevarer retten til denne ydelse ved flytning til en anden kommune. Den nye kommune kan således fortsætte udbetalingen af særlig ydelse på baggrund af den tidligere kommunes vurdering. Bemærkningerne under nr. 1 finder ligeledes anvendelse for denne gruppe. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Loven træder i kraft den 1. februar Til 2 Loven finder således anvendelse for de revurderinger om betingelserne for fleksjob, der påbegyndes efter denne dato. Endvidere skal ledighedsydelse, der ligger mellem lovens maksimum og minimumsbeløb, fra denne dato reguleres efter den foreslåede ændring af 74 d, stk. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 3. Der efterreguleres således ikke for de år, hvor modtageren allerede har modtaget ledighedsydelse uden regulering. Det betyder, at reguleringen sker på baggrund af den sats for ledighedsydelse, som personen får udbetalt per 1. februar Herefter reguleres satsen hvert år. 9

10 Lovforslaget sammenholdt med gældende regler Bilag Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 foretages følgende ændringer: 74 a. Personer, der er visiteret til et fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til ledighedsydelse, mens de venter på et fleksjob. Det er en betingelse for retten til ledighedsydelse efter visitationen, at personen på tidspunktet for visitationen til fleksjob 1) ville være berettiget til at modtage dagpenge efter lov om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, 2) modtager sygedagpenge, 3) deltager i revalidering efter en jobplan efter 27 og 28, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller 4) modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse. Stk. 2. Personer, der efter stk. 1 er berettiget til ledighedsydelse, har ret til ledighedsydelse ved ledighed efter et fleksjob. Stk. 3. Personer, der ikke er omfattet af stk. 1, får ret til ledighedsydelse ved ledighed efter et fleksjob, når de har været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder. [Stk. 4 og 5 er ikke medtaget] 1. I 74 a indsættes som stk. 6 og 7:»Stk. 6. Personer, der modtager ledighedsydelse, jf. stk. 1 og 3, bevarer retten til ydelsen ved flytning til en anden kommune. Stk. 7. Personer, der i forbindelse med flytning til en anden kommune opsiger et fleksjob, har ret til ledighedsydelse, hvis betingelserne for udbetaling af ledighedsydelse er opfyldt, jf. stk. 1-3 og 74 b.«74 c. Kommunen skal vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når en person har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Herefter skal kommunen revurdere sagen, hver gang personen på ny har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Perioder med ledighedsydelse under barsel medregnes ikke. 2. I 74 c, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:»vurderingen skal være afsluttet senest, når pågældende har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Når en person, der modtager ledighedsydelse eller har opsagt et fleksjob, flytter til en anden kommune, skal denne kommune afslutte vurderingen inden for fristen på 18 måneder. Kommunen skal dog senest inden for 6 måneder efter flytningen afslutte vurderingen, hvis fristen 10

11 på 18 måneder ikke kan overholdes på grund af flytningen.«74 d. Ledighedsydelse ydes for indtil 5 dage om ugen. Stk. 2. Ydelsen udgør et beløb, der svarer til, hvad den pågældende i gennemsnit har modtaget i arbejdsindtægt eller anden indtægt, der træder i stedet for arbejdsindtægt, i de forudgående 3 måneder. Perioder med revalidering medregnes ikke. Ydelsen kan dog ikke udgøre mere end 91 pct. eller mindre end 82 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. [Stk. 3-6 er ikke medtaget] 74 f. Personer, der er omfattet af 74, stk. 2, har ret til ledighedsydelse ved ledighed inden for 78 uger efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse, når personen forinden ansættelse i ustøttet beskæftigelse har været visiteret til fleksjob. Inden for de 78 uger kan ledighedsydelsen dog kun udbetales, indtil personen har haft beskæftigelse i det omfang, der er en betingelse for optjening af ret til arbejdsløshedsdagpenge efter 53, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Perioder med ledighedsydelse under barsel medregnes ikke. Stk. 2. Det er en betingelse for retten til ledighedsydelse, at personen var berettiget til ledighedsydelse ved overgang til ustøttet beskæftigelse, eller at personen har været ansat i fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller ustøttet beskæftigelse efter ophør af fleksjob i sammenlagt 9 måneder inden for de seneste 18 måneder. [Stk. 3 og 4 er ikke medtaget] 74 i. [ ] Stk. 2. [ ] Stk a, stk. 5, og 74 b finder tilsvarende anvendelse for personer, der modtager særlig ydelse. 6) 3. I 74 d, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:»den nævnte arbejdsindtægt m.v. reguleres med samme procentsats som arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«4. I 74 f indsættes som stk. 5 og 6:»Stk. 5. Personer, der modtager ledighedsydelse, jf. stk. 1 og 2, bevarer retten til ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. Stk. 6. Personer, der i forbindelse med flytning til en anden kommune opsiger et job i ustøttet beskæftigelse, har ret til ledighedsydelse, jf. stk. 1 og 2, hvis forudsætninger for udbetaling af ledighedsydelse er opfyldt, jf. 74 g.«5. I 74 i, stk. 3, ændres» 74 a, stk. 5,«til:» 74 a, stk. 5-7,«. 2 Loven træder i kraft den 1. februar

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2012-13 Fremsat den 26. oktober af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Nedsættelse af varighedskrav

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget, Skatteudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 104, SAU alm. del Bilag 125 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0002188 Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik xx I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2017-18 Fremsat den 14. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2010/1 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr, 153.92G.031 Fremsat den 17. november 2010 af Undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2012-0018250 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2010/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Læs mere

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 Kbh S Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 21

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0019896 Fremsat den 28. januar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2010/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0010611 Fremsat den 6. oktober 2010 af

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Bevilling af ledighedsydelse - efter aktivlovens 74

Bevilling af ledighedsydelse - efter aktivlovens 74 Dafolo Demo Et langt navn kommunenanvn - Dafolo afdelingsnavn Suderbovej 24, 9900 Frederikshavn Dafolo Demo Et langt navn kommu Dafolo afdelingsnavn Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Viktoria de Macipan

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2008/1 LSF 109 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0020 Fremsat den 28. januar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) 2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2018-4014 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov

Læs mere

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne.

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest til personer over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0024339 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin. j.nr. 2008-4821 Fremsat den 12. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere