Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2,16 MWh fjernvarme 6,58 MWh fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2,16 MWh fjernvarme 6,58 MWh fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 15 Adresse: Amagerbrogade 173 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: El: Fjernvarme: kwh el 230,29 MWh B C D E F G D Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Efterisolering af cirkulationsledning i kælder 2 Efterisolering af varmtbrugsvandsrør i kælder 2,16 MWh 6,58 MWh kr kr. 9,4 år kr kr. 9,4 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres.

2 SIDE 2 AF 15 Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning 0 kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

3 SIDE 3 AF 15 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 3 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 0,17 MWh 4 Efterisolering af varmefordelingsrør (VF) i kælder 0,81 MWh 5 Efterisolering af varmefordelingsrør (VR) i kælder 2,78 MWh 6 Udskiftning af vinduer 33,43 MWh 7 Bestyrrelseslokale. Udskiftning af vinduer med 1 lag glas 0,50 MWh 96 kr. 500 kr kr kr. 300 kr.

4 SIDE 4 AF 15 Energikonsulentens konklusion og kommentarer Overordnet: Ejendommen ligger på hjørnet af Amagerbrogade 173 og Elbagade 1-3, København S og består formelt set af to bygninger. Bygning 1 (Elbagade 1-3) er den største af de to. Den rummer to opgange og 15 lejligheder i varierende størrelse. Desunden er der et erhvervslejemål på 92m2, som er placeret i stuen tv. og bliver benyttet til frisør. På 5. sal/loft er der ombygget 40m2 tørrerum til lejlighed, så Elbagde 4. th. er på to etager. Bygning 2 (Amagerbrogade 173) rummer én opgang og 7 lejligheder også i varierende størrelse. Her er der også erhvervslejemål i stuen - radiobutikken Expert tv. på 110m2 og Seven-Eleven th. på 197m2. Ydervægge er på begge bygninger massive (og uisolerede) murstensvægge. Tagene er med teglsten. I 1975 blev radiobutikken udbygget i gården. Der er blevet skiftet til termovinduer i 1982, disse er dog ikke særlig effektive i dag. I 1994 blev loftet efterisoleret med granulat. I 1997 blev radiatoranlæg ombygget fra 1- til 2-strengssystem. Antal bygninger: To bygninger i flg. BBR, men i praksis kun én. Utilgængelige rum: Butikken "Seven Eleven" og pulterrum på loft. Forbrug ikke omfattet: EL-forbruget omfatter ikke forbrugene i de enkelte lejligheder - kun forbruget af fælles-strøm til varmecentral og belysning i kælder, på loft og udendørs. Månedlige aflæsninger: Ja. Oplyst forbrug Det oplyste forbrug for perioden er på 230,436 MWh, hvilket omregnet til et normalår giver 230,29 MWh. Det beregnede forbrug er på 285,36 MWh. Forskellen må skyldes, at de teoretiske temperaturer ikke svarer helt overens med virkeligheden.

5 SIDE 5 AF 15 Der blev brugt m3 vand i perioden Hvis vi regner med 22 lejligheder og én frisør svarer forbruget til 188 liter pr. lejlighed pr. dag incl erhvervene. Som tommelfingerregel siger man, at én person bruger ca. 120 liter vand om dagen. Det samlede fælles-el-forbrug er på kwh. Forbruget er fordelt på vaskeri, bestyrelseslokale, varmecentral, kælderudsugning og belysning i fællesområderne (trapper, loft, udendørs og kældre). For de tre erhverv har vi sat belysningsforbruget til 10 W/m2. Selvom erhvervslejemålene, på samme vis som boligenhederne, har deres egen målere og betaler for deres eget forbrug, skal forbruget i erhvervslejemålene beregnes med i fællesforbruget i følge reglerne om energimærkning. Kommentarer til besparelsesforslag: Forslaget om udskiftning af vinduer omfatter i alt 317,5 m2 vinduer og døre i lejligheder og butikker, men ikke opgangsdøre og "ko-øjer". Energimærkningsprogrammet sætter m2-prisen til kr. og derved en samlet udskiftningspris på ,- kr. incl. moms. Prisen er dog uden udgifter til stillads. Vi opfatter prisen som lav og opfordrer til, at der indhentes fast tilbud, hvis en udskiftning overvejes. Erfaringsmæssigt kan en vinduesudskiftning ikke tilbagebetales inden for 10 år vha. sparede energiudgifter, men fordelene er ofte bedre støjdæmpning og varmekomfort pga. mindre kuldenedfald. Bortset fra det arkitektoniske og myndighedsmæssige, kan et solfangeranlæg næppe konkurrerer med den allerede veletablerede varmecentral og forholdsvis billige. Først i forbindelse med en varmtvandsbeholder- eller tagudskiftning bør det undersøges. Etablering af solcelleanlæg er ligeledes afhængig af tilladelse, og også her spille det arkitektoniske ind. Solceller har tidligere haft ry for at være dyre, men prisen er på vej ned. Den nyeste viden kan fås ved kontakt til f.eks. firmaerne Gaia Solar eller TermoTek for at høre om mulighederne. Andre gode råd: - Alle afspærringsventiler bør røres en gang om året. Bør evt. indgå i serviceaftale med husinstallatøren. - Check hvert år, at alle termostatventiler virker efter hensigten. - Varmtvandstemperaturen bør være 55 grader i beholderen og min. 50 grader ved tapsteder i lejlighederne. Observation: - Siden den nuværende måler blev monteret for ca. 2½ år siden, har afkølingen været på 42,7 grader - det burde have udløst bonus fra KE. Kommentarer til energiudgifter pr. lejlighed: Længere henne i rapporten kan man læse, hvor store de gennemsnitlige energiudgifter er pr. type lejlighed. Disse udgifter består af de variable udgifter, de faste afgifter, de variable eludgifter (fælles-strøm) og de faste el-afgifter (fælles-strøm). Beløbene er incl. moms.

6 SIDE 6 AF 15 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Over 4. sal: Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum med lerindskud og 70mm granulat Baglokale til Expert samt vaskekælder og bestyrrelseslokale har flade tage (built-up tag), som er isoleret med 100 mm mineraluld. Udbygning i forhenværende tørrerum under tag/skråvæg mod Elbagade. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Udbygning i forhenværende tørrerum under tag/skråvæg mod gård. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 250 mm mineraluld. Udbygning i forhenværende tørrerum under tag, loft mod uopvarmet tagrum. Isoleret med 200 mm mineraluld. Ydervægge Brystninger består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg) med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. Elbagade, stuen. Ydervægge består af 60 cm massiv teglvæg. Elbagade, 1. sal. Ydervægge består af 60 cm massiv teglvæg. Elbagade, sal. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Elbagade, 4. sal. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Amagerbrogade, stuen. Ydervægge består af 60 cm massiv teglvæg. Amagerbrogade, 1. sal. Ydervægge består af 60 cm massiv teglvæg. Amagerbrogade, sal. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Amagerbrogade, 4. sal. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Elbagade, mod gård, stuen. Ydervægge består af 60 cm massiv teglvæg. Elbagade, mod gård, 1. sal. Ydervægge består af 60 cm massiv teglvæg. Elbagade, mod gård, sal. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Elbagade, mod gård, 4. sal. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Amagerbrogade, mod gård, stuen. Ydervægge består af 60 cm massiv teglvæg. Amagerbrogade, mod gård, 1. sal. Ydervægge består af 60 cm massiv teglvæg. Amagerbrogade, mod gård, sal. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Amagerbrogade, mod gård, 4. sal. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Baglokale Expert samt vaskekælder og bestyrrelseslokale: Massiv ydervæg - 36 cm tegl massiv. Baglokale Expert samt vaskekælder og bestyrrelseslokale: Væg mod uopvarmet rum består af 30 cm massiv teglvæg (halvstens væg). Udbygning i forhenværende tørrerum under tag. Væg mod uopvarmet rum er udført som let væg med indvendig pladebeklædning. Væg er isoleret med 200 mm mineraluld.

7 SIDE 7 AF 15 Vinduer, døre og ovenlys Vaskeri. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Vaskeri. Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags energirude. Elbagade, stuen, Koøje, 1 rude - 0,6 radius. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Elbagade, stuen, opgangsdør med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Elbagade, stuen hos frisør. Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Elbagade, stuen hos frisør. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, stuen hos 7/11. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 1. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 1. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 2-3. sal. Altandør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Elbagade, 2-3. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 2-3. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 2-3. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 2-3. sal. Opgangsvindue. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 4. sal. Altandør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Elbagade, 4. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 4. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 4. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 4. sal. Opgangsvindue. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, stuen, Koøje, 1 rude - 0,6 radius. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Amagerbrogade, stuen, opgangsdør med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Amagerbrogade, stuen hos Expert. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, stuen hos 7/11. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 1. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 1. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 1. sal. Altandør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 2-3. sal. Altandør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 2-3. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 2-3. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 2-3. sal. Opgangsvindue. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 4. sal. Altandør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 4. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 4. sal. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 4. sal. Opgangsvindue. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, stuen mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, stuen mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade,1. sal mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags

8 SIDE 8 AF 15 Elbagade, 1. sal mod gård. Altandør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Elbagade, 1. sal mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 2-3. sal mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 2-3. sal mod gård. Altandør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Elbagade, 2-3. sal mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 4. sal mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Elbagade, 4. sal mod gård. Altandør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Elbagade, 4. sal mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade,1. sal mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 1. sal mod gård. Altandør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 1. sal mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 2-3. sal mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 2-3. sal mod gård. Altandør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 2-3. sal mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 4. sal mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 4. sal mod gård. Altandør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Amagerbrogade, 4. sal mod gård. Vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags Amagerbrogade, stuen hos Expert. Fast vindue + glasdør. Vinduer er monteret med 2 lags Udbygning i forhenværende tørrerum under tag, mod gård. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Udbygning i forhenværende tørrerum under tag, mod Elbagade. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Baglokale Expert. Vinduer er monteret med 2 lags

9 SIDE 9 AF 15 Baglokale Expert. Vinduer er monteret med 2 lags Baglokale Expert. Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Baglokale Expert. Vinduer er monteret med 2 lags Bestyrrelseslokale. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Forslag 6: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 7: Bestyrrelseslokale. Udskiftning af vinduer med 1 lag glas til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Gulve og terrændæk Stueetagen: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af tungt dæk med slidlagsgulve. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Etagedæk mod det fri - Port. Bjælkelag med indskudsler. Linetab på facade mod Elbagade og Amagerbrogade Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i hele bygningen via aftrækskanaler i køkken og bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Den nominelle effekt er udregnet vha. det samlede bygningsareal m2 og et varmetab på anslået 65 W/m2. Varmt vand Det varme brugsvand produceres i en l varmtvandsbeholder fabr. Ducon-Jan type DF 15 R fra Beholderen er isoleret med 100 mm mineraluld. Cirkulationsledning i kælder, er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Brugsvandsrør for varmt vand i kælder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Brugsvandsrør for varmt vand på loft er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering.

10 SIDE 10 AF 15 Tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en max-effekt på 150 W. Pumpen er af fabrikat Smedegaard type Vario 75V. Forslag 1: Forslag 2: Forslag 3: Efterisolering af cirkulationsledning i kælder med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med Isogenopak. Efterisolering af brugsvandsrør for varmt vand i kælder med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med Isogenopak. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med Isogenopak. Fordelingssystem Forslag 4 og 5: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg, som det i 1997 blev ombygget til efter oprindeligt at have været et et-strengs anlæg. VF i kælder. Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. VR i kælder. Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. VF på loft. Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering. På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 550 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPE Efterisolering af varmefordelingsrør i kælder med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med Isogenopak. Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til styring af fremløbstemperaturen til radiatorerne efter udetemperaturen er der monteret en klimastat fabr. Samson type Udenfor fyringssæsonen er der lukket for gennemstrømningen gennem veksleren og slukket for centralvarmepumpen.

11 SIDE 11 AF 15 El Belysning Belysningen i gangarealer består af armaturer med 40W almindelige glødelamper. Der er 1 lampe pr. etage, dvs. i alt 12 stk. 40W. Styring; trappeautomat. Belysningen i vaskeri og bestyrrelseslokale består af armaturer med 36-40W lysrør: 2 stk dobbelt 36W og 2 stk 40W. Styring: on/off. Belysningen i varmecental består af armaturer med 3 stk. 40W lysrør. Styring: on/off. Belysningen i Fælleskælder, opholdsrum og gangarealer består af armaturer med 2 stk. 40W lysrør, 7 stk. 36W lysrør, 1 stk. dobbelt 18W lysrør, 3 stk. 20W spot, 1 stk. 60W gløde, 9 stk. 40W gløde, 1 stk.11w spare samt 500W halogen. Styring: on/off. Belysningen i gangarealer på loft består af armaturer med almindelig 40W glødelampe. Der er 2 stk. på opgang, dvs. i alt 6 stk. 40W glødelamper. Lyset styres med bevægelsesmeldere. Belysningen i tørrerum på loft, består af 1 stk. 60W almindelige glødelamper. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Erhverv: Det skønnes, at der bruges 10W/m2, da der ikke er opgivet noget seperat elregnskab for erhverv. Andre elinstallationer Udendørsbelysning: 4 stk. 60W og 2 stk. 36W lysstofrør.

12 SIDE 12 AF 15 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1936 År for væsentlig renovering: 1975 Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 1600 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 471 m² Opvarmet areal: 2035 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Kommentarer til BBR-oplysninger: - Antallet af værelser i nogle af lejlighederne passer ikke. - Butikken "Seven Eleven" er ikke opvarmet med radiatorer, men er alligevel regnet med i det opvarmede areal i vores udregninger. Butikken formodes at blive opvarmet vha. belysning, hårde hvidevarer og andre apparater. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: El: Fast afgift: 565,00 kr. pr. MWh 2,11 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

13 SIDE 13 AF 15 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 2 Værelses med eget WC/bad. 53m kr. 2 Værelses med eget WC/bad. 55m kr. 2 Værelses med eget WC/bad. 57m kr. 3 Værelses med eget WC/bad.108m kr. 3 Værelses med eget WC/bad. 97m kr. 5 Værelses med eget WC/bad. 139m kr. 2 Værelses med eget WC/bad. 82m kr. 3 Værelses med eget WC/bad. 88m kr. 3 Værelses med eget WC/bad. 90m kr.

14 SIDE 14 AF 15 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. Reglerne fremgår af 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. Klagen over energimærkningen sendes til: Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere

15 SIDE 15 AF 15 Energikonsulent Firma: Bang & Beenfeldt A/S Adresse: Torvegade København K Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Kastrupvej 108 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-293521-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-397823-001 Energikonsulent: Jan Tang Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,64 MWh fjernvarme. 95,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,64 MWh fjernvarme. 95,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 11 Adresse: Damhustorvet 001 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-012354-001 Energikonsulent: Sten Ehrenreich Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 13 Adresse: Perikumvej 019 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-237232-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Egilsgade 25 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-112462-001 Energikonsulent: Jørgen Stuart Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-017857-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.407,00 m³ koldt brugsvand 1.602 kwh el 2,81 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.407,00 m³ koldt brugsvand 1.602 kwh el 2,81 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Augustenborggade 23D 8000 Århus C BBR-nr.: 751-016786-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Islands Brygge 34A 2300 København S BBR-nr.: 101-241220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Frøbels Alle 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-043155-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 Rughavevej 11 2500 Valby Vermlandsgade 51 2. sal 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 mail@byr.dk www.byr.dk SIDE 1 AF 15 Adresse: Rughavevej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2500 Valby

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Fægangen 10 Postnr./by: 4180 Sorø BBR-nr.: 340-006674-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Egegade 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Egegade 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Egegade 14 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-111407-001 Energikonsulent: Kenneth Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 15 Adresse: Vejlegårdsparken 82 Postnr./by: 2665 Vallensbæk Strand BBR-nr.: 187-029031-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Pebermyntevej 1 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-115205-002 Energikonsulent: Peter Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ved Eltham 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ved Eltham 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Ved Eltham 1 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-223232-001 Energikonsulent: Jesper Jespersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere