åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i!"

Transkript

1 IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø lit,tmr/zmåø,, åtå EN ELEGANT KOYENDING FOR KR. IMPULS ser anderledes ud i år, llke nær så elegant tldllgere. DET ER!1ED VILJE I Lddsqildet har afsåt 10.ooo kr. til IMPULS for perioden , og det er en hoben pehge at glve ud ti1 det, sm skå1 være neningen hed dette!1ad, nenlig IT4PULSIV INSPIRATION I ved at udskifte det glittede papi. o9 det ftne tryk ned det noget slhplere off-set pålir med maskinsk!evet tekst spare! vi ligeqodt en hel del af gildernes penget men vi fole! os sdtldlg sikre på, at den deraf frentvugne strmning af indhold oq forn i højere grad vi1 karde på nysgefflqheden oq således vække oq fastholde tæsernes interesse. og da blådet er LÆSERNES, vil vi altså herned ikke arene have arbejdet i l&dsglldeskatnesterens, nen - hvad der ikke er ntndre vtgtiqt - også i læsernes lntelesse!!!e-i4-e!s!-liqds-i! 2: SpørgerubrikkenHVORIC 3: Hvoldån iån får glldehalien lrev t11 den døde nasse. Kan du lede et møde? (s mtn. sct.georq ) Ny sange til qitdeharlen.

2 Låndsqildet har nedsat et udvålq, som skal gøre Cet helt k1.rt, hvad der hører ti1 hvad, oq resultetet af udvalqets a.hejde vi1 naturliqvis biive qjolt alhind.lig bekendt, r din iitu.1b.q stå!. nvad du sx^l qøre oq sige i gitdeh-llen. Det er rigtigt, at de{ ikke st:: f,oget on!'oi så vid: sku:- i hånd kere.indre di: g:1de møde.! i ninqer red..c::.: De! stir he:lej i.tet skrev.t om, at du ikke i: v:i.e på en :ort la.e c:' :::r-ke blodet over deitaqeine : j::ie.;1lenl Kan vi ikke få IUPULS d.1t ind, så artiklerne kån bruges soh 1øsblade Tånken m et ll4plil-s efter 1øsbladsystenet hår været frenhe før, og vi vi1 qelne qøre forsøget ned de kmnende nmre i den udstrælning, det er!raktisk gennehforligt. Ior at lette sor:erirqen hærker vi de enkelte sider hed ennebetegnelse- Det står s:ledes enhver frit at splitte ie enl.elte nmle dd el- 1er smte bladene t de sædvanlige rrl4esteri har spurgt: Er det direkte!r,o!.lrct at anvende de-gale.itualer? Hvad nener iu helt FrE.ist hed RITUA1ER? ret kån lyde at spørqe så1edesj ren der er a11igevel et gran ef fornuft i spørqsmå1et- Du h.r son gildeledelsesmedlen fået udlevelet en såkå1dt ritlrlb6osm består.f e. h;s.. dlpllkereåe a.k red heskrlvelse af gildehaller uden optaqejse.g med optågelse ef svende e1lei vabnere. Denre beskrivelse rmher såve1 wore i lrral"lr som gildehailehs CEREfioijJiiR s$t viss. tekster, son man hec.r cio f-ette ind i den tekst, d! :.. i,r ' : :.kat,r tii forrå1et. I:an har rei i:::::e. og.erehonler søqt.t sk:ae:: j::i 9i1- dehå1ier.e. e: :=:e red to folhål: deis sm st.:te :c: gildenesteren, oq iel: io: :: j.ae.s.rege den s4- høriqhed, i:i :: :.::ef.i1e de enkeit. g::de.. :::.:9, en gæst fra et andet gilie::<.: ael:age i elle! Fåskc lede.: ;:::.a:l i leles qilde, skå: a= ii:<: ::høve at spølge først: jjircaalii tra:aa, e:ldehå LEN? Det vi:le c:e i : a:iiigst tænle- :cn har t11 ii?i,i'åi'.;*i'...;;i'. De!fo!. kori o:- ;oi:: a: slal køre din gildeh.l. s: e:i:!'e. :f landets aooo gi:ceb.ccj. k- :c.e sie hjemme! den! Cg Cei!s: ie kf,n. nvis der bruges ie ke.i:e o? :..rkerdte Tryk: a/s oifs.la, 3544 Mø.ke LÆS Iør,nIGT siie l-6 hde i itrladetl rhptrls RE!,A-(l:cr: Erik }Jne Nieisen (.nsv.h- ) vestergade 14, 5560 ÅRUF, spørqsmål tii lrrora( optases Serne Eder mæ!ke. :tedeit:oren bør doq vide, hveh de kom.. fra!

3 @[EDEHA&&EN sår Iiom nu ud red jerl vi ltåi nå' åbnet qi1dehf,11en! (o!1 så LDII! Froi blilr Foul nu af?!.n rå være herold, hvis Ib ilke visor siql.iaen, vår det ikke nig, der -ku1- r. s6rge :or blonste.ne? så må D'J synqe for, for søren del civ nig lige din nii! xej, der skå1 vare en DrllEnå l - riven h., så en? res lover at qøre nit b.dste - jeg 1ov.r opriqtigt at strebe efter at D Cenkende: du noqer af di.se udbrud? så sikre 1.ed giideha:1en son Årei i D. -.11er nogle tilsvå.ende -.i lige kilkcn- Ll:n e! liqe ved rt klnne tale rutlrimr irmr tin E[[DEHA[[EM Irl IT 1YililS! CIl,DEHAI-LE\ Denle iefinition ER GILDESEV,iGE er 1i9e så snuk. dår er rlqtiq! CG D'RFOR KRÆ],ER?IIRETTEIEGGELSEI] OG CE NEIFøR'LS;N ÅF LN G:i,DI]HÅ; Å]- fl!._- LIG CM:]] OG }IEST I']IJLIC SIK(ERHED. lorb1øffende mange 9irdeliar1.. niiver kørt efte pri.cirpet: EN rirrei?id ENDN,r, så Er DEr o'efsr,illr CE hvor er det synd: Gildehallen er - nævnt - gildebeeqelsens fo! bør der kæ1es for den. i Cette som i andre værksteder skal der væ-!e orden i sager.e, os Erktøjet nå væ.e på!1ads oq i orden! Gildemesteren er soe leder af dette vaxksted ENE ansvarlig Jor vælkstedets årbejde oq,esultater. Der er ikke freget ved en s1åp styrelse åf værkstedet e11er sjusk fred.rbojdet e1lef arbejdsgangen. Det vil hurtigt kendes på resultatern.. Gildehallen er hygget op på et ståtiv: cereno.ierne, og rituelerne er værttoj.:, som skal hruqes koffekt og på de,igtige st.der, hvis rosdltåtet.ka1 blive oxdentligt- :IEIHEDETi er et produkt åf gildemest.rens pe.sonitghed. 9tldelarlens indhord oq sikkerheden i gennerfø- Låd os de.for Pukt for Punkt søge efter de steder, hvor der hehov for vejlednihg og derved fotxåbentiig bidraqe ti1, åt fremtidige gildåhå1ler renses for eventuel-

4 :ret er ikke neninqen t:er at gentåqe, hv:d der står i ritualbøgerne. Disse sider skal kun supplele og vi.ke en s1.gs nuskeseddel e1-1er opkvikker I ORIII"DEISE l4ed RIr,rÅI-gOGEN. FASTI,EG DATOEN LÅNC TlD I IORVEJEX IÅg i videst nulig udstrælninq datoerna for gildehalier fåst for hele qildeå.et,.; "l e ' qoo io \eo! nvol'.t d-:.kå' vd - o'"d-l "1. D- \ed -æ Ler m-n ot oeb.øo'6re - s-olo ti- og. deres pxivate arrangenente! "- i god F ";,gqe tid. OG sørg 5Å FOR AT OVERHOI,DE DÅTOERNE] oo.åo-1s.. sl..l6 s q -- er q: td-_ hål1erhe, - Ved at 1:de e. osp:-ont vente '-it d-n -F. L- o-djn+' - qildehal skåber ran en vis forventntng. o. oa'16. o9 å 'oi9 9-'e, o. o" o' h;nc o. yl å -,. ' 06- -J e en Ioe/ _9e.e undeftet.spiranten ø de spørqshå1, h.n.i.e,eo ofteq- - en. opr^cc_s-.. svlr IFøVL Di A_ SPIRÅNTENS IVNE TIL AT IMPROVISERE! Forud herfor skal aspireten n.turltgvis L-o-' 1 ':ve--en d - delsen have fået fuid underletning om, hvad hån venter.f h. Proponeringens oo'. å1d n: -k^e o rgt... d-odle o.oooner-ng.-o,o.9 betlde bo' l"-d "1.crde ti1 at orientere de de F.oponereder Der er hange små oq store tinq at huske til en gi1deha1. tordel arbejdet med de tekniske forberedelser he1len herolder. skatmester og kanslefl HvEu henter aspllranten på håns bopæ1? HVEM h.r gildenå1 og gildebrev med? HVEU gør gildehallen klar ti1 lrlug? HvEil køber tii )røjbordet? HVEM kontrollerex de elektriske 1ysforhold i lokalet. hvor qildeha1len skal holdes - og husker forlængerledningen? HVEM holder r,ys, DllG, EÅ,\E, SÅNGETGER, GILDESfFÅ oq GILDELOV i O:dEN Oq sørger for. de er tii scede? HÅR I AILE me de ny rilualbøge: hed? Lokå1t har r sikkert flere e:ler andre ting, der skal huskes! skjiv ie! he11ere allesdnen på en 1iste. og kryds så

5 G[&DEHA&&EN Der er mege nåder at kalde til qildehål o.. - d-' o,o:nd. 'rdre :o. o. 9r'oeh."e1. rtø'r,d aø s. beolnd- n:r 9l d-t å en ;bra.. D-- e. ''.; _noen ql 'rretjq»d t_. " Dindpalheglene i indbydelsen. ler qives qildebrødre, smer i komplet at overse eh irdbydetse GN&DEHA& 76.1O.r4 r, HYTTEN. r(al TrL 6rL0tHAL r6er{! IIIIru;u:Ln:li';ti; r..r 6!.16.()(T. kl.2o.:c I Jden, så prøv en gang f.eks. denne: STOR GI!DE-ÅNRETNING hed snå, Iækre lituåler, 9i1deså1.t m/h.kkede cit.ter, k1.re tanler hed f.stvltre oa ædeltsind t aildelovso.rnerin. fårtseret qiideånd- - - sprøde 1øfter, roulade a 1å fane h.mir. Hertil ægte 5 hln. hjenmeb.yqqet cirdehal,en ";;;;;." ***,,. og s1r*kede lmperr oq de. er natu!: tiqvls sørqet for et riot varlerer underhotdninqsrrroqrm n6d bt. a. THE 2 HEROI"DS og Glldets A-cape11a-ko!. Der vi1 blive lejliqhed t11 nu oq da at strækle ]rer.nf!

6 6 PI.ÅNI-,IG GTLDEHÅ]-]]EN GøR IKKE STE}IXINGEN AT DEN Gi1d.xa11en skai være præget af orden og D-, df, b-.". :t.":_ boqen sk.1 riælpe ier til. I boqen ståt k]årt og tydeligt besi.revet, hvo.når der skai siqes og gøres hv.dl og følqer F.h opsl. irl-nt \oi. - "n :\\e -d.o o udseltg at skulle improvisele - med risiko for den helt store forvirring. Det kan nyttigt at ÅISKRIVE TEISTEN fra hoqen og sdtidig i t.nkerne fø1ge forløbet af qildehalien. Derved.nog i...-l'..' ldr- nxx å o- del, nå! det er en Hu-j der skel opteges- ' Det er stadigvæk de små ttng, der kan både vtlte oq REDIE en qildehali p-.9.. ø.d o!" o:td-_ h.rler, - ner ikke legr.velsesstenning! Den kendsgerning, åt nan frå højbordet kigg.r ud i et rølkt rm! kan friste den, t,. of6 L,-, o,a,,,ov.de--.- p qi d-b.øo ene. ø en'-o -' b'-'- ter. at den telences blik derved kommer hllll4.l \_ 1: -L bø' Lad. gås! Nok sk.i det!ære højtide1iqt..-,! Derfor: Sc NED imoi qilden!ødrene, selv cm du ilike k.n se dehl Oq husk, at HøJTID.q SMIL udnærket ke - røj.d-.: c:,,60 9ø'.6j a - oo kan ude! Et thproviseret sril e11er.n impxoviseret bevæge1se kan " lo' "lløre'ne og b-- fordre "den gode stenning l - I4en husk, at EN VE1!YK(ET Il{PRovIsATIox_ rr,tver OP - DEt hå lidrrg blive kustigt! vi skal senere komme here ind på tå1erne i giidehallen. specielt gildemesteren-.,e fieste gildenestre starte. sm uøvede talere. Et r;d til deh (fra erfarinqens n:dni.r-): I Lne D ol -- å-9"md-10!ej6r... 1er! Sæt kadencen yderligele ned! Det e ro -re( -' vdl ro' År. -'v han taler la.gsont nok. "t Lon- Bed 61 9i,d-b-o!!' c.. -en ror -d-:e o-. (e--. r c Ideb-11e.:). or dl LålLe l-na-omt oq tideliqt nok! Det er inqen sk i N: oi o.n- 1en e! -uknet. L- o-' -n åi le.lcl en de:. oi oebrødrene ud af halren- Hvis aei ei rere praktisk. så kun qiidebrødretre- rierved ud9å. d-n ^eno.-.ør-lo- ooo'uds-rre-. 'r.dr ha.l!'\ a rørs nl.1 s:l _, \ÅR C,-- DEBRøDRENE HT1R IORIADT GITDETJÅ]-LEN'

7 @tsupp]en 7 0m GBUPPEM Mange at vore e.keltgilde! er opdelt t g.uppelr de! hed folskellige hidle! og forskelligt held prøve! åt engågere de enkelte qlldeb!ødre, og delned qlve de nuttghed for en nele lndholdsllg q11detld. DCt E! O9Så 'lqtigt, At Et VE! TILRET?EIAGT Og ødt GENNEWøRT GRUPpEÅRBEJDE får dennesker tll tættele på hinaden og dehed nedvilke! ttl opfyldelse af de fomår, de! er glldebeegelsehs: At udvlkle knelatskabet nelieh gildebrødrene og at iade ålbejdet nedslgselv få gode nultgheder tor åt flemes. Der fj,ndes inqen utversalopskritt på, hvoldalnan opnå! et engaserende oq udblttegivende gluppearbejde, hed en tlns er helt nødvetdlg, at de, de! skåi del tåge i gluppeårbej det, a1le føler slg nedansvulige for, åt ålbejdet skal blive en succes. GRUPPEARaEJDE kd beskrives ved et eksenpel, s måske oqså kån tjene Fomå1et fred qruppens ålbejde var åt udvlkle kareratekabet oq at alb.jde ned sis selv ved bjælp af g.uppebs nedlffie!. Ennetr blev evendt t11 støtte fo! det egentllge fomå1' vår, at na v11le 1æ. noqet on fugre, - nen andte ener kune have varet ltge Gluppen bestod af!t!e ægtepår, hvolaf de tre af ægtelæl1elne ikke 1 steten var glldebrødle- 1,lødeoe blev planlaqt, så nån på 6kift beeøste de forskellige hjem, oq det blev fra stalteo slået fast, at de! ikke råtte udvltle slg noqen ren ti1 9en9æ1d helt suvemt best4te' hvad de havde lyst tl1 at med. albejdsfordellngen var sådan, lra foeiqe node tkke havde noqe! forpugtelse!, nedens

8 (EBi]JPPIR)II de t_9_les!c 9I!9l gey9! et velforberedt opiæg til aftenens emne, s t et alhemenneskeligt indlæq, en s1å9s 5 nin.sct.georg for gruppen, bl v fordelt reliem de to sidste par. Få den måde var a1le engaqerede, tngen kunne undværesj og frehhødet va! da også heget nær loo *. qr fuqleemnet kan siges, at det qåv lejlighed til hange herliqe udflugte! og spændende aftener ned snåkonkurrencer om: Hvtlken fugl ser sådan ud? E11er hvad er det for en fuglestenne, I hører nu? IledheDsyn ti1 det ETISIG emne gåv det deltagerne lejlighed ti1 ae konne tæt ind på livet af hihanden, diskutere erner, som det e11ers ofte ke væ.e vanskeligt at få snålket igennem, og på den håde medvirke ti1, at gruppens medlemner udviltede sig. Hver aften sluttede m.d, at alie hev stent ttd og sted for næste qiuppemøde, gang skulte snåkke fugt, og hven de! frer og fik be- EMt lestentt hven sku1le qå i oanq fred det etiske Cruppearbejde k.n drives på manqe råder. Der henvises i den forbindeise ti1 landsgildets hæfte on gruppearbejde, som er på tlaplerne- DNilE E EF ORITPPER Ir. ldt-stet til det gruppehæfte, Hans-Erik henvlser til, ha, vi tyvstjåret følqehde: GRUppENS DÅNNELSE er i leqele! laqt I hænderne på det :i11e, ekskiusive udvalg! son i deglig tale qå, unde, n.net CILDEIEDIIsEN, oq de, er heined på1.9t denne 1ede1s. et meqer Man ](Ax dene grudpe! ved at RÅIaE etler XLUNSE siq frer ti1 demt Cq man xån gøre det ved at skrive sedler med qtldebrød så trække den op af en høi sitkehai 09 m.h KA{ gøre det ved dt sende skenae! rudt tii setlige gildebtødte: IVEM VIL DU HEIST - ELLER HEI,ST IKITE. V, RE I GRUPFE S}I,IMEN Men deter lo nok ikke lvkten at 1ade lykken råde i noqet :å afqørende son at semensætte en gruppe iennesker. sd Dder en e1ler ånden fom SKA1 KUNE VÆRE SÅIII4EN Og ARBEJ'E sam EN i en vis periode.,et kreer både takt og shidigiec, oq det kræve! kendskab tl1 såve1 gildeb!ødre som ægtefeller at danne et antal hold ud af en 91ven masse, sm vii Gre I st&d ti1 at Ti1 qenqæld kræver det ORSTÅELSE oq GOD VIUE fra den enkelte qildebrors side, så en gruppeteder ilke ti1 at sidde red en flok trevne elle! måske direkte uvillige Gruppens smnensætning oq størelse bø. GIIDELEDEI,SENS AI- GøREI-SE, og gildeledelsen bør udpege en af hver gluppej son skal påtage sig at åffegere gruppens første møde. Oq qlldetedelsen skai - når tiden synes moden - træffe beslutning om ændrinqe, t grulpernes sdmensætnlng (dabelse af ny qrup- I I

9 PA8SIVNBET I BREY TIL DEN DøDE iiasse SCT.GEORGS GIIDET I --BY Gildeledelsen. DEN EV Ior at kunne blive optaget i gildet kræves 1 dag btot, år nån har været spejderj er over 21 år! og at man aflægger g1ldetøftet. Det fø.ste år e11ex ma*imatt de to første år betlaqtes som en prøvetid, der afsruttes ned et væbnerløfte bt.a. or aktiv deftagelse i qildelivet. son i gildebladet er der to slags kontingent at letale ti1 gildet, hvis ran ønsker at PORBLTVE gildebror. Et kontinqent i kroner, fastsat ved et gitdeting. Urihelige!estancer kan medføre udelukkelse af gildet- t kontingent i forfr af aktiv deltagelse i gildets år_ bejde og arlanqehenter. Urimelige restancer i denne henseende rodvirker gildets ssde vækst o9 edergraver dets styrke, da restanten udgør et ikke-posltivt eterent oq taqer pladsen op for et n\t e-erant..o. tå' både vi_jen og J-Len,., "t -." positiv og aktiv. Det er gildeledelsens pligt at få sk-bl det resr Dositfle g-l_d- vpd ". qø,e ræ't Ø he_o:. "å,åa \"n f: b."q! siq på.ri. r eo s:- åfgivhe 1øfte e11er, hvis hån ikke øbsker dette. selv '-a- koaselvens-r å' :in!esrår-å og tlrkke srg Ld.! gildet. DENNE HILSEN fra DEN GAMLE OG DEN NY GILDELEDELSE SENDES TIL SAI,,ITLIGE GILDEEjRø,RE, - ikke ku eil lestånterne, - og det overlades foreløblg ti1 hver enkelt at afgøre, m hun eller hd er at betragte sø restant i den ene elie! anden henseende. Dee hele er et spørgsnåt m, hvordan nån eftertever sit 1øfte m åktl, nedvixken. Det ha, været hævnt, at qildet kunne være tllffeds. når bare mån betå_ ler det ene kontingent, - det i kroner. Dette e! ku i rlnqe q!åd rig_ tigt. Rigtigere ville det væle at se det fra gildebloderens side. «an tjent med blot at ertægge et be1øb og så give åfkard på sin e- vige sarighed ved at give pokker i det 1øfte, na! ha! af1agt?

10 '10 DER ER GILDEBRøDRE I VORT GIIDE, SO}4 II(KE HÅR }RRANGEMENT HER EILER }NDETSTEDS I ÅREVIS! PA SIVlr]88 NOGET GIIDE- Det er os en kar p1lgt at glve disse gildebrødre et tilbud m ledning af deres evlge salighed: (or og d- r"q : de "r."noerentel. v: låvå, lor D.\t o9 ro a oq vis åiv-lden, ål du ;- v6o dlt ø-ce! E11er tag dlt 1øfte titbage ved at sende os din udretdeise! DER ER GILDEBRøDRE, som af den ne e11er anden glsd tager en sabbåtpeliode. Ired hed det! Det er en ær1ig sag. Og der er ngd1e,, veltjente gildeb!ødre, sd lkke ser sig i stand eil stadigvæk at væ:e på stikkerre t11 hve! en tid. Og det er oqså forståellgt, På den aaden side e! der oqså gildebrødre, engeg I trdernes horgen neldte sig ind udeo egentlig at gøre sig ktå!t, hvad det indeba! i forblndelse sed Iøftet, - gildebrødre! sø ikke fø1er sig sø GTLDEBRøDRE! Volt kaltotek rlffer 34 naøe. vi behøve! DIN hjæ]p for at kunne sætte llghedstegn me11em kårtotek kortenes antal og antallet af GMEBRøIRE. Hvordan du vi1 hjæ1pe, er helt op tl1 dig selv! De venligste rrllsehef I GILDE]]EDELSEN. du ri1 huske, tik du engdg i dette år et brer fra den ny gltdeledelse. Vl kaldte det fo! DEN EVIGE sriiched. Eg ntllg havde vi ventet en e1ler ånden realtlon fra dtn slde, - enten 1 forn af flenrøde tlt et af glldets arrångehenter e11er I fom af en opringning etler henvendelse pa anden håde. vi hår SLET rxr{e hø.t fra dig! Ea.e vi doq kune flnde ud af, hvordan wi skar toike dette. I-ad os endnu en gag mlnde at det ikke tilfredsstlllende fo! nogen af os, hvls vt aldrig ser dig i gi1det eller nælker, at du haf lyst ti1 hed! Der kan Ele mange oq gode glunde til din påssivitet. Men det l(r-æves af dig GILDEBRoR, åt du e! aktiv! - oq derfo! bede! vi dig nu tage din situation i forhold ti1 gildet op t alvor11g overvejclse. Giver det dlg ryst til en næhere drøftelse red en af dine gildebrødlej så ved du, at vi alttd er paråte, - og intet sku1le qlæde os nere! Men hører vl,.ke fra dtg, lad os sige inden for 14 daqe, så nå du lkke fortænke os I at konkludere, at du nar tabt interessen for gildet! og så vi1 vi i begge parters interesse betragte d19 son udreldt,

11 MODEts -DU"e etmøde, 11 fl (t i Ar irlive vaig. til åt lede et Døde er en tillidserklarinq -.g e. karirehæs- - for mødets resu-tåt.fhænger i a11eihøjeste gr.c af h.de1e- 4{<;- <:_ s Kån,rr rlr \ l,r '-\ \-J,.,,---_ 6] - XENd'T du UøDEI-EDERENS OTTE G}1,DNE REGIER? '--6r.. d-, 16,: a I V" // )u er blevet valgt ti1 at tede mødet.. - o9 -de.for er det dit møde! de diq rende over ende af en e11er dnden!rførerskikkelse,,, der betiagter hødet sor en anlednlng ti1 at kundgøre sin vilje. Dlsse,'førereL ved soh.ege1, at de første irar minutter af et nøde er sti}1e, 09 gør nødelederen indtryk af at have et f lende greb oh sin ofgeve, benytter de sm regel det øjet,likketige u D L lede ot røce,. IiøDELEDEIEN HÅN ÅNSVAREX FOR Du h.r ansvaret for! et der biiver tid for 61te -!åde tii at tænke og tti at tale- Ved nange fjernsynsdebatter oplever han det :udsige, at et nøde indled s ned, d n g e indlæg fra hwer deltager, hvorefter de! bliver plads ti1 de korte belette er forkertl Eed forst hver (såvidt muliqt uden beqrundelse oq forklå.tnqer) at qøre rede for d;t nøderesultat, han elier hun finde: vi1 xår denne rude er overstået, spørger du, om nogic af deitåqerne har nodtaget oplysninger, der hår fået dem ti1 åt ændre deres opfattelse af sagen og deres ønsker med hensyn ti1 hødets lesult.tj - og så først kan de enkelte rødedeitegere i ti1- fældlg rækkefø1ge anmode dig oh or-

12 't2 MODEts D'!øR TAGE ÅI{TIV DEL ] DISTLS- IkLe således 3t du bevidst styrer mødet i en bestent retningj men på en sida! nådet.l du sørqer fort.t dent der ta1er,:år t:]t ud ude. åfbrydelser fra nirdre disciflinerede e11e. n.r. ivriq. n6d.d.1taoa:e. Det sker deserre oftej åt etr hødedelta.rer med en tllfeldio sldebehærknino får.lisk,,:sioi.; rr. i+ fjerne;ig frå det esentltge enne. let er din opqåve - Få en t.ktfutd, ne. mlndiq nåde -.! bremse den slags afspcrinqer og at føre diskussionen e11er indlægget rilbåge ti1 soi mødeleder må du være objektiv, oq hverken dit tonefald eller ordvalq rå på nogen nåde røbe en forudfattet nening e11er spectelle an- IYT OG I'ø!G MED - UÅIEiIJDT! I enhver fois.nling findes der dygtige folk. der ikke bloa h:x tåiegaverne i ordenj men son.gså ha. e! mehing, - fo1k, der nuftigt sei nf,1igi.d.r E:viGt :f endre nødedeltrqefa, og soh derp: med hurtiqe og konci:e indtæg k6n "d.ible sig i9.n- Såd.nne nødedeltagere ex e. gevinsi for ethveri møde; de Lan sætte fut i sagernej nen de kan også gøre det hoisatte. rilnge hødedelt.gere b1iver nenliq tavse! når cn etler to "drirtere,rfår fat i,,!oiden,,, og Cerved kån heninger og værdifulde indlæq rlive tva1t. Det e! mødedeltagernes ret! at de unde! visse indlæg nå have Iov til.t tænke et proble iqennem, oq.t de derfor ooså hår 1ov ri r :r ivfte nildre intenst. Men det gæ1aer IKKE for mødelederen; han nå tyrte oq fø1qe med uåfbrudt - oo or nødv ndlqt må hm af oq til b;vde thd. opsmmeie oq konkratisere _ro, at n..kere, hville resurtater! man hidtil h.r opnået uder nøder. oq på hvilke det endnu skorhden disklssionen toq sin begynderse, vdr du manden, de! konkretiserede fornålet med mødet. Når du k:n mæ!ke, at resultåtet er ved at nærme siq, er det din pligt at sørqe fojt åt nrn oqså n;i.let! ritter - så -r.qt, so dec svnes nu- Når dette er sket, e. det din opqave iqen at opfyse oh frødets forhåi og at konkretisere det nåede resultat - og at sehenrigne det hed det, man ønskede at nå. Først DÅ har du helt løst din opg.- ve sm mødeieder.

13 6J M]]N 13»< rtll(n»rn<<! I en af de 9 1e, i.låndske sagaer fortæ11es of en af de gode, gmle vikthgef, son blev indstævnet for åt håve kløvet hovedet på en kohplet sagesrøs mand, son h.n t11fæ1- vor helt hdvde kun eet at sige til.it fo.:v:r, men det v.r ti1 rok ttl 9er9æ1d.t frikerde hdfl. Få spørqsnå]et on HVORaOR sv.rede han b10r:,'han stod sf godt for hugt,, ient Mid.telbart fårnan her lndt.lk af noget negatlwt oq ubehå9e1igt: SELVT6GT oq LYSTIiIORD i skøh forenirq! Mån slår ihjel, bere ristår fordi ofret ;u så qodt for huq,,- r{eh tænker nan efterj dukkef der alligevel noget positlvt olj - noget, som var positivt for isiandingene, oq noqeti som ligervis h.r et positivt budsk.lr ti1.s-

14 't4 viiinqens b.d!te redck:b og 16qetøj og tans bed.te beskæirige se var AT ERUGE NU1. :kke på n:: og få. som nan middeln.rt fri- :tes ti1 at t.o, ne! son sport,.cr regula. kust- Lig.som dig:.r..g nalere kan insfire:es if.n bes:ef,t situation, så1åde: iu.ne vikirge! Jøi. dct },cr1igå k.ld, inspi.eret.f åt sc cr r..d :t: godt fo. huj. ct liw.(i siger dette.å til OS? iret.iger inke, at vi sk:l 9i. p: lnndevelen ud.q s1å il:1.1, for sverc.ts l.q er jkke vor lndli.g.beskæfl,i.n :or os i gild t j:.n l,istorien,ar. et.ksenbel ti1 eireriø1ce1s.-.:l de. mid., at vi :k.1 foistl.t gribå.n ch.nce, nå! den er aor irånd.n! - når den står :or hug! Ålt for oft6 1:def h:n en goc lej- 1igh.d qlide siq.fhænde. fordi r.n liq. lii s! TrDar ÅN, - sove ri.!e:. oq så GLErirE!E11 L1-.r rån.tyder den liqefren ira sig. jo.di "det e, de anires sag". ll.nge gange tul1.r vi rlndtie. s velfardscøs ned s:øv..ller 1ukk.i. øjne og glider iorbi ch:rc.rne :i tætj at de næste. puffer tii en. Førs: nagefter. når ie: e! ior se.t, si ieglndex opfattelsens sr6m. pære et bu.ke: "r_å, j.r ior sørenj detvar forresten også æ!ge!-!eqrebea CHrxc:;Ii 5otyder.aturligvis noget lorskelligt for forsi.llige nennesler- retj jeqville frlm iilj eri hvxd d.t kan betyde for o: i siidet. - oq hef frå d.t betyde EFrEI{TIV]SERET og r!- vi ser gangpågrng,.t vi p1uds.1i9 få. ideer, sof vi i oq for siq kune have fåct for 1ænge siden. Vl har set det v.d progrmlægnlngen. vl har set det ved proponerlng r. vi koger suppe!å årgdie be! - o spiser et par tiher for sent! 5 Mnm vi la. 1o!et og giset l1ånd pl. atvi vi1 gøre vort bed.tc t'or girde: oq deis trrbejde. Vo:: bedste r j.kke al sti11e, nå. de. r1ive. ka:d: I )et er Sgllj hon dct cr ikke voitr Gildet r ikke en :este-ta1d, m.n b,ot sk.1 t.ække et anl.1 heste ud efi når de! e. lehov fo: :.akkr.ftl Gildet er en Er,'HtD. og qlldet e. en i:erlled. G:tdet er et : art,ejde åf. renarbejdende enheder, Og srarnejde er:kke hlot at s:ii1e t.ækkrafi til rådiqh.d v.d rqiventr lcj- S.narbejde er tilliqe at Sr:tLD LEJ- LIGIIED TIl- RÅDIGHE: TOR fråitkitåfi! åt give bolden op hår oq hvo:! h.i seailejde er for den erkerte at gribe ch.ncen på a 1t e s vegne. nå:.ien står qodt fo. hug. OG lit GøR DEN O'TERE, EN] I,1ÅN TÅ:N-

15 ANGE TIL SVENDEOPTAGE],SE Me1.: sjuqm studentens lyckligå då9 spejder, i stldernes iær! Nu hd sct. Georq igen sat dig stæhe. Her skå1 det kendes, hvad viljen er G!d, her slal du øve din evne! De!, der spejde! har troet og txor, evne og vilje et btugbate våben, og at et ord også nu er et ord, hd står vo. gl1dedør åbenl ;; qildebrorl JA vår det 1il1e ord, ordet, der nu sø før åbner gildets dør fo! en spejde!, der kan, vi1 o9 tør, ø! din indsats i gildets åndl vær ned hlerte, ned hu og med hånd velkmren, spejder og nybaste svend! ve1 født lblandt os t11 a.bejd oq 91æde! Gildet er styrke o9 g1æde for den, smeder med på vor kæde. Den, var spejder i vår, ded, sm bllr spejde! i dage, ded, sm var spelate! så sent som 1 går, ha kalde! gildet ti1ba9e. ;; veli<dnen, gildebro.l JÅ er et 1111e ord, dog set I 1øftets skær nagtfuldt stort fo! en spejdelr der tlor på Gø! din indsats i gildets åndl vær ned hjerte, hed hu os ned hådd

16 SANGE Mel.: Dmalks frihedssug I spejdertldens d!ømmelad blev DRENG 1 tenken tii ]4AND. i qmister fra lejrens bå1- Hvad vl bd drømt oq tånkt i flok og ttop, det skal vi nu sm voksne føige op! Vi stå! semen, alle deske gttdebrødre, sffien - o9 er bere<ltl!u gele spejde!, gildebror! vl hæ dit 1øfte, dtt o!d! vær tro, Er hjælpsd i din færd, hold btækt dit Sct. vo! evne s1å! ku til, hvor de! kan nå, ne! vor vl1je ser vorherre pål vl står 6Men, a1le danske gildeb!ødle, - og er beledt! I 6pad for broderskabets går gildets 1øfte og lov oq tlakke! dybe furer i en verden af ke1 og k!ig, så der kan plantes sril og ær11ghed, der vi1 gro op til bloderkær1lghed. vl stå. sffien, alle deske gildeb!ødle, 6ffien - og er beledtl Du gdle Epejder, qtldeblolr stut op I ptov.lelnet6 Epor! strø glade dlg hen! så høster du rlqt tqen! Og du qår ikke ene hod dlt nå1, for vi er tusinde. ned g11denåtl vl står s en, all danske g11debrødre, samen - og e! beredtl

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken)

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Risskovden25.februar2013 Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Tirsdagden19.martskl.19:00iBlokB sfestsalikælderen,skejbygårdsvej36. Dagsorden* 1) Valgafdirigent.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63 Advokaterne Kongevej 64 Tff.nr. 14 43 43 63 J.nr. 65167 cp/ts Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 3c Broager, Broager pålægger herved ejendommen og de fra ejendommen udstykkede parceller følgende

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil az\ t6'?- \'- r\ t^ /\ /\\ /\ -'z- (r\tb {^ w lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil Helmuth Hansen blikkenslagermester Gå til rltls fagmandenl aut. gas- & vandmester Bækgade 2 - Telefn (0'4 5 t6 4 AMTSMESTRE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG VELOMMEN TIL DEN NYE SOLE +5 x MÅL: Ae eever ska trves og bve så dygtge, de kan! DAN S VEJEN DERTIL: En ny skoedag der er vareret, faggt udfordrende og motverende for den enkete eev Ae eever får en mere

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG OG SVENDEORIENTERING SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK 1 OPTAGELSESUDVALGET FORORD / VEJLEDNING Formål. Hensigten med denne vejledning er at inspirere optagelsesudvalget i

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Atom og kerefysik Igrid Jesperses Gymasieskole 2007 Baggrudsstrålig Mål baggrudsstrålige i 5 miutter. Udreg atallet af impulser i 10 sekuder. Alfa-strålig α Mål atallet af impulser fra e alfa-kilde ude

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

sx. Eoreni.nge,,*,'".,,,ffien.,lYSTRUPsKov,,S1angerup.

sx. Eoreni.nge,,*,'.,,,ffien.,lYSTRUPsKov,,S1angerup. 6,f.t-6å,JO& { s-t}e 1/u.a LOVE FOR st.k- 1. stk.2. stk. 3- stk.4. stk.7- stk.?. tk. 3- stk.1. stk. 2- srk 3- sx. Eoreni.nge,,*,'".,,,ffien.,lYSTRUPsKov,,S1angerup. Foreningens hjemsted er slangerup, og

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

', loktj- Café GOD ENERGI

', loktj- Café GOD ENERGI t'sr*^mr ', loktj- Café GOD ENERGI i t SKRTV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER! oj lo vol ve *- Itø^c (/-O^K > rk

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015

GildeNyt Side 1 103 September 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 103 September 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 3 September 2015 Stafetten Barsø lejren 2015 Sct. Georgs Gilderne I Danmark Så gjorde vi det igen.

Læs mere

o K 2 014 Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778

o K 2 014 Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 o K 2 014 Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 Blik- og Rørarbejderforbundet Der er mellem nedennævnte parter enighed om fornyelse af den h dt l gældende overenskomst mellem Skorstensfejerlauget af

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning Referat af ordinær generalforsamling i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 2l4t kl. 2O.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 32 P-plads ejere, med et samlet fordelingstat

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Differentiation af potensfunktioner

Differentiation af potensfunktioner Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN 978 87 766 494 3 Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Differetitio f potesfutioer. Pscls tret og biomilformle Vi strter med t mide om t poteser

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere