åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i!"

Transkript

1 IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø lit,tmr/zmåø,, åtå EN ELEGANT KOYENDING FOR KR. IMPULS ser anderledes ud i år, llke nær så elegant tldllgere. DET ER!1ED VILJE I Lddsqildet har afsåt 10.ooo kr. til IMPULS for perioden , og det er en hoben pehge at glve ud ti1 det, sm skå1 være neningen hed dette!1ad, nenlig IT4PULSIV INSPIRATION I ved at udskifte det glittede papi. o9 det ftne tryk ned det noget slhplere off-set pålir med maskinsk!evet tekst spare! vi ligeqodt en hel del af gildernes penget men vi fole! os sdtldlg sikre på, at den deraf frentvugne strmning af indhold oq forn i højere grad vi1 karde på nysgefflqheden oq således vække oq fastholde tæsernes interesse. og da blådet er LÆSERNES, vil vi altså herned ikke arene have arbejdet i l&dsglldeskatnesterens, nen - hvad der ikke er ntndre vtgtiqt - også i læsernes lntelesse!!!e-i4-e!s!-liqds-i! 2: SpørgerubrikkenHVORIC 3: Hvoldån iån får glldehalien lrev t11 den døde nasse. Kan du lede et møde? (s mtn. sct.georq ) Ny sange til qitdeharlen.

2 Låndsqildet har nedsat et udvålq, som skal gøre Cet helt k1.rt, hvad der hører ti1 hvad, oq resultetet af udvalqets a.hejde vi1 naturliqvis biive qjolt alhind.lig bekendt, r din iitu.1b.q stå!. nvad du sx^l qøre oq sige i gitdeh-llen. Det er rigtigt, at de{ ikke st:: f,oget on!'oi så vid: sku:- i hånd kere.indre di: g:1de møde.! i ninqer red..c::.: De! stir he:lej i.tet skrev.t om, at du ikke i: v:i.e på en :ort la.e c:' :::r-ke blodet over deitaqeine : j::ie.;1lenl Kan vi ikke få IUPULS d.1t ind, så artiklerne kån bruges soh 1øsblade Tånken m et ll4plil-s efter 1øsbladsystenet hår været frenhe før, og vi vi1 qelne qøre forsøget ned de kmnende nmre i den udstrælning, det er!raktisk gennehforligt. Ior at lette sor:erirqen hærker vi de enkelte sider hed ennebetegnelse- Det står s:ledes enhver frit at splitte ie enl.elte nmle dd el- 1er smte bladene t de sædvanlige rrl4esteri har spurgt: Er det direkte!r,o!.lrct at anvende de-gale.itualer? Hvad nener iu helt FrE.ist hed RITUA1ER? ret kån lyde at spørqe så1edesj ren der er a11igevel et gran ef fornuft i spørqsmå1et- Du h.r son gildeledelsesmedlen fået udlevelet en såkå1dt ritlrlb6osm består.f e. h;s.. dlpllkereåe a.k red heskrlvelse af gildehaller uden optaqejse.g med optågelse ef svende e1lei vabnere. Denre beskrivelse rmher såve1 wore i lrral"lr som gildehailehs CEREfioijJiiR s$t viss. tekster, son man hec.r cio f-ette ind i den tekst, d! :.. i,r ' : :.kat,r tii forrå1et. I:an har rei i:::::e. og.erehonler søqt.t sk:ae:: j::i 9i1- dehå1ier.e. e: :=:e red to folhål: deis sm st.:te :c: gildenesteren, oq iel: io: :: j.ae.s.rege den s4- høriqhed, i:i :: :.::ef.i1e de enkeit. g::de.. :::.:9, en gæst fra et andet gilie::<.: ael:age i elle! Fåskc lede.: ;:::.a:l i leles qilde, skå: a= ii:<: ::høve at spølge først: jjircaalii tra:aa, e:ldehå LEN? Det vi:le c:e i : a:iiigst tænle- :cn har t11 ii?i,i'åi'.;*i'...;;i'. De!fo!. kori o:- ;oi:: a: slal køre din gildeh.l. s: e:i:!'e. :f landets aooo gi:ceb.ccj. k- :c.e sie hjemme! den! Cg Cei!s: ie kf,n. nvis der bruges ie ke.i:e o? :..rkerdte Tryk: a/s oifs.la, 3544 Mø.ke LÆS Iør,nIGT siie l-6 hde i itrladetl rhptrls RE!,A-(l:cr: Erik }Jne Nieisen (.nsv.h- ) vestergade 14, 5560 ÅRUF, spørqsmål tii lrrora( optases Serne Eder mæ!ke. :tedeit:oren bør doq vide, hveh de kom.. fra!

3 @[EDEHA&&EN sår Iiom nu ud red jerl vi ltåi nå' åbnet qi1dehf,11en! (o!1 så LDII! Froi blilr Foul nu af?!.n rå være herold, hvis Ib ilke visor siql.iaen, vår det ikke nig, der -ku1- r. s6rge :or blonste.ne? så må D'J synqe for, for søren del civ nig lige din nii! xej, der skå1 vare en DrllEnå l - riven h., så en? res lover at qøre nit b.dste - jeg 1ov.r opriqtigt at strebe efter at D Cenkende: du noqer af di.se udbrud? så sikre 1.ed giideha:1en son Årei i D. -.11er nogle tilsvå.ende -.i lige kilkcn- Ll:n e! liqe ved rt klnne tale rutlrimr irmr tin E[[DEHA[[EM Irl IT 1YililS! CIl,DEHAI-LE\ Denle iefinition ER GILDESEV,iGE er 1i9e så snuk. dår er rlqtiq! CG D'RFOR KRÆ],ER?IIRETTEIEGGELSEI] OG CE NEIFøR'LS;N ÅF LN G:i,DI]HÅ; Å]- fl!._- LIG CM:]] OG }IEST I']IJLIC SIK(ERHED. lorb1øffende mange 9irdeliar1.. niiver kørt efte pri.cirpet: EN rirrei?id ENDN,r, så Er DEr o'efsr,illr CE hvor er det synd: Gildehallen er - nævnt - gildebeeqelsens fo! bør der kæ1es for den. i Cette som i andre værksteder skal der væ-!e orden i sager.e, os Erktøjet nå væ.e på!1ads oq i orden! Gildemesteren er soe leder af dette vaxksted ENE ansvarlig Jor vælkstedets årbejde oq,esultater. Der er ikke freget ved en s1åp styrelse åf værkstedet e11er sjusk fred.rbojdet e1lef arbejdsgangen. Det vil hurtigt kendes på resultatern.. Gildehallen er hygget op på et ståtiv: cereno.ierne, og rituelerne er værttoj.:, som skal hruqes koffekt og på de,igtige st.der, hvis rosdltåtet.ka1 blive oxdentligt- :IEIHEDETi er et produkt åf gildemest.rens pe.sonitghed. 9tldelarlens indhord oq sikkerheden i gennerfø- Låd os de.for Pukt for Punkt søge efter de steder, hvor der hehov for vejlednihg og derved fotxåbentiig bidraqe ti1, åt fremtidige gildåhå1ler renses for eventuel-

4 :ret er ikke neninqen t:er at gentåqe, hv:d der står i ritualbøgerne. Disse sider skal kun supplele og vi.ke en s1.gs nuskeseddel e1-1er opkvikker I ORIII"DEISE l4ed RIr,rÅI-gOGEN. FASTI,EG DATOEN LÅNC TlD I IORVEJEX IÅg i videst nulig udstrælninq datoerna for gildehalier fåst for hele qildeå.et,.; "l e ' qoo io \eo! nvol'.t d-:.kå' vd - o'"d-l "1. D- \ed -æ Ler m-n ot oeb.øo'6re - s-olo ti- og. deres pxivate arrangenente! "- i god F ";,gqe tid. OG sørg 5Å FOR AT OVERHOI,DE DÅTOERNE] oo.åo-1s.. sl..l6 s q -- er q: td-_ hål1erhe, - Ved at 1:de e. osp:-ont vente '-it d-n -F. L- o-djn+' - qildehal skåber ran en vis forventntng. o. oa'16. o9 å 'oi9 9-'e, o. o" o' h;nc o. yl å -,. ' 06- -J e en Ioe/ _9e.e undeftet.spiranten ø de spørqshå1, h.n.i.e,eo ofteq- - en. opr^cc_s-.. svlr IFøVL Di A_ SPIRÅNTENS IVNE TIL AT IMPROVISERE! Forud herfor skal aspireten n.turltgvis L-o-' 1 ':ve--en d - delsen have fået fuid underletning om, hvad hån venter.f h. Proponeringens oo'. å1d n: -k^e o rgt... d-odle o.oooner-ng.-o,o.9 betlde bo' l"-d "1.crde ti1 at orientere de de F.oponereder Der er hange små oq store tinq at huske til en gi1deha1. tordel arbejdet med de tekniske forberedelser he1len herolder. skatmester og kanslefl HvEu henter aspllranten på håns bopæ1? HVEM h.r gildenå1 og gildebrev med? HVEU gør gildehallen klar ti1 lrlug? HvEil køber tii )røjbordet? HVEM kontrollerex de elektriske 1ysforhold i lokalet. hvor qildeha1len skal holdes - og husker forlængerledningen? HVEM holder r,ys, DllG, EÅ,\E, SÅNGETGER, GILDESfFÅ oq GILDELOV i O:dEN Oq sørger for. de er tii scede? HÅR I AILE me de ny rilualbøge: hed? Lokå1t har r sikkert flere e:ler andre ting, der skal huskes! skjiv ie! he11ere allesdnen på en 1iste. og kryds så

5 G[&DEHA&&EN Der er mege nåder at kalde til qildehål o.. - d-' o,o:nd. 'rdre :o. o. 9r'oeh."e1. rtø'r,d aø s. beolnd- n:r 9l d-t å en ;bra.. D-- e. ''.; _noen ql 'rretjq»d t_. " Dindpalheglene i indbydelsen. ler qives qildebrødre, smer i komplet at overse eh irdbydetse GN&DEHA& 76.1O.r4 r, HYTTEN. r(al TrL 6rL0tHAL r6er{! IIIIru;u:Ln:li';ti; r..r 6!.16.()(T. kl.2o.:c I Jden, så prøv en gang f.eks. denne: STOR GI!DE-ÅNRETNING hed snå, Iækre lituåler, 9i1deså1.t m/h.kkede cit.ter, k1.re tanler hed f.stvltre oa ædeltsind t aildelovso.rnerin. fårtseret qiideånd- - - sprøde 1øfter, roulade a 1å fane h.mir. Hertil ægte 5 hln. hjenmeb.yqqet cirdehal,en ";;;;;." ***,,. og s1r*kede lmperr oq de. er natu!: tiqvls sørqet for et riot varlerer underhotdninqsrrroqrm n6d bt. a. THE 2 HEROI"DS og Glldets A-cape11a-ko!. Der vi1 blive lejliqhed t11 nu oq da at strækle ]rer.nf!

6 6 PI.ÅNI-,IG GTLDEHÅ]-]]EN GøR IKKE STE}IXINGEN AT DEN Gi1d.xa11en skai være præget af orden og D-, df, b-.". :t.":_ boqen sk.1 riælpe ier til. I boqen ståt k]årt og tydeligt besi.revet, hvo.når der skai siqes og gøres hv.dl og følqer F.h opsl. irl-nt \oi. - "n :\\e -d.o o udseltg at skulle improvisele - med risiko for den helt store forvirring. Det kan nyttigt at ÅISKRIVE TEISTEN fra hoqen og sdtidig i t.nkerne fø1ge forløbet af qildehalien. Derved.nog i...-l'..' ldr- nxx å o- del, nå! det er en Hu-j der skel opteges- ' Det er stadigvæk de små ttng, der kan både vtlte oq REDIE en qildehali p-.9.. ø.d o!" o:td-_ h.rler, - ner ikke legr.velsesstenning! Den kendsgerning, åt nan frå højbordet kigg.r ud i et rølkt rm! kan friste den, t,. of6 L,-, o,a,,,ov.de--.- p qi d-b.øo ene. ø en'-o -' b'-'- ter. at den telences blik derved kommer hllll4.l \_ 1: -L bø' Lad. gås! Nok sk.i det!ære højtide1iqt..-,! Derfor: Sc NED imoi qilden!ødrene, selv cm du ilike k.n se dehl Oq husk, at HøJTID.q SMIL udnærket ke - røj.d-.: c:,,60 9ø'.6j a - oo kan ude! Et thproviseret sril e11er.n impxoviseret bevæge1se kan " lo' "lløre'ne og b-- fordre "den gode stenning l - I4en husk, at EN VE1!YK(ET Il{PRovIsATIox_ rr,tver OP - DEt hå lidrrg blive kustigt! vi skal senere komme here ind på tå1erne i giidehallen. specielt gildemesteren-.,e fieste gildenestre starte. sm uøvede talere. Et r;d til deh (fra erfarinqens n:dni.r-): I Lne D ol -- å-9"md-10!ej6r... 1er! Sæt kadencen yderligele ned! Det e ro -re( -' vdl ro' År. -'v han taler la.gsont nok. "t Lon- Bed 61 9i,d-b-o!!' c.. -en ror -d-:e o-. (e--. r c Ideb-11e.:). or dl LålLe l-na-omt oq tideliqt nok! Det er inqen sk i N: oi o.n- 1en e! -uknet. L- o-' -n åi le.lcl en de:. oi oebrødrene ud af halren- Hvis aei ei rere praktisk. så kun qiidebrødretre- rierved ud9å. d-n ^eno.-.ør-lo- ooo'uds-rre-. 'r.dr ha.l!'\ a rørs nl.1 s:l _, \ÅR C,-- DEBRøDRENE HT1R IORIADT GITDETJÅ]-LEN'

7 @tsupp]en 7 0m GBUPPEM Mange at vore e.keltgilde! er opdelt t g.uppelr de! hed folskellige hidle! og forskelligt held prøve! åt engågere de enkelte qlldeb!ødre, og delned qlve de nuttghed for en nele lndholdsllg q11detld. DCt E! O9Så 'lqtigt, At Et VE! TILRET?EIAGT Og ødt GENNEWøRT GRUPpEÅRBEJDE får dennesker tll tættele på hinaden og dehed nedvilke! ttl opfyldelse af de fomår, de! er glldebeegelsehs: At udvlkle knelatskabet nelieh gildebrødrene og at iade ålbejdet nedslgselv få gode nultgheder tor åt flemes. Der fj,ndes inqen utversalopskritt på, hvoldalnan opnå! et engaserende oq udblttegivende gluppearbejde, hed en tlns er helt nødvetdlg, at de, de! skåi del tåge i gluppeårbej det, a1le føler slg nedansvulige for, åt ålbejdet skal blive en succes. GRUPPEARaEJDE kd beskrives ved et eksenpel, s måske oqså kån tjene Fomå1et fred qruppens ålbejde var åt udvlkle kareratekabet oq at alb.jde ned sis selv ved bjælp af g.uppebs nedlffie!. Ennetr blev evendt t11 støtte fo! det egentllge fomå1' vår, at na v11le 1æ. noqet on fugre, - nen andte ener kune have varet ltge Gluppen bestod af!t!e ægtepår, hvolaf de tre af ægtelæl1elne ikke 1 steten var glldebrødle- 1,lødeoe blev planlaqt, så nån på 6kift beeøste de forskellige hjem, oq det blev fra stalteo slået fast, at de! ikke råtte udvltle slg noqen ren ti1 9en9æ1d helt suvemt best4te' hvad de havde lyst tl1 at med. albejdsfordellngen var sådan, lra foeiqe node tkke havde noqe! forpugtelse!, nedens

8 (EBi]JPPIR)II de t_9_les!c 9I!9l gey9! et velforberedt opiæg til aftenens emne, s t et alhemenneskeligt indlæq, en s1å9s 5 nin.sct.georg for gruppen, bl v fordelt reliem de to sidste par. Få den måde var a1le engaqerede, tngen kunne undværesj og frehhødet va! da også heget nær loo *. qr fuqleemnet kan siges, at det qåv lejlighed til hange herliqe udflugte! og spændende aftener ned snåkonkurrencer om: Hvtlken fugl ser sådan ud? E11er hvad er det for en fuglestenne, I hører nu? IledheDsyn ti1 det ETISIG emne gåv det deltagerne lejlighed ti1 ae konne tæt ind på livet af hihanden, diskutere erner, som det e11ers ofte ke væ.e vanskeligt at få snålket igennem, og på den håde medvirke ti1, at gruppens medlemner udviltede sig. Hver aften sluttede m.d, at alie hev stent ttd og sted for næste qiuppemøde, gang skulte snåkke fugt, og hven de! frer og fik be- EMt lestentt hven sku1le qå i oanq fred det etiske Cruppearbejde k.n drives på manqe råder. Der henvises i den forbindeise ti1 landsgildets hæfte on gruppearbejde, som er på tlaplerne- DNilE E EF ORITPPER Ir. ldt-stet til det gruppehæfte, Hans-Erik henvlser til, ha, vi tyvstjåret følqehde: GRUppENS DÅNNELSE er i leqele! laqt I hænderne på det :i11e, ekskiusive udvalg! son i deglig tale qå, unde, n.net CILDEIEDIIsEN, oq de, er heined på1.9t denne 1ede1s. et meqer Man ](Ax dene grudpe! ved at RÅIaE etler XLUNSE siq frer ti1 demt Cq man xån gøre det ved at skrive sedler med qtldebrød så trække den op af en høi sitkehai 09 m.h KA{ gøre det ved dt sende skenae! rudt tii setlige gildebtødte: IVEM VIL DU HEIST - ELLER HEI,ST IKITE. V, RE I GRUPFE S}I,IMEN Men deter lo nok ikke lvkten at 1ade lykken råde i noqet :å afqørende son at semensætte en gruppe iennesker. sd Dder en e1ler ånden fom SKA1 KUNE VÆRE SÅIII4EN Og ARBEJ'E sam EN i en vis periode.,et kreer både takt og shidigiec, oq det kræve! kendskab tl1 såve1 gildeb!ødre som ægtefeller at danne et antal hold ud af en 91ven masse, sm vii Gre I st&d ti1 at Ti1 qenqæld kræver det ORSTÅELSE oq GOD VIUE fra den enkelte qildebrors side, så en gruppeteder ilke ti1 at sidde red en flok trevne elle! måske direkte uvillige Gruppens smnensætning oq størelse bø. GIIDELEDEI,SENS AI- GøREI-SE, og gildeledelsen bør udpege en af hver gluppej son skal påtage sig at åffegere gruppens første møde. Oq qlldetedelsen skai - når tiden synes moden - træffe beslutning om ændrinqe, t grulpernes sdmensætnlng (dabelse af ny qrup- I I

9 PA8SIVNBET I BREY TIL DEN DøDE iiasse SCT.GEORGS GIIDET I --BY Gildeledelsen. DEN EV Ior at kunne blive optaget i gildet kræves 1 dag btot, år nån har været spejderj er over 21 år! og at man aflægger g1ldetøftet. Det fø.ste år e11ex ma*imatt de to første år betlaqtes som en prøvetid, der afsruttes ned et væbnerløfte bt.a. or aktiv deftagelse i qildelivet. son i gildebladet er der to slags kontingent at letale ti1 gildet, hvis ran ønsker at PORBLTVE gildebror. Et kontinqent i kroner, fastsat ved et gitdeting. Urihelige!estancer kan medføre udelukkelse af gildet- t kontingent i forfr af aktiv deltagelse i gildets år_ bejde og arlanqehenter. Urimelige restancer i denne henseende rodvirker gildets ssde vækst o9 edergraver dets styrke, da restanten udgør et ikke-posltivt eterent oq taqer pladsen op for et n\t e-erant..o. tå' både vi_jen og J-Len,., "t -." positiv og aktiv. Det er gildeledelsens pligt at få sk-bl det resr Dositfle g-l_d- vpd ". qø,e ræ't Ø he_o:. "å,åa \"n f: b."q! siq på.ri. r eo s:- åfgivhe 1øfte e11er, hvis hån ikke øbsker dette. selv '-a- koaselvens-r å' :in!esrår-å og tlrkke srg Ld.! gildet. DENNE HILSEN fra DEN GAMLE OG DEN NY GILDELEDELSE SENDES TIL SAI,,ITLIGE GILDEEjRø,RE, - ikke ku eil lestånterne, - og det overlades foreløblg ti1 hver enkelt at afgøre, m hun eller hd er at betragte sø restant i den ene elie! anden henseende. Dee hele er et spørgsnåt m, hvordan nån eftertever sit 1øfte m åktl, nedvixken. Det ha, været hævnt, at qildet kunne være tllffeds. når bare mån betå_ ler det ene kontingent, - det i kroner. Dette e! ku i rlnqe q!åd rig_ tigt. Rigtigere ville det væle at se det fra gildebloderens side. «an tjent med blot at ertægge et be1øb og så give åfkard på sin e- vige sarighed ved at give pokker i det 1øfte, na! ha! af1agt?

10 '10 DER ER GILDEBRøDRE I VORT GIIDE, SO}4 II(KE HÅR }RRANGEMENT HER EILER }NDETSTEDS I ÅREVIS! PA SIVlr]88 NOGET GIIDE- Det er os en kar p1lgt at glve disse gildebrødre et tilbud m ledning af deres evlge salighed: (or og d- r"q : de "r."noerentel. v: låvå, lor D.\t o9 ro a oq vis åiv-lden, ål du ;- v6o dlt ø-ce! E11er tag dlt 1øfte titbage ved at sende os din udretdeise! DER ER GILDEBRøDRE, som af den ne e11er anden glsd tager en sabbåtpeliode. Ired hed det! Det er en ær1ig sag. Og der er ngd1e,, veltjente gildeb!ødre, sd lkke ser sig i stand eil stadigvæk at væ:e på stikkerre t11 hve! en tid. Og det er oqså forståellgt, På den aaden side e! der oqså gildebrødre, engeg I trdernes horgen neldte sig ind udeo egentlig at gøre sig ktå!t, hvad det indeba! i forblndelse sed Iøftet, - gildebrødre! sø ikke fø1er sig sø GTLDEBRøDRE! Volt kaltotek rlffer 34 naøe. vi behøve! DIN hjæ]p for at kunne sætte llghedstegn me11em kårtotek kortenes antal og antallet af GMEBRøIRE. Hvordan du vi1 hjæ1pe, er helt op tl1 dig selv! De venligste rrllsehef I GILDE]]EDELSEN. du ri1 huske, tik du engdg i dette år et brer fra den ny gltdeledelse. Vl kaldte det fo! DEN EVIGE sriiched. Eg ntllg havde vi ventet en e1ler ånden realtlon fra dtn slde, - enten 1 forn af flenrøde tlt et af glldets arrångehenter e11er I fom af en opringning etler henvendelse pa anden håde. vi hår SLET rxr{e hø.t fra dig! Ea.e vi doq kune flnde ud af, hvordan wi skar toike dette. I-ad os endnu en gag mlnde at det ikke tilfredsstlllende fo! nogen af os, hvls vt aldrig ser dig i gi1det eller nælker, at du haf lyst ti1 hed! Der kan Ele mange oq gode glunde til din påssivitet. Men det l(r-æves af dig GILDEBRoR, åt du e! aktiv! - oq derfo! bede! vi dig nu tage din situation i forhold ti1 gildet op t alvor11g overvejclse. Giver det dlg ryst til en næhere drøftelse red en af dine gildebrødlej så ved du, at vi alttd er paråte, - og intet sku1le qlæde os nere! Men hører vl,.ke fra dtg, lad os sige inden for 14 daqe, så nå du lkke fortænke os I at konkludere, at du nar tabt interessen for gildet! og så vi1 vi i begge parters interesse betragte d19 son udreldt,

11 MODEts -DU"e etmøde, 11 fl (t i Ar irlive vaig. til åt lede et Døde er en tillidserklarinq -.g e. karirehæs- - for mødets resu-tåt.fhænger i a11eihøjeste gr.c af h.de1e- 4{<;- <:_ s Kån,rr rlr \ l,r '-\ \-J,.,,---_ 6] - XENd'T du UøDEI-EDERENS OTTE G}1,DNE REGIER? '--6r.. d-, 16,: a I V" // )u er blevet valgt ti1 at tede mødet.. - o9 -de.for er det dit møde! de diq rende over ende af en e11er dnden!rførerskikkelse,,, der betiagter hødet sor en anlednlng ti1 at kundgøre sin vilje. Dlsse,'førereL ved soh.ege1, at de første irar minutter af et nøde er sti}1e, 09 gør nødelederen indtryk af at have et f lende greb oh sin ofgeve, benytter de sm regel det øjet,likketige u D L lede ot røce,. IiøDELEDEIEN HÅN ÅNSVAREX FOR Du h.r ansvaret for! et der biiver tid for 61te -!åde tii at tænke og tti at tale- Ved nange fjernsynsdebatter oplever han det :udsige, at et nøde indled s ned, d n g e indlæg fra hwer deltager, hvorefter de! bliver plads ti1 de korte belette er forkertl Eed forst hver (såvidt muliqt uden beqrundelse oq forklå.tnqer) at qøre rede for d;t nøderesultat, han elier hun finde: vi1 xår denne rude er overstået, spørger du, om nogic af deitåqerne har nodtaget oplysninger, der hår fået dem ti1 åt ændre deres opfattelse af sagen og deres ønsker med hensyn ti1 hødets lesult.tj - og så først kan de enkelte rødedeitegere i ti1- fældlg rækkefø1ge anmode dig oh or-

12 't2 MODEts D'!øR TAGE ÅI{TIV DEL ] DISTLS- IkLe således 3t du bevidst styrer mødet i en bestent retningj men på en sida! nådet.l du sørqer fort.t dent der ta1er,:år t:]t ud ude. åfbrydelser fra nirdre disciflinerede e11e. n.r. ivriq. n6d.d.1taoa:e. Det sker deserre oftej åt etr hødedelta.rer med en tllfeldio sldebehærknino får.lisk,,:sioi.; rr. i+ fjerne;ig frå det esentltge enne. let er din opqåve - Få en t.ktfutd, ne. mlndiq nåde -.! bremse den slags afspcrinqer og at føre diskussionen e11er indlægget rilbåge ti1 soi mødeleder må du være objektiv, oq hverken dit tonefald eller ordvalq rå på nogen nåde røbe en forudfattet nening e11er spectelle an- IYT OG I'ø!G MED - UÅIEiIJDT! I enhver fois.nling findes der dygtige folk. der ikke bloa h:x tåiegaverne i ordenj men son.gså ha. e! mehing, - fo1k, der nuftigt sei nf,1igi.d.r E:viGt :f endre nødedeltrqefa, og soh derp: med hurtiqe og konci:e indtæg k6n "d.ible sig i9.n- Såd.nne nødedeltagere ex e. gevinsi for ethveri møde; de Lan sætte fut i sagernej nen de kan også gøre det hoisatte. rilnge hødedelt.gere b1iver nenliq tavse! når cn etler to "drirtere,rfår fat i,,!oiden,,, og Cerved kån heninger og værdifulde indlæq rlive tva1t. Det e! mødedeltagernes ret! at de unde! visse indlæg nå have Iov til.t tænke et proble iqennem, oq.t de derfor ooså hår 1ov ri r :r ivfte nildre intenst. Men det gæ1aer IKKE for mødelederen; han nå tyrte oq fø1qe med uåfbrudt - oo or nødv ndlqt må hm af oq til b;vde thd. opsmmeie oq konkratisere _ro, at n..kere, hville resurtater! man hidtil h.r opnået uder nøder. oq på hvilke det endnu skorhden disklssionen toq sin begynderse, vdr du manden, de! konkretiserede fornålet med mødet. Når du k:n mæ!ke, at resultåtet er ved at nærme siq, er det din pligt at sørqe fojt åt nrn oqså n;i.let! ritter - så -r.qt, so dec svnes nu- Når dette er sket, e. det din opqave iqen at opfyse oh frødets forhåi og at konkretisere det nåede resultat - og at sehenrigne det hed det, man ønskede at nå. Først DÅ har du helt løst din opg.- ve sm mødeieder.

13 6J M]]N 13»< rtll(n»rn<<! I en af de 9 1e, i.låndske sagaer fortæ11es of en af de gode, gmle vikthgef, son blev indstævnet for åt håve kløvet hovedet på en kohplet sagesrøs mand, son h.n t11fæ1- vor helt hdvde kun eet at sige til.it fo.:v:r, men det v.r ti1 rok ttl 9er9æ1d.t frikerde hdfl. Få spørqsnå]et on HVORaOR sv.rede han b10r:,'han stod sf godt for hugt,, ient Mid.telbart fårnan her lndt.lk af noget negatlwt oq ubehå9e1igt: SELVT6GT oq LYSTIiIORD i skøh forenirq! Mån slår ihjel, bere ristår fordi ofret ;u så qodt for huq,,- r{eh tænker nan efterj dukkef der alligevel noget positlvt olj - noget, som var positivt for isiandingene, oq noqeti som ligervis h.r et positivt budsk.lr ti1.s-

14 't4 viiinqens b.d!te redck:b og 16qetøj og tans bed.te beskæirige se var AT ERUGE NU1. :kke på n:: og få. som nan middeln.rt fri- :tes ti1 at t.o, ne! son sport,.cr regula. kust- Lig.som dig:.r..g nalere kan insfire:es if.n bes:ef,t situation, så1åde: iu.ne vikirge! Jøi. dct },cr1igå k.ld, inspi.eret.f åt sc cr r..d :t: godt fo. huj. ct liw.(i siger dette.å til OS? iret.iger inke, at vi sk:l 9i. p: lnndevelen ud.q s1å il:1.1, for sverc.ts l.q er jkke vor lndli.g.beskæfl,i.n :or os i gild t j:.n l,istorien,ar. et.ksenbel ti1 eireriø1ce1s.-.:l de. mid., at vi :k.1 foistl.t gribå.n ch.nce, nå! den er aor irånd.n! - når den står :or hug! Ålt for oft6 1:def h:n en goc lej- 1igh.d qlide siq.fhænde. fordi r.n liq. lii s! TrDar ÅN, - sove ri.!e:. oq så GLErirE!E11 L1-.r rån.tyder den liqefren ira sig. jo.di "det e, de anires sag". ll.nge gange tul1.r vi rlndtie. s velfardscøs ned s:øv..ller 1ukk.i. øjne og glider iorbi ch:rc.rne :i tætj at de næste. puffer tii en. Førs: nagefter. når ie: e! ior se.t, si ieglndex opfattelsens sr6m. pære et bu.ke: "r_å, j.r ior sørenj detvar forresten også æ!ge!-!eqrebea CHrxc:;Ii 5otyder.aturligvis noget lorskelligt for forsi.llige nennesler- retj jeqville frlm iilj eri hvxd d.t kan betyde for o: i siidet. - oq hef frå d.t betyde EFrEI{TIV]SERET og r!- vi ser gangpågrng,.t vi p1uds.1i9 få. ideer, sof vi i oq for siq kune have fåct for 1ænge siden. Vl har set det v.d progrmlægnlngen. vl har set det ved proponerlng r. vi koger suppe!å årgdie be! - o spiser et par tiher for sent! 5 Mnm vi la. 1o!et og giset l1ånd pl. atvi vi1 gøre vort bed.tc t'or girde: oq deis trrbejde. Vo:: bedste r j.kke al sti11e, nå. de. r1ive. ka:d: I )et er Sgllj hon dct cr ikke voitr Gildet r ikke en :este-ta1d, m.n b,ot sk.1 t.ække et anl.1 heste ud efi når de! e. lehov fo: :.akkr.ftl Gildet er en Er,'HtD. og qlldet e. en i:erlled. G:tdet er et : art,ejde åf. renarbejdende enheder, Og srarnejde er:kke hlot at s:ii1e t.ækkrafi til rådiqh.d v.d rqiventr lcj- S.narbejde er tilliqe at Sr:tLD LEJ- LIGIIED TIl- RÅDIGHE: TOR fråitkitåfi! åt give bolden op hår oq hvo:! h.i seailejde er for den erkerte at gribe ch.ncen på a 1t e s vegne. nå:.ien står qodt fo. hug. OG lit GøR DEN O'TERE, EN] I,1ÅN TÅ:N-

15 ANGE TIL SVENDEOPTAGE],SE Me1.: sjuqm studentens lyckligå då9 spejder, i stldernes iær! Nu hd sct. Georq igen sat dig stæhe. Her skå1 det kendes, hvad viljen er G!d, her slal du øve din evne! De!, der spejde! har troet og txor, evne og vilje et btugbate våben, og at et ord også nu er et ord, hd står vo. gl1dedør åbenl ;; qildebrorl JA vår det 1il1e ord, ordet, der nu sø før åbner gildets dør fo! en spejde!, der kan, vi1 o9 tør, ø! din indsats i gildets åndl vær ned hlerte, ned hu og med hånd velkmren, spejder og nybaste svend! ve1 født lblandt os t11 a.bejd oq 91æde! Gildet er styrke o9 g1æde for den, smeder med på vor kæde. Den, var spejder i vår, ded, sm bllr spejde! i dage, ded, sm var spelate! så sent som 1 går, ha kalde! gildet ti1ba9e. ;; veli<dnen, gildebro.l JÅ er et 1111e ord, dog set I 1øftets skær nagtfuldt stort fo! en spejdelr der tlor på Gø! din indsats i gildets åndl vær ned hjerte, hed hu os ned hådd

16 SANGE Mel.: Dmalks frihedssug I spejdertldens d!ømmelad blev DRENG 1 tenken tii ]4AND. i qmister fra lejrens bå1- Hvad vl bd drømt oq tånkt i flok og ttop, det skal vi nu sm voksne føige op! Vi stå! semen, alle deske gttdebrødre, sffien - o9 er bere<ltl!u gele spejde!, gildebror! vl hæ dit 1øfte, dtt o!d! vær tro, Er hjælpsd i din færd, hold btækt dit Sct. vo! evne s1å! ku til, hvor de! kan nå, ne! vor vl1je ser vorherre pål vl står 6Men, a1le danske gildeb!ødle, - og er beledt! I 6pad for broderskabets går gildets 1øfte og lov oq tlakke! dybe furer i en verden af ke1 og k!ig, så der kan plantes sril og ær11ghed, der vi1 gro op til bloderkær1lghed. vl stå. sffien, alle deske gildeb!ødle, 6ffien - og er beledtl Du gdle Epejder, qtldeblolr stut op I ptov.lelnet6 Epor! strø glade dlg hen! så høster du rlqt tqen! Og du qår ikke ene hod dlt nå1, for vi er tusinde. ned g11denåtl vl står s en, all danske g11debrødre, samen - og e! beredtl

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved x- f Mar nr 6, G1 Hasseris Anme1der: Ilasseris kommune r 04085 Dek1araion vedrørende bebygge1se mv på 5 gnmde ved Sko1eve - 1 Underskrevne Hasseris komnjune som ejer a: ejendommen mr nr 6, Gl Hasseris,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Bestyrelsesmøde 27. marts 2012

Bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Mødedeltagere: Jørn, Jonna, Lone og Alan. Referent: Alan Mortensen. 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt. 2.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3 Hvad siger kvinderne derude Hvorfor er det svært at få dem i arbejde Kulturmødet Side 3 1 Side 4 Side 5 Det vi gerne opdager Det vi gerne opdager: Dårlig kommunikation - konfliktfyldt Ikke forstå hvad

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Opgørelse af forbedri ngsværdier

Opgørelse af forbedri ngsværdier 305 Opgrese rberi ngsværier ( r ( 9r Askrivningskrve % 90 BO 70 ; q r æ q r 0 50 40 30 20 10 0 35 An ) Askrivningskrven er en grisk isin hvrn rberinger i en nesbig skrives ver rskeige år. Krven brges i

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015.

Køge Boligselskab. lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem. tirsdag den 6. januar og onsdag den 7. januar 2015. Køge Boligselskab Til beboerne i Boskovparken 16. december 2OI4 lnstallering af nyt adgangs- og betalingssystem I forbindelse med installeringen af nyt adgangs- og betalingssystem, vilvaskeriet være lukket

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 4 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 12.06.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 16-93 Gyldig fra 12.06.2011

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Turen i MATAS var ret Hele tiden måtte man I være på vagt for ikke at Kajs Avis sidst i dec. 2012 - nr.24 - side 12 EGNS-AVIS for området V,1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Flareskov-Værløse

Læs mere

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde.

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde. juli - august 2014 København Hvidovre Kære alle gildebrødre i 4. gilde. En ny gildesæson begynder med nye grupper og dermed nye/gamle kammerater at være sammen med. Det er altid spændende at starte gildeåret

Læs mere

Shakespeare: Macbeth. Handlingen. Spilleregler.

Shakespeare: Macbeth. Handlingen. Spilleregler. Shakespeare: Macbeth Handlingen Spilleregler. Alle sidder i en rundkreds omkring scenen. Mænd bliver spillet af piger, kvinder af drenge. Læreren er spilstyrer og bestemmer, hvem der skal ind på scenen.

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

FLEMMING CHR. HANSEN. Hymner SAMPLE. for orgel. Copyright 2010 FORLAGET MIXTUR FMX

FLEMMING CHR. HANSEN. Hymner SAMPLE. for orgel. Copyright 2010 FORLAGET MIXTUR FMX FLEMMING CHR. HANSEN Hymer for orgel Copyright 2010 FORLAGET MIXTR FMX 01003 Forord "Værket 'Hymer' er kompoeret i sommere 1993 til de sidste idvielseskocert på det degag yopstillede Ramusorgel i Klosterkirke

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere