Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb"

Transkript

1 VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite lo-gun med pistolgreb Model , Serie B 280 bar maksimalt arbejdstryk Model , Serie B 415 bar maksimalt arbejdstryk Model , Serie A 280 bar maksimalt arbejdstryk Model , Serie A 280 bar maksimalt arbejdstryk US patentnr. Des. 342, A GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: ax: COPYRIGHT 1995, GRACO INC.

2 Symboler Advarselssymbol ADVARSEL Dette symbol gør brugeren opmærksom på risikoen for alvorlig personskade eller død, hvis vejledningen ikke følges. orsigtighedssymbol ORSIGTIG Dette symbol gør brugeren opmærksom på risikoen for beskadigelse eller ødelæggelse af udstyr, hvis vejledningen ikke følges. ARE OR VÆSKEINJICERING ADVARSEL Sprøjt fra pistolen, lækkende slanger eller sprængte komponenter kan injicere væske gennem huden og ind i kroppen og forårsage yderst alvorlig personskade, herunder nødvendigheden af amputation. Ligeledes kan væske, der sprøjtes ind i øjnene eller på huden forårsage alvorlig skade. Væske, der injiceres ind i huden, kan se ud som blot et snitsår, men det er en alvorlig legemsskade. Søg lægehjælp øjeblikkeligt. Ret aldrig sprøjtepistolen mod andre mennesker eller nogen del af kroppen. Sæt aldrig hånden eller fingre over pistoldysen. orsøg ikke at stoppe eller afbøje væskelækager med hænder, krop, handsker eller klude. Kontrollér at pistolens sikring fungerer, før doseringsarbejdet påbegyndes. Aktivér sprøjtepistolens sikring, hver gang du standser doseringsarbejdet. Hvis dysen stopper til under doseringsarbejdet, skal aftrækkeren øjeblikkeligt slippes fuldstændigt. ølg den anviste Procedure for trykaflastning på side 5 hver gang du: får instruks om at reducere trykket; standser sprøjtearbejdet; renser, kontrollerer eller foretager eftersyn på udstyret; og monterer eller renser dysen. Tilspænd alle væsketilslutninger, før dette udstyr tages i anvendelse. Efterse slanger, rør og koblinger dagligt. Udskift slidte, ødelagte eller løse dele øjeblikkeligt. ast tilkoblede slanger kan ikke repareres; udskift hele slangen. ARE VED ARBEJDE MED GITIGE VÆSKER arlige væsker eller giftige dampe kan forårsage alvorlig personskade og i værste fald døden, hvis væsken sprøjtes i øjnene eller på huden, sluges eller inhaleres. Sørg for at du er bekendt med de konkrete farer ved den væske, du arbejder med. Læs væskeproducentens advarsler. Opbevar farlige væsker i en godkendt beholder. arlige væsker skal bortskaffes i henhold til alle lokale og nationale retningslinier. Bær passende beskyttelsesdragt, handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn

3 BRAND- OG EKSPLOSIONSARE ADVARSEL Ukorrekt jordforbindelse, dårlig udluftning, åben ild eller gnister kan medføre, at der opstår en farlig situation, og kan føre til brand eller eksplosion og alvorlig personskade. orbind udstyret og den genstand, der sprøjtes, til jord. Se Jordforbindelse af systemet på side 4. Sørg for, at der er god udluftning for at forhindre ansamling af antændelige dampe fra opløsningsmidler eller den væske, der sprøjtes med. Sluk al åben ild og vågeblus i det område, hvor sprøjtearbejdet foregår. Sørg for at alt udstyr i det område, hvor sprøjtearbejdet foregår, kobles fra strømkilder. Sørg for at det område, hvor sprøjtearbejdet foregår, er frit for snavs, herunder opløsningsmidler, klude og benzin. Undgå at tænde og slukke for kontakter i det område, hvor sprøjtearbejdet foregår, mens der arbejdes, eller hvis der er dampe i luften. Ryg ikke i det område, hvor sprøjtearbejdet foregår. Anvend ikke en benzinmotor i det område, hvor sprøjtearbejdet foregår. Hvis der opstår statisk gnistdannelse under arbejdet med dette udstyr, skal sprøjtearbejdet standses øjeblikkeligt. Lokalisér og afhjælp problemet. ARE VED ORKERT ANVENDELSE A UDSTYR VEJLEDNING orkert anvendelse af udstyret kan få dette til at sprænge, forårsage funktionssvigt eller få udstyret til at starte utilsigtet og dermed medføre alvorlig personskade. Dette udstyr er kun til erhvervsmæssige formål. Læs alle instruktionshåndbøger, skilte og mærkater, før dette udstyr tages i anvendelse. Anvend kun udstyret til det påtænkte formål. Hvis du er i tvivl om dette, kan du kontakte Teknisk Afdeling hos Graco. oretag ikke ændringer eller modifikationer på dette udstyr. Anvend kun originale Graco-dele og -tilbehør Kontrollér udstyret dagligt. Reparér eller udskift slidte eller beskadigede dele øjeblikkeligt. Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk for den svageste komponent i dit system. Se forsiden eller under afsnittet Tekniske data vedr. det maksimale arbejdstryk for din pistolmodel. Slanger skal føres i sikker afstand fra trafikerede områder, skarpe kanter, bevægelige dele og varme overflader. Graco-slanger må aldrig udsættes for temperaturer over 82C eller under 40C. Anvend ikke slanger til at trække udstyr. Alle væskeslanger skal være udstyret med trækaflastning i begge ender for at beskytte dem mod slangebrud som følge af knæk eller buk ved eller i nærheden af koblingen. Anvend væsker eller opløsningsmidler, der er forenelige med udstyrets våddele. Se afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøger. Læs væske- og opløsningsmiddelproducentens advarsler. Anvend ikke 1,1,1 trichloroethan, methylenchlorid, andre halogensubstituerede kulbrinteopløsningsmidler eller væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler, sammen med pistolmodellerne , og Brug af sådanne midler kan medføre en alvorlig kemisk reaktion med pistolens aluminiumdele med risiko for eksplosion. Overhold alle gældende lokale og nationale brand- og elektricitetsforskrifter og lignende sikkerhedsbestemmelser

4 Installation Jordforbindelse af systemet ADVARSEL BRAND- OG EKSPLOSIONSARE or at nedsætte risikoen for brand, eksplosion og alvorlig personskade, er det yderst vigtigt, at alle dele af udstyret forbindes korrekt til jord. Læs advarslerne under afsnittet, BRAND- OG EKSPLOSIONSARE, på side 3 og følg nedenstående retningslinier for jordforbindelse. ølgende retningslinier for jordforbindelse er minimumskrav for et grundlæggende doseringssystem. Dit system kan omfatte andet udstyr eller dele, som skal jordforbindes. Undersøg dine lokale elektricitetsforskrifter vedr. detaljerede oplysninger om jordforbindelse for dit område og for din udstyrstype. Dit system skal forbindes til god jordforbindelse på forskriftsmæssig vis. 1. Pumpe: Pumpen jordforbindes ved at tilslutte en jordledning og klemme som beskrevet i den separate brugerhåndbog for pumpen. 2. Luftkompressorer og hydrauliske effekttilførsler: Udstyret jordforbindes i henhold til producentens anbefalinger. 3. Væskeslanger: Anvend kun jordforbundne slanger med en kombineret slangelængde på maksimalt 150 m for at sikre jordforbindelse. Kontrollér den elektriske modstand i dine væskeslanger mindst en gang om ugen. Hvis din slange ikke er forsynet et skilt, der angiver den maksimale elektriske modstand, skal du kontakte slangeleverandøren eller producenten vedr. de maksimale modstandsgrænseværdier. Hvis slangens modstand overstiger de anbefalede grænseværdier, skal slangen udskiftes øjeblikkeligt. 4. lo-gun: Pistolen jordforbindes ved at tilslutte den til en korrekt jordforbundet væskeslange og pumpe. 5. Væskeforsyningsbeholderen: Jordforbindes i henhold til de lokale elektricitetsforskrifter. 6. Brændbare væsker i sprøjteområdet: Skal opbevares i godkendte, jordforbundne beholdere. Opbevar ikke større mængder end nødvendigt til et skiftehold. 7. Alle spande til opløsningsmidler, der anvendes i forbindelse med gennemskylning: Jordforbindes i henhold til de lokale elektricitetsforskrifter. Anvend kun metalspande, der er ledende. Anbring ikke spanden på en ikke-ledende overflade som f.eks. papir eller karton, som forhindrer jordforbindelsens gennemgang. 8. or at opretholde jordforbindelsesgennemgang under gennemskylning eller trykaflastning skal en metaldel på sprøjtepistolen altid holdes godt fast mod siden af en jordforbundet metalspand, før pistolen aktiveres

5 Betjening Procedure for trykaflastning ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING Systemtrykket reduceres manuelt for at forhindre systemet i at starte eller sprøjte utilsigtet. Væske under højtryk kan injiceres gennem huden og forårsage alvorlig personskade. or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade som følge af væskeinjicering, sprøjtende væske eller bevægelige dele, skal den anviste Procedure for trykaflastning følges hver gang du: får instruks om at reducere trykket, standser doseringsarbejdet efterser eller foretager eftersyn på nogen del af systemudstyret eller monterer eller renser dysen. Pistolens aftrækkersikring ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING or at undgå utilsigtet aktivering af pistolen og nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, samt for at væske eller opløsningsmiddel sprøjtes i øjnene eller på huden, skal sprøjtepistolens sikring aktiveres, hver du standser doseringsarbejdet. Når pistolens sikring skal aktiveres, slippes aftrækkeren, og sikringen drejes frem mod aftrækkeren som vist på ig. 1. NOTE: orsøg ikke at tvinge aftrækkerventilen åben med sikringen aktiveret. Dette kan medføre komponentsvigt. 1. Slip pistolens aftrækker helt, og aktivér sprøjtepistolens sikring ved at dreje sikringen fremad. Se ig Luk for væksetilførselspumpen. 3. Hold en metaldel på pistolen godt fast mod siden af en jordforbundet metalaffaldsspand. Deaktivér pistolens sikring ved at dreje sikringen bagud. Se ig. 2. Aktivér pistolen for at reducere trykket. 4. Slip pistolens aftrækker helt og aktivér sprøjtepistolens sikring ved at dreje sikringen fremad. ig. 1 Låst Når aftrækkersikringen skal deaktiveres, drejes sikringen mod håndtaget som vist på ig A 5. Åbn pumpens aftapningsventil for at medvirke til at reducere væsketrykket i pumpen, slangen og pistolen. Aktivering af pistolen er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt til at reducere trykket. Hav en beholder klar til at opsamle den udløbende væske. 6. Lad aftapningsventilen stå åben, indtil du er klar til at genoptage doseringsarbejdet. 7. Hvis du har mistanke om, at pistoldysen eller væskeslangen er fuldstændig tilstoppet, eller at trykket ikke er helt reduceret efter at have fulgt ovenstående trin, skal du meget langsomt løsne slangeendekoblingen og reducere trykket gradvist og derefter løsne den fuldstædigt. Derefter kan tilstoppelsen fjernes fra dysen eller slangen. ig. 2 Ulåst 01610A

6 Betjening Doseringsarbejde 1. Start væsketilførselspumpen. 2. Væskens gennemstrømningshastighed styres ved pumpen. Justér pumpetrykket for at opnå den ønskede gennemstrømningshastighed. Det anbefales, at der anvendes det lavest mulige tryk, som er nødvendig for at levere væsken. Trykjusteringen vil afhænge af slangens længde, væskens viskositet, og pistolens dysestørrelse. 3. Deaktivér pistolens sikring. 4. Tryk aftrækkeren helt ind. Væskegennemstrømningen begynder ved det mindste tryk på aftrækkeren, og standser når aftrækkeren slippes. NOTE: Kontrollér regelmæssigt udluftningen i pistolhåndtaget for væskeansamling, som kan være et tegn på indvendig udsivning. Se ig. 3. Efterse væskerøret og O-ringen efter behov. Sikkerhedsforskrifter for gennemskylning BRAND- OG EKSPLOSIONSARE or at nedsætte risikoen for brand, eksplosion eller alvorlig personskade, skal det tilsikres, at hele systemet og alle skyllespande er korrekt jordforbundet, før pistolen eller systemet gennemskylles. Læs Jordforbindelse af systemet, på side 4. ADVARSEL Anvend det lavest mulige væsketryk og oprethold metal-mod-metal kontakt mellem pistolen og den jordforbundet metalspand under gennemskylning. Udluftning ig A

7 Noter

8 Eftersyn ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, skal den anviste Procedure for trykaflastning på side 5 følges, hver gang du standser doseringsarbejdet, foretager eftersyn på pistolen, og hver gang du får instruks om at reducere trykket. Efter justering eller eftersyn på pistolen skal det tilsikres, at væsken ikke kan aktiveres, når aftrækkersikringen er låst. Hvis der kommer væske ud, er pistolen ikke samlet korrekt eller aftrækkersikringen er beskadiget. Saml pistolen igen eller send den tilbage til din nærmeste Graco-forhandler. Anvend ikke pistolen, før problemet er blevet afhjulpet. Når pistolen fjernes fra slangen, skal der holdes godt fast i indsugnings-fittingen (19) for at undgå at løsne væskerøret (18) fra pistolhuset. Se ig. 6, side 13. b. Udskift ventilpakningen, -spindlen eller -sædet som anført på side 10. c. or at kontrollere ventilen for tilstoppelse eller beskadigelse, skilles pistolen ad som anført på side 11*. Rens og kontrollér delene. Udskift slidte eller ødelagte dele og saml pistolen igen som anført på side ølg de noter om tilspændingsmomenter, pakningsmiddel og smøring, der vedrører din pistolmodel. 4. Der fås følgende reparationssæt: Pistolmodel Reparationssæt Beskrivelse * 6,5 nål, sæde, urethanpakning PTE-pakning, kun O-ringe nål, sæde, urethan-pakning ETERSYNSNOTER: ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, skal pistolen efterses øjeblikkeligt som angivet nedenfor, hvis væsken fortsat strømmer ud, når aftrækkeren er sluppet. Anvend ikke pistolen, før problemet er afhjulpet. 1. Tallene i parantes i teksten henviser til referencenumrene på tegningerne. 2. Hvis væsken fortsat strømmer ud, efter aftrækkeren er sluppet, kan det være nødvendigt med en justering af pistolventilen, eller denne kan være tilstoppet eller ødelagt, eller ventilspindlen (24), sædet (26), eller pakningen (3) kan være slidt eller ødelagt. Se ig. 4, side 11. a. Justér ventilen eller fjederspændingen som anført på side ,5 hårdmetalnål, sæde, urethan-pakning * Hårdmetalkuglesæde, urethan-pakning PTE-pakning, kun O-ringe * 7,5 hårdmetalnål, sæde, urethan-pakning PTE-pakning, kun O-ringe rustfri stålnål, sæde, urethan-pakning * 7,5hårdmetalnål, sæde, urethan-pakning *Disse er standard reparationssæt til pistolmodellerne. De øvrige anførte sæt er ekstratilbehør. NOTE: Væskegennemstrømningshastighederne for pistoler, der anvender reparationssæt og , er de samme. Sæt giver øget væskegen-nemstrømning. Sæt og bør ikke anvendes til sprøjtning med slibende væsker

9 Eftersyn Justering af ventilen Aftrækkerens vandring og tilsvarende ventilåbning er indstillet fra fabrikken til 25,4 mm. Denne indstilling justeres ved at følge nedenstående procedure. ARE OR VÆSKEINJICERING or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, skal den anviste Procedure for trykaflastning på side 5 følges, hver gang du får instruks om at reducere trykket. 1. Reducér trykket i systemet. ADVARSEL 6. Tilspænd spindelmøtrikken (1) for at fastholde justeringen. 7. Justér fjederjusteringsskruen (21) til den ønskede aftrækkertrækkraft. Justering af fjederspændingen ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, skal den anviste Procedure for trykaflastning på side 5 følges, hver gang du får instruks om at reducere trykket. 2. Kobl pistolen fra slangen. 3. Med en 5/16 nøgle løsnes spindelmøtrikken (1) og fjederhuset (28). Se ig. 4, side Indsæt en 1/8 heksagonal unbrako-nøgle gennem hullet i fjederjusteringsskruen (21) og ind i fjederhuset (28). 5. Drej fjederhuset (28) og spindelmøtrik (1) for at ændre aftrækkerens vandring og størrelsen af ventilåbningen. 1. Reducér trykket i systemet. 2. Kobl pistolen fra slangen. 3. Drej fjederjusteringsskruen (21) efter behov, indtil fjederkraften er justeret til at lukke ventilen. Se ig. 4, side

10 Eftersyn Eftersyn af ventilspindel og -pakning Hvis væske siver forbi V-blokpakningen (3), kan V-blokpakningen eller ventilspindlen (24) være slidt eller ødelagt. Pakningen eller ventilspindlen udskiftes ved at følge nedenstående procedure. ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, skal den anviste Procedure for trykaflastning på side 5 følges, hver gang du får instruks om at reducere trykket. 11. Smør pakningsholderen (27). Spænd pakningsholderen ind i pistolhuset (17) med et moment på: Model , og : 5,6 6,8 N.m. Model : 11,3 14,1 N.m. 12. Smør ventilspindlens gevind (24) og sæt den ind i pistolhuset (17). Drej spindelenheden gennem V-blokpakningen (3). ORSIGTIG Montering af ventilspindlen (24) uden at dreje den med uret kan beskadige V-blokpakningen og medføre væskeudsivning. 1. Reducér trykket i systemet. 2. Kobl pistolen fra slangen. 3. Skru fjederholderen (21) af og afmontér fjederen (4). Se ig Skru fjederhuset (28) af med en 1/8 heksagonal unbrako-nøgle. 5. Skru ventilsædemøtrikken (26) af. 6. Afmontér justeringsbeslaget (20) og spindelmøtrikken (1) fra spindlen. 7. Afmontér ventilspindlen (24). 8. Afmontér pakningsholderen (27) og pakningen (3). Udskift pakningen. 9. Gør pistolhuset (17) fast i en samlingsholder. 10. Smør V-blokpakningen (3), og montér den i ind i pistolhuset (17) med læberne på pakningen vendende ind i huset. 13. Kør møtrikken (1) hele vejen op af ventilspindlen (24). 14. Montér justeringsbeslaget (20) og fjederhuset (28) på ventilspindlen (24). 15. Smør gevindet og O-ringens pakningsflade på ventilsædemøtrikken (26). Spænd ventilsædemøtrikken ind i pistolhuset (17) med et moment på: Model , og : 7,9 9,0 N.m. Model : 11,3 14,1 N.m. 16. Smør fjederen (4) og fjederholderens gevind (21) og sæt dem i pistolhuset (17). 17. Indsæt en 1/8 heksagonal unbrako-nøgle gennem fjederholderen (21) og ind i fjederhuset (28). Justér aftrækkerens vandring og ventilåbning, indtil den ønskede position opnås. 18. Med en 5/16 nøgle tilspændes spindelmøtrikken (1) for at fastholde justeringen. 19. Justér fjederjusteringsskruen (21) til den ønskede aftrækkertrækkraft

11 Eftersyn E 24 E 24* 21 E E C A 4 27 E H NOTER: A C E Tilspænd med et moment på 0,68 1,13 N.m Model , & : Tilspænd med et moment på 7,9 9,0 N.m Model : Tilspænd med et moment på 11,3 14,1 N.m Påfør lithium-baseret fedt på gevindet H Påfør lithium-baseret fedt Model , , & : Tilspænd med et moment på 5,6 6,8 N.m Model : Tilspænd med et moment på 11,3 14,1 N.m * Model , og ig. 4 Model uldstænding demontering og samling af pistolen ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, skal den anviste Procedure for trykaflastning på side 5 følges, hver gang du får instruks om at reducere trykket. 3. Skru væskerøret og indsugnings-fittingenheden (18 og 19) af pistolhuset (17). ORSIGTIG or at undgå at løsne tilslutningerne og beskadige pistolen, holdes der fast i pistolhuset (17), ikke håndtaget (14), når væskerøret og indsugnings-fittingenheden (18 og 19) afmonteres. Demontering 1. ølg trin 1 til 7 under Eftersyn af ventilspindel og -pakning. Sørg for at reducere systemtrykket før der begyndes at udføres eftersyn på pistolen. 2. Afmontér aftrækkerens holderinge (8), stang (13) og aftrækkeren (29). Se ig. 6, side Hvis det er nødvendigt for at udskifte dele, skrues indsugnings-fittingen (19) af væskerøret (18). 5. Afmontér pistolhåndtagets skruer (9), pistolhåndtaget (14), aftrækkerlåsen (15), kuglen (2) og fjederen (7). 6. Afmontér pakningsholderen (27), pakningen (3), og O-ringene (5 og 6)

12 Eftersyn uldstænding demontering og samling af pistolen (fortsat) Samling 1. ølg trin 9 til 11 på side Smør O-ringene (5 og 6) og sæt dem ind i pistolhuset. 3. ølg trin 12 til 14 på side Smør aftrækkerens drejehuller (a), beslagsstyret (b) og stangen (13). 5. Montér aftrækkeren (29) med stangen (13) og holderingene (8). 6. Smør gevindet og O-ringspakningsfladen på ventilsædemøtrikken (26). Spænd ventilsædemøtrikken ind i pistolhuset (17) med et moment på: Model , og : 7,9 9,0 N.m. Model : 11,3 14,1 N.m. 12. Sæt væskerøret og indsugnings-fittingenheden (18 og 19) gennem pistolhåndtaget (14) og skru den ind i pistolhuset (17). Tilspænd enheden (18 og 19) med et moment på: Model , og : 5,6 6,8 N.m. Model : 22,6 28,2 N.m. ORSIGTIG or at undgå at løsne tilslutningerne og beskadige pistolen, skal der tages fat i pistolhuset (17), ikke håndtaget (14), når væskerøret og indsugnings-fittingenheden (18 og 19) spændes. 13. Justér aftrækkerens frie vandring som anført under Justering af ventilen, side ølg trin 15 til 19 på side 10 for at færdiggøre samlingen af pistolen. 7. Smør aftrækkerens låsehusområde (c) og påfør lavstyrke anaerob pakningsmiddel på skruerne (9). Se ig A M 8. Sæt fjederen (7) ind i pistolhuset (17). Anbring kuglen (2) midt i fjederen. 9. Indjustér aftrækkerens låsepal (d) efter kuglen (2). Tryk kuglen (2) og fjederen (7) sammen med aftrækkerlåsen (15), indtil aftrækkerlåsen er lejret i huset. 10. Mens aftrækkerlåsen (15) holdes på plads, monteres pistolhåndtaget (14). Spænd pistolhåndtaget fast med skruerne (9). Tilspænd skruerne med et moment på 7,9 9,0 N.m. 17 c NOTER: A d c 14 Tilspænd med et moment på 0,68 1,13 N.m 11. Hvis indsugnings-fittingen (19) og væskerøret (18) har været skilt ad, påføres rørgevindtætningsmasse på indsugnings-fittingen (19). Sæt indsugnings-fittingen ind i væskerøret (18). Tilspænd fittingen med et moment på 12,4 14,7 N.m. M ig. 5 Påfør lithium-baseret fedt Påfør lavstyrke anaerob pakningsmiddel (blå)

13 Eftersyn E 24 E C * E E 3 H 27 A 1 M A E J N 19 G L a E 18* 19* G J b D 19 G K NOTER: A C D E G Tilspænd med et moment på 0,68 1,13 N.m Model , & : Tilspænd med et moment på 7,9 9,0 N.m Model : Tilspænd med et moment på 11,3 14,1 N.m Påfør højstyrke anaerob pakningsmiddel (rød) Påfør lithium-baseret fedt på gevindet Påfør lithium-baseret fedt Når væskeslange fjernes, anvendes en nøgle på fittingens (19) sekskant hoved for at undgå at løsne væskerøret (18se) fra gevindet J K L M N Tilspænd med et moment på 5,6 6,8 N.m Tilspænd med et moment på 22,6 28,2 N.m Tilspænd med et moment på 12,4 14,7 N.m anvend adapter-enden af væskerøret (18) for at nå drejeledsfittingens (19) tilspændingsmoment Påfør lavstyrke anaerob pakningsmiddel (blå) Påfør rørgevindtætningsmasse på gevindet H Model , & : Tilspænd med et moment på 5,6 6,8 N.m Model : Tilspænd med et moment på 11,3 14,1 N.m * Model og Model ig. 6 Model

14 Dele Model og lo-gun med pistolgreb *24 * *3 27 * * A

15 Dele Model lo-gun med pistolgreb Ref. Reserve- Nr. delsnr. Beskrivelse Antal 1* MØTRIK, sekskant; Nr KUGLE 1 3* PAKNING, V-blok-; polyurethan JEDER, tryk- 1 5* O-RING; Viton O-RING; Viton JEDER, tryk RING, holde SKRUE, håndtags-; fladhovedet STANG HÅNDTAG, plast LÅS, aftrækker HUS, væske-; aluminium RØR, væske-; 304 rustfrit stål ITTING, indsugnings-; 1/4 18 npt; 316 rustfrit stål BESLAG, justerings SKRUE, fjederjusterings MØTRIK, dyse- 1 24* VENTILSPINDEL; 17 4 PH rustfrit stål 1 26* MØTRIK, ventilsæde-; 17 4 PH rustfrit stål HOLDER, paknings HUS, fjeder ATRÆKKER MÆRKAT, advarsels MÆRKAT, vejlednings- 1 Model lo-gun med pistolgreb Ekstra vejlednings- og advarselsmærkater fås uden beregning. Ref. Reserve- Nr. delsnr. Beskrivelse Antal MØTRIK, sekskant; Nr KUGLE PAKNING, V-blok-; polyurethan JEDER, tryk O-RING; Viton O-RING; Viton JEDER, tryk RING, holde SKRUE, håndtags-; fladhovedet STANG HÅNDTAG, plast LÅS, aftrækker HUS, væske-; aluminium RØR, væske-; 304 rustfrit stål ITTING, indsugnings-; 1/4 18 npt; 316 rustfrit stål BESLAG, justerings SKRUE, fjederjusterings MØTRIK, dyse VENTILSPINDEL; hårdmetal & 17 4 PH rustfrit stål MØTRIK, ventilsæde-; hårdmetal & 17 4 PH rustfrit stål HOLDER, paknings HUS, fjeder ATRÆKKER MÆRKAT, advarsels MÆRKAT, vejlednings- 1 * Disse dele er indeholdt i reparationssæt , der kan købes særskilt. Se side 8 vedr. komplet liste over reparationssæt. Disse dele er indeholdt i reparationssæt , der kan købes særskilt. Se side 8 vedr. komplet liste over reparationssæt. Ekstra vejlednings- og advarselsmærkater fås uden beregning

16 Dele Model lo-gun med pistolgreb

17 Dele Model lo-gun med pistolgreb MØTRIK, sekskant; Nr KUGLE PAKNING, V-blok-; polyurethan JEDER, tryk O-RING; Viton O-RING; Viton JEDER, tryk RING, holde SKRUE, håndtags-; fladhovedet STANG HÅNDTAG, plast LÅS, aftrækker HUS, væske-; aluminium RØR, væske-; med adapter; 304 rustfrit stål ITTING, indsugnings-, drejeled; 1/4 18 npt; 316 rustfrit stål 1 Ref. Reserve- Nr. delsnr. Beskrivelse Antal Ref. Reserve- Nr. delsnr. Beskrivelse Antal BESLAG, justerings SKRUE, fjederjusterings MØTRIK, dyse VENTILSPINDEL; hårdmetal & 17 4 PH rustfrit stål MØTRIK, ventilsæde-; hårdmetal & 17 4 PH rustfrit stål HOLDER, paknings HUS, fjeder ATRÆKKER MÆRKAT, advarsels MÆRKAT, vejlednings- 1 Disse dele er indeholdt i reparationssæt , der kan købes særskilt. Se side 8 vedr. komplet liste over reparationssæt. Ekstra vejlednings- og advarselsmærkater fås uden beregning

18 Dele Model lo-gun med pistolgreb *24 *26 22 *1 21 * * A

19 Dele Model lo-gun med pistolgreb 1* MØTRIK, sekskant; Nr KUGLE; rustfrit stål 1 3* PAKNING, V-blok-; polyurethan JEDER, tryk- 1 5* O-RING; PTE O-RING; PTE JEDER, tryk RING, holde SKRUE, håndtags-; fladhovedet STANG HÅNDTAG, plast LÅS, aftrækker HUS, væske-; rustfrit stål RØR, væske-; rustfrit stål ITTING, indsugnings-; 1/2 14 npt 1 Ref. Reserve- Nr. delsnr. Beskrivelse Antal Ref. Reserve- Nr. delsnr. Beskrivelse Antal BESLAG, justerings SKRUE, fjederjusterings MØTRIK, dyse- 1 24* SPINDEL, ventil MØTRIK, sæde HOLDER, paknings HUS, fjeder ATRÆKKER MÆRKAT, advarsels MÆRKAT, vejlednings- 1 * Disse dele er indeholdt i reparationssæt , der kan købes særskilt. Se side 8 vedr. komplet liste over reparationssæt. Ekstra vejlednings- og advarselsmærkater fås uden beregning

20 Tekniske data Maksimalt arbejdstryk Model , , og bar Model bar Afgangsstudsstørrelse Alle modeller Indsugningsstudsstørrelse /4 npt (hun) med møtrik for metal flangedyse Model og /4 npt-gevind (hun) Model /2 npt-gevind (hun) Model SAE, 1/2-20 UN(m) Ventilåbning Højde Model , , og ,08 mm dia. med konisk nål Model ,83 mm dia. med 6,35 mm hårdmetalkugle Alle modeller ,86 mm Bredde Alle modeller ,48 mm Længde Vægt Model , , og ,47 mm Model ,06 mm Model Model Model Model g 636 g 439 g 483 g Våddele Model Væskesektion Aluminium Væskerør rustfrit stål Ventilnål PH rustfrit stål Ventilsæde PH rustfrit stål Andet rustfrit stål, Viton, og polyurethan Model Væskesektion PH rustfrit stål Væskerør rustfrit stål Ventilnål Hårdmetal og 17 4 PH rustfrit stål Ventilsæde Hårdmetal og 17 4 PH rustfrit stål Andet rustfrit stål, Viton, PTE, og polyurethan Model Væskesektion Aluminium Væskerør rustfrit stål Ventilnål Hårdmetal og 17-4 PH rustfrit stål Ventilsæde Hårdmetal og 17-4 PH rustfrit stål Andet rustfrit stål, Viton, og polyurethan Model Væskesektion Aluminium Væskerør rustfrit stål Ventilnål Hårdmetal og 17-4 PH rustfrit stål Ventilsæde Hårdmetal og 17-4 PH rustfrit stål Drejeledsindsugnings-fitting rustfrit stål, og polyethylen med ultrahøj molekylær vægt Andet rustfrit stål, Viton, og polyurethan Viton er et registreret varemærke tilhørende DuPont Co

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Betjening Pro Pack Bærbar sprøjtepakke - Anvendes sammen med Graco håndholdte sprøjter (undtagen fin finish-sprøjter) - - kun til bærbare sprøjteapplikationer af vandbaseret og oliebaseret (mineralsprit)

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Vejledning - delliste 312568ZAC DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Gripo Alu. Brugsvejledning

Gripo Alu. Brugsvejledning Gripo Alu Brugsvejledning 1 Hepro Hjælpemiddelproducenten Hepro er et norsk firma som udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til voksne og børn med nedsat mobilitet. Firmaet blev oprettet i 1987 og

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land Reparation 390 airless sprøjte 310837B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: 3.300 psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere