Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb"

Transkript

1 VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite lo-gun med pistolgreb Model , Serie B 280 bar maksimalt arbejdstryk Model , Serie B 415 bar maksimalt arbejdstryk Model , Serie A 280 bar maksimalt arbejdstryk Model , Serie A 280 bar maksimalt arbejdstryk US patentnr. Des. 342, A GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: ax: COPYRIGHT 1995, GRACO INC.

2 Symboler Advarselssymbol ADVARSEL Dette symbol gør brugeren opmærksom på risikoen for alvorlig personskade eller død, hvis vejledningen ikke følges. orsigtighedssymbol ORSIGTIG Dette symbol gør brugeren opmærksom på risikoen for beskadigelse eller ødelæggelse af udstyr, hvis vejledningen ikke følges. ARE OR VÆSKEINJICERING ADVARSEL Sprøjt fra pistolen, lækkende slanger eller sprængte komponenter kan injicere væske gennem huden og ind i kroppen og forårsage yderst alvorlig personskade, herunder nødvendigheden af amputation. Ligeledes kan væske, der sprøjtes ind i øjnene eller på huden forårsage alvorlig skade. Væske, der injiceres ind i huden, kan se ud som blot et snitsår, men det er en alvorlig legemsskade. Søg lægehjælp øjeblikkeligt. Ret aldrig sprøjtepistolen mod andre mennesker eller nogen del af kroppen. Sæt aldrig hånden eller fingre over pistoldysen. orsøg ikke at stoppe eller afbøje væskelækager med hænder, krop, handsker eller klude. Kontrollér at pistolens sikring fungerer, før doseringsarbejdet påbegyndes. Aktivér sprøjtepistolens sikring, hver gang du standser doseringsarbejdet. Hvis dysen stopper til under doseringsarbejdet, skal aftrækkeren øjeblikkeligt slippes fuldstændigt. ølg den anviste Procedure for trykaflastning på side 5 hver gang du: får instruks om at reducere trykket; standser sprøjtearbejdet; renser, kontrollerer eller foretager eftersyn på udstyret; og monterer eller renser dysen. Tilspænd alle væsketilslutninger, før dette udstyr tages i anvendelse. Efterse slanger, rør og koblinger dagligt. Udskift slidte, ødelagte eller løse dele øjeblikkeligt. ast tilkoblede slanger kan ikke repareres; udskift hele slangen. ARE VED ARBEJDE MED GITIGE VÆSKER arlige væsker eller giftige dampe kan forårsage alvorlig personskade og i værste fald døden, hvis væsken sprøjtes i øjnene eller på huden, sluges eller inhaleres. Sørg for at du er bekendt med de konkrete farer ved den væske, du arbejder med. Læs væskeproducentens advarsler. Opbevar farlige væsker i en godkendt beholder. arlige væsker skal bortskaffes i henhold til alle lokale og nationale retningslinier. Bær passende beskyttelsesdragt, handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn

3 BRAND- OG EKSPLOSIONSARE ADVARSEL Ukorrekt jordforbindelse, dårlig udluftning, åben ild eller gnister kan medføre, at der opstår en farlig situation, og kan føre til brand eller eksplosion og alvorlig personskade. orbind udstyret og den genstand, der sprøjtes, til jord. Se Jordforbindelse af systemet på side 4. Sørg for, at der er god udluftning for at forhindre ansamling af antændelige dampe fra opløsningsmidler eller den væske, der sprøjtes med. Sluk al åben ild og vågeblus i det område, hvor sprøjtearbejdet foregår. Sørg for at alt udstyr i det område, hvor sprøjtearbejdet foregår, kobles fra strømkilder. Sørg for at det område, hvor sprøjtearbejdet foregår, er frit for snavs, herunder opløsningsmidler, klude og benzin. Undgå at tænde og slukke for kontakter i det område, hvor sprøjtearbejdet foregår, mens der arbejdes, eller hvis der er dampe i luften. Ryg ikke i det område, hvor sprøjtearbejdet foregår. Anvend ikke en benzinmotor i det område, hvor sprøjtearbejdet foregår. Hvis der opstår statisk gnistdannelse under arbejdet med dette udstyr, skal sprøjtearbejdet standses øjeblikkeligt. Lokalisér og afhjælp problemet. ARE VED ORKERT ANVENDELSE A UDSTYR VEJLEDNING orkert anvendelse af udstyret kan få dette til at sprænge, forårsage funktionssvigt eller få udstyret til at starte utilsigtet og dermed medføre alvorlig personskade. Dette udstyr er kun til erhvervsmæssige formål. Læs alle instruktionshåndbøger, skilte og mærkater, før dette udstyr tages i anvendelse. Anvend kun udstyret til det påtænkte formål. Hvis du er i tvivl om dette, kan du kontakte Teknisk Afdeling hos Graco. oretag ikke ændringer eller modifikationer på dette udstyr. Anvend kun originale Graco-dele og -tilbehør Kontrollér udstyret dagligt. Reparér eller udskift slidte eller beskadigede dele øjeblikkeligt. Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk for den svageste komponent i dit system. Se forsiden eller under afsnittet Tekniske data vedr. det maksimale arbejdstryk for din pistolmodel. Slanger skal føres i sikker afstand fra trafikerede områder, skarpe kanter, bevægelige dele og varme overflader. Graco-slanger må aldrig udsættes for temperaturer over 82C eller under 40C. Anvend ikke slanger til at trække udstyr. Alle væskeslanger skal være udstyret med trækaflastning i begge ender for at beskytte dem mod slangebrud som følge af knæk eller buk ved eller i nærheden af koblingen. Anvend væsker eller opløsningsmidler, der er forenelige med udstyrets våddele. Se afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøger. Læs væske- og opløsningsmiddelproducentens advarsler. Anvend ikke 1,1,1 trichloroethan, methylenchlorid, andre halogensubstituerede kulbrinteopløsningsmidler eller væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler, sammen med pistolmodellerne , og Brug af sådanne midler kan medføre en alvorlig kemisk reaktion med pistolens aluminiumdele med risiko for eksplosion. Overhold alle gældende lokale og nationale brand- og elektricitetsforskrifter og lignende sikkerhedsbestemmelser

4 Installation Jordforbindelse af systemet ADVARSEL BRAND- OG EKSPLOSIONSARE or at nedsætte risikoen for brand, eksplosion og alvorlig personskade, er det yderst vigtigt, at alle dele af udstyret forbindes korrekt til jord. Læs advarslerne under afsnittet, BRAND- OG EKSPLOSIONSARE, på side 3 og følg nedenstående retningslinier for jordforbindelse. ølgende retningslinier for jordforbindelse er minimumskrav for et grundlæggende doseringssystem. Dit system kan omfatte andet udstyr eller dele, som skal jordforbindes. Undersøg dine lokale elektricitetsforskrifter vedr. detaljerede oplysninger om jordforbindelse for dit område og for din udstyrstype. Dit system skal forbindes til god jordforbindelse på forskriftsmæssig vis. 1. Pumpe: Pumpen jordforbindes ved at tilslutte en jordledning og klemme som beskrevet i den separate brugerhåndbog for pumpen. 2. Luftkompressorer og hydrauliske effekttilførsler: Udstyret jordforbindes i henhold til producentens anbefalinger. 3. Væskeslanger: Anvend kun jordforbundne slanger med en kombineret slangelængde på maksimalt 150 m for at sikre jordforbindelse. Kontrollér den elektriske modstand i dine væskeslanger mindst en gang om ugen. Hvis din slange ikke er forsynet et skilt, der angiver den maksimale elektriske modstand, skal du kontakte slangeleverandøren eller producenten vedr. de maksimale modstandsgrænseværdier. Hvis slangens modstand overstiger de anbefalede grænseværdier, skal slangen udskiftes øjeblikkeligt. 4. lo-gun: Pistolen jordforbindes ved at tilslutte den til en korrekt jordforbundet væskeslange og pumpe. 5. Væskeforsyningsbeholderen: Jordforbindes i henhold til de lokale elektricitetsforskrifter. 6. Brændbare væsker i sprøjteområdet: Skal opbevares i godkendte, jordforbundne beholdere. Opbevar ikke større mængder end nødvendigt til et skiftehold. 7. Alle spande til opløsningsmidler, der anvendes i forbindelse med gennemskylning: Jordforbindes i henhold til de lokale elektricitetsforskrifter. Anvend kun metalspande, der er ledende. Anbring ikke spanden på en ikke-ledende overflade som f.eks. papir eller karton, som forhindrer jordforbindelsens gennemgang. 8. or at opretholde jordforbindelsesgennemgang under gennemskylning eller trykaflastning skal en metaldel på sprøjtepistolen altid holdes godt fast mod siden af en jordforbundet metalspand, før pistolen aktiveres

5 Betjening Procedure for trykaflastning ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING Systemtrykket reduceres manuelt for at forhindre systemet i at starte eller sprøjte utilsigtet. Væske under højtryk kan injiceres gennem huden og forårsage alvorlig personskade. or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade som følge af væskeinjicering, sprøjtende væske eller bevægelige dele, skal den anviste Procedure for trykaflastning følges hver gang du: får instruks om at reducere trykket, standser doseringsarbejdet efterser eller foretager eftersyn på nogen del af systemudstyret eller monterer eller renser dysen. Pistolens aftrækkersikring ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING or at undgå utilsigtet aktivering af pistolen og nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, samt for at væske eller opløsningsmiddel sprøjtes i øjnene eller på huden, skal sprøjtepistolens sikring aktiveres, hver du standser doseringsarbejdet. Når pistolens sikring skal aktiveres, slippes aftrækkeren, og sikringen drejes frem mod aftrækkeren som vist på ig. 1. NOTE: orsøg ikke at tvinge aftrækkerventilen åben med sikringen aktiveret. Dette kan medføre komponentsvigt. 1. Slip pistolens aftrækker helt, og aktivér sprøjtepistolens sikring ved at dreje sikringen fremad. Se ig Luk for væksetilførselspumpen. 3. Hold en metaldel på pistolen godt fast mod siden af en jordforbundet metalaffaldsspand. Deaktivér pistolens sikring ved at dreje sikringen bagud. Se ig. 2. Aktivér pistolen for at reducere trykket. 4. Slip pistolens aftrækker helt og aktivér sprøjtepistolens sikring ved at dreje sikringen fremad. ig. 1 Låst Når aftrækkersikringen skal deaktiveres, drejes sikringen mod håndtaget som vist på ig A 5. Åbn pumpens aftapningsventil for at medvirke til at reducere væsketrykket i pumpen, slangen og pistolen. Aktivering af pistolen er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt til at reducere trykket. Hav en beholder klar til at opsamle den udløbende væske. 6. Lad aftapningsventilen stå åben, indtil du er klar til at genoptage doseringsarbejdet. 7. Hvis du har mistanke om, at pistoldysen eller væskeslangen er fuldstændig tilstoppet, eller at trykket ikke er helt reduceret efter at have fulgt ovenstående trin, skal du meget langsomt løsne slangeendekoblingen og reducere trykket gradvist og derefter løsne den fuldstædigt. Derefter kan tilstoppelsen fjernes fra dysen eller slangen. ig. 2 Ulåst 01610A

6 Betjening Doseringsarbejde 1. Start væsketilførselspumpen. 2. Væskens gennemstrømningshastighed styres ved pumpen. Justér pumpetrykket for at opnå den ønskede gennemstrømningshastighed. Det anbefales, at der anvendes det lavest mulige tryk, som er nødvendig for at levere væsken. Trykjusteringen vil afhænge af slangens længde, væskens viskositet, og pistolens dysestørrelse. 3. Deaktivér pistolens sikring. 4. Tryk aftrækkeren helt ind. Væskegennemstrømningen begynder ved det mindste tryk på aftrækkeren, og standser når aftrækkeren slippes. NOTE: Kontrollér regelmæssigt udluftningen i pistolhåndtaget for væskeansamling, som kan være et tegn på indvendig udsivning. Se ig. 3. Efterse væskerøret og O-ringen efter behov. Sikkerhedsforskrifter for gennemskylning BRAND- OG EKSPLOSIONSARE or at nedsætte risikoen for brand, eksplosion eller alvorlig personskade, skal det tilsikres, at hele systemet og alle skyllespande er korrekt jordforbundet, før pistolen eller systemet gennemskylles. Læs Jordforbindelse af systemet, på side 4. ADVARSEL Anvend det lavest mulige væsketryk og oprethold metal-mod-metal kontakt mellem pistolen og den jordforbundet metalspand under gennemskylning. Udluftning ig A

7 Noter

8 Eftersyn ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, skal den anviste Procedure for trykaflastning på side 5 følges, hver gang du standser doseringsarbejdet, foretager eftersyn på pistolen, og hver gang du får instruks om at reducere trykket. Efter justering eller eftersyn på pistolen skal det tilsikres, at væsken ikke kan aktiveres, når aftrækkersikringen er låst. Hvis der kommer væske ud, er pistolen ikke samlet korrekt eller aftrækkersikringen er beskadiget. Saml pistolen igen eller send den tilbage til din nærmeste Graco-forhandler. Anvend ikke pistolen, før problemet er blevet afhjulpet. Når pistolen fjernes fra slangen, skal der holdes godt fast i indsugnings-fittingen (19) for at undgå at løsne væskerøret (18) fra pistolhuset. Se ig. 6, side 13. b. Udskift ventilpakningen, -spindlen eller -sædet som anført på side 10. c. or at kontrollere ventilen for tilstoppelse eller beskadigelse, skilles pistolen ad som anført på side 11*. Rens og kontrollér delene. Udskift slidte eller ødelagte dele og saml pistolen igen som anført på side ølg de noter om tilspændingsmomenter, pakningsmiddel og smøring, der vedrører din pistolmodel. 4. Der fås følgende reparationssæt: Pistolmodel Reparationssæt Beskrivelse * 6,5 nål, sæde, urethanpakning PTE-pakning, kun O-ringe nål, sæde, urethan-pakning ETERSYNSNOTER: ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, skal pistolen efterses øjeblikkeligt som angivet nedenfor, hvis væsken fortsat strømmer ud, når aftrækkeren er sluppet. Anvend ikke pistolen, før problemet er afhjulpet. 1. Tallene i parantes i teksten henviser til referencenumrene på tegningerne. 2. Hvis væsken fortsat strømmer ud, efter aftrækkeren er sluppet, kan det være nødvendigt med en justering af pistolventilen, eller denne kan være tilstoppet eller ødelagt, eller ventilspindlen (24), sædet (26), eller pakningen (3) kan være slidt eller ødelagt. Se ig. 4, side 11. a. Justér ventilen eller fjederspændingen som anført på side ,5 hårdmetalnål, sæde, urethan-pakning * Hårdmetalkuglesæde, urethan-pakning PTE-pakning, kun O-ringe * 7,5 hårdmetalnål, sæde, urethan-pakning PTE-pakning, kun O-ringe rustfri stålnål, sæde, urethan-pakning * 7,5hårdmetalnål, sæde, urethan-pakning *Disse er standard reparationssæt til pistolmodellerne. De øvrige anførte sæt er ekstratilbehør. NOTE: Væskegennemstrømningshastighederne for pistoler, der anvender reparationssæt og , er de samme. Sæt giver øget væskegen-nemstrømning. Sæt og bør ikke anvendes til sprøjtning med slibende væsker

9 Eftersyn Justering af ventilen Aftrækkerens vandring og tilsvarende ventilåbning er indstillet fra fabrikken til 25,4 mm. Denne indstilling justeres ved at følge nedenstående procedure. ARE OR VÆSKEINJICERING or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, skal den anviste Procedure for trykaflastning på side 5 følges, hver gang du får instruks om at reducere trykket. 1. Reducér trykket i systemet. ADVARSEL 6. Tilspænd spindelmøtrikken (1) for at fastholde justeringen. 7. Justér fjederjusteringsskruen (21) til den ønskede aftrækkertrækkraft. Justering af fjederspændingen ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, skal den anviste Procedure for trykaflastning på side 5 følges, hver gang du får instruks om at reducere trykket. 2. Kobl pistolen fra slangen. 3. Med en 5/16 nøgle løsnes spindelmøtrikken (1) og fjederhuset (28). Se ig. 4, side Indsæt en 1/8 heksagonal unbrako-nøgle gennem hullet i fjederjusteringsskruen (21) og ind i fjederhuset (28). 5. Drej fjederhuset (28) og spindelmøtrik (1) for at ændre aftrækkerens vandring og størrelsen af ventilåbningen. 1. Reducér trykket i systemet. 2. Kobl pistolen fra slangen. 3. Drej fjederjusteringsskruen (21) efter behov, indtil fjederkraften er justeret til at lukke ventilen. Se ig. 4, side

10 Eftersyn Eftersyn af ventilspindel og -pakning Hvis væske siver forbi V-blokpakningen (3), kan V-blokpakningen eller ventilspindlen (24) være slidt eller ødelagt. Pakningen eller ventilspindlen udskiftes ved at følge nedenstående procedure. ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, skal den anviste Procedure for trykaflastning på side 5 følges, hver gang du får instruks om at reducere trykket. 11. Smør pakningsholderen (27). Spænd pakningsholderen ind i pistolhuset (17) med et moment på: Model , og : 5,6 6,8 N.m. Model : 11,3 14,1 N.m. 12. Smør ventilspindlens gevind (24) og sæt den ind i pistolhuset (17). Drej spindelenheden gennem V-blokpakningen (3). ORSIGTIG Montering af ventilspindlen (24) uden at dreje den med uret kan beskadige V-blokpakningen og medføre væskeudsivning. 1. Reducér trykket i systemet. 2. Kobl pistolen fra slangen. 3. Skru fjederholderen (21) af og afmontér fjederen (4). Se ig Skru fjederhuset (28) af med en 1/8 heksagonal unbrako-nøgle. 5. Skru ventilsædemøtrikken (26) af. 6. Afmontér justeringsbeslaget (20) og spindelmøtrikken (1) fra spindlen. 7. Afmontér ventilspindlen (24). 8. Afmontér pakningsholderen (27) og pakningen (3). Udskift pakningen. 9. Gør pistolhuset (17) fast i en samlingsholder. 10. Smør V-blokpakningen (3), og montér den i ind i pistolhuset (17) med læberne på pakningen vendende ind i huset. 13. Kør møtrikken (1) hele vejen op af ventilspindlen (24). 14. Montér justeringsbeslaget (20) og fjederhuset (28) på ventilspindlen (24). 15. Smør gevindet og O-ringens pakningsflade på ventilsædemøtrikken (26). Spænd ventilsædemøtrikken ind i pistolhuset (17) med et moment på: Model , og : 7,9 9,0 N.m. Model : 11,3 14,1 N.m. 16. Smør fjederen (4) og fjederholderens gevind (21) og sæt dem i pistolhuset (17). 17. Indsæt en 1/8 heksagonal unbrako-nøgle gennem fjederholderen (21) og ind i fjederhuset (28). Justér aftrækkerens vandring og ventilåbning, indtil den ønskede position opnås. 18. Med en 5/16 nøgle tilspændes spindelmøtrikken (1) for at fastholde justeringen. 19. Justér fjederjusteringsskruen (21) til den ønskede aftrækkertrækkraft

11 Eftersyn E 24 E 24* 21 E E C A 4 27 E H NOTER: A C E Tilspænd med et moment på 0,68 1,13 N.m Model , & : Tilspænd med et moment på 7,9 9,0 N.m Model : Tilspænd med et moment på 11,3 14,1 N.m Påfør lithium-baseret fedt på gevindet H Påfør lithium-baseret fedt Model , , & : Tilspænd med et moment på 5,6 6,8 N.m Model : Tilspænd med et moment på 11,3 14,1 N.m * Model , og ig. 4 Model uldstænding demontering og samling af pistolen ADVARSEL ARE OR VÆSKEINJICERING or at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder væskeinjicering, skal den anviste Procedure for trykaflastning på side 5 følges, hver gang du får instruks om at reducere trykket. 3. Skru væskerøret og indsugnings-fittingenheden (18 og 19) af pistolhuset (17). ORSIGTIG or at undgå at løsne tilslutningerne og beskadige pistolen, holdes der fast i pistolhuset (17), ikke håndtaget (14), når væskerøret og indsugnings-fittingenheden (18 og 19) afmonteres. Demontering 1. ølg trin 1 til 7 under Eftersyn af ventilspindel og -pakning. Sørg for at reducere systemtrykket før der begyndes at udføres eftersyn på pistolen. 2. Afmontér aftrækkerens holderinge (8), stang (13) og aftrækkeren (29). Se ig. 6, side Hvis det er nødvendigt for at udskifte dele, skrues indsugnings-fittingen (19) af væskerøret (18). 5. Afmontér pistolhåndtagets skruer (9), pistolhåndtaget (14), aftrækkerlåsen (15), kuglen (2) og fjederen (7). 6. Afmontér pakningsholderen (27), pakningen (3), og O-ringene (5 og 6)

12 Eftersyn uldstænding demontering og samling af pistolen (fortsat) Samling 1. ølg trin 9 til 11 på side Smør O-ringene (5 og 6) og sæt dem ind i pistolhuset. 3. ølg trin 12 til 14 på side Smør aftrækkerens drejehuller (a), beslagsstyret (b) og stangen (13). 5. Montér aftrækkeren (29) med stangen (13) og holderingene (8). 6. Smør gevindet og O-ringspakningsfladen på ventilsædemøtrikken (26). Spænd ventilsædemøtrikken ind i pistolhuset (17) med et moment på: Model , og : 7,9 9,0 N.m. Model : 11,3 14,1 N.m. 12. Sæt væskerøret og indsugnings-fittingenheden (18 og 19) gennem pistolhåndtaget (14) og skru den ind i pistolhuset (17). Tilspænd enheden (18 og 19) med et moment på: Model , og : 5,6 6,8 N.m. Model : 22,6 28,2 N.m. ORSIGTIG or at undgå at løsne tilslutningerne og beskadige pistolen, skal der tages fat i pistolhuset (17), ikke håndtaget (14), når væskerøret og indsugnings-fittingenheden (18 og 19) spændes. 13. Justér aftrækkerens frie vandring som anført under Justering af ventilen, side ølg trin 15 til 19 på side 10 for at færdiggøre samlingen af pistolen. 7. Smør aftrækkerens låsehusområde (c) og påfør lavstyrke anaerob pakningsmiddel på skruerne (9). Se ig A M 8. Sæt fjederen (7) ind i pistolhuset (17). Anbring kuglen (2) midt i fjederen. 9. Indjustér aftrækkerens låsepal (d) efter kuglen (2). Tryk kuglen (2) og fjederen (7) sammen med aftrækkerlåsen (15), indtil aftrækkerlåsen er lejret i huset. 10. Mens aftrækkerlåsen (15) holdes på plads, monteres pistolhåndtaget (14). Spænd pistolhåndtaget fast med skruerne (9). Tilspænd skruerne med et moment på 7,9 9,0 N.m. 17 c NOTER: A d c 14 Tilspænd med et moment på 0,68 1,13 N.m 11. Hvis indsugnings-fittingen (19) og væskerøret (18) har været skilt ad, påføres rørgevindtætningsmasse på indsugnings-fittingen (19). Sæt indsugnings-fittingen ind i væskerøret (18). Tilspænd fittingen med et moment på 12,4 14,7 N.m. M ig. 5 Påfør lithium-baseret fedt Påfør lavstyrke anaerob pakningsmiddel (blå)

13 Eftersyn E 24 E C * E E 3 H 27 A 1 M A E J N 19 G L a E 18* 19* G J b D 19 G K NOTER: A C D E G Tilspænd med et moment på 0,68 1,13 N.m Model , & : Tilspænd med et moment på 7,9 9,0 N.m Model : Tilspænd med et moment på 11,3 14,1 N.m Påfør højstyrke anaerob pakningsmiddel (rød) Påfør lithium-baseret fedt på gevindet Påfør lithium-baseret fedt Når væskeslange fjernes, anvendes en nøgle på fittingens (19) sekskant hoved for at undgå at løsne væskerøret (18se) fra gevindet J K L M N Tilspænd med et moment på 5,6 6,8 N.m Tilspænd med et moment på 22,6 28,2 N.m Tilspænd med et moment på 12,4 14,7 N.m anvend adapter-enden af væskerøret (18) for at nå drejeledsfittingens (19) tilspændingsmoment Påfør lavstyrke anaerob pakningsmiddel (blå) Påfør rørgevindtætningsmasse på gevindet H Model , & : Tilspænd med et moment på 5,6 6,8 N.m Model : Tilspænd med et moment på 11,3 14,1 N.m * Model og Model ig. 6 Model

14 Dele Model og lo-gun med pistolgreb *24 * *3 27 * * A

15 Dele Model lo-gun med pistolgreb Ref. Reserve- Nr. delsnr. Beskrivelse Antal 1* MØTRIK, sekskant; Nr KUGLE 1 3* PAKNING, V-blok-; polyurethan JEDER, tryk- 1 5* O-RING; Viton O-RING; Viton JEDER, tryk RING, holde SKRUE, håndtags-; fladhovedet STANG HÅNDTAG, plast LÅS, aftrækker HUS, væske-; aluminium RØR, væske-; 304 rustfrit stål ITTING, indsugnings-; 1/4 18 npt; 316 rustfrit stål BESLAG, justerings SKRUE, fjederjusterings MØTRIK, dyse- 1 24* VENTILSPINDEL; 17 4 PH rustfrit stål 1 26* MØTRIK, ventilsæde-; 17 4 PH rustfrit stål HOLDER, paknings HUS, fjeder ATRÆKKER MÆRKAT, advarsels MÆRKAT, vejlednings- 1 Model lo-gun med pistolgreb Ekstra vejlednings- og advarselsmærkater fås uden beregning. Ref. Reserve- Nr. delsnr. Beskrivelse Antal MØTRIK, sekskant; Nr KUGLE PAKNING, V-blok-; polyurethan JEDER, tryk O-RING; Viton O-RING; Viton JEDER, tryk RING, holde SKRUE, håndtags-; fladhovedet STANG HÅNDTAG, plast LÅS, aftrækker HUS, væske-; aluminium RØR, væske-; 304 rustfrit stål ITTING, indsugnings-; 1/4 18 npt; 316 rustfrit stål BESLAG, justerings SKRUE, fjederjusterings MØTRIK, dyse VENTILSPINDEL; hårdmetal & 17 4 PH rustfrit stål MØTRIK, ventilsæde-; hårdmetal & 17 4 PH rustfrit stål HOLDER, paknings HUS, fjeder ATRÆKKER MÆRKAT, advarsels MÆRKAT, vejlednings- 1 * Disse dele er indeholdt i reparationssæt , der kan købes særskilt. Se side 8 vedr. komplet liste over reparationssæt. Disse dele er indeholdt i reparationssæt , der kan købes særskilt. Se side 8 vedr. komplet liste over reparationssæt. Ekstra vejlednings- og advarselsmærkater fås uden beregning

16 Dele Model lo-gun med pistolgreb

17 Dele Model lo-gun med pistolgreb MØTRIK, sekskant; Nr KUGLE PAKNING, V-blok-; polyurethan JEDER, tryk O-RING; Viton O-RING; Viton JEDER, tryk RING, holde SKRUE, håndtags-; fladhovedet STANG HÅNDTAG, plast LÅS, aftrækker HUS, væske-; aluminium RØR, væske-; med adapter; 304 rustfrit stål ITTING, indsugnings-, drejeled; 1/4 18 npt; 316 rustfrit stål 1 Ref. Reserve- Nr. delsnr. Beskrivelse Antal Ref. Reserve- Nr. delsnr. Beskrivelse Antal BESLAG, justerings SKRUE, fjederjusterings MØTRIK, dyse VENTILSPINDEL; hårdmetal & 17 4 PH rustfrit stål MØTRIK, ventilsæde-; hårdmetal & 17 4 PH rustfrit stål HOLDER, paknings HUS, fjeder ATRÆKKER MÆRKAT, advarsels MÆRKAT, vejlednings- 1 Disse dele er indeholdt i reparationssæt , der kan købes særskilt. Se side 8 vedr. komplet liste over reparationssæt. Ekstra vejlednings- og advarselsmærkater fås uden beregning

18 Dele Model lo-gun med pistolgreb *24 *26 22 *1 21 * * A

19 Dele Model lo-gun med pistolgreb 1* MØTRIK, sekskant; Nr KUGLE; rustfrit stål 1 3* PAKNING, V-blok-; polyurethan JEDER, tryk- 1 5* O-RING; PTE O-RING; PTE JEDER, tryk RING, holde SKRUE, håndtags-; fladhovedet STANG HÅNDTAG, plast LÅS, aftrækker HUS, væske-; rustfrit stål RØR, væske-; rustfrit stål ITTING, indsugnings-; 1/2 14 npt 1 Ref. Reserve- Nr. delsnr. Beskrivelse Antal Ref. Reserve- Nr. delsnr. Beskrivelse Antal BESLAG, justerings SKRUE, fjederjusterings MØTRIK, dyse- 1 24* SPINDEL, ventil MØTRIK, sæde HOLDER, paknings HUS, fjeder ATRÆKKER MÆRKAT, advarsels MÆRKAT, vejlednings- 1 * Disse dele er indeholdt i reparationssæt , der kan købes særskilt. Se side 8 vedr. komplet liste over reparationssæt. Ekstra vejlednings- og advarselsmærkater fås uden beregning

20 Tekniske data Maksimalt arbejdstryk Model , , og bar Model bar Afgangsstudsstørrelse Alle modeller Indsugningsstudsstørrelse /4 npt (hun) med møtrik for metal flangedyse Model og /4 npt-gevind (hun) Model /2 npt-gevind (hun) Model SAE, 1/2-20 UN(m) Ventilåbning Højde Model , , og ,08 mm dia. med konisk nål Model ,83 mm dia. med 6,35 mm hårdmetalkugle Alle modeller ,86 mm Bredde Alle modeller ,48 mm Længde Vægt Model , , og ,47 mm Model ,06 mm Model Model Model Model g 636 g 439 g 483 g Våddele Model Væskesektion Aluminium Væskerør rustfrit stål Ventilnål PH rustfrit stål Ventilsæde PH rustfrit stål Andet rustfrit stål, Viton, og polyurethan Model Væskesektion PH rustfrit stål Væskerør rustfrit stål Ventilnål Hårdmetal og 17 4 PH rustfrit stål Ventilsæde Hårdmetal og 17 4 PH rustfrit stål Andet rustfrit stål, Viton, PTE, og polyurethan Model Væskesektion Aluminium Væskerør rustfrit stål Ventilnål Hårdmetal og 17-4 PH rustfrit stål Ventilsæde Hårdmetal og 17-4 PH rustfrit stål Andet rustfrit stål, Viton, og polyurethan Model Væskesektion Aluminium Væskerør rustfrit stål Ventilnål Hårdmetal og 17-4 PH rustfrit stål Ventilsæde Hårdmetal og 17-4 PH rustfrit stål Drejeledsindsugnings-fitting rustfrit stål, og polyethylen med ultrahøj molekylær vægt Andet rustfrit stål, Viton, og polyurethan Viton er et registreret varemærke tilhørende DuPont Co

306860D VEJLEDNING DELLISTE

306860D VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG. HØJTRYK Returtryksregulator Til brug i højtrykscirkulationssystemer til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

ARMATURER FOR HØJTRYK

ARMATURER FOR HØJTRYK Vejledning Delliste ARMATURER FOR HØJTRYK Kugleventiler, kontraventiler og drejeled 308D Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse forskrifter. Rev.

Læs mere

Vejledning delliste D. HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre. Væskefiltre. Væskefilter. Ekspansionsbeholdere (med filter)

Vejledning delliste D. HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre. Væskefiltre. Væskefilter. Ekspansionsbeholdere (med filter) Vejledning delliste HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre Væskefiltre 079D Rev. N Maksimalt arbejdstryk: 0 bar ( Mpa) Model 80, serie A Åben montering Model 7, serie E Dækket montering Væskefilter

Læs mere

Vejledning Dele 309303D. 1:1 BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe

Vejledning Dele 309303D. 1:1 BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe Vejledning Dele : BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,8 MPa (8 bar) Maksimalt indgående lufttryk: 0,8 MPa (8 bar) Delnr. 33500 aluminiumpumpe, serie B, npt-gevind

Læs mere

Delta Spray HVLP-sprøjtepistol

Delta Spray HVLP-sprøjtepistol Vejledning delliste Delta Spray HVLP-sprøjtepistol Maksimalt arbejdsvæsketryk 7 bar (0,7 MPa) Maksimalt arbejdslufttryk 7 bar (0,7 MPa) Maksimalt indgangslufttryk 2,8 bar (280 kpa) 30874D Rev. L Patentanmeldelse

Læs mere

G40 Luftstøttet sprøjtepistol

G40 Luftstøttet sprøjtepistol Vejledning Dele G40 Luftstøttet sprøjtepistol 333191A DA Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionelt brug. Model: 262929, 262932 Maksimalt arbejdsstryk: 4000 psi

Læs mere

Stempelpumpe. Reparation D. Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model , serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795

Stempelpumpe. Reparation D. Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model , serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Reparation Stempelpumpe 310643D Rev. J Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Model 248205, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 1095

Læs mere

G15/G40 Sprøjtepistol

G15/G40 Sprøjtepistol Vejledning - delliste G5/G40 Sprøjtepistol 3A0445E DA En letvægtsserie af luftstøttede sprøjtepistoler til sprøjtning og lakering af diverse malinger og lag, særligt ved applikationer, der kræver atomisering

Læs mere

VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 357D. KULSTOFSTÅL Dura-Flo 1100 Pumper Med stempelstang og cylinder til industriel brug

VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 357D. KULSTOFSTÅL Dura-Flo 1100 Pumper Med stempelstang og cylinder til industriel brug VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 357D Rev. A VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG KULSTOFSTÅL Dura-Flo 00 Pumper Med stempelstang

Læs mere

307 619D VEJLEDNING DELLISTE

307 619D VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLGSOG Kvalitet til fingerspidserne. 307 619D Rev. V Erstatter U HYDR-SPRY Monark-

Læs mere

Væskeafgangsfilter. Læs advarslerne og vejledningen. Oplysninger om modelnumre og maksimale arbejdstryk findes på side 2.

Væskeafgangsfilter. Læs advarslerne og vejledningen. Oplysninger om modelnumre og maksimale arbejdstryk findes på side 2. Vejledning delliste Væskeafgangsfilter 303D Rev. T Læs advarslerne og vejledningen. Oplysninger om modelnumre og maksimale arbejdstryk findes på side. Indholdsfortegnelse Modeloversigt.......................................

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Luftdrevne Husky 205-membranpumper Maksimalt indgående lufttryk: 0,7 MPa (7 bar) Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,7 MPa (7 bar)

Luftdrevne Husky 205-membranpumper Maksimalt indgående lufttryk: 0,7 MPa (7 bar) Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,7 MPa (7 bar) Vejledning delliste Luftdrevne Husky 205-membranpumper Maksimalt indgående lufttryk: 0,7 MPa (7 bar) Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,7 MPa (7 bar) 308652D Rev. R Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle

Læs mere

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Vejledning - delliste 312568ZAB DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Encore Pulverfødepumpe

Encore Pulverfødepumpe Instruktionsblad 02 - Danish - Encore Pulverfødepumpe Introduktion Encore pulverfødepumpen anvendes til at pumpe organisk og metallisk pulvermaling til sprøjtepistoler. Pumpen er en venturi pumpe, og den

Læs mere

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Betjening Pro Pack Bærbar sprøjtepakke - Anvendes sammen med Graco håndholdte sprøjter (undtagen fin finish-sprøjter) - - kun til bærbare sprøjteapplikationer af vandbaseret og oliebaseret (mineralsprit)

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Airless struktursprøjtepistol

Airless struktursprøjtepistol Vejledning delliste Airless struktursprøjtepistol 30849D Rev.M Maksimalt arbejdstryk: 27,6 MPa (276 bar) Delnr. 24705, serie B Omfatter RAC-dyseholder og GHD63 SwitchTip Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs

Læs mere

Ultra-lite strukturpistol

Ultra-lite strukturpistol Vejledning delliste Ultra-lite strukturpistol 309495D Rev. Vandbaseforenelig Maksimalt arbejdstryk 280 bar (28 MPa) Model 245820, serie Omfatter dyserne GHD 631, 635, 643, 651; GHD-dyseholder og drejeled

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: 90 37 798 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Automatisk G40 luftstøttet sprøjtepistol

Automatisk G40 luftstøttet sprøjtepistol Vejledning - dele Automatisk G40 luftstøttet sprøjtepistol 365G DA Til luftstøttet sprøjtning af maling og overfladebelægninger. Kun til erhvervsmæssig brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler

DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler Reparation DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler 3A2473A DA - Kun til professionelt brug - - Ikke godkendt til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser i Europa - Modeller: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI),

Læs mere

Freedom hotmelt-slange

Freedom hotmelt-slange Instruktionsblad - Danish - Freedom hotmelt-slange Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse og vedligeholde udstyret. Hvis der anvendes uuddannet

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

AROS Manuel Pumpe CARPU1001

AROS Manuel Pumpe CARPU1001 AROS Manuel Pumpe CARPU1001 Teknisk Manual 10057010 V1.0 2012 12 04 DK enriching urban life Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INTRODUKTION...3 PRODUKTKOMPONENTER...4 SIKKERHEDSINFORMATIONER...5

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Instruktionsvejledning Aktuator 657 (30-70 og 87) Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Indhold Indledning... 1 Vejledningens indhold... 1 Beskrivelse... 2 Specifikationer... 2 Kurser... 3 Installation...

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Opvarmet højtrykslangesystem

Opvarmet højtrykslangesystem Betjening Opvarmet højtrykslangesystem 3A4791C - Til overvågning og kontrol af væsketemperatur - - Til brug med arkitektonisk maling og grunding med et minimumsflammepunkt på 45 C - - Ikke til brug i en

Læs mere

VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS MALERSPRØJTE. Model 231-345, Serie A. Rev. A

VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS MALERSPRØJTE. Model 231-345, Serie A. Rev. A VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D Rev. A VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

Betjening 3A2372B. Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter

Betjening 3A2372B. Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter Betjening Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2372B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling.

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Vejledning delliste D. DOBBELTVIRKENDE Falcon og Falcon II Luftmotorer

Vejledning delliste D. DOBBELTVIRKENDE Falcon og Falcon II Luftmotorer Vejledning delliste DOBBELTVIRKENDE Falcon og Falcon II Luftmotorer 308995D Rev. E Delnr. 4504, Falcon-luftmotor, serie C Maksimalt indgangslufttryk,0 MPa (0 bar) Delnr. 4505, Falcon II-luftmotor, serie

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Reparation. Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA

Reparation. Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA Reparation Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug.

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Elektriske Airless-sprøjter

Elektriske Airless-sprøjter Betjening Elektriske Airless-sprøjter 332775A DA - Til bærbare sprøjteanvendelser med bygningsmaling og -belægninger - - Kun til professionel brug - - Ikke godkendt til brug i eksplosive atmosfærer eller

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte

FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte Reparation FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte 333130A DA Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til erhvervsmæssig brug. Ikke godkendt til brug i eksplosive

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Pneumatiske membranpumper

Pneumatiske membranpumper Brugsanvisning Pneumatiske membranpumper 3A948Z DAN Beregnet til væskefremføring. Kun til erhvervsmæssig brug. Kun modeller mærket med (*) er godkendt til brug på steder i Europa med eksplosiv atmosfære.

Læs mere

ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING

ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING LEVERANDØR: Denne vejledning skal udleveres til brugeren af dette produkt. BRUGER: Før produktet tages i brug, skal vejledningen læses og gemmes til fremtidigt brug.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning

RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning Betjening RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning 3A1742C DA - Anvendes til afmærkning af veje og reflekterende overflader - - Kun til professionel brug - Modeloversigt (se side 2) Maksimalt arbejdstryk:

Læs mere

LM25 og LM45 Dansk manual

LM25 og LM45 Dansk manual LM25 og LM45 Dansk manual www.cakevision.dk Sprøjtemateriale For at sprøjtepistolen fungerer optimalt skal sprøjtematerialet være rent. I tvivlstilfælde anbefales det at filtrere materialet igennem et

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk: 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Lo-boy Standard

Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk: 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Lo-boy Standard Betjening GMAX II 3900/5900HD/5900 Convertible/7900 TexSpray 5900HD Convertible/7900HD Airless sprøjter 3A0304B DA Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt

Læs mere

Inline pulverpumpe. Beskrivelse. Afmontering af inline pulverpumpen. Instruktionsblad P/N B. - Danish -

Inline pulverpumpe. Beskrivelse. Afmontering af inline pulverpumpen. Instruktionsblad P/N B. - Danish - Instruktionsblad P/N 397 466 B - Danish - ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre de følgende opgaver. Læs og følg sikkerhedsregler, der er i dette dokument og al anden relateret dokumentation.

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9037798 Malesprøjtestation Airless 220 bar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Malersprøjtestation 220 bar. Varenr.: 9037798 Beskrivelse:

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING FABRIKERET AF P.O. BOX 51000 SHREVEPORT, LOUISIANA, USA 71135-1000 TELEFON: + 1-318-865-1711 1-800-24 FRYER (I USA) Dette

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Instruktionsblad - Danish - Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse udstyret. Hvis der anvendes

Læs mere

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr Dansk Betjeningsvejledning VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr. 102022 VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr. 102084 FLEX TRADING A/S Hvidemøllevej 9-11 8900 Randers Tlf.: 89 14 14 89 Fax: 89 14 14

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere