ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den SWD(2012) 349 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument KONSEKVENSANALYSE AF OMKOSTNINGER OG FORDELE VED AT FORBEDRE KØNSFORDELINGEN I BØRSNOTEREDE SELSKABERS BESTYRELSER Resumé {COM(2012) 614 final} {SWD(2012) 348 final} DA DA

2 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument KONSEKVENSANALYSE AF OMKOSTNINGER OG FORDELE VED AT FORBEDRE KØNSFORDELINGEN I BØRSNOTEREDE SELSKABERS BESTYRELSER Resumé 1. PROBLEMFORMULERING Selskabsbestyrelser i EU er kendetegnet ved en vedvarende og meget skæv kønsfordeling, hvilket fremgår af det forhold, at kun 13,7 % af bestyrelsesposterne i virksomheder i dag bestrides af kvinder. Kun 15 % af de menige bestyrelsesmedlemmer i EU er kvinder. Det er dokumenteret, at selv om kvinder ikke alene har de uddannelsesmæssige 1 og faglige 2 kvalifikationer til at deltage i de øverste økonomiske beslutningstagende organer, men også ønsker 3 og kan 4 gøre det, så er de fra starten konsekvent dårligere stillet end mænd til at få toplederstillinger. Kvinder møder hindringer med rod i selskabernes adfærds- og forretningskultur, når de forsøger at udnytte deres fulde faglige potentiale. De nuværende udvælgelsesprocedurer for bestyrelsesposter er ikke særlig gennemsigtige, hvilket bidrager til disse hindringer og undergraver mulighederne for et velfungerende arbejdsmarked for toplederstillingerne i EU. Hvis man ikke ændrer ved kvinders underrepræsentation i børsnoterede selskabers bestyrelser i EU, vil det være en forspildt chance for at udnytte EU's menneskelige ressourcer, da man i øjeblikket går glip af de positive eksterne faktorer, der er forbundet med kvinders deltagelse i selskabsbestyrelser, og som breder sig til hele økonomien. For det første betyder den skæve kønsfordeling i børsnoterede selskaber i EU, at der er muligheder, som selskaberne går glip af. Mange indikatorer for virksomhedsledelse tyder på, at der er fordele ved at have en mere ligelig kønsfordeling i selskabsbestyrelserne. Der er rig dokumentation for, at selskaber med en bestyrelse, hvor der sidder både mænd og kvinder, giver større overskud, og at disse forskelle statistisk set er signifikante, forudsat at andelen af kvinder i bestyrelsen er tilstrækkelig høj til at påvirke beslutningstagningen Næsten 60 % af de universitetsuddannede er kvinder. Se Eurostat "Tertiary students (ISCED 5-6) by field of education and sex [educ_enrl5], 2009". Kvinder tegner sig for ca. 45 % af de beskæftigede i EU. Se Eurostat "Employment by sex, age groups and nationality [lfsq_egan]", 3. kvartal af Undersøgelser viser, at 83 % af karrierekvinder på mellemlederniveau nærer et stærkt ønske om at avancere. Se I modsætning til den generelle opfattelse af at der er mangel på kvalificerede kvinder, som vil bestride en bestyrelsespost i et selskab i EU, fremgår det af en database fra 2012, som er oprettet af europæiske handelshøjskoler, at der findes over kvinder, som er egnede og villige til at bestride en bestyrelsespost i børsnoterede selskaber. Se DA 2 DA

3 For det andet har underrepræsentationen af kvinder en negativ indflydelse på økonomien generelt. Den bidrager til forskellen i mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens for så vidt angår andelen af mandlige og kvindelige ansatte i selskabernes forskellige ledelsesniveauer, f.eks. på ledelsesniveauet under bestyrelsen, men også i mænds og kvinders deltagelse i arbejdsmarkedet generelt. Den bidrager dernæst til mænds og kvinders lønforskelle: kvinder i EU tjener stadig 16 % mindre end mænd i snit, og denne forskel er endnu større i børsnoterede selskaber. Derudover er den lavere andel af kvinder på arbejdsmarkedet og den lavere løn ensbetydende med et ringere uddannelsesafkast både for de enkelte personer og for den offentlige sektor, hvilket har følger for EU's bruttonationalprodukt (BNP). Forudsætningen for at løse EU's demografiske udfordringer, konkurrere effektivt i en globaliseret økonomi og sikre en komparativ fordel i forhold til tredjelande er, at kvinder får mulighed for at få lederstillinger, så de menneskelige ressourcer derved kan udnyttes fuldt ud. Det er et nødvendigt middel til at få gang i den økonomiske vækst som anført i Europa strategien. Denne opfattelse blev også bekræftet af den offentlige høring, som viste, at der er enighed blandt de forskellige grupper om, at det er vigtigt både for selskabernes resultater og for den økonomiske vækst at give kvinder mulighed for at få lederstillinger. Selv om de anerkender dette behov og de økonomiske fordele ved at øge kønsdiversiteten i arbejdsstyrken, er der ikke sket nogen forbedringer på arbejdsmarkederne. Det kan skyldes, at meget homogene grupper har en tendens til at fastholde deres sammensætning, fordi de tøver med at arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund eller af et andet køn og foretrækker at arbejde sammen med mennesker fra deres egen gruppe. Den nuværende mangel på kvinder i bestyrelser skaber en ond cirkel, som fastholder kvinders underrepræsentation i beslutningstagningen. Den nuværende sammensætning af bestyrelser påvirker et selskabs holdning til ligestilling og har en negativ indflydelse på dets vilje til at udnævne kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Manglen på kvindelige bestyrelsesmedlemmer tyder også på, at der mangler de rette mentorer, sponsorer og rollemodeller, som kan fremme kvinders karriereforløb og dermed forberede kvinder med lederevner på bestyrelsesposter. På trods af to henstillinger fra Rådet (1984 og 1996), adskillige tiltag på nationalt niveau, herunder også i form af lovgivning, og flere forsøg på selvregulering er andelen af kvinder i børsnoterede selskabers bestyrelse kun steget lidt over 5 % fra 2003 til 13,7 % i Den forventes at stige med stort set samme fart til 20,4 % i Der er bred enighed blandt de interesserede parter om, at der må gøres noget for hurtigere at opnå resultater. Derudover er forskellige regler eller mangel på regulering på nationalt niveau også en hindring for det indre marked, idet der indføres forskellige ledelseskrav for europæiske selskaber. Disse forskelle kan føre til praktiske problemer for børsnoterede selskaber, som driver virksomhed på tværs af grænser, samt for kandidater til bestyrelsesposter. Den mangel på gennemsigtighed, der i dag er i udvælgelsesprocedurerne og kvalifikationskriterierne til bestyrelsesposter i de fleste medlemsstater, er en væsentlig hindring for at opnå en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelserne og har en negativ indflydelse på bestyrelseskandidaternes karriere og frie bevægelighed samt på investorernes beslutninger. 2. SUBSIDIARITET OG PROPORTIONALITET Ligestilling mellem mænd og kvinder er et af EU's grundlæggende mål, jf. traktaterne (artikel 3, stk. 3, i TEU) samt i chartret for grundlæggende rettigheder (artikel 23). Ifølge artikel 8 i TEUF skal Unionen i alle sine aktiviteter tilstræbe at fjerne uligheder og fremme DA 3 DA

4 ligestilling mellem mænd og kvinder. EU's ret til at gribe ind i spørgsmål om ligestilling mellem mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv findes i artikel 157, stk. 3, i TEUF. De stigende forskelle mellem medlemsstaterne i andelen af kvinder i børsnoterede selskabers bestyrelser skyldes, at selv om medlemsstaterne kan vedtage foranstaltninger for at modvirke kvinders underrepræsentation i den økonomiske beslutningstagning, viser mange ingen vilje til selv at handle, eller de møder modstand. Hindringerne i Unionen kan derfor kun blive mindre, hvis man vælger en fælles tilgang, og man kan bedre udnytte mulighederne for ligestilling, konkurrencedygtighed og vækst ved en koordineret indsats på EU-plan end ved nationale initiativer af forskelligt omfang, som er mere eller mindre ambitiøse og effektive. Kun en EU-foranstaltning kan bidrage til, at kvinders kvalifikationer udnyttes bedst muligt. Et EU-initiativ på dette område vil derfor være i fuld overensstemmelse med nærhedsprincippet. Foranstaltninger på EU-plan kan kun berettiges, hvis de er nødvendige for at afhjælpe kvinders nuværende underrepræsentation. Lovgivningstiltaget vil derfor være midlertidigt, hvorved dets overensstemmelse med nærhedsprincippet understreges. Den foreslåede foranstaltning er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, da den er begrænset til at fastlægge fælles mål og principper. I et ønske om mininumsharmonisering får medlemsstaterne tilstrækkelig frihed til at bestemme, hvordan disse mål bedst nås under hensyntagen til de nationale forhold. En bindende EUforanstaltning vil ikke ændre ved selskabernes mulighed for at udnævne de bedst kvalificerede bestyrelsesmedlemmer. Foranstaltningerne opfylder kravene i EU-Domstolens retspraksis vedrørende positiv særbehandling, som specifikt har til formål at sikre overholdelse af proportionalitetsprincippet. 3. MÅL De generelle mål er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i den økonomiske beslutningstagning og fuldt ud udnytte den eksisterende mængde af talentfulde kandidater til at opnå en mere ligelig kønsfordeling i selskabsbestyrelser og dermed bidrage til Europa 2020-målene. I overensstemmelse med det mere grundlæggende problem er der fastlagt to specifikke mål: i) at mindske de hindringer, der står i vejen for at kvinder kan få en bestyrelsespost, og ii) at forbedre virksomhedens ledelse og resultater. Det medfører et operationelt mål om at indføre et fælles mål for andelen af mænd og kvinder i børsnoterede selskabers bestyrelser, som skal være opfyldt i LØSNINGSMODELLER Efter at have konstateret et behov for en minimumsharmonisering af de foranstaltninger, der skal forbedre kønsfordelingen i selskabsbestyrelser, er der ved gennemgangen af løsningsmodellerne taget hensyn til nærheds- og subsidiaritetsprincipperne, samt til om foranstaltningerne er forenelige med EU's charter for grundlæggende rettigheder ("chartret") og Kommissionens øvrige politikker. Det afspejles både i det begrænsede anvendelsesområde og i den begrænsede anvendelsesperiode, som alle eventuelle initiativer vil blive underlagt. Foranstaltningen vil derfor kun gælde børsnoterede selskaber med undtagelse af SMV. Børsnoterede selskaber er meget synlige og har stor økonomisk betydning. Endvidere er DA 4 DA

5 andelen af kvinder i deres bestyrelse blandt de laveste sammenlignet med de andre kategorier, der er blevet analyseret. Som udgangspunkt er der i den valgte løsningsmodel et mål på 40 %. Tallet ligger mellem minimummet på 30 %, som er den kritiske masse, der er nødvendig for reelt at have indflydelse på bestyrelsens resultater, og en fuldstændig ligestilling (50 %). Med en frist frem til 2020 til at opfylde målet vil det ved en harmoniseret indsats være muligt at øge antallet af kvinder i selskabsbestyrelser i hele EU under behørig hensyntagen til medlemsstaternes forskellige udgangspunkt Løsningsmodel 1: Status quo Denne løsningsmodel involverer ingen nye tiltag på EU-plan: den nuværende situation fortsætter Løsningsmodel 2: En løsning, der ikke er juridisk bindende Denne løsning består af en ikke-bindende henstilling til medlemsstaterne om at træffe de fornødne foranstaltninger til at opnå en repræsentation af begge køn på mindst 40 % i selskabsbestyrelser inden 2020, idet både ledende og menige bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber i EU er omfattet Løsningsmodel 3: En juridisk bindende minimumsløsning der sættes kun mål for menige bestyrelsesposter Løsningsmodellen med juridisk bindende mål indfører et kvantitativt mål om, at hvert køn skal tegne sig for mindst 40 % af de menige bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber i EU i Denne løsningsmodel omfatter ikke SMV og vil være midlertidig ligesom de to følgende modeller Løsningsmodel 4: En blandet juridisk bindende løsning der sættes mål for menige bestyrelsesposter og fleksible mål for ledende bestyrelsesposter Udover et bindende kvantitativt mål på 40 % for menige bestyrelsesposter, pålægger denne model en forpligtelse til at fastsætte et fleksibelt mål for ledende bestyrelsesposter. Dette vil de børsnoterede selskaber selv fastsætte på grundlag af deres egen situation Løsningsmodel 5: En omfattende juridisk bindende løsning der sættes mål for både ledende og menige bestyrelsesposter Med denne løsningsmodel indføres et kvantitativt mål om at opnå kønsdiversitet i selskabsbestyrelser, hvorved hvert køn skal tegne sig for mindst 40 % af både de ledende og menige bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber i EU inden KONSEKVENSANALYSE 5.1. Analyse af løsningsmodel 1 Uden nogen foranstaltninger må man forvente, at det vil tage lang tid at opfylde både de generelle og de specifikke mål, da andelen af kvinder i selskabsbestyrelser kun forventes at nå op på 20,84 % i Derfor vil denne løsningsmodel have en ubetydelig indvirkning på DA 5 DA

6 de sociale og grundlæggende rettigheder eller for sidstnævntes vedkommende ingen indvirkning overhovedet for så vidt angår EU-niveauet, eftersom det fremgår af chartrets artikel 51, stk. 1, at det kun gælder de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer, når de gennemfører EU-retten. Løsningen vil kun få meget begrænset betydning for forskellen i mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens, da mænd stadig vil have fire gange så store chancer for at få en bestyrelsespost og dobbelt så store chancer for at få en lederstilling end kvinder. Den kønsbestemte lønforskel, som er forskellen mellem kvinders og mænds løn i børsnoterede selskaber, vil være på 23,72 %, mens det gennemsnitlige uddannelsesafkast vil være 18,2 % for enkeltpersoner og 22,11 % for den offentlige sektor. Selskabsresultatet forventes at give en egenkapitalforrentning på 10,78 % i gennemsnit i EU-27. Da status quo ikke medfører ændringer i investeringer eller den administrative byrde, forventes de tilsvarende udgifter at være på nul Analyse af løsningsmodel 2 Da denne løsningsmodel ikke er bindende, forventes den kun at føre til handling i de medlemsstater, vor spørgsmålet allerede drøftes. I lyset af de tidligere erfaringer forventes en henstilling at have begrænset virkning. Andelen af kvinder i børsnoterede selskabers bestyrelser forventes at nå op på 23,57 %, hvilket er en lille stigning på 2,73 % i forhold til løsningsmodel 1. Den vil have ret begrænset indflydelse på de sociale og grundlæggende rettigheder, eftersom de tilhørende fordele ved ligestilling kun vil blive høstet i meget begrænset omfang. De steder, hvor henstillingen tages til efterretning og fører til målet om at øge andelen af kvinder i selskabsbestyrelser og dermed mindsker den skæve kønsfordeling, vil den bidrage positivt til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og rettighederne i chartrets artikel 15 (erhvervsfriheden og retten til at arbejde) og artikel 23 (ligestilling mellem mænd og kvinder). Eftersom de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer som følge af en henstilling, må anses som en gennemførelse af EU-ret i henhold til artikel 51, stk. 1, i chartret, skal medlemsstaterne sikre, at eventuelle negative konsekvenser for de rettigheder, der er indskrevet i chartrets artikel 16 (frihed til at drive egen virksomhed) og artikel 17 (ejendomsrettigheden) bliver så små som muligt. Denne løsningsmodel vil have en begrænset positiv afsmittende effekt på den bredere økonomi med hensyn til at mindske forskelle i mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens og løn og øge det gennemsnitlige uddannelsesafkast. På grund af den lille stigning i antallet af kvindelige ledende og menige bestyrelsesmedlemmer forventes den at have en begrænset virkning på de samlede aspekter af virksomhedsledelse. På grundlag af et forsigtigt skøn forventes virksomhedsresultatet med hensyn til egenkapitalforrentning at stige med 0,67 % i forhold til udgangsværdien, hvilket fører til en ekstra nettofordel for børsnoterede selskaber på ca. 4 mia. EUR. Der vil kun være investeringsudgifter for de medlemsstater, der følger henstillingen og i tilfælde af ikke-bindende nationale foranstaltninger kun for de selskaber, som følger dem. De samlede årlige investeringsomkostninger i EU forventes på det grundlag at være 3,7 mio. EUR for og på EUR for Den gennemsnitlige årlige administrative byrde som følge af forpligtelsen for alle berørte selskaber til at redegøre for kønsfordelingen i deres bestyrelse vil beløbe sig til EUR. Hvis man går ud fra, at alle medlemsstater, som træffer foranstaltninger, også vil måle fremskridtet, skønnes de samlede årlige udgifter til tilsyn i EU at være på EUR. DA 6 DA

7 5.3. Analyse af løsningsmodel 3 Ud fra den antagelse at målet opfyldes fuldt ud, vil denne løsningsmodel øge andelen af kvinder i selskabsbestyrelser til 32,58 % inden 2020, hvilket er en betydelig stigning på 11,74 procentpoint sammenlignet med løsningsmodel 1. Da andelen af kvinder i menige bestyrelsesposter vil stige til 40 %, vil denne løsningsmodel få betydelig indflydelse på de sociale og grundlæggende rettigheder. Den vil derfor også i højere grad medføre andre fordele ved ligestilling, som vil blive følt på rette niveau. Denne løsningsmodel vil helt klart have en positiv indflydelse på ligestilling og på de rettigheder, der er omhandlet i chartrets artikel 15 og 23. Selv om den også vil være en begrænsning i udøvelsen af rettighederne i artikel 16 og 17, eftersom den begrænser retten til at beslutte, hvem der skal lede og føre tilsyn med selskabet, er der stadig en vis beskyttelse, idet løsningsmodellen giver tilstrækkelig bred mulighed for at vælge de bedst kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, fordi den kun vedrører bestyrelsens overordnede sammensætning. Da denne løsningsmodel kun omfatter menige bestyrelsesposter, er den mindre begrænsende, fordi denne funktion ikke berører den daglige ledelse. Hvis selskaberne ikke er i stand til at finde lige så velkvalificerede kvindelige bestyrelsesmedlemmer som mænd, behøver de ikke at opfylde målet. Denne løsningsmodel vil have en positiv afsmittende effekt på den bredere økonomi med hensyn til at mindske forskelle i mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens og løn og øge det gennemsnitlige uddannelsesafkast. Den vil få en betydelig positiv indvirkning på virksomhedsledelsen med betydelig indvirkning på bestyrelsens dynamik. Selskabets resultater vil nyde synlige fordele af den øgede andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer, da denne løsning medfører betydeligt større nettofordele end løsningsmodel 2, idet den ud fra et forsigtigt skøn vil føre til en stigning i de børsnoterede selskabers nettoindtægt på 15,7 mia. EUR. Den gennemsnitlige egenkapitalforrentning forventes at stige med 2,61 % i forhold til udgangsværdien. Denne løsningsmodel, hvor de til rådighed værende kvalifikationer udnyttes bedst muligt, kræver et beløb på 16,6 mio. EUR i samlede årlige investeringsomkostninger for og 3 mio. EUR for Denne model vil desuden medføre en årlig administrativ byrde på EUR til selskabsrapportering, mens medlemsstaterne vil have årlige omkostninger på til at føre tilsyn med fremskridt Analyse af løsningsmodel 4 Virkningerne af denne løsning for menige bestyrelsesposter er den samme som i model 3. Med hensyn til de fleksible mål for ledende bestyrelsesmedlemmer antages det, at hvert selskab vil erstatte et mandligt ledende bestyrelsesmedlem med et kvindeligt medlem (dvs. bestyrelsens størrelse forbliver uændret). Derved øges andelen af kvinder i ledende bestyrelsesposter betydeligt til 34,11 % inden 2020, hvorved andelen af kvinder i ledende bestyrelsesposter næsten fordobles, og det samlede antal øges med 13,27 procentpoint i forhold til model 1. Det skyldes det forhold, at udover 40 %-målet for menige bestyrelsesposter vil kvinders andel af de ledende bestyrelsesposter stige til 14,44 %. I lighed med den forventede virkning af model 3 vil denne model også få betydelig indflydelse på de sociale og grundlæggende rettigheder, da de øvrige fordele ved ligestilling vil blive de samme. Den positive indflydelse på rettighederne i chartrets artikel 15 og 23 kunne med mindstekravet i denne model, som går lidt videre end model 3 med hensyn til de grundlæggende rettigheder, blive endnu større, idet selskaberne får incitament til at øge andelen af kvinder i ledende bestyrelsesposter og dermed får flere kvinder i topstillinger. DA 7 DA

8 Løsningsmodel 4 vil ikke øge den negative indvirkning på rettighederne i artikel 16 og 17, da det er op til det enkelte selskab at fastsætte sit mål og afstemme sine ambitioner. Denne løsningsmodel vil have en betydelig positiv afsmittende effekt på den bredere økonomi med hensyn til at mindske forskelle i mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens og løn og øge det gennemsnitlige uddannelsesafkast. Målinger af virksomhedsledelse vil give væsentligt bedre resultater med denne model. Selskabsresultaterne ville også blive langt bedre. De tilsvarende nettofordele forventes at stige yderligere og forventes ud fra et forsigtigt skøn at give en ekstra nettoindtægt for børsnoterede selskaber på 23,7 % mia. EUR, idet det gennemsnitlige forrentningsafkast forventes at stige med 2,92 % i forhold til udgangsværdien. Med den løsningsmodel forventes de samlede årlige investeringsomkostninger for at beløbe sig til 18,3 mio. EUR og til 3,5 mio. for Disse investeringsomkostninger er ikke ubetydelige, men de er meget beskedne i betragtning af ovennævnte fordele for selskaberne uafhængigt af de makroøkonomiske fordele. Selskabernes administrative byrde og medlemsstaternes tilsynsudgifter vil være de samme som i løsningsmodel 3, dvs. henholdsvis EUR og EUR, eftersom der ved model 4 ikke indføres flere krav end ved model Analyse af løsningsmodel 5 Hvis det antages, at målet opfyldes fuldt ud, vil denne løsning være den mest effektive til at øge andelen af kvinder i selskabsbestyrelser. Andelen forventes at stige til 40 % inden 2020 i både ledende og menige bestyrelsesposter (i forhold til løsningsmodel 1 vil denne stigning på 19,16 procentpoint på bestyrelsesniveau medføre en stigning på 32,19 og 15,25 procentpoint for henholdsvis ledende og menige bestyrelsesposter). Denne løsningsmodel vil have en meget stor indvirkning på de sociale og grundlæggende rettigheder, da de fordele, der er knyttet til ligestilling mellem mænd og kvinder, vil blive betydelige. Den vil give den mest vidtrækkende og mest varige ændring i ledelses- og forretningskulturen og vil give de største positive fordele for kvinders stilling på arbejdsmarkedet. Omvendt vil begrænsningen i udøvelsen af rettighederne i chartrets artikel 16 og 17 blive større, hvis ligestillingshensynet ender med at begrænse valget i forbindelse med udnævnelsen af ledende bestyrelsesmedlemmer, som er ansvarlige for den daglige ledelse og de vigtigste handelstransaktioner. Denne begrænsning forekommer dog ikke urimelig, navnlig ikke i betragtning af at der er tale om et vigtigt mål om ligestilling, som anerkendes i både chartret og traktaterne. Begrænsningen kan desuden minimeres, idet selskaberne ikke skal opfylde målet om ligestilling, hvis de ikke kan finde lige så kvalificerede kandidater blandt det underrepræsenterede køn, f.eks. i sektorer hvor kvinders andel af arbejdsstyrken og ledelsen er særlig lav, og hvor de ledende bestyrelsesposter kræver særlig viden om og erfaring fra den pågældende sektor. De politiske beslutningstagere skal bevidst tage hensyn til, i hvilket omfang aktionærernes grundlæggende rettigheder begrænses, når de vælger denne løsningsmodel. Denne løsningsmodel vil have en meget positiv afsmittende effekt på den bredere økonomi med hensyn til at mindske forskelle i mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens og løn og øge det gennemsnitlige uddannelsesafkast. De bindende foranstaltninger for både ledende og menige bestyrelsesmedlemmer vil få en meget positiv indvirkning på virksomhedsledelsen, og selskaberne vil opleve et bedre resultat med en stigning i den gennemsnitlige egenkapitalforrentning på 3,95 % i forhold til udgangsværdien. På baggrund af et forsigtigt skøn skaber det en stigning i børsnoterede selskabers nettoindtægt på ca. 23,7 mia. EUR. DA 8 DA

9 Med løsningsmodel 5 forventes det, at de samlede årlige investeringsomkostninger i EU for vil beløbe sig til 26,5 mio. EUR, hvorefter omkostninger vil falde til 5 mio. EUR for Disse investeringsomkostninger er ikke ubetydelige, men de er meget beskedne i forhold til ovennævnte fordele på selskabsniveau uafhængigt af de makroøkonomiske fordele. Selskabernes administrative byrde og medlemsstaternes tilsynsudgifter vil være de samme som i løsningsmodel 3 og 4, dvs. henholdsvis EUR og EUR om året. 6. SAMMENLIGNING AF LØSNINGSMODELLERNE Alle løsningsmodellerne forventes at tage fat om problemets vigtigste årsager og vil i forskelligt omfang reducere eller endda bryde den onde cirkel, som forhindrer kvinder i at få en bestyrelsespost. En sammenligning af de forskellige løsningsmodellers konsekvenser viser, at i) bindende foranstaltninger mere effektivt opfylder de politiske mål end frivillige foranstaltninger, ii) at foranstaltninger, som er rettet mod både menige og ledende bestyrelsesposter, er mere effektive end foranstaltninger, som kun rettes mod den ene kategori, og iii) at bindende foranstaltninger vil medføre flere samfundsmæssige og økonomiske fordele end frivillige foranstaltninger. Samtidig vil bindende foranstaltninger give forholdsmæssigt større omkostninger og administrative byrder, men disse er stadig forholdsvis beskedne i betragtning af de forventede økonomiske fordele. Endvidere er der en direkte forbindelse mellem virkningen af de enkelte løsningsmodeller og indgrebet i selskabernes og aktionærernes rettigheder. Sammenlignet med en frivillig foranstaltning med en målbar, men dog begrænset virkning, forudsætter en væsentlig forøgelse af virkningen med hensyn til de politiske mål, at der indføres et bindende instrument, som fastsætter mindstekrav til sammensætningen af selskabernes bestyrelser. Selv om konsekvenserne af samtlige løsningsmodeller er berettiget og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet med hensyn til de politiske måls legitimitet og indbyggede garantier, vil de løsningsmodeller, hvor der fastsættes kvantificerbare mål for ledende bestyrelsesmedlemmer, som er direkte involverede i et selskabs daglige ledelse, give de største resultater, men også være den største indgriben. Valget af løsningsmodel afhænger af, om valget af bindende foranstaltninger med deraf følgende højere omkostninger og højere grad af indgriben i de grundlæggende rettigheder kan berettiges af deres større samfundsøkonomiske fordele, eller om frivillige foranstaltninger er at foretrække, fordi de, selv om de giver færre samfundsøkonomiske fordele og er mindre effektive med hensyn til at opfylde de politiske mål, også medfører færre begrænsninger i udøvelsen af grundlæggende rettigheder. Der må også tages nøje hensyn til de berørte parters holdninger, når der skal vælges mellem de forskellige løsningsmodeller. Den administrative byrde forventes at være meget begrænset for alle løsningsmodeller, da de kun omfatter børsnoterede selskaber, som forventes at kunne benytte de eksisterende rapporteringsmekanismer, når de skal give de nationale myndigheder oplysninger om, hvorvidt de opfylder målene. De muligheder, der kunne medføre en administrativ byrde, blev udelukket på et tidligt tidspunkt i løbet af den indledende undersøgelse af de politiske løsningsmodeller. DA 9 DA

10 7. TILSYN OG EVALUERING I tilfælde af en juridisk bindende foranstaltning, som træffes på EU-niveau (løsningsmodel 3-5), vil medlemsstaterne skulle føre tilsyn med, om de børsnoterede selskaber opfylder målene, og meddele Kommissionen, hvad status for gennemførelsen er på nationalt niveau. Kommissionen vil få til opgave at føre tilsyn med, om det juridisk bindende instrument er blevet korrekt gennemført og implementeret på nationalt niveau. Kommissionen vil dernæst regelmæssigt aflægge rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvilke fremskridt der er gjort. Det forventes, at et juridisk bindende instrument er tidsbegrænset, idet det vil blive ophævet efter en række år, hvis der er gjort tilstrækkeligt fremskridt, og man har en realistisk formodning om, at den positive udvikling i andelen af kvinder i beslutningstagende stillinger kan fastholdes efter EU-foranstaltningens ophør. DA 10 DA

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2012 COM(2012) 614 final 2012/0299 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0284 (COD) 15302/15 ADD 2 FORSLAG fra: modtaget: 10. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: PI 103

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2015 (OR. en) 14799/15 ADD 7 SOC 700 MI 770 ANTIDISCRIM 15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere